Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Planowane zmiany Pzp w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Dodano: 13 listopada 2018
ochrona danych osobowych

Dnia 14 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Zmianom mają ulec ustawowe regulacje związane z zasadą jawności postępowań zamówieniowych głównie w aspekcie przetwarzanych w nich danych osobowych. Krótkie zestawienie planowanych modyfikacji poniżej. Prace nad projektem są nadal w toku.

W uzasadnieniu do planowanych zmian w ustawie Pzp można przeczytać: „(...) Zgodnie z ustawą Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach wskazanych w tej ustawie (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). Możliwość wyłączenia zasady jawności w odniesieniu do danych osobowych, z uwagi na ochronę prywatności lub interesu publicznego, przewiduje jedynie art. 8 ust. 4 ustawy Pzp. Zatem, a contrario, wszystkie inne dane osobowe zebrane (zgodnie z prawem) w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu są jawne, co oznacza praktycznie nieograniczony dostęp do danych osobowych osób fizycznych zawartych w dokumentacji postępowania. Zasada jawności funkcjonująca na gruncie ustawy Pzp wynika wprost z art. 61 Konstytucji RP, statuującego zasadę jawności działań podmiotów publicznych (z zastrzeżeniem, że ograniczenie zasady jawności może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych).

Co więcej, zasada jawności powiązana jest z zasadą przejrzystości, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, wyrażoną w dyrektywach UE dotyczących zamówień publicznych. Zatem w kontekście celów przyświecających zamówieniom publicznym zasada jawności w ustawie Pzp może być wyjątkowo poddana ograniczeniu z uwagi na poszanowanie prawa do prywatności, w sytuacjach odnoszących się do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Powyższe wynika z zasady proporcjonalności wyrażonej zarówno na gruncie regulacji dotyczących zamówień publicznych, jak i rozporządzenia 2016/679 (...)”.

Udostępnienie danych celem skorzystania z odwołania

Modyfikacji ma ulec w pierwszym rzędzie art. 8 ustawy Pzp, w którym planuje się dodanie ust. 5 w brzmieniu: „Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm. 48), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu na ich wniesienie”.

Obowiązki informacyjne zamawiającego

Ponadto projektowane jest dodanie art. 8a w brzmieniu:

„1. Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy.

2. W przypadku gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

5. Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 i art. 97 ust. 1a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

6. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności”.

Prawa osób, których dane dotyczą

Następna planowana zmiana ma dotyczyć regulacji art. 11 ustawy Pzp, gdzie po ust. 6 dodane mają zostać ust. 6a–6c, w brzmieniu:

„6a. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych prawa, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

6b. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych prawo do sprostowania danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

6c. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych”.

Zmiany w protokole

Następnie w art. 96 ustawy Pzp po ust. 3 dodane mają zostać ust. 3a–3b w brzmieniu:

„3a. Zasada jawności, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje się odpowiednio.

3b. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679”.

Kolejna planowana modyfikacja dotyczyć ma art. 97 ustawy Pzp, gdzie po ust. 1 zostaną dodane ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

1b. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników”.

Postanowienia umowy związane z zatrudnianiem na umowę o pracę

Ostatnia planowana modyfikacja będzie polegała na dodaniu po art. 143d ustawy Pzp art. 143e w brzmieniu:

„Art. 143e.

  1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, umowa zawiera postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
  2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

1)      oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

2)      poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

3)      innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika”.

Projekt datowany jest na 12 lipca 2018 r. Jest to inicjatywa legislacyjna, która nie została jeszcze zakończona. Projekt tej ustawy zakłada wprowadzenie zmian w licznych aktach prawnych, m.in. w zakresie zasady jawności na gruncie ustawy Pzp.

O zasadzie jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jej realizowaniu w praktyce zamawiającego przeczytasz więcej w Temacie tygodnia już 14 .

Autor:

Justyna Andała-Sępkowska

prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na szkolenie!

Elektronizacja zamówień publicznych po ostatnich zmianach 

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 marca (piątek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak zlecić nieprzewidziane w umowie prace o niewielkiej wartości?

Pytanie: W wyniku przetargu nieograniczonego na usługi projektowe w 2018 roku została zawarta umowa na kwotę 146.862 zł brutto z terminem wykonania do 17 czerwca 2019 r. W trakcie realizacji zamówienia zachodzi konieczność...

Czytaj więcej »
Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik, i nie dołączono do niej pełnomocnictwa ani...

Czytaj więcej »

Aktualności

Na jakim etapie postępowania wykonawca ma obowiązek przeprowadzić procedurę „self-cleaning”?
W pewnym postępowaniu wykonawcą jest spółka jawna złożona z trzech wspólników: pana X, pana Y i pana Z. Dodatkowo spółka polega na zasobach innych podmiotów m.in. pana X, który prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonawca w JEDZ...
Oświadczenia i dokumenty elektroniczne – kiedy wolno przedstawić kopię dokumentu i jak ją sporządzić? Cz. I
Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia o wartości równej progom unijnym lub od nich większej i zostało wszczęte począwszy od 18 października 2018 r., a więc jest objęte „pełną” elektronizacją, obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez...
Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert musi być uzasadniony
Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu składania ofert, tak jak tego oczekuje wykonawca w szczególności, gdy już wcześniej przedłużył ten termin (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2018 r., sygn. akt KIO...
13.02.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel