KIO 253/19 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2019 r.

Data: 30 maja 2019

Sygn. akt: KIO 253/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Paweł Trojan  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  Stron  w  dniu  26.02.2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

11.02.2019 r. przez wykonawc

ę Blue-Box Spółka z o.o., ul. Świętego Mikołaja 1 lok. 17, 

419 Białystok r. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Śląskie Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, 41-800 Zabrze w trybie przetargu 

nieograniczonego  pn.:  „Dostawa  jednorazowych  materiałów  w  zakresie  aseptyki  szpitala". 

(Zn

ak sprawy nadany przez Zamawiającego: 2/E1PI19). 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Blue-

Box Spółka z o.o., ul. Świętego Mikołaja 1 lok. 17, 15-419 Białystok kwotę 15 000 

zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  art.  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  20  lipca 

2017  r.,  poz.  1579  z  późn.  zm.)    na  niniejsze 

postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt: KIO 253/19 

UZASADNIENIE 

do postanowienia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 253/18 

Zamawiający  –  Śląskie Centrum  Chorób  Serca  w  Zabrzu,  ul.  Marii  Curie-Skłodowskiej,  41-

800  Zabrze  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.:  „Dostawa  jednorazowych  materiałów  w  zakresie  aseptyki 

szpitala". (Zn

ak sprawy nadany przez Zamawiającego: 2/E1PI19). 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 16.01.2019 

r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. 

U. UE pod numerem 2019/S 011 

– 020916.  

W  dniu  04.02.2019  r.  Zamaw

iający  poinformował  Odwołującego  o  uznaniu  pierwszego 

odwołania  wniesionego  przez  Blue-Box  Spółka z  o.o.  i  przekazał  zmodyfikowany  załącznik 

zawierający parametry przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 15.   

Odwołanie  zostało  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11.02.2019  r. 

przez wykonawcę Blue-Box Spółka z o.o., ul. Świętego Mikołaja 1 lok. 17, 15-419 Białystok. 

podpisane  przez  p.  A.  N. 

działającą  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  24.01.2019  r. 

podpisanego przez p. R. H. 

– Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji 

Odwołującego.  Powyższe  ustalono  na  podstawie  odpisu  KRS  z  dnia  20.12.2018  r.  W  dniu 

11.02.2019 r. k

opia odwołania została przekazana Zamawiającemu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

naruszenie art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z podjęciem przez 

Zamawiającego:  Śląskie  Centrum  Chorób  Serca  w  Zabrzu,  w  ramach  ww.  postępowania  o 

zamówienie  publiczne,  czynności  do  których  nie  był  on  uprawniony  w  świetle  przepisów 

ustawy  Pzp  tj.  opisując  w  sposób  zbyt  rygorystyczny,  w  stosunku  do  swoich 

zobiektywizowanych  potrzeb,  wymagania  techniczne  (rozmiar  części  chłonnej)  odnoszące 

s

ię do  przedmiotu  zamówienia (podkład chłonny),  a rygoryzm ten  "dyskryminuje”  w  sposób 


nieuzasadniony  i  subiektywny  produkt  dystrybuowany  przez  B!ue-Box  Sp.  z  o.o.  preferuje 

zaś np. produkt firmy Curea Medical GmbH. Powyższe dotyczy pozycji nr 1 z pakietu nr 15 w 

zakresie dopuszczalnego rozmiaru rdzenia chłonnego (załącznik nr 5 do SIWZ). 

Wykonawca zarzucił Zamawiającemu naruszenie, w ramach prowadzonego przez niego ww. 

postępowania  o  zamówienie  publiczne,  ww.  przepisów  ustawy  Pzp,  przez  co  naruszony 

został  interes  prawny  Blue-Box  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Białymstoku,  gdyż  ww. 

nie

uprawnione,  tak  działania  jaki  zaniechanie  działań  Zamawiającego,  pozbawiają 

Wykonawcę  w  sposób  całkowicie  bezprawny  możliwości  ubiegania  się  o  przedmiotowe 

zamówienie  publiczne  na  zasadach  efektywnej  konkurencji  i  zupełnie  iluzorycznym  czynią 

szanse na jego uzyskanie. 

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

1. Uznania wniesionego przez Blue-Box Sp. z o.o, odw

ołania w całości za zasadne. 

2.  Nakazanie  Zamawiającemu  dokonania,  w  w/w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne, 

modyfikacji  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez  dopuszczenie  składania  ofert  na 

zasadach  rzeczywistej  i  efektywnej  konkurencji  tj.  w  zakresie  umożliwienia  ubiegania  się  o 

udzielenie w zakresie pakietu nr 15 zamówienia z ofertą podkładu chłonnego o obiektywnie 

lepszych parametrach dotyczących rozmiaru [w tym rdzenia chłonnego) niż to na „sztywno” 

ustalił w treści SIWZ Zamawiający np. poprzez dopuszczenie podkładu o rdzeniu chłonnym o 

wymiarach  minimalnych  180-

205  (±5  cm)  cm  x  50-60  (±5  cm)  cm  (wskazanych  w  opisie 

przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn.05.02.2019), jednak nie większego niż całkowite 

wymiary  podkładu  oraz  ewentualnie  usunięcia  z  treści  opisu  przedmiotu  zamówienia  tych 

elementów które nie są w zobiektywizowany sposób niezbędne Zamawiającemu zastępując 

je obiektywnie niezbędnymi dla Zamawiającego parametrami w jak najszerszych zakresach, 

które nie będą odpowiadały z góry określonemu wyrobowi określonego producenta. 

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie 

odwołania  został  dotrzymany  i  zostało  ono  podpisane  przez  osobę  umocowaną  do 

reprezentowania  Odwołującego.  Tym  samym  Izba  nie  znalazła  podstaw  do  odrzucenia 

przedmiotowego odwołania. 

Izba  ustal

iła,  że  Zamawiający  w  dniu  12.02.2019  r.  zamieścił  na  platformie  e-zamówienia 

informację  o  wniesieniu  odwołania  wraz  z  jego  treścią.  przekazał  kopie  odwołania 

pozostałym  wykonawcom  i  wezwał  ich  do  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego. 


Izba  ustaliła,  że  w  ustawowym  terminie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  nie 

zgłosił żaden wykonawca.  

Następnie  Izba  ustaliła,  iż  Zamawiający  pismem  z  dnia  25.02.2019  r.  (mailem  w  dniu 

25.02.2019 r. DzK-KIO-2967/19) podpisanym przez p. B. D. 

– Dyrektora ds. ekonomiczno - 

administracyjnych 

złożył  oświadczenie  woli  wskazując,  iż  uznaje  odwołanie  złożone  przez 

wykonawcę B!ue-Box Sp. z o.o. Powyższe oświadczenie zostało przesłane mailem z adresu: 

[email protected]  i  podpisane  przy  wykorzystaniu  certyfikowanego  popisu  elektronicznego 

wystawionego przez PWPW ważnego do dnia 19.01.2020 r. 

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  faktyczne,  Izba  stwierdziła,  że  postępowanie 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych.  

Zgodnie 

z treścią art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp w okolicznościach,  o których mowa w art. 

186 ust. 2 

ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Jednocześnie  Izba  wskazuje,  iż  zgodnie  z  treścią  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  w 

przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  skutek  uwzględnienia  przez 

zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie wniesienia sprzeciwu 

przez  Przystępującego,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.   

Mając powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

Przewodniczący: 

…………………… wiper-pixel