KIO 2572/18 WYROK dnia 2 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2572/18 

WYROK 

z dnia 2 stycznia 2019  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicząca:      Agata Mikołajczyk 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 28 grudnia 2018 r. 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14grudnia.2018 r. przez odwołującego - ILF 

Consulting  Engineers  Polska  Sp.  z  o.  o.,  (

ul.  Osmańska  12,  02-823  Warszawa),  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Radomskie  Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej RADPEC, (

Spółka Akcyjna, ul. Żelazna 7,  26-600 Radom), 

przy  udziale  wykonawcy: 

Biuro  Studio  Projektów  i  Realizacji  Energoprojekt-Katowice 

S.A.,  (ul.  Jesionowa  15,  40-159  Katowice), 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odw

oławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: ILF Consulting Engineers 

Polska Sp. z o. o., (

ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa),i: 

2.1. zalicza 

w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania;  

zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy 

tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Radomiu

……………………………………….. 


Sygn. akt KIO 2572/18 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp], przez 

Zamawiającego:  Radomskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  „RADPEC”  S.A.  z 

Radomia,  którego  przedmiotem  są  usługi  sektorowe  na  „Wybór  Doradcy  Technicznego  dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe” przy ul. 

Żelaznej  7  w  Radomiu”  (Znak  postępowania:  27/42/2018/MM).  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w Dz. Urz. UE pod numerem: 2018/S 184-417408. 

Odwołujący - ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy wskazał na 

naruszenie w przedmiotowym postępowaniu następujących przepisów ustawy Pzp: 

1.  art. 7 ust. 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - 

dokonanie przez Zamawiającego nieprawidłowego 

badania i oceny ofert, co miało wpływ na wynik Postępowania; 

2.  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - 

wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Biuro Studiów, 

Projektów  i  Realizacji  „Energoprojekt-Katowice”  S.A.  (dalej  „EPK”),  mimo  że  oferta  tego 

wykonawcy powinna zostać odrzucona jako zawierająca rażąco niska cenę oraz EPK powinno 

zostać wykluczone z Postępowania; 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp  - 

nieodrzucenie oferty EPK, mimo że 

podlega  ona  odrzuceniu  jako  zawierająca  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia, a EPK składając wyjaśnienia w tym zakresie nie wykazał, że zaoferowana przez 

nieg

o cena za realizację zamówienia nie jest rażąco niska; 

4.  art.  24  ust.  1  pkt  12)  ustawy  Pzp  - 

niewykluczenie EPK z Postępowania, mimo że EPK nie 

spełnia warunku  udziału  w  Postępowaniu wskazanego  w  Sekcji  III.  1.3) 11  b)  ogłoszenia o 

zamówieniu i Rozdziału V pkt 1.2.1 ppkt 1 b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej „SIWZ"); 

5.  art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp - 

niewykluczenie EPK z Postępowania, mimo że wykonawca 

ten w wyniku zamierzonego niedbalstwa lub rażącego działania wprowadził Zamawiającego w 

b

łąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  Wykluczeniu  w  zakresie  spełnienia 

warunku udziału w Postępowaniu wskazanego w Sekcji III. 1.3) 11 b) ogłoszenia o zamówieniu 

i Rozdziału V pkt 1.2.1 ppkt 1 b) SIWZ; ewentualnie art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp poprzez 

niewykluczenie EPK z Postępowania, mimo że EPK w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

przedstawiło  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  które  to  informacje  miały 

wpływ na decyzję Zamawiającego o wyborze oferty EPK jako oferty najkorzystniejszej; 


6.  ewentualnie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - 

niewezwanie EPK do uzupełnienia oferty w zakresie 

wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu wskazanego w Sekcji III. 1.3) I 1 b) 

ogłoszenia o zamówieniu i Rozdziału V pkt 1.2.1 ppkt 1 b) SIWZ. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: (1) nakazanie Zamawiającemu unieważnienie 

czynności wyboru oferty EPK jako najkorzystniejszej w Postępowaniu, (2) odrzucenie oferty 

EPK  na  podstawie  art.  art.  89  ust.  1  pkt  4)  ustawy  Pzp,  jak  również  wykluczenie  EPK  z 

Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp i art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy 

Pzp,  ewentualnie (3)  wykluczenie EPK  z  Postępowania na  podstawie art.  24  ust.  1  pkt  12) 

ustawy Pzp i art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp oraz (4) nakazanie dokonania wyboru oferty ILF 

jako  oferty  najkorzystniejszej.  Ewentualnie,  na  wypadek,  gdyby  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uznała, że nie potwierdziły się żadne inne podniesione w odwołaniu zarzuty, poza zarzutem 

niespełnienia przez EPK warunku udziału w Postępowaniu wskazanego w Sekcji III. 1.3) I 1 b) 

ogłoszenia o zamówieniu i Rozdziału V pkt 1.2.1 ppkt 1 b) SIWZ i możliwe jest wezwanie EPK 

do  uzupełnienia  dokumentów  w  celu  wykazania  spełnienia  ww.  warunku  udziału  w 

Postępowaniu,  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie  oceny  i 

badania ofert oraz wezwanie EPK do uzupełnienia wykazania spełnienia ww. warunku udziału 

w Postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Wykonawca  stwierdził,  że  zaskarżone  czynności  Zamawiającego  naruszają  interes 

Odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  bowiem  Zamawiający  w  sposób  sprzeczny  z 

przepisami prawa dokonał wyboru oferty EPK jako oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu, 

a w konsekwe

ncji uniemożliwił wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

W uzasadnieniu zarzutów odwołania w szczególności podał: 

W prowadzonym przez Zamawiającego Postępowaniu skutecznie zostały złożone dwie oferty 

oferta  Odwołującego  oraz  oferta  EPK.  W  dniu  4  grudnia  2018  r.  Zamawiający  przesłał 

Odwołującemu informację o uznaniu za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez EPK (e-mail z 

pismem  nr  MM/4711/2018).  Zdaniem  Odwołującego  wybór  oferty  złożonej  przez  EPK  jako 

najkorzystniejszej stoi w sprzeczn

ości z wskazanymi powyżej przepisami ustawy Pzp i jako 

taki nie może się ostać. Dowód: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 grudnia 

2018 r. nr MM/4711/2018 - 

Załącznik nr 4. 

I. 

Okoliczności wskazujące na konieczność odrzucenia oferty EPK. 

Zdaniem Odwołującego oferta EPK powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jako oferta, która zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 


Rażąco niska cena w ofercie EPK. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 6.150.000,00 zł brutto , tj. 

5.000.000  zł  netto.  Cena  wskazana  w  ofercie  EPK  na  realizację  przedmiotu  zamówienia 

wynosi 2.397.270,00 zł brutto, tj. 1.949.000,00 zł netto. Cena wskazana w ofercie EPK stanowi 

zaledwie  38,98%  kwoty  przeznaczonej  przez  Zamawiającego  na  realizację  zamówienia. 

Ponadto, cena wskazana przez EPK stanowi 55,85% ceny jaką w Postępowaniu zaoferował 

Odwołujący.  Zdaniem  Odwołującego  zamówienie  obejmujące  swoim  zakresem  prace 

wymagające  wiedzy  specjalistycznej  z  różnych  dziedzin  (projektowo-budowlanych, 

administracyjnych  oraz  prawnych),  polegające  na:  sporządzeniu  projektu  podstawowego; 

sporządzeniu projektu budowlanego, przygotowaniu i złożeniu wniosku o wydanie decyzji o 

pozwoleniu  na  budowę  dla  inwestycji  wraz  z  uzyskaniem  wszystkich  niezbędnych  decyzji  i 

warunków;  uczestnictwie  w  charakterze  pełnomocnika  zamawiającego  w  procesie 

uzyskiwania  pozwolenia  na  budowę;  przygotowaniu  kompletnej  dokumentacji  do 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wybór  generalnego  wykonawcy; 

świadczeniu usług doradczych w ramach postępowania na wybór generalnego wykonawcy; 

świadczeniu nadzoru projektowego, w tym nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia prac 

przez generalnego wykon

awcę do czasu uzyskania protokołu końcowego - nie może zostać 

należycie  i  z  zyskiem  zrealizowane  za  wskazane  przez  EPK  wynagrodzenie  w  wysokości 

2.397.270,00  zł  brutto.  Wskazana  w  ofercie  EPK  cena  wzbudziła  już  wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania Zamówienia skoro wezwał on tego wykonawcę 

do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia zaoferowanej ceny. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że 

oferta nie zawiera  rażąco niskiej  ceny  spoczywa  na  wykonawcy. W  związku z  powyższym, 

Odwołujący niniejszym wnosi do Krajowej Izby Odwoławczej o sprawdzenie i zweryfikowanie 

wyjaśnień złożonych przez EPK odnośnie ceny, jaką zaproponował na realizację Zamówienia. 

Odwołujący  wnosi,  aby  przy  tej  weryfikacji  zwrócić  szczególną  uwagę  na:  (a)  Liczbę  osób 

zaproponowaną  przez  EPK  do  realizacji  Zamówienia  biorąc  pod  uwagę  czas  realizacji 

poszczególnych  zadań;  (b)  Czasochłonność  zadań,  w  tym  niezbędną  liczbę  godzin  na 

realizację Zamówienia; (c) Koszt jednej roboczogodziny. 

Wyliczenie ceny w ofercie EPK. - Czas realizacji zadania: 

Wskazany przez Zamawiającego czas realizacji Zamówienia objętego Postępowaniem wynosi 

54 miesiące. Czas realizacji Zamówienia z wyłączeniem punktu (vi) będzie wynosił około 20 

miesięcy, przy czym minimalny okres wykonania prac wskazanych w punktach (i) - (iv) to 6 

miesięcy. Nadzór projektowy, zawierający nadzór autorski będzie więc świadczony przez 34 

miesiące,  który  to  czas  pozostanie  jednak  uzależniony  od  okresu  wykonywania  robót 

budowlanych. 

Wyliczenie liczby godzin niezbędnych do realizacji Zamówienie z godnie z ofertą EPK. 


EPK  realizowało  na  rzecz  Odwołującego  projekt  budowlany  zamienny  dla  nowej 

Elektrociepłowni w Zabrzu na podstawie umowy nr E872-ILF-AD-0011 z dnia 7 lipca 2015 r. 

(dalej „Umowa nr E872”). W § 7 ust. 4 Umowy nr E872 EPK uzgodniło z Odwołującym cenę 

za godzinę prac polegających na aktualizacji projektu budowlanego w wysokości 165 zł netto. 

Biorąc powyżej wskazaną stawkę za roboczogodzinę jako średnią stawkę stosowaną przez 

EPK  w  porównywalnych  projektach,  która,  zdaniem  Odwołującego,  powinna  pokrywać 

wszelkie  koszty  niezbędne  do  realizacji  Zamówienia,  w  tym  wynagrodzenia  pracowników, 

koszty wynajmu biura, koszty Zarządu, obsługi administracyjnej itp., Odwołujący przyjął taką 

samą  stawkę  godzinową  do  wyliczenia  wysokości  wynagrodzenia,  jaką  EPK  powinien 

zaproponować w niniejszym Postępowaniu. Za prace wskazane powyżej, wymagające wiedzy 

specjalistycznej  podczas  realizacji  każdego  z  etapów,  EPK  przewidziało  wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie 1.859.000, 00 zł netto. Kwota ta podzielona przez powyższą stawkę za 

godzinę  pracy  (165  zł)  daje  nam  liczbę  godzin,  w  trakcie  której  EPK  powinno  wykonać 

Zamówienie, tak aby nie ponieść straty. Liczba ta, to w zaokrągleniu 11.267 godzin. W trakcie 

tego czasu, który przecież rozkłada się na wszystkich pracowników realizujących przedmiot 

Umowy, EPK ma wykonać projekt wstępny, skomplikowany wielobranżowy projekt budowlany, 

uzyskać  wszelkie  niezbędne  uzgodnienia  oraz  przeprowadzić  procedurę  uzyskania 

pozwolenia na budowę, w tym aktywnie uczestniczyć w tym postępowaniu odpowiadając na 

wszelkie  wezwania  organów,  przygotować  kompletną  dokumentację  do  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wybór  generalnego  wykonawcy  (w  tym  umowę, 

dokumentację  zamówieniową  zgodną  z  ustawą  Pzp)  oraz  świadczyć  usługi  doradcze  w 

ramach  ww.  postępowania.  Odwołujący  wskazał,  że  będąc  profesjonalistą  czas  realizacji 

Zamówienia  przez  podmiot  nieposiadający  znacznego  doświadczenia  w  przygotowywaniu 

dokumentacji  projektowej  dla  instalacji  termicznego  przetwarzania  odpadów  ocenia  na  co 

najmniej 25.000 godzin. Jego zdaniem, Oferta EPK powinna być zatem traktowana jako oferta 

zawierająca  rażąco  niską ceną,  ponieważ  projekt  wielobranżowy,  wielozadaniowy  musi  być 

realizowany  przez  liczny  zespół  specjalistów  z  różnych  dziedzin.  W  realizacji  Zamówienia 

powinni  -  co  najmniej  - 

brać  udział  następujący  specjaliści  i  projektanci:  1.  technolog,  2. 

mechanik,  3.  elektryk,  4.  automatyk,  5.  teletechnik,  6.  instalacji  sanitarnych,  7.  konstruktor-

budowlany, 8. 

architekt, 9. rzeczoznawca BHP, 10. rzeczoznawca PPOŻ, 11. specjalista ds. 

zamówień  publicznych;  12.  specjalista  ds.  procedur  administracyjnych.  Jako  dowód  na 

potrzebę większego zaangażowanie osób w realizacji Zamówienia załączył wyciąg z projektu 

budowlanego  Projektu  ITPOE  Rzeszów  (zdefiniowany  poniżej),  niezbędnego  do  uzyskania 

pozwolenia na budowę opracowywany przez EPK, gdzie wskazano 17 osób zaangażowanych 

w  opracowani

e  projektu  budowlanego.  Dowód:  wyciąg  z  projektu  budowlanego  Projektu 

ITPOE Rzeszów - Załącznik nr 5  


Ponadto,  Zamawiający  w  niniejszym  Postępowaniu  wymagał  wykazania  dysponowaniem 

następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: 1. przedstawiciel Wykonawcy; 

2.  projektant  technolo

g;  3.projektant  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i 

urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych;  4.  projektant  specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej;  5.  projektant  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych;  6.  specjalista  z 

zakresu prawa zamówień publicznych. 

Porównanie ceny z oferty EPK z cenami innych projektów realizowanych przez EPK. 

Cena wskazana przez EPK za realizację prac objętych Zamówieniem, jest znacząco niższa 

niż  wynagrodzenia  jakie  EPK  otrzymało  za  realizację  podobnego  zakresu  prac  na  innych 

projektach: 

EPK  realizowało  na  rzecz  Odwołującego  projekt  budowlany  zamienny  dla  nowej 

Elektrociepłowni w Zabrzu na podstawie umowy nr E872. 

W  ramach  prac  podstawowych  Umowy  nr  E872  EPK  zobowiązane  było  wykonać  projekt 

budowlany zamienny. Projekt budowlany zamienny obejmuje mniejszy zakres prac niż projekt 

budowlany, gdyż projektant posiada podstawę projektową w postaci projektu budowlanego. 

Wynagrodzenie  EPK  za  wykonanie  wyłącznie  projektu  budowlanego  zamiennego  wynosiło 

1.520.000 zł netto, tj. 1.869 600 zł brutto. Zakres prac Umowy nr E872 nie obejmował poza 

przygotowaniem  projektu  budowl

anego  zamiennego,  żadnych  innych  czynności,  których 

realizacji  wymaga  Zamawiający  w  Postępowaniu,  tj.  sporządzenia  projektu  podstawowego, 

uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, przygotowanie kompletnej 

dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego 

wykonawcy wraz ze świadczeniem usług doradczych w postępowaniu, świadczenie nadzoru 

projektowego. Porównując kwoty wynagrodzenia z Umowy nr E872 oraz ceny wskazanej w 

ofercie EPK na realizację Zamówienia, należy wskazać, że wynagrodzenie z Umowy nr E872 

jest niższe wyłącznie o 429.000,00 zł przy nieporównywalnie mniejszym zakresie prac. Dowód: 

Umowa nr E872 - 

Załącznik nr 6  

Nie sposób więc przyjąć, że ww. czynności nieobjęte zakresem Umowy nr E872 mogą zostać 

wykonane należycie przez EPK z zachowaniem zysku wyłącznie za kwotę 429.000,00 zł. 

Ponadto, od podpisania Umowy nr E872 upłynęło prawie 3,5 roku. Bezsprzeczne jest, że od 

tego  czasu  wzrosły  codzienne  koszty  utrzymania  jakie  zobowiązane  jest  ponieść  biuro 

projektowe (media, ceny najmu, koszty pracy, specjalistyczne oprogramowanie projektowe). 

Wzrosły również wynagrodzenia. Dokonując prostego porównania przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, 

wynosiło ono: W lipcu 2015 r. - 4.095,26 zł ; W październiku 2018 r. - 4.921,39 zł. Nastąpił 

więc  średni  wzrost  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  o  20%.  Dowód:  Dziennik 


Urzędowy GUS 2015 r., poz. 31 - Załącznik nr 7; Dziennik Urzędowy GUS 2018 r., poz. 48 - 

Załącznik nr 8. 

Nie bez znaczenia dla kosztu realizacji Umowy nr E872 oraz Zamówienia jest również miejsce 

świadczenia  usług  dla  obu  inwestycji.  Siedziba  oraz  biuro  projektowe  EPK  znajduje  się  w 

Katowicach.  Realizując  usługi,  w  tym  w  szczególności  nadzory  autorskie,  niezbędna  jest 

obecność projektantów na terenie budowy. Odległość pomiędzy elektrociepłownią w Zabrzu, 

a  siedzibą  EPK  w  Katowicach  wynosi  około  20  km  {trasa  samochodowa),  podczas  gdy 

odległość pomiędzy Radomiem, a Katowicami wynosi ponad 230 km (trasa samochodowa). 

W przypadku realizacji Umowy nr E872 EPK mogło zmniejszyć koszty realizacyjne poprzez 

brak  wydatków  na  dłuższe  podróże  służbowe  pracowników,  czy  też  zagwarantowanie  im 

noclegów blisko terenu budowy. W przypadku realizacji Zamówienia, obiektywnie nie będzie 

to możliwe, szczególnie zważywszy, że EPK planuje wykonywać Zamówienie siłami własnymi, 

bez korzystania z miejscowych podwykonawców. 

EPK  realizowało  podobną  do  Zamówienia  usługę  pn.  „Wykonanie  kompletnej 

dokumen

tacji budowlanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności dla 

projektu pn.: „Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)” w 

PGE  GiEK  S.A.  - 

Oddział  Elektrociepłownia  Rzeszów,  Znak  sprawy:  ECR/FZ/226/24/2013 

(da

lej:  „Projekt  ITPOE  Rzeszów")  za  cenę  1.490.000,00  zł  netto,  tj.  1.832.700,00  zł  brutto. 

Projekt ITPOE w Rzeszowie miał zostać wykonany w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy (§ 3 ust. 1 umowy na realizację Projektu ITPOE w Rzeszowie), podczas gdy okres 

realizacji  Zamówienia  wynosi  co  najmniej  20  miesięcy.  Porównując  zakres  Projektu  ITPOE 

Rzeszów oraz Zamówienia, należy wskazać, że Zamówienie obejmuje dodatkowe czynności, 

w tym: (i) sporządzenie projektu podstawowego; (ii) przygotowanie kompletnej dokumentacji 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego wykonawcy; (iii) 

świadczenie usług doradczych w ramach postępowania na wybór generalnego wykonawcy; 

(iv)  świadczenie nadzoru  projektowego,  w  tym nadzoru  autorskiego  w  okresie prowadzenia 

prac przez generalnego wykonawcę do czasu uzyskania protokołu końcowego. Dowód: wzór 

umowy w postępowaniu nr ECR/FZ/226/24/2013 dot. wykonania Projektu ITPOE Rzeszów - 

Załącznik nr 9 do odwołania; 

Ponadto,  od realizacji przez EPK umowy na Pro

jekt ITPOE Rzeszów upłynęło prawie 5 lat. 

Bezsprzeczne jest, że od tego czasu wzrosły codzienne koszty utrzymania jakie zobowiązane 

jest  ponieść  biuro  projektowe  (media,  ceny  najmu,  koszty  pracy,  specjalistyczne 

oprogramowanie  projektowe).  Wzrosły  również  wynagrodzenia.  Dokonując  prostego 

porównania  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw, 

ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, wynosiło ono: W styczniu 2014 r. - 3.805,28 

zł; W październiku 2018 r. -  4.921,39  zł.  Nastąpił  więc  średni  wzrost  przeciętnego 


miesięcznego  wynagrodzenia  o  29%.  Dowód:  Dziennik  Urzędowy  GUS  2014  r.,  poz.  6- 

Załącznik nr 10; Dziennik Urzędowy GUS 2018 r., poz. 48 - Załącznik nr 8 . 

Porównując kwoty wynagrodzenia z umowy na realizację Projektu ITPOE w Rzeszowie oraz 

ceny wskazanej w ofercie EPK na realizację Zamówienia, należy wskazać, że  wynagrodzenie 

z  umowy  na  realizację  Projektu  ITPOE  jest  niższe  wyłącznie  o  459.000,00  zł  przy 

nieporównywalnie  mniejszym  zakresie  prac.  Nie  sposób  więc  przyjąć,  że  ww.  czynności 

nieobjęte zakresem Projektu ITPOE Rzeszów, wymagające mobilizacji zespołu eksperckiego 

przez  znacznie  dłuższy  okres  czasu  niż  6  miesięcy,  wymagające  udziału  specjalistów  z 

różnych branż, w tym specjalisty ds. zamówień publicznych, mogą zostać wykonane należycie 

z zachowaniem zysku przez EPK wyłącznie za kwotę 459.000,00 zł. Odwołujący wskazał, że 

w  związku  z  bardzo  dobrą  koniunkturą  o  stałej  tendencji  wzrostowej  w  szeroko  pojętym 

sektorze  usług  projektowo-inżynieryjnych,  wzrost  wynagrodzeń  jest  zdecydowanie  większy, 

mając  na  uwadze  braki  kadrowe  wykwalifikowanego  personelu  na  rynku  pracy.  Skutkiem 

takiego  stanu  rzeczy  jest  istnienie  w  branży  projektowo-inżynierskiej  rynku  pracownika  co 

prowadzi do sytuacji istnienia silnej presji płacowej pracowników, co niewątpliwie podwyższa 

koszty realizacji projektów, nie zaś je obniża. Wykonawca podał, że zważywszy na fakt, że 

EPK zastrzegła jako tajemnicę przedsiębiorstwa wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, 

Odwołujący ponownie wnosi do Krajowej Izby Odwoławczej o dokonanie weryfikacji wyjaśnień 

przedstawionych przez EPK. Szczególnej ocenie powinno podlegać, czy EPK wykazało, że 

miały miejsce szczegółowe przesłanki wskazane w art. 90 ust. 1 Pzp które umożliwiłyby tak 

znaczące obniżenie przez EPK ceny ofertowej. 

II. 

Okoliczności  wskazujące  na  konieczność  wykluczenia  EPK  z  Postępowania  EPK  powinno 

zostać wykluczone przez Zamawiającego z Postępowania z uwagi na niespełnianie warunku 

udziału w Postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III. 1.3) 11 b) ogłoszenia o zamówieniu i 

Rozdziału V pkt 1.2.1 ppkt 1 b) SIWZ oraz z uwagi na fakt, że w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa wprowadziło Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

że spełnia wskazany wyżej warunek udziału w Postępowaniu. 

1.  Wykluczenie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

Zgodnie z Sekcją III. 1.3) 11 b) ogłoszenia o zamówieniu i Rozdziałem V pkt 1.2.1 ppkt 1 b) 

SIWZ Zamawiający wymagał, aby wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia 

wykonali w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 projekty budowlane wraz 

z  nadzorem  autorskim  w  rozumieniu  art.  20  ust. 1  pkt  4  ustawy  -  Prawo budowlane,  w  tym 

zrealizowali co 

najmniej jeden (1) projekt budowlany dotyczący budowy instalacji termicznego 

przekształcania  odpadów  komunalnych  lub  powstałych  z  odpadów  komunalnych  z 

jednoczesną produkcją energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji o wydajności nie mniejszej 


niż 30 000 ton odpadów rocznie (dalej „Warunek”). Dowód: wyciąg z SIWZ zawierający treść 

Warunku - 

Załącznik nr 11; Ogłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 12; 

W  dniu  29  października  2018  r.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  pytanie  jednego  z 

wykonawców (Część II, pytanie 1), który wnioskował o złagodzenie Warunku, w ten sposób, 

aby  wystarczające  było  pełnienie  wyłącznie  na  jednym  z  zadań,  wchodzących  w  skład 

Warunku, (zamiast wszystkich trzech) nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 

ustawy  Prawo  Budow

lane.  Zamawiający  nie  wyraził  jednak  zgody  na  zmianę  Warunku. 

Zamawiającemu,  co  wynika  jednoznacznie  z  ww.  okoliczności  zależało,  aby  wykonawcy 

biorący udział  w Postępowaniu posiadali doświadczenie w  wykonaniu w ramach każdego z 

trzech  zadań  inwestycyjnych  wchodzących  w  skład  Warunku,  łącznie  dwóch  czynności:  (i) 

wykonania projektu budowlanego oraz (ii)sprawowania nadzoru autorskiego. 

Nie  było  możliwe  spełnienie Warunku  poprzez  wykonanie  wyłącznie  projektu  budowlanego 

przy  braku  sprawowania  nadzoru 

autorskiego,  nawet  dla  inwestycji  spełniającej  wskazane 

przez Zamawiającego parametry. 

Nadzór autorski - zakres czynności oraz cel regulacji. 

Nadzór autorski został uregulowany w art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnyc

h. Zgodnie z ust. 5 ww. artykułu sprawowanie nadzoru autorskiego nad 

utworami  architektonicznymi  i  architektoniczno-

urbanistycznymi  regulują  odrębne  przepisy. 

Przepisem tym jest przywoływany przez Zamawiającego w Warunku oraz Warunku II art. 20 

ust.  1  pkt 

4  Prawa  budowlanego.  Zgodnie  z  tą  regulacją,  projektant  jest  zobowiązany  do 

sprawowania  nadzoru  autorskiego  na  żądanie  inwestora  lub  organu  administracji 

architektoniczno-budowlanej w zakresie: a) 

stwierdzania  w  toku  wykonywania  robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, b)  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia 

rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez 

kierownika  budowy  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zamawiający  jednoznacznie 

wskazywał,  że  przez  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  rozumiał  wykonywanie  czynności 

wskazanych  w  art.  20  ust.  1  pkt  4  Prawa  budowlanego,  oceniając  czy  wykonawca  spełnił 

Warunek lub Warunek li należy zweryfikować, czy faktycznie wykonywał czynności wskazane 

w  lit.  a)  lub  b)  powyżej.  Zgodnie  z  powszechnie  przyjętą  definicją,  przez  nadzór  autorski 

rozumie  się  czynności  sprawowane  przez  autora  projektu,  polegające  na  sprawdzaniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania 

w razie potrzeby rozw

iązań zamiennych. Nie ulega wątpliwości, że ww. czynności mogą być 

wykonywane dopiero po rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych. Taki wniosek należy 

również wyprowadzić z lit. a) powyżej. Jest on wynikiem technicznych oraz logicznych zasad 

procesu budow

lanego, zgodnie z którymi nadzór autorski może być prowadzony dopiero po 

rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego 

przez  projektanta  powinno  zostać  odnotowane  w  dzienniku  budowy  (art.  21  pkt  1  Prawa 


budowlanego;  §  9  ust.  1  pkt  3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  dziennika 

budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia). 

3.  Dokumenty przedstawione przez EPK na potwier

dzenie spełnienia Warunku. 

Na potwierdzenie spełnienia Warunku, EPK na s. 3-17 oferty zawarło Wykaz wykonanych prac 

(dalej:  „Wykaz”)  zawierający  (i)  oświadczenie  Wykonawcy;  (ii)  Wykaz  usług;  (iii)  Protokół 

Odbioru  Etapu  II  (Końcowego)  z  dnia  30  kwietnia  2014  r.  W  ww.  częściach  oferty  EPK 

trzykrotnie  potwierdziło  spełnienie  Warunku  również  w  zakresie,  sprawowania  nadzoru 

autorskiego nad  projektem  budowlanym  dot.  budowy  instalacji  termicznego przekształcania 

odpadów  komunalnych  lub  powstałych  z  odpadów  komunalnych  z  jednoczesna  produkcją 

energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji o wydajności nie mniejszej niż 30 000 ton odpadów 

rocznie (dalej: „Inwestycja”). Dowód: wyciąg z oferty EPK - Załącznik nr 13  

Inwestycja,  którą  EPK  wskazało  na  potwierdzenie  spełnienia  Warunku,  miała  zostać 

zrealizowana  na  rzecz  PGE  Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  i  dotyczyła 

wykonania  kompletnej  dokumentacji  budowlanej  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  z 

klauzulą  ostateczności  dla  projektu  pn.  „Budowa  Instalacji  Termicznego  Przetwarzania  z 

Odzyskaniem  Energii”  w  PGE  GiEK  S.A.  -  Elektrociepłownia  Rzeszów.  Zgodnie  z 

oświadczeniem  EPK,  zawartym,  w  Wykazie:  „W  zakresie  usługi/zadania  wykonano  w 

szczególności  Projekt  Budowlany  instalacji  termicznego  przekształcania  odpadów 

komu

nalnych z jednoczesną produkcją energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji o wydajności 

>30 tys. ton rocznie, który zatwierdzony został prawomocną i ostateczną decyzją o pozwoleniu 

na budowę oraz świadczono usługę nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z  dnia  7  lipca  1994  r.  - 

Prawo  Budowlane.  Wykonanie  zamówienia  zostało  przez  EPK 

potwierdzone  poprzez  przedstawienie  Protokołu  Odbioru  Etapu  II  (Końcowego)  z  dnia  30 

kwietnia  2014  r.,  z  którego  wynika,  że  Komisja  Odbiorowa  potwierdziła  odbiór  Etapu  II,  tj. 

Uzyskania Decyzji Pozwolenia na Budowę z Klauzulą Ostateczności dla Instalacji ITPOE w 

PGE GiEK S.A. O/EC Rzeszów. Dowód: wyciąg z oferty EPK - Załącznik nr 13  

Projekt ITPOE Rzeszów. 

Odwołujący  wskazał,  że  uczestniczył  jako  wykonawca  zainteresowany  uzyskaniem 

zamówienia  w  postępowaniu  przetargowym  na  „Wykonanie  kompletnej  dokumentacji 

budowlanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności dla projektu pn.: 

„Budowa instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)” w PGE GiEK 

S.A. - 

Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, Znak sprawy: ECR/FZ/226/24/2013 (dalej: „Projekt 

ITPOE  Rzeszów11),  tj.  postępowaniu,  na  które  powołało  się  EPK  w  celu  potwierdzenia 

spełnienia  Warunku.  Dowód:  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w 

postępowaniu,  nr  ECR/FZ/226/24//61/355/2013  z  dnia  27  sierpnia  2013  r.  przesłane  do 

Odwołującego - Załącznik nr 14   


W  Projekcie  ITPOE  Rzeszów  przedmiotem  zamówienia  było  wykonanie  kompletnej 

dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolen

ia na budowę z klauzulą ostateczności 

dla projektu, w tym: (i) sporządzenie dokumentacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, w 

tym  sporządzenie  nowego  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko;  (ii)  wykonanie  projektu 

budowlanego;  (iii)  uzyskanie  wszelkich  wymaganych  warunków  przyłączeniowych,  opinii 

rzeczoznawców  dotyczących  zabezpieczeń  przeciwpożarowych,  BHP,  pozytywnej  opinii 

Zakładu Uzgadniania Dokumentacji; (iv)udzielenie merytorycznego wsparcia Zamawiającemu 

w  przypadku  konieczności  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  w  zakresie  uzgodnień 

środowiskowych  w  procesie  uzyskiwania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  dla  ITPOE. 

Przedmiot zamówienia w Projekcie ITPOE Rzeszów nie obejmował pełnienia usług nadzoru 

autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane. Dowód: wzór umowy 

w postępowaniu nr ECR/FZ/226/24/2013 dot. wykonania Projektu ITPOE Rzeszów - Załącznik 

nr  9;  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  (Załącznik  nr  1  do  SIWZ  w  Postępowaniu  nr 

ECR/FZ/226/24/2013) - 

Załącznik nr 15. 

Fakt,  że  pełnienie  nadzoru  autorskiego  nie  wchodziło  w  zakres  Projektu  ITPOE  Rzeszów 

potwierdzają również następujące okoliczności: 

§ 3 ust 1 pkt 1.2 wzoru Umowy z Projektu ITPOE Rzeszów, zgodnie z którym etapem 

kończącym  wykonanie  Umowy  jest  Etap  II,  uzyskanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  z 

klauzulą  ostateczności;  Dowód:  wzór  umowy  w  postępowaniu  nr  ECR/FZ/226/24/2013  dot. 

wykonania Projektu ITPOE Rzeszów - Załącznik nr 9.  

Protokół  Odbioru  Etapu  II  (Końcowy)  umowy  z  dnia  30  kwietnia  2014  r.,  przedstawiony 

przez EPK na potwierdzenie spełnienia Warunku, potwierdza wyłącznie uzyskanie przez EPK 

decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  z  klauzulą  ostateczności,  nie  zaś  sprawowanie  nadzoru 

autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane. 

Sprawowanie nadzoru autorskiego rozumieniu art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane 

nie było możliwe przez EPK na podstawie umowy zawartej w Projekcie ITPOE Rzeszów, gdyż 

nadzór autorski (co wynika z literalnego brzmienia art. 20 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, jak 

również technicznych oraz logicznych zasad procesu budowlanego), może być wykonywany 

w toku wykonywania robót budowlanych (szerzej na ten temat powyżej). Roboty budowlane, 

mające na celu budowę Inwestycji zostały zaś rozpoczęte dopiero w grudniu 2015 r. Dowód: 

wyciąg  z  oferty  EPK,  s. 17,  Protokół  odbioru  Etapu  II  (Końcowy)  -  Załącznik  nr  13;  wydruk 

informacji ze strony internetowej https (…) - Załącznik nr 16. 

3)  Decyzja  o  pozwoleniu  na  bud

owę  nr  256/2014  inwestycji  pn.  instalacja  termicznego 

przetwarzania  z  odzyskiem  energii  w  PGE  GiEK  S.A.,  Oddział  Elektrociepłownia  Rzeszów, 

która została wydana w dniu 4 kwietnia 2014 r., stała się zaś ostateczna w dniu 29 kwietnia 

2014  r.  Daty  te  korespon

dują  z  datą  przedłożonego  przez  EPK  Protokołu Odbioru  Etapu  II 


(Końcowego). Potwierdzają  również,  że  EPK  nie  mogło sprawować  nadzoru  autorskiego w 

rozumieniu  art.  20  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  Budowlane  nad  wykonywanymi  robotami 

budowlanymi,  gdyż  (i)  nie  mogły  być  one  wykonywane  do  dnia  ostateczności  decyzji  o 

pozwoleniu na budowę; (ii) decyzja stała się ostateczna w dniu 29 kwietnia 2014 r.; (iii) EPK 

podpisało z zamawiającym Protokół Odbioru Końcowego w dniu 30 kwietnia 2014 r. Dowód: 

decyzja  o  pozwoleniu 

na  budowę  nr  256/2014  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  z  klauzulą 

ostateczności z dnia 29 kwietnia 2014 r. - Załącznik nr 17  

Generalny Wykonawca robót budowlanych Projekt ITPOE Rzeszów, tj. ASTER RESON/IA 

TM  E.  SpA  Termomeccanica  Ecologia,  Astaldi  SpA,  S.C.,  poi

nformował  Odwołującego,  że 

zawarł  z  zamawiającym  tj.  PGE  GiEK  S.A.  umowę  dotyczącą  realizacji  Inwestycji,  w  tym 

wykonanie  prac  projektowych,  wykonanie  zamiennego  projektu  budowlanego,  uzyskanie 

zamiennego  pozwolenia  na  budowę,  a  także  świadczenie  usługi  nadzoru  autorskiego  oraz 

realizację robót budowlanych. Prace dotyczące wykonania zamiennego projektu budowlanego 

oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę a także pełnienie nadzoru autorskiego nad 

realizacją  inwestycji  generalny  wykonawca  robót  budowlanych  powierzył  swojemu 

podwykonawcy tj. Forum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Generalny wykonawca wskazał 

również, że w ramach realizacji Inwestycji nie została nawiązana przez niego współpraca z 

EPK. Dowód: pismo ASTER RESON/IA TM E. SpA Ternnomeccanica Ecologia, Astaldi SpA, 

S.C. z dnia 5 grudnia 2018 r. - 

Załącznik nr 18  

Jak więc jednoznacznie wynika z ww. przytoczonych okoliczności, EPK nie mogło wykonywać 

nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane nad Inwestycją 

w  P

rojekcie ITPOE  Rzeszów.  Tym  samym  EPK  podając  w Wykazie,  że świadczyło nadzór 

autorski  w  ramach  realizacji  Inwestycji  wprowadziło  Zamawiającego  w  błąd  w  celu 

potwierdzenia spełnienia Warunku. 

5.  Projekt Zabrze 

Również inna usługa, podana przez EPK, mająca potwierdzić spełnienie warunku udziału w 

Postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III. 1.3) I 1 a) ogłoszenia o zamówieniu i Rozdziału V 

pkt 1.2.1 ppkt 1 a) SIWZ, tj. że wykonawcy powinni posiadać doświadczenie polegające na 

wykonaniu co najmniej 3 projektów budowlanych wraz z nadzorem autorskim w rozumieniu 

art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, w tym zrealizowali co najmniej dwa (2) projekty 

budowlane dot. budowy instalacji energetycznego spalania paliw st

ałych w kogeneracji o mocy 

cieplnej nie mniejszej niż 30MW netto (dalej „Warunek II”) wprowadza Zamawiającego w błąd 

z uwagi na nieprawdziwe informacje. Na potwierdzenie spełnienia Warunku II EPK wykazało 

m.in.  projekt  obejmujący  opracowanie  projektu  budowlanego  dla  nowej  Elektrociepłowni  w 

Zabrzu  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą,  w  tym  sieciami,  urządzeniami 

technicznymi oraz wyposażeniem stanowiącym całość funkcjonalną zlokalizowanej na terenie 

Elektrociepłowni  w  Zabrzu  nowej  elektrociepłowni  (dalej  „Projekt  Zabrze”).  Czynności  w 


ramach  Projektu  Zabrze  EPK  wykonywało  jako  podwykonawca  na  rzecz  Odwołującego. 

Odnosząc się do treści Wykazu EPK w zakresie Projektu Zabrze, w którym to Wykazie EPK 

potwierdziło,  że  „W  zakresie  usługi/zadania  [Projekt  Zabrze]  wykonano  w  szczególności 

projekt budowlany bloku kogeneracyjnego o mocy cieplnej >30MW opalanego paliwem stałym 

(węgiel  kamienny  oraz  paliwo  z  odpadów  komunalnych),  który  zatwierdzony  został 

prawomocną i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz świadczono usługę nadzoru 

autorskiego zgodnie z art. 20 ust 1 okt 4 ustawy z dnia 7 lioca 1994 r. - 

Prawo Budowlane”, 

Odwołujący  oświadcza,  że  EPK  wykonało  wprawdzie  na  rzecz  Odwołującego  usługi 

projektowe  polegające  na  opracowaniu  projektu  budowlanego  zamiennego,  na  podstawie 

zawartej pomiędzy EPK a Odwołującym Umowy nr E872, jednak EPK na podstawie tej umowy 

nie sprawowało podczas realizacji Projektu Zabrze nadzorów autorskich. Zgodnie z § 2 ust. 2 

lit.  e)  Umowy  nr  E872  EPK  było  zobowiązane  do  sprawowania  nadzorów  autorskich  w 

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, jednak na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do 

Umowy nr E87. Zgodnie z punktem 4 Załącznika nr 5 do Umowy nr E872 nadzór autorski miał 

być  świadczony  w  oparciu  o  pisemne  wezwanie  (na  żądanie)  Odwołującego.  Ponadto,  na 

podstawie  punktu  8  Załącznika  nr  5  do  Umowy  nr  E872  w  razie  wykonywania  nadzoru 

autorskiego  projektant  zobowiązany  był  każdorazowo  do  dokonania  stosownego  wpisu  w 

Książce Nadzoru Autorskiego. Wpis taki musiał być potwierdzony przez osobę upoważnioną 

ze  strony  Zamawiającego.  Odwołujący  jednoznacznie  podkreśla,  że  w  ramach  realizacji 

Umowy nr E872 ani razu nie wezwał EPK do sprawowania nadzoru autorskiego. Powyższy 

fakt znajduje również potwierdzenie w rozliczeniach pomiędzy EPK, a Odwołującym. Zgodnie 

z § 7 ust. 7 Umowy nr E872 EPK miało otrzymać z tytułu wykonywania nadzorów autorskich 

wynagrodzenie  w  kwocie  stanowiącej  iloczyn  liczby  sprawowanych  nadzorów  autorskich  i 

zryczałtowanej  stawki  za  jeden  nadzór  autorski  (osobodzień)  w  kwocie  1.500,00  zł  netto. 

Odwołujący  oświadcza,  że  nie  wypłacił  EPK  żadnego  wynagrodzenia  z  tytułu  sprawowania 

nadzorów autorskich. Dowód: Załącznik nr 5 do Umowy nr E872 - Załącznik nr 19. 

Ponadto dołączony przez EPK do oferty Częściowy Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy nr 

E872 nie potwierdza wykonywania przez EPK nadzoru autorskiego. Potwierdza on jedynie 

odbiór przez Odwołującego projektu budowlanego. Dowód: wyciąg z oferty EPK - Załącznik 

nr 13  

Nie można więc uznać, że EPK sprawowało nadzór autorski na podstawie Umowy nr E872. 

Tym  samym  EPK  ponownie  wprowadziło  Zamawiającego  w  błąd,  tym  razem  w  celu 

potwierdzenia spełnienia Warunku II. Odwołujący kwestionuje wskazany przez EPK Projekt 

Zabrze  mający  potwierdzić  spełnienie  Warunku  II.  advż  dostrzegą  potencjalna  możliwość 

próby konwalidacji przez EPK wadliwości usługi wskazanej do spełnienia Warunku (Projektu 

ITPOE  Rzeszów),  poprzez  zastąpienie  jej  Projektem  Zabrze,  która  to  referenda  zawiera 

nieprawdziwe informacje w zakresie sprawowania przez EPK nadzorów autorskich. 


6.  Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający powinien wykluczyć EPK z Postępowania z uwagi 

na niespełnianie Warunku udziału w Postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy 

Pzp oraz 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp, gdyż w ocenie Odwołującego EPK, 

w  wyniku  zamierzonego  działania  iub  rażącego  niedbalstwa,  wprowadził  Zamawiającego  w 

błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia wskazany wyżej Warunek. Nie sposób bowiem 

p

rzyjąć,  aby  EPK,  będący  biurem  projektowym,  profesjonalnym  podmiotem  prowadzącym 

działalność gospodarczą, nie posiadał wiedzy jaki zakres prac wykonywał, realizując umowę 

w ramach Projektu ITPOE Rzeszów oraz Umowę nr E872 ani na czym polegają czynności 

nad

zoru  autorskiego.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  EPK  jako  profesjonalista  był  w  obowiązku 

zweryfikować, czy na pewno spełnia Warunek udziału w Postępowaniu. Brak takiej weryfikacji 

przed złożeniem oferty stanowi rażące niedbalstwo ze strony tego wykonawcy. EPK wskazał 

Zamawiającemu aż dwie usługi, oświadczając, że potwierdzają one spełnienie Warunku oraz 

Warunku II, podczas gdy nie spełniały one jednoznacznego wymogu Zamawiającego co do 

świadczenia nadzoru autorskiego. W uzasadnieniu wskazał także na orzecznictwo Krajowej 

Izby Odwoławczej: sygn. akt KIO 618/17;  sygn. akt KIO 836/17; sygn. akt KIO1085/17; o sygn. 

akt  KIO  161/18.  Podkreślił,  że Zamawiający  na skutek  potwierdzenia przez  EPK  spełniania 

Warunku  Zamawiający  został  wprowadzony  w  błąd,  gdyż  oferta  EPK  została  wybrana  jako 

oferta  najkorzystniejsza.  Nie  może  być  więc  wątpliwości,  że  udostępniona  przez  EPK 

informacja miała istotny wpływ na wynik Postępowania. W konsekwencji EPK powinno zostać 

wykluczone z Postępowania, gdyż „Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 p.z.p. stanowią sankcję 

dla  nieuczciwych  bądź  niedbałych  wykonawców.  Celem  tej  regulacji  jest  zmuszanie 

wykonawców  do  zachowywania  należytej  staranności  i  uczciwego  postępowania  wobec 

zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania’' – (tak wyrok KIO z dnia 2 lutego 

2018 r., sygn. akt KIO 113/18). 

7.  Wykluczenie z art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp 

Ewentualnie,  gdyby  KIO  uznała,  że  w  niniejszym  stanie  faktycznym  nie  zostały  spełnione 

kwalifikowane przesłanki wprowadzenia Zamawiającego w błąd wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 

16)  ustawy  Pzp,  Odwołujący  wnosi  o  wykluczenie EPK  na  podstawie art.  24  ust.  1 pkt  17) 

ustawy Pzp, tj. z uwagi na fakt, że EPK w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawiło 

informacje  wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd  (tj.  załączone  do  oferty  informacje 

dotyczące spełnienia przez EPK Warunku udziału w Postępowaniu), które miały istotny wpływ 

na  decyzje  Zamawiającego  w  Postępowaniu,  gdyż  oferta  EPK  została  uznana  za  ofertę 

najkorzystniejszą. 

Brak podstaw do wzywania EPK do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp   


W niniejszej sprawie brak jest podstaw do wzywania EPK do uzupełnienia  dokumentów na 

potwierdzenie spełnienia Warunku poprzez wykazanie się innym doświadczeniem. Art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp nie obejmuje s

woim zakresem przypadków wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16) i 

17)  ustawy  Pzp.  Odwołujący  ewentualnie  wnosi  o  unieważnienie  oceny  i  badania  ofert  i 

nakazanie Zamawiającemu wezwanie EPK do uzupełnienia wykazania spełnienia Warunku. 

Odwołujący wnosi o powyższe jedynie z daleko posuniętej ostrożności, na wypadek, gdyby 

KIO uznała, że nie potwierdziły się żadne inne podniesione w niniejszym odwołaniu zarzuty, 

poza  zarzutem  niespełnienia  przez  EPK  Warunku,  i  jednocześnie  w  ocenie  KIO  możliwe 

byłoby wezwanie EPK do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący  zastrzega  możliwość  rozbudowania  zaprezentowanej  wyżej  argumentacji  oraz 

powołania środków dowodowych w toku rozprawy. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie. Przede wszystkim 

w tej odpowiedzi odniósł się do zarzutu rażąco niskiej ceny wskazując  na podstawy ustalania 

dla tego przedmiotu zamówienia wartości szacunkowej oraz podkreślił m.in., że  nie udało się 

Zamawiającemu,  pomimo  szerokiego  zakresu  poszukiwań,  uzyskać  zbyt  wielu  informacji 

odnośnie  ogłoszonych  bądź  rozstrzygniętych  postępowań  przetargowych,  których  zakres 

pokrywałby się z zakresem przedmiotu, na który Zamawiający zamierzał ogłosić postępowanie 

przetargowe.  Z  wyliczeń  wynikało,  że  kwota,  jaką  Zamawiający  powinien  przeznaczyć  na 

wykonanie zamówienia powinna mieścić się w przedziale 4 565 000 — 9 865 000 złotych netto 

(odpowiednio  5  614  950 

—  12  133  950  powiększone  o  VAT).  Średnio  cena  powinna 

kształtować się na poziomie 7 215 000 (8 874 450 powiększone 0 VAT). Zamawiający, mając 

na uwadze, że rozbieżność ofert może być duża (oferty mogą być poniżej powyższych wartości 

—  ale  mogą  być  też  wyższe)  przyjął  dla  bezpieczeństwa  rozstrzygnięcia  postępowania  w 

granicach ceny ustalonej przez Zamawiającego na poziomie 5 000 000,00 zł (6 150 000,00 

powiększone  o  VAT).  Na  otwarciu  ofert  okazało  się,  że  wartość  zamówienia  została 

przeszacowana. Jednakże nie można mu zarzucić niezachowania staranności przy określaniu 

wartości zamówienia. Wykonawca, który na zlecenie Zamawiającego opracował wspomnianą 

powyżej  „analizę  techniczno-ekonomiczną  oszacował  wartość  prac  projektowych  na  niskim 

poziomie  ok.  1  %  (wobec  3-

4,5%  wynikających  z  rozporządzenia),  na  poparcie  czego 

Zamawiający  nie  znalazł  potwierdzenia  w  ogólnie  dostępnych  dokumentach  czy  też 

informacjach,  w  związku  z  czym  nie  mógł  się  kierować  tymi  szacunkami  mając  na  uwadze 

ewentualne  unieważnienie  przetargu  ze  względu  na  wartość  zamówienia  w  składanych 

ofertach znacznie przewyższających cenę ustaloną przez Zamawiającego. Mając na uwadze 

fakt, że przedsięwzięcia takie, jakie planuje przeprowadzić Zamawiający, są dość szczegółowo 

planowane  pod  względem  terminów  realizacji,  a  szczególnie  zakończenie  wymuszone  jest 

regulacjami  prawnymi,  Zamawiający  nie  mógł  sobie  pozwolić  na  ryzyko  związane  z 


przeprowadzeniem ponownego postępowania przetargowego.  Wskazał także, że powyższe 

wyliczenia  potwierdzają,  że  prace  będące  przedmiotem  tego  postępowania  przetargowego 

mogą  być  wyceniane  zarówno  przez  Zamawiającego  jak  i  Wykonawców  w  oparciu  o 

obowiązujące przepisy w bardzo szerokim obszarze przekraczającym próg 30% jaki ustalony 

w PZP dla potrzeb badania rażąco niskiej ceny. Zauważył także, że: „Rażąco niska cena to 

taka cena, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. 

Nie  wystarczy  więc  aby  cena  zasadniczo  odbiegała  od  wartości  zamówienia  lub  średniej 

arytmetycznej cen pozostałych ofert złożonych w postępowaniu aby była to cena taka, że przy 

zachowaniu  reguł  rynkowych  wykonanie  umowy  przez  wykonawcę  byłoby  nieopłacalne.” 

(wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  10  kwietnia  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  580/18). 

Podkreślił,  że  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  wykazał  aby  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia przez EPK było nieopłacalne. Ogólne uwagi co do liczby osób, czasochłonności 

zadań czy kosztu jednej roboczogodziny oparte na czysto hipotetycznych przypuszczeniach 

Odwołującego  nie  mogą  prowadzić  do  wniosku,  iż  wykonanie  umowy  byłoby  nieopłacalne. 

Również próba porównania przedmiotowego zamówienia z innymi nie jest w żadnym aspekcie 

miarodajna  (przy  każdym  z  zamówień  występuje  zbyt  duża  liczba  zmiennych  biorąc  pod 

uwagę  ich  złożoność  aby  w  prosty  matematyczny  sposób  na  podstawie  ceny  za  jedno  z 

zamówień oszacować opłacalną cenę drugiego z nich). 

Odno

sząc  się  zarzutu  niespełniania  przez  EPK  warunku  wykonania  projektów 

budowlanych  wraz  z  nadzorem  autorskim  wskazał,  że  niniejszy  wymóg  został  spełniony. 

Literalna wykładnia Rozdziału V 1.2.1 pkt 1 lit. a SIWZ wskazuje na to, iż chodzi o realizację 

przedsięwzięć  uwzględniających  nadzór  autorski  —  tak  jak  miało  to  miejsce  w  niniejszym 

przypadku. Sam zaś fakt, czy ten nadzór był fizycznie przez wykonawcę wykonywany czy też 

nie pozostaje bez znaczenia. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Biuro  Studio Projektów  i  Realizacji  Energoprojekt  -  Katowice S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach 

(Przystępujący lub wykonawca EPK) wnosząc (tak jak Zamawiający) o oddalenie odwołania. 

Rozpoznając odwołanie Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Pierwszy z zarzutów podnoszonych w odwołaniu dotyczy naruszenia art. 89 ust.1 pkt 

4  w  związku  z  art.  90  ust.3  ustawy  Pzp,  albowiem  Zamawiający  (zdaniem  Odwołującego) 

zaniechał  bezpodstawnie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Biuro  Studio  Projektów  i  Realizacji 


Energoprojekt-

Katowice  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  (wykonawca  EPK),  która  to  oferta 

podlega  odrzuceniu  jako  zawierająca  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia,  a  wykonawca  EPK  składając  wyjaśnienia  w  tym  zakresie  nie  wykazał,  że 

zaoferowana przez niego cena za realizację zamówienia nie jest rażąco niska. 

Izba ustaliła, że wykonawca EPK został wezwany do złożenia wyjaśnień w przedmiocie 

oferowanej ceny na podstawie art. 90 ust.1 ustawy Pzp, w którym to wezwaniu Zamawiający 

wymagał  przedstawienia  szczegółowej  kalkulacji  ceny  ofertowej  uwzględniającej  aspekty 

opisane (w szczególności w art. 90 ust.1 Pzp i przytoczone w wezwaniu w punktach od 1 do 

5)  wraz  z  dowodami.  Wykonawca  w  odpowiedzi  (

zastrzeżonej  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa, które to zastrzeżenie nie było kwestionowane w odwołaniu) przedstawił taką 

kalkulację wraz z ofertą jednego z ekspertów, który będzie wykonywał usługi na rzecz tego 

przedsięwzięcia.    W  wyjaśnieniach  zawarto  szczegółowe  kalkulacje  co  do  nakładów  pracy 

Zespołu Projektowego. Izba (z uwagi na zastrzeżone dane) zauważa tylko, że w skład tego 

Zespołu wchodzą specjaliści i projektanci na których wskazywał w odwołaniu wykonawca ILF 

Consulting  Engineers  Polska  Sp.  z  o.  o.(wykonawca  ILF  lub  Odwołujący),  a  ich  liczba  jest 

nawet  wyższa  od  tej  która  została  wskazana  w  odwołaniu  z  projektu  ITOPE  Rzeszów  na 

dowód zasadności tego zarzutu (str 5 odwołania). Dalej w tych wyjaśnieniach wskazano na 

pozostałe  koszty  –  zarówno  te  techniczne  jak  i  merytoryczne.  Skalkulowano  także  koszty 

ryzyka. Także koszty gwarancji dobrego wykonania. Podano także przyjętą w ofercie marżę 

zysku.  Wskazano  ponadto  na  doświadczenie  (wieloletnie  wykonawcy)  jego  zaplecze 

sprzętowe oraz specjalistyczne narzędzia informatyczne.  

Zdaniem  Izby,  brak  jest  podstaw  do  kwestionowania  wyjaśnień  wykonawcy  i 

prezentowanej  w  ramach  tych  wyjaśnień  kalkulacji  kosztów,  że  cena  oferowana  jest  ceną 

niewiarygodną czy też oderwaną od cen rynkowych.  

Odnosząc się do kolejnych zarzutów dotyczących naruszenia art. 24 ust.1 pkt 12 oraz 

pkt 16 (ewentualnie 17) ustawy Pzp,  Izba miała na uwadze, że te zarzuty zostały odniesione 

do  warunków  udziału  wskazanych  w  Sekcji  III.  1.3).  I.  1)  b)  ogłoszenia  o  zamówieniu  i 

Rozdziału V pkt 1.2.1 ppkt 1 b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także 

w  przypadku  zarzutu  z 

punktu  16  także  do  warunku  w  Sekcji  III.  1.3).I.1)  a)  ogłoszenia  o 

zamówieniu i Rozdziału V pkt 1.2.1 ppkt 1 b).  

W myśl wskazanych powyżej warunków (według Ogłoszenia) Zamawiający wymagał 

aby wykonawca:  (…) wykonał co najmniej 3 projekty budowlane wraz z nadzorem autorskim 

w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, w tym co najmniej: 


a)  2  projekty  budowlane  dot.  budowy  instalacji  energetycznego  spalania  paliw  stałych  w 

kogeneracji o mocy cieplnej nie mniejszej niż 30MW netto oraz 

b)  1  projekt  budowlany  dot.  budowy  instalacji  termicznego  przekształcania  odpadów 

komunalnych  lub  powstałych  z  odpadów  komunalnych  z  jednoczesną  produkcją  energii 

elektrycznej i ciepła w kogeneracji o wydajności nie mniejszej niż 30 000 ton odpadów rocznie, 

— na podstawie których uzyskano ostateczne i prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę 

dla tych przedsięwzięć.” 

Istota  z  kolei 

sporu  sprowadzała  się  w  konsekwencji  do  opisanego  wymagania  w 

zakresie nadzoru autorskiego 

w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane” 

oraz  wskazanych 

w  związku  z  tym  przez  wykonawcę  EPK  dwóch  przedsięwzięć:  (1) 

wykonanie  kompletnej  dokumentacji  budowlanej  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  z 

klauzul

ą  ostateczności  dla  projektu  pn.  Budowa  Instalacji  Termicznego  Przetwarzania  z 

Odzyskiem  Energii  (ITPOE)  w  PGE  GiEK  S.A. 

—  Elektrociepłownia  Rzeszów  (Projekt 

Rzeszów);  2.  wykonanie  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  Umową  ILF-EPK  (Projekt 

Zabrze). 

Zamawia

jący  sporne  wymaganie  odniósł  do  przepisu  ustawy  -  Prawo  budowlane, 

zaznaczając, że ma na uwadze nadzór w rozumieniu art. 20 ust.1 pkt 4 tej ustawy W myśl 

powołanego w opisie art. 20 ust.1 pkt 4 - pełnienie nadzoru autorskiego jest uzależnione od 

woli  i  de

cyzji  inwestora  lub  właściwego  organu:  „4) 

sprawowanie  nadzoru  autorskiego  na 

żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie: 

a)  

stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  

b) 

uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do 

przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez  kierownika  budowy  lub  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.”  

Inaczej  niż  w  przypadku nadzoru  autorskiego regulowanego w  art. 

19  ust.1  pkt  4  ustawy 

– 

Prawo  budowlane,  który  wymaga,  aby  taki  nadzór  był  zapewniony:  „1

Organ  administracji 

architektoniczno-

budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora 

obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia 

nadzoru  autorskiego,  w  przypadkach  uzasadnionych  wysokim  stopniem  skomplikowania 

obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.”

Tym samym twierdzenie odwołania, że warunek zostanie w części nadzoru autorskiego  

pot

wierdzony, jeżeli faktycznie taki nadzór byłby wykonywany (czyli w przypadku gdyby takie 

żądanie zostało skierowane do projektanta) jest niezgodne z brzmieniem art. 20 ust.1 pkt 4 


ustawy  Prawo  budowlane.  Izba 

w  tym  przypadku  zgodziła  się  z  Zamawiającym  i 

P

rzystępującym, że wymaganie z art. 20 ust.1 pkt 4 w istocie  to gotowość do świadczenia 

usług  nadzoru  autorskiego  i  obowiązek  jego  pełnienia  w  przypadku  gdy  takie  żądanie  do 

projektanta  skierowałby  inwestor  lub  organ  administracji. W sytuacji, gdy  ani  inwestora,  ani 

organ  administracji  nie  wezwie  projektanta  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  nie  można 

powiedzieć, że projektant uchybił wymaganiu z art. 20 ust.1 pkt 4, co do pełnienia nadzoru 

autorskiego.  Izba  zauważa,  że  z  żadnego  przepisu  ustawy  Prawo  budowlane  nie  wynika 

konieczność umownego uregulowania tego obowiązku.  

Przystępujący  EPK  na  rozprawie  –  w  odniesieniu  do  projektu  Zabrze  wskazywał  że 

wynagrodzenie  za  nadzór  autorski  otrzymał  wraz  z  wynagrodzeniem  za  wykonaną 

dokumentację projektową. Ta umowa nie zawierała żadnych wyłączeń  co do nadzoru z art. 

20  ust.1  pkt  4  ustawy 

–  Prawo  budowlane.  Odwołujący  nie  przedstawił  również  żadnego 

dowodu,  że  co  do  nie  zmienionej  części  projektu  wykonawca  EPK  nie  był  gotowy  do 

wykonywania nadzoru autorskiego. Z kolei co do Projektu Rzeszów, wymaganie z art. 20 ust.1 

pkt 4 zostało wprost zapisane w umowie. Przewidziano także wynagrodzenie. Zdaniem Izby 

przedłożone przez Przystępującego dowody wskazują – wbrew twierdzeniom Odwołującego 

– na wykonywanie przez Projektanta (uprawnionego  - wymieniony w decyzji o pozwoleniu na 

budowę jako jeden z kluczowych projektantów)  w zakresie lit. b), a mianowicie uzgadniania 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez przedstawiciela wykonawcy. Wskazuje na to korespondencja mail, na którą 

powołał się Przystępujący na rozprawie, przedkładając ją tytułem dowodu. (zał.5 do pisma z 

dnia  28.1

2.2018  r.  i  jeden  z  przykładów  to  pytania  kierowane  do  Projektanta  M.  T.  i  jego 

odpowiedzi, których jednym z adresatów był  Koordynator głównych prac budowlanych P. J.).  

Tym  samym  także  co  do  tych  zarzutów  -  naruszenia  art.  24  ust.1  pkt  12,  pkt  16  oraz 

ewentualnego pkt 17  ustawy Pzp) - 

Izba uznała twierdzenia w tej sprawie za nie zasadne.

W  konsekwencji  także  za  niezasadne  Izba  uznała  pozostałe  zarzuty  wskazane  w 

odwołaniu (także te ewentualne), a mianowicie zarzut naruszenia: art. 7 ust.1 i ust.3 oraz 91 

ust.1 ustawy Pzp, a także wskazywany dodatkowo jako zarzut ewentualny naruszenia art. 26 

ust.3 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp stosownie do jego wyniku uwzględniając przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwo

łania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

………………………….. 


wiper-pixel