KIO 492/19 POSTANOWIENIE dnia 2 kwietnia 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 492/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Paweł Trojan 

Protokolant:   

Rafał Komoń  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  Stron  w  dniu  2  kwietnia  2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

20.03.2019 r. przez wykonawc

ę Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Spółka z o.o., 

ul.  Północna  22a,  20-064  Lublin  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  - 

Samodzielny Publicz

ny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. 

Jana  Pawła II  10,  22-400  Zamość  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Świadczenie 

usług transportu na rzecz osób dializowanych”. 

przy udziale wykonawcy p. D. K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Transport 

Sanitarny  Usługi  Transportowe  Przewód  Osób  D.  K.,  ul.  Biernackiego  17,  21-200 

Parczew 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  wszczętego  wskutek  wniesienia 

odwołania po stronie Zamawiającego. 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Spółka z o.o., ul. Północna 22a, 20-

064  Lublin 

kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stan

owiącą uiszczony wpis od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  art.  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  20  lipca 

2017  r.,  poz.  1579  z  późn.  zm.)    na  niniejsze 

postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt: KIO 492/19 

UZASADNIENIE 

do postanowienia z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 492/19 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w 

Zamościu,  Al.  Jana  Pawła  II  10,  22-400  Zamość  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Świadczenie 

usług transportu na rzecz osób dializowanych”. 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  poniżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W  dniu  21.02.2018 

r.  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 515136-N-2019. 

W  dniu  15.03.2019  r. 

Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej.  

Odwołanie  zostało wniesione do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20.03.2019  r. 

przez wykonawc

ę Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Spółka z o.o., ul. Północna 22a, 

20-064  Lublin 

wobec  czynności  Zamawiającego,  tj.  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

Wykonawcy  Transport  Sanitarny  Usługi  Transportowe  Przewóz  Osób  D.  K.  (dalej: 

Wykonawca)  oraz zaniechanie odrzucenia oferty tego Wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ, 

nieważnej  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  zawierającej  rażąco  niską  cenę  oraz  jako 

złożonej przez wykonawcę, który powinien zostać wykluczony z postępowania. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

I.  art.  89  ust.  1  pkt.  2  i  8  Pzp  w  zw.  z  art.  36  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  września  2006  r.  o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy 

jako oferty niezgo

dnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”) 

oraz  przepisami  określającymi  cechy  techniczne  i  jakościowe  specjalistycznych  środków 

transportu  sanitarnego,  sprecyzowanymi  w  Polskich  Normach  przenoszących  europejskie 

normy zharmonizowane; 

II. art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art, 90 ust. 2 i 3 Pzp poprzez  zaniechanie odrzucenia oferty 

Wykonawcy jako oferty zawierającej rażąco niską cenę; 


III.  art.  89  ust.  1  pkt.  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt.  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty 

Wykonawcy  w  sytuacji,  w  której  powinien  on  zostać  wykluczony,  gdyż  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  on  w  ofercie  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego, 

IV. 

art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia w 

sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców i w konsekwencji wybór oferty Wykonawcy, pomimo że oferta Wykonawcy jest 

niezgodna  z  SIWZ,  odrębnymi  przepisami,  jest  złożona  przez  podmiot  podlegający 

wykl

uczeniu i zawiera rażąco niską cenę. 

V. art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy do złożenia wykazu środku 

transportu,  który  by  potwierdzał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  względnie 

naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  wobec  zaniechania  wykluczenia  Wykonawcy  z 

postępowania ze względu na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

Wobec  powyższego  Odwołujący  sformułował  następujące  żądania  wnosząc  o  nakazanie 

Zamawiającemu: 

a) 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

b) 

powtórzenia czynności oceny oferty Wykonawcy Transport Sanitarny Usługi Transportowe 

Przewóz Osób D. K. i w jej wyniku odrzucenie oferty tego Wykonawcy; 

c) dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Ponadto 

Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodu z: 

1.  dokumentu  normy  PN-EN  1789+A2  - 

na  okoliczność  niezgodności  oferty  Wykonawcy  z 

SIWZ  i  normą  oraz  na  okoliczność  przedstawienia  przez  Wykonawcę  informacji 

wprowadzających w błąd Zamawiającego, 

2.  ofert

y  Wykonawcy,  w  tym:  wykazów  środków  transportu,  przedstawionych  przez 

Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  sprawy: 

AG.ZP.3320.49.17,  ogłoszonym  w  dniu  04.07.2017r.,  na  „Świadczenie  usług  transportu 

sanitarnego  w  zakresie  podstawo

wym  i  na  rzecz  osób  dializowanych”  -  na  okoliczność 

przedstawienia przez Wykonawcę informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego. 

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie 

odwołania  został  dotrzymany  i  zostało  ono  podpisane  przez  osobę  umocowaną  do 

reprezentowania  Odwołującego.  Tym  samym  Izba  nie  znalazła  podstaw  do  odrzucenia 

przedmiotowego odwołania. 


Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  dniu  21.03.2019  r.  przekazał  kopię  odwołania  pozostałym 

wykonawcom i 

wezwał ich do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

W  dniu  25.03.2019  r. 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego zgłosił wykonawca p. D. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Transport Sanitarny Usługi Transportowe Przewód Osób D. K., ul. Biernackiego 17, 21-200 

Parczew 

Przystąpienie  zostało  podpisane  przez  p.  D.  K.  W  dniu  22.03.2019  r.  kopia 

przystąpienia  została  przekazana  Odwołującemu  i  Zamawiającemu.  Izba  uznała  powyższe 

przystąpienie za skutecznie – stąd tez ww. Wykonawca stał się uczestnikiem postępowania 

odwoławczego. 

Następnie  Izba  ustaliła,  iż  Zamawiający  pismem  z  dnia  28.03.2019  r.  (wpływ  w  formie 

dokumentowej  pocztą  elektroniczną  w  dniu  29.03.2019  r.  DzK-KIO-4685/19  z  adresu 

[email protected]) podpisanym przez p. A. M. 

– Dyrektora złożył oświadczenie woli 

wskazując, iż uwzględnia zarzuty odwołania w całości i  w świetle przedstawionych  w treści 

odwołania  okoliczności  dot.  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza, 

Zamawiający  unieważnia  wybór  oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzy 

czynność badania i oceny ofert i dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  na  wyznaczony  termin  posiedzenia  z  udziałem  Stron  nie  stawili 

się  Zamawiający  i  Przystępujący  -  mimo  prawidłowego  zawiadomienia  o  terminie 

posiedzenia. 

Zgodnie  z  §  21  ust.  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  regulaminu 

postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań,  niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika 

postępowania  odwoławczego  prawidłowo  zawiadomionego  o  terminie  rozprawy  nie 

wstrzymuje  rozpoznania  odwołania.  Izba  stwierdziła,  że  wskutek  prawidłowego 

zawiadomienia

,  Przystępujący  miał  możliwość  stawienia  się  na  posiedzeniu  i  bronienia 

swych  interesów,  w  tym  złożenia  sprzeciwu  wobec  uwzględniania  przez  Zamawiającego  w 

całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Jego  niestawiennictwo  w  okolicznościach 

wskazanych  powyżej  wywołuje  negatywne  skutki  procesowe  w  postaci  konieczności 

umorzenia postępowania odwoławczego.  

Przystępujący  nie  zdecydował  się  skorzystać  ze  swojego  prawa,  gdyż  nie  stawił  się  na 

posiedzenie  Izby  wyznaczone  na  2  kwietnia  2019  r.  W ocenie  Izby

,  jak  wyżej  zostało 

wskazane, 

powyższe jest równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 

uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu. 


Dostrzeżenia wymaga, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania jest tą 

fazą postępowania odwoławczego, która  bezpośrednio poprzedza rozprawę.  Na tym  etapie 

strony prez

entują swoje ostateczne stanowiska procesowe, co do podtrzymania lub cofnięcia 

odwołania, uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu czy wniesienia sprzeciwu 

wobec  tej  ostatniej  czynności,  od  których  to  stanowisk  uzależnione  jest  skierowanie 

odwołania do rozpoznania na rozprawie. Dobrowolny brak udziału w tej fazie postępowania 

odwoławczego  należy  uznać  za  rezygnację  z uprawnień  do  reprezentowania  swoich 

interesów.  

Tym  samym  w  analizowanej  sprawie  podzielono  stanowisko już  uprzednio  wyrażane  przez 

Izbę  w  podobnych  sytuacjach,  m.in.  postanowieniu  z  dnia  7  grudnia  2016  r.  sygn.  akt  KIO 

2214/16;  postanowieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt KIO 2534/15); w postanowieniu z 

dnia  9  czerwca  2010  r.  (sygn.  akt  KIO  991/10),  postanowieniu  z  dnia  27  czerwca  2012  r. 

(sygn.  akt  KIO  1264/12),  postanowieniu  z 4 

września  2014  r.  (sygn.  akt  KIO  1710/14), 

postanowieniu z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn. akt KIO 1575/10) oraz postanowieniu z dnia 

21 września 2015 r. (sygn. akt KIO 1963/15). 

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  faktyczne,  Izba  stwierdziła,  że  postępowanie 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych.  Zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  6  pkt  1)  ustawy  Pzp  w 

okolicznościach,    o  których  mowa  w  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  koszty  postępowania 

odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Jednocześnie  Izba  wskazuje,  iż  zgodnie  z  treścią  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  Pzp 

zamawiający,  w  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  skutek 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie 

wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.   

Przewodniczący: 

…………………… 


wiper-pixel