Poleć znajomemu

Zamawiający musi precyzyjnie umotywować wykluczenie wykonawcy z postępowania

Dodano:
774d6355293a66dc498c8a551afd64fd0fa39e41-medium

W ocenie Izby podstawa uzasadnienia wykluczenia wykonawcy, wskazująca jedynie na fakt odstąpienia od umowy, była na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że nie odnosiła się – wbrew temu co twierdził zamawiający – do przyczyn uzasadniających wykluczenie odwołującego. Zdaniem KIO twierdzenia zamawiającego, że wykonawca miał świadomość, z rozwiązaniem jakiej umowy jest związane wykluczenie oraz czym kierował się zamawiający, składając oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, są niewystarczające przy obecnym brzmieniu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – regulującym fakultatywną przesłankę wykluczenia tzw. nierzetelnego wykonawcy (wyrok KIO z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2522/17).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp przesłanką wykluczenia jest leżące po stronie wykonawcy niewykonanie lub nienależyte wykonanie w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co dopiero w konsekwencji powinno skutkować rozwiązaniem umowy lub zasądzeniem odszkodowania. Tym samym samo odstąpienie od umowy jest jednym z elementów konstrukcji tego przepisu i to elementem wtórnym oraz wynikowym. Najistotniejsze i konieczne do wykazania przez zamawiającego jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w cywilistycznym rozumieniu tych pojęć oraz jednoczesne wykazanie, że odnosi się ono do istotnej części umowy i, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wykonawca.

Wszystkie, istotne z punktu widzenia Zamawiającego, powody niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, powinny znaleźć swoje wyraźne odzwierciedlenie w podstawie wykluczenia wykonawcy, tak aby wnosząc środek ochrony prawnej wykonawca posiadał pełną wiedzę, co do podstaw jego wykluczenia i mógł odnieść się do nich, składając odwołanie.

Izba uznała, że zamawiający dokonując czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, nie sprostał obowiązkom wynikającym z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. Ten, w przypadku wykluczenia wykonawcy, obliguje podmiot zamawiający do podania uzasadnienia prawnego oraz faktycznego.

Źródło: Informator UZP nr 1/2018

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Konsorcjum wykonawców 

Warunki udziału. Dokumentacja. Odpowiedzialność stron

28 sierpnia (wtorek) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Gmina buduje kanalizację – czy jest zamawiającym sektorowym?

Pytanie: Gmina przystępuje do kanalizowania jednej ze swoich miejscowości i w tym celu chce ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie sieci kanalizacyjnej. Szacunkowa wartość zamówienia to ok. 6.000.000 zł i jest ono finansowane...

Czytaj więcej »
Jak zlecić nieoczekiwane roboty, które pojawiły się w trakcie inwestycji?

Pytanie: Przeprowadzamy remont i przebudowę szkoły. Dokumentacja projektowa objęła pełny zakres robót prócz remontu sieci centralnego ogrzewania. Teraz okazało się, że sieć również kwalifikuje się do wymiany. Czy możemy zlecić...

Czytaj więcej »

Aktualności

9 ważnych problemów związanych z szacowaniem zamówień i podpowiedzi eksperta (cz. II)
Podczas określania wartości zamówienia często pojawiają się wątpliwości, bo nie każdy przypadek odpowiada wprost okolicznościom przewidzianym w ustawie Pzp. Zamawiający zwracają się do nas z pytaniami: jak określić wartość nieplanowanego...
Czy konsorcjant może przystąpić do odwołania? Sprawdź, co na to KIO
Uczestnik konsorcjum nie ma statusu wykonawcy, a w konsekwencji nie ma prawa do samodzielnego zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 1066/18).
Czy zawsze warto żądać próbek przedmiotu zamówienia z ofertą?
Zanim zdecydujesz się żądać od wykonawców próbki tego, co będą oferować w czasie realizacji zamówienia, przeanalizuj kilka spraw. Pamiętaj, że próbka może mieć różny charakter – od dokumentu, który potwierdzi Twoje wymogi opisane w...
13.08.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel