KIO 2664/18 WYROK dnia 11 stycznia 2019 r.

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2664/18 

WYROK 

 z dnia 11 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:   

Dominik Haczykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  stycznia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  2018  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  udzielenie  zamówienia:  Bio-Forest  Sp.  z  o.o.  

siedzibą w Strzmielach pod nr 2 (73-150 Łobez), PPHU ZRYWTRANS Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Mirosławcu  przy  ul.  Orlej  8  (78-650  Mirosławiec),  Alegra-Nova  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Gryficach  przy  ul.  Warszawskiej  49  (72-300  Gryfice)  oraz  M.  C. 

prowadzącą  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  POLONEZ  M.  C.  z  siedzibą  w  Rymaniu  przy  ul.  Koszalińskiej  13 

125  Rymań)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  –  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Świdwin  z  siedzibą  w  Świdwinie 

przy ul. Szczecińskiej 58 (78-300 Świdwin) 

orzeka: 

Oddala odwołanie; 

Kosztami postępowania obciąża odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie  zamówienia:  Bio-Forest  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Strzmielach,  PPHU 

ZRYWTRANS  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Mirosławcu,  Alegra-Nova  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Gryficach  oraz  M.  C. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  POLONEZ  M.  C.  z 

siedzib

ą w Rymaniu i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 

zasądza  od  odwołującego  –  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  udzielenie 

zamówienia:  Bio-Forest  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Strzmielach,  PPHU  ZRYWTRANS  Sp.  z 

o.o. 

z  siedzibą  w  Mirosławcu,  Alegra-Nova  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gryficach  oraz  M.  C. 


prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą POLONEZ M. C. z siedzibą w Rymaniu na 

rzecz 

zamawiającego  Skarbu  Państwa  –  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy 

Państwowe Nadleśnictwa Świdwin kwotę 19 355 zł 66 gr (słownie: dziewiętnaście tysięcy 

trzysta  pięćdziesiąt  pięć  złotych  zero  sześćdziesiąt  sześć  groszy),  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia 

pełnomocnika oraz dojazdu na wyznaczone posiedzenie i rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie.  

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 2664/18 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Świdwin  zwany  dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 

zwanej  dalej:  „Pzp”  pn.  „Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa  Świdwin  w  roku  2019”  (znak  postępowania:  ZG.270.18.2018),  zwane  dalej 

„postępowaniem”, które zostało podzielone na 7 części, zwanych pakietami. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 17 

października 2018 r., pod numerem 2018S 200-454887.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Wykonawcy  wspólnie ubiegający  się udzielenie zamówienia:  Bio-Forest  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Strzmielach,  PPHU  ZRYWTRANS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Mirosławcu,  Alegra-

Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach oraz M. C. prowadząca działalność gospodarczą pod 

nazwą POLONEZ M. C. z siedzibą w Rymaniu zwani dalej: „odwołującym” w dniu 27 grudnia 

2018  r.  wni

eśli  odwołanie  w  ramach  części  1  i  2  zamówienia,  w  którym  zarzucili 

zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  zw.  z  26  ust.  3  i  4  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  poprzez 

bezpodstawne,  przedwczesne  wykluczenie  z  postępowania,  pomimo,  że  wskazywane 

obecnie  przez  z

amawiającego  elementy  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu 

Zamówienia  (zwanego  dalej:  „JEDZ”),  których  nie  wpisał  odwołujący  -  nie  miały 

znaczenia  dla  wstępnego  potwierdzenia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  JEDZ,  a 

ponadto mogły zostać zweryfikowane na etapie składania dokumentów podmiotowych; 

2)  art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwani

a do wyjaśnień, a w efekcie wykluczenie 

odwołującego  pomimo  złożenia  przez  niego  wyjaśnień  dotyczących  dysponowania 

osobami. 

W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł  uwzględnienie odwołania w 

całości  i  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dla 

pakietu 1 i 2 zamówienia oraz ponowne badanie i ocenę ofert z udziałem jego oferty.  

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania,  albowiem  w 

przedmiotowym  postępowaniu  zamawiający  w  jego  ocenie  bezzasadnie  wykluczył  go  z 

postępowania  w  części  1  i  2,  a  następnie  odrzucił  jego  ofertę.  Gdyby  zamawiający 


przeprowadził  postępowanie  w  należyty  sposób,  złożyłby  dokumenty  potwierdzające 

spełnienie  przez  niego  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  uzyskałby  przedmiotowe 

zamówienie  –  odwołujący  stanął  na  stanowisku,  że  złożył  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 

wszystkich  ofert  złożonych w  ramach części  1  i 2.  Szkodą  jest  utracony zysk  w  wyniku nie 

uzyskania zamówienia. 

W  uzasadnieniu  zarzutu  nr  1  odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  na  podstawie 

informacji  przekazanych  mu  przez  ni

ego  w  JEDZ  mógł  jednoznacznie  i  bez  wątpliwości 

stwierdzić,  że podstawa dysponowania osobami  wskazanymi  do  realizacji  zamówienia była 

bezpośrednia.  Również  w  przypadku  sprzętu  -  ewentualne  podanie  lub  nie  podanie  tej 

informacji  w  JEDZ  - 

nie  ma  wpływu  na  potwierdzenie  warunku  udziału  w  postępowaniu. 

Wynikało to według odwołującego wprost ze struktury formularza, który w Części II lit. C i D 

wymaga

ł podania od wykonawcy następujących informacji: 

„C:  Informacje  na  temat  polegania  na  zdolności  innych  podmiotów  Czy  wykonawca  polega 

na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w 

części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?” 

„D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega 

Czy  wykonawca  zamierza  zlecić  osobom  trzecim  podwykonawstwo  jakiejkolwiek  części 

zamówienia?” 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  w  każdym  z  JEDZ  na  tak  postawione  w  formularzu  pytania 

zaz

naczył  odpowiedź  NIE.  W  związku  z  tym  bezzasadnym  wydaje  się  być  zarzut 

przedstawiony przez z

amawiającego w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty o treści: 

Wskazanie podstawy dysponowania pozwal

a Zamawiającemu na zweryfikowanie czy wykonawca rzeczywiście 

dysponuje osobami/sprzętem oraz czy jest to zasób własny wykonawcy czy podmiotu trzeciego (w takim wypadku 

wymagany byłby również JEDZ podmiotu trzeciego oraz jego zobowiązanie do udostępnienia zasobów). 

Dalej  odwołujący  stwierdził,  że  z  treści  dostarczonych  przez  niego  dokumentów  JEDZ 

jednoznacznie  wynika,  że  nie  polega  on  na  zdolności  innych  podmiotów  ani  nie  zamierza 

zlecić  realizacji  zadania  żadnemu  podwykonawcy.  Oczywistym  jest  zatem,  że  dysponuje 

samodzielnie  osobami,  które  wskazał  do  realizacji  zamówienia.  Nie  ma  bowiem  innych  podmiotów 

wymienionych w JEDZ, które mogłyby niezależnie od odwołującego tymi osobami dysponować.  

Następnie odwołujący zaznaczył, że niewskazanie informacji, które było podstawą do wykluczenia 

go z postępowania nie miało znaczenia dla wstępnego potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu 

w JEDZ. 

Postępowanie odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 

odwróconej”  o  której  mowa  w  art.  24aa  ust.  1  i  2  Pzp.  W  związku  z  tym  zamawiający  w 

pierwszej kolej

ności dokonuje oceny ofert a następnie bada czy wykonawca, którego oferta 

została  oceniona  najwyżej  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  W  takim  przypadku 


JEDZ jest dokumentem bazowym, który jedynie w podstawowym stopniu uprawdopodabnia 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  JEDZ  daje  zatem  możliwość  wstępnego 

stwierdzenia  czy  wykonawca  spełnia  warunki.  Na  tak  wczesnym  etapie  postępowania, 

nieuzasadnione jest żądanie przedstawienia podstawy dysponowania osobami wskazanymi 

do  realizacji  zamówienia.  Szczegółową  z  punktu  widzenia  odwołującego  informacją  o 

p

odstawach  dysponowania tymi  osobami  lub  narzędziami  - mogłaby  być  zweryfikowana na 

dalszych etapach postępowania, w tym przy składaniu dokumentów podmiotowych. 

Odnośnie do tej kwestii odwołujący wskazał, że informacja, której żądał w wezwaniu zamawiający 

zmierzała  raczej  jedynie  do  potwierdzenia  przez  odwołującego,  że  dysponuje  samodzielnie 

osobami wskazanymi do realizacji zamówienia i sprzętem, aniżeli do wskazywania na jakiej 

podstawie  o

dwołujący  uważa,  że  dysponuje  tymi  osobami  samodzielnie  (fragment  wezwania: 

wzywamy do złożenia wyjaśnień,  czy informacje wskazane w pkt IV lit. C pkt 6 JEDZ stanowią potwierdzenie 

spełnienia warunku dysponowania tymi osobami). 

W tym miejscu 

odwołujący podkreślił, że w wyniku złożenia JEDZ przekazał zamawiającemu 

wszelkie  informacje,  w  wyniku  których  zamawiający  mógł  wstępnie  potwierdzić  warunki 

udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  zignorował  fakt,  że  możliwość  weryfikacji 

ewentualnych  dodatkowych  kwestii,  które  były  dla  niego  istotne  (takie  np.  jak  wyjaśnienie 

szczegółowej podstawy  dysponowania)  - występuje również na dalszych etapach badania i 

oceny ofert w trakcie których następuje potwierdzenie oświadczeń zawartych w JEDZ. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  nr  2  odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  wzywając  do 

uzupełnienia JEDZ jak wynika z  Informacji  o wyborze najkorzystniejszej  oferty  wymagał  od 

wykonawcy  dodatkowego  potwierdzenia  dysponowania  osobami  wskazanymi  do  realizacji 

zamówienia.  Natomiast  dalej  odwołujący  zauważył,  że  w  treści  wezwania  zamawiający  nie 

skonkretyzował jak wykonawca powinien udowodnić, potwierdzić fakt dysponowania danymi 

osobami.  W  Informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  zamawiający 

wskazał, że wezwanie do uzupełnienia JEDZ było „szczegółowe”. 

W  związku  z  tym  odwołujący  stwierdził,  że  nie  może  być  mowy  o  „szczegółowości” 

wezwania,  w  sytuacji,  w  której  zamawiający  zadaje  w  wezwaniu  pytanie  o  treści  „czy 

informacje wskazane w pkt. 4 lit. C pkt 6 JEDZ stanowią potwierdzenie spełnienia warunku 

dysponowania  danymi  osobami

”.  Pytanie  to  daje  de  facto  jedynie  dwie  możliwości 

odpowiedzi przez wykonawcę tj. potwierdzenia bądź zaprzeczenia. Wezwanie odwołującego 

do wyjaśnień nie zawierało zwrócenia się ani o przedłożenie dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie  osób,  ani  samego  samo  wskazania  na  podstawie  jakich  stosunków  osoby  te 

były w dyspozycji odwołującego. Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu Cywilnego „Oświadczenie woli 

należy  tak  tłumaczyć,  jak  tego  wymagają  ze  względu  na  okoliczności,  w  których  złożone  zostało, 

zasady  współżycia  społecznego  oraz  ustalone  zwyczaje.”  Zgodnie  z  powyższym  z  tak  ujętego 

wezwania  o

dwołujący  nie  mógł  odczytać  intencji,  która  by  to  wezwanie  przekraczała,  a  na  którą 


powołuje  się  zamawiający  uzasadniając  wykluczenie  odwołującego  z  postępowania.  Odwołujący 

odpowiadając w piśmie z dnia 10 grudnia 2018 r. jednoznacznie odpowiedział na tak zadane 

mu  pytanie,  zatem  możemy  mówić  o  poprawnym  uzupełnieniu  przez  odwołującego  tego 

wymagania. 

Ponadto odwołujący  stwierdził,  że niezrozumiałym jest  postępowanie zamawiającego, który 

w  pierwszej  kolejności  nie  doprecyzował  żądania  w  wezwaniu  z  dnia  6  grudnia  2018  r.  a 

później  twierdząc,  iż  nie  otrzymał  wystarczających  informacji  zaniechał  dalszej  procedury 

wyjaśnień  a  w  efekcie  wykluczył  odwołującego  z  udziału  w  postępowaniu.  W  ocenie 

odwołującego  celem  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  jest  uzyskanie  dodatkowych 

informacji,  co  w  przypadkach  wątpliwości,  niejasności  co  do  treści  złożonych  dokumentów 

pozwoli  z

amawiającemu dokonać należytego badania i  oceny  spełnienia  warunków  udziału 

w postępowaniu. Obowiązkiem zamawiającego jest prowadzenie postępowania w sposób rzetelny, 

dlatego w przypadku kiedy zapisy czy to w ofercie czy w JEDZ budzą jego wątpliwości powinien je 

szczegółowo i jednoznacznie opisać w wezwaniu do wyjaśnień, oraz określić sposób w jaki powinny 

zostać  wyjaśnione.  W  ocenie  odwołującego  doszło  do  zaniechania  przez  zmawiającego 

wyjaśniania  treści  oferty,  w  szczególności  dokumentu  JEDZ  który  jest  jej  elementem.  W 

przedmiotowej  sprawie 

konieczne  było  podjęcie  przez  zamawiającego  kroków  w  celu 

dalszego wyjaśnienia oferty. Twierdzenie takie jest uzasadnione, gdyż mamy do czynienia z 

sytuacją,  w  której  zamawiający  twierdzi,  że  nie  uzyskał  wystarczającej  jego  zdaniem 

informacji  do  potwierdz

enie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Skoro  zatem  zamawiający 

miał  wątpliwości  to  powinien  był  do  nich  nawiązać  wprost  w  wezwaniu,  a  z  pewnością 

powinien  wykazać się ostrożnością i nie odrzucać oferty przed dostatecznym wyjaśnieniem 

tych wątpliwości.  

Rea

sumując  odwołujący  stwierdził,  że  w  niniejszym  postępowaniu  zamawiający 

wykazał się daleko idącym formalizmem, eliminując go z postępowania z powodu niepodania 

informacji,  które  nie  mają  bezpośredniego  skutku  w  postaci  braku  potwierdzenia  warunku 

udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wezwał do wyjaśnienia kwestii, które budziły jego 

wątpliwości, w taki sposób, aby wykonawca mógł zrozumieć jego intencje. W konsekwencji - 

naruszył ww. przepisy, co miało wpływ na wynik postępowania, gdyż oferta  odwołującego - 

nie została wybrana. 

W dniu 8 stycznia 2019 r. zamawiający przekazał odpowiedź na odwołanie, w której 

wniósł o oddalenie odwołania w całości podając uzasadnienie swojego stanowiska. Oryginał 

odpowiedzi na odwołanie został złożony na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 

10 stycznia 2019 r. 

Na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  także  odwołujący  złożył  swoje  pismo 

procesowe  z  dnia  10  stycznia  2019  r,  które  w  związku  z  wniesionym  odwołaniem  oraz 


złożona  odpowiedzią  na  odwołanie  stanowiło  dodatkową  argumentację  odwołującego  na 

potwierdzenie zasadności zarzutów odwołania. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uwzględniając  dokumentację  postępowania,  dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony, 

ustaliła i zważyła co następuje. 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  naruszenie  przez  z

amawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została 

wypełniona  także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania, 

wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  nadesłanej  przez 

zamawiającego  do  akt  sprawy  w  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  w  dniu  4 

stycznia  2019  r

.  w  tym  w  szczególności  z  treści:  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), dwóch pism zamawiającego z dnia 30 listopada 2018 r. 

skierowanych  do  odwołującego  w  sprawie  wezwania  do  uzupełnienia  treści  JEDZ  (jedno 

pismo dla części 1 zamówienia i jedno pismo dla części 2 zamówienia), uzupełnionych JEDZ 

w odpowiedzi na pisma z dnia 30 listopada 2018 r. złożonych przez odwołującego dla części 

1 i 2 zamówienia w dniu 6 grudnia 2018 r, dwóch pism zamawiającego z dnia 6 grudnia 2018 

r. skierowanych do odwołującego w sprawie wezwania do  złożenia wyjaśnień (jedno pismo 

dla  części  1  zamówienia  i  jedno  pismo  dla  części  2  zamówienia)  oraz  pisma  z  dnia  17 

grudnia 2018 r. w sprawie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów 

podniesion

ych w odwołaniu Izba uznała, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zamawiający  w  pkt  6.2.  SIWZ  postawił  następujące  warunki  w  zakresie  potencjału 

technicznego i osobowego: 

1) dla części (pakietu) 1 w zakresie potencjału technicznego: 

a) 

co najmniej 1 szt. ciągników specjalistycznym typu skider, forwarder lub maszyn typu 

klembank  albo  ciągników  rolniczych  z  napędem  na  dwie  osie  oraz  wyposażonych  w 

urządzenia,  którymi  można  dokonywać  zrywki 

drewna  dłużycowego  metodą 

półpodwieszoną, 

b) 

co najmniej 2 szt. zestawów do zrywki drewna stosowego składających się z jednostki 

napędowej  zagregowanej  z  urządzeniem  pozwalającym  na  wykonanie  zrywki  metodą 


nasiębierną  (bez  styku  surowca  z  podłożem)  wyposażonych  w  żuraw  do  załadunku  i 

rozładunku drewna, 

c) 

co najmniej 2 szt pługów leśnych dwuodkładnicowych do przygotowania gleby leśnej 

pod  odno

wienia  i  poprawki,  pozwalających  wykonać  orkę  pasów  w  odstępach  1,50-1,60  m 

oraz  spulchniaczem  (pogłębiaczem)  pozwalającym  spulchnić  dno  wyoranego  pasa  na 

głębokość  minimum  30  cm,  Leśny  pług  dwuodkładnicowy  i  spulchniacz  mogą  być 

zagregowane, 

d) 

co  najmniej  1 

szt.  zestawów  do  uporządkowania  powierzchni  z  pozostałości 

zrębowych lub rębaków wraz z ciągnikiem, 

zaś w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 

a) 

co najmniej 8 osobami, a w przypadku wykorzystania maszyn wielooperacyjnych typu 

harwester  -  co 

najmniej  1  osobami,  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac z za

kresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające 

im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo 

odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  w  innych  Państwach  Członkowskich  Unii 

Europejskiej; 

b) 

co  najmniej 

3  osobami,  które  ukończyły  szkolenie  w  zakresie  pracy  ze  środkami 

chemicznymi  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  8  maja 

2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) 

lub  posiadające  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących  przepisów  które  uprawniają  do  pracy  w  kontakcie  ze  środkami  ochrony 

roślin. 

2) dla części (pakietu) 2, w zakresie potencjału technicznego: 

a) 

co najmniej 1 szt. ciągników specjalistycznym typu skider, forwarder lub maszyn typu 

klembank  albo  ciągników  rolniczych  z  napędem  na  dwie  osie  oraz  wyposażonych  w 

urządzenia,  którymi  można  dokonywać  zrywki  drewna  dłużycowego  metodą 

półpodwieszoną, 

b) 

co najmniej 2 szt. zestawów do zrywki drewna stosowego składających się z jednostki 

napędowej  zagregowanej  z  urządzeniem  pozwalającym  na  wykonanie  zrywki  metodą 

nasiębierną  (bez  styku  surowca  z  podłożem)  wyposażonych  w  żuraw  do  załadunku  i 

rozładunku drewna 

c) 

co najmniej 2 szt. pługów leśnych dwuodkładnicowych do przygotowania gleby leśnej 

pod  odnowienia  i  poprawki,  pozwalających  wykonać  orkę  pasów  w  odstępach  1,50-1,60  m 

oraz  spulchniaczem  (pogłębiaczem)  pozwalającym  spulchnić  dno  wyoranego  pasa  na 


głębokość  minimum  30  cm,  Leśny  pług  dwuodkładnicowy  i  spulchniacz  mogą  być 

zagregowane. 

d) 

co  najmniej  1  szt.  zestawów  do  uporządkowania  powierzchni  z  pozostałości 

zrębowych lub rębaków wraz z ciągnikiem, 

zaś w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 

a) 

co najmniej 6 osobami, a w przypadku wykorzystania maszyn wielooperacyjnych typu 

harwester  - 

co  najmniej  1  osobami,  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające 

im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo 

odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  w  innych  Państwach  Członkowskich  Unii 

Europejskiej; 

b) 

co  najmniej  2  osobami,  które  ukończyły  szkolenie  w  zakresie  pracy  ze  środkami 

chemicznymi  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  8  maja 

2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r, poz. 554) 

lub  posiadające  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących  przepisów  które  uprawniają  do  pracy  w  kontakcie  ze  środkami  ochrony 

roślin. 

Celem  wstępnego  potwierdzenia  spełnienia  opisanych  powyżej  warunków  udziału  w 

postępowaniu  wykonawcy,  zgodnie  z  treścią  pkt.  7.1.  lit.  a  SIWZ,  zobowiązani  byli  do 

uzupełnienia JEDZ w następujący sposób: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 

oraz  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których 

mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące 

oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): (...) 

na  potwierdzenie  sp

ełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dot.  technicznej  lub 

zawodowej  w  zakresie  potencjału  technicznego  -  informacje  nt.  ilości  (1)  maszyn  leśnych 

typu harwester, (2) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, 

(3)  pługów  do  przygotowania  gleby  oraz  (4)  zestawów  do  porządkowania  powierzchni  lub 

rębaków, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 9)JEDZ; 

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 6.2. 

3)  3.2.  tj

.  maszyna  leśna  typu  harwester,  ciągnik  zrywkowy  lub  ciągnik  przystosowany  do 

zrywki  drewna,  pług  do  przygotowania  gleby,  zestaw  do  porządkowania  powierzchni  lub 

rębak,  ich  opis  tj.  marka,  model  oraz  podstawy  dysponowania,  a  w  przypadku  maszyny 

leśnej typu harwester, ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna 

również numer seryjny. 


na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub 

zawodowej  w  zakresie  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  — 

informacje  nt.  ilości  (1)  osób  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac  z  zakresu  gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  Nr  161,  poz.  1141)  lub  posiadających 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów 

albo  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  w  innych  Państwach  Członkowskich  Unii 

Europejskiej  oraz  ilości  (2)  osób,  które  ukończyły  szkolenie  w  zakresie  pracy  ze  środkami 

chemicznymi  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  8  maja 

2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r, poz. 554) 

lub  posiadające  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących  przepisów  które  uprawniają  do  pracy  w  kontakcie  ze  środkami  ochrony 

roślin, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ. 

We  wskazanej  części  JEDZ  należy  podać  informacje  nt.  danych  personalnych  (imię  i 

nazwisko)  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  zakresu 

wykonywanych  przez  nich  czynności,  posiadanych  uprawnień  (jeżeli  są  wymagane)  oraz 

podstawy  dysponowania,  a  w  stosunku 

do  osób  nadzoru  należy  podać  również  ich 

wykształcenie. 

W  dniu  23  listopada  2018  r.  o

dwołujący  złożył  JEDZ,  dla  wszystkich  czterech 

podmiotów wchodzących w skład jego konsorcjum. 

Z  powodu 

przedłożenia  przez  odwołującego  JEDZ  niezawierających  oświadczeń  w 

zakresie  braku  podstaw  wykluczenia  oraz 

spełnienia  warunków  udziału  w  postepowaniu, 

z

amawiający pismami z dnia 30 listopada 2018 r (osobnym pismem dla części 1 i osobnym 

dla  części  2  zamówienia),  wezwał  odwołującego  do  uzupełnienia  treści  JEDZ,  w  których 

ws

kazał, że: 

Na podstawie dostarczonych dokumentów nie możemy stwierdzić, że oferta spełnia stawiane 

w SIWZ wymagania. W związku z powyższym wzywamy do uzupełnienia formularzy JEDZ w 

zakresie i 

formie, które zostały określone w SIWZ: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wy

kluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 

6.1.  oraz  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których 

mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące 

oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej 

lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego  informacje nt ilości (1) maszyn leśnych 

typu harwester, (2) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, 

(3)  pługów  do  przygotowania  gleby  oraz  (4)  zestawów  do  porządkowania  powierzchni  lub 

rębaków, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ; 


We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 6.2. 

.2.  tj.  maszyna  leśna  typu  harwester,  ciągnik  zrywkowy  lub  ciągnik  przystosowany  do 

zrywki  drewna,  pług  do  przygotowania  gleby,  zestaw  do  porządkowania  powierzchni  lub 

rębak,  ich  opis  tj.  marka,  model  oraz  podstawy  dysponowania,  a  w  przypadku  maszyny 

leśnej typu harwester, ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna 

również numer seryjny 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub 

zawodowej  w  zakresie  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia 

informacje  nt.  ilości  (1)  osób  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac  z  zakresu  gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  Nr  161,  poz.  1141)  lub  posiadających 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów 

albo  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  w  innych  Państwach  Członkowskich  Unii 

Europejskiej  oraz  ilości  (2)  osób,  które  ukończyły  szkolenie  w  zakresie  pracy  ze  środkami 

chemicznymi  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  8  maja 

2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) 

lub  posiadające  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących  przepisów  które  uprawniają  do  pracy  w  kontakcie  ze  środkami  ochrony 

roślin, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ. 

We  wskazanej  części  JEDZ  należy  podać  informacje  nt.  danych  personalnych  (imię  i 

nazwisko)  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  zakresu 

wykonywanych  przez  nich  czynności,  posiadanych  uprawnień  (jeżeli  są  wymagane)  oraz 

podstawy  dysponowania,  a  w  stosun

ku  do  osób  nadzoru  należy  podać  również  ich 

wykształcenie. 

W  dniu  6  grudnia  2018  r.  odwołujący  złożył  uzupełnione  JEDZ  przez  wszystkich 

członków  konsorcjum  dla  części  1  i  2  zamówienia.  Uzupełnione  JEDZ  nie  zawierały 

informacji  dotyczących  podstaw  dysponowania  w  zakresie  osób  skierowanych  do  realizacji 

zamówienia oraz części wymaganego sprzętu. 

Tego  samego  dnia  tj.  6  grudnia  2018  r.  zamawiający  wezwał  odwołującego  do 

złożenia  wyjaśnień,  które  dotyczyły  wyjaśnienie  intencji  odwołującego  związanej  ze 

sposobem 

uzupełnienia JEDZ. 

W  dniu  17  grudnia  2018  r.  zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 

postępowaniu  dla  części  1,  2  i  6.  Przy  czym  w  piśmie  stanowiącym  informację  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  poinformował  o  wykluczeniu  odwołującego  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  pkt  12  Pzp  i  uznał  jego  ofertę  za  odrzuconą  w 

ramach części 1 i 2. 


Jak wynika z ww. fragmentów SIWZ wykonawcy zostali zobowiązani do tego żeby już 

w JEDZ, a dokładniej w wyraźnie wskazanych przez zamawiającego fragmentach JEDZ, na 

potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznej  i  zawodowej  podać  m.  in.  informacje  dotyczące  podstaw  dysponowania  w 

zakresie  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia  oraz  wymaganego  sprzętu.  Wymóg 

ten w żaden sposób nie był kwestionowany przez wykonawców po wszczęciu postępowania 

w  związku  z  tym  był  on  wiążący  dla  wykonawców  oraz  nie  mógł  zostać  zbagatelizowany 

przez  Izbę  na  etapie postepowania odwoławczego.  Ponadto  należy  także stwierdzić,  że co 

prawda podany przez zamawiającego sposób wypełnienia JEDZ nie był prosty, gdyż na jego 

wypełnienie składało się de facto wiele oświadczeń i deklaracji, to zakreślone wymogi oraz 

instrukcja wypełnienia JEDZ w zakresie objętym odwołaniem tj. z uwzględnieniem obowiązku 

wskazania  podstaw  dysponowania  osobami  oraz  sprzętem  nie  była  szczególnie  trudna  do 

zrozumienia  i  wynikała  bezpośrednio  z  postanowień  SIWZ.  Świadczyć  o  tym  może  także 

postepowanie  odwołującego,  który  co  do  części  sprzętu  podał  w  JEDZ  informacje  co  do 

podstaw  jego  dysponowania,  co  wskazuje,  że  zdawał  sobie  sprawę  z  tej  okoliczności. 

Niemniej  zarówno  w  odwołaniu  jak  i  na  rozprawie  nie  był  w  stanie  wyjaśnić  powodów 

niewskazania podstaw dysponowania pozostałego sprzętu oraz osób. Warto także dodać, że 

w  pierwotnie  złożonych  JEDZ  zarówno  dla  części  1  jak  i  2  odwołujący  zupełnie  pominął  tę 

część JEDZ ograniczając się do podania podstawowych informacji identyfikujących członków 

konsorcjum.  Skutkiem  tak  złożonych  JEDZ  były  dwa  pisma  z  dnia  30  listopada  2018  r 

(oddzieln

e  dla  każdej  z  części),  skierowane  przez  zamawiającego  do  odwołującego.  Izba 

uznała, że pisma te (pomimo pewnych nieścisłości w nazewnictwie) stanowiły jednoznaczne 

i wyraźne wezwanie do uzupełnienia formularzy JEDZ w zakresie i formie wynikającej z pkt 

7.1.  SIWZ.  Treść  tych  pism  w  ocenie  Izby  została  szczególnie  zdeterminowana  pierwotnie 

złożonymi JEDZ, które nie zawierały żadnych informacji co do braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym ich 

treść  skoncentrowała  się  na  przytoczeniu  właściwych  postanowień  SIWZ.  Ponadto 

przedmiotowe pisma stanowiły  wezwanie do  uzupełnienia JEDZ zatem  należy  uznać,  że  w 

pełni realizowały normę prawną wynikającą z przepisu art. 26 ust. 3 Pzp.  

W odpowiedzi na te pisma odwołujący złożył uzupełnione JEDZ, które jak wskazano 

powyżej  nie  zawierały  informacji  dotyczących  podstaw  dysponowania  w  zakresie  osób 

skierowanych do 

realizacji zamówienia oraz części wymaganego sprzętu. Zgodnie z treścią 

art. 26 ust. 3 Pzp 

jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 

1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia,  lub  do 


udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia,  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega 

odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Jak  wynika  z  powyższego 

przepis ten ma 

zastosowanie także do oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, a więc 

m.  in.  do  JEDZ.  Ponadto  w  przedmiotowej  sprawie  należy  także  wskazać  na  wynikającą  z 

jednolitego  orzecznictwa  Izby  możliwość  wyłącznie  jednokrotnego  wzywania  wykonawców 

do uzupełnienia danego dokumentu (zob. m.in. wyrok z 26 września 2016 r., o sygn. akt KIO 

1648/16,  KIO  1660/16,  czy  też  wyrok  z  15  marca  2016  r.  o  sygn.  akt  KIO  296/16).  Jak 

wskazano  powyżej  w  pismach  z  dnia  30  listopada  2018  r.  zamawiający  wezwał  do 

uzupełnienia JEDZ w ramach części 1 i 2 zamówienia, a w pismach tych przytoczone zostały 

odpowiednie  fragmenty  SIWZ  dotyczące  także  podania  informacji  odnośnie  podstaw  do 

dysponowania w  związku z tym kolejna próba wyjaśnienia w tym zakresie prowadziłaby do 

ponownego  umożliwienia  odwołującemu  uzupełnienia  informacji  o  podstawach 

dysponowania  osobami  skierowanymi 

do  realizacji  zamówienia  oraz  sprzętem,  co  byłoby 

sprzeczne ze 

treścią art. 26 ust. 3 Pzp. 

Izba  także  w  pełni  przyjęła  argumentację  zamawiającego  zawartą  w  odpowiedzi  na 

odwołanie,  która  mając na  uwadze treść  wyroku  z  dnia 8 czerwca  2017  r.  o sygn.  akt  KIO 

podkreślała,  że  skoro  wykonawca  nie  składa  dokumentów  innych  niż  JEDZ,  na 

danym  etapie  postępowania,  to  tym  bardziej  w  JEDZ  muszą  być  zawarte  precyzyjnie 

wszystkie  informacje,  które  zamawiający  dotychczas  mógł  uzyskać  z  innych  dokumentów 

składanych  przez  wykonawców  wraz  z  wnioskiem  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym, informacje zawarte w 

JEDZ  mają  być  na  tyle szczegółowe,  aby  na  przykład  na  ich  podstawie  zamawiający  mógł 

stwierdzić  czy  dana  dostawa/usługa/robota  budowlana  wskazana  przez  wykonawcę  w  celu 

wykazania  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  rzeczywiście  miała 

taki  zakres,  jaki  odpowiada  ukształtowanym  przez  zamawiającego  warunkom  udziału  w 

postępowaniu. Zatem odformalizowanie postępowania, nie polega na tym, że nie podaje się 

informacji,  bądź  podaje  się  jakiekolwiek  informacje  lecz  na  tym  polega  odformalizowanie 

procedury,  że  na  etapie  składania  JEDZ  wykonawca  zobowiązany  jest  do  jasnego, 

pr

ecyzyjnego  przedstawienia  informacji,  których  ocena  pozwoli  na  sprawdzenie  zdolności 

wykonawcy  i  spełnienia  przez  niego  warunków,  a  nie  musi  wykonawca  na  tym  etapie 

postępowania  składać  dużej  liczby  dokumentów.  Nie  zmienia  się  bowiem  sposób  oceny  i 

weryfik

acji zdolności wykonawców, wszyscy muszą wykazać się spełnieniem warunków oraz 

w  tym  zakresie  przedstawić  stosowne  zobowiązania  w  JEDZ,  czyli  JEDZ jest  dokumentem 

kategorycznym  jeżeli  chodzi  o  wagę  oświadczeń  i  informacji  jakie  wykonawca  przedstawia 

za jeg

o pomocą. 


W przedmiotowej sprawie Izba 

przyjęła także stanowisko zawarte ww. wymienionym 

wyroku 

w sprawie o sygn. akt KIO 888/17, że złożenie oświadczeń przez wykonawców to nie 

jest  test  na  umiejętność  uzupełnienia  Jedz-a  ale  faktyczne  i  realne  odformalizowanie 

postępowania,  które  jednocześnie  pozwala  Zamawiającemu  na  prowadzenie  weryfikacji 

wykonawców,  którzy  nie  są  zobowiązani  do  złożenia  na  tym  etapie  postępowania 

dokumentów.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  będzie 

zobowiązany  do  przedstawienia  dokumentów,  które  będą  potwierdzały  treść  złożonych 

oświadczeń.  (…)  Takie  informacje  powinny  zostać  podane  w  Jedz-u,  bowiem  odnośnie 

wykazani

a spełnienia warunków udziału w postępowaniu nic się nie zmieniło poza tym, że to 

nie  dokument

y  są  oceniane  przez  Zamawiającego,  a  złożone  oświadczenie.  W  Instrukcji 

wypełnienia Jedz  na  stronie internetowej  Urzędu Zamówień  Publicznych  również  w  sposób 

prosty  można  wyczytać,  że  informacje  wykonawca  przedstawia  o  ile  Zamawiający  określił 

konkretne  wy

magania.  Wymagania  Zamawiający  określa  w  warunku  udziału  w 

postepowaniu.  Brak  podania  informacji  stanowiących  odpowiedź  na  skonkretyzowane 

wymagania  Zamawiającego,  czyli  brak  złożenia  oświadczeń  powinien  zostać  uzupełniony 

przez  Zamawiającego,  a  nie  wyjaśniany.  Jednolity  europejski  dokument  zamówienia,  jak 

zostało to już wcześniej wskazane zawiera oświadczenie własne wykonawcy, a w zasadzie 

szereg  oświadczeń,  które  stanowią  odpowiedź  na  ukształtowane  przez  Zamawiającego 

wymagania. Ta wielość oświadczeń zawartych w Jedz-u powoduje, że tylko jedno lub kilka z 

tych oświadczeń może być błędnych, niepełnych – w takim przypadku, w ocenie Izby, Jedz 

może  podlegać  uzupełnieniu  w  zakresie  właśnie  tych  zindywidualizowanych  oświadczeń. 

Tym  samym,  w  odpowiedzi  na  wezwan

ie  Zamawiającego  do  uzupełnienia  określonych 

oświadczeń,  wykonawca  jest  zobowiązany  uzupełnić  Jedz  w  tym  właśnie  zakresie.  (…) 

Resumując  tą  część  Izba  wskazuje,  że  w  zależności  od  tego  jaką  wadę,  brak  zdiagnozuje 

Zamawiający w  złożonym Jedz-u i wskaże w wezwaniu do uzupełnienia dokumentu, w taki 

sposób będzie podlegał on uzupełnieniu (…).  

Tym  samym  w  ocenie  Izby  w  wyniku  nieuzupełnienia  JEDZ  przez  odwołującego  w 

sposób  wskazany  w  pismach  z  dnia  30  listopada  2018  r.  zamawiający  podjął  prawidłową 

czynność  o  wykluczeniu  odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12 

Pzp  w  związku  z  niewykazaniem  przez  odwołującego  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  Niniejsze  oznacza,  że  zamawiający  nie  miał  podstaw  do  przeprowadzenia 

dalszej  oceny  ofer

ty  odwołującego  dla  obu  objętych  odwołaniem  części  zamówienia.  Jak 

wskazano 

powyżej  ponowne  zastosowanie  art.  26  ust.  3  Pzp  byłoby  niedopuszczalne. 

Podobnie  zamawiający  nie  mógł  zastosować  w  przedmiotowej  sprawie  art.  26  ust.  4  Pzp, 

którego  naruszenie  w  treści  zarzutu  nr  1  wskazał  odwołujący.  Zgodnie  z  tym  przepisem 

zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Po pierwsze już 


samej treści art. 26 ust. 4 Pzp wynika, że nie ma on zastosowania w przypadku dokumentu 

JEDZ, gdyż ma on zastosowanie do oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 Pzp, natomiast JEDZ stanowi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp. Po 

drugie przepis 

art. 26 ust. 4 Pzp. nie może być stosowany w celu uzupełnienia brakujących 

informacji,  których  udzielenie  jest  obowiązkiem  wykonawcy  (zob.  wyrok  z  dnia  15  stycznia 

2016 r. o sygn. akt KIO 2792/15). 

Ponadto  braki  w  treści  JEDZ  nie  mogły  zostać  zweryfikowane  na  etapie  składania 

dokumentów podmiotowych poprzez  zastosowanie przez zamawiającego przepisu z art. 26 

ust.  1  Pzp.  Przepis  ten  nakazuje  z

amawiającemu,  aby  przed  udzieleniem  zamówienia 

wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym 

terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających 

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp.  Natomiast  w  przedmiotowym 

p

ostępowaniu  odwołujący  nie  wykazał  spełnienia  warunków  określonych  przez 

z

amawiającego  w  SIWZ  -  we  wstępnym  oświadczeniu  JEDZ  -  zatem  nie  było  podstaw  do 

wezwania  o

dwołującego  do  przedłożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, skoro już na etapie wstępnych 

oświadczeń odwołującego okazało się, że nie wykazał on spełnia wymagań zamawiającego. 

Nie  może  bowiem  dojść  do  sytuacji,  w  której  wykonawca  odpowiadając  na  wezwanie 

z

amawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp złoży lub uzupełni dokument JEDZ w ten sposób, 

że  nie  będzie  on  w  dalszym  ciągu  potwierdzał  spełniania  ustalonych  warunków  udziału  w 

postępowaniu licząc, że swoje błędy naprawi przy kolejnym podejściu składając dokumenty 

na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  P

zp.  W  związku  z  tym  Izba  przyjęła  argumentację 

zamawiającego  i  uznała,  że  nie  można  zgodzić  się  z  twierdzeniem,  iż  przy  odpowiedzi  na 

wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1 

Pzp  odwołujący  mógłby  złożyć  prawidłowy  „wykaz  osób”  i 

„wykaz  sprzętu”,  które  zawierałyby  już  tym  razem  wszystkie  informacje  potwierdzające 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Takie  postępowanie  oznaczałoby  danie 

wykonawcy kolejnej możliwości naprawienia błędów i niedoskonałości JEDZ, które powinny 

zostać  zweryfikowane  w  wyniku  pierwszego  z  wezwań  zamawiającego  z  dnia  30  listopada 

2018 r. i tym sa

mym stanowiłoby niedopuszczalne obejście art. 26 ust. 3 Pzp. 

W konkluzji Izba stwierdziła, że żaden z postawionych przez odwołującego zarzutów 

tj. naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp w związku z art. 26 ust. 3 i 4 Pzp 

w związku z art. 7 ust. 1 Pzp oraz samodzielnie art. 26 ust. 3 Pzp nie znalazł potwierdzenia 

w stanie przedmiotowej sprawy. 

W  związku  z  powyższym,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp,  orzeczono  jak  w 

sentencji. 


Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Brak  potwierdzenia  zarzutów  wskazanych  w 

odwołaniu  powoduje,  iż  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  została  wypełniona 

hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 

10 Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 

),  stosownie  do  wyniku  postępowania.  Izba  zasądziła  od  odwołującego  na  rzecz 

z

amawiającego kwotę 4 355 zł 66 gr (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 

sześćdziesiąt  sześć  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z 

tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (w kwocie 3 600 zł 00 gr – słownie: trzy tysiące sześćset 

złotych zero groszy) oraz dojazdu na wyznaczone posiedzenie i rozprawę (w kwocie 755 zł 

66  gr 

–  słownie:  siedemset  pięćdziesiąt  pięć  złotych  sześćdziesiąt  sześć  groszy)  –  na 

podstawie złożonego zestawienia kosztów. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Słowa kluczowe:
JEDZ
wiper-pixel