Poleć znajomemu

Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 19 września 2018
4823de2501320f23b5f3558e3fe2d433b738848a-medium

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp). Jeżeli z zestawienia danych przedstawionych przez wykonawcę z oczekiwaniami zamawiającego wynika, że działający z należytą starannością wykonawca powinien mieć świadomość, iż przedstawione informacje tym oczekiwaniom nie odpowiadają, a mimo to potwierdził okoliczność przeciwną, to bez wątpienia stanowi to podstawę przypisania mu winy w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1319/18).

Wypełniając formularz dotyczący kryteriów pozacenowych, wykonawca składa oświadczenie, że poszczególne osoby posiadają doświadczenie zgodne z opisem w danym kryterium. Informacje te mają bezpośredni wpływ na przyznawaną wykonawcom punktację, a w konsekwencji na ranking ofert, mogą więc istotnie wpłynąć na wynik postępowania. Mają zatem znaczący wpływ na decyzje zamawiającego.

Jeśli podanie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji w tym zakresie nastąpiło w sposób zawiniony, to ziszcza się obligatoryjna przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.Przy czym wystarczające jest wykazanie nieumyślnej winy wykonawcy w postaci:

  • lekkomyślności (jest ona rozumiana jako brak zamiaru co do bezprawnego działania, jednak przy świadomości, że działanie może naruszać prawo), lub
  • niedbalstwa – kiedy wykonawca wprost nie przewiduje skutku, jakim jest wprowadzenie zamawiającego w błąd, ale skutek ten mógł i powinien był przewidzieć.

Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Z uwagi na wzrost znaczenia oświadczeń własnych wykonawców na skutek implementacji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE należy stosować wyższy miernik oceny związany z rzetelnością prezentowanych przez nich danych, w szczególności przy weryfikacji prawdziwości informacji przedkładanych w postępowaniu.

W odniesieniu natomiast do lekkomyślności lub niedbalstwa, kwestia ta pozostaje w sferze ocen zamawiającego, który nie dysponuje środkami pozwalającymi przedstawić dowody na stopień winy wykonawcy.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy wykonawca może złożyć ofertę wariantową zamiast podstawowej?

Pytanie: Zamawiający wszczyna przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej progu unijnego i dopuszcza składanie oferty wariantowej. Czy na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć tylko ofertę...

Czytaj więcej »
Upewnij się, czy ceny jednostkowe oferty mogą być w jakiejkolwiek sytuacji objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

Pytanie: W prowadzonym przez nas unijnym przetargu nieograniczonym na dostawę systemu nagłośnienia (według projektu wykonawcy) wymagaliśmy, aby wykonawcy podali w przypadku kilku urządzeń nazwę ich producenta, model oraz ceny...

karol-jaworski
Karol Jaworski
18.10.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...
Kiedy i komu należy przekazywać odpowiedzi na pytania do siwz – opinia UZP
UZP w Informatorze nr 2/2018 wyjaśnia wątpliwość: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie?”. Autor opinii wskazuje, że zamawiający może to zrobić, ale musi...
16.10.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel