Poleć znajomemu

Zamawiający musi precyzyjnie umotywować wykluczenie wykonawcy z postępowania

Dodano:
774d6355293a66dc498c8a551afd64fd0fa39e41-medium

W ocenie Izby podstawa uzasadnienia wykluczenia wykonawcy, wskazująca jedynie na fakt odstąpienia od umowy, była na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że nie odnosiła się – wbrew temu co twierdził zamawiający – do przyczyn uzasadniających wykluczenie odwołującego. Zdaniem KIO twierdzenia zamawiającego, że wykonawca miał świadomość, z rozwiązaniem jakiej umowy jest związane wykluczenie oraz czym kierował się zamawiający, składając oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, są niewystarczające przy obecnym brzmieniu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – regulującym fakultatywną przesłankę wykluczenia tzw. nierzetelnego wykonawcy (wyrok KIO z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2522/17).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp przesłanką wykluczenia jest leżące po stronie wykonawcy niewykonanie lub nienależyte wykonanie w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co dopiero w konsekwencji powinno skutkować rozwiązaniem umowy lub zasądzeniem odszkodowania. Tym samym samo odstąpienie od umowy jest jednym z elementów konstrukcji tego przepisu i to elementem wtórnym oraz wynikowym. Najistotniejsze i konieczne do wykazania przez zamawiającego jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w cywilistycznym rozumieniu tych pojęć oraz jednoczesne wykazanie, że odnosi się ono do istotnej części umowy i, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wykonawca.

Wszystkie, istotne z punktu widzenia Zamawiającego, powody niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, powinny znaleźć swoje wyraźne odzwierciedlenie w podstawie wykluczenia wykonawcy, tak aby wnosząc środek ochrony prawnej wykonawca posiadał pełną wiedzę, co do podstaw jego wykluczenia i mógł odnieść się do nich, składając odwołanie.

Izba uznała, że zamawiający dokonując czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, nie sprostał obowiązkom wynikającym z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. Ten, w przypadku wykluczenia wykonawcy, obliguje podmiot zamawiający do podania uzasadnienia prawnego oraz faktycznego.

Źródło: Informator UZP nr 1/2018

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Jak uzupełniać niekompletne dokumenty, gdy wykonawca złożył je przedwcześnie bez żądania zamawiającego?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na robotę budowlaną o wartości poniżej progu unijnego. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w...

monika-winsche
Monika Winsche
22.06.2018
Czytaj więcej »
Wskazówki, jak zakwalifikować przedmiot zamówienia złożonego z dostaw i usług

Pytanie: Zamawiający zamierza kupić opony do samochodów służbowych (powyżej progu 30.000 euro) wraz z przełożeniem i wyważeniem kół. Szacuje, że opony będą stanowić 90% ceny a 10% – usługa polegająca na zdjęciu starej opony...

Czytaj więcej »

Aktualności

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element...
Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok...
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel