Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

KARY FINANSOWE

Dodano: 30 maja 2018

W możliwość nakładania na zamawiającego kar finansowych wyposażono Krajową Izbę Odwoławczą, sądy rozpoznające skargi na orzeczenia Izby oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Sankcja ta może być stosowana wyłącznie w przypadkach określonych enumeratywnie w ustawie. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.

Odpowiednie przepisy znajdują się w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza może nałożyć karę finansową w wyroku uwzględniającym odwołanie. Sąd nakłada karę w wyroku zapadłym w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Izby. Możliwość nałożenia kary finansowej istnieje, jeżeli zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w ustawie.

Chodzi m.in. o przypadki, w których zastosowano tryb negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki czy zapytania o cenę z naruszeniem przepisów ustawy, kiedy nie zamieszczono ogłoszenia o zamówieniu bądź zawarto umowę z naruszeniem przepisów ustawy, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy.

W takich przypadkach możliwe jest nałożenie samej kary finansowej albo nałożenie kary w połączeniu z unieważnieniem umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych.

Druga możliwość zachodzi, w szczególności gdy nie ma mowy o zwrocie świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu.

Wysokość kary finansowej nie może być większa niż 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie.

Przy miarkowaniu kar finansowych należy brać pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana (art. 193, 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz art. 198f ust. 2).

Ponadto możliwe jest nałożenie przez KIO i sąd kary finansowej – w wysokości nie większej niż 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie – w razie stwierdzenia, że zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem tzw. okresu standstill, pod warunkiem że naruszenie nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 Pzp).

Prezes UZP może nałożyć karę pieniężną na zamawiającego, który udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez wymaganego ogłoszenia czy bez stosowania ustawy, albo dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy.

Ponadto karze pieniężnej podlega zamawiający, który m.in. opisuje przedmiot zamówienia lub określa warunki udziału w postępowaniu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję czy nie przestrzega terminów określonych w ustawie, jeśli ma to wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia (art. 200 Pzp).

W przypadku kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UZP – odmiennie niż w przypadku KIO i sądu – wyłączono możliwość ich miarkowania, a wysokość kary uzależniona jest od wartości zamówienia. W postępowaniach poniżej progów unijnych kara pieniężna wynosi 3 000 zł.

W postępowaniach powyżej progów unijnych, gdzie wartość przedmiotu zamówienia jest jednak mniejsza niż 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych – kara pieniężna wynosi 30 000 zł. W pozostałych postępowaniach powyżej progów unijnych – kara pieniężna wynosi 150 000 złotych (art. 201 Pzp).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 192–195, art. 198f ust. 2, art. 200–202.

Autor:

Grzegorz Mazurek

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
kary pieniężne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy niewłaściwie opisane kryteria oceny ofert zmuszają do unieważnienia postępowania?

Pytanie: W przetargu na dostawę sprzętu informatycznego mamy dwa okresy gwarancji – 36 i 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W jaki sposób dokonać oceny ofert?

Czytaj więcej »
Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Pytanie: Informacja podawana przez wykonawcę w dokumencie JEDZ w sekcji III punkt C dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiskowego, prawa socjalnego i prawa pracy stanowi obligatoryjną przesłankę na podstawę...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia
Unieważnienie postępowania, w sytuacji gdy wedle przypuszczenia zamawiającego jest ono obarczone nieusuwalną wadą, musi być dokładnie przeanalizowane i bezsprzecznie dowiedzione. Sam fakt, że postępowanie obarczone jest wadą, nie jest wystarczającą...
Jaki potencjał podmiotu trzeciego wolno udostępniać i jak dobrze udostępnić zasoby?
Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, mogą „pożyczyć” potencjał od podmiotu trzeciego. Niestety nie wszystkie zasoby można udostępniać, bo część z nich jest ściśle związana z...
Wykonawca, który wprowadził zamawiającego w błąd, powinien zostać wykluczony z postępowania
Jeżeli wykonawca przedstawił w złożonej przez siebie ofercie informacje odnośnie do  oferowanego przedmiotu zamówienia, punktowane w ramach kryterium pozacenowego, pozostające w sprzeczności z faktami, zaś odwołujący prawidłowo odczytał te...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel