Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

KARY FINANSOWE

Dodano: 30 maja 2018

W możliwość nakładania na zamawiającego kar finansowych wyposażono Krajową Izbę Odwoławczą, sądy rozpoznające skargi na orzeczenia Izby oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Sankcja ta może być stosowana wyłącznie w przypadkach określonych enumeratywnie w ustawie. Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.

Odpowiednie przepisy znajdują się w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza może nałożyć karę finansową w wyroku uwzględniającym odwołanie. Sąd nakłada karę w wyroku zapadłym w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Izby. Możliwość nałożenia kary finansowej istnieje, jeżeli zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w ustawie.

Chodzi m.in. o przypadki, w których zastosowano tryb negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki czy zapytania o cenę z naruszeniem przepisów ustawy, kiedy nie zamieszczono ogłoszenia o zamówieniu bądź zawarto umowę z naruszeniem przepisów ustawy, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy.

W takich przypadkach możliwe jest nałożenie samej kary finansowej albo nałożenie kary w połączeniu z unieważnieniem umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych.

Druga możliwość zachodzi, w szczególności gdy nie ma mowy o zwrocie świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu.

Wysokość kary finansowej nie może być większa niż 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie.

Przy miarkowaniu kar finansowych należy brać pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana (art. 193, 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz art. 198f ust. 2).

Ponadto możliwe jest nałożenie przez KIO i sąd kary finansowej – w wysokości nie większej niż 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie – w razie stwierdzenia, że zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem tzw. okresu standstill, pod warunkiem że naruszenie nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 Pzp).

Prezes UZP może nałożyć karę pieniężną na zamawiającego, który udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez wymaganego ogłoszenia czy bez stosowania ustawy, albo dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy.

Ponadto karze pieniężnej podlega zamawiający, który m.in. opisuje przedmiot zamówienia lub określa warunki udziału w postępowaniu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję czy nie przestrzega terminów określonych w ustawie, jeśli ma to wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia (art. 200 Pzp).

W przypadku kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UZP – odmiennie niż w przypadku KIO i sądu – wyłączono możliwość ich miarkowania, a wysokość kary uzależniona jest od wartości zamówienia. W postępowaniach poniżej progów unijnych kara pieniężna wynosi 3 000 zł.

W postępowaniach powyżej progów unijnych, gdzie wartość przedmiotu zamówienia jest jednak mniejsza niż 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych – kara pieniężna wynosi 30 000 zł. W pozostałych postępowaniach powyżej progów unijnych – kara pieniężna wynosi 150 000 złotych (art. 201 Pzp).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 192–195, art. 198f ust. 2, art. 200–202.

Autor:

Grzegorz Mazurek

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
kary pieniężne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie: Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego. Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin związania ofertą i ważność złożonego wadium...

Czytaj więcej »
Elektroniczne zaświadczenie z ZUS – zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie: W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa...

Czytaj więcej »

Aktualności

Praktyczne aspekty związane z pełnomocnictwem do złożenia elektronicznej oferty
W dobie wymogu składania elektronicznej oferty rodzi się wiele wątpliwości na tle dokumentu stanowiącego umocowanie do jej podpisania. Jaką postać powinno przybrać pełnomocnictwo, aby można je było uznać za prawidłowe? Czy wolno je złożyć w postaci...
Warunki udziału muszą uwzględniać zasady proporcjonalności i sytuację rynkową
Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania...
Oferta jedynie formalnie niezgodna z siwz nie powinna być odrzucana
Niezgodność treści oferty z treścią siwz, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zachodzi wówczas, gdy jej zawartość merytoryczna nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel