KIO 343/19 WYROK dnia 12 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 343/19 
 

WYROK 

z dnia 12 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego 2019 r. przez Wykonawcę – Z.K. 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą WINGSTORE Z.K. ul. Wincentego Pola 

35a  (58-

500  Jelenia  Góra)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  – 

Jednostkę Wojskową nr 4724 w Krakowie, ul. Tyniecka 45 (30-901 Kraków) 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża Wykonawcę Z.K. prowadzącą działalność gospodarczą 

pod firmą WINGSTORE Z.K. w Jeleniej Górze i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr.  (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Wykonawcę  Z.K. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  WINGSTORE  Z.K.  w  Jeleniej  Górze 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Wykonawcy  -  Z.K.  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

WINGSTORE Z.K. 

w Jeleniej Górze na rzecz Zamawiającego – Jednostki Wojskowej nr 

4724  w  Krakowie  kwotę  3.829  zł  00  gr.  (słownie:  trzy  tysiące  osiemset  dwadzieścia 

dziewięć złotych zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  strony  poniesionych w  związku z 

wynagrodzeniem pełnomocnika oraz dojazdem na posiedzenie Izby. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 2 

Sygn. akt: KIO 343/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  po

stępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Zamawiającego 

Jednostkę Wojskową nr 4724 w Krakowie, na wykorzystanie cywilnego statku powietrznego 

wraz  z  załogą  do  zabezpieczenia  specjalistycznego  szkolenia  spadochronowego  (nr 

postępowania:  ZP/02/2019),  ogłoszonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu 

21.01.2019  r.,  nr  505464-N-2019,  wobec 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  dla 

części nr 2 i 4 złożonej przez konsorcjum Aeroklub Nowy Targ oraz Aeroklub Gdański (dalej 

jak  Konsorcjum),  Wykonawca  Z.K.  (WINGSTORE  Z.K.)  w 

Jeleniej  Górze  (dalej  jako 

Odwołujący),  wniosła  w  dniu  26  lutego  2019  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 343/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art.  22  ust.  1  pkt  1  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  18  i  20  w  zw.  z  art.  4  ustawy  Pzp  poprzez 

bezpodstawny  wybór  oferty  Konsorcjum  jako  najkorzystniejszej  mimo,  że  Wykonawca 

ten  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zaś  jego  oferta 

winna zostać odrzucona; 

2)  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  poprzez  brak 

unieważnienia  postępowania,  mimo  że 

dotknięte  jest  ono  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego’ 

3)  art.  7  ust.  1  i  3  i  art.  29  ust

.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  postępowania  w 

sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  wykluczenie  Konsorcjum  z 

postępowania,  zobowiązanie  Zamawiającego  do  powtórzenia  czynności  oceny  i  wyboru 

najkorzystniejszej oferty, ewentualnie unieważnienie postępowania.  

Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku postępowania na część nr 2 i 4 w dniu 21 

lutego 2019 r. drogą mailową.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Odwołujący  w  uzasadnieniu  wskazał  na  istotny  wpływ  Aeroklubu  Nowy  Targ  na  kalkulację 

ceny  oferty,  który  może  dowolnie  ustalać  (narzucać)  opłaty  za  korzystanie  z  lotniska 

w

skazanego  przez  Zamawiającego  w  siwz,  jako  miejsca,  na  którym  będą  prowadzone 

szkolenia  skoczków  spadochronowych.  Odwołujący  dzień  przed  otwarciem  ofert  otrzymał 

odpowiedź Aeroklubu Nowy Targ na pytanie o wysokości opłat za udostępnienie lądowiska i 

postój  samolotu  na  potrzeby  realizacji  zamówienia,  chociaż  wniosek  złożył  w  dniu 

23.01.2019  r.  Odpowiedź  była  niejednoznaczna  i  nie  można  było  ustalić  faktycznych  opłat 


str. 3 

związanych  z  korzystaniem  z  lotniska.  Aeroklub  wskazał,  iż  w  przypadku  działalności 

powodującej  ograniczenie  ruchu  własnego  Aeroklubu,  a  taki  wymóg  wiąże  się  z  realizacją 

usługi objętej przedmiotowym postępowaniem, ceny za wynajem części terenu lotniska będą 

musiały  zostać  ustalone  w  sposób  indywidualny,  co  wymaga  szczegółowego  omówienia  i 

zawarci

a  stosownej  umowy.  Aeroklub  nie  zaproponował  zawarcia  takiej  umowy 

Odwołującemu,  nie  określił  też  przybliżonych  warunków  takiej  umowy.  W  związku  z 

powyższym Odwołujący w dniu 4.02.2019 r. wniósł o wykluczenie Aeroklubu z postępowania 

oraz  unieważnienie  całego  postępowania.  W  piśmie  tym  poinformował  o  działaniach 

ograniczających  konkurencję  podejmowanych  przez  jednego  z  wykonawców,  którzy  złożyli 

ofertę. 

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  nie  mógł  dokonać  wyboru  oferty  Konsorcjum,  gdyż 

Aeroklub  Nowy  Targ  pode

jmował bezprawne działania mające na celu wpłynięcie na wynik 

postępowania,  utrudniające  dostęp  do  realizacji  zamówienia  innym  wykonawcom  oraz 

zakłócenie  uczciwej  konkurencji.  Aeroklub  Nowy  Targ  utrudnił  Odwołującemu  kalkulację 

kosztów realizacji zamówienia i oszacowanie ceny oferty, gdyż odmówił udzielenia rzetelnej 

informacji  na  temat  wysokości  opłat  związanych  z  korzystaniem  z  lotniska,  a  także 

pozostawił własnemu uznaniu określenie warunków porozumienia. Z drugiej strony składając 

ofertę  w  postępowaniu  wspólnie  z  innym  podmiotem  mógł  obniżyć  cenę  o  koszty  opłat  za 

korzystanie  z  lotniska.  W  rezultacie  Aeroklub  Nowy  Targ  uniemożliwił  Odwołującemu 

złożenie oferty, która mogłaby w sposób rzeczywisty konkurować z ofertą Konsorcjum. 

W  myśl  art.  24  ust.  1  pkt  18  ustawy  Pzp  wyklucza  się  z  postępowania  wykonawcę,  który 

bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na  czynności  zamawiającego  lub  pozyskać 

informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia. 

Stosownie  do  art.  24  ust.  1  pkt  20  u

stawy  Pzp  wykluczeniu  podlega  również  wykonawca, 

który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji 

między  wykonawcami  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Zdaniem  Odwołującego 

zawarcie  umowy 

konsorcjum  pomiędzy  Aeroklubem  Nowy  Targ,  a  Aeroklubem  Gdańskim, 

nosi  cechy,  tzw.  zmowy  przetargowej.  Bezspornie  bowiem  tylko  Aeroklub  Nowy  Targ  jest 

wyłącznym  dysponentem  lotniska,  na  którym  mają  być  świadczone  usługi.  Z  dokumentu 

wynika,  że  Wykonawca  nie  chciał  udostępnić  lotniska  innym  wykonawcom,  ani  w  sposób 

rzetelny przedstawić warunków na jakich korzystanie z lotniska będzie możliwe. 

Niezależnie  od  powyższego  Odwołujący  wskazał  na  wypełnienie  przesłanki  do 

unieważnienia  postępowania  określonej  w  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp.  Zdaniem 

Odwołującego  sposób  formułowania  wymagań  w  siwz  w  zakresie  opisu  przedmiotu 

zamówienia narusza, w szczególności wyartykułowaną w treści art. 7 ust. 1 i 3 rozwiniętą w 

art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp, 

zasadę  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 


str. 4 

wykonawców. Zgodnie z w/w zasadą nie można określać w siwz  wymogów dla przedmiotu 

zamówienia tak, aby spełniał je tylko jeden lub bardzo wąskie grono oferowanych na rynku 

produktów.  Określenie  konkretnej  lokalizacji  (lotniska),  w  której  mają  być  wykonywane 

szkolenia  w  zakresie  startów  lub  lądowań,  na  gruncie  faktycznej  możliwości  wykonania 

zobowiązania  jest  niezrozumiałe  i  jednocześnie  ogranicza  konkurencję.  Na  terenie 

W

ojewództwa  Małopolskiego  znajduje  się  wiele  innych  powszechnie  dostępnych  lotnisk 

s

pełniających  wymagania  Zamawiającego,  na  których  może  być  świadczona  usługa  objęta 

zamówieniem. Dysponowanie przez wykonawcę bardziej oddalonym, ale udostępnionym na 

korzystniejszych  warunkach  ekonomicznych  lotniskiem,  pozwoliłoby  na  złożenie  oferty  o 

jesz

cze niższej cenie. Zamawiający we wcześniejszych postępowaniach wskazywał na inne 

lotniska,  powszechnie  dostępne,  bliższe  siedziby  Zamawiającego  i  spełniające  wszelkie 

wymogi  bezpieczeństwa.  Przykładowo Zamawiający  wymagał  lotniska w  promieniu ok.  300 

km  od  Krakowa  (w  roku  2016),  ok  200  km  od  Krakowa  (lotnisko  w  Gliwicach).  W  2017  r. 

Zamawiający  wskazał  na  lotniska  zlokalizowane  w  trzech  miejscowościach,  a  faktycznie 

usługa  była  wykonywana  w  Rudnikach  i  Niegowoniczkach.  Dla  części  1  i  3  zamówienia 

Zamawiający  w  ramach  niniejszego  postępowania  przewidział  dwie  lokalizacje,  tj.  Rudniki 

oraz  Piotrków.  Odległość  od  siedziby  Zamawiającego  do  lądowiska  w  Niegowoniczkach 

wynosi 65 km (godzina jazdy), zaś do Nowego Targu ok 100 km (prawie 2 godziny jazdy). W 

sytuacj

i  odmowy  woli  współpracy  ze  strony  podmiotu  zarządzającego  lotniskiem  w  Nowym 

Targu, wykonawca nie mógłby w ogóle zrealizować zamówienia zgodnie z tym wymaganiem. 

Zamawiający  nie  wskazał  na  żadne  obiektywne  potrzeby  wymagające  takiej,  a  nie  innej 

organizac

ji wykonania usługi w Nowym Targu.   

Zamawiający w piśmie z dnia 11.03.2019 r. złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie w całości. 

W  dniu  6.03.2019  r.  do  postępowania  odwoławczego  przystąpiło  Konsorcjum  po  stronie 

Zamawiającego.  Na  posiedzeniu niejawnym  prowadzonym  z  udziałem  stron Izba  uznała,  iż 

przystąpienie  było  nieskuteczne  z  uwagi  na  uchybienie  3-dniowemu  terminowi  na  jego 

wniesienie 

i nie dopuściła Konsorcjum do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika 

po  stronie  Zamawiającego.  Na  podstawie  dokumentacji  postępowania  Izba  ustaliła,  iż  o 

wniesieniu  odwołania  Konsorcjum  zostało  powiadomione  mailem  w  dniu  26.02.2019  r.,  w 

którym  załączona  została  kopia  odwołania  wraz  z  informacją  od  Zamawiającego  o 

możliwości  zgłoszenia  przystąpienia  w  terminie  3  dni.  Konsorcjum  złożyło  do  akt  sprawy 

pismo zawierające oświadczenie o przystąpieniu w dniu 6.03.2019 r. Zgodnie z art. 185 ust. 

2  Ustawy  wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w 

terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  ko

pii  odwołania,  co  w  niniejszej  sprawie  oznaczało,  iż 


str. 5 

przystąpienie powinno być wniesione najpóźniej z końcem dnia oznaczonego datą 1.03.2019 

r.  

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obo

wiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U. z 2018 r.

, poz. 1986 z późn. zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 

czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych 

ustaw (D

z.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego.

Ponieważ  następstwem  decyzji  o 

wyborze  oferty  Konsorcjum 

na część nr 2 i 4 była utrata możliwości uzyskania zamówienia 

przez  Odwołującego,  wniesienie  odwołania  stanowiło  jedyną  drogę  do  wzruszenia 

niekorzystnego wyniku postępowania, co wypełnia przesłanki określone w Ustawie.

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  tym  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (siwz),  oferty  Konsorcjum,  a  także  wyjaśnień  i  dokumentów  złożonych  w  toku 

postępowania,  Izba  dokonała  ustaleń  faktycznych  stanowiących  podstawę  do  wydania 

rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zawarcie  umowy  na  wykorzystanie  cywilnego  statku 

powietrznego 

wraz 

z

ałogą  do  zabezpieczenia  specjalistycznego  szkolenia 

spadochronowego

,  które  prowadzić  będzie  Zamawiający.  Zamawiający  podzielił  przedmiot 

zamówienia na części, z których części nr 2 i 4 dotyczą wykorzystania statku powietrznego 

An-2.  Na  wykorzystanie  cywilnego  statku  powietrznego  do  szkolenia  spadochronowo-

desantowego w 2019 r. zgodę wyraziło Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych. Zgoda 

dotyczy  żołnierzy  JW.  4724,  żołnierzy  innych  państw  w  ramach  współpracy  JCET  oraz 

pozostałych żołnierzy Wojsk Specjalnych objętych szkoleniem spadochronowo-desantowym. 

Jednocześnie  wyrażając  zgodę  Dowództwo  nakazało  ściśle  przestrzegać  „Wytycznych  do 

szkolenia spadochronowo-

desantowego DKWS w 2019 roku” oraz zapisów obowiązujących 

regulaminów i instrukcji w tym zakresie. (dokument wychodzący nadawcy nr 585/19). 

Planowany  termin  wykonania  zamówienia  określony  w  załączniku  nr  7  do  siwz  (Opis 

Przedmiotu  Zamówienia)  dla  części  nr  2  i  4  wskazany  został  do  31.10.2019.  Zamawiający 

zobowiązał  Wykonawcę  do  zapewnienia  realizacji  zamówienia  (szkoleń  w  zakresie  startów 

lądowań)  w  oparciu  o  lotnisko  Nowy  Targ  (dotyczy  części  nr  2  i  4).  W  OPZ  wskazano 


str. 6 

planowane  rodzaje  skoków  spadochronowych:  skok  metodą  spadochronową  na 

natychmiastowe  otwarcie  oraz  stabilizację;  skok  z  wysokości  400-1500  m  nad  poziomem 

zrzutowiska;  skok  w  dzień  i  w  nocy;  skok  typu  przelot.  W  czasie  realizacji  przedmiotowej 

usługi  (szkoleń),  nie  mogą  być  organizowane  jednocześnie  inne  przedsięwzięcia  (jak 

szkolenia samolotowe lub szybowcowe, zawody modelarskie, skoki spadochronowe, itp.) na 

tym  samym  lotnisku/zrzutowisku  (pkt  16  OPZ).  Teren  zrzutowiska  do  skoków  jak  i  miejsce 

lądowania  na  spadochronach  zapewnia  i  zabezpiecza  Wykonawca  w  oparciu  o  miejsce 

określone  w  pkt  4  OPZ  (pkt  9  OPZ).  Specyfika  szkoleń  (jak  wyjaśnił  to  Zamawiający) 

wymaga  lotniska,  które  zapewni  bezpieczeństwo  szkolonych  żołnierzy  (zmniejszy  ryzyko 

zniesienia  na  teren  zurbanizowany,  ewentualne  inne  przeszkody  terenowe),  jak  również 

pozwoli  na  pełną  obserwację  skoku  przez  instruktora,  który  znajduje  się  w  miejscu  startu, 

zrzutu i lądowania żołnierza. Ponadto, Zamawiający wskazał, iż programem szkolenia objęci 

zostaną  żołnierze,  dla  których  będą  to  pierwsze  skoki,  jak  również  żołnierze  jednostek 

specjalnych. 

Jedynym kryterium ustalonym w postępowaniu jest kryterium ceny.  

Pismem z dnia 24.01.2019 r. Odwołujący wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

treści  siwz  poprzez  usunięcie  z  opisu  przedmiotu  zamówienia  warunku  zapewnienia 

realizacji  zamówienia  w  oparciu  o  lotnisko  w  Nowym  Targu  oraz  zastąpienie  tego  warunku 

wskazaniem  na 

możliwość  realizacji  zamówienia  w  oparciu  o  lotniska  znajdujące  się  na 

obszarze  województwa  małopolskiego  lub  też  wskazaniem  możliwości  wykonania  tegoż 

zamówienia  również  w  oparciu  o  lotniska  w  Rudnikach  oraz  Niegowoniczkach.  W  ocenie 

Odwołującego wymóg realizacji zamówienia w oparciu o lotnisko w Nowym Targu naruszać 

miał art. 29 Ustawy i uniemożliwiał przeprowadzenie postępowania z poszanowaniem zasad 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Odwołujący zakładał, iż ofertę 

może  złożyć  Aeroklub  Nowy  Targ,  co  miałoby  zakłócić  uczciwą  konkurencję.  Ponadto, 

uzasadnieniem dla złożonego wniosku miał być brak żadnego ekonomicznego i faktycznego 

uzasadnienia dla utrzymania tego zapisu. 

W piśmie z dnia 28.01.2019 r. Zamawiający ustosunkowując się do wniosku wskazał, iż opis 

przedmiotu zamówienia został dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  z  uwzględnieniem  wszystkich  wymagań 

oraz specyfiki działań Zamawiającego i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. W opinii Zamawiającego, jeżeli opis uniemożliwia złożenie oferty Odwołującemu, nie 

jest to jednoznaczne z naruszeniem podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, 

w sytuacji gdy na rynku 

działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie 

lub w ramach konsorcjum. 


str. 7 

W  piśmie  z  dnia  23.01.2019  r.  (złożonym  w  Aeroklubie  Nowy  Targ  w  dniu  29.01.2019r.) 

Odwołujący  zwrócił  się  do  Aeroklubu  Nowy  Targ  o  podanie  możliwości  wykonywania  na 

lotnisku  usługi  szkoleniowej  spadochronowo-desantowej  (szkolenie  praktyczne  – 

wykonywanie startów i lądowań związanych z wywozem skoczków na lądowisko) w okresie 

od marca do października 2019, które będzie odbywać się w dni powszednie od poniedziałku 

do pi

ątku. Zwrócił się jednocześnie o podanie opłat za udostępnienie lądowiska oraz postój 

samolotu. Prośbę tą ponowił w piśmie z dnia 29.01.2019 r. przekazanym do Aeroklubu Nowy 

Targ również w dniu 29.01.2019 r.  

Udzielając  odpowiedzi  mailem  w  dniu  30.01.2019  r.  Aeroklub  Nowy  Targ  poinformował,  iż 

cena operacji samolotu o dopuszczalnej masie startowej powyżej 5 000 kg (start i lądowanie) 

z  zamiarem komercyjnego  zrzutu skoczków na EPNT w roku 2019 będzie wynosiła 150,00 

brutto. W przypadku działalności powodującej ograniczenie ruchu własnego Aeroklubu mogą 

być ustalone ceny za wynajem części terenu lotniska co wymaga szczegółowego omówienia 

i zawarcia stosownej umowy.  

Przedmiotowe postępowanie jest pierwszym dotyczącym nowego sezonu. W sezonie 2018 r. 

umowę  zrealizowało  Konsorcjum  Aeroklub  Nowy  Targ  oraz  Aeroklub  Gdański  po 

rozstrzygnięciu  przetargu  oznaczonego  sygnaturą  ZP/05/2018,  w  którym  ofertę  złożył 

również  Odwołujący.  W  tamtym  postępowaniu  Zamawiający  określił  miejsce,  w  którym 

realizowana  miała  być  umowa,  tj.  lotnisko  Nowy  Targ  lub  inne  lotnisko  wskazane  przez 

Zamawiającego  w  odległości  do  150  km  od  m.  Kraków.  Zgodnie  z  wyjaśnieniami 

Zamawiającego  złożonymi  na  rozprawie,  którym  Odwołujący  nie  zaprzeczył,  po  wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  wyboru,  wskazując  na  brak 

możliwości skalkulowania kosztów i złożenia konkurencyjnej oferty w tym postępowaniu, co 

miało  być  spowodowane  brakiem  wskazania  przez  Zamawiającego  precyzyjnie  innego 

lotniska,  niż  Nowy  Targ,  które  miało  być  zlokalizowane  w  odległości  do  150  km  od  miasta 

Kraków.  

W obecnym postępowaniu na część 2 i 4 oferty złożyło dwóch tych samych wykonawców, tj. 

Odwołujący  oraz  Konsorcjum,  oferując  ceny  w  wysokości  3150,00  zł  netto  za  1h  nalotu 

(oferta Konsorcjum) oraz 3180,00 zł netto za 1h nalotu (Odwołujący).  

Na  rozprawie  Zamawiający  przedłożył  jako  dowód  umowę  współpracy  podpisaną  przez 

Odwołującego  w  dniu  23.01.2018  r.  z  Aeroklubem  Nowy  Targ,  ważną  do  30.11.2019  r. 

Umowa ta dotyczy współpracy w zakresie korzystania przez Wingstore Z.K. z lotniska Nowy 

Targ,  którego  głównym  użytkownikiem  jest  Aeroklub  Nowy  Targ,  zgodnie  z  zasadami 

określonymi,  na  potrzeby  realizacji  szkolenia  spadochronowo-desantowego  –  praktycznego 


str. 8 

(wykonywanie startów i lądowań związanych z wywozem skoczków na lądowisko) żołnierzy 

Jednostek Wojskowych Instytucji MON i OTK (Obrona Terytorialna Kraju), z wykorzystaniem 

cywilnego  statku  powietrznego  AN-

2  wraz  z  załogą  (§  1).  Szkolenie  będzie  realizowane  w 

oparciu o statki powietrzne będące w dyspozycji Wingstore Z.K. w dniach od poniedziałku do 

piątku w terminie od 15.04.2018 r. do 30.11.2019 r. (§ 2). Strony ustaliły, że płatność będzie 

ustalana każdorazowo przed rozpoczęciem operacji lotniczych (§5). 

Zgodnie  z 

przedłożonym  do  wglądu  na  rozprawie  dokumentem  wewnętrznym  MON 

Dowództwa  Generalnego  Rodzaju  Sił  Zbrojnych  (W.Ląd.  63/2018)  –  Regulaminem 

wykonywania  skoków  spadochronowych  i  desantowych,  do  wyłącznej  decyzji  wskazanych 

tam podmiotów należy wskazanie lotniska, na jakim odbędą się szkolenia. Na stronie 20 tego 

regulaminu  wskazano,  iż  wyboru  zrzutowiska  dokonuje:  1)  organizator  desantowania  do 

skoków  bojowych;  2)  kierownik  ćwiczenia  dla  skoków  szkolno-bojowych;  3)  dowódca 

jednostki  wojskowej;  4)  instytucji  prowadzącej  szkolenie  spadochronowe  dla  skoków 

szkolnych  i  szkolno-

treningowych  (tego  dotyczy  zamówienie);  5)  organizator  szkoleń  lub 

kierownik  zawodów  odpowiednio  dla  skoków  doświadczalnych,  pokazowych  i  sportowych. 

Uwzględniając  zakres  przedmiotu  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  za 

przeprowadzenie  szkolenia  odpowiada  dowódca  jednostki  wojskowej  JW.  4724.  W 

regulaminie  określone  zostały  wymiary  lotniska  do  celu  szkolenia  podstawowego,  strefy 

bezpieczeństwa  dla  żołnierzy,  które  zapewniają  warunki  bezpiecznego  lądowania  w 

przypadku wyniesienia skoczka.  

Zamawiający  złożył  poglądowe  zdjęcia  satelitarne  terenu  lotniska  Nowy  Targ  oraz  Gliwice 

Trynek  prezentujące  istniejącą  formę  zabudowy  na  tych  terenach.  Ponadto,  Zamawiający 

wyjaśnił,  iż  lotnisko  Niegowoniczki  znajduje  się  na  terenie  osuszonych  bagien,  gdzie 

występują  często  zamglenia,  które  uniemożliwiają  odbycie  szkolenia  spadochronowego. 

Ponadto  nie  można  na  tym  lotnisku  wykonać  obserwacji  z  uwagi  na  brak  spełnienia 

wymogów dla zrzutowiska, a ponadto nie ma możliwości przeprowadzenia szkoleń nocnych. 

Odnośnie  lotniska  w  Rudnikach,  które  jest  wykorzystywane  przez  żołnierzy  z  Lublińca  (z 

uwagi na niewielką odległość), wydłużony zostałby czas dojazdu do 2,5 godzin. Ponadto, do 

wykonywania skoków na tym lotnisku należy najpierw żołnierzy przeszkolić i tego dotyczy to 

zamówienie.  Na  terenie  lotniska  Rudnik  wstępują  stare  zabudowy,  rumowiska,  stare  drogi 

betonowe,  jak  również  niedaleko  występuje  obszar  zurbanizowany,  co  stanowi  zagrożenie 

dla bezpieczeństwa skoczków  spadochronowych przy  lądowaniu.  Na terenie lotniska Nowy 

Targ  nie  występują  drogi  betonowe  szczególnie  niebezpieczne  dla  początkowych  skoków, 

całość  lotniska  to  podłoże  torfowe  znacznie  bezpieczniejsze  (co  prezentuje  przedstawione 

zdjęcie satelitarne). 


str. 9 

Zgodnie  z  programem  szkolenia  spadochronowo-

desantowego  Dowództwa  Generalnego 

(dokument  wewnętrzny  51/2016)  elementem  etapu  3  szkolenia  są  skoki  w  górach  i  takie 

skoki  objęte  mają  być  szkoleniem  podstawowym,  a  ich  przeprowadzenie  jest  możliwe  na 

terenie lotniska w Nowym Targu.  

W  oparciu  o  poczynione  ustalenia  Izba  uznała,  iż  odwołanie  nie  zasługiwało  na 

uwzględnienie.  

Izba  oddaliła  odwołanie  w  pełnym  zakresie,  tj.  zarzutu  związanego  z  zaniechaniem 

wykluczeni

a Konsorcjum z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jak również 

zarzutu ewentualnego, tj. zaniechania unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 

1 pkt 7 Ustawy. 

Odnosząc  się  do  pierwszego  z  zarzutów,  Odwołujący  wskazywał  na  podstawę  mającą 

prowadzić  do  wypełnienia  przesłanek  do  wykluczenia  Konsorcjum  z  postępowania,  której 

istota  opisana  została,  jako  działanie  mające  na  celu  wpłynięcie  na  wynik  postępowania, 

utrudniające dostęp do realizacji zamówienia innym wykonawcom oraz zakłócenie uczciwej 

konkurencji.  Aeroklub  w  Nowym  Targu  miał  utrudnić  Odwołującemu  kalkulację  kosztów 

realizacji zamówienia i oszacowanie ceny oferty, gdyż odmówił udzielenia rzetelnej informacji 

na  temat  wysokości  opłat  związanych  z  korzystaniem  z  lotniska,  a  także  pozostawił 

własnemu  uznaniu  określenie  warunków  porozumienia.  Z  drugiej  strony  składając  ofertę  w 

postępowaniu wspólnie z innym podmiotem mógł obniżyć cenę o koszty opłat za korzystanie 

z  lotniska.  W  rezultacie  Aeroklub  w  Nowym  Targu  uniemożliwił  Odwołującemu  złożenie 

oferty, która mogłaby w sposób rzeczywisty konkurować z ofertą Konsorcjum. 

Odnosząc  się  do  powyższego  należy  podkreślić,  iż  zasadniczą  okolicznością,  na  jakiej 

Odwołujący  opierał  wniosek  o  zaistnieniu  podstawy  do  wykluczenia  Konsorcjum  z 

postępowania, była rzekoma odmowa udzielenia Odwołującemu pełnej informacji o kosztach 

związanych  z  wykorzystaniem  terenu  lotniska  zarządzanego  przez  współkonsorcjanta,  tj. 

Aeroklub Nowy Targ. W oparciu o korespondencję z dnia 29.01.2019 r. Odwołujący stawiał 

tezy  prezentowane  w  odwołaniu  o  podejmowaniu  przez  Aeroklub  Nowy  Targ  działań 

mających  na  celu  wpłynięcie  na  wynik  postępowania,  czy  też  utrudnienie  dostępu  do 

zamówienia innym podmiotom. W ocenie Izby wnioski Odwołującego nie miały uzasadnienia 

nie  t

ylko  z  tej  przyczyny,  iż  Aeroklub  Nowy  Targ  nie  podejmował  żadnych  działań,  które 

mogłyby  wskazywać  na  próbę  wpłynięcia  na  decyzje  Zamawiającego,  w  tym  przede 

wszystkim  na  wskazanie  terenu  lotniska  znajdującego  się  w  jego  zarządzie,  jako  miejsca 

dedykowanego  do  prowadzenia  szkolenia  spadochronowego. 

Przede  wszystkim  należy 

wskazać,  iż  Odwołujący  posiada  zawartą  z  Aeroklubem  Nowy  Targ  umowę  o  współpracy 


str. 10 

obejmującą  okres,  w  jakim  miałaby  być  świadczona  usługa,  a  zatem  treść  korespondencji 

mailowej należało ocenić w świetle istniejącego porozumienia. Uwzględniając zobowiązanie 

Aeroklubu Nowy Targ do odpłatnego udostępnienia lotniska, w tym miejsc postoju samolotu i 

pojazdów  samochodowych,  a  także  wskazanej  w  mailu  stawki  (150  zł.)  Odwołujący  mógł 

złożyć  oświadczenie  o  dysponowaniu  terenem  lotniska,  jak  również  oszacować  koszty  i 

wycenić  ofertę.  Wystąpienie  z  zapytaniem  o  podanie  ceny  na  dwa  dni  przed  upływem 

terminu  na  złożenie  oferty  może  budzić  zastrzeżenia,  tym  bardziej  iż  Odwołujący  powinien 

być świadomy realiów na jakich dokonuje się ustalenia warunków współpracy z Aeroklubem 

Nowy  Targ,  jak  również  każdym  innym  zarządcą  lotniska.  Wykonawca  współpracujący  z 

lotniskami musi zakładać konieczność uwzględnienia kosztów nie tylko operacji samolotowej, 

ale  innych  p

owiązanych z  wykorzystaniem ternu lotniska.  Ostatecznie Wykonawca wskazał 

cenę,  za  jaką  może  zrealizować  usługę,  która  była  zbliżona  (1%-różnicy)  do  ceny 

zaoferowanej przez Konsorcjum. Ponadto, należy zauważyć, iż samodzielnie Aeroklub Nowy 

Targ nie mógł złożyć oferty, gdyż nie posiadał samolotu AN-2, co uzasadniało złożenie oferty 

wspólnej z Aeroklubem Gdańskim. Odwołujący nie podjął próby wykazania istnienia innego 

uzasadnienia dla złożenia oferty wspólnej. Okoliczność, iż szkolenie miałoby się odbywać na 

terenie  lotniska  w  Nowym  Targu,  w  żaden  sposób  nie  czyniła  samej  czynności  złożenia 

oferty  niedopuszczalną.  Aeroklub  Nowy  Targ,  jak  każdy  inny  podmiot  mogący  zapewnić 

spełnienie  warunków  określonych  w  siwz,  mógł  złożyć  ofertę,  podobnie  jak  uczynił  to  w 

wc

ześniejszym  postępowaniu.  Ponieważ  samodzielnie  nie  mógł  sprostać  wymaganiom 

zasadniczym  dotyczącym  statku  powietrznego,  jego  decyzja  o  zawiązaniu  konsorcjum 

stanowiła  przejaw  racjonalnego  działania  zarządczego  i  pozwalała  wykorzystać  potencjał, 

jaki  tworz

yło  konsorcjum.  Postawiona  teza  o  działaniach  Aeroklubu  Nowy  Targ  mających 

zmierzać  do  wpłynięcia  na  czynności  Zamawiającego  w  postępowaniu,  jak  i  pozyskania 

informacji  poufnych,  nie  została  poparta  żadnymi  dowodami  wskazującymi  na  taki  rodzaj 

zachowań. W tym zakresie zarzuty zostały ocenione, jako gołosłowne.      

Zdaniem  Odwołującego  zawarcie  umowy  konsorcjum  pomiędzy  Aeroklubem  w  Nowym 

Targu, a Aeroklubem Gdańskim nosiło cechy, tzw. zmowy przetargowej. Bezspornie bowiem 

tylko  Aeroklub  Nowy  Targ  jest  wyłącznym  dysponentem  lotniska,  na  którym  mają  być 

świadczone  usługi.  Z  korespondencji  mailowej  z  dnia  29.01.2019  r.  wynikać  miało,  że 

Konsorcjum  nie  chciało  udostępnić  lotniska  innym  wykonawcom,  ani  w  sposób  rzetelny 

przedstawić warunków na jakich korzystanie z lotniska będzie możliwe. Odnosząc się do tej 

części argumentacji Izba miała na uwadze fakt, iż Aeroklub Nowy Targ zawarł porozumienie 

o współpracy  z  Odwołującym  już  w  2018  r., które pozwalało temu Wykonawcy  na  złożenie 

oferty i dokonanie wyceny oferty w 

kwocie, która pozwalała konkurować z ofertą Konsorcjum. 

Różnica  w  cenie  na  poziomie  1%  wskazywała  na  pozytywny  efekt  konkurencji  w 


str. 11 

postępowaniu,  gdyż  w  stosunku  do  wcześniejszych  postępowań  z  2018  r.  wpłynęła  na 

obniżenie  ceny  oferty,  za  którą  Zamawiający  może  zabezpieczyć  statek  powietrzny  w 

sezonie 2019 r. do przeprowadzenia szkolenia spadochronowego żołnierzy. W stosunku do 

roku ubiegłego Zamawiający uzyskał oszczędność na cenie jednostkowej w wysokości 50 zł. 

Zarówno  Konsorcjum,  jaki  i  Odwołujący  zmniejszyły  cenę  ofertową.  Oferta  Odwołującego 

była  niższa  od  oferty  Konsorcjum  złożonej  w  przetargu  ZP/05/2018  o  20  zł.  Również 

Konsorcjum  zmniejszyło  cenę o  50  zł.  Należy  zauważyć,  iż  Odwołujący nie stawiał  zarzutu 

rażąco  niskiej  ceny  w  ofercie  Konsorcjum,  a  zatem  ten  aspekt  nie  budził  zastrzeżeń  pod 

kątem oceny złożonej oferty.  

W odniesieniu do zarzutu wskazanego jako alternatywny, Izba uznała, iż Zamawiający miał 

podstawy  do  wskazania  miejsca,  w  którym  prowadzone  będzie  szkolenie,  co  stanowiło 

element  opisu 

przedmiotu  świadczenia Wykonawcy. Wprawdzie  wskazanie  terenu  lotniska, 

na  jakim  Wykonawca  mia

łby  zabezpieczyć  warunki  do  bezpiecznego  przeprowadzenia 

szkolenia  stanowi  element  ograniczający  swobodę  wykonawcy  w  ustaleniu  miejsca 

spełnienia  świadczenia,  to  jednocześnie  stanowi  jednoznaczny  opis  wymagań 

Zamawiającego.  Nosiło  ono  cechy  wyczerpującego  opisu,  a  zatem  nie  naruszało  przepisu 

art.  29  ust.  1  Ustawy. 

W  ocenie  Odwołującego  wymóg  dotyczący  miejsca  szkolenia 

skoczków spadochronowych miał utrudniać uczciwą konkurencję i tym samym naruszać art. 

29 ust. 2 Ustawy. 

Odnosząc się do tej tezy należy przede wszystkim zauważyć, iż przedmiot 

zamówienia  nie  obejmował  prowadzenia  szkoleń,  a  jedynie  zabezpieczenie  statku 

powietrznego  oraz  załogi  na  czas  wykonywanych  skoków.  W  gestii  Zamawiającego 

pozostawało ustalenie zakresu szkolenia, co obejmowało również ustalenie miejsca, które w 

najwyższym stopniu spełnia potrzeby szkolących i szkolonych. Składając ofertę Odwołujący 

miał  świadomość  potrzeby  złożenia  oferty  konkurencyjne  w  stosunku  do  oferty  złożonej 

przez  Konsorcjum  w  poprzednim  postępowaniu  i  taką  ofertę  przygotował.  Chronologia 

zdarzeń, w tym dotyczących wcześniejszych postępowań skłoniła do wniosku, iż dopiero po 

otwarciu  ofert  Odwołujący  „zauważył”  przyczyny  mające  czynić  wybór  oferty  w  niniejszym 

postępowaniu  niemożliwym,  z  uwagi  na  wadę  dotyczącą  opisu  przedmiotu  zamówienia. 

Wcześniej,  tj.  na  etapie  ogłoszenia  o  zamówieniu  Odwołujący  nie  wniósł  odwołania  wobec 

opisu przedmiotu zamówienia, jako uniemożliwiającego złożenie oferty w postępowaniu, czy 

też  stwarzającego  nierówne  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Jeżeli  nawet  uznać,  iż 

warunek  dotyczący  miejsca,  w  którym  będzie  przeprowadzone  szkolenie  wpływał  na 

ustalenie kosztów, to  w  ocenie Izby  niezależnie od miejsca,  Odwołujący musiał  uwzględnić 

koszt  związany  z  koniecznością  wykorzystania  infrastruktury  każdego  lotniska,  którego  nie 

jest  zarządcą.  Z  drugiej  strony  istniały  obiektywne  przesłanki  wskazujące  na  lotnisko  w 

Nowym  Targu,  jako  miejsce,  które  zapewnia  warunki  do  przeprowadzenia  szkolenia  dla 


str. 12 

początkujących,  jaki  i  zaawansowanych  skoczków  spadochronowych.  Zamawiający 

szczegółowo  przybliżył  specyfikę  szkoleń,  która  uzasadniała  wskazanie  na  lotnisko  w 

Nowym Targu pozwalające między innymi na przeprowadzenie szkolenia w paśmie górskim, 

czy  też  jako  posiadające  strefę  bezpieczeństwa  poza  obszarem  zurbanizowanym.  Ponadto 

istniejąca  infrastruktura  drogowa  (nawierzchnia  betonowa)  niewątpliwie  stanowiła  element 

oceny  warunków,  jakie  mają  istotne  znaczenia  z  punktu  widzenia  wykonywania  skoków 

spadochronowych.  W  przypadku  lotniska  w  Nowym  Targu  widoczny  z  satelity  obszar  jest 

niezurbanizowany,  a  zatem  zmniejsza  ryzyko  wystąpienia  urazów  przy  lądowaniu.  Inaczej 

warunki te prezentują się na lotnisku Rudniki czy też Niegowoniczki, o dopuszczenie których 

opcjonalnie  wnosił  Odwołujący.  W  przypadku  lądowiska  Rudniki  występuje  sztuczna 

nawierzchnia,  betonowe  pasy,  pustostany  oraz  mała  płaszczyzna  lądowania,  co  stanowi 

istotne  utrudnienie  dla  prowadzonego  szkolenia.  W  przypadk

u  lądowiska  Niegowoniczki 

instruktor nie może obserwować skoku, gdyż zrzut skoczków jest możliwy  w linii prostej na 

Pustynię  Błędowską,  a  lądowisko  jest  przeznaczone  wyłącznie  do  startu  i  lądowania. 

Ponadto, Zamawiający w 2018 r. spotkał się z odmową ze strony zarządzającego lotniskiem 

przyjęcia  wynajętego  samolotu,  co  miało  również  miejsce  w  przypadku  umowy  zawartej  z 

wykonawcą  wyłonionym  w  postępowaniu  oznaczonym  sygn.  ZP/01/2018.  W  świetle 

powyższego  Izba  uznała,  iż  wskazanie  lotniska  Nowy  Targ  jako  miejsca  szkolenia 

spadochronowego  nie  ograniczało  dostępu  do  postępowania  podmiotom  posiadającym 

samolot  AN-

2  wraz  z  załogą  przygotowaną do  zabezpieczenia lotu  szkoleniowego. Według 

zgodnych  oświadczeń  stron,  na  terenie  całego  kraju  jedynie  kilka  podmiotów  posiada 

odpowiedni  samolot,  co  faktycznie  wyznaczało  krąg  potencjalnych  wykonawców,  jacy 

mogliby  złożyć  ofertę.  Jak  wskazano  powyżej,  Aeroklub  Nowy  Targ  nie  dysponuje 

samolotem  szkoleniowym  AN-

2  i  nie  mógłby  samodzielnie  złożyć  oferty.  Złożenie  oferty 

wspólnej  w  konsorcjum  z  Aeroklubem  Gdańskim  poszerzyło  konkurencję  w  postępowaniu, 

co miało realne przełożenie na wysokość uzyskanej przez Zamawiającego ceny.             

Podsumowując,  Izba  uznała,  iż  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  tj.  oferty  Konsorcjum  nie 

pro

wadził do naruszenia przepisów Ustawy, a samo postępowanie nie  było dotknięte wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W  świetle 

powyższego orzeczono jak w sentencji.  


str. 13 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 7.500,00 zł. oraz uzasadnione 

koszty Zamawiającego stwierdzone rachunkiem przedłożonym przed zamknięciem rozprawy 

w  wysokości  3.829  zł,  uwzględniające  wynagrodzenie  pełnomocnika  (3.600  zł)  oraz  koszty 

dojazdu (229 zł). 

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel