KIO 2696/18 WYROK dnia 17 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2696/18 

WYROK 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant:      Klaudia Ceyrowska   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę 

ELEKTROTIM  spółka  akcyjna  we  Wrocławiu  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego -  Gminę Wrocław 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie.  

2. Kos

ztami postępowania obciąża wykonawcę ELEKTROTIM spółka akcyjna we Wrocławiu 

i: 

2.1 zalicza  w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy  złotych,  zero groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę ELEKTROTIM  spółka 

akcyjna we Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania; 

2.2.  zasądza  od  wykonawcy  ELEKTROTIM  spółka  akcyjna  we  Wrocławiu  na  rzecz  Gminy 

Wrocław kwotę 3 903 zł 84 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt cztery 

grosze

), stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika i koszt dojazdu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      ………………………………


Sygn. akt KIO 2696/18 

U z a s a d n i e n i e 

I

. Gmina Wrocław  (dalej:  Zamawiający),  prowadzi  postępowanie na  wykonanie zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest  opracowanie  dokumentacji  dla  zadania  nr 04690 

„Przebudowa  ul. Gajowickiej  na  odcinku  od  ul.  Racławickiej  do  ul.  Zaporoskiej  wraz  z 

pełnieniem nadzoru autorskiego”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 20 września 2018 r., poz. 2018/S 181 - 410148. Zamawiający zamieścił 

specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej:  SIWZ)  na  swojej  stronie  internetowej. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. 

zm.;  dalej: Prawo zamówień publicznych). 

W dniu  31 grudnia  2018  r.  wykonawca  ELE

KTROTIM spółka akcyjna we Wrocławiu 

(dalej:  Odwołujący)  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie 

następujących przepisów:  

art.  7  ust  1  Prawa  zamówień  publicznych  z  uwagi  na  prowadzenie  postępowania 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców poprzez nieobiektywne i dyskryminujące 

ocenienie oferty Odwołującego, w sposób niezgodny z treścią określoną przez Zamawiającego 

zasadą  przyznawania  punktów.  W  rezultacie  Zamawiający  nie  przyznał  Odwołującemu 

punktów, podczas gdy zgodnie z kryteriami punkty te powinien otrzymać. 

art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych poprzez unieważnienie postępowania 

w  sytuacji,  gdy  cena  najkorzystniejszej  o

ferty  nie  przewyższa  kwoty,  którą  zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

art.  93  ust.  3  Prawa  zam

ówień  publicznych  -  poprzez  niepodania  uzasadnienia 

faktycznego i prawnego unieważnienia postępowania. 

naruszenie art. 26 ustęp 3 Prawa zamówień publicznych poprzez jego niezastosowanie 

i  nie

wezwanie,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

naruszenie art. 26 ustęp 4 Prawa zamówień publicznych poprzez jego niezastosowanie 

i  nie

wezwanie,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

naruszenie  art.  2  pkt.  5  oraz  art.  91  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez 

możliwość niewybrania najkorzystniejszej oferty. 


naruszenie  art.  87  ust.  1  Prawa  z

amówień  publicznych  poprzez  niewyjaśnienie 

wątpliwości  dotyczących  oferty  Odwołującego,  mimo  że  niepodjęcie  działań  przez 

Z

amawiającego spowodowało unieważnienie przetargu. 

Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: 

Odwołujący  nie  zgadza  się  z  uplasowaniem  przez  Zamawiającego  oferty  Wykonawcy 

BIPROGEO-PROJEKT sp. z o.o. jako 

najkorzystniejszej. Odwołujący złożył ofertę z najniższą 

cena 

(1 346 850.00 zł.), w związku z czym przysługuje mu 60,00 punktów w kryterium oceny 

ofert „cena 60%”. W pozacenowych kryteriach oceny ofert Odwołujący złożył zgodnie z SIWZ, 

w  formularzu  ofertowym  w  pkt.  4.5  oświadczenie  w  formie  wykazu  personelu,  który  będzie 

uczestniczyć w realizacji zamówienia. Wg niniejszego wykazu Odwołujący powinien otrzymać 

maksymalną ilość punktów w zakresie poszczególnych kryteriów albowiem spełniał wszystkie 

kryteria zamawiającego. 

W  związku  z  tym,  że  Zamawiający  w  informacji  o  unieważnieniu  postępowania  nie 

podał  oceny  ofert  (rankingu  ofert)  Odwołujący  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  udostępnienie 

protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. 

Ww.  wniosek  złożono  w  formie  pisemnej  w  dniu  27.12.2018  r  w  siedzibie  Zamawiającego 

z p

rośbą o udostępnienie protokołów w tym samym dniu, z uwagi na to, iż Wykonawca miał 

jedynie  5  dni  roboczych  na  przygotowanie  niniejszego  odwołania  (okres  świąteczny). 

Zamawiający udostępnił protokół dopiero w dniu 31.12.2018r., a więc w ostatnim dniu, kiedy 

można  było  złożyć  niniejsze  odwołanie.  W  związku  z  powyższym  Odwołujący  bazował 

większości  na  własnej  analizie  i  jednocześnie  wskazuje,  że  jego  oświadczenie  spełnia 

wymogi Zamawiającego. 

Zamawiający nie przyznał ofercie Odwołującego punktów w „Kryterium doświadczenie 

projektanta  branży  torowej  (T)",  a  w  protokole  komisji  przetargowej  przedstawił  w  pkt.  8 

argumenty,  z  którymi  Odwołujący  się  nie  zgadza.  Odwołujący  podnosił,  że  Zamawiający 

nigdzie nie przedstawił instrukcji, jak należy wypełniać tabelę, jakich użyć sformułowań w celu 

uznania  przez  Z

amawiającego  referencji  za prawidłowe.  To Zamawiający  zobowiązany  jest 

tak  przygotować  postępowanie  przetargowe,  żeby  nie  budziło  żadnych  wątpliwości  przy 

składaniu oferty. Odwołujący spełnia warunki postawione przez Zamawiającego uprawniające 

go do otrzymania większej ilości punktów. 

Z  podanych  przez  Wykonawcę  informacji  podanych  w  Formularzu  ofertowym 

sporządzonym  na  podstawie  Załącznika  nr  1  jednoznacznie  wynika,  iż  doświadczenie 

projektanta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i powinien otrzymać 

10 punktów: 

Ad.  1  Doświadczenie  projektanta  branży  torowej  (T)  10%  -  Wykonawca  powinien 

otrzymać  10  pkt.,  gdyż  wykazał  1  osobę  posiadającą  doświadczenie  polegające  na 

o

pracowaniu jako projektant co najmniej trzech dokumentacji projektowych każda zawierająca 


projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie w

ymiany nawierzchni na długości toru nr 

2 w stacji Dąbie nad Nerem od km 229, 324 do km 230, 278 oraz wymianę nawierzchni na 

długości  toru  nr  2  szlaku  Dąbie  od  km  230,  499  do  km  240,  026  będącą  częścią  zadania 

nazwie  „Rewitalizacja  linii  kolejowej  nr  131  Chorzów  Batory  -  Tczew;  odcinek  Bydgoszcz 

Główna  -  Zduńska  Wola  -  Chorzów  Batory,  w  torze  2  na  szlaku  Dąbie  -  Ponętów  PODG 

Borysławice oraz stacja Dąbie”. 

Wymiana  nawierzchni  stanowi  niewątpliwie  remont  (wykonywanie  w  istniejącym 

obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego, 

niestanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów 

budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym - definicja art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.). 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U.2018.1398 t.j.) rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania  ze  stanu  kryzysowego  obszarów  zdegradowanych,  prowadzony  w  sposób 

kompleksowy,  poprzez  zintegrowane  działania  na  rzecz  lokalnej  społeczności,  przestrzeni 

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,  prowadzone przez interesariuszy  rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Ad.  2  Odwołujący  wskazuje,  że  w  oświadczeniu  co  do  projektu:  kompletne  opracowanie 

projektowe:  „Remont  torów  nr  1  i  2  w  km  133,500  -  150,482  wraz  z  wymianą  4  doborów 

podrozjednic  i  naprawę  przejazdów  w  km  148,636,  150,170;  153,465  oraz  roboty 

towarzyszące linia nr 143 Kalety-Wroclaw Mikołajów WP2, odcinek Oleśnica - Wrocław Psie 

Pole"  wykazał,  że  projektant  posiada  doświadczenie  w  zakresie  kompletnego  opracowania 

projektowego; a zatem zadanie zawie

ra zarówno projekt budowlany jak i projekt wykonawczy. 

Ad.  3  dotyczy  zadania o nazwie „Modernizacja linii  kolejowej  nr  274 Wrocław  Świebodzki  - 

Zgorzelec  na  odcinku  Wrocław  -  Jelenia  Góra  -  modernizacja  nawierzchni  kolejowej  wraz 

robotami  towarzyszącymi,  tor  nr  1  i  2  szlak  Świebodzice  -  Wałbrzych  Szczawienko”.  Nie 

można  się  zgodzić  z  Zamawiającym,  że  modernizacja  nie  mieści  w  żadnym  z  pojęć 

tj. przebudowy,  budowy,  remontu  torowiska. 

Odwołujący  wywodził,  że  zgodnie  z  wyrokiem 

KIO 1994/17 modernizacja, pomi

mo że nie ma definicji ustawowej, jest pojęciem szerszym niż 

pojęcie  remontu  zawarte  w art.  3  pkt  8  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane 

(Dz.U.2018.1202  t.j.).  Jego  zakres  jest  dużo  pojemniejszy.  Modernizacja  zgodnie  ze 

Słownikiem  języka  polskiego  PWN  oznacza  „1.  unowocześnienie  i  usprawnienie  czegoś”. 

Określenie „modernizacja” pozostające poza wyraźnie zdefiniowaną siatką pojęciową aktów 

prawych (języka prawnego) często jednak przemyka do metajęzyka używanego w stosowaniu 

prawa  (język9  prawniczego)  jako  szerokie  określenie,  które  dotyczy  każdego  rodzaju 

przebudowy,  rozbudowy,  remontu  lub  wymiany  ele

mentów  konstrukcji  połączonej 

obiektywną poprawą w stosunku do stanu poprzednio istniejącego. Wyżej opisane referencje 


zawarte  w  ofercie  odwołującego  jednoznacznie  wskazują,  że  doświadczenie  powinno  być 

punktowane w pełnym zakresie, a decyzja zamawiającego jest całkowicie niezrozumiała. 

Jednocześnie  nie  można,  zdaniem  Odwołującego,  zgodzić  się  z  argumentacją 

Z

amawiającego  dotyczącą  „Kryterium  doświadczenie  projektanta  branży  sanitarnej  (S)”. 

W ty

m zakresie wykonawca otrzymał 0 punktów w tabeli co do pierwszej referencji (natomiast 

5 punktów z całym kryterium), mimo że spełnił wymogi Zamawiającego. Poniżej Odwołujący 

wskazuje o spełnieniu warunków postawionych przez zamawiającego uprawniającego go do 

otrzymania  większej  ilości  punktów  „Kryterium  doświadczenie  projektanta  branży  sanitarnej 

(S)”. 

Ad. 1 Przedmiotowy projekt „Budowa Parkingu P&R przy przystankach komunikacji miejskiej 

ul.  Opolska  - 

Głubczycka  we  Wrocławiu"  obejmował  głównie  odwodnienie  jezdni  parkingu, 

które spełniają kryterium odpowiednie dla obiektu liniowego. 

Odwołujący  stwierdza  ponadto,  że  skoro  przedstawione  referencje  wskazują  na  określone 

prace,  to  dla  Z

amawiającego  w  przedmiotowym  przetargu  powinno  mieć  znaczenie  tylko 

wyłącznie oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki postawione przez Zamawiającego 

w SIWZ. 

Podkreślić należy, że Zamawiający nie wezwał również Odwołującego do uzupełnienia 

dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych,  jeżeli  uznał  je  za 

nieprawidłowe  -  na  co  wskazuje  punktacja,  którą  otrzymał  Odwołujący.  W  tabeli  w  rubryce 

„Doświadczenie" Zamawiający wskazał, że rubryka ta dotyczy: „na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz stanowiące podstawę do oceny w ramach kryteriów 

oceny  ofert”,  co  oznacza,  że  referencje  potwierdzały  spełnienie  warunków  udziału 

postępowaniu,  a zatem  zamawiający  zobowiązany  był  wezwać do  ich uzupełnienia jeżeli 

były według niego nieprawidłowe. 

Odwołujący  podnosił,  że  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia 

dokumentów czy też oświadczeń wykonawcy, ale tylko jeżeli uznaje je za prawidłowe. Zgodnie 

z  przyjętym  orzecznictwem  KIO  (np.  1756/18)  wystarcza,  że  wykonawca  składa  tylko 

wyłącznie  oświadczenie,  co  powinno  wystarczyć  Zamawiającemu.  Jeżeli  uzna,  że 

przedstawione  dokumenty  nie  spełniają  postawionych  przez  niego  wymogów,  to  wtedy  ma 

obowiązek  wyjaśnić  ewentualne  wątpliwości  w  trybie  art.  87  Prawa  zamówień  publicznych 

zwłaszcza, że w przeciwnym wypadku unieważnia postępowania, co powoduje przedłużenie 

postępowania  oraz  poniesienie  dodatkowych,  niepotrzebnych  kosztów  ze  środków 

publicznych.  Jednocześnie należy  mieć na  uwadze,  że skoro Odwołujący  zaoferował  cenę, 

która pozwalała Zamawiającemu na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne 

to  w  świetle  powyższych  argumentów  decyzja  Zamawiającego  dotycząca  unieważnienia 

przetargu nie może się ostać. 


Zamawiający  w  ocenie  Odwołującego  nieprawidłowo  przygotował  postępowanie, 

albowiem nie wskazał nigdzie, jak ma być opisane zadanie i wielu ofertach nie uznał punktacji 

z uwagi na brak opisu, który nie był wymagany. 

Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. może być stosowany tylko i wyłącznie, jeżeli Zamawiający 

będzie  miał  pewność,  że  zastosowana  wobec  wykonawcy  punktacja  jest  prawidłowa. 

Unieważnienie postępowania jest wyjątkiem od ogólnej reguły, że postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  prowadzi  się  celem  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  zatem 

przesłanki  unieważnienia  nie  mogą  być  interpretowane  rozszerzająco.  Zamawiający 

zobowiązany  jest  do  podjęcia  działań,  zanim  unieważni  przetarg,  w  tym  między  innym  do 

wyjaśnienia wątpliwości co do oferty (art. 87 p.z.p.) lub wezwania do uzupełnienia dokumentów 

(art.  26  ust.  3  i  4)  o  ile 

uzna  je  za  niewłaściwe.  Dopiero  wtedy  może  odrzucić  ofertę  lub 

unieważnić przetarg. 

Odwołujący również podnosił, że Zamawiający w żaden sposób nie uzasadnił swojej 

decyzji  o 

unieważnieniu  postępowania  -  oferta  Odwołującego  mieściła  się  w  kwocie,  jaką 

przez

naczył zamawiający na przedmiotowe postępowanie. Odwołujący nie ma jakiejkolwiek 

wiedzy, 

dlaczego  jego  oferta,  mimo  że  cenowo  spełniająca  wymagania  i  nieodrzucona  nie 

wygrała postępowania. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i: 

unieważnia czynności unieważnia postępowania, 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  i  przyznania  Odwołującemu  punktów 

zgodnie z podanymi pr

zez Odwołującego informacjami;  

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej; 

pr

owadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równe traktowanie wykonawców; 

oraz o : 

dopuszczenie dowodów załączonych do niniejszego odwołania; 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  niniejszego 

postępowania. 

Zamawiający nie uwzględnił zarzutów podniesionych w odwołaniu. W odpowiedzi i na 

rozprawie wnosił o jego oddalenie. 

Zamawiający stwierdzał, że całkowicie chybione pozostają zarzuty Odwołującego, że 

oferta Odwołującego powinna otrzymać maksymalną ilość punkt w kryterium: 

Doświadczenie  projektanta  branży  torowej  (T)  —  oferta  otrzymała  0  punktów  — 

zdaniem  Odwołującego  powinna  otrzymać  10  punktów,  bowiem  według  Odwołującego 


wszystkie trzy zadania wskazane w Formularzu ofertowym spełniały parametry wymaganego 

doświadczenia; 

Doświadczenie  projektanta  branży  sanitarnej  (S)—  oferta  otrzymała  5  punktów  — 

zdaniem Odwołującego powinna otrzymać 10 punktów bowiem według Odwołującego także 

zadanie  nr  1  wskazane  w  Formularzu  ofertowym  spełniało  wymagane  parametry 

doświadczenia. 

Według  Zamawiającego  Odwołujący  myli  dwa  pojęcia  związane  z  doświadczeniem 

personelu wyznaczonego do  realizacji  zamówienia tj.  ocenę  tego  doświadczenia  w  ramach 

warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  jego  weryfikację  w  ramach  kryterium  oceny  ofert, 

zgodnie z 

przepisem art. 91 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych — a to dwie odrębne 

instytucje. 

Zamawiający zauważał, że nie jest prawdą, jak twierdzi Odwołujący, że Zamawiający 

nigdzie  nie  przedstawił  instrukcji,  jak  należy  wypełniać  Formularz  ofertowy  i  jakich  używać 

sformułowań  w  celu  uznania,  że  personel  wyznaczony  do  realizacji  zamówienia  ma 

doświadczenie punktowane w ramach kryterium doświadczenia tego personelu. Zamawiający 

w  sposób  jednoznaczny  opisał  w Instrukcji  dla  Wykonawców  (dalej:  IDW)  kryterium 

doświadczenia projektanta branży torowej oraz projektanta branży sanitarnej, ze wskazaniem 

jak ma wyglądać oświadczenie Wykonawcy i jakie informacje ma zawierać, co stanowi opis 

sposobu oceny ofert tj. mierzenia stopnia spełnienia lub niespełnienia przez ofertę preferencji 

Zamawiającego wyrażonej w postaci przedmiotowego kryterium. I tak: 

Jeśli  chodzi  o  doświadczenie  Projektanta  branży  torowej,  wszystkie  informacje 

Zamawiający zawarł w punkcie 24.2.3. IDW wskazując m.in. na konieczność podania przez 

Wykonawcę  w Formularzu  ofertowym  pełnionej  funkcji  przez  projektanta  podczas  realizacji 

zadania,  nazwy  i  przedmiotu  zadania  wraz  z  podaniem  wszystkich  informacji  wskazanych 

tabeli tego punktu opisujących wymagane w ramach kryterium doświadczenie (przy czym 

Wykonawca  jest  zobowiązany  wskazać:  nazwę  zadania,  określić  czy  dotyczyło  PB  i  PW 

budowy/przebudowy/remontu  torowiska  tramwajowego  lub  kolejowego,  wskazać  długość 

torowiska). 

Dalej Zamawiający wprost wskazał, że w przypadku podania w Formularzu ofertowym 

danych  dotyczących  zadania  wykazanego  w  celu  potwierdzenia  doświadczenia  w  sposób 

uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie informacji podanych w Formularzu ofertowym, 

spełnienia warunku zdolności zawodowej wskazanych osób (np. m. in. brak określenia nazwy 

lub  charakterystyki  zadania,  uniemożliwiający  identyfikację  zadania,  brak  informacji 

uprawnieniach, brak wskazania długości toru), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego 

zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert „Doświadczenie projektanta branży torowej (T)". 

Wezwanie  do  uzupełnienia  informacji  zawartych  w  Formularzu  ofertowym  może  bowiem 

dotyczy tylko wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 


9.2.1.2, IDW, a Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za uzupełnione informacje nt. 

ww. osoby w ramach sformułowanego kryterium. 

Jeśli natomiast chodzi o doświadczenie Projektanta branży sanitarnej (S), to wszystkie 

informacje  wymagane  od  Wykonawcy  wraz  ze  skutkami  ich  nie  wskazania  w  Formularzu 

ofertowym zostały zawarte w punkcie 24.2.4. IDW (na analogicznych zasadach jak wyżej). 

Formułowanie  zatem  przez  Odwołującego  twierdzeń,  że  Zamawiający  nieprawidłowo 

przygotował  postępowanie  bo  nie  wskazał  nigdzie  jak  ma  być  opisane  zadanie  jest 

nieprawdziwe  i  świadczy  o  tym,  że  Odwołujący  niedostatecznie  dobrze  zapoznał  się 

z zapisami SIWZ. 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający prawidłowo przyznał ofercie Odwołującego 

zero  punktów  w  ramach  kryterium  doświadczenie  projektanta  branży  torowej,  ponieważ  na 

podstawie  oświadczenia  Wykonawcy  zawartego  w  Formularzy  ofertowym  (a  ono  jest 

podstawą  do  weryfikacji  doświadczenia  ww.  osoby  w  ramach  kryterium)  niemożliwe  było 

ustalenie,  czy  projektant  ma  wymagane  doświadczenie  polegające  na  opracowaniu  jako 

projektant co najmniej dwóch lub trzech dokumentacji projektowych tj. projektu budowlanego 

i wykonawczego w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu torowiska tramwajowego lub 

kolejowego  o  długości  co  najmniej  100  m  toru  podwójnego  lub  co  najmniej  200  m  toru 

pojedynczego  zgodnie  z  punktem  9.2.1.2.  IDW  (wykonanie  jednej  dokumentacji  oznaczało 

zero punktów i jedynie pozwalało na przyjęcie spełnienia warunku udziału w postepowaniu). 

Wbrew temu co twierdzi Odwołujący jeśli chodzi o zadanie nr 2 wskazane w Formularzu 

ofertowym  dla  oceny  doświadczenia  projektanta  branży  torowej  pn.  Remont  torów  Nr  1  i  2 

w km  133,500  - 

150,482  wraz  z  wymianą  4  doborów  podrozjazdnic  i  naprawą  przejazdów 

krns  148,636,  150,170;  153,465  oraz  roboty  towarzyszące  linia  nr  143  Kalety  -  Wrocław 

Mikołajów WP2, odcinek Oleśnica Wrocław Psie Pole. 

Wy

konawca nie wskazał w Formularzu ofertowym, czy zadanie to obejmowało swoim 

zakresem 

projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy.  W  ofercie  Wykonawca  posługuje  się 

zwrotem „kpl. opracowanie projektowe wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych dla zadania 

(..)”. 

Sformułowanie  ,,kpl.”  nie  jest  żadnym  powszechnym/oficjalnym  skrótem,  który  miałby 

oznac

zać,  jak  można  wywieść  z  treści  Odwołania,  że  jest  to  „kompletne  opracowanie 

projektowe”.  Abstrahując  jednak  od  tego,  to  absolutnie  nie  sposób  przyjąć  na  podstawie 

takiego  oznaczenia,  że  w ramach  tzw.  kpl.  projektant  wykonał  projekt  budowalny 

i wykonawczy. 

Nie wynika to z oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, w którym Wykonawca 

nie  wskazał,  że  projektant  wykonał  projekt  budowlany  i  wykonawczy,  a  informacja  była 

wymagana według IDW. 


Tym  bardziej  zaznaczyć  należy,  że na  potrzeby  dokonania  zgłoszenia  robót  nie  jest 

wymagany projekt wykonawczy, a wystarczy sama dokumentacja budowalna. Zamawiający 

nie może zatem  domniemywać,  że  w  ramach tego zadania  zarówno  projekt  budowlany  jak 

wykonawczy został opracowany. 

Dalej, 

wbrew  temu  co  twierdzi  Odwołujący,  jeśli  chodzi  o  zadanie  nr  3  wskazane 

Formularzu  ofertowym  dla  oceny  doświadczenia  projektanta  branży  torowej  pn. 

Modernizacja linii kolej

owej nr 274 Wrocław Świebodzki — Zgorzelec na odcinku Wrocław — 

Jelenia Góra — modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, tor Nr 

1 i 2 szlak Świebodzice — Wałbrzych Szczawienko Wykonawca nie wskazał w Formularzu 

ofertowym,  czy  zadanie  obejmowało  swoim  zakresem  budowę,  przebudowę  lub  remont 

torowiska tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 100m toru podwójnego lub co 

najmniej 200m toru pojedynczego. 

I nie sposób zgodzić się 2 argumentacją Odwołującego, że z samej nazwy zadania, 

jaką podał on w Formularzu ofertowym, Zamawiający miał przyjąć, że w jego zakres wchodzi 

co najmniej przebudowa lub c

o najmniej remont torowiska kolejowego na określonej długości, 

bowiem to tylko i wyłącznie nazwa zadania absolutnie nie decydująca o zakresie i charakterze 

rzeczowym robót, dla której została opracowana dokumentacja projektowa. 

Bez  znaczenia  dla  sprawy  poz

ostaje  także  wyrok  KIO  1994/17,  który  wskazuje 

Odwołujący,  bowiem  nie  dotyczył  on  oceny  doświadczenia  personelu  wyznaczonego  do 

realizacji zadania w ramach kryterium oceny ofert, a w tym zakresie - 

o czym szerzej poniżej 

- wszystkie informacje oczekiwane p

rzez Zamawiającego muszą wynikać wprost z oferty, a nie 

być przedmiotem interpretacji Zamawiającego. 

Kontrując dalej, po przytoczeniu nazwy zadania Wykonawca w Formularzu Ofertowym 

opisuje jego zakres, jako 

przebudowę mostu kolejowego oraz przepustów kolejowych, co nie 

pozwala  przyjąć,  że  przebudowa  dotyczyła  torowiska  kolejowego.  Przebudowa  mostu 

kolejowego może absolutnie nie dotyczyć torowiska kolejowego, zdefiniowanego w IDW po 

punkcie  9.2.1.4  w  lit.  g)  jako  górna  powierzchnia  podtorza  kolejowego  przystosowana  do 

zabudowania nawierzchni (podtorzem nazywa się z kolei budowlę ziemną przystosowaną do 

ułożenia toru kolejowego). Przebudowa mostu może obejmować wyłącznie filary, przęsła, nie 

dotycząc absolutnie torowiska. 

To  samo  odnosi  się  do  przepustów  kolejowych  stanowiących  obiekty  inżynieryjne 

umożliwiające przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami. 

Wreszcie z oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym dla tego zadania nie wynika, 

czy wymagana przez Zamawiającego budowa lub przebudowa lub remont, w zakresie której 

projektant miał wykonać projekt budowlany i wykonawczy dotyczyła wymaganej długości tj. co 

najmniej  100m  toru  podwójnego  lub  co  najmniej  200m  toru  pojedynczego.  Wykonawca 

wskazał jedynie na przebudowę mostu w km 63,205 oraz przepustów w km 61,773, km 62,701, 


km  63,55,  co  abstrahując  od  argumentacji  podniesionej  wyżej  nie  pozwala  ustalić,  czy 

projektant opracował dokumentację dotyczącą wymaganej długości torowiska, Na podstawie 

tak  sformułowanego  oświadczenia  co  najwyżej  można  ustalić,  że  wykonywane  były  jakieś 

prace na kilometrze 63 205 metrze, na kilometrze 61 773 metrze, na kilometrze 62 701 metrze 

oraz  na  kilometrze  63  55  metrze,  a  nie  że  projektant  wykonał  projekty  dotyczące 

budowy/przebudowy lub remont torowiska o długości co najmniej 100m lub 200m. Tej długości 

nie można ustalić na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie. 

Podobnie wbrew temu, co twierdzi Odwołujący jeśli chodzi o zadanie nr 1 wskazane 

Formularzu  ofertowym  dla  oceny  doświadczenia  projektanta  branży  torowej  pn. 

Rewitalizacja  linii  kolejowej  nr  131  Chorzów  Batory  -Tczew,  odcinek  Bydgoszcz  Główna  - 

Zduńska Wola -Chorzów Batory, w torze 2 na szlaku Dąbie - Ponętów, PODG Borysławice 

oraz stacja Dąbie Wykonawca nie wskazał w Formularzu ofertowym, czy zadanie obejmowało 

swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont torowiska tramwajowego lub kolejowego 

długości co najmniej 100m toru podwójnego lub co najmniej 200m toru pojedynczego. 

Podsumowując,  w  świetle  powyższego  słusznie  Wykonawca  otrzymał  zero  punktów 

w kryterium 

doświadczenie  projektanta  branży  torowej  ponieważ  z  oświadczeń Wykonawcy 

zawartych w  ofercie,  a  dotyczących co najmniej dwóch  zadań  (spośród trzech  wskazanych 

ofercie) tj. zadania nr 2 i 3 nie wynika, że projektant posiada wymagane doświadczenie. 

Wbrew 

zarzutom Odwołującego także w ramach kryterium doświadczenie projektanta 

branży sanitarnej Zamawiający jak najbardziej prawidłowo przyznał Wykonawcy zero punktów 

za wykazane w Formularzu Ofertowym w poz. 1 doświadczenie polegające na opracowaniu 

projektu budowlanego i wykonawczego budowy parkingu P&R przy przystankach komunikacji 

miejskiej, ul. Opolska  Głubczycka we Wrocławiu - skrzynki rozsączające (dokładnie w wyżej 

zacytowany sposób Wykonawca opisał doświadczenie projektanta w ofercie). 

Zgodnie  z  punkt

em  24.2.4.  IDW  w  ramach  sformułowanego  kryterium  punktowany 

personel  miał  posiadać  doświadczenie  w  opracowaniu  jako  projektant  branży  sanitarnej 

projektu  budowlanego  i  wykonawczego  w  zakresie  odwodnienia  obiektu  liniowego 

wykorzystaniem  wód  opadowych  realizowanego  poprzez  zastosowanie  rozwiązań 

wskazanych w opisie kryterium. 

Z  informacji  zawartych  w  Formularzu  ofertowym  nie  wynika, 

czy  wskazane  powyżej 

zadania nr 1 obejmowało sowim zakresem odwodnienie obiektu liniowego z wykorzystaniem 

retencjonowania wód opadowych. 

Wskazany  przez  Odwołującego  parking  nie  jest  bowiem  obiektem  liniowym  według 

definicji zawartej w przepisie art. 3 pkt. Ba ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 

1332  ze  zm.),  a  do  tej  definicji  i  takiego  rozumienia  obiektu  liniowego 

Zamawiający  odsyła 

zapisach IDW zawartych po punkcie 9.2.1.4. w lit. j). Przez obiekt liniowy należy bowiem 

rozumieć  obiekt  budowlany,  którego  charakterystycznym  parametrem  jest  długość, 


szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg ciepłociąg, 

rurociąg,  linia  i  trakcja  elektroenergetyczna,  linia  kablowa  nadziemna  i  umieszczona 

bezp

ośrednio  w  ziemi,  podziemna,  wał  przeciwpowodziowy  oraz  kanalizacja  kablowa,  przy 

czym  kabl

e  w  niej  zainstalowane  nie  stanowią  obiektu  budowlanego  lub  jego  części  lub 

urządzenia budowlanego. 

W  świetle  powyższego  zarzut  Odwołującego  o  nieprawidłowej  punktacji  oferty  w  kryterium 

doświadczenia  personelu  wyznaczonego  do  realizacji  zamówienia  w  osobach  projektanta 

branży torowej i projektanta branży sanitarnej pozostaje całkowicie chybiony. 

Bezzasadne  pozostają  także  zarzuty  Odwołującego  dotyczące  rzekomej  konieczności 

wezwania  go  w  trybie  przepisu  art.  26  ust.  3  lub  4  Prawa  zamówień  publicznych  do 

uzupełnienia lub wyjaśnienia oświadczeń. 

Wezwania, 

o których mowa w przepisie art. 26 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych 

służą uzupełnieniu lub wyjaśnieniu oświadczeń i dokument, o których mowa w art. 25 Prawa 

zamówień  publicznych  —  a  więc  składanych  na  potwierdzenie  warunków  udziału 

postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, a także spełnienia przez oferowane dostawy, 

usługi  czy  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego.  Przedmiotowa 

procedura nie ma zastosowania do weryfikacji doświadczenia w ramach kryterium oceny ofert, 

o którym mowa w przepisie art. 91 ust. 2 pkt. 5) Prawa zamówień publicznych. 

Powyższe wynika wprost z ww. przepisu i jego odesłania do art. 25 Prawa zamówień 

publicznych,  który  jasno  wskazuje  jakie  oświadczenia  i  dokumenty  mogą  być  uzupełnianie 

wyjaśniane.  Powyższe  potwierdza  także  wyrok  KIO  z  dnia  2.02.2017  r.  KIO  140/17. 

Zastosowanie kryterium oceny odwołującego się do właściwości wykonawcy (art. 91 ust. 2 pkt 

5 PZP) służy bowiem ocenie zespołu wyznaczonego do realizacji zamówienia, a nie ocenie 

Wykonawcy, jak ma to miejsce na etapie kwalifikacji podmiotowej. 

Podkreślić  należy  również,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  przetargowym  — 

zgodnie z 

zapisem pkt. 11.20. IDW Zamawiający zastosował procedurę odwróconą, o której 

mowa w 

art. 24 aa Prawa zamówień publicznych. Ta z kolei zakłada dokonanie najpierw oceny 

ofert  (sporządzenie  wewnętrznego  rankingu  ofert),  a  dopiero  następnie  zbadanie,  czy 

wykonawca którego oferta została  najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

w

arunki udziału w postepowaniu. 

Abstrahując zatem od argumentacji wyżej przedstawionej zastosowanie tej procedury 

dyskwalifikuje  jakiekolwiek  wezwanie  Odwołującego  w  trybie  art,  art.  26  ust.  3  i  4  Prawa 

zamówień publicznych na obecnym etapie, bowiem jego oferta nie została oceniona najwyżej. 

Co istotne wreszcie w pkt 24.2.3. IDW oraz 24.2.4 IDW Zamawiający wprost wskazał, 

że  co  prawda  w  Formularzu  ofertowym  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania 

wszystkich  informacji  niezbędnych  do  oceny  spełnienia  zarówno  warunku  udziału 

postepowaniu  dotyczącego  doświadczenia  projektanta  branży  torowej  i  sanitarnej,  jak 


kryterium oceny ofert w postaci doświadczenia tego personelu, to wezwanie do uzupełnienia 

informacji  zawartych  w Formu

larzu  ofertowym  może  dotyczy  tylko  wykazania  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.2.1.2. i 9.2.1.3. IOW, a Zamawiający 

nie  będzie  przyznawał  punktów  za  uzupełnione  informacje  nt.  ww.  osób  w  ramach 

sformułowanego kryterium. 

Całkowicie chybiony pozostaje także zarzut Odwołującego, że Zamawiający powinien 

zastosować  art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych  i  w  trybie  tego  przepisu  wyjaśnić 

wątpliwości dotyczące oświadczeń. 

W przypadku kryterium oceny ofert, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 5 (w niniejszym 

postępowaniu doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) wykluczone jest 

zastosowanie ww. przepisu art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

Potwierdziła to KIO w wyroku KIO z dnia 2.02.2017 r KIO 140/17, wskazując w uzasadnieniu, 

że procedura z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, czy też art. 26 ust. 4 nie może 

mieć zastosowania, gdyż prowadziłaby do zmiany treści oferty — zmiany ulegałby przedmiot 

oceny w ramach kryterium doświadczenia personelu. 

Gdyby  Zam

awiający  zażądał  od  Odwołującego  wyjaśnień  dotyczących  złożonych 

przez  niego  oświadczeń  w  Formularzu  ofertowym  dotyczących  kryterium  doświadczenia 

projektanta branży torowej i sanitarnej, to prowadziłyby one do uzupełnienia oferty o informacje 

w  niej  niezawarte,  a  zatem  do  nadanie  jej  nowej  tre

ści,  co  jest  niedopuszczalne. 

konsekwencji doszłoby do negocjacji dotyczących złożonej oferty w jej istotnym elemencie 

(mającym takie samo znaczenie jak cena oferty), którego ocena decyduje o ustaleniu oferty 

najkorzystniejszej. 

Do postępowania odwoławczego nikt nie zgłosił przystąpienia. 

II. 

Nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie.  

Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może 

ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień 

publicznych - 

jeżeli podniesione przez niego zarzuty by się potwierdziły – wówczas Odwołujący 

miałby szansę na uzyskanie zamówienia. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołanie należy oddalić. 


Izba ustaliła, co następuje: 

1. W pos

tępowaniu Zamawiający postanowił, że cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert 

–  Zamawiający  oceniał  również  doświadczenie  projektantów.  Mianowicie  Zamawiający 

wskazał  w  pkt  24  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej:  SIWZ)  –  Części  I  – 

Instrukcja  dla  wykonawców  (IDW),  że  oferty  zostaną  przez  Zamawiającego  ocenione 

oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

- cena 

– z wagą 60%, 

doświadczenie projektanta branży drogowej – z wagą 20%, 

doświadczenie projektanta branży torowej – z wagą10%, 

doświadczenie projektanta branży sanitarnej - z wagą 10%. 

2. Do SIWZ Zamawiający załączył wzór formularza oferty, gdzie w pkt 4.5, w tabeli, podano, 

jak należy w ofercie opisać personel, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia. Dla 

stanowisk ,,projektant branży drogowej, o którym mowa w punkcie 9.2.1.1. oraz 24.2.2. IDW”, 

,,projektant branży torowej, o którym mowa w punkcie 9.2.1.2. oraz 24.2.3. IDW”, ,,projektant 

branży torowej, o którym mowa w punkcie 9.2.1.3. oraz 24.2.4. IDW”,  należało m.in. wypełnić 

kolumnę ,,doświadczenie”.  Zgodnie  z  opisem tejże kolumny,  dla  poszczególnych stanowisk 

należało  wskazać  doświadczenie  1)  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu oraz 2) stanowiące podstawę do oceny w ramach kryteriów oceny ofert. 

3. W przywołanych w  tabeli  punktach  24.2.2,  24.2.3,  24.2.4 IDW Zamawiający  opisał, jakie 

prace projektowe 

będzie punktował w ramach kryterium ,,doświadczenie” dla poszczególnych 

stanowisk.  I  tak,  w  pkt  24.2.2.  IDW  ,,

W  przypadku  kryterium  „Doświadczenie  projektanta 

branży  drogowej  (D)”  o którym  mowa  w  pkt.  9.2,1.1.  oferta  otrzyma  ilość  punktów  zgodnie 

tabelą  przedstawioną  poniżej  oraz  informacjami  podanymi  w  Formularzu  ofertowym 

sporządzonym na podstawie Załącznika nr 1 do IDW. 

Wykonawca  w  zakresie  powyższego  kryterium  Pi  (D)  zobowiązany  jest  do  wskazania 

Formularzu  ofertowym  sporządzonym  na  podstawie  Załącznika  nr  do  IDW  w  pkt,  4,5. 

wszystkich  informacji  niezbędnych  do  oceny  spełniania    zarówno  warunku  udziału 

w po

stępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.2.1,1, IDW jak i kryterium oceny ofert Pi (D) oraz 

informacji na temat każdej kolejnej usługi projektowej, poza jedną stanowiącą potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. imienia i nazwiska wskazanej osoby, zakresu 

oraz numeru posiadanych uprawnień, wykształcenia, numeru członkowskiego Okręgowej Izby 

Inżynierów  Budownictwa,  podstawy  do  dysponowania  ww,  osobą  oraz  informacji  na  temat 

doświadczenia  projektanta  branży  drogowej  wyznaczonego  do  realizacji  zamówienia 


tj. 

pełnionej  funkcji,  nazwy  i  przedmiotu  zadania  wraz  z  podaniem  wszystkich  informacji  

wskazanych  w  tabeli  poniżej  (przy  czym  Wykonawca  jest  zobowiązany  wskazać:  nazwę 

zadania, określić czy dotyczyło wykonania PB i PW budowy/przebudowy/remontu ulicy klasy 

co  najmniej  Z  w  terenie  miejskim,  wskazać  długość  ulicy).  Punktacja  przyznawana  była 

następująco: wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego 

i  projektu  wykonawczego  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  lub  remontu  ulicy  w  terenie 

miejskim klasy co najmniej o długości minimum 1000 m – 0 punktów, wykonanie co najmniej 

dwóch dokumentacji w zakresie j.w. – 10 punktów, wykonanie co najmniej trzech dokumentacji 

w zakresie j.w. 

– 20 punktów”.  

W  konsekwencji  dla  przyznania 

punktów  za  doświadczenie  projektanta  branży 

drogowej należało podać: 

nazwę zadania,  

określić, czy dotyczyło wykonania projektu budowlanego i wykonawczego,  

projekty miały zostać wykonane dla budowy/przebudowy/remontu ulicy klasy co najmniej 

Z w terenie miejskim,  

wskazać długość ulicy. 

Z kolei w pkt 24.2.3 IDW, ,,

W przypadku kryterium „Doświadczenie projektanta branży 

torowej Pi(T)” o którym mowa w pkt. 9.21.2 oferta  otrzyma ilość punktów zgodnie z tabelą 

przedstawioną poniżej oraz informacjami podanymi w Formularzu ofertowym   sporządzonym 

na podstawie Załącznika nr 1 do IDW, Wykonawca w zakresie powyższego kryterium Pi (T) 

zobowiązany  jest  do  wskazania  w  Formularzu  ofertowym  sporządzonym  na  podstawie 

Załącznika  nr  1  do  DW  w pkt.  4.5.  wszystkich  informacji  niezbędnych  do  oceny  spełniania 

zarówno warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.2.12, IDW jak i kryterium 

oceny ofert Pi (T) tj. 

informacji na temat każdej kolejnej dokumentacji projektowej, poza jedną 

stanowiącą potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz imienia i nazwiska 

wskazanej  osoby,  zakresu  oraz  numeru  posiadanych  uprawnień,  wykształcenia,  numeru 

członkowskiego Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podstawy  do dysponowania ww. 

osobą oraz informacji na temat doświadczenia projektanta branży torowej wyznaczonego do 

realizacji  zamówienia  tj.  pełnionej  funkcji  nazwy  i  przedmiotu  zadania  wraz  z  podaniem 

wszystkich informacji wskazanych w tabeli poniżej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać:  nazwę  zadania,  określić  czy  dotyczyło  PB  i  PW  budowy/przebudowy/remontu 

torowiska tramwajowego lub kolejowego, wska

zać długość torowiska). 

W konsekwencji dla przyznania punktów za doświadczenie projektanta branży torowej 

należało podać: 

nazwę zadania,  

określić, czy dotyczyło wykonania projektu budowlanego i wykonawczego,  


projekty  miały  zostać  wykonane  dla  budowy/przebudowy/remontu  torowiska 

tramwajowego lub kolejowego,  

należało wskazać długość torowiska. 

W  pkt  24.2.4 

IDW  Zamawiający  ustalił,  że  ,,W  przypadku kryterium  „Doświadczenie 

projektanta branży sanitarnej (SY wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia 

Pi  (S)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  w  Formularzu  ofertowym  w  pkt  4.5, 

wszystkich  informacji  niezbędnych  do  oceny  kryterium  oceny  ofert  Pi  (S),  tzn.  imienia 

i nazwiska  wskazanej  osoby  zakresu  oraz  numeru 

posiadanych  uprawnień,  numeru 

członkowskiego Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podstawy do dysponowania  ww. 

osobą,  wyksztalcenia,  pełnionej  funkcji,  doświadczenia  tj.  wskazanie  nazwy  zadania/zadań 

podczas  których  ww.  osoba  wykonała  jako  projektant  dokumentację  tj.  projekt  budowlany 

i wykonawczy w zakresie odwodnienia obiektu liniowego z wykorzystaniem retencjonowania 

wód opadowych realizowanego poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących 

rozwiązań:  muldy  chłonne,  geokompozyty  sorbujące  wodę,  ogrody  deszczowe,  wypustki 

uliczne

,  konstrukcje  magazynujące  wodę  wokół  drzew,  powierzchnie  przepuszczalne 

zadarnione,  obiekty  hydrofitowe,  zbiorniki  infiltracyjne,  rowy  infiltracyjne,  suche  zbiorniki 

retencyjne,  powierzchnie  przepuszczalne  ażurowe,  koryta  filtracyjne,  studnie  chłonne, 

skrzynki retencyjno-

rozsączające, komory drenażowe, przy czym należy wskazać które z ww. 

rozwiązań zostało zastosowane. 

Doświadczenie  projektanta  branży  torowej  i  sanitarnej  był  punktowane  następująco  – 

wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego 

– 0 punktów, dwóch – 

5 punktów, trzech – 10 punktów.” 

W  konsekwencji  dla  przyznania  punktów  za  doświadczenie  projektanta  branży 

sanitarnej należało podać: 

nazwę zadania,  

określić, czy dotyczyło wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, 

projekty miały zostać wykonane dla w zakresie odwodnienia obiektu liniowego; 

w ramach wykonanego projektu należało wykorzystać  retencjonowanie wód opadowych 

realizowane  poprzez  zastoso

wanie  co  najmniej  jednego  z  następujących  rozwiązań: 

muldy  chłonne,  geokompozyty  sorbujące  wodę,  ogrody  deszczowe,  wypustki  uliczne, 

konstrukcje magazynujące wodę wokół drzew, powierzchnie przepuszczalne zadarnione, 

obiekty  hydrofitowe,  zbiorniki  infiltracyjne,  rowy  infiltracyjne,  suche  zbiorniki  retencyjne, 

powierzchnie  przepuszczalne  ażurowe,  koryta  filtracyjne,  studnie  chłonne,  skrzynki 

retencyjno-

rozsączające, komory drenażowe (należało wskazać, które z ww. rozwiązań 

zostało zastosowane). 


Odwołujący w formularzu ofertowym, w tabeli, opisał  doświadczenie projektantów, którzy 

będą realizować zamówienie. Dla projektanta branży drogowej w kolumnie ,,doświadczenie” 

podał następujące doświadczenie: ,,polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej 

jednej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie budowy 

lub przebudowy lub remontu ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o długości minimum 

1000 m zgodnie z p-ktem 9.2.1.1. IDW m.in.: 

projekt  budowlany  i  wykonawczy  przebudowy  i  rozbudowy  ul.  Solskiego 

i ul. 

Grabiszyńskiej na odcinku od ul. Żelaznej do pl. Legionów we Wrocławiu - ulica klasy G, 

długość 1300 m, 

projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i rozbudowy ul. Sułowskiej we Wrocławiu - 

ulica klasy G, 

długość 1400 m, 

3) projekt budowlany i wykonawczy remontu ul. Kochanowskiego we 

Wrocławiu, ulica klasy G, 

długość 1300 m, 

projekt  budowlany  i  wykonawczy  remontu  ul.  Średzkiej  we  Wrocławiu,    ulica  klasy  GP, 

długość 2200 m”. 

Dla 

projektanta  branży  torowej  Odwołujący  opisał  doświadczenie  następująco: 

polegające  na  opracowaniu  jako  projektant  co  najmniej  jednej  dokumentacji  projektowej 

tj. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu torowiska 

tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 100 m toru podwójnego lub co najmniej 

200 m toru pojedynczego zgodnie z p-ktem 9.2.1.2. IDW 

m.in.: 

1) koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz 

zgłoszenie robót budowlanych dla 

zadania: Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 C

horzów Batory — Tczew, odcinek Bydgoszcz 

Główna — Zduńska Wola — Chorzów Batory, w torze 2 na szlaku Dąbie — Ponętów, PODG 

Borysławice  oraz  stacja  Dąbie  (zadanie  swoim  zakresem  obejmowało  m.in.:  wymianę 

nawierzchni na długości toru Nr 2 w stacji Dąbie nad Nerem od km 229,324 do km 230,278 

oraz wymianę nawierzchni na długości toru Nr 2 szlaku Dąbie nad Nerem — Ponętów od km 

230,499 do km 240,026, 

kpl. opracowanie projektowe wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych dla zadania: Remont 

torów Nr 1 i 2 w km 133,500 — 150,482 wraz z wymianą 4 doborów podrozjazdnic i naprawą 

przejazdów w km: 148,636, 150,170; 153,465 oraz roboty towarzyszące linia nr 143 Kalety — 

Wrocław Mikołajów WP2, odcinek Oleśnica — Wrocław Psie Pole (zadanie swoim zakresem 

obejmowało  m.in.:  wymianę  nawierzchni  torowej  w  km  137,171  —  137,450  i  km  138,000 

141,300 oraz oczyszczenie podsypki tłuczniowej w km 137,450 - 138,00 na długości toru Nr 2 

szlaku Łukanów — Borowa Oleśnicka, wymianę nawierzchni torowej w km 142,419 - 146,834 

na długości toru Nr 1 szlaku Borowa Oleśnicka — Długołęka, wymianę elementów nawierzchni 


torowej  w  km  146,650 

— 147,902 toru Nr 2 stacji Długołęka, wymianę nawierzchni torowej 

w km 147,902 - 

153,482 na długości toru Nr 2 szlaku Długołęka — Wrocław Psie Pole) 

3)  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  dla  zadania:  Modernizacja  linii  kolejowej  nr  274 

Wrocław  Świebodzki  —  Zgorzelec  na  odcinku  Wrocław  —  Jelenia  Góra  —  modernizacja 

nawierzchni 

kolejowej  wraz  z  robotami  towarzyszącymi,  tor  Nr  1  i  2  szlak  Świebodzice  — 

Wałbrzych  Szczawienko  (zadanie  swoim  zakresem  obejmowało  m.in.:  przebudowę  mostu 

kolejowego w km 63,205 oraz przepustów kolejowych w km 61,773, km 62,701, km 63 55” 

Dla  projektanta 

branży  sanitarnej  Odwołujący  podał  doświadczenie  ,,polegające  na 

opracowaniu  jako  projektant  co  najmniej  jednej  dokumentacji  projektowej  tj.  projektu 

budowlanego i wykonawczego w zakresie odwodnienia obiektu liniowego z wykorzystaniem 

retencjonowania wód opadowych realizowanego poprzez zastosowanie co najmniej jednego 

z  rozwiązań:  muldy  chłonne,  geokompozyty  sorbujące  wodę,  ogrody  deszczowe,  wypustki 

uliczne,  konstrukcje  magazynujące  wodę  wokół  drzew,  powierzchnie  przepuszczalne 

zadarnione,  obiekty  hydrofitowe,  zbiorniki  infiltracyjne,  rowy  infiltracyjne,  suche  zbiorniki 

retencyjne,  powierzchnie  przepuszczalne  ażurowe„  koryta  filtracyjne,  studnie  chłonne, 

skrzynki retencyjno-

rozsączające, komory drenażowe zgodnie z p-ktem 9.2.1.3. IOW 

m.in.: 

1)  projekt  budowlany  i  wykonawczy  budowy  parkingu  P&R  przy  przystankach  komunikacji 

miejskiej, ul. Opolska 

— Głubczycka we Wrocławiu — skrzynki rozsączające, 

projekt budowlany i  wykonawczy przebudowy  fragmentu ul. Braterskiej we Wrocławiu  — 

studnia chłonna, 

projekt  budowlany  i  wykonawczy  budowy  drogi  wojewódzkiej  Żerniki  Wrocławskie  — 

Siechnice (od ronda w ciągu DW 395 do DK 94) — zbiorniki chłonno-odparowujące”. 

5. Zamawiający przyznał Odwołującemu 20 punktów za doświadczenie projektanta w branży 

drogowej

, 0 punktów – w branży torowej, 5 punktów – w branży sanitarnej. Według rankingu 

ofert,  oferta  Odwołującego  zajęłaby  drugie  miejsce,  a  cena  oferty  najkorzystniejszej 

przewyższałaby  kwotę,  którą  Zamawiający  może  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia, 

konsekwencji Zamawiający unieważnił więc postępowanie. 

Z  powyższymi  czynnościami  Zamawiający  nie  zgodził  się  Odwołujący  i  wniósł 

rozpatrywane 

odwołanie. 

Oceniając tak  ustalony  stan faktyczny,  Izba stwierdziła,  że Zamawiający  prawidłowo 

dokonał  czynności  w  postępowaniu,  w  tym  prawidłowo  przyznał  Odwołującemu  punkty 

w kryterium 

doświadczenie  projektantów  w  poszczególnych  branżach.  Izba  w  tym  zakresie 

całości podzieliła stanowisko Zamawiającego prezentowane w odpowiedzi na odwołanie. 


W SIWZ jasno wskazano, że opisane w tabeli w formularzu ofertowym doświadczenie 

będzie  równocześnie  służyło  do  oceny  spełnienia  warunków  w  postępowaniu  i  do  oceny 

doświadczenia  w  kryterium  pozacenowym.  Doświadczenie  prezentowane  na  potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu mogłoby być uzupełniane względnie wyjaśniane 

w trybie 

art. 26 ust. 3 lub 4 Prawa zamówień publicznych (do czego nie doszło – Zamawiający 

nie  miał  wątpliwości,  że  Odwołujący  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  odnośnie 

posiadania odpowiedniego 

doświadczenia – każdy z projektantów wykonał co najmniej jeden 

projekt  budowlany  i  wykonawczy  zgodnie  w  wymaganiami  Zamawiającego.  O  takim 

przekonaniu  Zamawiającego  świadczy  punktacja  przyznana  za  doświadczenie  w  każdej 

branży, z uzasadnieniem podanym w protokole postępowania. Na powyższą konstatację nie 

ma wpływu, że postępowanie prowadzone było z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej, 

gdzie 

Zamawiający  najpierw  dokonuje  oceny  ofert,  a  później  bada  spełnienie  warunków 

udziału w postępowaniu przez wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą).   

Doświadczenie,  które  ma  służyć  ocenie  ofert  w  kryteriach  pozacenowych,  nie  może 

być wyjaśniane ani uzupełniane. Prowadziłoby to do niedozwolonych zmian oferty, w skrajnych 

wypadkach do możliwości manipulowania rankingiem ofert przez wykonawców już po złożeniu 

ofert.  Zama

wiający  zapowiedział  zresztą  w  SIWZ,  że  w  przypadku  podania  w  Formularzu 

ofertowym  danych  dotyczących  zadania  wykazanego  w  celu  potwierdzenia  doświadczenia 

ww.  osób,  w  sposób  uniemożliwiający  stwierdzenie,  na  podstawie  informacji  podanych 

w Formularzu  ofer

towym,  spełnienia  warunku  zdolności  zawodowej  wskazanych  osób 

(np. m. 

in. brak określenia nazwy lub charakterystyki zadania, uniemożliwiający identyfikację 

zadania, niejasności co do pełnionej funkcji podczas realizacji zadania, rodzaju usługi, brak 

inform

acji o uprawnieniach oraz doświadczeniu), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego 

zadania  przy  ocenie  ofert  w  kryterium  ofert  ,,

Doświadczenie  projektanta  branży  drogowej 

Pi 

(D)” (str. 24 IDW, analogiczną wskazówkę zamieszczono dla pozostałych, ocenianych pod 

względem doświadczenia, branż). Zatem nie ziściły się przesłanki do zastosowania art. 26 ust. 

3 i 4 

Prawa zamówień publicznych. 

Zamawiający  uznał,  że  Odwołujący  wykazał  doświadczenie  projektanta  branży 

drogowej w 

sposób zasługujący na 20 punktów (maksymalną ilość) – wykonawca dostosował 

się do wymagań Zamawiającego z pkt 24.2.1 i podał w tabeli wszystkie niezbędne elementy, 

pozwalające na taką ocenę. Niestety, Odwołujący nie podał w tabeli niezbędnych elementów, 

pozwalających  na  przyznanie  maksymalnej  ilości  punktów  za  doświadczenie  pozostałych 

projektantów  –  w  branży  torowej  i  sanitarnej.  Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego, 

Zamawiający  w  SIWZ  jasno,  jednoznacznie  i  w  sposób  nie  mogący  budzić  żadnych 

wątpliwości podał, jakie elementy należy zawrzeć w opisie doświadczenia, aby mogło ono być 


punktowane  (elementy  te  opisano  powyżej,  w  pkt  3  uzasadnienia,  w  ppkt  1)-4)  dla  każdej 

branż). 

Izba stwierdziła, że Zamawiający prawidłowo ocenił doświadczenie projektanta branży 

torowej,  opisane  w  tabeli  w  formularzu  o

ferty  przez  Odwołującego.  Zamawiający  uznał,  że 

Odwołujący  wykazał  w  tabeli,  że  projektant  posiada  doświadczenie  w  co  najmniej  jednym 

projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dla  zadania 

,,Rewitalizacja  linii  kolejowej  (…)”  – 

Odwołujący  podał,  że  wykonano  projekt  budowlany  i  wykonawczy  dla  tego  zadania  oraz 

wskazał długość torów, objętych projektem. Natomiast Zamawiający nie przyznał punktów za 

zadanie ,,Remont torów nr 1 i 2 (…)”, ponieważ Odwołujący nie wskazał w tabeli, że wykonano 

dla  tego  zadania  projekt  budowlany  i  wykonawczy

.  Odwołujący  użył  sformułowania  ,,kpl. 

o

pracowanie  projektowe  wraz  ze  zgłoszeniem  robót”  –  Zamawiający  trafnie  zauważył,  że 

prawo budowlane, do którego jasno się odwoływał w SIWZ, nie posługuje się pojęciem ,,kpl. 

opracowanie 

projektowe”, nie ma więc pewności, co wchodzi w jego zakres, a do zgłoszenia 

robót  nie  jest  konieczny  projekt  wykonawczy,  nie  musiał  być  więc  częścią  opracowania. 

Zamawiający również zauważył, że w odniesieniu do pozostałych zadań, wykonywanych przez 

projektantów  wszystkich  branż  –  drogowej,  torowej  i  sanitarnej  –  Odwołujący  wprost 

posługiwał  się  pojęciem  ,,projekt  budowlany  i  wykonawczy”,  zgodnie  z  wskazówkami  pkt 

24.1.4  SIWZ.  Brak  takiego  określenia  dla  zadania  ,,Remont  torów  nr  1  i  2  (…)” 

dyskwalifikowało  przedmiotowe  zadania  z oceny  w  kryterium  pozacenowym,  co  wyraźnie 

Zamawiający  zapowiedział  w  SIWZ  (należało  w  tabeli  w  opisie  podać  wszystkie  elementy 

podlegające  ocenie).  Analogicznie  Zamawiający  nie  przyznał  punktów  za  zadanie 

,,Moderni

zacja linii kolejowej (…)”, ponieważ Odwołujący nie podał, mimo wskazówek w SIWZ, 

długości torów objętych zadaniem, a jedynie, że obejmowało ono przebudowę mostów oraz 

przepustów kolejowych. Zamawiający trafnie uznał, że nie jest to równoznaczne przebudową 

torowiska  -  p

rzebudowa  mostu  może  obejmować  wyłącznie  filary,  przęsła,  nie  dotycząc 

torowiska. 

To samo odnosi się do przepustów kolejowych, stanowiących obiekty inżynieryjne 

umożliwiające  przeprowadzenie  linii  kolejowej  nad  przeszkodami.  Reasumując,  w  opisie 

dwóch  zadań,  za  które  Zamawiający  nie  przyznał  punktów  za  doświadczenie  projektanta 

branży torowej, brakowało elementów, które były wyraźnie wskazane w SIWZ, jako będące 

podstawą oceny w kryterium pozacenowym. 

Za  doświadczenie  projektanta  w  branży  sanitarnej  Zamawiający  przyznał  punkty  za 

dwa projekty (5 punktów), nie przyznając punktów za projekt parkingu, ponieważ stwierdził, że 

zgodnie z prawem budowlanym, 

parking nie jest obiektem liniowym według definicji zawartej 

w przepisie art. 3 pkt. 3a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.), a do 

tej  definicji  i  takiego  rozumienia  obiektu  liniowego  Zamawiający  odsyłał  w  zapisach  IDW 

zawartych po  punkcie  9.2.1.4.  w  lit. j).  Przez  obiekt  liniowy  należy  bowiem rozumieć  obiekt 


bud

owlany,  którego  charakterystycznym  parametrem  jest  długość,  w  szczególności  droga 

wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja 

elektroenergetyczna,  linia  kablowa  nadziemna  i  umieszczona  bezpośrednio  w  ziemi, 

podziemna,  wat  przeciwpowodziowy  oraz  kanalizacja  kablowa,  przy  czym  kable  w  niej 

zainstalowane  nie  stanowią  obiektu  budowlanego  lub  jego  części  lub  urządzenia 

budowlanego. 

Odwołujący  zasadniczo  nawet  nie  polemizował  na  rozprawie  z  taką  opinią 

Zamawia

jącego, a jedynie w odwołaniu stwierdził, że >>projekt „Budowa Parkingu P&R przy 

przystankach  komunikacji  miejskiej  ul.  Opolska  - 

Głubczycka  we  Wrocławiu"  obejmował 

głównie  odwodnienie  jezdni  parkingu,  które  spełniają  kryterium  odpowiednie  dla  obiektu 

liniowego<<

.  Odwołujący  jednak  nie  przywoływał  jakiejkolwiek  argumentacji,  która  miałaby 

prz

emawiać  za  takim  stanowiskiem.  Nie  można  było  zatem  stwierdzić  podstaw  do 

zastosowania art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

Samo  określenie  ,,parking”  nie  może  przesądzać  w  ocenie  składu  orzekającego 

zakwalifikowaniu do określonego rodzaju obiektów - Zamawiający zatem nie miał podstaw 

do  takiej kwalifikacji,  a w  konsekwencji 

– nie miał podstaw do przyznania punktów zgodnie 

postulatami Odwołującego.  

Reasumując,  Zamawiający  prawidłowo  przyznał  Odwołującemu  punkty  za 

doświadczenie  w  poszczególnych  branżach.  Tym  samym  punktacja  i  ranking  ofert  został 

sporządzony  zgodnie  z  przepisami  i  postanowieniami  SIWZ.  Oferta  Odwołującego  została 

sklasyfikowana  na  drugim  miejsc

u,  pierwsze  miejsce  zajęła  oferta  z  ceną  przekraczającą 

możliwości finansowe Zamawiającego – zatem unieważnienie postępowania na podstawie 93 

ust. 1 pkt 4 

Prawa zamówień publicznych było uzasadnione.  

Wobec powyższych okoliczności Izba stwierdziła, że nie doszło do naruszeń przepisów 

wskazywanych w odwołaniu, dlatego orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972). 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 


Słowa kluczowe:
kryteria oceny ofert
wiper-pixel