Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

GRUPA KAPITAŁOWA

Dodano: 29 maja 2018

Grupa kapitałowarozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Na taką interpretację pojęciawskazuje ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Grupa kapitałowa ma znaczenie w postępowaniu wyłącznie jako przesłanka wykluczenia z postępowania, na co wskazuje art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykluczeniem z postępowania skutkuje nie samo uczestnictwo w grupie kapitałowej, ale złożenie oferty w tym samym postępowaniu przez członków grupy. Wykonawcy mogą wówczas wykazać, że złożenie ofert przez dwóch i więcej członków grupy nie zaburzy konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (o wykonawcach, którzy złożyli oferty), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W praktyce pojawiają się liczne wątpliwości i wykształcają się różne wzorce postępowania. Wielu wykonawców, którzy nie pozostają w strukturach żadnej grupy kapitałowej, składa oświadczenie bezpośrednio z ofertą. Jest to naruszenie przepisów Pzp, ale nieskutkujące żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla wykonawców.

Dysponując oświadczeniem wykonawcy, zamawiający nie może go wykluczyć, ponieważ nie mieści się to w zakresie przesłanki wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – oświadczenie zostało złożone, a wykonawca nie jest w grupie kapitałowej z żadnym z pozostałych wykonawców. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku złożenia jednej oferty w postępowaniu.

Potwierdzają to również opinie Urzędu Zamówień Publicznych:

Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Kolejna opiniowana kwestia dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie dostarczy w ustawowym terminie 3 dni przedmiotowego oświadczenia.

Przepisy ustawy nie przewidują szczególnej sankcji za samo niezłożenie oświadczenia, w szczególności w postaci wykluczenia danego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Natomiast (…) na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania braku podstawy do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Z powodu niezłożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, gdy zamawiający nie ma możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego wykonawcy przesłanka wykluczenia, (…) zamawiający wyklucza tego wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z uwagi na fakt, iż wykonawca ten nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Nie stanowi podstawy do wykluczenia z postępowania niedochowanie 3 dniowego terminu na złożenie takiego oświadczenia. Termin ten ma charakter instrukcyjny i w przypadku jego niedochowania aktualizuje się podstawa dla zamawiającego skierowania do takiego wykonawcy wezwania do uzupełnienia dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Opinie UZP:

  • Czy zamawiający w postępowaniu, w którym złożono tylko jedną ofertę, ma obowiązek wezwać do złożenia oświadczenia wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej? (www.uzp.gov.pl);
  • Jakie są konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprzedłożoneniem w terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do do tej samej grupy kapitałowej? (www.uzp.gov.pl).

Podstawa prawna

Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 23,art. 24 ust. 11, art. 26 ust. 3, art. 86 ust. 5.

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229).

Autor:

Arkadiusz Szyszkowski

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
grupa kapitałowa
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy w związku z obowiązkiem odbierania elektronicznych FV konieczne są dodatkowe zapisy siwz?

Pytanie: Od dnia 18 kwietnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek odbierać elektroniczne faktury dotyczące zamówień publicznych. Proszę o przykład zapisu siwz w tej sprawie.

Czytaj więcej »
Czy wartość szacunkowa zamówienia zawiera podatek akcyzowy?

Pytanie: Czy akcyza stanowi część kwoty netto? Przykładowo do ceny energii oprócz VAT jest doliczana akcyza. Czy wartość netto, na podstawie której stwierdza się, czy dany zakup ma być realizowany zgodnie z ustawą Pzp, powinna...

Czytaj więcej »

Aktualności

Podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu powinny mieć solidne uzasadnienie
Przez sam fakt, że to wykonawca podał niepełne dane dotyczące zakresu realizowanych przez siebie zamówień, nie można mu przypisywać automatycznie zachowań w postaci „zamierzonego działania”, „rażącego niedbalstwa” czy też „lekkomyślności”...
Wydatkowanie środków unijnych – sprawdź, jak oszacować zamówienia zgodnie z Pzp i wytycznymi, cz. II
Czynnością poprzedzającą wszczęcie każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również w przypadku ponoszenia wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, jest oszacowanie wartości zamówienia, którego zamawiający...
Ocena dowodów dotyczących wysokości zaoferowanej ceny musi być rzetelna
Referencje dotyczące realizacji innego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do oceny wyjaśnień oferowanej ceny w danym postępowaniu tym bardziej, gdy usługa była świadczona w innym systemie i de facto dotyczyła innego zakresu prac (wyrok KIO z 9...
18.06.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel