Poleć znajomemu

Kiedy i komu należy przekazywać odpowiedzi na pytania do siwz – opinia UZP

Dodano: 16 października 2018
pytanie do siwz

UZP w Informatorze nr 2/2018 wyjaśnia wątpliwość: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie?”. Autor opinii wskazuje, że zamawiający może to zrobić, ale musi zadbać o to, by nie naruszyć swoim działaniem zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych tym przepisem, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał siwz (bez ujawniania źródła zapytania), a jeżeli specyfikacja została udostępniona na stronie internetowej – zamieszcza treść zapytań i udzielonych wyjaśnień również na tej stronie.

Urząd Zamówień Publicznych wskazuje w swojej opinii, że indywidualne przekazanie treści wyjaśnień bezpośrednio wykonawcom, którzy te pytania sformułowali, nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp. Zamawiający nie powinien jednak swoimi działaniami faworyzować jedynie niektórych wykonawców spośród wszystkich biorących udział w postępowaniu. Dlatego zaleca, aby indywidualna odpowiedź została przekazana wykonawcy w tym samym czasie co publikacja pytań i odpowiedzi na stronie WWW oraz udostępnienie ich treści wykonawcom, którym przekazano wcześniej siwz.

Słowa kluczowe:
siwzUZPzapytania do siwz
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Nieprawidłowości przy punktacji ofert na 2. i 3. miejscu nie mają znaczenia

Pytanie: Moje pytanie dotyczy udzielenia zamówienia dofinansowanego z EFRR. Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego, w sytuacji gdy popełnił błąd rachunkowy przy przydzielaniu punktacji poszczególnym wykonawcom? Punkty...

Czytaj więcej »
Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej – sprawdź szczegóły

Pytanie: Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp tj. dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie...

Czytaj więcej »

Aktualności

MiniPortal – skorzystaj z filmów instruktażowych UZP
Warto przypomnieć, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych m.in. pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/miniportal-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-ofert znajdują się filmy instruktażowe związane z praktycznym korzystaniem z miniPortalu. Te...
07.11.2018 Czytaj więcej »
Zasady opisu przedmiotu zamówienia, które uchronią Cię przed zarzutem naruszenia uczciwej konkurencji
Zasada uczciwej konkurencji odnosi się do wszystkich procesów związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem oraz udzielaniem zamówienia publicznego. Co ważne, dotyczy obu stron umowy, a więc również wykonawców. Ma szczególne znaczenie w...
Powinnością biegłego nie jest rozstrzyganie zagadnień prawnych, a jedynie naświetlenie wyjaśnianych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (wyrok Krajowej Izby...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel