Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Planowane zmiany Pzp w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Dodano: 13 listopada 2018
ochrona danych osobowych

Dnia 14 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Zmianom mają ulec ustawowe regulacje związane z zasadą jawności postępowań zamówieniowych głównie w aspekcie przetwarzanych w nich danych osobowych. Krótkie zestawienie planowanych modyfikacji poniżej. Prace nad projektem są nadal w toku.

W uzasadnieniu do planowanych zmian w ustawie Pzp można przeczytać: „(...) Zgodnie z ustawą Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach wskazanych w tej ustawie (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). Możliwość wyłączenia zasady jawności w odniesieniu do danych osobowych, z uwagi na ochronę prywatności lub interesu publicznego, przewiduje jedynie art. 8 ust. 4 ustawy Pzp. Zatem, a contrario, wszystkie inne dane osobowe zebrane (zgodnie z prawem) w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu są jawne, co oznacza praktycznie nieograniczony dostęp do danych osobowych osób fizycznych zawartych w dokumentacji postępowania. Zasada jawności funkcjonująca na gruncie ustawy Pzp wynika wprost z art. 61 Konstytucji RP, statuującego zasadę jawności działań podmiotów publicznych (z zastrzeżeniem, że ograniczenie zasady jawności może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych).

Co więcej, zasada jawności powiązana jest z zasadą przejrzystości, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, wyrażoną w dyrektywach UE dotyczących zamówień publicznych. Zatem w kontekście celów przyświecających zamówieniom publicznym zasada jawności w ustawie Pzp może być wyjątkowo poddana ograniczeniu z uwagi na poszanowanie prawa do prywatności, w sytuacjach odnoszących się do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Powyższe wynika z zasady proporcjonalności wyrażonej zarówno na gruncie regulacji dotyczących zamówień publicznych, jak i rozporządzenia 2016/679 (...)”.

Udostępnienie danych celem skorzystania z odwołania

Modyfikacji ma ulec w pierwszym rzędzie art. 8 ustawy Pzp, w którym planuje się dodanie ust. 5 w brzmieniu: „Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm. 48), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu na ich wniesienie”.

Obowiązki informacyjne zamawiającego

Ponadto projektowane jest dodanie art. 8a w brzmieniu:

„1. Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy.

2. W przypadku gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

5. Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 i art. 97 ust. 1a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

6. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności”.

Prawa osób, których dane dotyczą

Następna planowana zmiana ma dotyczyć regulacji art. 11 ustawy Pzp, gdzie po ust. 6 dodane mają zostać ust. 6a–6c, w brzmieniu:

„6a. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych prawa, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

6b. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych prawo do sprostowania danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

6c. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych”.

Zmiany w protokole

Następnie w art. 96 ustawy Pzp po ust. 3 dodane mają zostać ust. 3a–3b w brzmieniu:

„3a. Zasada jawności, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje się odpowiednio.

3b. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679”.

Kolejna planowana modyfikacja dotyczyć ma art. 97 ustawy Pzp, gdzie po ust. 1 zostaną dodane ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

1b. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników”.

Postanowienia umowy związane z zatrudnianiem na umowę o pracę

Ostatnia planowana modyfikacja będzie polegała na dodaniu po art. 143d ustawy Pzp art. 143e w brzmieniu:

„Art. 143e.

  1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, umowa zawiera postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
  2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

1)      oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

2)      poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

3)      innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika”.

Projekt datowany jest na 12 lipca 2018 r. Jest to inicjatywa legislacyjna, która nie została jeszcze zakończona. Projekt tej ustawy zakłada wprowadzenie zmian w licznych aktach prawnych, m.in. w zakresie zasady jawności na gruncie ustawy Pzp.

O zasadzie jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jej realizowaniu w praktyce zamawiającego przeczytasz więcej w Temacie tygodnia już 14 .

Autor:

Justyna Andała-Sępkowska

prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Oświadczenia i dokumenty po elektronizacji zamówień publicznych

Transmisja live

12 grudnia (środa), godz. 11-12

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zapisy umowy należy interpretować ściśle według ich brzmienia

Pytanie: Postępowanie dotyczy zamówienia przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. W projekcie umowy, która była załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu, znajduje się zapis: „Zamawiający zastrzega, iż w przypadku...

Czytaj więcej »
Zobacz, kiedy brak podpisu na kacie produktu może stanowić podstawę do odrzucenia oferty

Pytanie: Wykonawca podpisał formularz ofertowy, ale nie podpisał karty produktu, wymaganej przez zamawiającego do oceny w jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający żądał, żeby ten dokument, składany był wraz z ofertą w formie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Aby wykluczyć wykonawcę za kłamstwa, trzeba udowodnić mu zamiar wprowadzenia zamawiającego w błąd
Nieprawdziwe informacje to takie, którym prawidłowo ustalony stan faktyczny przeczy, wskazując na odmienną sytuację bądź prowadząc do odmiennych niż zadeklarowane ustaleń (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO/KD...
Kryteria oceny ofert – najważniejsze wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Odpowiedni wybór kryteriów oceny ofert oraz ich opisanie pozwala kupić przedmiot zamówienia o parametrach najlepiej spełniających oczekiwania zamawiającego. Kryteria, na podstawie których będą oceniane oferty, to kluczowy aspekt postępowania o...
Przystąpienie do postępowania odwoławczego nie może być przekazane pocztą e-mail
Ustawa Pzp nie wiąże żadnych skutków prawnych z wniesieniem zgłoszenia przystąpienia do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie korespondencji e-mail. Zgodnie bowiem z art. 185 ust. 2 tej ustawy zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel