KIO 205/19 WYROK dnia 26 lutego 2019 r.

Data: 17 maja 2019

KIO 205/19 

Sygn. akt: KIO 205/19 

WYROK 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:            

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę 

WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.,  Sp.  k.,  Kielnarowa  108A,  36-020  Tyczyn 

w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  Politechnikę  Gdańską,  ul.  G.  Narutowicza  11/12,                                

233 Gdańsk 

przy udziale wykonawcy 

Top Podróże, Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów: (1) zaniechania wykluczenia                    

z postępowania wykonawcy Biuro Podróży Britas Sp. z o.o., Al. Papieża Jana Pawła 

II  49a,    70-415  Szczecin 

ze  względu  na  złożenie  nierzetelnego  wykazu,                                

(2)  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Biuro  Podróży  Britas  Sp.  z  o.o.,                      

Al. 

Papieża  Jana  Pawła  II  49a,  70-415  Szczecin    oraz  wykonawcy  Top  Podróże                   

Sp.  z  o.o.  Pl.  Zwycięstwa  1,  70-233  Szczecin,  które  nie  zostały  zabezpieczone 


KIO 205/19 

wadium,  (3)  zaniechania 

odtajnienia  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny 

w

ykonawcy  Top  Podróże  Sp.  z  o.o.  Pl.  Zwycięstwa  1,  70-233  Szczecin,  których 

utajnienie nie ma odpowiedniego uzasadnienia, 

oddala 

odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.,  Sp.  k., 

Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.,  Sp.  k.,  Kielnarowa 108A,  36-020  Tyczyn 

tytułem  wpisu 

od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.,  Sp.  k.,  Kielnarowa  108A,                        

Tyczyn 

na 

rzecz 

zamawiającego 

Politechniki 

Gdańskiej,                                      

ul.  G.  Narutowicza  11/12,    80-

233  Gdańsk    kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  poniesionych  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


KIO 205/19 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


KIO 205/19 

U z a s a d n i e n i e 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Usługa  rezerwacji,  sprzedaży  i  dostarczenia  biletów 

lotniczych  na 

potrzeby  Politechniki  Gdańskiej.”  (ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dz

ienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 189-426664) 

przez Politechnik

ę Gdańską, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 (dalej „zamawiający”) 

wykonawca  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  Kielnarowa  108A,  36-020  Tyczyn  (dalej 

„odwołujący”) wniósł odwołanie wobec: 

1.  badania  i  oceny  ofert 

–  zaniechania  odrzucenia  ofert  wykonawców  Biuro  Podróży 

Britas  Sp.  z  o.o.  (dalej 

„Britas”)  oraz  Top  Podróże  sp.  z  o.o.  (dalej  „Top  Podróże"), 

wykluczenia  tych  w

ykonawców  z  postępowania  oraz  wcześniejszego  zaniechania 

ponownego  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  oferty  wykonawcy  Top  Podróże                                

i ewentualnego zaniechania wyjaśnienia treści jego oferty, 

2.  wyboru oferty najkorzystniejszej 

zarówno z powodu, iż wybrano ofertę, która podlega 

odrzuceniu,  jak i 

ze względu na fakt, iż nie jest to oferta najkorzystniejsza w świetle 

ustanowionych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert, 

3.  p

oprawienia omyłek w ofertach wykonawców Top Podróże oraz Britas, które w istocie 

nie stanowią omyłek, 

4.  zaniechania  odtajnienia  wy

jaśnień  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez  wykonawcę 

Top Podróże, 

5.  ewentualnie zaniechania 

unieważnienia postępowania. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy                    

z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) 

[dalej 

„ustawa Pzp”]: 

1.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art  87  ust.  1  oraz  art.  87  ust.  2  pkt  1, 

poprzez  nieprawidłowe 

p

oprawienie  omyłek  w  ofercie  wykonawcy  Britas  oraz  w  ofercie  wykonawcy  Top 

Podróże,  które  w  istocie  stanowiło  negocjowanie  treści  ofert,  co  doprowadziło  do 

przyjęcia  nieprawidłowej  klasyfikacji  ofert  w  postępowaniu  i  błędnego  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, 

2.  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 2, 

poprzez wybiórcze poprawienie „omyłek pisarskich" 

w ofertach w

ykonawców, 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 2, poprzez zaniechanie odrzucenia z  p

ostępowania ofert, które nie 

odpowiadają swoją treścią SIWZ, 

4.  art. 24 ust. 1 pkt 17, poprzez zaniechanie wykluczenia z p

ostępowania wykonawców 

Britas oraz 

Top Podróże, którzy złożyli nierzetelne wykazy w postępowaniu, 


KIO 205/19 

5.  art. 89 ust. 1 pkt 7b, poprzez zaniechanie odrzucenia ofert  w

ykonawców Britas oraz 

Top Podróże, które nie zostały zabezpieczone wadium, 

6.  art.  8  ust.  3, 

poprzez  zaniechanie  odtajnienia  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej 

ceny  w

ykonawcy  Top  Podróże,  których  utajnienie  nie  ma  odpowiedniego 

uzasadnienia, 

7.  art.  89  ust.  1  pkt  4  oraz  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  3,  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Top  Po

droż,  która  zawiera  rażąco  niską  cenę,                             

a w

ykonawca nie wykazał odpowiednimi dowodami, iż jego oferta rażąco niskiej ceny 

nie zawiera 

– ocena oferty Top Podróże zmieniła się jedynie na skutek uwzględnienia 

przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  poprzedniego  odwołania  złożonego  przez 

o

dwołującego,  natomiast  wykonawca  Top  Podróże  nie  przedstawił  żadnych nowych 

argumentów, twierdzeń lub dowodów, 

8.  art. 90 ust. 1, poprzez zaniechanie kolejnego wezwania do w

yjaśnienia rażąco niskiej 

ceny  w

ykonawcy  Top  Podróże  i  przywrócenie  go  do  postępowania  bez  takiego 

wezwania,  mimo  iż  jego  sytuacja  jest  diametralnie  odmienna  od  sytuacji 

o

dwołującego, 

9.  ewentualnie  art.  93  ust.  1  pkt  7,  p

oprzez  zaniechanie  unieważnienia  postępowania 

pomimo, 

iż oferty złożone w postępowaniu są nieporównywalne 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  o  nakazanie  zamawiającemu 

podjęcia następujących czynności: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

2.  przeprowadzenia  pon

ownego  badania  i  oceny  ofert  bez  uwzględniania  ofert 

w

ykonawców Top Podróże oraz Britas, 

3.  odrzucenia ofert w

ykonawców Top Podróże oraz Britas, 

4.  wykluczenia w

ykonawców Top Podróże oraz Britas z postępowania, 

5.  odtajnienia  wy

jaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez  wykonawcę 

Top Podroże, 

6.  u

nieważnienia czynności poprawienia omyłek w ofertach Britas i Top Podróże. 

W odniesieniu do naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art 87 ust. 1 oraz art. 87 ust. 2 pkt 

1  ustawy  P

zp  odwołujący  podał,  że  zgodnie  z  SIWZ  oraz  zmianami  SIWZ  z  31.10.2018  r. 

z

amawiający  wskazał  w  rozdziale  XIV  ust.  2,  iż  w  celu  oceny  ofert  w  kryterium 

„bezpieczeństwo  lotów"  należy  podać  ilość:  „pasażerskich  linii  lotniczych  znajdujących  się                    

w  rejestrze  IATA  Operational  S

afety  Audit  (IOSA),  u  których  wykonawca  może  dokonać 

rezerwacji i z

akupu biletów dla Zamawiającego." oraz, że wykonawca załączy do oferty listę 

pas

ażerskich  linii  lotniczych,  znajdujących  się  w  rejestrze  IATA  Operational  Safety  Audit 


KIO 205/19 

(IOSA

),  u których może dokonać  rezerwacji  i  zakupu  biletów  dla  zamawiającego  wg wzoru 

sta

nowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ.  Lista  stanowi  integralną  część  oferty.  W  przypadku 

niedołączenia listy, wykonawca otrzyma 0 pkt w w/w kryterium. 

Wskazał  również,  że  w  wykazie  opartym  na  Załączniku  nr  2  do  SIWZ  („wykaz") 

w

ykonawcy mieli podać nazwę przewoźnika oraz termin wygaśnięcia obecności w rejestrze 

IATA  Operational  Safety  Audit  (IOSA) 

czyli  termin,  do  którego  wykonawca  może  dokonać 

re

zerwacji  i  zakupu  biletów  dla  zamawiającego  dla  danej  linii  jako  linii  znajdującej  się                         

w IOSA. 

O

dwołujący  podał,  że  wykonawca  Britas  przedstawił  w  Załączniku  nr  2  do  SIWZ 

załączonym  do  oferty  linie  lotnicze,  które  nie  figurowały  w  IATA  Operational  Safety  Audit 

(IOSA) na dzień upływu terminu składania ofert np. poz. 9, poz. 10; poz. 136; poz. 186; poz. 

291; poz. 408; poz. 430; poz. 436

, zaś wykonawca Top Podróże w analogicznym załączniku 

do swojej oferty 

podał nieaktualne informacje, obejmujące linie, które nie figurowały na dzień 

upływu terminu składania ofert w IOSA, tj. poz. 112; poz. 180; poz. 254; poz. 386. 

O

świadczył,  że  poinformował  o  tym  fakcie  zamawiającego  pismem  z  dnia                                  

21  listopada  2018  r.,  jednak  z

amawiający  nie  odpowiedział  na  to  pismo,  a  zamiast  tego                    

4  grudnia  2018  r. 

zawiadomił,  że    „na  podstawie  art.  87  ust  2  pkt  1)  ustawy  z  dnia                            

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) zostały poprawione oczywiste omyłki 

pisarskie polegające na poprawieniu w kolumnie „termin wygaśnięcia obecności w rejestrze 

IATA  Operational  Safety  Audit  (IOSA)" 

–  terminu  na  zgodny  z  informacją  opublikowaną  na 

oficjalnej  stronie  IATA 

pod  bezpośrednim  linkiem  dla  następujących  pozycji  wykazu 

stanowiącego  zał.  nr  2  do  SIWZ:",  po  czym  wymienił  linie  wpisane  w  pozycjach:  poz.  9,                   

poz. 10; poz. 136; poz. 186; poz. 291; poz. 408; poz. 430; poz. 436 w przypadku wykonawcy 

Britas oraz poz. 112; poz. 180; poz. 254; poz. 386 w przypadku w

ykonawcy Top Podróże. 

W  ocenie  o

dwołującego  jest  to  działanie  sprzeczne  z  prawem,  gdyż  nie  stanowi                      

w istocie popraw

ienia omyłek pisarskich, a niedozwolone negocjacje, co do treści złożonych 

ofert. 

Stwierdził,  że  omyłka  pisarska  to  widoczny  gołym  okiem,  jasny  dla  wszystkich  błąd                  

w  pisowni,  w  szczególności  niepozostawiający  wątpliwości,  co  do  tego  jaka  była  wola 

wykonawcy.  

Uznał, że jeżeli chodzi o datę wygaśnięcia ww. linii w rejestrze IOSA to nie może być 

mowy o „omyłce" w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp – taką „omyłkę" da się zauważyć 

dopiero  popr

zez  porównanie  Załącznika  nr  2  do  SIWZ  z  rejestrem  ze  strony: 

https://www.iata.org/whatwedo/safetv/audit/iosa/Pages/registrv.aspx

,  jednak  rejestr  ten  nie 

był załącznikiem do oferty ani nie stanowi treści żadnej z ofert. 

Podkreślił,  że  zamawiający  zauważył  niezgodność  ofert  wykonawców  Top  Podróże 

oraz Britas z SIWZ dopiero po piśmie odwołującego. 


KIO 205/19 

Dodatkowo zazna

czył, że na dzień upływu terminu składania ofert „poprawione linie" 

nie figurowały w oficjalnym rejestrze, a wykonawcy Top Podróże oraz Britas użyli rejestrów                   

z  terminu  wcześniejszego  niż  dzień  upływu  terminu  składania  ofert,  co  należy  ocenić  jako 

działanie rażąco niestaranne. 

Stwierdził,  że  w  sposób  oczywisty  wykonawcy  Britas  i  Top  Podróże  deklarowali,  iż 

zgodnie z posiadanymi przez nich informacjami 

na dzień upływu terminu składania ofert nie 

mogą  dokonywać  rezerwacji  odpowiednio:  w  przypadku  wykonawcy  Britas  w  liniach 

wymienionych w poz. 9, poz. 10; poz. 136; poz. 186; poz. 291; poz. 408; poz. 430; poz. 436 

wykazu,  a  w  przypadku  wyk

onawcy  Top  Podróże  w  liniach  wymienionych  w  poz.  112;                      

poz. 180; poz. 254; poz. 386 wykazu. 

Odwołujący  podał,  że  po  takich  zmianach,  to  jest  po  unieważnieniu  czynności 

poprawienia  omyłek  zgodnie  z  pismami  do  wykonawców  Top  Podróże  oraz  Britas 

odwołujący  będzie  posiadał  411  linii  w  kryterium  bezpieczeństwo  lotów,  natomiast 

wykonawca  Top  Podr

óże 410 linii, a wykonawca Britas 406 linii, co będzie to oznaczało, iż 

o

dwołujący  otrzyma  100  punktów  w  kryteriach  oceny  ofert,  wykonawca  Top  Podróże                    

99,93  punktu,  a  w

ykonawca  Britas  poniżej  49,7  punktu  –  zamówienie  zostanie  udzielone 

o

dwołującemu. 

W  odniesieniu  do  naruszenie  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp 

odwołujący  stwierdził,  że  czynność  zamawiającego  pismami  z  dnia  4  grudnia  2018  r. 

skierowanych  do 

Top  Podróże oraz  Britas  narusza zasady  uczciwej konkurencji.  Uzupełnił, 

że  jeżeli  już  zamawiający  dokonywał  poprawienia  „omyłek  pisarskich",  polegających  na 

błędnym  uzupełnieniu  pozycji  i  ma  zamiar  w  tym  celu  posiłkować  się  rejestrem  ze  strony 

https://www.iata.org/whatwedo/safetv/audit/iosa/Pages/registry.aspx

  to  p

owinien  używać 

rejest

ru z dnia upływu terminu składania ofert lub powinien samodzielnie uzupełnić wszystkie 

braki 

w wykazach załączonych przez wszystkich wykonawców na podstawie załącznika nr 2 

do  SI

WZ  względem  IOSA  –  poprawieniu  podlegają  także  oczywiste  omyłki  polegające  na 

nieuzupełnieniu danego pola, jeżeli jego treść jest oczywista. 

Podniósł,

że  działanie  zamawiającego  pozostaje  niezgodne  z  prawem,  gdyż 

poprawienie lub uzupełnienie wykazu uzupełnionego na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ 

na  podst

awie  porównania  go  z  ww.  linkiem  nie  stanowi  poprawienia  omyłki.  Skoro  jednak 

z

amawiający  zdecydował  się  na  takie  działanie  to  powinien  konsekwentnie  podejmować 

wszystkie czynności, co do ofert wykonawców w tym samym zakresie w ten sam sposób. 

W odniesieniu do naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp 

odwołujący wskazał, że dokumenty składane w postępowaniu powinny być aktualne na dzień 

ich  złożenia,  co  oznacza,  iż  wykonawcy  powinni  byli  usunąć  z  wykazu  złożonego  na 


KIO 205/19 

podstawie 

Załącznika  nr  2  do  SIWZ  podmioty,  które  nie  figurują  w  dostępnych  rejestrach 

IOSA  na  dzień  upływu terminu składania ofert, czego wykonawcy  Britas i Top  Podróże  nie 

uczynili:  w  przypadku  wykonawcy  Britas  dotyczy  to  linii  wymienionych  w  poz.  9,  poz.  10;       

poz.  136;  poz.  186;  poz.  291;  poz.  408;  poz.  430;  poz.  436  wykazu

,  zaś  w  przypadku 

w

ykonawcy  Top  Podróże  dotyczy  to  linii  wymienionych  w  poz.  112;  poz.  180;  poz.  254;                 

poz. 386 wykazu. 

Zdaniem  odwo

łującego  wykonawcy  Britas  i  Top  Podróże  wpisali  do  wykazów 

podmiot

y, co do których mieli podstawy, aby sądzić, iż nie figurują w rejestrze IOSA na dzień 

upływu terminu składania ofert 

Odwołujący  podał,  że  termin  składania  ofert  (zgodnie  z  informacją  z  dnia                             

31  października  2018  r.)  upływał  16  listopada  2018  r.  –  skoro  w  wykazie  przedstawionym 

przez w

ykonawcę Top Podróże widnieje w pozycji 180 linia Go Airlines (India) Limited, która 

z  rejestru  IOSA  m

iała  zostać  usunięta  22  października  2018  r.  to  należy  sądzić,  iż  wykaz 

przedstawiony  przez  w

ykonawcę  Top  Podróże  był  aktualny  najpóźniej  na  dzień                               

22  października  2018  r.  –wykonawca  Top  Podróże  nie  zaktualizował  swojego  aneksu  co 

najmniej  przez  19  dni. 

Uzupełnił,  że  wykonawca  Britas  na  tej  samej  zasadzie  nie 

zaktualizował swojego wykazu od 22 października 2018 r. – w wykazie tego Wykonawcy linia 

Go Airlines (India) Limited znalaz

ła się w poz. 186. 

Odwołujący  stanął  na  stanowisku,  że  nienależyta  staranność  wykonawców  Britas 

oraz  Top  Podróże  stanowi  o  niezgodności  treści  ich  ofert  z  treścią  SIWZ,  gdyż  złożyli 

nieaktualne na dzień składania ofert wykazy – wykazy nierzetelne wyłącznie z uwagi na ich 

niedbalstwo i lekkomyślność. 

W  odniesieniu  do  informacji 

w  wyjaśnieniach  wykonawcy  Top  Podróże  odwołujący 

stwierdził,  że  jakiekolwiek  powołanie  się  na  umowę  z  PLL  LOT  stanowi  wprowadzenie 

z

amawiającego  w  błąd, ponieważ  wykonawca ten  nie dysponuje  umową prowizyjną  od  linii 

PLL LOT, może jedynie dysponować umowami na przeloty grupowe i innymi pomniejszymi 

umowam

i, niegwarantującymi osiągnięcia zysku z realizacji zamówienia. 

W odniesieniu do 

niezgodności treści oferty wykonawcy Top Podróże z treścią SIWZ 

oraz  ewentualne  naruszenie  art  87  ust.  1  ustawy  Pzp  od

wołujący  podał,  że  zgodnie                           

z  Rozdziałem  III  ust.  19  SIWZ  zakazane  jest  jakiekolwiek  dokonywanie  przez  wykonawcę 

modyfikacji  ceny  biletu  wygenerowanego  z  systemu  GDS  oraz  wskazanej  na  dokumencie 

potwierdzającym rzeczywistą cenę biletu w przypadku lotów realizowanych przez tzw. „tanich 

przewoźników'', w szczególności poprzez zwiększenie ceny biletu przewoźnika.  

Podniósł, że wykonawca Top Podróże finansuje realizację zamówień za cenę 0,01 zł, 

powiększając cenę biletu o wartość opłat dodatkowych – co wynika z uchwały zarządu Top 


KIO 205/19 

P

odróże  Sp.  z  o.o.  z  dnia  01  marca  2018  r.  w  sprawie  opłat  finansowych  w  cenie  biletu  – 

UZOPF 01/03/2018. 

W odniesieniu  do  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt 7b 

ustawy Pzp odwołujący podał, że 

zgodnie  z  R

ozdziałem IX  ust.  1  SIWZ każdy  wykonawca zobowiązany  jest  przed terminem 

składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 85000,00 PLN.  

Odwołujący  stwierdził,  że  pomimo  dwukrotnego  udostępnienia  mu  dokumentacji 

p

ostępowania  nie  przekazano  dokumentu  świadczącego  o  tym,  aby  wykonawca  Britas  lub 

Top  Pod

róże  wnieśli  i  przedłużyli  wadium  w  postępowaniu,  poza  ogólną  deklaracją                          

z formularza oferty. 

W odniesieniu do naruszenie art. 8 ust. 3  ustawy Pzp o

dwołującemu oświadczył, że 

nie  udostępniono  mu  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  wykonawcy  Top  Podróże,  gdyż 

wyjaśnienia  te  zostały  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Uzupełnił,  że  nie 

udostępniono mu także treści uzasadnienia tego zastrzeżenia.  

Podniósł, że uzasadnienie to albo nie zostało złożone, albo posiada istotne braki –  

brak 

dowodów,  brak  wyraźnego  wskazania,  które  informacje  podlegają  utajnieniu,  jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. 

W  odniesieniu  do  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4  oraz  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  7                    

ust. 3 ustawy Pzp odw

ołujący stwierdził, że uwzględnienie odwołania nie stanowi przesłanki 

do przywrócenia w postępowaniu oferty wykonawcy Top Podróże sp. z o.o.  

Podał,  że  wykonawca  Top  Podróże  niezłożeniem  odwołania  przyznał,  że 

zama

wiający słusznie i w pełni zasadnie odrzucił jego ofertę. 

Zdaniem

odwołującego było to o tyle racjonalne działanie wykonawcy Top Podróże, iż 

w

ykonawca  ten  pozostaje  w  zupełnie  innej  sytuacji  niż  odwołujący,  która  to  sytuacja 

uniemożliwiła  wykazanie  przez  wykonawcę  Top  Podróże,  iż  jego  oferta  nie  jest  obarczona 

wadą rażąco  niskiej  ceny  –  wykonawca Top  Podróże nie posiada  umowy  z  PLL  LOT S.A., 

czyli  nie  posiada  umowy  z  najważniejszą  na  polskim  rynku  linią  lotniczą  i  jego  prowizja  od 

linii lotniczej za p

rzeloty realizowane przez PLL LOT S.A. ograniczałaby się jedynie 1/10.000 

(jednej  dziesięciotysięcznej)  podstawy  ceny  biletu.  Dodał,  że  wykonawca  Top  Podróże 

posiadał taką umowę z PLL LOT, ale przynajmniej od 2018 r. takiej umowy nie posiada i nie 

posi

adał  do  upływu terminu  składania ofert, gdy tymczasem  odwołujący  – jak  oświadczył  – 

wciąż dysponuje taką ważną umową. 

Stwierdził,  że  wykonawca  Top  Podróże  finansuje  realizację  zamówień  za  cenę                     

0,01  zł,  przynajmniej  okresowo  i  w  pewnym  zakresie,  powiększając  cenę  biletu  o  wartość 

opłat dodatkowych. 


KIO 205/19 

Uznał  na  powyższej  podstawie,  że  wykonawca  Top  Podróże  nie  mógł  skutecznie 

wyjaśnić rażąco niskiej ceny wobec czego jego oferta powinna pozostać odrzucona. 

W odniesieniu do naruszenie art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp odwołujący podał, że pismem 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

przekazał zamawiającemu wszystkie informacje odnoszące się do 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art 90 ust. 3 w zw. z art 7 ust. 3 ustawy Pzp i 

załączył doń 

dowody,  a  mimo  to  z

amawiający  nie  ponowił  czynności  wezwania  w  trybie  art  90  ust.  1 

ustawy Pzp 

chociaż pozyskanie nowych informacji w sprawie takie wezwanie uzasadnia. 

W odniesieniu do naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 

stwierdził, że jeżeli Izba 

uzna, iż możliwe było przedstawienie wykazu odpowiadającemu Załącznikowi nr 2 do SIWZ 

aktualneg

o  po  lub  przed  upływem  terminu  składania  ofert  to  prowadzi  to  do 

nieporównywalności ofert w postępowaniu i powinno skutkować jego unieważnieniem. 

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  przekazanej  Izbie  przez  za

mawiającego  w  kopii  potwierdzonej  za  zgodność                       

z  oryginałem  przy  piśmie  z  dnia  8  lutego  2019  r.  –  dokumentów  przywołanych  w  dalszej 

części  uzasadnienia,  Odpowiedzi  na  odwołanie  –  pismo  zamawiającego  z  dnia                         

20  lutego  2019  r.,  a 

także  oświadczeń  i  stanowisk  stron  oraz  przystępującego 

zaprezentowanych  w  toku  posiedzenia  i 

rozprawy  skład  orzekający Izby  ustalił  i  zważył,  co 

na

stępuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

sku

tkujących odrzuceniem odwołania (jako całości) w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie 

stwierdziwszy ich, ski

erował odwołanie do rozpoznania na rozprawę (z wyjątkami jak niżej). 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów,  o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp    

w  zakresie  poddanych  rozpoznaniu 

składu  orzekającego  Izby  zarzutów.    Nieprawidłowe 

dokonanie 

przez  zamawiającego  czynności  badania  i  oceny  oferty  przystępującego  – 

zaniechanie 

wykluczenia  przystępującego,  odrzucenia  złożonej  przez  niego  oferty,  czy 

przyznanie ofercie  przystępującego  zbyt  dużej  liczby  punktów  oznaczałoby,  że  odwołujący, 

którego  oferta  została  sklasyfikowana  na  drugim  miejscu  (bezpośrednio  za  ofertą 

przystępującego) ma szansę na uzyskanie zamówienia.  

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 


KIO 205/19 

Zarzut 

nieprawidłowego  poprawienia  omyłek  w  ofercie  wykonawcy  Britas  oraz                         

w  ofercie  wy

konawcy  Top  Podróże,  które  w  istocie  stanowiło  negocjowanie  treści  ofert,  co 

doprowadziło  do  przyjęcia  nieprawidłowej  klasyfikacji  ofert  w  postępowaniu  i  błędnego 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

czym  zamawiający  naruszył  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art  87          

ust. 1 oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. 

Skład  orzekający  Izby  stanął  na  stanowisku,  wbrew  stanowisku  zamawiającego,  że 

zarzut nie jest spóźniony.  

O  ile  rzeczywiście  odwołujący  już  z  Odpowiedzi  na  odwołanie  złożonej  przez 

zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 2592/19 (pismo z dnia 28 grudnia 2018 r.) uzyskał 

informacj

ę  o poprawieniu    oczywistych omyłek  pisarskich oraz  innych omyłek  polegających 

na  niezgo

dności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty, w związku z czym nastąpiły zmiany w liczbie linii wskazanych 

przez  wykonawców  (co  podniósł  zamawiający  na  rozprawie),  o  tyle  informacja  ta  nie  była 

wystarczająca  do  poznania,  na  czym  konkretnie  polegały  dokonane  przez  zamawiającego 

poprawy, a tym samym 

nie była wystarczająca do oceny przez odwołującego, czy były one          

w  świetle  ustawy  Pzp  dopuszczalne.  Informacje  te  odwołujący  pozyskał  w  dniu                                  

24  stycznia  2019  r.,  tj. 

już  po  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  kiedy  to 

zamawiający  udostępnił  odwołującemu  w  szczególności  zawiadomienia  o  poprawieniu 

oczywistych om

yłek pisarskich w ofertach wykonawców Britas i Top Podróże (pisma z dnia    

4 grudnia 2018 r.). 

Skład orzekający Izby wskazuje, że oferta wykonawcy Britas została sklasyfikowana 

przez 

zamawiającego  (pismo  z  dnia  23  stycznia  2019  r.  –  Zawiadomienie  o  wyniku 

postępowania)  na  miejscu  trzecim  (ostatnim),  uzyskując  łącznie  50,12  pkt.,  zaś  oferta 

odwołującego  została  sklasyfikowana  na  miejscu  drugim  (za  ofertą  przystępującego), 

uzyskując  99,82  pkt.,  co  oznacza,  że  oferta  wykonawcy  Britas  „nie  zagraża”  ofercie 

od

wołującego,  a tym  samym,  że odwołujący  nie  ma  interesu w kwestionowaniu  oferty  tego 

wykonawcy 

z  tego  powodu,  że  zamawiający  przyznał  ofercie  tego  wykonawcy  zbyt  dużą 

liczb

ę punktów w kryterium „bezpieczeństwo lotów”. 

Wobec  powyższego  skład  orzekający  Izby  rozpoznał  zarzut  wyłącznie  w  zakresie 

dotyczącym wykonawcy Top Podróże, którego oferta została sklasyfikowana wyżej od oferty 

odwołującego.  Potwierdzenie  się  zarzutu  przyznania  ofercie  tego  wykonawcy  zbyt  dużej 

liczby  punktów  w  kryterium  „bezpieczeństwo  lotów”  oznacza,  że  odwołujący  miałby  szansę 

na uzyskanie przedmiotoweg

o zamówienia. 


KIO 205/19 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zgodnie z roz

działem XI SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty pkt 1: „Oferta musi 

zawierać  następujące  oświadczenia  i  dokumenty:  1)  wypełniony  formularz  ofertowy 

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, dokument ma 

umożliwiać    dokonanie  oceny  oferty  w  kryteriach  oceny  ofert  opisanych  w  rozdziale  XIV 

SIWZ

Zgodnie z roz

działem XI SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty pkt 3 Forma oferty 

ppkt  1): 

Ofertę  stanowi  wypełniony  Formularz  „Oferta”  oraz  dokumenty  wymienione                        

w  rozdziale  VI  SIWZ

”.  W  rozdziale  VI  SIWZ  zamawiający  wskazał  „Wykaz  oświadczeń                          

i  dokumen

tów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak 

podstaw wykluczenia.

” 

Zgodnie  z  roz

działem  XIV  SIWZ  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się 

kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert,                      

w  brzmieniu  nadanym  ostatecznie 

pismem  z  dnia  31  października  2018  r.  jako  jedno                       

z  kryteriów  zostało  wskazane  „bezpieczeństwo  lotów”  (zmiana  nr  3)  rozumiane  jako 

możliwość rezerwacji i zakupu biletów w bezpiecznych liniach lotniczych w ramach realizacji 

przedmiotu  zamówienia”  (zmiana  nr  4).  Zamawiający,  w  ramach  zmiany  nr  4,  podał  także: 

W  celu  ofert  w  kryterium  „bezpieczeństwo  lotów”,  Wykonawca  załączy  do  oferty  listę 

pasażerskich  linii  lotniczych,  znajdujących  się  w  rejestrze  IATA  Operational  Safety  Audit 

(IO

SA), u których może dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla Zamawiającego, wg wzoru 

stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ.  Lista  stanowi  integralną  część  oferty.  W  przypadku 

niedołączenia listy, Wykonawca otrzyma 0 pkt w w/w kryterium.” 

Zgodnie z

e spisem załączników do SIWZ, załącznikami tymi były m.in. załącznik nr 1 

– formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 – wzór wykazu linii lotniczych. 

W  pkt.  3  Formularza 

ofertowego  (Załącznik  nr  1  do  SIWZ)  zamawiający  ujął 

nas

tępującą,  pozostawioną  do  wypełnienia  przez  wykonawcę  treść:  „Oświadczamy,  że 

obsługujemy ….. linii lotniczych, u których możemy dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla 

Zamawiającego,  znajdujących  się  w  rejestrze  IATA  Operational  Safety  Audit  (IOSA).  Do 

oferty dołączamy wymagany wykaz, który stanowi integralną część oferty.” 

Wzór  Wykazu  obsługiwanych  linii  lotniczych  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ)  przewidywał 

wypełnienie  przez  wykonawcę  tabeli,  obejmującej  następujące  kolumny:  (1)  LP,  (2)  Nazwa 

przewoźnika, (3) Państwo przewoźnika, (4) Termin wygaśnięcia obecności w rejestrze IATA 

Operational Safety Audit (IOSA). 

Wykonawca Top Podróże w pkt. 3 Formularza ofertowego oświadczył, że obsługuje 

420  linie  lotnicze 

oraz  załączył  wypełniony  Wykaz  obsługiwanych  linii  lotniczych  –  420 


KIO 205/19 

pozycje. 

Pisme

m z dnia 4 grudnia 2018 r. zamawiający, powołując się na przepis art. 87 ust. 2 

pkt  1  ustawy  Pzp, 

zawiadomił wykonawcę Top Podróże o poprawieniu oczywistych omyłek 

pisarskich

,  polegających  na  „poprawieniu  w  kolumnie  „termin  wygaśnięcia  obecności                                 

w  rejestrze  IATA  Operational  Safety  Audit  (IOSA)

”  –  terminu  na  zgodny  z  informacją 

opublikowaną  na  oficjalnej  stronie  IATA  pod  bezpośrednim  linkiem  https  (…)”  w  czterech 

następujących pozycjach 112, 180, 254 i 386. 

Zamawiaj

ący  poprawił  odpowiednio  daty:  (1)  28.10.2018  na  28.11.2018,                            

(2) 22.10.2018 na 22.10.2020, (3) 26.10.2018 na 26.11.2018, (4) 12.11.2018 na 12.11.2020. 

P

ismem  z  dnia 4 grudnia 2018  r.  wykonawca Top Podróże oświadczył:  „W  związku                    

z  zawiadomieniem  o  popra

wieniu  oczywistych  omyłek  (…)  wyrażam  zgodę  na  ich 

poprawienie.

” 

Pismem z dnia 23 

stycznia 2019 r. zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze 

jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy T

op Podróże. 

Uzupełniająco podać należy, że w przypadku wykonawcy Top Podróże zamawiający 

w kryterium 

„bezpieczeństwo lotów” uwzględnił 414 pozycji (nie uwzględnił znajdujących się 

na  liście  8  linii  cargo  –  zawiadomienie  o  poprawieniu  innych  omyłek  polegających  na 

niez

godności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujących 

istotnych 

zmian w treści oferty z dnia 4 grudnia 2018 r.). 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

O

dnosząc  się  w  pierwszej  kolejności  do  stanowiska  odwołującego,  że  w  wykazie 

opartym na załączniku nr 2 do SIWZ wykonawcy mieli podać 2 informacje istotne dla oceny 

ofert  (pk

t  14  odwołania)  skład  orzekający  Izby  podnosi,  że  nie  znajduje  ono  potwierdzenia                    

w  postanowieniach  SIWZ  co  najmniej  w  zakresie  terminu  w

ygaśnięcia obecności danej linii 

lotniczej w rejestrze IATA. 

Pomimo,  że  bez  wątpienia  zamawiający  przewidział,  opracowując  wzór  załącznika                  

nr 2, że wykonawcy  w wypełnionych wykazach mieli podać w  ww. termin w odniesieniu do 

każdej  linii  lotniczej,  to  jednocześnie  zamawiający  nie  przewidział  w  treści  SIWZ  żadnego 

postanowienia,  kt

óre  uzasadniałoby  twierdzenie  o  niezbędności  podania  tego  terminu  dla 

możliwości oceny oferty w kryterium „bezpieczeństwo lotów”. 

Dostrzec  bowiem  n

ależy,  że  w  przypadku  kryterium  „bezpieczeństwo  lotów” 

zamawiający przewidział oceną ofert na podstawie listy pasażerskich linii lotniczych (rozdział 

XIV  pkt  4  SIWZ) 

–  wystarczającymi  dla  ustalenia  takiej  listy  były  informacje  podane  przez 

wykonawcę  w  kolumnach:  „Nazwa przewoźnika”  oraz  „Państwo przewoźnika”,  tym  bardziej 

że zamawiający nie wskazał wg stanu na jaki dzień ujmowane przez wykonawców w wykazie 

linie mają znajdować się w rejestrze IATA, co oznacza, że zamawiający – choć zobowiązany 


KIO 205/19 

jest  do  jedno

znacznego  artykułowania  swoich  wymagań  –  nie  udzielił  wykonawcom 

wystarcz

ających  wskazówek  co  do  sposobu  wypełnienia  kolumny  dotyczącej  terminu 

wyg

aśnięcia obecności linii w rejestrze. 

Co więcej, w rozdziale XI pkt 1 ppkt 1 SIWZ zamawiający za dokument umożliwiający 

dokona

nie  oceny  oferty  w  kryteriach  oceny  (a  więc  także  w  kryterium  „bezpieczeństwo 

lotów”)  uznał  wyłącznie  wypełniony  formularz  ofertowy,  w  którym  –  co  wynika                                   

z  opracowanego  przez 

zamawiającego  wzoru  załącznika  nr  1  wykonawcy  mieli  wskazać                  

w  pkt.  3  linię  obsługiwanych  linii  lotniczych  –  na  tej  podstawie  można  przyjąć,  że  ocena 

mogła zostać dokonana na podstawie deklaracji z załącznika nr 1. 

Wykonawca  Top  Podróże  wskazał  w  swoim  Formularzu  ofertowym  i  Wykazie  422 

pozycje,  z  których  zamawiający  nie  uwzględnił  8  linii  cargo,  czego  odwołujący  nie 

kwestionował. 

Dostrzec 

należy  wątpliwość,  w  świetle  treści  postanowień  SIWZ,  czy  rzeczywiście 

wypełniony przez wykonawców załącznik nr 2 stanowił treść oferty, czy jedynie załącznik do 

tejże  oferty  (stanowiąc  ofertę  w  sensie  largo  jako  zbiór  wszystkich  dokumentów,  czy 

materiałów złożonych przez wykonawcę). 

Z  jednej  bowiem  strony 

zamawiający  wskazał,  że  ofertę  stanowi  wyłącznie 

wypełniony formularz  ofertowy  (rozdział  XI  pkt  3  ppkt  1 SIWZ),  a  zatem oferta to  załącznik                   

nr 1, 

którego w przypadku wykonawcy Top Podróże odwołujący nie kwestionował, z drugiej 

strony 

zamawiający  wskazał,  że  lista  linii/wykaz  stanowi  integralną  część  ofert,  a  zatem 

oferta to 

załącznik nr 2 (rozdział XIV pkt 4 SIWZ).  

Na tym tle jawi 

się także wątpliwość, czy dokonując poprawienia omyłek w Wykazie 

wykonawcy Top Podróże zamawiający poprawiał treść oferty tego wykonawcy i czy w ogóle 

można mówić o negocjacjach treści oferty (pkt 19 odwołania). 

Biorąc  pod  uwagę  wskazane  powyżej  postanowienia  SIWZ,  skład  orzekający  Izby 

doszedł  do  przekonania,  że  poprawianie  informacji  ujętych  w  kolumnie  dotyczącej  terminu 

wyga

śnięcia  obecności  linii  w  rejestrze  IATA  załącznika  nr  2  wykonawcy  Top  Podróże 

pozosta

je bez znaczenia z punktu widzenia poprawności złożonej oferty wraz z załącznikami 

oraz 

możliwości oceny ofert w kryterium „bezpieczeństwo lotów”. 

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  zamawiający,  poprawiając  ww.  informacje 

dokonał  w  istocie,  na  podstawie  rejestru  IATA,  weryfikacji  deklaracji  oświadczenia 

wykonawcy z Formularza ofertowego co do licz

by linii lotniczych, u których wykonawca może 

dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla zamawiającego, znajdujących się w rejestrze IATA. 

Niezale

żnie od tego, czy niezgodności w zakresie terminu wygaśnięcia obecności linii                  

w rejestrze IATA w wykazie wykonawcy Top Pod

róże kwalifikują się do oczywistych omyłek 


KIO 205/19 

pisarskich, czy nie, dokonanie ich poprawienia przez zamawiaj

ącego pozostaje bez wpływu 

na 

ocenę oferty wykonawcy Top Podróże w kryterium „bezpieczeństwo lotów”, a tym samym 

bez wpływu na wynik postepowania, polegający na wyborze oferty wykonawcy Top Podróże 

jako  najkorzystniejszej. 

Analiza  postanowień  SIWZ  prowadzi  bowiem,  jak  podniesiono 

powyżej, do wniosku, że ocena  w tym kryterium „bezpieczeństwo lotów” była możliwa jeśli 

nie  na  podstawie  samej  deklaracji  wykonaw

ców  z  pkt.  3  Formularza  ofertowego,  to  na 

podstawie 

tej  części  wykazu  –  listy,  na  którą  składają  się  informacje  dotyczące  nazwy                       

i państwa przewoźnika. 

Skład orzekający Izby uznał, że uwzględnienie odwołania ze względu na podniesieniu                

w odwołania tego zarzutu nie było możliwie. 

Zarzut 

wybiórczego  poprawienia  „omyłek pisarskich"  w  ofertach  wykonawców,  czym 

zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zarzut  sprowadza 

się  do  tego,  że  „Jeżeli  już  Zamawiający  dokonywał  poprawienia 

„omyłek  pisarskich”  polegających  na  błędnym  uzupełnieniu  pozycji  i  ma zamiar  w  tym  celu 

posiłkować  się rejestrem  ze strony  https  (…)  to: i.  Powinien  używać rejestru  z  dnia upływu 

terminu sk

ładania ofert lub ii. Powinien samodzielnie uzupełniać wszystkie braki w wykazach 

załączonych  przez  wszystkich  Wykonawców  na  podstawie  załącznika  nr  2  do  SIWZ 

względem  IOSA  –  poprawieniu  podlegają  także  oczywiste  omyłki  polegające  na 

n

ieuzupełnieniu danego pola, jeżeli jego treść jest oczywista.” (pkt 26 odwołania) 

W  pierwszej  kolejności  skład  orzekający  Izby  zauważa,  że  odwołujący  nie  wskazał, 

czy  chodzi  o  zaniechanie  poprawienia  wyka

zu,  który  został  złożony  przez  samego 

odwołującego. 

Zakładając  jednak,  że  odwołującemu  chodzi  właśnie  o  zaniechanie  poprawienia 

wyka

zu,  który  sam  złożył,  podnieść  należy,  że  odwołujący  nie  podał  nawet,  czy                                   

w  odniesieniu  do 

złożonego  przez  niego  wykazu  w  ogóle  istnieje  „potrzeba”  dokonania 

poprawek 

–  nie  wskazał  bowiem  żadnej  pozycji  wymagającej  poprawienia,  której  „nie 

dostr

zegł” zamawiający. 

Odwołujący nie wskazał także, a tym bardziej nie wykazał, że „omyłki” w jego wykazie 

s

ą takiego  samego  rodzaju jak  omyłki  w  wykazach pozostałych dwóch  wykonawców,  które 

zamawiający poprawił. 

Bezsprzecznie  z  narus

zeniem  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej 

konkurencji  dochodzi  w

ówczas,  gdy  zamawiający  wykonawców  znajdujących  się  „w  tej 

samej sytuacji

” traktuje w odmienny sposób. 

Tymczasem odwołujący nie tylko nie wykazał, że złożony przez niego wykaz zawiera 

oczywiste  omyłki,  wymagające  poprawy  w  ten  sam  sposób  (wg  takiej  samem  „metody”)                      


KIO 205/19 

w  jaki  zostały  poprawione  wykazy  wykonawcy  Britas  i  Top  Podróże,  ale  –  na  co  skład 

orzekający Izby zwrócił już uwagę – nie wskazał nawet, że wykaz odwołującego poprawienia 

przez 

zamawiającego wymaga. 

Z  całą  pewnością  zastosowanie  w  odniesieniu  do  niektórych  wykonawców  instytucji 

poprawy  oczywistych 

omyłek  nie  uzasadnia  automatycznie,  w  odniesieniu  do  wszystkich 

innych  wykonawców,  dokonania  poprawek  niezależnie  od  tego  czego  dotyczą  i  na  czym 

miałyby  polegać,  ponieważ  ocena  dopuszczalności  poprawy  omyłek  danego  wykonawcy 

byłaby  dokonana  na  podstawie  okoliczności  dotyczących  innego  wykonawcy,  co 

pozostawałoby  w  sprzeczności  z  obowiązkiem  poprawienia  przez  zamawiającego  tylko 

takich 

omyłek,  które  mają  charakter  omyłek  oczywistych  (pisarskich  i  rachunkowych).  To 

konk

retna omyłka w wykazie odwołującego, o ile taka w nim występuje, wymaga oceny, czy 

jest omyłką oczywistą,  

Uwzględniając powyższe skład orzekający Izby uznał, że zarzut nie potwierdzi ł się. 

Zarzut zaniechania odrzucenia ofert wykona

wców Britas oraz Top Podróże, które nie 

odpowiadają swoją treścią SIWZ, czym zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

oraz zarzut zaniechania wykluczenia z p

ostępowania wykonawców Britas oraz Top Podróże, 

którzy złożyli nierzetelne wykazy w postępowaniu, czym zamawiający naruszył  art. 24 ust. 1 

pkt 17 ustawy Pzp 

Odwołujący zaprezentował swoje stanowisko łącznie w odniesieniu do obu zarzutów 

Naruszenie art. 89 ust. 1 pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp”, pkt 28-34 odwołania) wobec 

czego w ten 

sam sposób, tj. łącznie odniesie się do nich skład orzekający Izby. 

Odwołujący  oświadczył  na  posiedzeniu,  że  cofa  zarzut  zaniechania  wykluczenia                    

z  postępowania  wykonawcy  Britas  ze  względu  na  złożenie  nierzetelnego  wykazu  (zarzut 

dotyczący  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp)  wobec  czego  skład  orzekający 

umorzył postępowanie odwoławcze w zakresie tego zarzutu, uznając, że orzekanie w tymże 

zakresie 

stało się bezprzedmiotowe. 

Skład orzekający Izby wskazuje, że oferta wykonawcy Britas została sklasyfikowana 

przez 

zamawiającego  (pismo  z  dnia  23  stycznia  2019  r.  –  Zawiadomienie  o  wyniku 

postępowania)  na  miejscu  trzecim  (ostatnim),  uzyskując  łącznie  50,12  pkt.,  zaś  oferta 

odwołującego  została  sklasyfikowana  na  miejscu  drugim  (za  ofertą  przystępującego), 

uzyskując  99,82  pkt.,  co  oznacza,  że  oferta  wykonawcy  Britas  „nie  zagraża”  ofercie 

odwołującego,  a tym  samym,  że odwołujący  nie  ma  interesu w kwestionowaniu  oferty  tego 

wykonawcy 

z tego powodu, że nie odpowiada ona treści SIWZ. 


KIO 205/19 

Wobec  po

wyższego  skład  orzekający  Izby  rozpoznał  zarzuty  wyłącznie  w  zakresie 

dotyczącym wykonawcy Top Podróże, którego oferta została sklasyfikowana wyżej od oferty 

odwołującego.  Potwierdzenie  się  zarzutu  bezpodstawnego  zaniechania  wykluczenia 

wykonawcy Top Podróże i odrzucenia oferty tego wykonawcy oznacza, że odwołujący miałby 

szans

ę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. 

Odwołujący  twierdził,  że  wykaz  (Załącznik  nr  2)  wykonawcy  Top  Podróże  jako 

dokument  składany  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  choć  powinien, 

nie  był  aktualny  na  dzień  jego  złożenia  (na  dzień  składania  ofert,  tj.  16  listopada  2018  r.), 

ponieważ  ujęto  w  nim  pozycje  (112,  180,  254  i  386)  –  linie  lotnicze,  „które  nie  figurują                         

w  dostępnych  rejestrach  IOSA  na  dzień  upływu  składania  ofert”  (pkt  28  odwołania)                             

i  wykonawca 

Top  Podróże  zadeklarował  „przewóz  liniami,  które  nie  figurowały  w  rejestrze 

IOSA na dzień upływu składania ofert” (pkt 28 odwołania). 

Na  rozprawie 

odwołujący  złożył  dwa  rejestry,  opisując  je  jako:  „Rejestr  Aktualny  na 

dzień 21.02.2019 r.”, drugi „Rejestr sprzed terminu składania ofert”.  

Z  oczywistych  względów,  jako  rejestr,  który  nie  istniał  w  dacie  sporządzenia  przez 

wykonawcę  Top  Podróże  Formularza  ofertowego  i  będącego  doń  załącznikiem  wykazu 

(Załączniku  nr  2),  tj.  w  dacie  14  listopada  2018  r.    irrelewantne  pozostają  informacje  ujęte                    

w  wykazie  z  21 

lutego 2019  r.  (abstrahując  nawet  od  tego,  że  odwołujący  nie  wykazał,  że 

rzeczywiście z tej daty pochodzi Rejestr). 

Także na podstawie drugiego ze złożonych przez odwołującego rejestrów nie można 

było  pozyskać  informacji  pozwalających  na  weryfikację,  czy  wykonawca  Top  Podróże  ujął                    

w swoim wykazie 

linie lotnicze, które na dzień upływu terminu składania ofert nie figurowały 

w rejestrze IOSA, pon

ieważ odwołujący ani nie wskazał tego, z jakiej konkretnie daty „sprzed 

terminu składania ofert” pochodzi ów rejestr, ani  tego, że rzeczywiście rejestr o takiej treści 

istniał. 

Uwzględniając  powyższe  oraz  przepis  art.  190  ust.  1  ustawy  Pzp  zdanie  pierwsze 

Strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla 

stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.”)  skład  orzekający  Izby  uznał,  że 

o

dwołujący  nie  sprostał  obowiązkowi  w  zakresie  ciężaru  dowodu  i  nie  wykazał,  że 

wykonawca  Top  Podróże  zadeklarował  w  swoim  wykazie  (Załącznik  nr  2)  przewóz  liniami, 

które  nie  figurowały  w  rejestrze  IOSA  na  dzień  upływu  terminu  składania  ofert,                                  

tj. 16 listopada 2018 r. 

Skład  orzekający  Izby  nie  miał  zatem  podstaw,  aby  uznać  nierzetelność  złożonego 

prze

z  wykonawcę  Top  Podróże  wykazu,  czy  jego  niezgodność  z  treścią  SIWZ,                                   

a  w  konsekwencji 

także,  że  wykonawca  ten  przedstawił  zamawiającemu  jakiekolwiek 


KIO 205/19 

informacje 

wprowadzające zamawiającego w błąd. 

Niezale

żnie  od  powyższego  dostrzec  należy,  że  odwołujący  nie  wykazał,  że 

wykonawca Top Podróże działał lekkomyślnie lub niedbale, ograniczając się do lakonicznej 

prezentacji 

własnej  oceny:  „Nienależyta  staranność  Wykonawców  Britas oraz  Top  Podróże 

s

tanowi  o  niezgodności  treści  ich  ofert  z  treścią  SIWZ,  gdyż  złożyli  nieaktualne  na  dzień 

składania ofert wykazy. Co więcej wykazy złożone przez ww. Wykonawców są bez wątpienia 

nier

zetelne  wyłącznie  z  uwagi  na  ich  niedbalstwo  i  lekkomyślność  –  Odwołujący  nie 

przypisuje  tutaj  zamiary  bez

pośredniego,  gdyż  ani  Britas,  ani  Top  Podróże  nie  próbowali 

zamaskować swoich błędów.” (pkt 34 odwołania) 

Zarzut zaniechania odrzucenia ofert wykonaw

ców Britas oraz Top Podróże, które nie 

zosta

ły zabezpieczone wadium, czym zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

W

obec oświadczenia odwołującego złożonego na posiedzeniu, iż cofa w całości ten 

zarzut 

skład  orzekający  Izby  umorzył  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie  tego  zarzutu, 

uznając, że orzekanie w tymże zakresie stało się bezprzedmiotowe. 

Zarzut  zaniechania 

odtajnienia  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny 

w

ykonawcy  Top  Podróże,  których  utajnienie  nie  ma  odpowiedniego  uzasadnienia,  czym 

zamawiający naruszył art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

W

obec  oświadczenia  zamawiającego  w  Odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia                     

20  lutego  2019  r.)

,  że  uznaje  zarzut  zaniechania  odtajnienia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej  ceny 

złożonych  przez  wykonawcę  Top  Podróże  (str.  1)    oraz  wobec  złożonego  na 

posiedzeniu  przez 

przystępującego – wykonawcy Top Podróże oświadczenia, że nie wnosi 

sprzeciwu  w  tym  zakresie 

skład  orzekający  umorzył  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie 

teg

o zarzutu, uznając, że orzekanie w tymże zakresie stało się bezprzedmiotowe. 

Zarzut  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Top  Po

droż, która  zawiera  rażąco 

niską cenę, a wykonawca nie wykazał odpowiednimi dowodami, iż jego oferta rażąco niskiej 

ceny nie zawiera 

– ocena oferty Top Podróże zmieniła się jedynie na skutek uwzględnienia 

przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  poprzedniego  odwołania  złożonego  przez  odwołującego, 

natomiast w

ykonawca Top Podróże nie przedstawił żadnych nowych argumentów, twierdzeń 

lub do

wodów, czym zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 w zw. z art. 7 

ust. 3 ustawy Pzp 

jako spóźniony nie mógł zostać rozpoznany. 

Pismami  z  dnia  23  listopada  2018  r. 

zamawiający,  powołując  się  na  przepis  art.  90 


KIO 205/19 

ust.  1  ustawy  Pzp,  wezw

ał  przystępującego  i  odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących ceny oferty. 

Przys

tępujący  i  odwołujący,  przy  pismach  z  dnia  26  i  29.11.2018  r.,  złożyli 

wyjaśnienia. 

Pismem  z  dnia  6  grudnia  2018  r. 

zamawiający  zawiadomił  przystępującego                           

i  odwołującego  o  odrzuceniu  ich  ofert  z  powołaniem  się  na  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  3  i  4                         

w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp 

–  „ich  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  oraz  zawierają  rażąco  niska 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”. 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 stycznia 2019 r., zapadłym w sprawie                     

o  sygn.  akt  KIO  2592/18  (

odwołującym  był  obecny  odwołujący),  uwzględniając  odwołanie                 

i  umarzając je  w  zakresie zarzutu  dotyczącego odrzucenia oferty  wykonawcy  Top  Podróże 

Sp.  z  o.o. 

(obecnego  przystępującego)  w  związku  z  cofnięciem  tego  zarzutu  przez 

odwołującego,  nakazała  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty 

wykonawcy WhyNotTravel   Sp. z o.o., Sp. k., Kielnarowa 108A,   36-020 Tyczyn  (obecnego 

odwołującego) oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 

Pismami 

z  dnia  11  stycznia  2019  r.  zamawiający  zawiadomił  wykonawców 

(przesyłając  pisma  drogą  elektroniczną)  o  unieważnieniu  czynności  odrzucenia  oferty 

obecnego  odwołującego  oraz  obecnego  przystępującego,  wskazując  w  przypadku 

przyst

ępującego:  „(…)  w  związku  z  unieważnioną  zgodnie  z  treścią  wyroku  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  dnia  2  stycznia  2019  r.  KIO  2592/18  czynnością  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  WhyNotTravel  (

…)  oraz  ponownym  badaniem  i  oceną  ofert,  działając  zgodnie                   

wynikającą  z  art.  7  ustawy  (…)  zasadą  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonaw

ców  unieważnia  czynność  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  TOP  PODRÓŻE  (…). 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  przystąpi  do  ponownego  badania  i  oceny  ofert                       

z uwzględnieniem ofert złożonych przez: 1. WhyNotTravel (…) 2. TOP PODRÓŻE (…)”. 

Skład orzekający Izby ustalił, że odwołanie w zakresie tego zarzutu zostało wniesione 

z  uchybieniem 

dziesięciodniowego terminu,  o którym mowa w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp

, którego bieg rozpoczął się 12 stycznia 2019 r., a zakończył 21 stycznia 2019 r. 

Bezsprzecznie  oferta 

przystępującego  została  odrzucona  pismem  z  dnia                             

23  listopada  2018  r.  (

po  złożeniu  przez  przystępującego  wyjaśnień  na  wezwanie 

zamawiającego)  i  unieważnienie  tej  czynności  nie  zostało  nakazane  wyrokiem  Izby  z  dnia                  

2 stycznia 2018 r., co wynika wprost z jego sentencji. 

Zawiadomienie  wykona

wców,  w  tym  odwołującego  o  przywróceniu  oferty 

przystępującego – w związku z ww. wyrokiem i w oparciu o  „wynikającą z art. 7 ustawy (…) 

zasad

ę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców” –  nie mogło pozostawiać 


KIO 205/19 

wątpliwości co do tego, że w świetle złożonych uprzednio przez przystępującego wyjaśnień 

oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i zostanie 

– jako niepodlegająca odrzuceniu 

na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  i  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  wobec 

złożonych 

wyja

śnień  –  poddana,  tak  jak  oferta  odwołującego,  badaniu  i  ocenie  (z  zastosowaniem 

ustalonym w post

ępowaniu kryteriów oceny ofert). Nieracjonalnym jest bowiem założenie, że 

zamawiający  przywrócił  ofertę  przystępującego  po  jej  odrzuceniu  z  tego  powodu,  że  jej 

złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji    w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji oraz zawiera 

rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia”  z  zastosowaniem  art.  89  ust.  1  pkt  3  i  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp 

(czego  Izba  nie  nakazała,  a  wobec  czego  oferta  przystępującego  „mogła  pozostać 

odrzuconą”),  po  to,  aby  następnie  ponownie  ją  odrzucić  z  tego  samego  powodu,  tj.  że 

zawiera cen

ę rażąco niską, dysponując już wyjaśnieniami złożonymi przez przystępującego. 

Skład  orzekający  Izby  podkreśla,  że  treść  wyjaśnień  wykonawcy  Top  Podróże  nie 

była znana odwołującego w dniu 4 lutego 2019 r., w którym wniósł przedmiotowe odwołanie, 

co nie 

uniemożliwiło odwołującemu zaprezentowania swojego stanowiska i argumentacji (pkt 

43  odwołania).  Odwołanie  takie,  także  przy  braku  dostępu  do  treści  wyjaśnień 

przystępującego,  zastrzeżonych  jako  zawierające  informacje  stanowiące  tajemnicę 

przedsiębiorstwa, odwołujący mógł złożyć w terminie do 21 stycznia 2019 r.  

Złożenie odwołania w dniu 4 lutego 2019 r. z przedmiotowym zarzutem uznać należy, 

skoro termin upłynął 21 stycznia 2019 r., za spóźniony. 

Odwołanie  z  takim  zarzutem  zostałoby  przez  skład  orzekający  Izby  odrzucone  na 

podstawie  przepisu  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp),  co  w  tym  jednak  przypadku 

–  ze 

względu  na  objęciem  odwołaniem  innych  zarzutów  (z  zachowaniem  terminu)  –  nie  mogło 

nastąpić. 

Zarzut spóźniony nie mógł jednak  zostać rozpoznany przez skład orzekający Izby – 

stanowiłoby to obejście przepisów dotyczących terminów wnoszenia odwołań. 

Na marginesie skład orzekający Izby zauważa, że w sprawie o sygn. akt KIO 2592/18 

odwołujący  utrzymywał,  że  zarówna  jego  oferta,  jak  i  oferta  przystępującego  są  ofertami, 

które nie zawierają cen rażąco niskich, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 

pkt 3 i 4 ustawy Pzp, poprzez bezpodstawne odrzucenie obu ofert 

– tym samym odwołujący 

prezentował  stanowisko,  iż  wyjaśnienia  złożone  przez  obu  wykonawców  nie  dawały 

zama

wiającemu podstaw do uznania, iż ceny obu wykonawców są rażąco niskie.  

Zarzut  zaniecha

nie  kolejnego  wezwania  do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny 

wykonawc

y Top Podróże i przywrócenie go do postępowania bez takiego wezwania, mimo iż 

jego  sytuacja  jest  diametralnie  odmienna  od  sytuacji  o

dwołującego,  czym  zamawiający 


KIO 205/19 

naruszył art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdził się. 

Zarzut 

sprowadza się do tego, że zamawiający winien skierować do przystępującego 

kolejne  wezwanie  (drugie  po  wezwaniu  z  dnia  23  listopada  2018  r.) 

do  złożenia  wyjaśnień                                           

w zakresie wysokości zaoferowanej ceny ze względu na pozyskanie od odwołującego (pismo 

z dnia 8 stycznia 2019 r.) nowych informacji 

dotyczących wykonawcy Top Podróże. 

Nowe  informacje  to  taka, 

iż „Wykonawca ten pozostaje w  zupełnie innej sytuacji niż 

Wykonawca  WhyNotTravel,  która  to  sytuacja  uniemożliwiała  wykazanie  przez  Wykonawcę 

Top P

odróże, iż jego oferta nie jest obarczona wadą rażąco niskiej ceny”, ponieważ: 

„Wykonawca Top Podróże nie posiada umowy z najważniejszą na polskim rynku linią 

lotniczą i jego prowizja od linii lotniczej za przeloty realizowane przez PLL LOT S.A. 

ograniczałaby  się  jedynie  1/10.000  (jednej  dziesięciotysięcznej)  podstawy  ceny 

biletu. W

ykonawca Top Podróże posiadał taką umowę z PLL LOT, ale przynajmniej 

od 2018 r. takiej umowy nie posiada i nie posi

adał do upływu terminu składania ofert. 

Tymczasem WhyNotTravel 

wciąż dysponuje taką ważną umową”, 

„Wykonawca  Top  Podróże  finansuje  realizację  zamówień  za  cenę  0,01  zł, 

przynajmniej  okresowo  i  w  pewnym  zakre

sie,  powiększając  cenę  biletu  o  wartość 

opłat dodatkowych.” 

W ocenie składu orzekającego Izby odwołujący oparł zarzut na błędnym założeniu, że 

skoro wykonawca Top  Podróże  „pozostaje w  zupełnie innej  sytuacji”  niż odwołujący,  to  nie 

mógł skutecznie wyjaśnić rażąco niskiej ceny. Równie dobrze założenie to można odwrócić                  

i  twierdzi

ć,  że  skoro  odwołujący  „pozostaje  w  zupełnie  innej  sytuacji”  niż  wykonawca  Top 

Podróże to nie mógł skutecznie wyjaśnić rażąco niskiej ceny. 

Przypomnienia  wymaga,  że  ocena  charakteru  zaoferowanej  przez  wykonawcę  ceny 

(r

ażąco  niskiego)  może  być  dokonana  przez  zamawiającego  wyłącznie  na  podstawie 

wyja

śnień  i  dowodów  złożonych  przez  wykonawcę  (por.  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp). 

Wyko

nawca  Top  Podróże  wyjaśnienia  takie  złożył  i  ostatecznie  zostały  one  uznane  przez 

zamawiaj

ącego za wystarczające do uznania, że oferta wykonawcy Top Podróże nie zawiera 

ceny rażąco niskiej (co znalazło swój wyraz w przywróceniu oferty tego wykonawcy pismem 

zamawiaj

ącego z dnia 11 stycznia 2019 r.). 

Skoro  tak,  to 

–  w  ocenie  składu  orzekającego  Izby  –  rozważenie  zasadności 

skierowanie  do  wykonawcy 

Top  Podróże  kolejnego  wezwania  wymagało  nie  tylko 

wykazania

, że okoliczności ponoszone przez odwołującego są prawdziwe, ale także choćby 

uprawdopodobnienia

, że mają one znaczenia dla sytuacji wykonawcy Top Podróże.  

Odwołujący nie wykazał na jakiej podstawie  i dlaczego twierdzi,  że  wykonawca Top 

Podróże finansuje realizację zamówień za cenę 0,01 zł, przynajmniej okresowo i w pewnym 


KIO 205/19 

zakre

sie,  powiększając  cenę  biletu  o  wartość  opłat  dodatkowych.  Wskazał  jedynie 

zdawkowo

, że jakieś dowody zostały załączone do pisma z dnia 8 stycznia 2019 r. (pkt 44 

odwołania), nie składał w tym zakresie dowodów na rozprawie. 

W  odniesieniu  do  umowy  z  PLL  LOT 

podnieść  należy,  że  o  ile  przystępujący  nie 

kwestionował  faktu,  że  nie  posiada  umowy  z  PLL  LOT  (twierdząc  jednocześnie,  że                      

w swoich 

wyjaśnieniach się na nią w ogóle nie powoływał), o tyle odwołujący winien choćby 

uprawdopodobnić, że brak umowy z PLL LOT oznacza w sytuacji wykonawcy Top Podróże                

i  w 

świetle  złożonych  przez  tego  wykonawcę  wyjaśnień  (które  zostały  „odtajnione”  przez 

zamawiającego  przez  terminem  posiedzenia  i  rozprawy),  że  zaoferowana  cena  jest  ceną 

rażąco niską. 

Tymczasem  odwołujący  nie  zaprezentował  w  odwołaniu  żadnej  w  tym  zakresie 

ar

gumentacji,  czy  dowodów,  a  na  rozprawie  poprzestał  na  gołosłownych  i  ogólnych 

twierdzeniach

,  a  to  iż  „PLL  LOT  ma  30%  udział  w  rynku  krajowym”,  czy  „prowizje  od  linii 

lotnic

zych  pozwalają  na  zarobek  agenta,  GDS  pozwala  na  przychód  około  8-24  zł,                         

a w przypadku IATA to wynagrodzenie symboliczne

”. 

Uwzględniając  powyższe  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzut  zaniechania 

kolejnego  wezwania 

do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  wykonawcy  Top  Podróże                                

i  przywrócenie  go  do  postępowania  bez  takiego  wezwania,  mimo  iż  jego  sytuacja  jest 

diametralnie odmienna od sytuacji o

dwołującego nie potwierdził się. 

Zarzut  zaniechania 

unieważnienia  postępowania  pomimo,  iż  oferty  złożone                             

w p

ostępowaniu są nieporównywalne, czym zamawiający naruszył art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp  

jako spóźniony nie mógł zostać rozpoznany. 

N

ieporównywalności  ofert  odwołujący  upatrywał  w  postanowieniu  SIWZ                           

w  brzmieniu  nadanym  przez 

zamawiającego ostatecznie zmianą z 31 października 2018 r., 

tj. 

Kryterium  bezpieczeństwo  lotów  rozumiane  jako  możliwość  rezerwacji  i  zakupu  biletów                 

w bezpiecznych liniach lotniczych w r

amach realizacji przedmiotu zamówienia rozpatrywane 

b

ędzie na podstawie następującego wzoru (…)” – rozdział XIV pkt 4. 

W  związku  z  tym,  że  treść  zacytowanego  powyżej  postanowienia  SIWZ  została 

zamieszczana  przez 

zamawiającego  na  jego  stronie  internetowej  31  października  2018  r. 

termin na złożenie odwołania upłynął (zgodnie z 182 ust. 3 pkt 1 oraz art. 185 ust. 8 ustawy 

Pzp) 12 listopada 2018 r. (10 listopada 2018 r. 

– sobota, 11 listopada 2018 r. – niedziela). 

Złożenie  odwołania  w  dniu  4  lutego  2019  r.  z  zarzutem  zaniechania  unieważnienia 

post

ępowania w konsekwencji nieporównywalności ofert wynikającej z postanowienia SIWZ 

w brzmieniu ustalonym 31 październiku 2018 r. należy uznać za spóźniony. 

Odwołanie  z  takim  zarzutem  zostałoby  przez  skład  orzekający  Izby  odrzucone  na 


KIO 205/19 

podstawie  przepisu  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp),  co  w  tym  jednak  przypadku 

–  ze 

względu  na  objęciem  odwołaniem  innych  zarzutów  (z  zachowaniem  terminu)  –  nie  mogło 

nastąpić. 

Zarzut spóźniony nie mógł jednak zostać rozpoznany przez skład orzekający Izby – 

stanowiłoby to obejście przepisów dotyczących terminów wnoszenia odwołań. 


KIO 205/19 

O  kosztach  post

ępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku,  na  podstawie  art.  192      

ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy 

§ 5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

                                                          Pr

zewodniczący   ……………………………….. 


wiper-pixel