Alicja Biegańska

Alicja Biegańska

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających, bierze również udział w pracach komisji przetargowych. Zajmuje się także szeroko pojętym doradztwem prawnym w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzi szkolenia z tego zakresu.
170 artykułów na stronie

Zobacz, kiedy dopuszczalna jest zmiana umowy o zamówienie publiczne

Pytanie: Umowa zawarta z wykonawcą na przebudowę drogi przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Wśród jej zapisów znalazły się następujące: „(…) 3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych i zatwierdzonych przez zamawiającego obmiarów przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy. 4. W przypadku, gdyby wynagrodzenie wykonawcy miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1 strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy. 7. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, gdy ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego – zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 wykonawca poinformuje zamawiającego w terminie 3 dni od powzięcia informacji o potrzebie ich wykonania w formie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru, głównego księgowego i zatwierdzonego przez zamawiającego, dołączając kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe lub zamienne sporządzony na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 8. Bez zatwierdzenia przez zamawiającego protokołu konieczności wykonawca nie może rozpocząć robót dodatkowych, zamiennych ani ograniczyć zakresu rzeczowego robót. 9. W przypadku wystąpienia składników kalkulacyjnych innych niż występujące w kosztorysie ofertowym, należy te składniki wycenić z zachowaniem cen czynników produkcji i narzutów podanych w ofercie. 10. W przypadku braku takich cen należy te składniki wycenić wg średnich cen z SEKONCENBUD za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe lub zamienne przy zachowaniu narzutów z kosztorysu ofertowego oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku określenia robót w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów nakładów własnych zaakceptowanych przez zamawiającego. 11. Zamawiający dopuszcza również ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie okaże się zbędne (tzw. roboty zaniechane)”. Czy w ramach realizacji zamówienia podstawowego mogę na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu na te roboty wykonać dodatkowy przepust pod drogą, którego projektant nie ujął w ramach przebudowy drogi? Dokumentacja przetargowa przewiduje wprawdzie wykonanie przepustów, ale o innej średnicy. Kierowałabym się w tej mierze  aktualnym wyrokiem GKO z 22 kwietnia 2010 r. o sygn. akt BDF1/4900/27/33/10648.
22 lipca 2016Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel