Anna Kuszel-Kowalczyk

Anna Kuszel-Kowalczyk

Praktyk z bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych. W latach 2003-2005 była prawnikiem w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publ
Praktyk z bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych. W latach 2003-2005 była prawnikiem w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie pełni funkcję samodzielnego specjalisty ds. zamówień publicznych. Jest autorką wielu profesjonalnych publikacji dotyczących problematyki związanej z prawem zamówień publicznych.
95 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Środki finansowe na rachunkach depozytowych mogą być wykazywane w celu potwierdzenia sytuacji finansowej wykonawcy

Pytanie: Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W siwz wymagał, aby wykonawca wykazał iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien był wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 400.000 zł (brutto). Na potwierdzenie powyższego warunku powinien przedstawić następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – zawarte w druku OFERTA, b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 400 000 zł (brutto), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykonawca przedłożył opinię bankową, wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 28 marca 2015 r. (otwarcie ofert miało miejsce w 24 maja 2015 r.). Były  w niej wyszczególnione dwa produkty bankowe, tj.: rachunek bankowy, na którym znajdowała się kwota 100 000,00 zł, depozyt negocjowalny na kwotę 700 000,00 zł, gdzie data transakcji to 10.012015r., natomiast data zapadalności to 15.04.2015r. Czy tak wystawiony dokument potwierdza spełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu?
17 czerwca 2015Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Elektronizacja zamówień publicznych po zmianach przepisów

dr A. Gawrońska-Baran

Warszawa, 16 stycznia 2019 r.

Więcej >> 

wiper-pixel