Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Rozporządzenie w sprawie dokumentów – najważniejsze regulacje, które musisz znać

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 10 sierpnia 2016
6eef6fa3e6b667cf3705799bb6149c39240a55ab-large

Dnia 28 lipca br. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). Zastąpiło ono dotychczasowy akt wykonawczy. Poniżej zestawienie najistotniejszych regulacji nowego rozporządzenia.

Szybkie procedowanie tej jednej z najważniejszych regulacji mających wpływ na właściwą weryfikację wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne było uzasadnione potrzebą zapewnienia jej adekwatności do nowych rozwiązań ustawowych.

Nowe rozporządzenie, uwzględniając zmienione regulacje ustawowe, przewiduje m.in.  możliwość żądania przez zamawiającego w zakresie udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz zamówień zastrzeżonych, dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych w ustawie Pzp, a także status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej oraz dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii osób defaworyzowanych (np. niepełnosprawnych, bezrobotnych).

Istotne są także regulacje pozwalające na weryfikację podwykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia, którzy nie są podmiotami udostępniającymi wykonawcy swoje zdolności.

Nowością mającą ograniczyć nadmierny formalizm postępowania jest możliwość odstąpienia przez zamawiającego w postępowaniach unijnych od żądania dokumentów, których treść w zasadzie znajduje swoje odzwierciedlenie w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia składanym przez wykonawcę wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dokumenty na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej

W zakresie katalogu dokumentów, których zamawiający może żądać na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej (np. doświadczenia) wymienia się, podobnie jak do tej pory, np. wykaz robót budowlanych, wykaz dostaw lub usług, wykaz narzędzi, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych czy wykaz osób.

Wskazuje się jednocześnie, że do wykazów należy dołączyć dowody, czy dane zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie (np. referencje).

Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej

Wśród dokumentów na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej znajduje się nowy dokument, tj. oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie w odniesieniu do przedmiotu objętego zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Co ważne, zamiast opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojawiło się ogólne określenie w postaci żądania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia publicznego.

Dokumenty dotyczące podstaw do wykluczenia

Oprócz dotychczas wymienionych dokumentów mających pozwolić na ocenę braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania wskazuje się także nowe. Należy do nich m.in. oświadczenie wykonawcy o braku:

  • orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
  • wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
  • wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Ważność dokumentów

Zgodnie z przepisami rozporządzenia dokumenty tak jak dotychczas powinny być wystawione nie wcześniej niż:

  • 6 miesięcy (KRK),
  • 3 miesiące (w przypadku zaświadczeń urzędu skarbowego, ZUS i KRUS),

przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wskazano natomiast, że ma ona potwierdzać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Forma oświadczeń i dokumentów

Rozporządzenie określa sposób składania i uwierzytelniania dokumentów. W odniesieniu do oświadczeń wymienionych w rozporządzeniu dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, oraz dotyczące podwykonawców, przewiduje się ich składanie w oryginale.

Natomiast dokumenty wskazane w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, mają być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem ma być dokonywane przez wykonawcę, podmiot trzeci, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, podwykonawcę – odpowiednio w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,
w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Okres trwania umowy o korzystanie z licencji do prawa artystycznych wykonań utworów muzycznych

Pytanie: Jako zamawiający planujemy przeprowadzić postępowanie na korzystanie z licencji na prawa do artystycznych wykonań utworów muzycznych. Czy w takim stanie faktycznym zamawiający może zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 4...

Czytaj więcej »

Aktualności

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę niemal 400 postępowań na zamówienia poniżej 30.000 euro. Na podstawie wyników kontrolnych wyciągnięto wnioski, które zaprezentowano w opracowanej w tym celu „Informacji o wynikach kontroli”. Sprawdź...
Jeżeli poszczególne części zamówienia pełnią tę samą rolę gospodarczą lub techniczną, należy połączyć ich wartości
Zamawiający nie może dzielić zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części doszło do nieuprawnionego:wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp odnoszących się do zamówień o...
21.05.2019 Czytaj więcej »
Zakres badania przesłanek wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby powinien być tożsamy z zakresem badania wykonawcy
Wykładnia celowościowa § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów prowadzi do wniosku, że zakres żądania dokumentów od podmiotu trzeciego nie może być szerszy niż wymagany od wykonawcy. Taki wniosek jest zgodny z powszechnie akceptowaną w...
20.05.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel