KIO 19/19 Sygn. akt: KIO 19/19 POSTANOWIENIE dnia 21stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: KIO 19/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 stycznia 2019r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  stycznia  2019  r.  przez 

odwołującego:  Lyreco  Polska  S.A.  ul.  Sokołowska  33;  Sokołów  05-806  Komorów  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Krucza 6/14; 00-537 Warszawa Oddział Wsparcia w 

Warszawie ul. Bandrowskiego 16; 33-

100 Tarnów 

przy  udziale:  Partner  XXI  Sp.  z  o.o. 

ul.  Wolności  262;  41-800  Zabrze  po  stronie 

zamawiającego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 zł 

00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez Lyreco Polska 

S.A. ul. Sokołowska 33; Sokołów 05-806 Komorów tytułem wpisu od odwołania  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P

rawo zamówień publicznych 

(j.t. 

Dz. 

U. 

r. 

poz.1986 

ze 

zm.) 

na 

niniejsze 

postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:      …………………….. 


Uzasadnienie 

Odwołujący  złożył  odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

dostawę  artykułów  biurowych  na 

potrzeby  Polskiej 

Spółki  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie;  numer  sprawy: 

2018/W001/WP-000918 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 21.07.2018 roku pod numerem 2018/S 139-318 683. 

Pismem  z  dnia  16 

stycznia    2019  r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.  

Do postępowania odwoławczego skutecznie, w  myśl przepisów art.185 ust.2 i ust.3 ustawy 

Pzp., 

przystąpił  wykonawca  Partner  XXI  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszając 

przystąpienie po stronie zamawiającego.  

W  dniu  18  stycznia  2019  roku  przystępujący  pismem  wniesionym  w  tym  samym  dniu 

poinformował  o  nie  zgłaszaniu  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego 

odwołania.  

W  związku  z  powyższym,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestnika 

postępowania  odwoławczego,  orzeczono  jak  w  sentencji  postanowienia  o  umorzeniu 

postępowania  odwoławczego.  Bowiem  wystąpiły  przesłanki  z  art.  186  ust.3  ustawy  Pzp.  w 

związku z niewniesieniem sprzeciwu przez przystępującego po stronie zamawiającego.  

O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 2) lit. b ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzaju  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t

.  z  dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i 

dokonując zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00 

złotych. 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel