Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Czy od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się progi unijne stosowania Pzp i kurs euro do przeliczania ich wartości na PLN?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 8 stycznia 2021
Czy od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się progi unijne stosowania Pzp i kurs euro do przeliczania ich wartości na PLN?

Od 1 stycznia 2021 r. nie zmieniły się tzw. progi unijne oraz kurs euro, według którego przelicza się kwotę zamówienia ze złotówek na euro. Inna jest natomiast forma, w jakiej te wartości będą ogłaszane. To prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie miał obowiązek w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim poinformować o aktualnej wartości progów unijnych oraz kursie euro. Próg, od którego zamawiający ma obowiązek stosować ustawę Pzp, określono w ustawie Pzp w złotówkach i wynosi on 130.000 zł.

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w:

1)     art. 4 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.),

2)     art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.),

3)     art. 8 dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.),

‒ aktualizowane w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na
podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE.

Wskazane akty prawne nie uległy zmianie od 1 stycznia 2021 r. i wynoszą one tak jak dotychczas: 139.000/214.000 euro dla dostaw bądź usług (w zależności od statusu zamawiającego) oraz 5.350.000 euro dla robót budowlanych. Nowością jest natomiast art. 3 ust. 2 i 3 nowej ustawy Pzp, który zobowiązuje prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do informowania uczestników rynku zamówień publicznych o obowiązujących progach unijnych w formie obwieszczenia.

Stosownie do wskazanych przepisów prezes Urzędu Zamówień Publicznych informuje o:

1) aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro, ustalonych zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym odpowiednio na podstawie:

a) art. 6 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE,

b) art. 17 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE,

c) art. 68 ust. 2 i 3 dyrektywy 2009/81/WE,

2) średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów, ustalonym na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej, o którym mowa w pkt 1 – mających zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE.

Informacje, o których mowa powyżej, są:

  • ogłaszane w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, oraz
  • zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej, o którym mowa w ust. 2, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Prezes UZP wydał już w tej mierze obwieszczenia. Wskazuję link, pod którym można je znaleźć: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/obwieszczenia-prezesa-uzp

Nie uległ także zmianie kurs, według którego przelicza się wartości zamówień na euro. Wynosi on 4,2693.

Regulacje ustawy Pzp stosuje się natomiast do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł – została ona zatem wskazana w nowej ustawie Pzp w PLN.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
eurokurs euro
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Podmiotowe środki dowodowe, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy​ 

19 stycznia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie są zasady reprezentacji wykonawcy w postępowaniu w przypadku prokury?

Pytanie: Ofertę firmy X sp. z o.o. złożoną w ramach przetargu nieograniczonego podpisał Pan Z – prezes zarządu. Z KRS wynika, iż spółka reprezentowana jest przez zarząd wieloosobowy – 2 prezesów zarządu. Dalej z KRS wynika, iż...

karol-jaworski
Karol Jaworski
18.01.2021
Czytaj więcej »
Czy oferta złożona na niewłaściwym formularzu podlega odrzuceniu?

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu publicznym powyżej progów UE wykonawca złożył dokumenty, w tym ofertę na formularzach z przetargu, który unieważniliśmy. Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert niepodlegających...

Czytaj więcej »

Aktualności

Treść oferty – które dokumenty można do niej zaliczyć?
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest procedurą mocno sformalizowaną. Ma to wpływ na proces składania ofert – ich treść w toku postępowania zasadniczo nie może już ulec zmianie. Mimo to ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wiele...
Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?
Wydaje się, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż warto jest dobrze przygotować wzór przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Każdy zakup powinien być zabezpieczony prawidłową realizacją, a taką zapewnić mogą dobre i zgodne z przepisami zapisy umowne...
Zamawiający nie może wymagać wykazania dowodów oddzielnie dla każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji
Zgodnie z legalną definicją tajemnicy przedsiębiorstwa skuteczne objęcie ochroną informacji wymaga spełnienia przesłanek odnoszących się m.in. do określonego ich charakteru (tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel