Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

GWARANCJA BANKOWA, GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

Dodano: 29 maja 2018

Najczęściej stosowane formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zależy wyłącznie od zamawiającego, natomiast wybór formy, w jakiej zostanie wniesione – wyłącznie od wykonawcy.

Gwarancja bankowa została ramowo uregulowana w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. ─ Prawo bankowe (art. 81):

Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego beneficjentem gwarancji jest zamawiający, natomiast zobowiązanym (podmiotem, który występuje o sporządzenie umowy gwarancji) – wykonawca.

Mimo że gwarancja ubezpieczeniowa nie została prawnie zdefiniowana, to praktyka wykształciła umowę gwarancji ubezpieczeniowej, w zasadzie jako tożsamą w treści do gwarancji bankowej. Regulacja ustawowa jest jednak szczątkowa, brak jest szczegółów dotyczących treści gwarancji zarówno bankowej, jak i ubezpieczeniowej. W praktyce zamawiający powszechnie wprowadzają do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania co do treści przyszłej gwarancji, niektórzy zamieszczają nawet wzory gwarancji, jakich oczekują od wykonawców.

Najczęściej zamawiający wskazują, że gwarancja powinna zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne żądanie zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy. W dokumencie gwarant nie może uzależniać zapłaty od spełnienia przez beneficjenta/zamawiającego dodatkowych warunków. Pomimo takich wymogów banki lub zakłady ubezpieczeń często wprowadzają dodatkowe formalności, np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, żądanie potwierdzenia przez notariusza, że złożone podpisy należą do osób upoważnionych lub żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem.

Gwarancja jest zobowiązaniem terminowym, które wygasa z upływem określonego terminu oznaczonego w dniach. Termin ten w oczywisty sposób powinien odnosić się do zakończenia realizacji umowy. Prawo zamówień publicznych przewiduje, że zabezpieczenie może być zwracane, w zależności od woli zamawiającego, w dwóch etapach. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 151 ust. 2 i 3) określa:

1)      Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

2)      Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W takiej sytuacji treść gwarancji powinna odzwierciedlać dwuetapowe wygaśniecie gwarancji – 70% z chwilą wykonania umowy, i 30% z chwilą wygaśnięcia roszczeń z rękojmi.

Przepisy przewidują również dla gwarancji dodatkową funkcję – zabezpieczenie wierzytelności należnej, wyjątkowo, wykonawcy w robotach budowlanych, a nie zamawiającemu (art. 6491Kodeksu cywilnego):

§ 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej „gwarancją zapłaty”, inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.

Gwarancja bankowa może być również stosowana jako zabezpieczenie zaliczki wypłacanej wykonawcy przez zamawiającego (art. 151a ust. 5–7 Pzp).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – art. 151, art. 151a.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) ─ art. 6491–6495.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ─ Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) ─ art. 81.

Autor:

Arkadiusz Szyszkowski

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
gwarancja bankowa
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przy rozliczeniu barterowym konieczne jest stosowanie ustawy Pzp?

Pytanie: Podmiot A zobowiązany do stosowania ustawy Pzp ma wykonać usługę na rzecz podmiotu B, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp. Wynagrodzenie należne podmiotowi A nie będzie mieć formy pieniężnej. Zapłata...

Czytaj więcej »
Różne zapisy ceny – zasady korekty ofert

Pytanie: W postępowaniu na usługę społeczną wpłynęły 3 oferty. Wykonawcy w złożonych formularzach ofertowych zapisali ceny w następujący sposób: Oferta nr 1 – 5,496.00 złotych brutto. Oferta nr 2 – 7200,00 złotych brutto...

Czytaj więcej »

Aktualności

Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.
Nowe Prawo zamówień publicznych modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych, począwszy od zakresu jej treści do kwestii związanych z etapem realizacji zamówienia i zmianami umowy. Z artykułu dowiesz się, jakie...
Na ile zamawiający musi dogłębnie przeanalizować dane do oceny kryteriów?
Artykuł 91 ust. 2d ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę. Nie można tego jednak utożsamiać z obowiązkiem zamawiającego weryfikacji...
Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel