Poleć znajomemu

Zamawiający musi precyzyjnie umotywować wykluczenie wykonawcy z postępowania

Dodano: 6 czerwca 2018
774d6355293a66dc498c8a551afd64fd0fa39e41-medium

W ocenie Izby podstawa uzasadnienia wykluczenia wykonawcy, wskazująca jedynie na fakt odstąpienia od umowy, była na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że nie odnosiła się – wbrew temu co twierdził zamawiający – do przyczyn uzasadniających wykluczenie odwołującego. Zdaniem KIO twierdzenia zamawiającego, że wykonawca miał świadomość, z rozwiązaniem jakiej umowy jest związane wykluczenie oraz czym kierował się zamawiający, składając oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, są niewystarczające przy obecnym brzmieniu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – regulującym fakultatywną przesłankę wykluczenia tzw. nierzetelnego wykonawcy (wyrok KIO z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2522/17).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp przesłanką wykluczenia jest leżące po stronie wykonawcy niewykonanie lub nienależyte wykonanie w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co dopiero w konsekwencji powinno skutkować rozwiązaniem umowy lub zasądzeniem odszkodowania. Tym samym samo odstąpienie od umowy jest jednym z elementów konstrukcji tego przepisu i to elementem wtórnym oraz wynikowym. Najistotniejsze i konieczne do wykazania przez zamawiającego jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w cywilistycznym rozumieniu tych pojęć oraz jednoczesne wykazanie, że odnosi się ono do istotnej części umowy i, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wykonawca.

Wszystkie, istotne z punktu widzenia Zamawiającego, powody niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, powinny znaleźć swoje wyraźne odzwierciedlenie w podstawie wykluczenia wykonawcy, tak aby wnosząc środek ochrony prawnej wykonawca posiadał pełną wiedzę, co do podstaw jego wykluczenia i mógł odnieść się do nich, składając odwołanie.

Izba uznała, że zamawiający dokonując czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, nie sprostał obowiązkom wynikającym z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. Ten, w przypadku wykluczenia wykonawcy, obliguje podmiot zamawiający do podania uzasadnienia prawnego oraz faktycznego.

Źródło: Informator UZP nr 1/2018

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy wykonawca może złożyć ofertę wariantową zamiast podstawowej?

Pytanie: Zamawiający wszczyna przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej progu unijnego i dopuszcza składanie oferty wariantowej. Czy na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć tylko ofertę...

Czytaj więcej »
Upewnij się, czy ceny jednostkowe oferty mogą być w jakiejkolwiek sytuacji objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

Pytanie: W prowadzonym przez nas unijnym przetargu nieograniczonym na dostawę systemu nagłośnienia (według projektu wykonawcy) wymagaliśmy, aby wykonawcy podali w przypadku kilku urządzeń nazwę ich producenta, model oraz ceny...

karol-jaworski
Karol Jaworski
18.10.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...
Kiedy i komu należy przekazywać odpowiedzi na pytania do siwz – opinia UZP
UZP w Informatorze nr 2/2018 wyjaśnia wątpliwość: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie?”. Autor opinii wskazuje, że zamawiający może to zrobić, ale musi...
16.10.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel