KIO 2592/18 WYROK dnia 2 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

KIO 2592/18 

Sygn. akt: KIO 2592/18 

WYROK 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę 

WhyNotTravel Sp. z o.o., Sp. k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Politechnika  Gdańska,                               

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-

233 Gdańsk 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.,  Sp.  k.,  Kielnarowa  108A,                

36-020 Tyczyn 

oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego odrzucenia oferty 

wykonawcy  Top  Podróże  Sp.  z  o.o.  w  związku  z  cofnięciem  tego  zarzutu  przez 

odwołującego, 

kosztami 

postępowania 

obciąża 

zamawiającego 

Politechnikę 

Gdańską,                               

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-

233 Gdańsk, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

WhyNotTravel Sp. z o.o., Sp. k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

, tytułem wpisu 

od odwołania, 


KIO 2592/18 

zasądza  od  zamawiającego:  Politechnika  Gdańska,  ul.  G.  Narutowicza  11/12,            

233  Gdańsk,  na  rzecz  odwołującego  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.,  Sp.  k., 

Kielnarowa  108A,  36-020  Tyczyn

kwotę  18  600  zł  00  gr  (osiemnaście  tysięcy 

sześćset  złotych,  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztu  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1986)  na  niniejszy  wyrok  w terminie 7  dni  od  dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      …………………… 


KIO 2592/18 

Sygn. akt KIO 2592/18 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający  –

Politechnika  Gdańska,  ul.  G.  Narutowicza  11/12,  80-233  Gdańsk,  prowadzi  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

pn.

„Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Politechniki 

Gdańskiej”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

2 października 2018 r., nr 2018/S 189-426664. W postępowaniu złożone 

zostały  trzy  oferty,  w  tym  m.in.  oferta  wykonawcy  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.,  Sp.  k., 

Kielnarowa  108A,  36-020  Tyczyn  (da

lej:  „WhyNotTravel”  lub  „odwołujący”).  Pismem  z  dnia                          

6  grudnia  2018  r. 

zamawiający  poinformował  wykonawców  o  odrzuceniu  m.in.  oferty 

wykonawcy WhyNotTravel na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

W  dniu  17  grudnia  2018 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę  WhyNotTravel,  w  którym  odwołujący  zarzucił 

zamawiającemu naruszenie:

1)  art.  89  ust.  1  pkt  3  u

stawy  Pzp  poprzez  odrzucenie  z  postępowania  odwołującego  oraz 

w

ykonawcy Top Podróże Sp. z o.o. w sytuacji, gdy złożenie żadnej z ww. ofert nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji, 

2)  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  odrzucenie 

oferty  o

dwołującego  w  sytuacji,  w  której  oferta  odwołującego  nie  zawiera  rażąco  niskiej 

ceny, 

a  złożone  wyjaśnienia  potwierdzają,  iż  wykonawca  jest  w  stanie  zrealizować 

zamówienie w cenie określonej w ofercie. 

wszystkich  innych  przepisów  prawa,  których  naruszenie  wynika  z  treści  niniejszego 

odwołania. 

W szc

zególności odwołujący podniósł, co następuje:  

„W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  odrzucenie                        

z  Postępowania  Odwołującego  oraz  Wykonawcy  Top  Podróże  w  sytuacji,  gdy  złożenie 

żadnej z ww. ofert nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji; 

)  Przede  wszystkim  oferta  Odwołującego  nie  zawiera  zaniżonej  ceny,  tak  więc  w 

kontekście  złożenia  oferty  przez  Odwołującego  nie  można  mówić  o  jakimkolwiek  czynie 

nieuczciwej  konkurencji  odnoszącym  się  do  zaniżenia  ceny.  Wszystkie  składniki  ceny 

Odwołującego zostały ustalone na poziomie realnym i rynkowym - szerszą argumentację w 

tym zakresie Odwołujący przedstawił już w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny oraz rozwija ją 

w odniesieniu do zarzutu z art. 89 ust. 1 pkt 4 

w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp i wnosi o 


KIO 2592/18 

uznanie  tej  argumentacji  za  immanentną  część  niniejszego  zarzutu.  Z  ostrożności  należy 

dodatkowo podkreślić, iż żaden agent IATA, a więc również Odwołujący, nie ma możliwości 

rezygnacji z prowizji otrzymywanej od linii lotniczej. 

W  odniesieniu  do  norm  wynikających  z  art.  15  u.z.n.k.  (przywołany  przez 

Zamawiającego),  trzeba  podnieść,  iż  okoliczności  faktyczne  niniejszej  sprawy  wykluczają 

uznanie, którejkolwiek z przesłanek z art. 15 u.z.n.k. za spełnionych. Odwołujący proponuje 

wykonanie  poszczególnych  usług  za  cenę  rynkową,  która  jednocześnie  jest  ceną  realną. 

Niemniej, nawet gdyby Odwołujący zaproponował ceny poniżej kosztów wykonania usług, co 

nie ma miejsca w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  to nie można by  uznać,  iż  Odwołujący 

dopuścił  się  czynu  nieuczciwej  konkurencji  określonego  w  art.  15  u.z.n.k.  Zamawiający 

całkowicie pominął fakt, iż art. 15 u.z.n.k. dotyczy wyłącznie sytuacji, w której dany podmiot 

(i) utrudnia innym przedsiębiorcom dostęp do rynku (ii) w celu ich eliminacji. 

Dostęp  do  rynku:  „Poprzez  dostęp  do  rynku  należy  rozumieć  w  szczególności 

swobodę  decydowania  podmiotu  o  uczestniczeniu  w  obrocie,  swobodę  wejścia  na  rynek, 

prowadzenia na nim działalności oraz wolność podjęcia decyzji o jej zakończeniu w stosunku 

do  danego  rynku”,  (tak.:  Małgorzata  Sieradzka  (red.),  Marcin  Mioduszewski,  Jarosław 

Sroczyński, Komentarz do artl5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Stan prawny: 

2016.01.01,  LEX).  Odwołujący  nie  ma  narzędzi,  które  pozwalałyby  mu  na  ograniczenie 

swobody  wejścia  na  rynek  zamówień  publicznych,  wyjścia  z  niego  lub  oferowania  na  nim 

swoich  towarów,  usług  lub  robót  budowlanych  pozostałym  Wykonawcom  w  Postępowaniu. 

Tymczasem,  jako  rynek  właściwy  Zamawiający  wskazuje  właśnie  rynek  zamówień 

publicznych w ogólności; 

Eliminacja przedsiębiorców: Należy zauważyć, iż w przepisie w art. 15 ust. 1 i 2 

u.z.n.k.  mowa  o  eliminacji  przedsiębiorców.  Oznacza  to,  iż  tylko  taka  sprzedaż  poniżej 

kosztów, która jest dokonywana w celu eliminacji innych przedsiębiorców z rynku może być 

uznana  za  czyn  nieuczciwej  konkurencji.  Tymczasem,  Zamawiający  zauważył,  iż 

„finansowanie wynagrodzenia za usługi  świadczone na rzecz  Zamawiającego  nie nastąpi  z 

tytułu  umowy  zawartej  z  Zamawiającym”.  Jest  to  twierdzenie  nieprawdziwe,  gdyż 

finansowanie  usług,  jak  najbardziej  nastąpi  z  tytułu  wynagrodzenia  z  umowy  zawartej  z 

Zamawiającym ale jednocześnie stanowi przyznanie przez Zamawiającego, iż motywacją do 

działania  tak  Odwołującego,  jak  i  Wykonawcy  Top  Podróże  było  osiągnięcie  zysku,  a  nie 

eliminacja innych Wykonawców z Postępowania. Gdyby Izba uznała, iż takie przyznanie nie 

wystąpiło Odwołujący wskazuje, iż jego motywacją do uzyskania niniejszego zamówienia jest 

chęć osiągnięcia zysku, co jednoznacznie wynika również ze złożonych przez Odwołującego 

wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 

Reasumując  w  stosunku  do  oferty  Odwołującego  nie  zachodzi  żadna  z 

przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ani w art. 15 u.z.n.k. Natomiast w stosunku do 


KIO 2592/18 

oferty  Wykonawcy  Top  P

odróże  nie  zachodzi  przynajmniej  przesłanka  działania  w  celu 

eliminacji przedsiębiorców. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  w  związku  z                

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego w sytuacji, w której oferta 

Odwołującego  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  a  złożone  wyjaśnienia  potwierdzają,  iż 

Wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie w cenie określonej w ofercie. 

Zgodnie  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich 

istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i 

budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający powziął wątpliwości, co do możliwości 

wykonania zamówienia, za cenę jednostkową opłaty transakcyjnej na poziomie 0,01 zł. 

Wykonawca nie kwestionuje samego wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej 

ceny wystosowanego przez Zamawiającego. Jak wynika ze złożonych przez Odwołującego 

wyjaśnień średni koszt wystawienia jednego biletu lotniczego dla Zamawiającego przekracza 

k

wotę opłaty transakcyjnej zaproponowaną przez każdego z Wykonawców w Postępowaniu, 

tak  więc  zdaniem  Odwołującego  wszyscy  Wykonawcy  powinni  byli  zostać  wezwani  do 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. 

Odwołujący  kwestionuje  natomiast  przedstawione  powody  wezwania  - 

procentowa różnica pomiędzy  składnikami  ceny  w  ofertach Wykonawców,  nie ma żadnego 

znaczenia  dla  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  wątpliwości  w,  co  do  składnika  ceny. 

Odwołującego  kwestionuje  również  odrzucenie  oferty  Odwołującego  z  tytułu  rażąco  niskiej 

ceny,  w  sytuacji,  gdy  jego  oferta  nie  jest  obarczona  wadą  rażąco  niskiej  ceny  oraz  złożył 

szerokie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny poparte dowodami, odnoszące się do faktu, iż: 

i. 

Zaproponowane  przez  Odwołującego  ceny  opłaty  transakcyjnej  odpowiadają 

standardom rynkowym; 

ii. 

2/3  Wykonawców  złożyło  w  Postępowaniu  oferty  z  ceną  opłaty  transakcyjnej  w 

wysokości 0,01; 

iii. 

Indywidualne  możliwości  Wykonawcy  pozwalają  na  realizację  zamówienia  publicznego 

za cenę opłaty transakcyjnej 0,01 zł i osiągnięcie zysku z tego tytułu. 

W  zakresie  iii. Wykonawca  poza  dowodami  przedstawił  szerokie  wyjaśnienia 

oraz kalkulacje, z których jasno wynika, iż Wykonawca uzyska zysk z wykonania przedmiotu 

zamówienia.  Co  więcej,  wbrew  twierdzeniom  Zamawiającego  zysk  ten  będzie  pochodził  z 

wynagrodzenia wypłacanego przez Zamawiającego. 


KIO 2592/18 

9)  Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  realizację  zamówienia  podstawowego                            

w Postępowaniu wynosi: 2 886 728,82 zł, a nie 71,75 zł. Wynika to z § 2 ust. 1 wzoru Umowy 

w  związku  z  Rozdziałem  XIII  ust.  7  SIWZ,  gdzie  Zamawiający  zaznaczył,  iż  kwota  łączna 

kwota  wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  równa  kwocie  przeznaczonej  na  realizację 

zamówienia.  Kwota  przeznaczona  na  realizację  zamówienia  wynika  z  zamówienia 

podstawowego wynosi, zgodnie z informacją z otwarcia wynosi: 2 886 728,82. Kwota ta jest 

narzucana przez Zamawiającego. 

Z  kolei  w  §  2  ust.  4  Umowy  Zamawiający  przewidział,  iż  wynagrodzenie 

Wykonawcy obejmuje dwa składniki: 

i. 

c

enę opłaty transakcyjnej; 

ii. 

cenę biletu. 

21)  Tymczasem  w  cenie  b

iletu,  znajduje  się  kwota  zarezerwowana  na  prowizję  dla 

agenta  IATA  lub  utrzymanie  sieci  kasjerskiej  linii  lotniczej  oraz  opłata  dla  systemu  GDS. 

Należy zauważyć, iż kwota ta jest niezmienna niezależnie od źródła zakupu. 

22) Z prowizji od linii lotniczej o

raz następnie od systemu GDS agent IATA nie może 

zrezygnować. Zamawiający nie tylko nie zabronił pozyskiwania prowizji od linii lotniczych, ale 

wręcz nakazał Wykonawcom uwzględnienie prowizji w kalkulacji ceny. 

23)  Wykonawca  sprzedając  bilet  pobiera  już  wynagrodzenie  za  wystawienie  biletu, 

dostawę biletu Zamawiającemu, przypominanie o zbliżających się terminach wykupu biletów, 

oferowanie  wariantów  połączenia,  składanie  ewentualnych  odwołań  i  reklamacji  do  linii 

lotniczych i nie musi ponownie obciążać tą kwotą Zamawiającego. Wobec tego dla jednostek 

publicznych,  które  nie  mają  ponadstandardowych  wymagań  Wykonawca  proponuje 

zazwyczaj  najniższą  możliwą  opłatę  transakcyjną.  Niektórym  Klientom  Wykonawca  jest 

nawet w stanie zaoferować upust. 

Nie  można  stwierdzić,  aby  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  po  stronie 

Odwołującego  nastąpiło  jakiekolwiek  zaniżenie,  któregokolwiek  ze  składników  ceny.  Tym 

bardziej w ofercie Odwołującego nie doszło do zaniżenia żadnego składnika ceny w sposób, 

który  budzi  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  za  cenę  określoną  w  Postępowaniu. 

Okoliczności  te  zostały  jasno  wykazana  przez  Odwołującego  w  złożonych  wyjaśnieniach 

rażąco niskiej ceny.” 

związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego; 

2)  przeprowadzenia  ponownego  badania  i  oceny 

ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

o

dwołującego. 


KIO 2592/18 

Pismem  z  dnia  28 

grudnia  2018  r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,                     

w której podniósł m.in.: 

„1.  Na  wstępie  stwierdzić  należy,  że  Odwołujący,  WhyNotTravel,  nie  posiada  interesu 

prawnego w uwzględnieniu odwołania, w związku z czym w opinii Zamawiającego odwołanie 

powinno zostać o odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 179 ust. 1 Pzp, 

jako  wniesione  przez  podmiot  nieuprawniony,  który  nie  posiada  interesu  w  uzyskaniu 

zamówienia i  nie poniósł  ani  nie może ponieść szkody  w  wyniku potencjalnego naruszenia 

przepisów ustawy przez Zamawiającego 

WhyNotTravel nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia odwołania w imieniu Top 

Podróże - jak to czyni w pkt. 4) i. swojego Odwołania, 

WhyNotTravel  nie  posiada  interesu  prawnego  w  rozstrzygnięciu  odwołania  na 

korzyść Top Podróże jak to czyni w pkt. 4) i. swojego Odwołania. 

WhyNotTravel  nie  posiada  interesu,  ponieważ  nie  poniósł  ani  nie  może  ponieść 

szkody w wyniku potencjalnego naruszenia przepisów ustawy przez Zamawiającego. 

Wbrew twierdzeniom Odwołującego, zawartym w: 

a) 

pkt. 7) Odwołania, jego oferta nie powinna zostać uznana za najkorzystniejszą, 

b) 

pkt. 8) Odwołania - zamówienie nie powinno zostać udzielone Odwołującemu. 

(…) 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy

oplata

transakcyjna

bezpieczeństwo

lotów

deklarowana

liczba

przedstawionych 

ofert przelotów

deklarowany

czas

przedstawienia  ofert 

przelotów

WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. 

komandytowa

Kielnarowa 108a, 36-020 Tyczyn

TOP PODRÓŻE Sp. z o.o. ul. Plac 

Zwycięstwa 1 70-233 Szczecin

Biuro Podróży BRITAS Sp. o.o. al. 

Papieża Jana Pawła II 49a 70-415 

Szczecin

Gdyby  żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona,  zgodnie  z  kryteriami  oceny  ofert 

określonymi  w  rozdziale  Rozdział  XIV  SIWZ  w  oparciu  o  w/w  parametry  poszczególnym 

ofertom mogłyby zostać

przyznane punkty w sposób następujący: 


KIO 2592/18 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy

Liczba punktów 

w kryterium 

opłata

transakcyjna

Liczba punktów w 

kryterium 

bezpieczeństwo 

lotów

Liczba punktów w 

kryterium 

deklarowana liczba

przedstawionych 

ofert przelotów

Liczba punktów w 

kryterium 

deklarowany czas

przedstawieni a 

ofert przelotów

Łączna

liczba

punktów

WhyNotTravel Sp. z o.o.

sp. komandytowa Kielnarowa 

108a, 36-020 Tyczyn

TOP PODRÓŻE Sp. z o.o. ul. 

Plac Zwycięstwa 1 70-233 

Szczecin

Biuro Podróży BRITAS Sp.

o.o.

al. Papieża Jana Pawła II 49a

70-415 Szczecin

(po

zaokrągleniu do 

2 miejsc po 

przecinku - 

zgodnie z 

zapisami SIWZ)

Jak  wyraźnie  z  powyższego  zestawienia  wynika,  nawet  gdyby  żadna  z  ofert  nie 

została odrzucona, WhvNotTravel nie miałaby możliwości uzyskania zamówienia, ponieważ 

jego oferta zostałaby sklasyfikowana na 2, a nie na 1 pozycji. 

Odwołujący  zatem  nie  posiada  interesu  prawnego,  a  poza  tym  nie  poniósł  ani  nie 

może ponieść  szkody  w  wyniku ewentualnego  potencjalnego  naruszenia przepisów  ustawy 

przez Zamawiającego.   (…) 

Z ostrożności Zamawiający wnosi też o oddalenie odwołania. 

Jak  wynika  z  treści  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty  z  dnia  (str.  326-330  kopii 

dokumentacji), oferta Odwołującego została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) i 4) 

w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp,  ponieważ  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  oraz  zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Za  zrealizowanie  usługi  rezerwacji,  sprzedaży  i  dostarczenia  biletów 

lotniczych na potrzeby Politechniki Gdańskiej w okresie 24 miesięcy Odwołujący zaoferował 

ce

nę  71,75  zł.  Cena  ta  stanowi  0,2%  kwoty  przeznaczonej  w  okresie  trwania  umowy  na 

sfinansowanie  opłat  transakcyjnych  (35  764,30  zł.,  tj.  wartości  zamówienia  powiększonej  o 

należny  podatek  od  towarów  i  usług)  oraz  0,7%  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich 

z

łożonych ofert (10 260,22 zł.). 


KIO 2592/18 

W trakcie analizy ofert Zamawiający powziął wątpliwości, czy za cenę 71,75 zł istnieje 

możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w dniu 23.11 2018 r. zwrócił się do Wykonawcy o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

Wykonawca  - 

jak  sam  wskazał  w  pkt.  16  Odwołania,  nie  kwestionuje  samego 

wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Kwestionuje natomiast (w pkt 17 Odwołania) 

powody wezwania. 

Niezrozumiałe  są  określone  w  pkt.  17)  Odwołania  twierdzenia  Odwołującego,  że 

„procentowa różnica pomiędzy składnikami ceny w ofertach Wykonawców, nie ma żadnego 

znaczenia dla wezwania do złożenia wyjaśnień wątpliwości w, co do składnika ceny”. 

Zamawiający  wskazuje,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  nie 

wyjaśniał składników ceny - mimo, że w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp miałby do tego 

prawo - 

ale zaoferowaną za realizację zamówienia cenę 71,75 zł.   (…) 

W  pk

t.  18  Odwołania  Odwołujący  stwierdził,  że  uzyska  zysk  z  wykonania 

przedmiotu zamówienia, co więcej, zysk ten będzie pochodził z wynagrodzenia wypłacanego 

przez Zamawiającego. 

Stwierdzenie  powyższe  jest  zarówno  irracjonalne,  absurdalne,  jak  też  i 

nieuzasadn

ione.  Twierdzenie  to  nie  zostało  poparte  żadnymi  argumentami,  żadnymi 

dowodami. Stanowi zdanie, treść bez pokrycia w faktach. 

Nie  trzeba  żadnych  skomplikowanych  wyliczeń  matematycznych,  aby  nawet  będąc 

laikiem  uznać,  że kwota  71,75  zł  nie jest  w  stanie pokryć  żadnych uzasadnionych kosztów 

Wykonawcy, 

a tym bardziej nie jest w stanie zapewnić mu jakiegokolwiek zysku. 

Zgodnie  z  art.  2  pkt 

1  ust.  Ustawy  Pzp,  ceną  jest  wartość  wyrażona  w 

jednostkach  pieniężnych,  którą  kupujący  jest  obowiązany  zapłacić  przedsiębiorcy  za  towar 

lub usługę. W złożonych wyjaśnieniach Odwołujący  wykazał ponad wszelką wątpliwość, że 

sfinansowanie wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Zamawiającego nie nastąpi z 

wynagrodzenia  z  tytułu  umowy  zawartej  z  Zamawiającym.  Cena  wskazana  w  ofercie  musi 

być  zatem  rażąco  niska,  skoro  Odwołujący  potrzebuje  dodatkowych  dochodów  z  innych 

źródeł  aby  sfinansować  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia  na  rzecz 

Zamawiającego. 

WhyNotTravel w odpowiedzi na wezwanie złożył m. in. 

a) 

wyciągi z umów z liniami lotniczymi, 

b) 

zestawienie obrotów za lata 2014-2017 

c) 

wyciągi z umów z operatorami systemów GDS, 

oraz wykazał, jakie jest w stanie uzyskać hipotetyczne dodatkowe dochody z innych źródeł 

związane z realizacją zamówienia na rzecz Zamawiającego.  (…) 


KIO 2592/18 

Ponadto skoro odwołujący oferując opłaty transakcyjne na poziomie 5 groszy, miał na 

uwadze  hipotetycznie  możliwe  do  uzyskania  zyski  od  przewoźników  i  w  związku  z  tym  dla 

niego istotny jest jedynie „obrót" tj. ilość dokonanych transakcji, twierdzenia Odwołującego, iż 

opłata  ta  pokrywa  wszystkie koszty  związane  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia  nie 

są prawdziwe, realne, zasadne i uczciwe. Wykonawca nie jest w stanie oszacować swojego 

zysku  od  przewoźników,  ponieważ  nie  jest  w  stanie  przewidzieć  ilości  i  rodzaju  połączeń, 

jakie  zostaną  zrealizowane  w  trakcie  trwania  umowy  z  Zamawiającym.  SIWZ  przewiduje 

rozliczenia  w  oparciu  o  faktycznie  wykonany  zakres  usług  na  podstawie  cen  biletów 

przewoźników  i  jednostkowych  opłat  transakcyjnych  za  konkretnie  zrealizowaną  usługę.                 

W  świetle  tak  skonstruowanych  zapisów  SIWZ  i  umowy,  Wykonawca  powinien  oszacować 

cenę oferty w sposób, który pozwoli mu pokryć koszty każdorazowej jednostkowej usługi, a 

nie w oparciu o zakładane, hipotetyczne, nieprzewidziane przyszłe dochody z innych źródeł. 

Odwołujący  w  pkt.  19  odwołania  podaje,  że  „Wynagrodzenie Wykonawcy  za 

realizację zamówienia podstawowego w Postępowaniu wynosi: 2 886 728,82 zł, a nie 71,75 

zł.  Wynika  to  z  §  2  ust.  1  wzoru  Umowy  w  związku  z  Rozdziałem  XIII  ust.  7  SIWZ,  gdzie 

Zamawiający  zaznaczył,  iż  kwota  łączna  kwota  wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  równa 

kwocie  przeznaczonej  na  realizację  zamówienia.  Kwota  przeznaczona  na  realizację 

zamówienia  wynika  z  zamówienia  podstawowego  wynosi,  zgodnie  z  informacją  z  otwarcia 

wynosi: 2 886 728,82. Kwota ta jest narzucana przez Zamawiającego." 

W/w zapisy są absolutnie niezgodne z prawdą, wydaje się, że zostały ukierunkowane 

na wprowadzenie KIO w błąd. 

Zamawiający  wyraźnie  i  w  oszacowaniu  wartości  zamówienia  i  w  kwocie 

przeznaczonej  na  sfinansowanie  zamówienia  rozgraniczył  kwoty  na  zakup  biletów  i  kwoty, 

które  będą  stanowiły  wynagrodzenie  Wykonawcy,  i  tak  podczas  otwarcia  ofert  podał 

następujące informacje: 

Kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 

(kwota,  do  której  będzie  realizowana  umowa):  4  330.093,23  PLN,  w  tym:  zamówienie 

podstawowe: 2.886.728,82 PLN, zamówienie objęte prawem opcji (50%): 1.443 364,41 PLN, 

w tym kwota przeznaczona na sfinansowanie opłat transakcyjnych: 35 764,30 PLN. (…) 

Jak wynika z powyższych zapisów wzoru umowy, zapłata dla wykonawcy (§ 2 ust 3) 

obejmuje  opłatę  transakcyjną  zgodną  z  oferta  wykonawcy  oraz  cenę  biletu  wg  taryfy 

przewoźnika. Wartości  te  zostały  wyraźnie  rozgraniczone.  Zapłata  dla Wykonawcy  nie  jest 

równoznaczna  z  wynagrodzeniem  wykonawcy  (§  2  ust  1  i  2).  Cena  biletu  wg  taryfy 

przewoźnika nie stanowi wynagrodzenia wykonawcy. 

Sugerowanie  jakoby  wynagrodzeniem  wykonawcy  w  przedmiotowym  postępowaniu 

była  kwota  2.886.728,82  zł  jest  nieuzasadnionym  nadużyciem,  niewynikającym  z  żadnego 

zapisu  SIWZ  i  wzoru  umowy.  Jedynym  uzasadnieniem  zawarcia  takich  informacji  w  treści 


KIO 2592/18 

odwołania jest chęć wprowadzenia KIO w błąd przez Odwołującego.   

Odwołujący  w  pkt.  22  odwołania  twierdzi,  że  Zamawiający  nie  tylko  nie  zabronił 

pozyskiwania  prowizji  od  linii  lotniczych  ale  wręcz  nakazał  Wykonawcom  uwzględnienie 

prowizji w kalkulacji ceny. 

Stwierdzenie  powyższe  uznać  należy  za  absurdalne.  Zamawiający  formułując  treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  nie  może  wpływać  na  treść  stosunków 

prawnych  łączących  wykonawców  w  obrocie  gospodarczym  z  innymi  podmiotami. 

Zamawiający nie może ani nakazać ani zakazać pozyskiwania prowizji od innych podmiotów. 

Są  to  umowy  całkowicie  niezależne  od  ewentualnego  stosunku  prawnego,  który  związałby 

Zamawiającego z którymkolwiek z wykonawców. 

Odwołujący  manipuluje  słowami,  sugerując,  że  Zamawiający  nakazał  wykonawcom 

uwzględnienie prowizji w kalkulacji ceny. 

W Rozdziale XIII  SIWZ Opis  sposobu obliczenia  ceny  Zamawiający  w  ust.  1  ustalił, 

że: 

1.  Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  niniejszej  SIWZ  oraz 

obejmować  wszelkie  koszty  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytego  wykonania 

zamówienia,  w  tym  m.in.  koszty  związane  z  wystawieniem  i  dostarczeniem  biletów  do 

sie

dziby Zamawiającego. Ceny powinny obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 

Wykonawcy,  niezbędne  do  zrealizowania  zakresu  objętego  przedmiotem  postępowania, 

zgodnie  z  ogólnymi  i  szczegółowymi  warunkami  urnowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest 

skalkulować  cenę  oferty  tak,  aby  obejmowała  wszystkie

koszty  konieczne  dla  właściwego 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Jak wynika z powyższego zapisu, Zamawiający nakazał potencjalnym Wykonawcom 

uwzględnić  w  cenie  oferty  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytego 

wykonania zamówienia oraz wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne 

do  zrealizowania  zakresu  objętego  przedmiotem  postępowania,  zgodnie  z  ogólnymi  i 

szczegółowymi warunkami umowy. 

Zamawiający  nigdzie  zaś  nie  wymagał,  aby  Wykonawca  był  zobowiązany  do 

pomniejszenia  ponoszonych  przez  siebie  kosztów  o  dodatkowe  dochody,  np.  prowizje 

uzyskiwane  od  podmiotów  trzecich  z  tytułu  realizacji  zamówienia  na  rzez  Zamawiającego. 

(…)” 

W trakcie posiedzenia odwołujący cofnął zarzut dotyczący odrzucenia oferty wykonawcy Top 

Podróże.  Postępowanie  odwoławcze  w  tym  zakresie  podlega  umorzeniu  na  podstawie                  

art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 


KIO 2592/18 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych 

na potrzeby Politechniki Gdańskiej. Zgodnie z rozdziałem III pkt 2 - 5 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej: „siwz”): 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie doradztwa, rezerwacji, 

sprzedaży  i  dostarczania  krajowych  i  międzynarodowych  biletów  lotniczych  na 

potrzeby Politechniki Gdańskiej od dnia zawarcia umowy przez 24 miesiące. 

Przewiduje  się  w  okresie  2  lat:  205  przelotów  krajowych  oraz  1230  przelotów 

międzynarodowych.  Pod  nazwą  „jeden  bilet”  należy  rozumieć  bilet  na  trasie  „tam  i                

z powrotem”. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu biletów „w jedną stronę". 

W  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  przewiduje  skorzystanie  z  prawa  opcji 

polegającego  na  ewentualnym  zwiększeniu  zamówienia  o  50%  usług  objętej 

przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Ilości  poszczególnych  rezerwacji  zostały  podane  szacunkowo  dla  potrzeb 

porównania  ofert  i  nie  są  wiążące  dla  Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega 

sobie  prawo  do  niezrealizowania 

przedmiotu  zamówienia  z  całości,  bez 

konieczności zmiany umowy. Wykonawca nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego. 

Zgodnie z rozdziałem XIII pkt 1 – 2 i 6 - 7 siwz:  

Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  niniejszej  SIWZ  oraz 

obejmować  wszelkie  koszty  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytego 

wykonania  zamówienia,  w  tym  m.in.  koszty  związane  z  wystawieniem  i 

dostarczeniem  biletów  do  siedziby  Zamawiającego.  Ceny  powinny  obejmować 

wynagrodzenie  za  wszystkie  obowiązki  Wykonawcy,  niezbędne  do  zrealizowania 

zakresu objętego przedmiotem postępowania, zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi 

warunkami umowy. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby 

obejmowała  wszystkie  koszty  konieczne  dla  właściwego  zrealizowania  przedmiotu 

zamówienia. 

Koszt opłaty transakcyjnej jest kwotą doliczaną przez Wykonawcę do końcowej ceny 

usługi, i będzie wykazany na fakturze jako odrębna pozycja. 

Zamawiający  zastrzega,  że  poszczególne  opłaty  transakcyjne  jednostkowe  muszą 

być  wyższe  niż  0  zł  i  określone  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,                      

w  PLN.  Brak  wyceny  lub wycena którejkolwiek ze składowych opłaty  transakcyjnej 

na 0,00 zł, będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89. ust. 1 

pkt 1) 

ustawy, w związku z art. 2 pkt 13 ustawy. 


KIO 2592/18 

Zamawiający  wymaga  aby  wartość  opłaty  transakcyjnej  z  tytułu  sprzedaży  biletu 

lotniczego,  jaką  zadeklaruje  Wykonawca,  była  stawką  rynkową,  obejmującą 

rzeczywisty koszt realizacji zamówienia jednostkowego. 

Umowa  z  wyłonionym  Wykonawcą  będzie  realizowana  do  wysokości  kwoty 

wskazanej w umowie jako kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. 

Zgodnie z 

§ 2 projektu umowy: 

Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  umowne  (bez  prawa  opcji),  zgodnie  z  ofertą  z  dnia 

………… wynosi brutto: ……………..zł słownie: ………………….   

Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  objętego  prawem  opcji  w  wysokości  50%  zamówienia 

podstawowego ustala się cenę w kwocie brutto: ……………….zł słownie: ………………  

Zasady rozliczeń opcji będą takie same jak zasady rozliczeń zamówienia podstawowego. 

Ostateczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  zależy  od  ilości  faktycznie  zakupionych  biletów                 

w  okresie obowiązywania umowy.  Jeżeli  w  okresie obowiązywania umowy,  kwota  umowna 

podana w ust. 1 nie zostanie w pełni zrealizowana, Wykonawca nie będzie wysuwał z tego 

tytułu żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

Zapłata dla Wykonawcy za każdy wydany Zamawiającemu bilet obejmuje: 

a) 

opłatę  transakcyjną  w  stałej  wysokości  brutto  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy                 

z dnia 

……………, która obejmuje m. in. koszt rezerwacji i wystawienia biletu 

(nie  wlicza  się  kosztu  biletu  wynikającego  z  taryfy  przewoźnika),  dostawę 

biletu  Zamawiającemu,  przypominanie  o  zbliżających  się  terminach  wykupu 

biletów, oferowanie wariantów połączenia, składanie ewentualnych odwołań i 

reklamacji do linii lotniczych. 

b) 

cenę biletu wg taryfy przewoźnika (w tym opłaty i podatki lotniskowe). 

Opłata transakcyjna za międzynarodowy bilet  lotniczy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 

…………… zł brutto, słownie ……………… zł, 

Opłata  transakcyjna  za  krajowy  bilet  lotniczy  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  wynosi: 

…………… zł brutto, słownie …………….. zł, 

Umowa  realizowana  będzie  do  kwoty,  jaką  Zamawiający  wskazał  jako  kwotę 

przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, tj. do wartości …………. zł. 

W przypadku skorzystania z prawa opcji, kwota wskazana w ust. 7 zostanie zwiększona                  

o 50%, tj. do 

wartości ……………… zł. 

Zgodnie  z 

§  3  pkt  3  projektu  umowy:  Zamawiającemu  przysługuje  prawo 

porównywania  cen  biletów  lotniczych  oferowanych  przez  Wykonawcę,  z  cenami  biletów 

lotniczych  oferowanych  przez  inne  biura  lub  przez  przewoźników  w  sprzedaży 

bezpośredniej,  w  tym  przez  Internet.  W  przypadku  stwierdzenia  niekorzystnej  różnicy  w 

cenie  biletu  lotniczego  oferowanego  przez  Wykonawcę  w  stosunku  do  ceny  biletu 


KIO 2592/18 

oferowanego  przez  inne  biuro  lub  przez  przewoźnika  (bilet  droższy  u  Wykonawcy)  - 

Wykonawca zobowiązany  jest  do  realizacji  zamówienia po  korzystniejszej  cenie.  Podstawą 

realizacji zamówienia po korzystniejszej cenie jest przedstawienie Wykonawcy potwierdzenia 

oferty przedstawiającej korzystniejsze warunki. Porównywane oferty muszą pochodzić z tego 

samego dnia. 

Zgodnie z rozdziałem XIV siwz zamawiający przewidział następujące kryteria oceny ofert:  

opłata transakcyjna (LO) - 50 %, 

2)  l

iczba obsługiwanych pasażerskich linii lotniczych znajdujących się w rejestrze IATA 

Operational  Safety  Audit  (IOSA),  u  których  Wykonawca  może  dokonać  rezerwacji  i 

zakup

u biletów dla Zamawiającego (LL) - 25%, 

deklarowana liczba przedstawionych ofert przelotów w danym terminie (LP) -10 % 

deklarowany  czas  przedstawienia  ofert  przelotów  w  danym  terminie  od  momentu 

otrzymania zgłoszenia (LT) -15 %. 

W postępowaniu złożono trzy oferty z opłatami transakcyjnymi: 

- WhyNotTravel 

– 71,75 zł, 

Top Podróże – 71,75 zł. 

- Britas 

– 30.637,25 zł. 

Ogólna  wartość  szacunkowa  zamówienia  (bez  opcji)  wynosi  2.878.843,70  zł.  Przy 

czym  kwota  przeznaczona  na  sfinansowanie  opłat  transakcyjnych  wynosi  35.764,30  zł. 

Średnia  arytmetyczna  ofert  w  zakresie  opłaty  transakcyjnej  wynosi  10.260,25  zł.                                

powyższego  wynika,  że  oferta  WhyNotTravel  w  zakresie  opłaty  transakcyjnej  stanowi                  

ok. 0,2% kwoty przeznaczo

nej na sfinansowanie opłaty transakcyjnej oraz ok. 0,7% średniej 

arytmetycznej ofert. 

Odwołujący  WhyNotTravel  w  następujący  sposób  przedstawił  w  formularzu 

ofertowym cenę swojej oferty: 

„Wartość  opłat  transakcyjnych  za  realizację  zamówienia  podstawowego  zgodnie                                

z poniższym zestawieniem wynosi:  71,75 PLN brutto. 

L.p.

Składowe opłaty transakcyjnej

Cena brutto (PLN):

Koszt wystawienia i dostarczenia biletu krajowego

Koszty związane z obsługą rezerwacji na przelot krajowy

Koszty dostarczenia faktury za przelot krajowy

Koszty zmiany rezerwacji, koszty anulacji, koszty reklamacji dot. przelotu krajowego

Pozostałe nieujęte powyżej (m.in. ewentualna opłata za odprawę, prowizja, itp.) dot. 
przelotu krajowego


KIO 2592/18 

Razem (1+2+3+4+5):

Zakładana liczba biletów krajowych w okresie trwania umowy (bez prawa opcji)

8=6x7

Koszt wystawienia i dostarczenia biletu międzynarodowego

Koszty związane z obsługą rezerwacji na przelot międzynarodowy

Koszty dostarczenia faktury za przelot międzynarodowy

Koszty  zmiany  rezerwacji,  koszty  anulacji,  koszty  reklamacji  dot.  przelotu 
międzynarodowego

Pozostałe nieujęte powyżej (m.in. ewentualna opłata za odprawę, prowizja, itp.) dot. 

przelotu międzynarodowego

Razem (9+10+11+12+13):

Zakładana liczba biletów międzynarodowych w okresie trwania umowy (bez prawa

opcji)

16=14x15

WARTOŚĆ OPŁAT TRANSAKCYJNYCH - SUMA (17=16+8)

Pisma

mi z dnia 23 listopada 2018 r., działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp,  

zamawiający  wezwał  wykonawców WhyNotTravel oraz Top Podróże do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  cen  ich  ofert.  W  szczególności  zamawiający  zwrócił  się  o  złożenie  wyjaśnień                     

w zakresie następujących elementów: 

koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym  -  związane  z  wymaganiem  Zamawiającego,  aby  przedmiot  zamówienia 

realizowany  był  przy  pomocy  co  najmniej  2  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  o 

pracę; 

koszty  związane  z  ubezpieczeniem  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy na kwotę nie 

mniejszą niż 100.000 zł; 

3)  koszty rezerwacji i wystawienia biletu, 

koszty związane z oferowaniem 4 wariantów połączenia w ciągu 1 godziny, 

koszty  związane  z  dostawami  biletów  Zamawiającemu,  przypominaniem  o  zbliżających 

się  terminach  wykupu  biletów,  składaniem  ewentualnych  odwołań  i  reklamacji  do  linii 

lotni

czych oraz reprezentowaniem Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych, 

koszty związane z pomocą organizacyjną dla osób delegowanych przez Zamawiającego 

w  przypadkach  losowego  przedłużenia  czasu  podróży,  odwołania  rejsu  itp.,  związaną  z 

bezgotówkowym uzyskaniem noclegu, zmianą biletu lotniczego itp., 

koszty związane z zapewnieniem pomocy w korzystaniu z innych usług turystycznych tj. 

wynajem samochodów, rezerwacja hoteli, itp., 

Koszty  związane  z  obsługą  przez  minimum  dwie  osoby  dysponujące  dwiema  osobnymi 

nume

rami telefonów oraz z zapewnieniem dostępu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 


KIO 2592/18 

do Helpdesku (Hotline) w języku polskim, obsługiwanego przez osobę posiadającą dostęp 

do systemu rezerwacyjnego i wystawionych biletów, 

koszty  związane  ze  sporządzaniem  miesięcznych  raportów  z  wystawionych  faktur  za 

bilety lotnicze, 

koszty  związane  z  przeprowadzeniem  szkolenia  w  formie  warsztatów  na  terenie 

Politechniki  Gdańskiej  z  obsługi  narzędzia  online  oraz  z  zapewnieniem  niezbędnego 

wsparcia w tym zakresie przez cały okres realizacji umowy. 

Zamawiający dodał: „W szczególności Zamawiający wymaga wyjaśnienia i wykazania, w jaki 

sposób  w  okresie  24  miesięcy  realizacji  umowy  Wykonawca  pokryje  koszty  związane  z 

realizowaną na rzecz zamawiającego usługą o zakresie przedmiotowym określonym w SIWZ i 

we wzorze umowy z kwoty wskazanego w ofercie wynagrodzenia w wysokości 71,75 zł”. 

Pismem  z  dnia  29  listopada  2018  r.  odwołujący  WhyNotTravel  złożył  wyjaśnienia, 

których  obszerną  i  najważniejszą  merytorycznie  część  zastrzegł  jako  tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

Pismem  z  dnia  6  grudnia 

2018  r.  zamawiający  poinformował  wykonawców                       

odrzuceniu ofert WhyNotTravel oraz Top Podróże. Zamawiający wskazał w szczególności: 

„Oferty w/w Wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) i 4) w 

zw. z art. 

90 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 

w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  oraz  zawierają  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W/w Wykonawcy za zrealizowanie usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów 

lotniczych na potrzeby Politechniki Gdańskiej w okresie 24 miesięcy zaoferowali cenę 71,75 

zł. Cena ta stanowi 0,2% kwoty przeznaczonej w okresie trwania umowy na sfinansowanie 

opłat transakcyjnych (35 764,30 zł., tj. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek 

od  towarów  i  usług)  oraz  0,70%  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich złożonych ofert (10 

260,22 zł.).   (…) 

W  wyniku  analizy  udzielonych  wyjaśnień  Zamawiający  doszedł  do  przekonania,  że 

obydwaj  wykonawcy  nie  są  w  stanie  sfinansować  wszelkich  kosztów  realizacji  całego 

zakresu  zamówienia  w  okresie  24  miesięcy  za  cenę  71,75  zł.  Zgodnie  z  art.  2  pkt.  1  ust. 

Ustawy  Pzp,  ceną  jest  wartość  wyrażona  w  jednostkach  pieniężnych,  którą  kupujący  jest 

obowiązany  zapłacić  przedsiębiorcy  za  towar  lub  usługę.  W  złożonych  wyjaśnieniach 

Wykonawcy  wykazali  wyraźnie,  że  sfinansowanie  wynagrodzenia  za  usługi  świadczone  na 

rzecz  Zamawiającego  nie  nastąpi  z  wynagrodzenia  z  tytułu  umowy  zawartej                                     

z Zamawiającym. 


KIO 2592/18 

W przekonaniu Zamawiającego zaoferowanie w przedmiotowym postępowaniu opłaty 

tr

ansakcyjnej  na  poziomie  0,05  zł,  co  daje  cenę  oferty  równą  71,75  zł  stanowi  czyn 

nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  (tj.  Dz.  U.  z  2018,  poz.  419  ze  zm.),  dalej  uznk,  polegającym  na 

naruszeniu interesów innych wykonawców. Zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej 

konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub 

narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta.  Art.  15  ust.  1  uznk  zawiera 

uszczegółowienie  zasady  wskazanej  w  art.  3  ust.  1  ww.  ustawy  i  stanowi,  iż  czynem 

nieuczciwej  konkurencji  jest  utrud

nianie  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku,                              

w  szczególności  przez  sprzedaż  towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub 

świadczenia  albo  ich  odsprzedaż  poniżej  kosztów  zakupu  w  celu  eliminacji  innych 

przedsiębiorców.  Ponadto,  jak  wynika  z  treści  art.  15  ust.  2  uznk,  czynem  nieuczciwej 

konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez 

działanie  mające  na  celu  wymuszenie  na  klientach  wyboru,  jako  kontrahenta  określonego 

przedsiębiorcy  lub  stwarzanie  warunków  umożliwiających  podmiotom  trzecim  wymuszenie 

zakupu  towarów  lub  usługi  i  określonego  przedsiębiorcy.  Jak  podkreśla  się  w  literaturze 

przedmiotu, o czynie nieuczciwej konkurencji może być mowa w przypadku, gdy na skutek 

zachow

ań  opisanych  w  art.  15  ww.  ustawy  doszło  do  utrudnienia  dostępu  do  rynku. 

Ustalanie ceny poniżej kosztów zagraża interesom innego przedsiębiorcy, prowadzi do jego 

eliminacji z rynku. 

Celem  zastosowania  art.  15  ust.  1  uznk  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  jest  ochrona  wykonawców  przez  zapewnienie  im  dostępu  do  tego 

postępowania. W Pzp termin "utrudnianie dostępu do rynku" jest rozumiany jako utrudnianie 

prowadzenia  działalności  gospodarczej  innym  przedsiębiorcom  (Wyrok  KIO  z  dnia  29 

kwietni

a  2010  r.,  KIO/UZP  610/10).  Jako  utrudnianie  dostępu  do  zamówienia  publicznego 

należy  kwalifikować  takie  zachowanie,  które  naruszają  mechanizm  uczciwej  konkurencji. 

Celem  złożenia  przez  wykonawcę  oferty  jest  w  tej  sytuacji  samo  zdobycie  zamówienia 

publiczn

ego  i  wyeliminowanie  innych  wykonawców  z  dostępu  do  zamówienia  publicznego. 

Pojęcie  "dostęp  do  rynku  zamówień  publicznych"  należy  rozumieć  szeroko  jako  swobodę 

wejścia  na  rynek,  wyjścia  z  niego,  a  przede  wszystkim  jako  możliwość  oferowania  na  nim 

swoich  to

warów,  usług  lub  robót  budowlanych  (wyrok  SA  w  Warszawie  z  dnia  10  kwietnia 

2013 r., I ACa 1173/12) 

Zamawiający  stwierdził,  że  nie  ma  możliwości  zawarcia  wszystkich  kosztów 

związanych  z  realizacją  pełnego  zakresu  usług  wskazanych  w  SIWZ  za  cenę  71,75  zł.  W 

przekonaniu Zamawiającego zaoferowanie takiej ceny, wynikającej z ceny jednostkowej 0,05 

zł. stanowi działanie zagrażające interesom przedsiębiorców, którzy wycenili usługę na rzecz 

zamawiającego na kwoty realne, rzeczywiste, wynikające z realnej wartości świadczenia, a 


KIO 2592/18 

którzy  z  uwagi  na  działania Wykonawców,  których  oferty  zostały  odrzucone,  znaleźli  się  w 

gorszej sytuacji w trakcie oceny ofert. 

Sposób  kalkulacji  ceny  na  poziomie  0,05  zł.  w  ocenie  Zamawiającego  zmierzał  do 

zdobycia  przewagi  konkurencyjnej 

poprzez  zastosowanie  zabiegu  stwarzającego  sztuczną 

przewagę. Na rynku sprzedaży biletów lotniczych każdy potencjalny wykonawca znajduje się 

w  podobnej  potencjalnej  sytuacji  i  sytuacja  żadnego  z  nich  nie  jest  tak  wyjątkowa,  żeby 

zrezygnować  z  należnego  mu  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji  zamówienia  publicznego, 

które wg definicji Ustawy Pzp jest umową odpłatną. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy 

na  poziomie  71,75  zł.  jest  umową  tylko  pozornie  odpłatną  -  miesięczne  wynagrodzenie 

wykonawcy wynosi zaled

wie 2,98 zł. 

Biorąc  pod  uwagę  w/w  argumenty,  Zamawiający  stwierdza,  że  działania  w/w 

Wykonawców wypełniają znamiona czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 15 ust. 

1 pkt. 1 uznk, tj. utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż usług 

poniżej kosztów ich świadczenia w celu eliminacji innych przedsiębiorców. 

W  związku  z  powyższym  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art. 

89.  ust.  1  pkt.  3  gdyż  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  oraz  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  4  w 

związku  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp,  ponieważ  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w 

stosunku do przedmiotu zamówienia”. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego oraz stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, 

zważyła, co następuje.  

W  pierwszej  ko

lejności,  odnosząc  się  do  wniosku  o  odrzucenie  odwołania  i  kwestii 

wystąpienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  istnienia  po  stronie  odwołującego  interesu                

w  uzy

skaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  przez  niego  szkody  z  uwagi  na 

kwestionowaną czynność zamawiającego, Izba stwierdziła, co następuje. 

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej określone w niniejszym 

dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę                   

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

Po  pierwsze, 

należy  zauważyć,  że  podniesiony  przez  zamawiającego  brak  interesu 

odwołującego  we  wniesieniu  odwołania,  może  być  ewentualnie  podstawą  do  oddalenia 

odwołania,  nie  zaś  do  jego  odrzucenia.  Powyższe  potwierdza  ustalona  linia  orzecznicza 

Krajowej  Izby  Odwoławczej,  m.in.  wyrok  z  dnia  22.05.2017  r.  o  sygn.  akt  KIO  921/17,                             


KIO 2592/18 

w  którym  stwierdzono:  „Rozpoznając  odwołanie,  Izba  dokonała  w  pierwszej  kolejności 

badania  spełnienia  przez  Odwołującego  przesłanek  określonych  w  art.  179  ust.  1  Pzp,                    

tj.  kwestii  posiadania 

legitymacji  do  wniesienia  odwołania.  Posiadanie  legitymacji  czynnej 

przez wykonawcę korzystającego ze środków ochrony prawnej podlega badaniu przez Izbę     

z  urzędu  w  celu  ustalenia  dopuszczalności  wniesienia  odwołania.  Stwierdzenie  braku 

legitymacji do 

wniesienia środków ochrony prawnej prowadzi do oddalenia odwołania, a nie 

jest  przesłanką  formalną  skutkującą  odrzuceniem  odwołania  w  oparciu  o  przepis  art.  189  

ust.  2  pkt  2  Pzp. 

Ponadto,  stwierdzenie  niewykazania  przesłanek  materialnoprawnych 

warunkujących korzystanie ze środków ochrony prawnej skutkuje oddaleniem odwołania bez 

merytorycznego 

rozpatrywania zarzutów i żądań podniesionych w odwołaniu”. 

Po  drugie

,  odnosząc  się  do  kwestii  posiadania  przez  odwołującego  interesu                            

w  zakresie  zarzutu  dot

yczącego  odrzucenia  jego  oferty,  należy  zauważyć,  że  zgodnie                     

z  dokumentacją  postępowania  i  odpowiedzią  zamawiającego  na  odwołanie,  gdyby  żadna                

z  trzech  złożonych  ofert  nie  została  odrzucona,  oferty  te  uzyskałyby  następującą  ilość 

punktów w ramach kryteriów oceny ofert: 

Top Podróże – 100 pkt, 

- WhyNotTravel 

– 99,81 pkt, 

- Britas 

– 50 pkt. 

Oznacza  to,  że  w  hipotetycznej  sytuacji  braku  odrzucenia  jakiejkolwiek  oferty,  oferta 

odwołującego WhyNotTravel  sytuowałaby  się  dopiero  na  drugim  miejscu  w  rankingu  ofert.                           

Zauważyć  jednak  należy,  że  w  rzeczywistości  zamawiający  odrzucił  ofertę  WhyNotTravel 

oraz Top Podróże. Tym samym w rzeczywistej sytuacji, gdy oferta wykonawcy Top Podróże 

została odrzucona i odrzucenie to nie zostało zakwestionowane (nie zostało w tym zakresie 

skutecznie  wniesione  odwołanie),  oferta  odwołującego,  w  przypadku  uwzględnienia 

odwołania,  w  świetle  kryteriów  oceny  ofert  mogłaby  potencjalnie  zostać  uznana  za 

najkorzystniejszą.  W  konsekwencji  odrzucenie  oferty  odwołującego  odbiera  mu  szansę  na 

uzyskanie zamówienia, czyli powoduje, że może on ponieść szkodę w postaci nieuzyskania 

tego zamówienia. Biorąc zatem pod uwagę sytuację, jaka kształtuje się w postępowaniu po 

odrzuceniu  oferty  wykonawcy  Top  Podróże,  należy  uznać,  że  odwołujący  ma  interes                        

w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz może ponieść szkodę z powodu odrzucenia przez 

zamawiającego  jego  oferty.  W  związku  z  tym  Izba  stwierdziła,  że  w  zakresie  zarzutów 

dotyczących  odrzucenia  oferty  odwołującego,  odwołanie  nie  podlega  oddaleniu  z  powodu 

braku interesu odwołującego.                 

Izba stwierdziła ponadto, że nie została wypełniona żadna z przesłanek ustawowych 

skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 


KIO 2592/18 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Ad.  1)      Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.U.  z 

r. poz. 419 ze zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem 

lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

Ponadto  zgodnie  z  art.  15  ust.  1  pkt  1  i  5  tej  ustawy  czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest 

utrudnianie  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku,  w  szczególności  przez  sprzedaż 

towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub  świadczenia  albo  ich  odprzedaż 

poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców, a także działanie mające 

na  celu  wymuszenie  na  klientach  wyboru  jako  kontrahenta  określonego  przedsiębiorcy  lub 

stwarzanie  warunków  umożliwiających  podmiotom  trzecim  wymuszanie  zakupu  towaru  lub 

usługi u określonego przedsiębiorcy. 

Ad.  2)      Zgodnie  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  j

eżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich 

istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i 

budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość 

przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy                

z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U.                      

z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);  

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, w 

przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co 

najmniej 30% od: 


KIO 2592/18 

1)  wart

ości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich złożonych ofert,  zamawiający  zwraca  się o udzielenie 

wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej  z  uwzględnieniem  okoliczności,  które  nastąpiły  po  wszczęciu 

postępowania,  w  szczególności  istotnej  zmiany  cen  rynkowych,  zamawiający  może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

Zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, o

bowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na 

wykonawcy,  zaś  zamawiający  odrzuca  ofertę 

wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku 

do przedmiotu zamówienia.  

Odnosząc  się  do  kwestii  ceny  (opłaty  transakcyjnej)  zaoferowanej  przez 

odwołującego,  w  pierwszej  kolejności  należy  zwrócić  uwagę  na  specyfikę  usługi,  która jest 

przedmiotem  zamówienia.  Jak  wynika  z  wyjaśnień  odwołującego  przedstawionych  na 

rozprawie  i  niekwestionowanych 

przez  zamawiającego,  wykonawcy  funkcjonujący  na  tym 

rynku,  będący  agentami  IATA,  mają  co  do  zasady  umowy  zawarte  z  liniami  lotniczymi  i 

operatorami  systemów  GDS,  na  podstawie  których  otrzymują  upusty  /  prowizje  od  cen 

biletów.  Wysokość  upustów  /  prowizji  zależy  głównie  od  obrotów  danego  wykonawcy:  im 

wyższe obroty, tym korzystniejsze dla tego wykonawcy umowy. W związku z tym, cena biletu 

zapłacona przez zamawiającego, przy uwzględnieniu uzyskanego przez wykonawcę upustu / 

prowizji, 

może pozwolić wykonawcy pokryć w całości lub w części koszty wykonania usługi i 

osiągnąć  zysk,  zaś  opłata  transakcyjna  od  zamawiającego jest  zyskiem  dodatkowym.  Tym 

samym,  im  większe  są  upusty  /  prowizje  przysługujące  wykonawcy  na  podstawie  umów 

zawartych z liniami lotniczymi i o

peratorami systemów GDS, tym większą ma on możliwość 

zmniejszen

ia  żądanej  opłaty  transakcyjnej.  Wykonawcy  posiadający  najkorzystniejsze 

umowy  są w  stanie pokryć  koszty  i  osiągnąć  zysk  z  samych upustów  /  prowizji  na każdym 

bilecie.  

Ponadto

, należy stwierdzić, że rażąco niska cena to przede wszystkim taka cena, za 

którą  niemożliwe  jest  wykonanie  należycie  zamówienia.  Należy  także  podkreślić,  że 

zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  nie  zakazał  korzystania  przez  wykonawców                      

z zewnętrznych źródeł finansowania.  


KIO 2592/18 

Z

amawiający  wezwał  odwołującego  do  wyjaśnień  w  zakresie  ceny  jego  oferty  i 

odwołujący złożył  wyjaśnienia, z których  - w ocenie Izby –  wynika, że za podaną w ofercie 

cenę  możliwe  jest  należyte  wykonanie  tego  zamówienia.  Odwołujący  zastrzegł  przy  tym 

przedstawione przez siebie 

wyjaśnienia jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w związku z czym 

niniejszy  wyrok  nie 

może  zawierać  szczegółowej  argumentacji  opartej  na  wyjaśnieniach 

odwołującego i musi mieć w tym zakresie charakter ogólny.  

Niemni

ej jednak Izba ustaliła, że w ramach ww. wyjaśnień odwołujący podał główne 

źródła przysługujących mu upustów / prowizji, procentową wysokość tych upustów / prowizji, 

kwotową  wysokość  prowizji  na  przykładowym  bilecie  oraz  wymienił  otrzymywane  różne 

dodatkowe  benefity. 

Dodatkowo  do  wyjaśnień  odwołujący  dołączył  dowody  w  postaci  m.in. 

wyciągów  z  zawartych  przez  niego  umów  oraz  rachunków  zysków  i  strat  za  lata  2014  – 

2017.  Wyliczenia  i  dowody 

zawarte  w  wyjaśnieniach  odwołującego  pozwalają  na 

stwierdzenie, 

że faktycznie korzystając z upustów / prowizji w ramach ceny biletu (płaconej 

przez  zamawiającego)  może  on  wykonać  niniejsze  zamówienie  i  osiągnąć  zysk,  do  tego 

dokładając zysk w postaci opłaty transakcyjnej od zamawiającego. Tym samym, po analizie 

ww.  wyjaśnień,  Izba  uznała,  że  wskazana  w  ofercie  opłata  transakcyjna  nie  uniemożliwia 

odwołującemu należytego wykonania zamówienia.  

Należy także zwrócić uwagę na część dowodów przedłożonych przez odwołującego 

na  rozprawie  (zestawienia  ofert,  informacje  o  wyborze  oferty,  referencje)

, z których wynika, 

że w trzech innych postępowaniach prowadzonych przez innych zamawiających oferował on 

opłatę  transakcyjną  w  wysokości  1  grosza  i  posiada  od  tych  zamawiających  referencje 

potwierdzające, że należycie wykonał usługi. Z dowodów tych wynika także, że również inni 

wykonawcy na rynku oferują opłaty transakcyjne w wysokości 1 grosza. Potwierdza to, że tak 

niskie opłaty transakcyjne są ceną występującą na omawianym rynku. 

W  konsekwencji,  biorąc  pod  uwagę  specyfikę  rynku  biletów  lotniczych,  wyjaśnienia 

odwołującego i złożone przez niego na rozprawie dowody, Izba uznała, że nie ma podstaw 

do  stwierdzenia,  że  cena  w  ofercie  odwołującego  jest  rażąco  niska  i  że  oferta  ta  podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Odnosząc się do kwestii odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp, 

należy zauważyć, że powodem odrzucenia było zaniżenie ceny tej oferty. 

W  związku  z  ustaleniem  przez  Izbę,  że  cena  oferty  odwołującego  nie  jest  rażąco  niska,                      

w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  nie  można  podzielić  stanowiska  zamawiającego,  że 

odwołujący  dopuścił  się  czynu  nieuczciwej  konkurencji.  Nie  zostało  także  w  tej  sprawie 

udowodnione, że odwołujący działał sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami w sposób 

zagrażający lub naruszający interes innego przedsiębiorcy oraz że działał w celu utrudnienia 

innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku  lub  w  celu  eliminacji  innych  przedsiębiorców.                    


KIO 2592/18 

W  związku  z  tym  nie  ma  podstaw  do  stwierdzenia,  że  oferta  odwołującego  podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba stwierdziła, że zamawiający niezasadnie 

odrzucił  ofertę  odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  i  4  ustawy  Pzp.  Wobec 

powyższego  Izba  postanowiła  jak  w  sentencji  wyroku,  orzekając  na  podstawie  przepisów  

art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku,  na  podstawie  art.  192      

ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy 

§ 5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący    ……………………. 


Słowa kluczowe:
rażąco niska cena
wiper-pixel