Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

GRUPA KAPITAŁOWA

Dodano: 29 maja 2018

Grupa kapitałowarozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Na taką interpretację pojęciawskazuje ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Grupa kapitałowa ma znaczenie w postępowaniu wyłącznie jako przesłanka wykluczenia z postępowania, na co wskazuje art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykluczeniem z postępowania skutkuje nie samo uczestnictwo w grupie kapitałowej, ale złożenie oferty w tym samym postępowaniu przez członków grupy. Wykonawcy mogą wówczas wykazać, że złożenie ofert przez dwóch i więcej członków grupy nie zaburzy konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (o wykonawcach, którzy złożyli oferty), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W praktyce pojawiają się liczne wątpliwości i wykształcają się różne wzorce postępowania. Wielu wykonawców, którzy nie pozostają w strukturach żadnej grupy kapitałowej, składa oświadczenie bezpośrednio z ofertą. Jest to naruszenie przepisów Pzp, ale nieskutkujące żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla wykonawców.

Dysponując oświadczeniem wykonawcy, zamawiający nie może go wykluczyć, ponieważ nie mieści się to w zakresie przesłanki wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – oświadczenie zostało złożone, a wykonawca nie jest w grupie kapitałowej z żadnym z pozostałych wykonawców. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku złożenia jednej oferty w postępowaniu.

Potwierdzają to również opinie Urzędu Zamówień Publicznych:

Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Kolejna opiniowana kwestia dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie dostarczy w ustawowym terminie 3 dni przedmiotowego oświadczenia.

Przepisy ustawy nie przewidują szczególnej sankcji za samo niezłożenie oświadczenia, w szczególności w postaci wykluczenia danego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Natomiast (…) na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania braku podstawy do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Z powodu niezłożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, gdy zamawiający nie ma możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego wykonawcy przesłanka wykluczenia, (…) zamawiający wyklucza tego wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z uwagi na fakt, iż wykonawca ten nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Nie stanowi podstawy do wykluczenia z postępowania niedochowanie 3 dniowego terminu na złożenie takiego oświadczenia. Termin ten ma charakter instrukcyjny i w przypadku jego niedochowania aktualizuje się podstawa dla zamawiającego skierowania do takiego wykonawcy wezwania do uzupełnienia dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Opinie UZP:

  • Czy zamawiający w postępowaniu, w którym złożono tylko jedną ofertę, ma obowiązek wezwać do złożenia oświadczenia wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej? (www.uzp.gov.pl);
  • Jakie są konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprzedłożoneniem w terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do do tej samej grupy kapitałowej? (www.uzp.gov.pl).

Podstawa prawna

Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 23,art. 24 ust. 11, art. 26 ust. 3, art. 86 ust. 5.

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229).

Autor:

Arkadiusz Szyszkowski

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
grupa kapitałowa
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przeprowadzenie stażu zawodowego w porozumieniu z uczelnią stanowi zamówienie publiczne?

Pytanie: W ramach porozumienia zawartego z uczelnią zmierzamy przeprowadzić staże zawodowe dla studentów. Czy wynagrodzenie za staż zawodowy (studenci i ich opiekunowie) jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Pzp?...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
17.09.2019
Czytaj więcej »
Braki w JEDZ, które zamawiający może sam naprawić – jakie czynności podjąć?

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w procedurze unijnej ofertę złożyła spółka cywilna. Do oferty każdy wspólnik złożył we własnym imieniu JEDZ. Jeden ze wspólników w swoim JEDZ w pozycji NIP wskazał NIP spółki cywilnej a nie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamawiający ma obowiązek wyjaśnić siwz w określonym terminie a nie ją modyfikować
Zamawiający nie musi zmieniać siwz, w sytuacji gdy otrzymuje od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jest to jedynie jego uprawnienie (wyrok KIO z 3 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 871/19).
Uwaga z wykluczaniem wykonawców z uwagi na odstąpienie od umowy z ich winy
Wykazanie zasadności zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp to niejednokrotnie skomplikowany i czasochłonny proces, zwłaszcza w sytuacji gdy dotyczy długoterminowych umów na roboty budowlane. Spory związane z realizacją takich umów mają często...
Nasza ekspertka z nagrodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Andrzela Gawrońska-Baran 12 września 2019 r. podczas gali z okazji XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych została uhonorowana przez Prezesa UZP Nagrodą – statuetką „LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS” za...
13.09.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel