Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamawiający musi precyzyjnie umotywować wykluczenie wykonawcy z postępowania

Dodano: 6 czerwca 2018
774d6355293a66dc498c8a551afd64fd0fa39e41-medium

W ocenie Izby podstawa uzasadnienia wykluczenia wykonawcy, wskazująca jedynie na fakt odstąpienia od umowy, była na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że nie odnosiła się – wbrew temu co twierdził zamawiający – do przyczyn uzasadniających wykluczenie odwołującego. Zdaniem KIO twierdzenia zamawiającego, że wykonawca miał świadomość, z rozwiązaniem jakiej umowy jest związane wykluczenie oraz czym kierował się zamawiający, składając oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, są niewystarczające przy obecnym brzmieniu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – regulującym fakultatywną przesłankę wykluczenia tzw. nierzetelnego wykonawcy (wyrok KIO z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2522/17).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp przesłanką wykluczenia jest leżące po stronie wykonawcy niewykonanie lub nienależyte wykonanie w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co dopiero w konsekwencji powinno skutkować rozwiązaniem umowy lub zasądzeniem odszkodowania. Tym samym samo odstąpienie od umowy jest jednym z elementów konstrukcji tego przepisu i to elementem wtórnym oraz wynikowym. Najistotniejsze i konieczne do wykazania przez zamawiającego jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w cywilistycznym rozumieniu tych pojęć oraz jednoczesne wykazanie, że odnosi się ono do istotnej części umowy i, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wykonawca.

Wszystkie, istotne z punktu widzenia Zamawiającego, powody niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, powinny znaleźć swoje wyraźne odzwierciedlenie w podstawie wykluczenia wykonawcy, tak aby wnosząc środek ochrony prawnej wykonawca posiadał pełną wiedzę, co do podstaw jego wykluczenia i mógł odnieść się do nich, składając odwołanie.

Izba uznała, że zamawiający dokonując czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, nie sprostał obowiązkom wynikającym z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. Ten, w przypadku wykluczenia wykonawcy, obliguje podmiot zamawiający do podania uzasadnienia prawnego oraz faktycznego.

Źródło: Informator UZP nr 1/2018

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Ponowne zlecanie zamówień częściowych – o zasadach szacowania

Pytanie: Do planu zamówień na 2018 rok zostały zgłoszone dwa zamówienia o tym samym przedmiocie. Wartość każdego z nich nie przekraczała progów unijnych, jednak ich suma tak. Zamówienia zostały zakwalifikowane jako zakupy tego...

Czytaj więcej »
Unieważnienie procedury z wolnej ręki z uwagi na nieusuwalną wadę – sprawdź szczegóły

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest leasing operacyjny samochodów typu Traffic, zaproszenie do negocjacji oraz negocjacje były...

Czytaj więcej »

Aktualności

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...
W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty
Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta...
Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego
Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełnieniem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel