Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

KONTROLA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Dodano: 30 maja 2018

Jej celem jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. Kontrolę przeprowadza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezes Urzędu zobligowany jest przepisem art. 161 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, chyba że dotyczy dokumentów, którym nadano klauzulę „tajne”: wtedy można dokonać kontroli w siedzibie zamawiającego. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów ustawy.

Przepisy zawierające zasady i procedury przeprowadzania kontroli udzielania zamówień obejmuje Dział V, rozdział 3 ustawy Pzp, art. 161–171a. Określają one uprawnienia i ograniczenia osób upoważnionych do działań kontrolnych w imieniu Prezesa Urzędu, obowiązki zamawiającego w kwestii przedkładania żądanych dokumentów i wyjaśnień, zasady korzystania z opinii biegłych oraz sporządzania protokołu z przebiegu kontroli.

Ze względu na okoliczności powstania przyczyny dla wszczęcia stosownych procedurkontrola może mieć charakter:

1)      kontroli uprzedniej obligatoryjnej, jeżeli zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz jego wartość osiąga określony poziom;

2)      kontroli doraźnej uprzedniej lub następczej wszczynanej z urzędu lub na wniosek, bez względu na źródło finansowania zamówienia, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Kontrola doraźna następcza odbywa się po zawarciu umowy z wykonawcą i wydanie zaleceń dokonania jakichkolwiek czynności w postępowaniu w ramach tej kontroli jest już niemożliwe.

Tak precyzuje rodzaje kontroli UZP w raportach upublicznionych w maju 2017 roku na stronach internetowych pn. Informacja o przeprowadzonych w 2016 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrolach systemowych. Pierwszy z raportów dotyczy stosowania art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, drugi – wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy Pzp oraz udzielania zamówień przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych.

Kontrola doraźna uznawana jest za podstawową formę kontroli. Według art. 165 Pzp: Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik (…). Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

Zasady prowadzenia kontroli doraźnej sprecyzowane są w art. 165–168a ustawy Pzp. Prezes Urzędu wszczyna ją m.in. na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i innych tym podobnych przepisach określonych w art. 165 Pzp.

 Zakończeniem kontroli doraźnej (art. 166) jest doręczenie zamawiającemu informacji o jej wyniku, zawierającej w szczególności informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. W przypadku wniesienia zastrzeżeń zakończeniem kontroli jest doręczenie zamawiającemu informacji o ostatecznym ich rozpatrzeniu.

Według art. 167 bowiem zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzęduw terminie 7 dni umotywowanych zastrzeżeń wobec wyniku kontroli. Na ich rozpatrzenie prezes ma 15 dni, a w przypadku ich nieuwzględnienia przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Ta, w terminie kolejnych 15 dni, wyraża opinię, która jest wiążąca dla Prezesa Urzędu.

Artykuł 168 Pzp wskazuje, że w przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może nałożyć karę pieniężną (kary omówione są w Dziale VII tej ustawy). Może też wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (art. 168a) Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

W przypadku wszczęcia kontroli doraźnej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5. Przepisy te w ustawie Pzp uplasowane są wśród regulacji dotyczących kontroli uprzedniej, pod względem formalnym jednak zawierają rozwiązania odpowiednie dla omawianej sytuacji.

Kontrola uprzednia odnosi się wyłącznie do zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Według art. 169 Prezes Urzędu przeprowadza taką kontrolę przed zawarciem umowy, jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług jest równa lub przekracza równowartość kwoty 10 000 000 euro. W przypadku udzielania zamówień w częściach (art. 170 ust. 3), jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza niż wymienione kwoty, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli.

Zakończeniem kontroli jest doręczenie zamawiającemu informacji o jej wyniku (art. 171), w tym ewentualne zalecenia pokontrolne, jeżeli stwierdzono, że jest zasadne unieważnienie postępowania lub usunięcie stwierdzonych naruszeń. Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiającemu przysługuje – w terminie 7 dni – prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń (art. 171a). Wtedy zakończeniem kontroli jest doręczenie zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń. Do czasu doręczenia takiej informacji nie można zawrzeć umowy.

Raport Urzędu Zamowień Publicznych, wspomniany wyżej, wskazuje na nowy rodzaj kontroli prowadzonych przez prezesa. Kontrole doraźne, które mogą być wszczęte na wniosek lub z urzędu, mogą być prowadzone w jednostkowych sprawach, w których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w danym postępowaniu doszło do naruszenia mogącego mieć wpływ na wynik postępowania, ale mogą być też wszczynane w wielu postępowaniach prowadzonych przez danego zamawiającego, w celu zbadania stosowania przez zamawiających określonego przepisu ustawy Pzp, którego naruszenie może mieć wpływ na wynik postępowania. Kontrole doraźne, wszczynane grupowo pod kątem sprawdzenia stosowania przez zamawiających określonego przepisu ustawy Pzp, nazwanokontrolami systemowymi”.

Wnioski z nich płynące pozwalają na szerszy ogląd naruszeń przepisów najczęściej popełnianych w postępowaniach o zamówienia publiczne, co może przyczynić się do podjęcia skuteczniejszych działań zapobiegawczych.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) art. 161–171a.

Raporty UZP:

  • Informacja o przeprowadzonych w 2016 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrolach systemowych. UZP, maj 2017 r.(www.uzp.gov.pl);
  • Informacje o wynikach kontroli Prezesa Urzędu – postępowania wszczęte od 28 lipca 2016 r. Katalog naruszeń (www.uzp.gov.pl).
Autor:

Maria Olszewska-Kazanecka

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
kontrola
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie: Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego. Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin związania ofertą i ważność złożonego wadium...

Czytaj więcej »
Elektroniczne zaświadczenie z ZUS – zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie: W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa...

Czytaj więcej »

Aktualności

Praktyczne aspekty związane z pełnomocnictwem do złożenia elektronicznej oferty
W dobie wymogu składania elektronicznej oferty rodzi się wiele wątpliwości na tle dokumentu stanowiącego umocowanie do jej podpisania. Jaką postać powinno przybrać pełnomocnictwo, aby można je było uznać za prawidłowe? Czy wolno je złożyć w postaci...
Warunki udziału muszą uwzględniać zasady proporcjonalności i sytuację rynkową
Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania...
Oferta jedynie formalnie niezgodna z siwz nie powinna być odrzucana
Niezgodność treści oferty z treścią siwz, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zachodzi wówczas, gdy jej zawartość merytoryczna nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel