KIO 2660/18 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2019 roku

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2660/18 

POSTANOWIENIE 

 z dnia 14 stycznia 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:  Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant: 

Rafał Komoń  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  jawnym, 

z  udziałem  Stron  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  w  dniu  14  stycznia  2019  roku,  w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  2018  roku  przez  wykonawcę 

ERBUD OPERATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Lesku 

przy  udziale 

wykonawców    wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Elektromontaż  Rzeszów 

spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Rzeszowie  (pełnomocnik),  JTB  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Szymbarku,  GEO-EKO  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sanoku  zgłaszających  swoje  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2660/18 po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Odrzuca odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  wykonawcę  ERBUD  OPERATIONS 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

ERBUD  OPERATIONS  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Jasionce 

tytułem wpisu od odwołania, 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164  ze  zmianami)  na  niniejsze  postanowienie 

– 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Krośnie. 

Przewodniczący: 

……………………. 


Sygn. akt: KIO    2660/18 
 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lesku - prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

pod 

nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

października 2018 roku pod numerem 637694-N-2018.  

 
27 grudnia 2018 roku działają na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  roku,  poz.  1986  ze  zm.;  dalej:  „Pzp”  
lub  „ustawa”)  Odwołujący  –  Erbud  Rzeszów  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  
z  siedzibą  w  Jasionce  (dalej:  Odwołujący)  wniósł  odwołanie  od  czynności  zaniechania 
wykluczenia  i  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  
o udzielenie zamówienia, tj. oferty konsorcjum firm: Elektromontaż Rzeszów spółka akcyjna  
z  siedzibą  w  Rzeszowie,  JTB  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 
Szymbarku, GEO - EKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (zwane 
dalej  „Konsorcjum”)  z  uwagi  na  niezgodną  z  przepisami  ustawy:  czynność  wyboru  oferty 
złożonej  przez  Konsorcjum  jako  oferty  najkorzystniejszej,  zaniechania  wykluczenia 
Konsorcjum  z  postępowania  z  uwagi  na  złożenie  informacji  przez  Konsorcjum 
wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego,  zaniechania  wykluczenia  Konsorcjum  z 
postępowania  z  uwagi  na  niespełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  zaniechania 
wezwania  Konsorcjum  do  wyjaśnienia  dokumentów  i  oświadczeń  składanych  na 
potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowania,  zaniechania  wezwania 
Konsorcjum  do  wyjaśnienia  treści  oferty,  względnie  do  odrzucenia  oferty,  z  uwagi  na 
popełnienie  przez  tego  wykonawcę  czynu  nieuczciwej  konkurencji  w  celu  uzyskania 
maksymalnej  ilości  punktów,  zaniechania  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  tj. 
oferty złożonej przez Odwołującego, z uwzględnieniem procedury określonej w art. 24aa ust. 
1 ustawy. 

 
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1)  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy oraz  

w  związku  z  naruszeniem  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  przez  zaniechanie 


wykluczenia  Konsorcjum  z  postępowania  pomimo,  że  wykonawca  ten  w  wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd 
przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  w 
wyniku  co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 
wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu; 

2)  art. 26 ust. 4 ustawy przez zaniechanie wezwania Konsorcjum do wyjaśnienia zakresu 

wykonywanych przez członków konsorcjum prac i ich wartości oraz dat ich realizacji, 
składanych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3)  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez 

zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  z  uwagi  na  niespełnienie  warunku  udziału  
w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego oraz zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 
i 3 ustawy w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy oraz w związku z 
naruszeniem  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia 
Konsorcjum  z  postępowania  pomimo,  że  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego 
działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy 
przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz w wyniku 
co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 
Zamawiającego w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego; 

4)  naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy ewentualnie  
5)  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  przez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  

do  wyjaśnienia  realności  i  wiarygodności  deklaracji  tego  wykonawcy  złożonej  
w  ofercie  w  zakresie  30-dniowego  terminu  wykonania  dokumentacji  projektowej, 
ewentualnie  zaniechania  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  z  uwagi  na  złożenie  oferty 
stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji; 

6)  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  w związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1  ustawy 

poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  jako  oferty 
najkorzystniejszej. 

 
Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia 

czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  jako  oferty  najkorzystniejszej,  dokonania  czynności 
badania  i  oceny  złożonych  ofert,  dokonania  czynności  wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum  
z  postępowania,  dokonania  czynności  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Konsorcjum  
z  postępowania,  ewentualnego  wezwania  Konsorcjum  do  wyjaśnienia  treści  dokumentów, 


oświadczeń  i  oferty  w  zakresie  wskazanym  w  uzasadnieniu,  oraz  dokonania  czynności 
wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  przedmiotowym  postępowaniu,  z  uwzględnieniem 
procedury określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy w odniesieniu do Odwołującego. 

W  uzasadnieniu 

podniesionych  na  wstępie  odwołania  zarzutów  Odwołujący  wskazał  wyrok 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  21  listopada  2018  roku  o  sygn.  akt  KIO  2288/18,  jak 

również na materiał dowodowy, którym dysponuje Zamawiający.  

Odwołujący  zawarł  uzasadnienie  w  odniesieniu  do  poszczególnych  zarzutów  oraz  wskazał 

również argumentację prawną w zakresie naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy wraz z 

przytoczeniem szeroko orzeczeń Izby.  

Izba ustaliła: 

Nazwa Odwołującego po terminie złożenia odwołania uległa zmianie i obecnie nazwa 

brzmi:  ERBUD  OPERATIONS  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Jasionce 

W  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  21  listopada  2018  roku  o  sygn.  akt  KIO 

2288/18 czytamy: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:  

1.1.  uniewa

żnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

1.2.  wezwanie  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  wykonawców  wspólnie 
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Elektromontaż  Rzeszów  Spółka 
Akcyjna  z siedzibą w Rzeszowie, JTB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z  siedzibą  w  Szymbarku,  GEO-EKO  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  
z siedzibą w Sanoku do wyjaśnienia lub uzupełnienia:  

a) 

wykazu  robót  oraz  dokumentów  składanych  na  potwierdzenie  spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia, 

b) 

wykazu  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia 
oraz  dokumentów  składanych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku 
potencjału kadrowego w  zakresie dotyczącym  kierownika  budowy  branży 

konstrukcyjno-budowlanej, 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 

 
W uzasadnieniu wyżej wymienionego orzeczenia Izba wskazała: 
 


(…)  Pierwsza  robota  –  wykonana  na  rzecz  SP  ZOZ  w  Myślenicach  nie  mieści  się  we 

wskazanym przez Zamawiającego okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.  

Na  podstawie  art.  14  ust.  1  Pzp  do  czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  

i  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  stosuje  się  przepisy  Kodeksu 

cywilnego  (dalej  Kc),  jeżeli  przepisy  ustawy  nie  stanowią  inaczej.  Wobec  powyższego  

do  obliczenia  terminu  zastosowanie  ma  art.  112  Kc,  zd.  pierwsze  -  termin  oznaczony  

w  tygodniach,  miesiącach  lub  latach  kończy  się  z  upływem  dnia,  który  nazwą  lub  datą 

odpowiada  początkowemu  dniowi  terminu,  a  gdyby  takiego  dnia  w  ostatnim  miesiącu  

nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Zastosowanie dyspozycji przytoczonego przepisu 

do  stanu  faktycznego  sprawy  prowadzi  do  wniosku,  że  skoro  ostatnim  dniem  terminu  jest 

dzień  składania  ofert,  tj.  1  października  2018  r.,  to  pierwszym  dniem  terminu  jest  

1 października 2013 r. Zadanie, którego realizacja zakończyła się 30 września 2013 r. wobec 

brzmienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  może  zatem  w  sposób  zgodny  z  SIWZ 

potwierdzać, że Przystępujący spełnił warunek wiedzy i doświadczenia. 

W  przypadku  zadań  zrealizowanych  na  rzecz  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Henryka 

Klimontowicza  w  Gorlicach  oraz  Szpitala  Miejskiego  w  Rudzie  Śląskiej  Sp.  z  o.o. 

Przystępujący nie wskazał powierzchni zabudowy obu budynków, w sposób zgodny z SIWZ. 

Z  kolei  w  przypadku  inwestycji  na  rzecz  Domu  Handlowego  "CENTRUM”  Sp.  z  o.o.,  

o  ile  powierzchnia  zabudowy  została  podana,  to  biorąc  pod  uwagę  zakres  zadania  nie 

wiadomo jaka część powierzchni dotyczy nowo wykonanej części budynku. 

Wątpliwości nie budzi natomiast inwestycja wskazana w punkcie czwartym, ale Zamawiający 

żądał,  by  wykonawcy  wykazali  się  wykonaniem  dwóch  zadań  spełniających  określone  

w  SIWZ  wymogi,  zatem  Izba  uznała,  że  Przystępujący  nie  wykazał  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu. 

Na  potrzeby  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  potencjału 

kadrowego  Przystępujący  wskazał  opisane  wyżej  inwestycje  nr  1  i  2,  tj.  zrealizowaną  

na  rzecz  SP  ZOZ  w  Myślenicach  oraz  na  rzecz  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Henryka 

Klimontowicza w Gorlicach. Jak opisano wyżej, oba te zadania nie spełniały wymogów SIWZ 

– pierwsza w zakresie terminu realizacji, druga w zakresie powierzchni zabudowy budynku. 

Art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  stanowi,  że  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  
się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  
lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Biorąc pod uwagę opisany wyżej stan faktyczny 
Izba uznała, że omawiany zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp potwierdził się, z tym, 
że  Zamawiający  przed  wyborem  oferty  Przystępującego  nie  przeprowadził  w  stosunku  
do  niego  procedury  uregulowanej  w  art.  26  ust.  3  Pzp,(…)  Wobec  powyższego,  przed 
ewentualnym wykluczeniem Przystępującego  z postępowania obowiązkiem Zamawiającego 
jest wezwać tego wykonawcę do odpowiedniego uzupełnienia lub wyjaśnienia wykazów oraz 
załączonych do nich dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału. 
Dlatego,  zgodnie  z  art.  192  ust.  7  Pzp  Izba  będąc  związana  zarzutami  odwołania,  ale  nie 


będąc  związana  żądaniami  w  odwołaniu  zawartymi  uznała,  że  zarzut  naruszenia  przez 
Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz art. 26 ust. 3 Pzp w związku z art. 22a ust. 1 
Pzp w  zw.  z § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia potwierdził się, ale nie nakazała wykluczenia 
Przystępującego z postępowania, tylko orzekła jak w sentencji. 
(…) 
O  ile  potwierdziło  się  twierdzenie  Odwołującego,  że  Przystępujący  nie  wykazał  spełniania 
warunków  udziału  w  postępowaniu  w  należyty  sposób,  o  tyle  fakt  ten  nie  oznacza 
automatycznie,  że  Przystępujący  twierdząc,  iż  spełnia  warunki  wprowadził  Zamawiającego  
w błąd.  
(…) 
 
 
 

Odwołujący  złożył  10  stycznia  2019  roku  Pismo  Procesowe  Odwołującego  

da

.  Wniosku  o  Przystępującego  o  odrzucenie  odwołania  z  dnia  9  stycznia  2019  roku 

wnosząc  o  oddalenie  wniosku  uczestnik  postępowania  odwoławczego  o  odrzucenie 
odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy. 
 

Zamawiający  złożył  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  pismo  z  11  stycznia  2019  roku  Pismo  Zamawiającego  Odpowiedź  na 
odwołanie z 27.12.2018r. 
wnosząc o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 
3-6 ustawy,  
 
 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  Elektromontaż  Rzeszów  spółka 

akcyjna  z  siedzibą  w  Rzeszowie  (pełnomocnik),  JTB  spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Szymbarku,  GEO-EKO  spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sanoku  (uczestnik  postępowania  odwoławczego)  złożyli  
w  trakcie  posiedzenia  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  Pismo 
Uczestnika Postępowania  - wniosek o odrzucenie odwołania 
z dnia 11 stycznia 2019 roku 
wnosząc o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3, 4 i 6 ustawy.  
W głoszeniu przystąpienia do postępowania odwoławczego – pismo z dnia 31 grudnia 2018 
roku 

– uczestnik postępowania odwoławczego wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie 

art. 189 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy.  
 

 
 
Uwzględniając  dokumentację  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  

i  stanowiska  Stron  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego  przedstawione  
w złożonych pismach i na posiedzeniu z udziałem ww., Izba stwierdziła, że odwołanie 
podlega odrzuceniu na podstawie przepisu art. 189 ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy  - Prawo 
zamówień publicznych. 

Wskazać  należy  w  tym  miejscu,  że  Izba  rozpoznając  odwołanie  zgodnie  z  art.  192 

ust.  7  ustawy  związana  jest  zarzutami  odwołania,  to  oznacza,  że  jako  podstawę  orzekania 

Izba  może  brać  jedynie zarzuty  wskazane  w  odwołaniu.  Izba  nie  poddaje  pod  rozpoznanie 

naruszeń,  którym  może  być  obarczone  postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego 

lecz  które  to  naruszenia  nie  zostały  podniesione  na  odpowiednim  etapie  postępowania  jak 

również,  które  nie  wybrzmiały  w  odwołaniu.  Izba  nie  jest  organem  kontrolnym  ani  innym 

organem,  który  poddaje  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  sprawdzeniu 

(kontroli).  


Przepis  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  stanowi,  że  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli 

stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.  

W  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  informacje  stanowiące  podstawę  uzasadnienia 

faktycznego  postawionych  zarzutów  wniesionego  27  grudnia  2018  roku  odwołania 

formułowane mogły być przez Odwołującego od dnia  30 października 2018 roku tj. od dnia 

upublicznienia przez Zamawiającego informacji o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej 

w postępowaniu.  

Zasada  koncentracji  środków  ochrony  prawnej  przewidziana  przepisami  ustawy  -  Prawo 

zamówień  publicznych  nakłada  na  każdego  uczestnika  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  obowiązek  aktywnego  uczestnictwa  w  procedurach  zgłaszania 

środków  ochrony  prawnej  -  stawiania  zarzutów  Zamawiającemu.  Koncentracja  ma  ułatwić  

i  przyśpieszyć  racjonalne  wydawanie  środków  publicznych,  w  oparciu  o  umowy  zawarte  

z wykonawcami, których oferty uznane zostały za najkorzystniejsze, tym samym odpowiada 

podstawowemu postulatowi prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

Realizując postulat szybkości postępowania i spójności jego wyniku, ustawodawca nakazał, 

aby  wszystkie  czynności,  których  dokonanie  jest  możliwe  na  danym  etapie,  wykonywać 

jednocześnie, dotyczy to zwłaszcza zgłaszania zarzutów wobec podejmowanych czynności i 

zaniechań Zamawiającego. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której wykonawca w kolejnym 

odwołaniu przywołuje okoliczności, które mógł ujawnić po pierwszym badaniu i ocenie ofert. 

Nie  do  pogodzenia  z  zasadą  koncentracji  i  szybkości  rozpatrywania  środków  ochrony 

prawnej jest, aby wykonawca niezadowolony 

z wyniku postępowania - po nakazanej z innych 

względów  ponownej  ocenie  ofert  -  wynajdował  coraz  to  nowe  przyczyny  służące  jako 

podstawa  do  wnoszenia  kolejnych  odwołań  (porównaj  przykładowo:  postanowienie  

z 18 lutego 2013 roku sygn. akt 246/13; postanowien

ie z dnia 18 września 2014 roku sygn. 

akt  KIO  1798/14;  postanowienie  z  dnia  11  grudnia  2014  roku  sygn.  akt  KIO  2523/14). 

Wykonawca  jest  związany  ustawowym  terminem  wniesienia  odwołania,  który  ma  charakter 

zawity  (art.  182  ustawy),  a  jego  upływ  powoduje  utratę  możliwości  skorzystania  z  tego 

środka  ochrony  prawnej.  Określone  ustawą  terminy  na  wniesienie  odwołania  od  czynności 

bądź  zaniechań  Zamawiającego  mają  charakter  terminów  stanowczych  (prekluzyjnych), 

niepodlegających przywróceniu w żadnym wypadku. (porównaj: Postanowienie Krajowej Izby 

Odwoławczej  z  dnia  2  października  2017  roku  sygn.  akt  KIO  2024/17;  Postanowienie 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2017 roku sygn. akt KIO 1051/17). 


Taki  stan  rzeczy  potwierdziła  ETS  w  wyroku  z  dnia  19  czerwca  2003  r.  w  sprawie  Fritsch, 

Chiari  &  Partner,  Ziviltechniker  GmbH  i  inni  v.  Autobahnenund  Schnellstrassen-

Finanzierungs-AG,  Asfinag  (C-410/01,  [2003]  ECR  6413,  nr  w  SIP  Lex:  158605),  gdzie 

Europejski  Trybunał  Sprawiedliwości  wyraził  pogląd:  "fakt,  że  artykuł  1  ust.  3  Dyrektywy 

89/665  w  sprawie  koordynacji  przepisów  ustawowych,  wykonawczych  i  administracyjnych, 

odnoszących  się  do  stosowania  procedur  odwoławczych  w  zakresie  udzielania  zamówień 

publicznych  na  dostawy  i  roboty  budowlane,  zmienionej  Dyrektywą  92/50  odnoszącą  się  

do  koordynacji  procedur  udzielania  zamówień  publicznych,  wyraźnie  pozwala  Państwom 

Członkowskim  określać  szczegółowe  zasady,  wedle  których  muszą  wprowadzić  procedury 

odwoławcze  (zapewnione  tą  dyrektywą),  dostępne  dla  każdej  osoby,  która  ma  lub  miała 

interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  i  która  była  lub  ryzykuje  bycie  poszkodowaną  

w  wyniku  domniemanego  naruszenia,  co  nie  upoważnia  instytucji  zamawiających  

do  nadawania  terminowi  "interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia"  interpretacji,  która 

mogłaby ograniczać efektywność tej dyrektywy.” . 

W ocenie  Izby  zarzuty  jakie  w  odwołaniu postawił  Odwołujący  są spóźnione,  bowiem  są  to 

zarzuty, które mógł zgłosić w odwołaniu wniesionym w dniu 5 listopada 2018 roku, w którym 

kwestionował  wybór  oferty  uczestnika  postępoania  odwoławczego  i  wskazywał  na 

naruszenia   art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz w związku z art. 

24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Elektromontaż Rzeszów Spółka Akcyjna 

z  siedzibą  w  Rzeszowie,  JTB  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Szymbarku, GEO-

EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (dalej 

Przystępujący)  mimo,  że  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadzili  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełniają  warunki 

udziału  w  postępowaniu  oraz  w  wyniku  co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa, 

przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane w postępowaniu, oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz art. 26 ust. 3 

Pzp  w  związku  z  art.  22a  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  §  9  ust.  1  pkt  1  Rozporządzenia  Ministra 

Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  z  dnia  26  lipca  2016  r.  (dalej  Rozporządzenie) 

przez  zaniechanie  wykluczenia  Przystępującego  z  postępowania  mimo,  że  nie  złożył  

on  prawidłowych  dokumentów  i  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

oraz  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  w  związku  z  art.  91  ust.  1  Pzp  przez  dokonanie  wyboru  oferty 

złożonej przez Przystępującego jako oferty najkorzystniejszej. 


Zaznaczyć  należy,  że  w  wyniku  wykonania  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  21 

listopada  2018  roku  Zamawiający  pismem  z  dnia  17  grudnia  2018  roku  wezwał  uczestnika 

postępowania „do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia: /a/ wykazu robót oraz dokumentów 

składanych na potwierdzenie spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, /b/ wykazu osób 

skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  oraz  dokumentów  składanych  

na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  potencjały  kadrowego  w  zakresie  dotyczącym 

kierownika  budowy  branży  konstrukcyjno  –  budowlanej,  -  a  to  wszystko  zgodnie  

z załączonym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, który jest integralną częścią niniejszego 

wezwania.  

W  szczególności  zaś  –  mając  na  względzie  w/w  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  – 

Zamawiający wzywa do wyjaśnienia lub uzupełnienia: 

wykazu robót budowlanych: zgodnie z zapisami Rozdziału 6 pkt 6.2.3. ppkt 1) SIWZ: 

„zdolność techniczna lub zawodowa” SP ZOZ w Lesku wzywa Wykonawcę do: 

a) 

W  przypadku  zadań  realizowanych  na  rzecz  Szpitala  Specjalistycznego  im. 

Henryka  Klimontowicza  w  Gorlicach  należy  wskazać  powierzchnię  zabudowy 

budynku wykonywanego w ramach wskazanej w wykazie inwestycji /powierzchnię 

objętą inwestycją/, w sposób zgodny z SWIZ, 

b) 

W  przypadku  zadań  realizowanych  na  rzecz  Szpitala  Miejskiego  w  Rudzie 

Śląskiej  Sp.  z  o.o.  należy  wskazać  powierzchnię  zabudowy  budynku 

wykonywanego  w  ramach  wskazanej  w  wykazie  roboty  /powierzchnię  objętą 

inwestycją/, w sposób zgodny z SWIZ, 

c) 

W  przypadku  zadań  realizowanych  na  rzecz  Domu  Handlowego  „Centrum”  

Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie  należy  wskazać  jaką  część  powierzchni  zabudowy 

obejmowały prace wykonane w ramach inwestycji ujętej w wykazie robót  (nowo 

wybudowana część budynku), 

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że Wezwany ma prawo uzupełnić wykaz o w/w. dane 

potwierdzające,  że  pierwotnie  wskazane  w  wykazie  roboty  spełniają  warunek  udziału  

w  postępowaniu  lub  przedstawić  nowe  inwestycje  wykazujące  warunek  udziału  

w postępowaniu. 

Wykaz osób:  zgodnie z  zapisami Rozdziału 6 pkt 6.2.3. ppkt 2) SIWZ: „potencjał kadrowy”. 

W  przypadku  osoby  wskazanej  w  pozycji  czwartej  (doświadczenie)  wykazu  osób  z  dnia 

25.10.2018r. należy uzupełnić wykaz osób o precyzyjną informację o powierzchni zabudowy 

budynku  objętego  inwestycją  realizowaną  pod  kierownictwem  wskazanego  przez 

Zamawiającego kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej przy zadaniu na rzecz 

Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach,  


Zamawiający wskazuje jednocześnie, że Wezwany ma prawo uzupełnić wykaz o w/w. dane 

potwierdzające,  że  pierwotnie  wskazana  w  wykazie  osoba  spełnia  warunek  udziału  

postępowaniu  lub  przedstawić  nową  osobę  spełniającą  warunek  udziału  

w postępowaniu. 

Podkreślić należy w tym miejscu, że wezwanie Zamawiającego z dnia 17 grudnia 2018 roku  

odzwierciedlało wyrok Izby z dnia 21 listopada 2018 roku i stanowiło wykonanie tego wyroku 

zgodnie  z  jego  sentencją  jak  również  szczegółowo  odnosiło  się  do  informacji  jakie  zostały 

przez Izbę wskazane w uzasadnieniu orzeczenia.  

Należy  również  zaznaczyć,  że  wyrok  Izby  z  dnia  21  listopada  2018  roku  nie  został 

zaskarżony przez Odwołującego. 

Izba  zaznacza  również,  że  Odwołujący  nie  kwestionował  postanowień  wezwania  z  dnia  17 

grudnia 2018  roku,  w  tym  w  szczególności  regulacji  Zamawiającego  dotyczącej  możliwości 

przedstawienia przez wykonawcę wezwanego do „wyjaśnienia lub uzupełnienia” możliwości 

przedstawienia  przez  tego  wykonawcę  wykazu  inwestycji  lub  wskazania  nowej  osoby  

w wykazie osób. Odwołujący wskazywał na zaniechanie wezwania uczestnika postępowania 

odwoławczego  do  złożenia  wyjaśnień,  jednakże  zakres  w  jakim  te  wyjaśnienia  winny  być  

w ocenie Odwołującego składane nie odnosił się do tych jakie Izba podała w wyroku z dnia 

21  listopada  2018  roku,  oraz  które  zostały  przez  uczestnika  zawarte  w  złożonych 

dokumentach.  Uczestnik  postępowania  w  odpowiedzi  na  wezwanie,  zgodnie  z  treścią 

wezwan

ia  przedstawił  Wykaz  robót  budowlanych,  który  zawierał  trzy  inwestycje,  które  były 

również  podane  uprzednio  w  Wykazie  robót  budowlanych  złożonych  za  pismem  z  dnia  26 

października  2018  roku,  czyli  te  same  tj.  dla  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Henryka 

Klimontowicza  w  Gorlicach  oraz 

Domu  Handlowego  „Centrum”  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie 

które  to  zostały  uzupełnione  o  dane  do  uzupełnienia  których  wezwał  Zamawiający;  

jak  również  inwestycja  Fundacja  Pomocy  Kobietom  EUROHELP  w  Częstochowie,  która  

to inwestycja zgo

dnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 listopada 2018 roku 

nie  budziła  wątpliwości  („Wątpliwości  nie  budzi  natomiast  inwestycja  wskazana  w  punkcie 

czwartym”;  w  Wykazie  robót  budowlanych  z  dnia  24  września  2018  przekazanym 

Zamawiającemu  w  dniu  26  października  2018  roku  inwestycja  ta  wskazana  jest  jako 

czwarta).  Nadmienić  należy  w  tym  miejscu,  że  w  trakcie  posiedzenia  z  udziałem  Stron  

i  uczestników  postępowania  odwoławczego  sam  Odwołujący  oświadczył,  że  zakres 

informacji  podanych  w  przypadku  inw

estycji,  gdzie  zgodnie  z  wyrokiem  nastąpiło 

uzupełnienie  informacji  (dwie  wymienione  powyżej  inwestycje),  uległ  zmianie  jedynie  

o  te  informacje,  które  były  wymagane  zgodnie  z  wezwaniem  Zamawiającego,  tym  samym  

nie  pojawiły  się  w  Wykazie  żadne  nowe  informacje  poza  wymaganymi  wyrokiem,  oraz  

nie  wskazał  Odwołujący  żadnych  nowy  inwestycji,  które  nie  byłyby  znane  Odwołującemu 


przed  dniem  5  listopada  2018  roku  (tj.  złożenia  „pierwszego”  odwołania).  Tym  samym  

w  odniesieniu  do  tych  inwestycji  (dwóch)  nastąpiło  wymagane  przez  Zamawiającego 

uzupełnienie danych, co jest zgodne z wyrokiem, który nakładał na wykonawcę wyjaśnienie 

lub uzupełnienie, natomiast trzecia inwestycja została ponownie przytoczona, która była już 

kwestionowana  przez  Odwołującego  oraz  zweryfikowana  pozytywnie  przez  Izbę  w  wyroku  

z 5 listopada 2018 roku.  

W  odniesieniu  do  inwestycji  na  rzecz 

Szpitala  Miejskiego  w  Rudzie  Śląskiej  Sp.  z  o.o. 

postawione  zarzuty  przez  Odwołującego  nie  zostały  przedstawione  w  terminie,  w  zasadzie 

zostały  przedstawione  w  odniesieniu  do  inwestycji,  która  nie  została  wykazana  w  Wykazie 

robót  budowlanych  za  pismem  z  19  grudnia  2018  roku.  Odwołujący  podnosił  zarzuty  

do inwestycji, która nie była przedstawiona przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego  

z  dnia  17  grudnia  2

018  roku.  Izba  zaznacza,  że  zgodnie  z  tym  Wezwaniem  Zamawiający 

uregulował,  że  Wezwany  ma  prawo  przedstawić  nowe  inwestycje  wykazujące  warunek 

udziału  w  postępowaniu.  Jednocześnie  co  należy  podkreślić  miał  prawo  wykonawca 

przedstawić  „wyjaśnienia  lub  uzupełnienia”.  W  odniesieniu  do  tego  uregulowania 

Zamawiającego  –  niekwestionowanego  przez  Odwołującego  –  przedstawiony  Wykaz  robót 

budowlanych z 19 grudnia 2018 roku stanowi w zasadzie przedstawienie nowych inwestycji 

wykazujących warunek udziału w postępowaniu, a „nowość” ta polega na tym, że nie zostały 

podane  w  wykazie  z  19  grudnia  2018  roku  takie  same  inwestycje  jak  w  uprzednio 

przedstawionym  wykazie,  nie  została  podana  inwestycja  na  rzecz  Szpitala  Miejskiego  

w  Rudzie  Śląskiej  Sp.  z  o.o..  Zamawiający  wskazał  wykonawcy  zgodnie  z  wyrokiem  Izby  

z dnia 21 listopada 2018 roku możliwość „wyjaśnienia lub uzupełnienia”, jednocześnie Izba 

nie  znalazła  podstawy  do  przyjęcia,  że  uczestnik  postępowania  odwoławczego  mógł  tylko 

wyjaśnić dane inwestycje w przedstawionym pierwotnie wykazie, bądź tylko uzupełnić Wykaz 

wykonanych  robót.  Fakt  nieprzedstawienia  w  wykazie  z  dnia  19  grudnia  2018  roku  ww. 

inwestycji powoduje, że nie ma jej w tym Wykazie i nie podlega ona ocenie – co zgodne jest 

z nakazanym wykonawcy działaniem jakie zostało określone w wezwaniu do przedstawienia 

Wykazu.  Przedstawianie  na  tym  etapie  postępowania  zarzutów  do  inwestycji  podanej  

w Wykazie wykonanych robót  roboty,  a która  nie  została podana  w Wykazie uzupełnionym 

zgodnie z wyrokiem Izby z 21 listopada 

2018 roku jest spóźnione.  

Podnoszenie  zarzutów  w  odniesieniu  do  wskazanych  w  Wykazie  robót  inwestycji,  które  

to  zarzuty  nie  dotyczą  w  żadnej  mierze  informacji  uzupełnionych  w  dwóch  wskazanych 

inwestycjach, a odnoszą się tak jak w przypadku trzeciej inwestycji do znanych wykonawcy 

informacji  zawartych  w  Wykazie  przed  pierwszym  odwołaniem  są  zarzutami  spóźnionymi. 

Odwołujący nie kwestionuje informacji nowych, tych wcześniej nieznanych lecz przedstawia 

argumentację faktyczną, której nie ujawnił na wcześniejszym etapie postępowania czyli przy 


pierwszym  odwołaniu.  W  ocenie  Izby  każdy  z  zarzutów  referujących  do  oceny  spełnienia 

warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  oparciu  o  przedstawiony  Wykaz  wykonanych  robót 

budowlanych mając na uwadze jego uzasadnienie faktyczne jest spóźniony. 

Zarzutami spóźnionymi są również zarzuty odnoszące się do wykazania spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  podanego  potencjału  kadrowego,  bowiem 

wykonawca  uzupełnił  zgodnie  z  Wezwaniem  informację  dotyczącą  powierzchni  zabudowy 

budynku  objętego  inwestycją  dotyczącą  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Henryka 

Klimontowicza w Gorlicach. 

Zarzuty natomiast dotyczą innych okoliczności, które nie pojawiły 

się w wyniku uzupełnienia informacji, a które należało formułować po dokonaniu pierwszego 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  dniu  30  października  2018  roku,  a  które  nie  były 

podnoszone przez Odwołującego na etapie odwołania z dnia 5 listopada 2018 roku.  

Podkreślić  należy,  co  ma  uzasadnienie  dla  wcześniej  poczynionych  wywodów  w  zakresie 

wykazania warunków odnoszących się do posiadanej wiedzy i doświadczenia jak i potencjału 

kadrowego,  że  powzięcie  przez  wykonawcę  „jakiś”  informacji  po  upływie  terminu  

na  wniesienie odwołania  nie  przywraca  temu  wykonawcy  terminu na  wniesienie odwołania. 

Terminy na wniesienie odwołania są terminami zawitymi, a ich dochowanie ma kluczowane 

znaczenie  dla  kwestionowania  decyzji  Zamawiającego.  Z  drugiej  strony,  tak  przyjęte  przez 

prawodawcę  terminy  na  wniesienie  odwołania  (w  tym  przypadku  5  dni  od  czynności 

Zamawiającego) oraz ich zawity charakter mają na celu sprawne prowadzenie postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Wynajdywanie  kolejnych  zarzutów,  w  odniesieniu  

do tych samych informacji zawartych w dokumentach, w wyniku niezadawalającego wyniku 

postępowania  Zamawiającego  mogłoby  doprowadzić  do  paraliżu  postępowań  o  udzielnie 

zamówienia  publicznego,  dlatego  też,  aby  Zamawiający  mogli  udzielać  zamówień,  

a  wykonawcy  kwestionować  ich  decyzje  ustawodawca  określił  terminy  na  te  czynności  jak 

również  przewidział  ustawowe  przesłanki  odrzucenia  odwołania,  gdy  podmiot  składający 

odwołanie  działa  w  sposób  niemieszczący  się  w  regulacjach  ustawowych.  Jako  zasadną 

należy  również  ocenić  przedstawioną  w  tym  zakresie  argumentację  Zamawiającego  jak  

i  uczestni

ka  postępowania  odwoławczego  przedstawioną  na  posiedzeniu  jak  i  w  pismach 

procesowych.  

Wydaje  się  bardzo  dobrym  zobrazowaniem  tego  problemu  odniesienie  do  wnoszenia 

odwołania  przez  wykonawców  co  do  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  (SIWZ),  bowiem  po  upływie  terminu  na  wniesienie  odwołania,  

co  do  postanowień  SIWZ  możliwe  jest  jeszcze  skuteczne  wniesienie  odwołania  

w ustawowym terminie jedynie co do treści SIWZ zmienionych. W odniesieniu do tego co nie 


zostało  w  SWIZ  zmienione,  jest  takie  samo,  nie  może  być  skutecznie  kwestionowane  po 

upływie terminu na wniesienie odwołania od postanowień SIWZ . 

Spóźniony  jest  również  zarzut  zaniechanie  wezwania  uczestnika  postępowania 

odwoławczego do wyjaśnienia realności i wiarygodności deklaracji tego wykonawcy złożonej 

w ofercie w zakresie 30-dniowego terminu wykonania dokumentacji projektowej, ewentualnie 

zaniechania  odrzucenia  oferty  z  uwagi  na  złożenie  oferty  stanowiącej  czyn  nieuczciwej 

konkurencji.  Podkreślenia  wymaga,  że  dane  te  zostały  przedstawione  przez  wykonawcę  

w  ofercie,  tym  samym  były  znane  Odwołującemu  już  na  etapie  składania  pierwszego  

z odwołań z dnia 5 listopada 2018 roku. Izba uznała, że zarzut w tym zakresie jest również 

zarzutem  spóźnionym,  jednocześnie  stanowi  w  ocenie  Izby  przykład,  który  urealnia 

przedstawioną powyżej i poniżej argumentację prawną.  

Izba podziela stanowisko wyrażone orzeczeniu z dnia 2 marca 2011 r., sygn. akt KIO 336/11, 

że:  ponowne  dokonanie  przez  zamawiającego  określonych  czynności  w  postępowaniu  nie 

otwie

ra  automatycznie  możliwości  wnoszenia  kolejnych  środków  ochrony  prawnej 

podlegających  rozpoznaniu,  co  do  istoty.  Również  w  postanowieniu  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt KIO 490/09 stwierdzono: Fakt powtarzania 

pewnych  czynno

ści  przez  zamawiającego  jest   bez  znaczenia  –  okoliczności  stanowiące 

o podstawach 

ewentualnego 

odrzucenia 

niniejszym 

postępowaniu 

pozostają 

niezmienione,   

a  informację  o ich  wystąpieniu  można  było  uzyskać  po dniu  pierwszego 

wyboru  oferty.  Na poparcie  po

wyższego  wskazać  należy  wyrok  Sądu  Okręgowego 

w Warszawie  z dnia  24.04.2006 r.,  V  Ca  56/06,  w 

którym  Sąd  wyłożył  zasadę  koncentracji 

środków  odwoławczych  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz jej 

konsekwencje”.  Izba  wskazuje,  że  poglądy  będące  podstawą  tego  orzeczenia  znajdują 

odzwierciedlenie  zarówno  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  jak  również  

w orzeczeniach sądów powszechnych (porównaj: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 

dnia 26 listopada 2007 roku sygn. akt V Ca 2056/07; wyr

ok Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

z dnia 27 kwietnia 2010 roku sygn. akt I Ca 230/10; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 

dnia 16 kwietnia 2014 roku sygn. akt V Ca 2142/12;).  

Na podstawie art.  189  ust.  2  pkt  4  ustawy  podlega  odrzuceniu odwołanie,  w którym 

odwołujący  powołuje  się  wyłączenie  na  te  same  okoliczności,  które  były  przedmiotem 

rozstrzygania  przez  Izbę  w  sprawie  innego  odwołania  dotyczącego  tego  samego 

postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się. W oparciu o art. 189 ust.2 


pkt  5  ust

awy  odwołanie  podlega  odrzuceniu,  gdy  odwołanie  dotyczy  czynności,  którą 

Zamawiający dokonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub Sądu (…).    

W  wcześniejszej  części  uzasadnienia,  zarówno  w  ustaleniach  Izby  jak  i  uzasadnieniu 

podstawy  odrzucenia  odwołania  przez  Izbę  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy 

przytoczone  zostały  zarówno  zarzuty  odwołania  z  dnia  5  listopada  2018  roku,  jak  również 

sentencja  orzeczenia  sygn.  akt  KIO  2288/18  z  dnia  21  listopada  2018  roku  oraz  treść 

Wezwania do wyjaśnienia i uzupełniani dokumentów z dnia 17 grudnia 2018 roku.  

W ocenie Izby Zamawiający dokonał czynności zgodnie z wyrokiem z dnia 21 listopada 2018 

roku,  pokreślić  bowiem  należy,  że  w  orzeczeniu  Izba  alternatywnie  nakazała 

Zamawiającemu  „wyjaśnienie  lub  uzupełnienie”.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  

do  wyjaśnienia  lub  uzupełnienia  jednocześnie  wskazując  za  wyrokiem  Izby  zakres 

uzupełnienia  informacji  jakie  miały  zostać  podane,  a  które  w  ocenie  Izby  były  niezbędne  

do  dokonania  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  zakresie  wykonania 

czynności przez Zamawiającego zgodnie z wyrokiem Izby, aktualna w tym miejscu pozostaje 

również  argumentacja  faktyczna  przeprowadzona  przez  Izbę  i  wskazana  w  uzasadnieniu 

stanowiska  Izby  wypełnienia  przesłanki  odrzucenia  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2 

pkt 3 ustawy.  

Z  podjętych  przez  Zamawiającego  czynności,  o  czym  mowa  w  Wezwaniu,  wynika 

jednoznacznie,  że  Zamawiający  dokonał  czynności  zgodnie  treścią  wyroku  z  21  listopada 

2018 roku w sprawie o sygn. akt KIO 2288/18.  

Odwo

łujący, składając odwołanie z dnia 21 listopada 2018 roku powołuje również na te same 

okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania 

wniesionego  przez  tego  samego  Odwołującego  rozpoznanego  pod  sygnaturą  akt  KIO 

2288/18.  Argumentacja  podnoszona  w  zakresie  inwestycji  na  rzecz  Szpitala  Miejskiego  w 

Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w zakresie powierzchni zabudowy budynku wskazanej w Wykazie 

robót  budowlanych  dotyczy  tych  samych  okoliczności,  które  stanowiły  już  przedmiot 

ro

zstrzygnięcia  przez  Izbę  w  sprawie  innego  odwołania  dotyczącego  tego  samego 

postępowania  wniesionego  przez  tego  samego  odwołującego.  Podkreślić  należy,  

że w rozpoznawanej  wcześniej sprawie Izba uznała za niezasadny, niepotwierdzony  zarzut 

naruszenia art. 

7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz w związku z art. 24 

ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  Przystępującego 

mimo,  że  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu  oraz  w  wyniku  co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  przedstawił 


informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  w  postępowaniu.  W  tym  miejscu  podkreślić  należy,  że  rozstrzygnięcie 

wcześniejszego  odwołania  wniesionego  w  tym  samym  postępowaniu  przez  tego  samego 

odwołującego  ma  charakter  rzeczy  osądzonej,  tym  samym  nie  może  być  taki  zarzut 

rozpoznawany ponownie w tej samej instancji.   

Izba  wskazuje,  że  również  w  odniesieniu  do  inwestycji  Fundacja  Pomocy  Kobietom 

EUROHELP  w  Częstochowie,  która  to  inwestycja  zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 21 listopada 2018 roku nie budziła wątpliwości („Wątpliwości nie budzi 

natomiast inwestycja wskazana w punkcie czwartym”  w Wykazie robót budowlanych z dnia 

24  września  2018  przekazanym  Zamawiającemu  w  dniu  26  października  2018  roku 

inwestycja  ta  wskazana  jest  jako  czwarta)  tym  samym  w  zakresie  tej  inwestycji  orzeczenie  

z  21 

listopada  2018  roku,  które  nie  zostało  zaskarżone  stało  się  prawomocne.  W  tym 

zakresie ponownie mamy do czynienia ze stanem rzeczy osądzonym.  

Podkreślenia  wymaga  również,  że  Izba  w  orzeczeniu  z  21  listopada  2018  roku  uznała  

za  niezasadny,  niepotwierdzony  zarzut  naruszenia 

art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w związku z art. 24 

ust.  1  pkt  12  Pzp  oraz  w  związku  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  przez  zaniechanie 

wykluczenia z postępowania Przystępującego (cytat z wyroku powyżej), tym samym zarzuty  

w  odniesieniu  do  posz

czególnych  wskazanych  inwestycji  budowlanych  jak  również 

potencjału  kadrowego  –  o  ile  nie  były  spóźnione  –  nie  mogą  podlegać  rozpoznaniu  Izby  

z  uwagi  na  to,  że  wyrok  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2288/18  stał  się  prawomocny,  

a to powoduje, że Izba nie może orzekać dwukrotnie w zakresie podnoszonych okoliczności.   

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9  oraz  art.  192  ust.  10  Prawa  zamówień  publicznych    oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposobu  pobierania  wpisu  od  odw

ołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący:    ………………………………………… 


wiper-pixel