KIO 85/19 WYROK dnia 4 lutego 2019 r.

Data: 25 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 85/19 

WYROK 

z dnia 4 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Wojciechowska 

Członkowie:   

Agnieszka Trojanowska 

Renata Tubisz 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 31 stycznia 2019 

r. odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2019 r. przez wykonawcę Studio 

ADS  2  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą 

w Poznaniu 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Poznańskie Inwestycje 

Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

orzeka: 

1.  U

względnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 

 dokonanie 

zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 

1.1.1.  w zakresie  pkt 9.2.3  ppkt 1  lit.  c) SIWZ - 

warunku dotyczącego zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  - 

przez  modyfikację  obowiązku  wykazania 

doświadczenia  w  zakresie  realizacji  zamówień  dotyczących  budowy  lub 

przebudowy wielopasmowej (co najmniej po dwa pasy w obu kierunkach) 

ulicy  oraz  linii  tramwajowej  lub  kolejowej, 

przez  jego  zmianę  oraz 

ustanowienie 

powołanego 

obowiązku 

wykazania 

doświadczenia 

w odniesieniu do linii jednopasmowej oraz linii tramwajowej lub kolejowej, 

wykreślenie  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

określonego w pkt 9.2.3. ppkt 1 lit. d) i e) SIWZ, 

wykreślenie postanowienia pkt 3.1. ppkt 13 lit. a) tiret 2 SIWZ, 

1.1.4.  w  zakresie  pkt  3.6.  ppkt  2  tiret  3  SIWZ,  p

rzez  modyfikację  obowiązku 

wyko

nawcy co do przedkładania, w trakcie realizacji zamówienia na każde 

żądanie  zamawiającego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS,  przez 

okre

ślenie 7 - dniowego terminu na okazanie wskazanych zaświadczeń, 

oraz nakazuje uwzględnienie konsekwencji powyższych zmian w treści ogłoszenia 


zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami; 

dokonanie zmian w treści załącznika nr 1 do SIWZ (projekt Umowy) w  zakresie 

§ 14 Umowy przez modyfikację obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania  Umowy  w  wysokości  10%  całkowitego  wynagrodzenia  Wykonawcy, 

przez  jego  zmniejszenie  do  wysokości  8%  całkowitego  wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

oraz nakazuje uwzględnienie konsekwencji powyższych zmian w treści ogłoszenia 

zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami; 

Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za niezasadne; 

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Poznańskie  Inwestycje  Miejskie 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu i 

Zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Studio  ADS  2  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa z siedzibą w Poznaniu tytułem wpisu od odwołania, 

Zasądza  od  zamawiającego  Poznańskich  Inwestycji  Miejskich  spółki 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Poznaniu  na  rzecz 

wykonawcy 

Studio ADS 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Poznaniu  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty 

strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:   …………………….. 

Członkowie:   

…………………….. 

…………………….. 


Sygn. akt KIO 85/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Poznańskie  Inwestycje  Miejskie  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Poznaniu  -  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pt.  Budowa  trasy  tramwajowej  wraz 

z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - 

prace projektowe wraz z pełnieniem 

usług  Nadzoru  Autorskiego",  postępowanie  numer  PIM/01/19/ZP2/2018-158.  Postępowanie 

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

z dnia  11  stycznia  2019  r.,  za  numerem  2019/S  008-014486. 

Szacunkowa  wartość 

zamówienia, którego przedmiotem są usługi jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W  dniu  11  stycznia  2019 

r.  odwołanie  wniósł  wykonawca  Studio  ADS  2  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Poznaniu  –  dalej 

Odwołujący.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu 

Specyfikacji Istotnych Warunków Za-mówienia. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art. 22 ust. 1 oraz 29 ust. 1 oraz 2 ustawy pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez 

sporządzenie  opisu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej 

zawodowej wykonawcy w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub co najmniej 

nadmierny  i  nieproporcjo

nalny  do  przedmiotu  zamówienia poprzez  przyjęcie w  sekcji III.1.3 

ppk (I) ogłoszenia o zamówieniu (minimalne poziomy ewentualnie wymaganych standardów) 

oraz pkt 9.2.3 ppkt 1 lit. c), d), 

e) SIWZ, że gwarancję należytego wykonania zamówienia dają 

wykonawcy,  którzy  spełniają  warunek  posiadania  zdolności  technicznej  i  zawodowej 

polegający na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej zadań m.in. 

w zakresie: 

a) 

realizacji zamówień dotyczących budowy lub przebudowy wielopasmowej (co najmniej po 

dwa  pasy  w  obu  kierunkach)  ulicy  oraz  linii  tramwajowej  lub  kolejowej  (w  zakresie  i  na 

warunkach  w  pkt  9.2.3.  SIWZ  szczegółowo  wskazanych),  w  sytuacji,  gdy  przedmiotem 

zamówienia  w  ramach  przedmiotowego  postępowania  jest  wykonanie  prac  projektowych 

zakresie ulicy jednojezdniowej wraz z linią tramwajową, 


b)  realizacji  co  najmniej  jedneg

o  zamówienia  o  wartości  500.000,00  zł  brutto  szczegółowo 

opisanego  w  pkt  9.2.3  ppkt  1  lit. 

e)  SIWZ,  w  sytuacji,  w  której  rzeczywiste,  rynkowe  ceny 

realizacji 

zadań o parametrach w tym punkcie SIWZ wskazanych są znacznie mniejsze, 

c)  realizacji  co  najmniej 

jednego  zamówienia  dotyczącego  budowy  lub  przebudowy 

wielopasmowej  (co  najmniej  po  dwa  pasy  w  obu  kierunkach)  ulicy  oraz  linii  tramwajowej, 

ramach  której  wykonawca  dokonał  badań  georadarowych  połączonych  z  badaniami 

radiodetekcją  całego  obszaru  na  terenie  zabudowy,  położonego  w  strefie  ochrony 

konserwatorskiej przy za

chowaniu warunków szczegółowo opisanych w pkt 9.2.3 ppkt 1 lit. d) 

oraz  e)  SIWZ,  w  sytuacji  w  której:  a)  zakres  usług  związanych  z  badaniami  georadarem 

stanowi  jedynie  element  całego  zamówienia  publicznego  niemający  przeważającego 

znaczenia  dla  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  którego  istotą  jest  wykonanie  prac 

projektowych  i  to  w  odniesieniu  do  prac  projektowych  pow

inien  być  wybierany  wykonawca 

i oceniana  oferta,  w  konsekwencji  czego  stawianie  wymogu  wykazani

a  się  realizacją 

specjali

stycznych  badań  georadarowych  w  znaczny  sposób  eliminuje  wykonawców 

posiadających umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do prac projektowych, w zakresie 

niezbędnym  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  b)  realizacja  badań 

w zakresie georadaru - 

z uwagi na wysoki stopień szczegółowości i wiedzy specjalistycznej - 

obec

nie  jest  realizowana  wyłącznie  przez  wąski  krąg  podmiotów  wyspecjalizowanych,  co 

istotny  sposób  eliminuje  wykonawców  posiadających  doświadczenia  w  zakresie 

projektowania 

i  architektury,  c)  wymóg  wykazania  dokonania  wskazanych  badań  nie  jest 

niezbędny  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  albowiem  -  z  uwagi  na 

wysoce specjalistyczny zakres - 

może być on wykonywany za pomocą podwykonawców, d) 

zakres  wymaganych  badań  został  sporządzony  w  sposób  nieodzwierciedlający  specyfiki 

badań  georadarowych,  a  w  konsekwencji  czego  doszło  do  ograniczenia  konkurencji  oraz 

wyeliminowa

nia z postępowania wykonawców nie spełniających postawionych warunków, lecz 

zdolnych do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia, 

2.  art. 22 ust. 1 oraz 29 ust. 1 oraz 2 ustawy pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez 

sporządzenie  opisu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymagań  finansowych 

(stanowiąc naruszenie art. 45 ust. 1 oraz 3 ustawy pzp) oraz warunków wykazania sytuacji 

ekonomicznej  w  sposób  nadmierny  i  nieproporcjonalny  do  przedmiotu zamówienia poprzez 

przyjęcie: 

a) 

w sekcji III.1.2) a) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 13.1. i 20 SIWZ (warunki dotyczące 

sytuacji ekonomicznej i finansowej) - 

obowiązku wykazania posiadania środków finansowych 

lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 700.000,00 zł, a nadto w zakresie pkt 20.3. 


SIWZ w zw. 

z § 14 Istotnych Postanowień Umownych stanowiących załącznik do SIWZ (dalej 

jako: „Umowa”) obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

kaucji  g

warancyjnej  w  wysokości  10%  całkowitego  wynagrodzenia  Wykonawcy  oraz 

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, w sytuacji w 

której ustanowione powyżej wymagania 

finansowo - 

ekonomiczne są nadmierne do przedmiotu zamówienia, ograniczają konkurencję 

oraz wyeliminowuj

ą z postępowania wykonawców nie spełniających postawionych warunków, 

lecz zdolnych do należytego wykonania zamówienia, 

3. naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 oraz 2 ustawy pzp poprzez naruszenie zasady 

zachowania  uczciwej  konkurencji,  a  to  przez  zaniechanie  przygotowania  i  prowadzenia 

postępowania  z  należytą  starannością  oraz  obowiązku  jednoznacznego,  nie  budzącego 

wątpliwości  sporządzenia  opisu  przedmiotu  zamówienia,  uniemożliwiającego  wykonawcom 

sporządzenie  ofert,  w  szczególności  przez  przerzucenie  na  wykonawcę  wszelkich  ryzyk 

związanych z wykonaniem zamówienia, w tym okoliczności lub zdarzeń nieprzewidywalnych 

na dzień ogłoszenia zamówienia, a to w szczególności poprzez: 

a)  w zakresie sekcji 3.1. ppkt. 13) SIWZ - 

nałożenie obowiązku zawarcia w opracowywanej 

dokumentacji  projektowej  zgód  właścicieli  gruntów  na  prowadzenie  robót  budowlanych  na 

terenie  ich  nierucho

mości,  jeśli  zajdzie  taka  konieczność,  w  sytuacji  której:  obowiązek 

uzyskiwania  zgód  właścicieli  nie  jest  adekwatny  do  istoty  obowiązków  projektanta,  jako 

wykonawcy; 

Umowa nie określa konsekwencji braku uzyskania zgód lub żądań finansowych 

właścicieli  nieruchomości,  wpływu  konieczności  zaspokojenia  roszczeń  finansowych 

właścicieli  nieruchomości  na  wynagrodzenie  Wykonawcy,  a  także  opóźnień  mogących 

powstać z tego tytułu, 

b) w zakresie sekcji 3.6. ppkt 2) SIWZ - 

nałożenie na wykonawcę, obowiązku przedkładania, 

w trakcie realizacji z

amówienia na każde żądanie zamawiającego zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS, w sytuacji której czas uzyskania wskazanych dokumentów zdeterminowany jest 

przepisami prawa, a nadto praktyką działania urzędów, 

c)  w  zakresie  pkt.  9.3.  SIWZ  - 

przyznanie  Zamawiającemu  uprawnienia  do  arbitralnego 

uznania, na każdym etapie postępowania, braku spełnienia przez wykonawcę wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację 

zamówienia,  w  sytuacji  której:  powołane  postanowienie  już  na  etapie  wyboru  ofert  może 

prowadzić  do  wyeliminowania  wykonawców  zaangażowanych  w  większe  projekty,  w  tym 

bezpośrednio i Odwołującego realizującego obecnie dla Zamawiającego wcześniejsze etapy 


Inwestycji, 

zaniechano  dookreślenia  jakichkolwiek  przesłanek  oraz  trybu  dokonywania 

powołanych ustaleń pozostawiając Zamawiającemu arbitralną ocenę ich spełnienia; 

4. art. 5, art. 353 (1) ,oraz art. 58 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny 

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 - dalej jako kc) w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy pzp poprzez 

wykorzystanie pozycji dominującej Zamawiającego i rażące uprzywilejowanie w treści projektu 

umowy  pozycji  Zamawiającego,  wbrew  zasadom  współżycia  społecznego  i  właściwości 

stosunku prawnego, a w konsekwencji naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 oraz 2 

ustawy 

p

zp 

związane 

niejednoznacznym 

opisem 

przedmiotu 

zamówienia, 

uniemożliwiającym  wykonawcy  analizę  ryzyk  na  potrzeby  sformułowania  oferty,  a  to 

szczególności: 

a) w zakresie § 1 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 pkt 2 Umowy - nałożenie na wykonawcę obowiązku 

doprowadzenia  do  wydania  prz

ez  właściwy  organ  Decyzji  Budowlanych  niezbędnych  dla 

Zadania  Inwestycyjnego,  w  sytuacji  w

której:  w  pojęciu  Decyzji  Budowlanych  mieści  się 

również  decyzja  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID),  podczas  gdy 

wykonawca,  jako  projektant  - 

w  świetle  postanowień  ustawy  o  szczególnych  zasadach 

przygoto

wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 

z późn. zm. - dalej ustawa zrid) - nie jest w ogóle podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku 

o  wydanie  wskazanej  decyzji, 

Umowa  nie  zawiera  postanowień  regulujących  wpływ 

przedłużenia się uzyskiwania Decyzji Budowlanych na harmonogram wykonywania prac przez 

wykonawcę, a które to przedłużenia mogą być spowodowane okolicznościami od wykonawcy 

niezależnymi, 

b) w zakresie § 1 ust. 5 Umowy - nałożenie na wykonawcę obowiązku uwzględnienia wszelkich 

decyzji  administracyjnych  przedłożonych  w  toku  realizacji  Inwestycji  przez  Zamawiającego, 

tym  po  zawarciu  Umowy  oraz  ich  uwzględniania  w  przygotowanej  przez  wykonawcę 

Dokumentacji  Projektowej  przy  jednoczesnym  wyłączeniu  możliwości  żądania  przez 

Wykonawcę zmiany wysokości Wynagrodzenia, w sytuacji w której: rodzaj, zakres i czas ich 

przestawi

ania nie są w Umowie określone, Umowa nie zawiera postanowień umożliwiających 

Zamawiającemu przedłużenie terminu realizacji prac na skutek przedłożenia ww. dodatkowych 

decyzji, 

c)  w  zakresie  §  3  ust.  2  pkt  4  Umowy  -  nałożenie  na  wykonawcę  konieczności  uzyskania 

koniecznych odstępstw, uzgodnień, zatwierdzeń oraz warunków technicznych wydanych dla 

Inwestycji, w syt

uacji w której uzyskanie odstępstwa, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku - Prawo budow

lane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm. - dalej jako „Pb”) 


jest  wynikiem  uzyskania  uznaniowego  upoważnienia  ministra  oraz  wydania  uznaniowego 

postanowienia przez właściwe organy architektoniczne, 

d)  w  zakresie  §  3  ust.  6  pkt  2  Umowy  -  nałożenie  na  wykonawcę  obowiązku  uzyskania 

wszelkich  wymaganych  opinii  i  uzgodnień  niezbędnych  do  wykonania  robót  budowlanych 

w zakresie  Zadania  Inw

estycyjnego,  w  sytuacji  której:  Umowa  nie  określa  zakresu 

wskazywanych  dokumentów,  konieczności  ponoszenia  kosztów  z  tym  związanych,  a  także 

wpływu  przedłużających  się  procedur  na  czas  realizacji  obowiązków  wykonawcy,  z  istoty 

obowiązków  projektanta  oraz  wykonawcy  robót  budowlanych,  wynika,  iż  znaczną  cześć 

decyzji,  doku

mentów  itp.  związanych  z  wykonywaniem  robot  budowlanych,  powinna  być 

uzyskiwana nie przez projek

tanta, ale przez wykonawcę robót budowlanych, 

e) w zakresie § 3 ust. 10 pkt 2 Umowy - przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do zmiany 

tr

eści Dokumentacji Projektowej w przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych 

uwarunkowań  wynikających  z  decyzji  Zamawiającego,  podczas  gdy:  Umowa  nie  limituje 

uprawnienia Zamawiającego co do formułowania  decyzji,  w  konsekwencji  czego mogą  one 

doty

czyć  dobrowolnego,  wybranego  elementu  Dokumentacji  Projektowej,  dając 

Zamawiającemu jednostronne uprawnienie do kształtowania praw i obowiązków wykonawcy, 

Umowa  nie  określa  wpływu  jednostronnych  decyzji  Zamawiającego  na  wynagrodzenie 

Wykonawcy, czy też czas realizacji jego obowiązków, 

f)  w  zakresie  §  3  ust.  18  pkt  3  Umowy  -  nałożenie  na  wykonawcę  obowiązków  uzyskania 

wszelkich zezwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, analiz, opinii i innych 

dokumentów, wymaganych dla właściwego zaprojektowania obiektów będących Przedmiotem 

Umowy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu 

zawarcia Umowy oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w tym 

wniosków do właściwych organów, podań, odwołań i innych pism, w sytuacji w której Umowa 

nie  określa  konsekwencji  konieczności  uzyskania  wskazanych  rozstrzygnięć  na  prawa 

obowiązki  Wykonawcy,  w  tym  wynagrodzenie  Wykonawcy,  czy  też  czas  realizacji  jego 

obowiązków, 

g) 

w zakresie § 3 ust. 27 Umowy  - przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do wydawania 

poleceń,  jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zgodnej  z  Umową  i  zasadami  racjonalnej  gospodarki 

środkami publicznymi realizacji projektowych, obejmujące dokonywanie zmian zakresu i ilości, 

jakie  będą  uważane  za  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  Przedmiotu  Umowy 

jednoczesnym  nałożeniem  na  wykonawcę  obowiązku  ich  wykonania,  w  sytuacji  której: 

Umowa  nie  limituje  uprawnie

ń Zamawiającego  w  tym  zakresie,  Umowa nie określa  wpływu 


jednostronnych decyzji Zamawiającego na wynagrodzenie Wykonawcy, czy też czas realizacji 

jego obowiązków. 

Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o nakazanie Zamawiającemu 

modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ, w tym w zakresie Umowy tj. 

a) w zakresie sekcji III.1.3 

ppk (1) ogłoszenia o zamówieniu (minimalne poziomy ewentualnie 

wymaganych  standardów)  oraz  pkt  9.2.3  pkt  1  lit.  c).  d).  e)  SIWZ  poprzez  modyfikację 

obowiązku wykazania doświadczenia w zakresie realizacji zamówień dotyczących budowy lub 

przebudowy  wielopasmowej  (co  najmniej  po  dwa  pasy  w  obu  kierunkach)  ulicy  oraz  linii 

tramwajowej lub kolejowej, tj. poprzez jego 

zmianę oraz ustanowienie powołanego obowiązku 

wykazania  doświadczenia  w  odniesieniu  do  linii  jednopasmowej  oraz  linii  tramwajowej  lub 

kolejowej,  a  nadt

o  wyłączenie  z  sekcji  III.1.3.  ppkt  (1)  lit.  e)  obowiązku  realizacji  inwestycji 

wartości kwotowej 500.000,00 zł, 

b) w zakresie sekcji III.1.3 

ppk (1) ogłoszenia o zamówieniu (minimalne poziomy ewentualnie 

wymaganych  standardów)  oraz  pkt  9.2.3  ppkt  1  lit.  d).  e)  SIWZ  poprzez  wyeliminowanie 

wska

zanego w powołanych punktach obowiązku wykazania się przeprowadzeniem inwestycji 

w ramach, której przeprowadzone zostały badania georadarowe w zakresie w tych pkt SIWZ 

szczegółowo wskazanych, 

c)  w  zakresie  sekcji  III.1.

2)  a)  ogłoszenia  o  zamówieniu  (warunki  dotyczące  sytuacji 

ekonomicznej i finansowej) oraz sekcji 20 SIWZ poprzez modyfi

kację obowiązku wykazania 

posiadania 

środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowej  w  wysokości  co  najmniej 

00.000,00 zł poprzez jej zmniejszenie do kwoty 300.000,00 zł, 

d) 

w  zakresie  §  14  Umowy  poprzez  modyfikację  obowiązku  wniesienia  zabezpieczenia 

należytego  wykonania  Umowy  w  formie kaucji  gwarancyjnej  w  wysokości  10%  całkowitego 

wynagrodzenia  Wykonawcy,  poprzez  jej  zmniejszenie  do 

wysokości  8%  całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz w zakresie obowiązku wniesienia zabezpieczenia w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wezwania poprzez jego wydłużenie do terminu 1 miesiąca od dnia 

zawarcia Umowy, 

e)  w  zakresie  pkt  3.1.  ppkt  13  SIWZ  p

oprzez  modyfikację  obowiązku  zawarcia 

w opracowywanej  dokumentacji  pr

ojektowej  zgód  właścicieli  gruntów  na  prowadzenie  robót 

budowlanych  na  terenie  ich  nieruchomości,  jeśli  zajdzie  taka  konieczności,  tj.  poprzez 

wyeliminowanie  wskazanego  obo

wiązku,  ewentualnie  określenie  obowiązku  współdziałania 

Zamawiającego,  w  tym  w  szczególności  w  zakresie  ponoszenia  przez  Zamawiającego 


ewentualnych roszczeń finansowych oraz wyłączenie odpowiedzialności projektanta za brak 

otrzymania tych zgód,  

f)  w  zakresie  pkt  3.6.  ppkt  2  SIWZ  pop

rzez  modyfikację  obowiązku  wykonawcy  co  do 

przedkładania,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  żądanie  zamawiającego 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS oraz określenie co najmniej 14 - dniowego terminu 

na okazanie wskazanych za

świadczeń, 

g) w zakresie pkt 9.3. SIWZ poprzez mo

dyfikację przyznanego Zamawiającemu uprawnienia 

do arbitralnego uzna

nia, na każdym etapie postępowania, braku spełnienia przez wykonawcę 

wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację  zamówienia,  tj.  poprzez  jego  wyeliminowanie  w  całości,  ewentualnie  określenie 

okoliczności prawnych i faktycznych, w tym niezbędnych procedur, w których Zamawiający - 

w o

parciu o należycie ustalone okoliczności faktyczne - mógłby dokonać wskazanego uznania 

z jednoczesną procedurą dokonywania rozliczeń za prace już wykonane, 

h) w zakresie § 1 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 pkt 2 Umowy poprzez modyfikację nałożonego na 

wykonawcę  obowiązku  doprowadzenia  do  wydania  przez  właściwy  organ  Decyzji 

Budowlanych  n

iezbędnych  Zadania  Inwestycyjnego  poprzez  wyeliminowanie  z  obowiązku 

uzyskania Decyzji Budowlanych decyzji wydanych w trybie ustawy zrid

; nałożenie obowiązku 

współdziałania  Zamawiającego;  określenie  konsekwencji  prawnych  za  przedłużające  się 

procedury uzyskania Decyzji Budowlanych, 

i) w zakresie § 1 ust. 5 Umowy poprzez modyfikację nałożonego na wykonawcę obowiązku 

u

względnienia wszelkich decyzji administracyjnych, związanych z Inwestycją przedłożonych 

w  toku  realizacji  Inwestycji  przez  Zamawiającego,  w  tym  po  zawarciu  Umowy  oraz  ich 

uwzględniania  w  przygotowanej  przez  wykonawcę  Dokumentacji  Projektowej  poprzez 

okre

ślenie  -  z  poszanowaniem  praw  i  słusznych  interesów  wykonawcy  -  konsekwencji 

prawnych  związanych  z  koniecznością  uwzględnienia  nowych  decyzji  administracyjnych  na 

prawa i 

obowiązki wykonawcy, w tym w zakresie terminu realizacji prac objętych Umową oraz 

wynagrodzenie wykonawcy, 

j) w zakresie § 3 ust. 2 pkt 4 Umowy poprzez modyfikację obowiązku uzyskania koniecznych 

odstępstw,  uzgodnień,  zatwierdzeń  oraz  warunkach  technicznych  wydanych  dla  Inwestycji 

poprzez  wyeliminowanie  wskaza

nego  obowiązku,  ewentualnie  poprzez  określenie  - 

poszanowaniem  praw  i  słusznych  interesów  wykonawcy  -  konsekwencji  prawnych 

związanych  z  koniecznością  wskazanych  decyzji  administracyjnych  na  prawa  i  obowiązki 


wykonawcy, w tym w zakresie terminu realizacji prac objętych Umową oraz wynagrodzenie 

wykonawcy, 

k) 

w zakresie § 3 ust. 6 pkt 2 oraz zakresie § 3 ust. 18 pkt 3 Umowy poprzez modyfikację 

obowiązku  uzyskania  wszelkich  wymaganych  decyzji  administracyjnych,  opinii  i  uzgodnień 

niezb

ędnych do wykonania robót budowlanych w zakresie Zadania Inwestycyjnego poprzez 

ich  dookreślenie  oraz  poprzez  określenie  -  z  poszanowaniem  praw  i  słusznych  interesów 

wykonawcy - 

konsekwencji prawnych związanych z uzyskania uwzględnienia nowych decyzji 

administracyjnych na prawa i obowiązki wykonawcy, w tym w zakresie terminu realizacji prac 

objętych Umową oraz wynagrodzenie wykonawcy, 

l)  w  zakresie §  3 ust.  10 pkt  2  Umowy  poprzez  modyfikację  przyznanemu Zamawiającemu 

uprawnienia  do  zmiany  treści  Dokumentacji  Projektowej  w  przypadku  jej  niezgodności 

Umową lub  w razie innych uwarunkowań  wynikających z decyzji Zamawiającego poprzez 

jego  wyeliminowanie  ewentualnie  poprzez  określenie  -  z  poszanowaniem  praw  i  słusznych 

inte

resów  wykonawcy  -  konsekwencji  prawnych  związanych  ze  zmianami  w  zakresie 

Dokumentacji Projektowej, 

m)  w  zakresie  §  3  ust.  27  Umowy  poprzez  modyfikację  przyznanemu  Zamawiającemu 

uprawnienia do wydawania poleceń, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową i zasadami 

racjonalne

j  gospodarki  środkami  publicznymi  realizacji  prac  projektowych  (w  szczególności 

związku  z  realizacją  inwestycji  równoległych),  obejmujące  dokonywanie  zmian  zakresu 

ilości,  jakie  będą  uważane  za  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  Przedmiotu  Umowy 

jednoczesnym  nałożeniem  na  wykonawcę  obowiązku  ich  wykonania  poprzez  jego 

wyeliminowanie  w  całości  ewentualnie  ścisłe  doprecyzowanie  zakresu  i  okoliczności 

umożliwiających  wydawanie  poleceń,  oraz  określenie  -  z  poszanowaniem  praw  i  słusznych 

interesów  wykonawcy  -  konsekwencji  prawnych  związanych  z  uzyskania  uwzględnienia 

nowych decyzji administracyjnych na prawa i 

obowiązki wykonawcy, w tym w zakresie terminu 

realizacji prac objętych Umową oraz wynagrodzenie wykonawcy, 

Ponadto,  Odwołujący  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodów  wskazanych  w  treści 

uzasadniania  na  fak

ty  tam  powołane  oraz  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz 

O

dwołującego kosztów postępowania według norm przepisanych. 

Uzasadniając  zarzut  1  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  ustanowione  przez 

Zamawiającego warunki udziału w przetargu naruszają - wyrażoną w art. 29 ust. 1 oraz art. 7 

ust.  1  ustawy  pzp  - 

zasadę  uczciwej,  konkurencji,  równego  traktowania  oraz  zasadę 

proporcjonalności.  W  przedmiotowej  sprawie  zamówienie  publiczne  jest  udzielane  na 


zaprojektowanie  drogi  jednojezdniowej

.  Tym  samym  uznać  należy,  że  doświadczenie 

w

ymagane  dla  każdego  z  projektantów  jest  nieadekwatne  do  wielkości  opracowania. 

Wymaganie wykonania projektu dwujezdniowej  drogi  wraz  z  linią tramwajową w  przypadku 

budowy  jednojezdniowej  ulicy  wraz 

z linią tramwajową wykracza poza zakres wymaganego 

doświadczenia  do  realizacji  zamówienia.  Ustanowione  przez  Zamawiającego  obowiązki 

i wymagania, nieadekwatne do p

rzedmiotu zamówienia, naruszają konkurencję. Odwołujący 

podniósł,  iż  modyfikacja  wskazanego  warunku,  w  szczególności  poprzez  ustanowienie 

obowiązku  doświadczenia  w  stosunku  do  jezdni  jednopasmowej,  co  byłoby  adekwatne  do 

przedmiotu  zamówienia,  umożliwiłoby  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców. 

Odwołujący powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 grudnia 2017 roku, 

sygn.  akt  KIO  2478/17

.  Ponadto,  Odwołujący  wskazał,  że  zapis  w  SIWZ  odnoszący  się  do 

kwoty 

500.000, 00 zł brutto dla badań georadarowych na drogach z torowiskami nie odpowiada 

warunkom rynkowym oraz rzeczywistym kosz

tom wykonania wskazanych badań. Koszt takich 

badań nawet dla 2-3 km odcinka drogowego z torami pośrodku jest o rząd wielkości mniejszy, 

związku z czym brak jest uzasadnienia dla takiego zapisu. Zapis ten zatem powinien odnosić 

się do długości badanego odcinka a nie do kwoty. Co więcej, Zamawiający nie doprecyzował 

nawet  w  jakiej  siatce  (rozdzielc

zość  pozioma)  oczekuje  wykonania  badań.  Odwołujący 

podniósł  również,  że  ustanowiono  bezzasadne  warunki  wykazania  się  przeprowadzeniem 

inwestycji z badaniami geor

adarowymi połączonymi z radiodetekcją. Wskazał, iż obowiązek 

wykazania  się  powołanymi  badaniami  jest  nieadekwatny  i  nieproporcjonalny  co  do  całego 

charakteru  zamówienia  publicznego.  Zakres  usług  związanych  z  badaniami  georadarem 

stanowi 

jedynie  element  całego  zamówienia  publicznego  niemający  przeważającego 

znaczenia  dl

a  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  którego  istotą  jest  wykonanie  prac 

projektowych  i  to  w  odniesieniu  do  prac  projektowych  pow

inien  być  wybierany  wykonawca 

i oceniana  oferta. 

Zamawiający,  formułując  ogłoszenie  o  zamówieniu  oraz  SIWZ,  położył 

przeważający zakres oceny na badania georadarem, w sytuacji w której usługi w tym zakresie, 

będą  stanowiły  jedynie  wycinek  prac  wykonawcy,  którego  głównym  zadaniem  będzie 

prawidłowe  zaprojektowanie  obszaru.  W  konsekwencji  stawianie  wymogu  wskazania  się 

realizacją specjalistycznych badań georadarowych w znaczny sposób eliminuje wykonawców 

posiadających umiejętności i doświadczenie w odniesieniu do prac projektowych, w zakresie 

niezbędnym  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Po  drugie,  badania 

w zakresie georadaru - 

z uwagi na wysoki stopień szczegółowości i wiedzy specjalistycznej - 

obecnie  są  realizowane  wyłącznie  przez  wąski  krąg  podmiotów  wyspecjalizowanych,  co 

istotny  sposób  eliminuje  wykonawców  posiadających  doświadczenie  w  zakresie 

projektowania i architektury. Po trzecie, 

wymóg wykazania dokonania wskazanych badań nie 


jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, albowiem - z uwagi na 

wysoce  specjalistyczny  zakres  - 

może  być  on  wykonywany  za  pomocą  podwykonawców. 

Stawianie  wykonawcom  wymogu  realizacji  tego  e

lementu  w  istotny  sposób  ogranicza  krąg 

wykonawców  zdolnych  do  prawidłowej  realizacji  zamówienia  -  badania  georadarem.  Po 

czwarte,  zakres  wymaganych  badań  został  sporządzony  w  sposób  nieodzwierciedlający 

spe

cyfiki  badań  georadarowych,  w  tym  w  zakresie  ich  potwierdzania  dalszymi  metodami. 

Badania geor

adarowe są najbardziej zaawansowaną formą badań z użyciem fali radiowych. 

Przy  umiejętnym  przetwarzaniu  i  interpretacji  nie  ma  uzasadnienia  merytorycznego  dla 

ponown

ego  skanowania  obszaru  badań  innymi,  uboższymi  metodami  wykorzystującymi 

również te fale radiowe (czyli elektromagnetyczne). Wprowadzenie takiego zapisu świadczy 

braku zaufania do analizy georadarowej, czyli podważa jego główne zalety jakim jest analiza 

zapisów  echogramów  z  bardzo  dużą  dokładnością  pionową  i  poziomą.  Każdy  wiarygodny 

wynik  badań  georadarowych  dla  takiego  zadania  powinien  być  przedstawiony  jako 

zinterpretowany  i  kompletny  obraz  wykry

tych  obiektów  wraz  z  ich  przypuszczalnymi 

przebiegami. 

Odnośnie zarzutu 2 odwołania Odwołujący podniósł, że wymagania w zakresie sytuacji 

ekonomiczne

j  są  nieproporcjonalne  oraz  nieadekwatne  co  do  przedmiotu  zamówienia. 

Rygorystyc

zne wymagania ograniczają konkurencję, albowiem zmierzają do wyeliminowania 

z zakresu postępowania podmioty, które - z uwagi na powołane wymogi, nie mogą brać udziału 

w postępowaniu a są zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia.

W  zakresie  zarzutu  3  a  (pkt  3.1.  ppkt  13 

a  tiret  2  SIWZ)  Odwołujący  wskazał,  że 

o

bowiązek uzyskiwania zgód właścicieli nie jest adekwatny do istoty obowiązków projektanta, 

jako Wykonawcy. Nadto, ani S

IWZ ani Umowa nie określa konsekwencji braku uzyskania zgód 

lub  żądań  finansowych  właścicieli  nieruchomości,  wpływu  konieczności  zaspokojenia 

ros

zczeń  finansowych  właścicieli  nieruchomości  na  wynagrodzenie  Wykonawcy,  a  także 

opóźnień  mogących  powstać  z  tego  tytułu.  Wskazał,  iż  Projektant  nie  posiada  żadnych 

narzędzi prawnych pozwalających wykonać taki zapis. Jedynym narzędziem pozwalającym na 

wykona

nie robót na działkach bez zgody ich właścicieli jest decyzja wydana w trybie ustawy 

ZRID,  przy  czym  wykonawca,  jako  projektant,  nie  jest  nawet  podmiotem  uprawnionym  do 

złożenia wniosku o jej wydanie. W konsekwencji powyższych uregulowań wskazał, że ryzyka 

związane z brakiem uzyskania zgód, czy też ich kosztami zostały w całości przerzucone na 

wykonawców.  Ich  skalkulowanie  natomiast  na  etapie  sporządzenia  oferty  nie  jest  możliwe. 

Tym  samym  przyjąć  należy,  iż  przedmiot  zamówienia  został  opisany  w  sposób 

niejednoznaczny. 

Powołał się na wyrok KIO z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt KIO 2479/15, 


zgodnie z którym za niedopuszczalną należy uznać praktykę opisu przedmiotu zamówienia 

poprzez  zdarzenia  przysz

łe,  niedookreślone,  których  rzeczywista  potrzeba  wykonania,  jak 

rozmiar uzależnione są od niezależnych od wykonawcy zdarzeń . 

Odnośnie zarzutu  3 b (pkt  3.6.  ppkt  2  tiret  3  SIWZ) Odwołujący  podniósł,  że zapisy 

SIWZ w ogóle nie uwzględniają kwestii związanych z przedłużeniem się terminów wydawania 

wskazanych 

zaświadczeń. Zaświadczenie aktualne z ZUS wymaga wystąpienia do ZUS co 

zajmuje  z  reguły  od  1  do  14  dni.  Zatem  żądanie  okazania  w  terminie  wskazanym  przez 

zamawia

jącego może być niewykonalne z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

W zakresie zarzutu 3 c (pkt 9.3. SIWZ) 

Odwołujący wskazał, że postanowienie to już 

na  etapie wyboru ofert może prowadzić  do  wyeliminowania  wykonawców  zaangażowanych 

większe  projekty,  w  tym  bezpośrednio  i  Odwołującego  realizującego  obecnie  dla 

Zamawiającego wcześniejsze etapy inwestycji realizowanej w ramach niniejszego przetargu. 

Zaniechano  dookreślenia  jakichkolwiek  przesłanek  oraz  trybu  dokonywania  powołanych 

usta

leń pozostawiając Zamawiającemu arbitralną ocenę ich spełnienia.  

Uzasadniając  zarzut  4  odwołania  Odwołujący  podniósł,  że  zarzuca  Zamawiającemu 

nieprawidłowe  skonstruowanie  wzorca  umowy,  w  szczególności  poprzez:  sformułowanie 

poszczególnych  postanowień  Umowy  (jak  i  jej  ogólnego  charakteru)  w  sposób  sprzeczny 

zasadami  współżycia  społecznego;  uprawniający  Zamawiającego  do  jednostronnego 

kształtowania stosunku prawnego łączącego zamawiającego z  wykonawcą;  nakładający  na 

Wykonawcę  szeregu  obowiązków,  pomimo,  iż  wykonawca  jako  projektant,  nie  posiada 

środków  prawnych  do  ich  spełnienia,  a  nadto  przerzucając  na  wykonawcę  konieczność 

pono

szenia wszelkich ryzyk związanych z realizacją inwestycji, w tym zakresie uzyskiwania 

decyzji  administracyjnych,  a  co  z  kolei  przedkłada  się  na  brak  możliwości  należytego 

oszacowania oferty przez wykonawców. Powołał się na wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2018 r., 

sygn. akt 47/18 oraz z dnia 3 listopada 2016 r., sygn.2008/16. 

Odnośnie zarzutu 4 a (§ 1 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 pkt 2 Umowy) Odwołujący wskazał, 

że  nałożony  na  wykonawcę  obowiązek  -  co  najmniej  w  zakresie  decyzji  o  zezwoleniu  na 

realiza

cję  inwestycji  drogowej,  wydawanej  na  podstawie  ustawy  zrid  -  jest  nieuprawniony. 

Wyko

nawca, jako projektant w świetle postanowień ustawy zrid nie jest w ogóle podmiotem 

upraw

nionym do złożenia wniosku o wydanie wskazanej decyzji. Zgodnie z art. 11 b ustawy 

zrid wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na reali

zację inwestycji drogowej składa właściwy 

za

rządca drogi. Tym samym wykonawca, jako projektant nie ma żadnych środków prawnych 

umożliwiających  mu  złożenie  samego  wniosku,  jak  i  wydanie  decyzji.  Niezależnie  od  uwag 

powyżej wskazywanych, umowa nie zawiera postanowień regulujących wpływ przedłużenia 


się uzyskiwania Decyzji Budowlanych na harmonogram wykonywania prac przez wykonawcę, 

a które to przedłużenia mogą być spowodowane okolicznościami od wykonawcy niezależnymi. 

Na wykonawcę zostały przerzucone wszelkie ryzyka związane z uzyskiwaniem powoływanych 

Decyzji Budowlanych. 

W zakresie zarzutu 

4 b (§ 1 ust. 5 Umowy) Odwołujący podniósł, że wprowadzony zapis 

powoduje, iż ostateczny zakres i kształt dokumentacji projektowej, do której sporządzenia jest 

zobowiązany wykonawca (a zatem ostateczny przedmiot zamówienia) nie jest sprecyzowany. 

Na dzień ogłoszenia SIWZ, jak i nawet na dzień podpisania Umowy, Wykonawca nie będzie 

mi

ał  pewności,  w  jakim  zakresie  dokumentacja  stanowiąca  podstawę  jego  opracowań  się 

zmieni, w tym ulegnie poszerze

niu, czy też ograniczeniu. Co więcej, rodzaj, zakres, czy też 

czas  przestawiania  takich  dodatko

wej  dokumentacji  nie  są  w  Umowie  określone.  Nadto, 

Umo

wa  nie  zawiera  postanowień  umożliwiających  Zamawiającemu  przedłużenie  terminu 

realizacji  prac  na  skutek  przedłożenia  ww.  dodatkowych  decyzji.  Brak  pewności  co  do 

ostatecznego  zakresu  doku

mentów,  na  podstawie  których  wykonawca  ma  przygotowywać 

swoją dokumentację projektową, a tym samym ostatecznego zakresu jego praw i obowiązków, 

uniemożliwia sporządzenie oferty. 

Odnośnie  zarzutu  4  c  (§  3  ust.  2  pkt  4  Umowy)  Odwołujący  podniósł,  że  samo 

określenie  wskazanego  zobowiązania,  jak  i  jego  całkowite  jednostronne  przerzucenie  na 

wykonawcę  nie  jest  uzasadnione.  Po  pierwsze,  w  świetle  art.  9  Pb,  możliwość  uzyskania 

takiego odstępstwa uzależniona jest od zaistnienia szczególnie uzasadnionych okoliczności. 

Po  drugie,  za

leży  od  wydania  uznaniowych  rozstrzygnięć  organów  administracji,  tj. 

upoważnienia  właściwego  ministra,  jak  i  uznaniowego  postanowienia  właściwego  organu 

administracji  architektonicznej. Tym  samym,  projektant  - 

jako wykonawca, w całości będzie 

ponosił  ryzyko  związane  z  brakiem  uzyskania  odstępstwa,  które  to  rozwiązanie,  nie  tylko 

narusza zasadę konkurencji, ale i uniemożliwia wykonawcy oszacowanie ryzyk na potrzeby 

należytego sporządzenia oferty. 

W zakresie zarzutu 

4 d (§ 3 ust. 6 pkt 2) Umowy) oraz zarzutu 4 f (§ 3 ust. 18 pkt 3 

Umowy) 

Odwołujący podniósł, że Umowa nie określa zakresu wskazywanych dokumentów, 

konieczności  ponoszenia  kosztów  z  tym  związanych,  a  także  wpływu  przedłużających  się 

procedur ich uzyskania na czas realizacji obowiązków wykonawcy. Nadto, z istoty obowiązków 

projektanta  oraz  wykonawcy  robót  budowlanych,  wynika,  iż  znaczną  cześć  decyzji, 

dokumentów itp. związanych z wykonywaniem robot budowlanych, powinna być uzyskiwana 

nie przez projektanta, ale przez wykonawcę robót budowlanych, 


Uzasadniając zarzut 4 e (§ 3 ust. 10 pkt 2 Umowy) oraz zarzut 4 g (§ 3 ust. 27 Umowy) 

Odwołujący wskazał, że Umowa nie limituje uprawnienia Zamawiającego co do formułowania 

decyzji Zamawiającego uprawniających do zmian dokumentacji, w konsekwencji czego mogą 

one  dotyczyć  dowolnego,  wybranego  elementu  Dokumentacji  Projektowej.  Tym  samym 

przyznano  Za

mawiającemu  jednostronne  uprawnienie  do  kształtowania  praw  i  obowiązków 

wykonawcy.  Nadto,  Umow

a  nie  określa  wpływu  jednostronnych  decyzji  Zamawiającego  na 

wynagrodzenie  Wykonawcy,  czy  t

eż  czas  realizacji  jego  obowiązków.  Odwołujący  podziela 

pogląd wyrażony przez KIO w wyroku z dnia 30 listopada 2017 roku, sygn. akt KIO 2219/17 

zgodnie z którym przyznanie sobie prawa do wprowadzania istotnych zmian umowy bez zgody 

wykonawcy, jedn

ocześnie bez przewidzenia jednoznacznych postanowień umownych, które 

okre

ślają  ich  zakres,  w  szczególności  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia 

wykonawcy  i  charakteru  oraz  warunków  wprowadzenia  zmian  rodzi  stan  niepewności 

wykonawcy zarówno co do zakresu redagowania postanowień umownych arbitralną decyzją 

zamawia

jącego,  wysokości  należnego wynagrodzenia  wykonawcy  jak  i  ewentualnych ryzyk 

takich zmian pierwotnego zobowiązania umownego, nie ma oparcia w przepisach prawa i nie 

może się ostać. 

W  dniu  30  stycznia  2019 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  i  wniósł 

odrzucenie  odwołania,  gdyż  przekazana  Zamawiającemu  kopia  odwołania  nie  zawiera 

podpisu,  ewentualnie 

oddalenie  odwołania  w  całości.  W  odpowiedzi  wskazał,  że  w  dniu 

stycznia 2019 r. dokonał zmiany treści SIWZ, mianowicie § 1 ust. 5, § 3 ust. 3 pkt 4, § 14 

ust.  1  Umowy,  dlatego  też  w  jego  ocenie  rozpatrywanie  zarzutów  w  zakresie  powyższych 

postanowień stało się bezprzedmiotowe. 

Izba ustaliła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz  został 

uiszczony od niego wpis. 

Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 

ustawy pzp

, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. 

Izba oddaliła wniosek Zamawiającego o odrzucenie odwołania z uwzględnieniem okoliczności, 

że  nie  jest  możliwe  sporządzenie  kopii  podpisu  złożonego  w  postaci  elektronicznej, 

Zamawiający nie kwestionował aby treść kopii odwołania nie odpowiadała treści odwołania 

wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący wniósł bowiem odwołanie 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  za  pomocą  elektronicznej  skrzynki  podawczej 

w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 

180 ust. 5 ustawy pzp 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 


terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż  zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią 

odwołania przed  upływem  terminu  do  jego wniesienia,  jeżeli  przesłanie jego kopii  nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Odwołujący przesłał Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania.  Zamawiający  nie  kwestionował,  że  z  treścią  odwołania  się  zapoznał,  a  więc 

wniosek o odrzucenie odwołania należało uznać za nieuzasadniony. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art. 

179  ust.  1  ustawy  pzp,  tj.  posiadanie 

interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

pzp.  

Izba  dopuściła  dowody  z  całości  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania,  odwołanie 

wraz z 

załącznikami, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami oraz dowody złożone przez 

Zamawiającego oraz Odwołującego na rozprawie. 

Na 

podstawie  tych  dokumentów,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia, 

stanowiska i dowody złożone przez strony w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła: 

Zarzut 1 odwołania (warunki udziału w postępowaniu - zdolność techniczna i zawodowa pkt 

9.2.3. lit. c, d, e SIWZ) naruszenia art. 22 ust. 1 oraz 29 ust. 1 oraz 2 ustawy pzp w zw. z art. 

7 ust. 1 ustawy pzp. 

Zarzut potwierdził się. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  pkt  9.  SIWZ: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

spełniają  następujące  warunki  dotyczące:

9.2.3  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.

Zamawiający  uzna  ww.  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie 

os

tatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

c)  co  najmniej:  2 

niezależne  zamówienia,  w  ramach  których  zrealizował  dla  potrzeb 

przygotowania  przetargu  p

ublicznego  na  prace  projektowe,  dotyczące  budowy  lub 

przebudowy łącznie: wielopasmowej (co najmniej po dwa pasy w obu kierunkach) ulicy oraz 

linii  tramwajowej  lub  kolejowej,  model  BIM  służący  wykonaniu  prezentacji  układu 


komunikacyjnego i symulacji ruchu drogowego, tramwajowego lub kolejowego, rowerowego 

i pieszego, 

d)  co  najmniej:  1  zamówienie,  w  ramach  którego  zrealizował  dla  potrzeb  przygotowania 

przetargu  publicznego  na  prace  projektowe,  dotyczące  budowy  lub  przebudowy  łącznie: 

wielopasmowej  (co  najmniej  po  dwa  pasy  w  obu  kierunkach)  ulicy  oraz  linii  tramwajowej, 

badania  georadarowe  połączone  z  badaniami  radiodetekcją  całego  obszaru  na  terenie 

zabudowy, położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, o powierzchni co najmniej 2 ha, 

oraz na podstawie tych 

badań sporządził raport zawierający co najmniej: mapy i echogramy 

profilowania georadarowego z oznaczonymi wcześniej niezidentyfikowanymi sieciami i / lub 

artefaktami  wraz  z  modelem  BIM  wykonanym  w  PUWG2000,  zawierającym  wcześniej 

niezidentyfikowane i nieoznaczone na mapach sieci i artefakty, 

e) co 

najmniej: 1 zamówienie o wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto, w ramach którego 

zrealizował dla potrzeb przygotowania przetargu publicznego na prace projektowe, dotyczące 

budowy lub przebudowy łącznie: wielopasmowej (co najmniej po dwa pasy w obu kierunkach) 

ulicy oraz linii tramwajowej, badania georadarowe połączone z badaniami radiodetekcją, oraz 

na  podstawie  tych  badań  sporządził  raport  zawierający  co  najmniej:  mapy  i  echogramy 

z profilowania georadarow

ego z oznaczonymi wcześniej niezidentyfikowanymi sieciami i / lub 

artefaktami oraz aktualizację mapy zasadniczej wykonaną w PUWG2000. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  sumowania  różnych  usług,  bądź  elementów  usług  w  celu 

potwierdzenia  posiadania  pełnego  wymaganego  doświadczenia  w  ramach  wskazanego 

projektu lub zamówienia. 

Zgodnie z pkt 3.1. pkt 1 tiret 1 SIWZ: 

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zamówienia 

pn.: „Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka 

–  prace  projektowe  wraz  z  pełnieniem  usług  Nadzoru  Autorskiego”.  Wykonawca w  ramach 

zadania  zobowiązany  jest  do  zaprojektowania  (wykonania  projektów  budowlanych 

wykonawczych,  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych oraz przedmiarów robót i innych, które okażą się niezbędne na etapie procesu 

projektowego). W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji: 1) Zadaniem Wy

konawcy będzie 

w szczególności:• opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w §2 pkt 3 Załącznika 

nr 1 do SIWZ (dal

ej jako „dokumentacja projektowa”), na podstawie Studium Projektowego dla 

Zakresu 3 stan

owiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

W Studium projektowym - 

Zakres 3, stanowiącym załącznik do SIWZ wskazano: 


w pkt 1.2. (podział na etapy) m.in.: Zakres 3 – obejmuje zespół ulic na osi północ-południe - 

odcinek  ul.  Ratajczaka  po  południowej  stronie  ul.  Św.  Marcin,  ul.  Niezłomnych  oraz  ulice 

Wierzbięcice  w  rejonie  dawnego  dworca  PKS.  Zakres  ten  stanowi  przedmiot  niniejszego 

zamówienia.;  

w pkt 2 STAN ISTNIEJĄCY 2.1. Ulica Ratajczaka. Ulica na osi północ-południe, o zmiennym 

przekroju, stanowiąca łącznik pomiędzy ulicą 27 Grudnia, a centrum handlowym Stary Browar. 

W rozpatrywanym zakresie krzyżuje się z ulicą Taczaka oraz Powstańców Wielkopolskich. Na 

odcinku pomiędzy ul. Kościuszki, a al. Niepodległości ulica Ratajczaka przekształca się w ulicę 

Niezłomnych.  Na  całej  długości  ulicy  ruch  rowerowy  w  kierunku  południowym  odbywa  się 

wspólnie  z  ruchem  samochodowym,  w  przeciwną  stronę  wiedzie  kontrapas  rowerowy.  Do 

jezdni  przyleg

ają  chodniki  o  zmiennej  szerokości.  Po  zachodniej  stronie  ulicy  znajduje  się 

nieregularny szpaler drzew o zróżnicowanych gatunkach. Brak torowiska tramwajowego. Na 

całej ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h. Odcinek od ul. Św. Marcin do ul. 

Po

wstańców Wielkopolskich: Ulica jednokierunkowa o dwóch pasach ruchu. Po obu stronach 

jezdni  wydzielono  oznakowaniem  poziomym  ukośnym  miejsca  postojowe.  Na  wysokości 

skrzyżowania  z  ulicą  Taczaka  następuje  zawężenie  do  jednego  pasa  ruchu  w  kierunku 

południowym. Odcinek od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kościuszki: Ulica o jednym 

pasie  ruchu.  Po  zachodniej  stronie  jezdni  wydzielono  oznakowaniem  poziomym  ukośnym 

miejsca  parkingowe,  po  wschodniej  stronie,  w  kontrapasie  rowerowym  wyznaczono 

równoległe  miejsca  postojowe.  Pas  włączający  ulicę  do  ronda  wyznaczony  za  pomocą 

separatorów  ruchu.  2.2.  Ulica  Niezłomnych.  Krótka  ulica,  charakteryzująca  się  dużym 

natężeniem ruchu. Krzyżująca się z aleją Niepodległości oraz ulicą Matyi, na której wysokości 

przekształca  się  w  Wierzbięcice.  Brak  wyznaczonych  dróg  rowerowych  oraz  torowiska 

tramwajowego. Do skrzyżowania z aleją Niepodległości ulica dwukierunkowa, z trzema pasami 

ruchu w kierunku południowym oraz jednym pasem w kierunku północnym. Za skrzyżowaniem 

z aleją Niepodległości droga dwujezdniowa z czterema pasami ruchu w kierunku południowym 

oraz  z  dwoma  pasami  ruchu  w  kierunku  północnym,  między  jezdniami  znajduje  się  wyspa 

drogowa.  Przejścia  dla  pieszych  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Matyi  istnieją  w  formie  przejść 

podziemnych. 

2.3.  Wierzbięcice  Ulica  rozpoczyna  bieg  na  północ  od  ul.  Królowej  Jadwigi 

stanowi  jedną  z  głównych  arterii  Wildy.  Droga  dwujezdniowa  z  dwoma  pasami  ruchu 

każdym  kierunku,  między  jezdniami  znajduje  się  wydzielone  torowisko  tramwajowe. 

północnej części ulicy po stronie zachodniej  znajduje się krótki odcinek drogi rowerowej. 

2.4.  Ulica  Matyi  Droga  dwujezdniowa  z  dwoma  pasami  ruchu  w  każdym  kierunku,  między 

jezdniami  znajduje  się  wydzielone  dwutorowe  tramwajowe  wraz  z  dwoma  przystankami 

tramwajowymi. 

Dostępność  komunikacyjna  pieszych  do  przystanków  tramwajowych  za 


pomocą  przejść  podziemnych.  Brak  przylegających  do  jezdni  chodników.  W  południowej 

części ulicy znajduje się oddzielony pasem zieleni odcinek dwukierunkowej drogi rowerowej.

2.5. Ulica Królowej Jadwigi Ulica przebiegająca w osi wschód-zachód stanowi część I ramy 

komunikacyjnej  Poznania.  W  rozpatrywanym  zakresie  rozpoczyna  się  na  wysokości 

skrzyżowania ulic Wierzbięcice/Niezłomnych. Jest to droga dwujezdniowa z dwoma pasami 

ruchu  w  każdym  kierunku.  Między  jezdniami  znajduje  się  wydzielone  dwutorowe  torowisko 

tramwajowe; 

-  w  pkt 

3.  GŁÓWNE  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE:  Niniejsze  studium  jest  rozwinięciem 

projektu konkursowego, którego głównym celem jest rewitalizacja centrum Poznania. Proces 

ten  będzie  inicjowany  następującymi  działaniami:  •  stworzenie  przestrzeni  przyjaznej  dla 

przechodniów, • poprawa estetyki ulic, • ujednolicenie zieleni w ulicy Ratajczaka, • zwiększenie 

ruchu pieszego i rowerowego, 

• ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz 

transportu publicznego, 

• wprowadzenie w ulicy Ratajczaka nowej linii tramwajowej; 

- w pkt 4 PROJEKTOWANE ZMIANY: 

4.1. Ulica Ratajczaka. Na całej długości ulicy planuje 

się wprowadzenie nowej linii tramwajowej w obu kierunkach. Torowisko będzie odseparowane 

od przyległych jezdni krawężnikami zatopionymi ustawionych w odległości 130cm od osi toru. 

Po  zachodniej  stroni

e  ulicy  wyznaczono  równoległe  pojedyncze  i  podwójne  miejsca 

parkingowe  oraz  zaproponowano  szpaler  drzew  w  formie  kandelabru.  Odcinek  od  ul.  Św. 

Marcin do ul. Powstańców Wielkopolskich: Ulica jednokierunkowa o jednym pasie ruchu. Na 

odcinku  pomiędzy  ulicą  Św.  Marcin,  a  Taczaka  ruch  samochodowy  poprowadzony 

torowisku.  Za  skrzyżowaniem  z  ulicą  Taczaka  następuje  poszerzenie  pasa  drogowego 

odseparowanie go od torowiska, aż do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Do jezdni przylegają 

chodniki o zmiennej szerokości. Ruch rowerowy poprowadzony w stronę północną za pomocą 

pasa  rowerowego  o  szerokości  1,5m.  W  stronę  południową  rowerzyści  poruszają  się  na 

zasadach  ogólnych.  Odcinek  od  ul.  Powstańców  Wielkopolskich  do  ul.  Kościuszki:  Na 

wysokości  Starego  Browaru  zlokalizowano  dwa  przystanki  tramwajowe.  Przystanek  po 

zachodniej  stronie  ulicy  to  przystanek  wiedeński.  Jego  konstrukcja  polega  na  podniesieniu 

jezdni  w  rejonie  przystanku  do  poziomu  chodnika.  Rozwiązanie  umożliwia  łatwiejszą 

dostępność do tramwaju oraz spowalnia ruch, co zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Przez 

przystanek po wschodniej stronie ulicy poprowadzono pas rowerowy. 4.2. Ulica Niezłomnych 

Na  odcinku  pomiędzy  ulicami  Kościuszki,  a  aleją  Niepodległości  zaproponowano  pasy 

drogowe  o  szerokości  3,5m  w  obu  kierunkach,  oddzielone  z  torowiskiem  krawężnikiem 

najazdowym.  Po  obu  stronach  jezdni  zaproponowano  pasy  rowerowe  o  szerokości  1,5m 

włączające  się  w  skrzyżowania  za  pomocą  śluz  rowerowych.  Po  zachodniej  stronie  ulicy, 


uwagi na wąską szerokość chodnika zaistniała potrzeba przebudowy schodów terenowych 

wejścia do budynku Izby Rzemieślniczej i poszerzenie chodnika do 3,0m. Za skrzyżowaniem 

z aleją Niepodległości droga dwujezdniowa z trzema pasami ruchu w kierunku południowym 

oraz  z  dwoma  pasami  ruchu  w  kierunku 

północnym.  Między  jezdniami  znajduje  się  wyspa 

drogowa  oraz  dwutorowe  torowisko  tramwajowe.  Po  wschodniej  i  zachodniej  stronie 

zaproponowano  jednokierunkowe  pasy  rowerowe  o  szerokości  2,0m.  Z  uwagi  na  budowę 

przejść  nadziemnych  w  ulicy  Matyi  konieczna  jest  przebudowa  istniejącego  przejścia 

podziemnego znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic. 4.3. Wierzbięcice Droga dwujezdniowa 

z  dwoma  pasami  ruchu  w  każdym  kierunku.  Między  jezdniami  wydzielono  dwutorowe 

torowisko tramwajowe z dwoma przystankami tramwajowy

mi w każdą stronę. Po wschodniej 

stronie jezdni zaproponowano pas rowerowy oraz przebudowę wyjścia z istniejącego przejścia 

podziemnego  z  uwagi  na  ograniczoną  ilość  miejsca.  Po  zachodniej  stronie  ulicy 

zaproponowano dowiązującą się do istniejącej infrastruktury rowerowej dwukierunkową drogę 

rowerową. Przejście podziemne przy skrzyżowaniu Wierzbięcic z Matyi pozostaje bez zmian. 

4.4.  Ulica  Matyi.  Droga  dwujezdniowa  z  dwoma  pasami  ruchu  w  kierunku  wschodnim  oraz 

trzema  pasami  w  kierunku  zachodnim,  między  jezdniami  znajduje  się  wydzielone 

dwukierunkowe torowisko tramwajowe z dwoma przystankami tramwajowymi w każdą stronę. 

Po  północnej  stronie  ulicy  do  jezdni  przylega  chodniki  o  szerokości  3m.  Jedno  z  wyjść 

przejścia podziemnego po północnej stronie ulicy (w stronę parku) oraz wyjścia na przystanki 

tramwajowe przewidziano do zasklepienia. Drugie z wyjść po północnej stronie skrzyżowania 

wymaga przebudowy, by dostosować jego geometrię do lokalizacji przejścia naziemnego 4.5. 

Ulica  Królowej  Jadwigi  W  rozpatrywanym  odcinku  zaproponowano  drogę  dwujezdniową 

dwoma pasami ruchu w stronę wschodnią oraz czterema pasami ruchu w stronę zachodnią. 

Między jezdniami znajduje się wydzielone. 

-  w  pkt  5  MODERNIZACJA  I  ROZBUDOWA  SYSTEMU  TRANSPORTU  PUBLICZNEGO

związku  z  ograniczeniem  ruchu  samochodowego  w  rejonie  śródmieścia  dostępność 

transportu publicznego dla mieszkańców i przyjezdnych musi zostać wzmocniona. Założenie 

to będzie realizowane dzięki nowej linii tramwajowej wprowadzonej w ulicę Ratajczaka wraz 

z nowymi  przysta

nkami: przy  Starym  Browarze oraz  w  ulicy Wierzbięcice. W ulicy  Królowej 

Jadwigi  wydzielono  miejsca  na  dwie  platformy  dla  przystanków  awaryjnych  przewidzianych 

pod katem tymczasowych objazdów. 

Paragraf 1 ust. 6 i 7 Umowy stanowi: 

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w taki 

sposób,  by  umożliwić  Zamawiającemu  powierzenie  innemu  podmiotowi  zaprojektowania 

innych  inwestycji  w  tym  obszarze  miasta  Poznania  w  przyszłości,  a  następnie  umożliwić 


zlecenie budowy kolejnych elementów infrastruktury miejskiej. W szczególności obowiązkiem 

Wykonawcy  jest  uwzględnienie,  że  Przedmiot  Umowy  może  potencjalnie  dotyczyć  części 

większej inwestycji i konieczne będzie jego powiązanie z innymi dokumentacjami projektowymi 

(istniejącymi na dzień zawarcia Umowy lub mogącymi powstać w przyszłości) tak, by stanowiły 

one  jedną  całość.  W  ramach  obowiązku  określonego  w  ust.  6  powyżej,  Wykonawca  jest 

szczególności zobowiązany do zapewnienia pełnej spójności i kompatybilności Przedmiotu 

Umowy  z  projektami  dotycz

ącymi  następujących  inwestycji:  1)  Programu  Centrum  etap  I, 

zakres 1, zakres 2, 2) Przebudowy ul. Taczaka,

3) doprowadzenia do wydania przez właściwy 

organ  Decyzji  Budowlanych  dla  Zadania  Inwestycyjnego  i  zatwierdzenia  Projektu 

Budowlanego  dla  Zadania  Inwe

stycyjnego,  4)  świadczenia  usług  doradczych  i  wsparcia, 

których mowa w ust. 9,10,11 poniżej, 5) realizacji wszelkich innych obowiązków wskazanych 

w Umowie (dalej jako „Przedmiot Umowy”), 6) W ramach obowiązków wskazanych w pkt. 1 

powyżej,  należy  uwzględnić  wykonanie  w  postaci  osobnych  tomów  /  opracowań  lub  ich 

wyodrębnionej  części,  zakresu  wskazanego  w  piśmie  Aquanet  z  dnia  20.11.2018  r.,  l.dz. 

DW/IBM/364/64682/2018 oraz z dnia 06.12.2018 r. l.dz. DW/IBM/364/68204/2018, załącznik 

A. Przedmiotowy zakres w 

HRF stanowiącym załącznik do SIWZ został oznaczony jako „część 

Aquanet”.Obowiązki opisane w punktach 2-5 odnoszą się także do "części Aquanet". 

Z  rysunku  przedstawionego  przez  Zamawiającego  -  Studium  układu  drogowo  -  torowego 

z elementami organizacji ruchu - 

Arkusz 2, zakres 3 dla Miasta Poznań, nr DR-00-002 oraz 

widoku z mapy google 

(stan na dzień 29 stycznia 2019 r.) wynika, że głównym obszarem prac 

projektowych  jest  ulica  Ratajczaka,  natomiast  drogi  wielopasmowe 

dotyczą  skrzyżowania 

dróg: Królowej Jadwigi, Wierzbięcice, Matyi i Niezłomnych. 

W  załączniku  nr  1  do  Umowy  (Specyfikacja  wykonania  inwentaryzacji  i  projektu  zgodnie 

metodyką  BIM)  wskazano  w  pkt  4  Model  inwentaryzacyjny  BIM  m.in.  W  zakresie  badań 

nieinwazyjnych należy wykonać szczegółowe badania terenowe metodami geoelektrycznymi, 

co najmniej z wykorzystaniem profilowania georadarowego i radiodetekcji. Badania powinny 

wskazać  rzeczywiste  położenie,  gabaryty  oraz  rzędne  oznaczonych  i  nieoznaczonych 

istniejących  zasobach  geodezyjnych:  tras  kablowych  (w  tym  m.  in.  energetycznych 

i telekomunikacyjnych), wszelkich sieci rurowych oraz

płożenia innych artefaktów militarnych, 

archeologicznych  i  architektonicznych.  Badania  te  powinny  być  wykonane  do  głębokości 

minimum  4  metrów  poniżej  poziomu  terenu,  a  siatka  pomiarowa  badań  powinna  być  nie 

rzadsza  niż  średnio  1x1  metra  na  całym  wskazanym  zakresie  obszarowym  poza  obrysem 

budowli i innych trwałych przeszkód terenowych. Badania należy przeprowadzić co najmniej 

dwukrotnie przy centralnych częstotliwościach operacyjnych: 160MHz i 450MHz, wyłącznie za 


pomocą  urządzeń  jednoczęstotliwościowych.  Nieinwazyjne  badania  geologiczne  należy 

wykonać  metodą  elektrooporową  w  siatce  pomiarowej  10x10m,  wykonując  uzupełniające 

badania  otworowe.  W  przypadku  wątpliwości  interpretacyjnych  badań  nieinwazyjnych 

dopuszcza się wykonanie przekopów próbnych. Na podstawie danych pozyskanych w tracie 

inwentaryzacji należy dokonać aktualizacji mapy do celów projektowych, użytej do wykonania 

projektu  budowlano-wykonawczego  oraz  wykon

ać  Raport,  zawierający  co  najmniej:  mapy 

echogramy  z  profilowania  georadarowego  z  oznaczonymi  wcześniej  niezidentyfikowanymi 

sieciami i / lub artefaktami oraz profilami geotechnicznymi. 

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy pzp: 

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie 

o udzielenie  zamówienia w  sposób  zapewniający  zachowanie uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

W myśl art. 22 ust. 1a ustawy pzp: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz 

wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu 

zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania 

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Zgodnie  z  przywołanymi  przepisami  zamawiający  powinien  działać  w  postępowaniu 

zachowaniem  zasady  proporcjonalności,  nakazującej  zachowania  odpowiedniego 

okolicznościach danej sprawy do założonych celów. Zasada proporcjonalności ma również 

zastosowanie  w  odniesieniu  do  formułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  tak  aby 

uwzględniały uzasadnione potrzeby zamawiającego w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania 

zamówienia.  W szczególności  Zamawiający  winien  wyrażać  je  jako  minimalne  poziomy 

zdolno

ści co skutkuje tym, iż za zdolnego do wykonania zamówienia uznaje się wykonawcę, 

który wykaże spełnienie minimalnych wielkości, określonych przez zamawiającego. Istotna jest 

specyfika konkretnego 

zamówienia, w tym jego rodzaj, przedmiot, zakres, sposób wykonania, 

wartość  i  sposób  płatności.  Celem  stawiania  przez  zamawiających  warunków  udziału 

postępowaniu, jest zapewnienie, aby zamówienie zostało powierzone podmiotowi dającemu 

rękojmię  jego  należytej  realizacji.  Zamawiający  jest  zobligowany  zachować  równowagę 

pomiędzy  jego  tak  rozumianym  interesem,  a  interesem  wykonawców,  aby  wygórowane 

wymagan

ia w postępowaniu nie doprowadziły do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji 

wyeliminowania wykonawców zdolnych wykonać w sposób należyty zamówienie.  


W  ocenie  Izby  w  odniesieniu  do  kwestionowanych  przez  Odwołującego  warunków 

dotyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  Zamawiający  naruszył  zasadę 

proporcjonalności, co doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji. 

W pierwszej kolejności Odwołujący podniósł, że warunki udziału w postępowaniu zawierają 

wymóg wykazania się doświadczeniem w projektowaniu przebudowy dróg wielopasmowych, 

podczas gdy przedmiotowe zamówienie dotyczy w znacznej większości wykonania projektu 

w odniesieniu  do  drogi  jednopasmowej. 

Powyższy  zarzut  znalazł  potwierdzenie 

dokumentacji postępowania, jak również w złożonych dowodach i stanowiskach Stron. Po 

pierwsze,  ze  Studium  projektowego  - 

Zakres  3  wynika,  że  głównym  obszarem  prac  objęta 

będzie ulica Ratajczaka, która zgodnie z opisem stanu istniejącego zawartym w Studium nie 

jest  ulicą  wielopasmową.  Biorąc  pod  uwagę  stanowiska  Stron  przedstawione  na  rozprawie 

bezspornym  było,  że  jest  to  odcinek  o  długości  około  580  m.  Wynika  to  także  z  rysunku  - 

Studium układu drogowo - torowego z elementami organizacji ruchu - Arkusz 2, zakres 3 dla 

Miasta  Poznań,  nr  DR-00-002.  Jak  wskazywał  Zamawiający  ulice  wielopasmowe  dotyczą 

wlotów do skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi, Wierzbięcice, Matyi oraz Niezłomnych i określił 

obszar objęty zakresem projektowania na około 100 m. w każdą stronę (30% całego obszaru 

inwestycji)

.  Odwołujący  zakwestionował  to  twierdzenie  i  złożył  dowody,  w  szczególności 

decyzję  nr  1123/2018  dotyczącą  przebudowy  układu  drogowego  w  rejonie  ul.  Matyi  oraz 

Wierzbięcice,  pozwolenie  konserwatora  zabytków  nr  104/2018  i  105/2018  oraz  protokół 

odbioru  z  29  stycznia  2019  r.  na  okoliczno

ść,  że  został  przebudowany  wlot  z  ul.  Królowej 

Jadwigi do ul. Niezłomnych. Odwołujący podniósł, że widok z map google przedstawiony przez 

Zamawiającego nie odzwierciedla stanu aktualnego skrzyżowania. Złożone dowody poddają 

w  wątpliwość  wiedzę  Zamawiającego  odnośnie  faktycznego  stanu  i  zaawansowania  prac 

w obszarze 

skrzyżowania. Co istotne, Zamawiający ma świadomość, iż obszar skrzyżowania 

był objęty innymi pracami budowlanymi, a także że mogą być planowane kolejne inwestycje, 

tym  samym,  że obszar projektowania może różnić  się od  przedstawionego  w  dokumentacji 

postępowania.  W paragrafie  §  1  ust.  7  Umowy  Zamawiający  wskazuje,  że  obszar 

projektowania 

może potencjalnie dotyczyć części większej inwestycji i konieczne będzie jego 

powiązanie  z  innymi  dokumentacjami  projektowymi (istniejącymi  na  dzień  zawarcia  Umowy 

lub  mogącymi  powstać  w  przyszłości)  tak,  by  stanowiły  one  jedną  całość,  zaś  wykonawca 

będzie zobowiązany do zapewnienia pełnej spójności i kompatybilności Przedmiotu Umowy 

z projektami dotycz

ącymi wymienionych przez Zamawiającego inwestycji. 

Wobec  powyższego  uznać  należało,  że  Zamawiający  ustanowił  warunek  udziału 

postępowaniu w odniesieniu do elementu zamówienia przyszłego i niepewnego, tym samym 


nie  zachował  zasady  proporcjonalności.  Sformułowania  takiego  warunku  udziału 

postępowaniu  nie  uzasadnia  również  twierdzenie  Zamawiającego,  że  obszar  objęty 

projektowaniem, a dotyczący wlotów do skrzyżowania dróg wielopasmowych jest elementem 

szczególnie  istotnym  i  skomplikowanym,  bowiem  Zamawiający  nie  ma  na  obecnym  etapie 

postępowania  pewności  co  do  faktycznego  zakresu  prac  projektowych  na  tym  obszarze. 

Warunek  udziału  w  postępowaniu  służy  wyłonieniu  wykonawcy  zdolnego  do  wykonania 

zamówienia i powinien odnosić się do głównego przedmiotu zamówienia, a nie potencjalnie 

mogącego  wystąpić  w  przyszłości.  Dlatego  też,  Izba  nakazała  wykreślenie  z  warunku 

wymagania  dotyczącego  ulic  wielopasmowych,  jako  nieuzasadnionego  potrzebami 

Zamawiającego i w sposób znaczący ograniczającego konkurencję. 

Kolejnym 

zarzutem  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jaki  podniósł 

Odwołujący  to  wykazanie  się  doświadczeniem  w  wykonaniu  badań  georadarowych. 

Przedmiotowe  badania  stanowią  element  przedmiotu  zamówienia,  co  znalazło  wyraz 

załączniku  nr  1  do  Umowy  i  stanowiło  okoliczność  bezsporną  pomiędzy  Stronami. 

Odwołujący wskazywał, że badania te dotyczą niewielkiej części zamówienia i co istotne, nie 

są  wykonywane  przez  biura  projektowe,  a  więc  wykonawców  zainteresowanych  udziałem 

w niniejszym 

postępowaniu dotyczącego usług projektowych. Według wiedzy Odwołującego 

biura  takie  nie  posiadają  ani  specjalistów,  ani  odpowiedniego  sprzętu  do  realizacji  badań 

georadarowych,  dlatego  też  zamówienia  w  tym  zakresie  są  zazwyczaj  powierzane 

podwykonawcom.  Co  więcej,  argumentację  tą  potwierdził  na  rozprawie  pełnomocnik 

Zamawiającego  wskazując,  że  w  odniesieniu  do  tej  części  zamówienia  Zamawiający 

spodziewa  się,  że  wykonawcy  będą  składali  oferty  w  ramach  Konsorcjum.  Zamawiający 

ustanowił  zatem  warunek  udziału  w  postępowaniu,  który  prowadzi  do  wyeliminowania 

wykonawców zdolnych do realizacji głównego przedmiotu zamówienia, czyli biura projektowe. 

Zamawiający jest zobowiązany dążyć do zabezpieczenia własnych interesów i potrzeb w jak 

największym stopniu, jednak dążenie to doznaje ograniczenia w zakresie w jakim prowadzi do 

nieuzasadnionego  ograniczenia  konkurencji. 

Cel  jaki  wyznacza  kształtowanie  warunku  nie 

może  być  utożsamiany  i  interpretowany  przez  określenie  warunku  wymagającego  od 

wykonawców  wykazaniem  się  identycznego  jak  przedmiot  zamówienia  doświadczeniem. 

Warunek  udziału  w  postępowaniu  musi  być  związany  z  przedmiotem  zamówienia,  co  nie 

oznacza, że może dotyczyć każdego, nawet najmniejszego elementu przedmiotu zamówienia. 

W  związku  z  powyższym,  Izba  nakazała  wykreślenie  warunków  udziału  w  postępowaniu 

odnoszących się do wykazania się doświadczeniem w wykonaniu badań georadarowych. 


Zarzut 2 odwołania (warunki udziału w postępowaniu - sytuacja ekonomiczna i finansowa - pkt 

9.2.2. lit. b SIWZ; wadium - pkt 13.1. SIWZ; zabezpiec

zenie należytego wykonania umowy - 

pkt 20.3 SIWZ w zw. z § 14 Umowy) naruszenia art. 22 ust. 1 oraz 29 ust. 1 oraz 2 ustawy pzp 

w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 45 ust. 1 i 3 ustawy pzp. 

Zarzut 

zasługiwał na częściowe uwzględnienie. 

W zakresie 

podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  pkt  9  SIWZ: 

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  którzy:

spełniają  następujące  warunki  dotyczące:

9.2.2  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700.000,00 PLN 

(lub  równowartość  tej  kwoty  w  przypadku  walut  innych,  niż  złoty  polski,  obliczoną  przy 

uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia 

wystawienia informacji banki lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej). 

W  myśl  pkt  13.1  SIWZ:  Zamawiający  żąda  od  Wykonawców  wniesienia Wadium  w  kwocie 

90.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Zgodnie z pkt 20.3 SIWZ: 

Zamawiający ustala Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

na 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi zostać wniesione w terminie 

7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania, o którym mowa w pkt. 19. 

niniejszej  specyfikacji.  W  przypadku  niewniesienia  zabezpieczenia  we  wskazanym  przez 

Zamawiającego  terminie  Zamawiający  wyznaczy  ostateczny  termin  na  wniesienie 

zabezpieczenia (nie dłuższy niż 3 dni), którego niedotrzymanie skutkować będzie uznaniem, 

że Wykonawca odmówił wniesienia zabezpieczenia, tym samym odstąpił od zawarcia Umowy. 

Paragraf  14  ust.  1  Umowy 

po  zmianach  treści  SIWZ  z  dnia  30  stycznia  2019  r.  stanowi: 

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……………….. 

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 

Umowy. 

Zgodnie z § 5 Umowy: 1. Strony ustalają następujące Etapy realizacji Przedmiotu Umowy: 1) 

Etap  I:  w  terminie  do  120  dni  kalendarzowych  od  dnia  zawarcia  Umowy

  […] 

2)  Etap  II: 

w terminie do 210 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

 […] 

3) Etap III: w terminie do 

360  dni  kalendarzowych  od  dnia  zawarcia  Umowy

  […] 

4)  Etap  IV:  w  terminie  do  104  dni 

kalendarzowych  od  dnia  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  wchodzącej  w  skład 

etapu III […]. 


W  §  11  Zamawiający  postanowił  o  częściowych  płatnościach  wynagrodzenia  należnego 

wykonawcy za wykonanie poszczególnych Etapów Umowy: Etap I: 20% wynagrodzenia, Etap 

II: 20% wynagrodzenia, Etap III: 40% wynagrodzenia, Etap IV: 10% wynagrodzenia oraz 10% 

wynagrodzenia 

za pełnienie nadzoru autorskiego. 

Odwołujący  podniósł  również  zarzuty  w  odniesieniu  do  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Izba zważyła, że w przedmiotowej sprawie 

w zakresie  postawionego  warunku 

–  wykazania  się  posiadaniem  środków  finansowych  lub 

zdolności  kredytowej  w  wysokości  co  najmniej  700.000,00  PLN  nie  zostało  wykazane,  że 

została zachwiana równowaga pomiędzy interesem zamawiającego a interesem wykonawcy. 

Odwołujący uzasadniając podniesiony zarzut poprzestał na stwierdzeniu, iż kwota ta jest za 

wysoka,  nie  przestawił  żadnych  dowodów  na  okoliczność  nieproporcjonalności 

postanowionego  warunku.  Izba  uznała  postawiony  zarzut  za  nieuzasadniony, 

uwzględnieniem  szacunkowej  wartości  zamówienia,  a  także  okoliczności,  iż  Zamawiający 

przewidział  w  Umowie  częściowe  płatności.  Pierwsza  wypłata  wynagrodzenia  w  wysokości 

20% będzie płatna dopiero po 120 dniach od dnia zawarcia Umowy. Podkreślenia wymaga, 

że wykonawca musi być zdolny kredytować Zamawiającego przez okres 4 miesięcy w zakresie 

prac wyszacowanych przez Z

amawiającego na kwotę 780 000 zł. Zamawiający nie przewidział 

udzielania  zaliczek.  Izba 

wzięła  również  pod  uwagę,  że  wykonawca  może  równolegle 

realizować  także  inne  zamówienia  i  w  takim  przypadku  kwota  potencjału  finansowego  nie 

będzie  odnosiła  się  wyłącznie  do  niniejszego  zamówienia. W  ocenie Izby  warunek  ten  jest 

proporcjonalny do celu jaki chce osiągnąć Zamawiający i nie ogranicza uczciwej konkurencji, 

a pozwala na udział w postępowaniu wykonawcom zdolnym udźwignąć finansowo realizację 

zamówienia i zachować płynność finansową. Żądanie Odwołującego wydaje się być wyłącznie 

działaniem  mającym  na  celu  obniżenie  warunku  do  posiadanego  przez  niego  poziomu 

zdolności,  a  nie  dążeniem  do  zachowania  przez  Zamawiającego  w postępowaniu  zasad 

uczciwej konkurencji i 

proporcjonalności. Na marginesie Izba wskazuje na dyspozycję art. 22a 

ust.  1  ustawy  pzp,  zgodnie  z  którym  wykonawca  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku 

udziału  w postępowaniu  może  polegać  na  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  innych 

podmiot

ów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, co stanowi 

alternatywę  dla  wykonawców  niespełniających  postawionego  warunku  samodzielnie.  Co 

więcej,  art.  23  ustawy  pzp  umożliwia  wykonawcom  wspólne  ubieganie  się  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. 


Izba uznała jednak za zasadne obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy do poziomu wskazanego w żądaniach odwołania.  

Zgodnie  z  art.  147  ust.  1  i  2  ustawy  pzp: 

1.  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy 

zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy […] 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

W  myśl  art.  150  ust.  2  ustawy  pzp:  Zabezpieczenie  ustala  się  w  wysokości  do  10%  ceny 

całkowitej  podanej  w  ofercie  albo  maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy. 

Ustanowienie  w  postępowaniu  wymagania  dotyczącego  wniesienia  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy należy do uprawnień zamawiającego. Uprawnienie to, jak każde 

żądanie  zawarte  w  treści  SIWZ  musi  jednak  odzwierciedlać  uzasadnione  potrzeby 

zamawiającego.  W  ocenie  Izby,  w  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  nie  wyjaśnił 

przyczyn  ustanowienia  zabezpieczenia  w  maksymalnej  wysokości.  Co  do  zasady, 

zabezpieczenie  w  wysokości  10%  powinno  dotyczyć  zamówień  wielomilionowych.  Jak  już 

zostało  wskazane,  Zamawiający  przewidział  odbiór  przedmiotu  zamówienia  etapami,  co 

powoduje  mniejsze ryzyko  niewykonania  zamówienia  z  każdym  następnym  odbiorem  prac. 

W

ysokość  zabezpieczenia  musi  być  oceniana  przez  pryzmat  zasady  uczciwej  konkurencji 

równego  traktowania  wykonawców.  Zbyt  wysokie  zabezpieczenie  może  tak  samo,  jak 

wygórowany warunek udziału w postępowaniu, stanowić barierę dostępu do zamówienia. Taka 

bariera,  o  ile  nie  zostanie  wykazane,  że  znajduje  odzwierciedlenie  w  rzeczywistych 

obiektywnie uzasadnionych potrzebach zamawiającego, jest niedopuszczalna w świetle art. 7 

ust.  1  ustawy.  W  ocenie  Izby  w  niniejszej  sprawie  O

dwołujący  uprawdopodobnił,  że  10% 

zabezpieczenie stanowi dla niego ba

rierę dostępu do zamówienia, a Zamawiający nie wykazał 

jakie interesy i potrzeby zamierza chronić tak wysokim zabezpieczeniem.  

Odnosząc się do terminu wniesienia zabezpieczenia Izba nie uznała podniesionego zarzutu 

za zasadny. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania  umowy. 

Oznacza to,  że co do  zasady,  zabezpieczenie aby  spełniało swoją rolę 

powinno  zostać  w  całości  wniesione  najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy,  z  wyjątkami 

określonymi  ustawą  pzp,  a  dotyczącymi  kontraktów  wieloletnich,  kiedy  zabezpieczenie  jest 

tworzone stopniowo przez potrącenia. Termin 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania 

Zamawiającego, który co więcej może zostać przedłużony o kolejne 3 dni jest wystarczający 

dla 

załatwienia niezbędnych formalności celem uzyskania zabezpieczenia.  


Zarzut 3 odwołania naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 oraz 2 ustawy pzp. 

Zarzut 3 a (pkt 3.1. 13) a tiret 2 SIWZ) 

Zarzut zasługiwał na uwzględnienie. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie z pkt 3.1. 13) a tiret 2 SIWZ: Wymagania dodatkowe: a) opracowana dokumentacja 

musi zawierać:

zgodę właścicieli gruntów na prowadzenie robót budowlanych na terenie ich 

nieruchomości, jeżeli zajdzie taka konieczność. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy pzp: 

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

W  ramach  podniesionego  zarzutu  Od

wołujący  wskazał,  że  nie  jest  możliwe  skalkulowanie 

oferty  w  zakresie,  w  jakim  Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  realizującego  zamówienie 

uzyskania  zgód  właścicieli  gruntów  na  prowadzenie  robót  budowlanych  na  terenie  ich 

nieruchomości.  Twierdzenie  to  znalazło  potwierdzenie  w  dokumentacji  postępowania. 

Mianowicie,  Zamawiający  nakładając  taki  obowiązek  nie  określił  w  Umowie  konsekwencji 

prawnych  działania  wykonawcy  w  jego  imieniu,  a  dotyczących  roszczeń  finansowych 

właścicieli  nieruchomości,  czy  kwestii  zmiany  terminu  wykonania  zamówienia  w  przypadku 

przeszkód  w  uzyskaniu  takich  zgód.  W  związku  z  powyższym,  zarzut  należało  uznać  za 

zasadny w zakresie, w jakim niedookreślony opis wymagań stawianych wykonawcy przekłada 

się na niemożliwość prawidłowego określenia ryzyk kontraktowych i należyte skalkulowanie 

oferty. 

Zarzut 3 b (pkt 3.6. 2) tiret 3 SIWZ) 

Zarzut zasługiwał na uwzględnienie. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  pkt  3.6.  2)  tiret  3  SIWZ: 

W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie 

zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, pod rygorem sankcji określonych 

w  umowie,  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu 

potwierdze

nia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej  czynności w trakcie 

realizacji  zamówienia:

zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie 


przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

Odwołujący podniósł, iż postanowienie dotyczące obowiązku przedkładania na każde żądanie 

Zamawiającego zaświadczenia ZUS w celu potwierdzenia zatrudnienia na umowę o pracę, nie 

zawiera  terminów  na  dokonanie  tej  czynności.  Brak  określenia  minimalnego  terminu  na 

przedstawienie zaświadczenia rodzi po stronie wykonawców trudne do skalkulowania ryzyko 

zapłaty  kar  umownych  w  przypadku,  gdy  zamawiający  wyznaczy  nierealny  termin 

przedstawienia  zaświadczenia.  Ma  to  istotne  znaczenie  w  szczególności  w  sytuacji  zmian 

kadrowych u wykonawcy w toku realizacji zamówienia. Izba zważyła, że zarzut jest zasadny 

zasługuje na uwzględnienie, jednocześnie nie będąc związana żądaniami odwołania orzekła 

inaczej  niż  w  zgłoszonym  żądaniu.  Odwołujący  nawet  nie  uprawdopodobnił  tego,  w  jakim 

terminie uzyskanie wymaganego zaświadczenia jest dla niego możliwe. W tym zakresie Izba 

musiała kierować się własną wiedzą i doświadczeniem życiowym. Wedle tej wiedzy uzyskanie 

stosownego zaświadczenia nie wymaga dłuższego czasu niż tygodniowy.  

Zarzut 3 c (pkt 9.3. SIWZ) 

Zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  pkt  9.3.  SIWZ: 

Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że 

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 

lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy pzp: 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać,  że  wykonawca  nie  posiada  wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów 

technicznych lub zawo

dowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

W myśl art. 2 ust. 7a ustawy pzp przez postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

należy rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu 

lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu 

dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy,  z  którym  zostanie  zawarta  umowa  w  sprawie 


zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania 

postanowień takiej umowy; 

W  odniesieniu  do  powyższego  zarzutu  Odwołujący  wyjaśnił  na  rozprawie,  że  przez  etap 

postępowania  rozumie  również  okres  realizacji  zamówienia  i  w  tym  zakresie  podważył 

postanowienie  SIWZ.  Zamawi

ający  wskazał,  że  jest  to  powielenie  zapisu  ustawowego 

dotyczy  etapu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Izba  nie  stwierdziła 

naruszenia  przepisów  prawa,  jako  że  ustawa  pzp  nadaje  zamawiającemu  uprawnienie  do 

oceny posiadanych przez wykonaw

cę zdolności. Ustawa reguluje w sposób jednoznaczny, iż 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego trwa  do  momentu  wyboru  wykonawcy, 

którym ma zostać podpisana umowa.  

Zarzut 4 

odwołania naruszenia art. 5, art. 353 (1) ,oraz art. 58 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 

1964 roku - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 - dalej jako kc) w zw. z art. 14 i art. 

139 ust. 1 ustawy pzp, a w konsekwencji naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 oraz 2 

ustawy pzp. 

Zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie. 

Zarzut 4 a (

§ 1 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 pkt 2 Umowy) 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy: W ramach zadania pn. „Budowa trasy tramwajowej w ul. 

Ratajczaka na odcinku od ul. 

Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. 

Matyi  i  Wierzbięcice  w  ramach  projektu  „Program  Centrum  –  etap  II  –  budowa  trasy 

tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe 

i inwentaryzacja) ” Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

3) doprowadzenia 

do  wydania  przez  właściwy  organ  Decyzji  Budowlanych  dla  Zadania  Inwestycyjnego 

i zatwierdzenia Projektu Budowlanego dla Zadania Inwestycyjnego. 

W  myśl  §  2  ust.  2  Umowy:  Użyte  w  Umowie  wyrazy  i  wyrażenia  oznaczają:

2)  Decyzja 

budowlana: wykonalna lub ostateczna decyzja zezwalająca na wykonanie robót budowlanych 

zgodnie  z  przepisami prawa, w  tym  m.in.  zgłoszenie lub  decyzja o pozwoleniu na  budowę, 

zezwolenie  na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID),  wymagana  do  uzyskania  przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego celem rozpoczęcia robót budowlanych. 

Zarzut 4 b (

§ 1 ust. 5 Umowy) 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 


Zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ z dnia 30 stycznia 2019 r.: 

Wykonawca ma obowiązek wykonania w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, 

które są konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogów prawa oraz celu któremu ma 

służyć,  aktualnych  zasad  wiedzy  technicznej  i  architektonicznej,  sztuki  inżynierskiej  oraz 

obowiązujących  norm  i  przyjętych  standardów  rynkowych,  nawet  jeżeli  nie  zostały  wprost 

wskazane w treści Umowy. Wykonawca uwzględni wszelkie wydane, związane z Inwestycją 

decyzje  administracyjne  pozyskane  przez  niego  w  wykonaniu  Umowy,  w  tym  decyzje 

środowiskowych  uwarunkowaniach,  przekazaną  przez  Zamawiającego  w  trakcie  trwania 

Umowy.  W  przypadku  konieczności  wprowadzenia  w  toku  realizacji  Umowy  zmian  do 

Dokumentacji  Projektowej  na  skutek  przedłożenia  przez  Zamawiającego  w/w  decyzji, 

Wykonawca  będzie  realizował  Przedmiot  Umowy  w  sposób  zgodny  z  przedłożonymi 

dokumentami.  Nieuwzględnienie  powyższej  okoliczności,  jak  również  niedoszacowanie, 

pominięcie,  brak  rozpoznania  zakresu  prac  realizacji  Przedmiotu  Umowy  nie  może  być 

podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

Zarzut 4 c (

§ 3 ust. 2 pkt 4 Umowy) 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

W myśl § 3 ust. 3 pkt 3 i 4 Umowy:

Wykonawca ma obowiązek: 3) uzyskać wszelkie wymagane 

uzgodnienia,  zatwierdzenia  oraz  warunki  techniczne,  w  zakresie  niezbędnym  dla 

zrealizowania Przedmiotu Umowy, w szczególności z jednostkami miejskimi oraz zarządcami 

(gestorami)  infrastruktury  podziemnej  i  naziemnej;  4) 

podjąć  wszelkie  konieczne  działania 

celem  uzyskania  koniecznych  odstępstw  od  uzgodnień,  zatwierdzeń  oraz  warunków 

technicznych, a w razie ich nieuzyskania niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tym 

fakcie  oraz  przedstawić  proponowane  rozwiązanie  i  działania  zamienne  wraz  z  ich 

uzasadnieniem. W takim przypadku Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego 

co do dalszego sposobu postępowania.  

Zarzut 4 d (

§ 3 ust. 6 pkt 2) Umowy) oraz zarzut 4 f (§ 3 ust. 18 pkt 3 Umowy) 

W zakresie podniesionych zarzut

ów Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie z § 3 ust. 6 pkt 2 Umowy: Dokumentacja Projektowa, o której mowa w ust. 1 powyżej 

powinna w szczególności obejmować:

2) wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia niezbędne 

do wykonania robót budowlanych w zakresie Zadania Inwestycyjnego. 

W myśl  § 3 ust.  18  pkt 3 Umowy:  Wykonawca zobowiązany  jest  ponadto  do:

3)  uzyskania 

(w 

niezbędnym zakresie w imieniu Zamawiającego) wszelkich zezwoleń, zatwierdzeń, decyzji 

administracyjnych,  uzgodnień,  analiz,  opinii  i  innych  dokumentów,  wymaganych  dla 


właściwego  zaprojektowania  obiektów  będących  Przedmiotem  Umowy,  które  nie  zostały 

uzyskane lub  przekazane Wykonawcy  przez  Zamawiającego w dniu  zawarcia  Umowy  oraz 

opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w t

ym wniosków do właściwych 

organów, podań, odwołań i innych pism. 

Zarzut 4 e (

§ 3 ust. 10 pkt 2 Umowy) oraz zarzut 4 g (§ 3 ust. 27 Umowy) 

W zakresie podniesionych zarzutów Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

W myśl § 3 ust. 10 pkt 2 Umowy: Podczas sporządzania Dokumentacji Projektowej, STWiORB, 

COR  i  DOR:

2)  Zamawiający  może  polecić  Wykonawcy  zmianę  treści  Dokumentacji 

Projektowej  w  przypadku  jej  niezgodności  z  Umową  lub  w  razie  innych  uwarunkowań 

wynikających z decyzji Zamawiającego. 

Zgodnie  z  §  3  ust.  27  Umowy:  Zamawiający  wydaje  polecenia,  jeżeli  jest  to  niezbędne  do 

zgodnej  z  Umową  i  zasadami  racjonalnej  gospodarki  środkami  publicznymi  realizacji  prac 

projektowych (w szczególności w związku z realizacją inwestycji równoległych), obejmujące 

dokony

wanie  zmian  zakresu  i  ilości,  jakie  będą  uważane  za  niezbędne  dla  właściwego 

wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość prac objętych Przedmiotem Umowy, 2) pominąć wskazane 

prace, 

3)  wykonać  prace  nieprzewidziane,  4)  zmienić  określoną  HRF  kolejność  wykonania 

robót  lub  niektóre  z  nich  wstrzymać  na  oznaczony  okres.  Okoliczność  wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian zakresu i ilości prac zostanie potwierdzona przez Strony na piśmie. 

Ponadto

, Izba ustaliła: 

Zgodnie  z  §  3  ust.  24-26  oraz  28-31:  24.  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  wnioski 

wydanie  decyzji  oraz  wszelkie  inne  wnioski  do  organów  władzy  publicznej  i  urzędów 

odpowiednim  wyprzedzeniem,  uwzględniając  terminy  załatwiania  tego  typu  spraw. 

Zaniechanie powyższego obowiązku z winy Wykonawcy nie będzie stanowiło uzasadnionej 

podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy. 

25. We wszystkich przypadkach, w których 

Wykonawca 

dla wykonywania jakiejś części  Przedmiotu  Umowy musi  najpierw wystąpić  do 

Zamawiającego,  aby  uzyskać  jego  stanowisko  albo  określony  dokument  (pełnomocnictwo 

etc.),  w  szczególności  celem  wystąpienia  przez  Wykonawcę  o  wydanie  decyzji,  zezwoleń, 

uzgodnień  i  innych  dokumentów,  o  których  mowa  w  Umowie  w  imieniu  Zamawiającego, 

Wykonawca  złoży  taki  wniosek  z  odpowiednim  wyprzedzeniem,  by  zajęcie  przez 

Zamawiającego  stanowiska  lub  przekazanie  dokumentu  w  normalnym  toku  czynności 

wynikającym  z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie 


określić przedmiot określonego dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialność  za 

skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty związane z postępowaniami ponosi 

Wykonawca.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  żądane  przez  niego  dokumenty 

niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. 

Zamawiający  może,  w  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  żądania  Wykonawcy, 

odmówić  złożenia  określonego  dokumentu.  26.  Wykonawca  wykona  Projekty  Wykonawcze 

będące  uzupełnieniem  lub  uszczegółowieniem  Projektu  Budowlanego  w  taki  sposób  oraz 

takim  zakresie  i  stopniu  dokładności,  by  pozwalały  one  na  prawidłowe  wykonanie  robót 

budowlanych, w ramach realizacji Zadania Inwestyc

yjnego, uwzględniając również polecenia 

Zamawiającego  w  tym  zakresie.  Projekty  Wykonawcze  zostaną  wykonane  w  skali 

dostosowanej do przedmiotu opracowania.

28.Jeżeli będzie to konieczne zgodnie z wymogami 

prawa Zamawiający przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

postępowanie dotyczące wprowadzenia danego polecenia. Z tego względu polecenie może 

mieć  jedynie  charakter  techniczno-organizacyjny  i  stanowić  dokument  przygotowawczy  dla 

zawa

rcia aneksu lub odrębnej umowy. W takim wypadku skutek w postaci zmiany Umowy lub 

udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 

zawarcia  odrębnej  umowy.  29.  Jeżeli  prace wynikające  z  wprowadzonych postanowieniami 

ust. 27 powyżej zmian, odpowiadają opisowi pozycji oferty, cena określona w tym dokumencie, 

będzie  podstawą  do  wyliczenia  wysokości  wynagrodzenia,  należnego  Wykonawcy  z  tytułu 

wprowadzenia danej zmiany, a w pozostałych wypadkach Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację wynagrodzenia. Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest 

wiążące  dla  Zamawiającego  i  stanowi  tylko  jeden  z  techniczno-organizacyjnych  etapów 

procedury  przygotowania  do  zawarcia  aneksu  lub  nowej  umowy,  obejmujący  określenie 

stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac. 30. 

W przypadku, gdy polecenie, o którym 

mowa  w  ust.  27  powyżej  będzie  miało  istotny  wpływ  na  wykonanie  Przedmiotu  Umowy 

Zamawiający  może  polecić  Wykonawcy  aktualizację  HRF.

Powyższe  postanowienia 

Strony  rozumieją  w  ten  sposób  i  będą  je  stosować  w  takim  zakresie,  by  pozostawały  one 

zgodne z PZP, w szczególności z art. 144 tej ustawy. 

W myśl § 17 ust. 1 pkt 1, 2, 5 - 7 oraz 9 Umowy z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ z dnia 

30  stycznia  2019  r.  : 

1.  Strony  przewidują  możliwość  zmiany  Umowy  w  stosunku  do  treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia 

takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia 

Umowy lub zmian

y te są korzystne dla Zamawiającego, jak również w okolicznościach, które 

dotyczą:

1) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia 

lub jego części staje się bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana 


wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym 

ze  skutków  zmian),  odpowiednia  do  zmian  Przedmiotu  Umowy  zmiana  Wynagrodzenia 

Wykonawcy.  2)  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonywania  zadań  lub  zasad  funkcjonowania 

Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub 

jego  części  staje  się  bezprzedmiotowe  lub  zaistniała  konieczność  modyfikacji  przedmiotu 

zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości, 

zakre

su pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności 

lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy 

i w przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części 

l

ub  całości  zamówienia  podstawowego  –  odpowiednia,  pod  względem  wpływu  części  lub 

całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub 

terminów  realizacji  Umowy  dot.  zamówienia  podstawowego  (w  szczególności 

uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji  zamówienia podstawowego),

5) niezależnego 

od  Wykonawcy  opóźnienia  w  przekazaniu  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  Decyzji 

środowiskowych uwarunkowaniach wykraczającego poza datę 30.09.2019 r. - odpowiednia 

zmiana  terminów  realizacji  Umowy  o  liczbę  dni  opóźnienia,  wyłącznie  w  sytuacji,  gdy 

Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy realizacji Umowy

6) wydłużonych terminów 

procedur  administracyjnych,  oraz  innych  terminów  spraw  urzędowych,  mających  wpływ  na 

terminy realizacj

i zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana terminów realizacji 

Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy wynikające 

z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez dany organ 

lub 

podmiot,  wyłącznie  w  sytuacji  gdy  Wykonawca  udowodni,  że  wpływa  to  na  terminy 

realizacji  Umowy,

7)  zmiany  Przedmiotu  Umowy  spowodowanej  wystąpieniem  zdarzeń, 

których  nie  dało  się  przewidzieć  w  chwili  udzielenia  zamówienia  -  odpowiednia  zmiana 

Przedmiotu  Um

owy  (zamiana  lub  zmiana  wielkości,  ilości,  zakresu  pozycji  wskazanych 

wycenionych  w  ofercie  w  zakresie  wynikającym  z  konieczności  lub  potrzeby)  oraz 

proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,

9) zmiany 

Przedmiotu Umowy na sk

utek wydanego przez Zamawiającego polecenia - proporcjonalna do 

zmian umowy zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie 

zakresie wynikającym ze skutków zmian, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana 

Wynagrodzenia  Wykonawcy,  odpowiednia  do  zmian  Przedmiotu  Umowy  zmiana  terminu 

wykonania Umowy.

W ramach tej grupy zarzutów Odwołujący podniósł, że z uwagi na nałożone na wykonawcę 

obowiązki  uzyskania  niezbędnych  decyzji,  uzgodnień,  analiz,  opinii  i  innych  dokumentów, 


a ta

kże wykonywania poleceń Zamawiającego, nie jest możliwe należyte skalkulowanie oferty. 

Ponadto,  w  ocenie  Odwołującego,  nie  jest  on  podmiotem  uprawnionym  do  występowania 

sprawach dotyczących wydania decyzji czy uzgodnień. Wbrew twierdzeniom Odwołującego 

k

westie te zostały uregulowane w Umowie w sposób umożliwiający prawidłowe przygotowanie 

oferty. Po pierwsze wskazać należy, że trudno robić Zamawiającemu zarzut, że wymaga aby 

ostateczny projekt uwzględniał wszystkie konieczne decyzje, zezwolenia, opinie, uzgodnienia. 

Zamawiający jest zobowiązany dążyć do uzyskania celu, jakim jest dokumentacja projektowa 

w kształcie pozwalającym następnie na przeprowadzenie robót budowlanych. Postanowienia 

dotyczące zmiany terminu realizacji w przypadkach przedłużających się procedur w uzyskaniu 

danych dokumentów zostały zawarte w § 17 Umowy. Nie jest również tak, że Odwołujący nie 

jest podmiotem uprawnionym do występowania o wymagane dokumenty. Wykonawca będzie 

w  takim  przypadku  działał  w  imieniu  Zamawiającego  na  podstawie  udzielonego 

pełnomocnictwa, a kwestie te zostały opisane w § 3 ust. 25 Umowy. Zamawiający uregulował 

także  sytuacje,  w  których  wykonawca  będzie  zobowiązany  zrealizować  nieprzewidziany 

zakres 

zamówienia.  Każda  zmiana  dotycząca  przedmiotu  zamówienia  niesie  jednocześnie 

zmianę terminu jego wykonania oraz ustalenie odpowiedniego wynagrodzenia. Zamawiający 

wskazał w treści Umowy, że polecenie może mieć jedynie charakter techniczno-organizacyjny 

i  stanowić  dokument  przygotowawczy  dla  zawarcia  aneksu  lub  odrębnej  umowy. W  ocenie 

Izby,  Zamawiający  nakładając  określone  obowiązki  na  wykonawcę  uregulował  również 

wszelkie  kw

estie  związane  z  ich  wykonaniem,  a  zabezpieczające  interesy  wykonawcy. 

Dlatego też, Izba uznała powyższe zarzuty za nieuzasadnione. 

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp, a także w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 5 ust. 2 

pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  zaliczając  na  poczet 

niniejszeg

o  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 

Odwołującego  oraz  zasądzając  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00 

zł  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  wysokości  3  600,00  zł  na  podstawie  faktury  Vat 

złożonej przez Odwołującego na rozprawie. 

P

rzewodniczący:   …………………….. 


Członkowie:   

…………………….. 

…………………….. 


wiper-pixel