KIO 2132/17 POSTANOWIENIE dnia 19 października 2017 r.

Data: 14 grudnia 2017

Sygn. akt: KIO 2132/17 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 

października 2017 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:     Anna Wojciechowska 

Członkowie:   

Barbara Bettman 

Emilia Garbala 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 19 października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 11 października 2017 r. przez wykonawcę Saferoad Grawil spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Włocławku,  ul.  Komunalna  7 

w post

ępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  —  Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Wronia 53 

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum 

Firm: RECTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 

Bora  Komorowskiego  35/7  oraz 

WIESTAR  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 42/19, zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie 

o sygn. akt KIO 2132/17 po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy 

Saferoad Grawil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 

Włocławku, ul. Komunalna 7 kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:   …………… 

Członkowie:   

………….... 

…………… 


Sygn. akt KIO 2132/17 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  —  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

w Warszawie,  ul. Wronia  53 

–  prowadzi  w trybie przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Całoroczne  kompleksowe  utrzymanie  dróg 

krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań. 

Numer  referencyjny:  GDDKiA.O.WA.D-3.241.31.2017

Postępowanie  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  28  czerwca 

2017  r.  za  numerem  2017/S  121-

245107.  Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego 

przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W dniu 2 października 2017 r. Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział 

w  postępowaniu  w  zakresie  zadania  5  –  Rejon  w  Mławie  –  informację  o  wykonawcach 

wykluczonych  i  ofertach  odrzuconych.  Mianowicie,  poinformował  o  wykluczeniu 

postępowania  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Konsorcjum  firm:  Przedsiębiorstwa  Budowy  Dróg  i  Mostów  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Mińsku  Mazowieckim,  ul.  Kolejowa  28  i  Przedsiębiorstwa 

„MIK”  Roboty  Ziemne  i  Drogowe  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Raciążu, ul. Kossobudy 7 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 1 pkt 17 oraz art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp oraz o odrzuceniu oferty wykonawców w oparciu o art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy pzp. Informacja została przekazana drogą elektroniczną (via e-mail). 

W dniu 11 października 2017 r. odwołanie wniósł wykonawca Saferoad Grawil spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku – dalej Odwołujący. Odwołanie 

zostało  podpisane  przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia 

października 2017 r. udzielonego przez dwóch wiceprezesów zarządu ujawnionych w KRS 

upoważnionych do łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS załączonym do odwołania. 

Kopi

a odwołania została przekazana Zamawiającemu w dniu 11 października 2017 r. 

Odwołujący wniósł odwołanie w zakresie zadania 5 postępowania – Rejon w Mławie -

wobec  czynności  wykluczenia  wykonawców  i  odrzucenia  ofert  w  postępowaniu  oraz 

zan

iechania czynności, do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy pzp. 

Powy

ższej czynności i zaniechaniom Zamawiającego zarzucił naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  20  ustawy  pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  części  5 

wykonawcy RE

CTOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Bora Komorowskiego 35/7, 03-


982 Warszawa), ubiegającego się o zamówienie wspólnie z WIESTAR sp. z o.o. z siedzibą 

Warszawie  (ul.  Podleśna  42/19,  01-673  Warszawa),  dalej  łącznie  jako  „konsorcjum 

RECTOR",  który  zawarł  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji  między 

wykonawcami  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  co  zamawiający  jest  w  stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  23  w  zw.  z  art.  24  ust.  11  ustawy  pzp  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy konsorcjum RECTOR, w ramach którego spółka RECTOR sp. z o.o. 

należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  z  wykonawcą  PHU  U.  Z.  U.  z siedzibą  w Makowie 

Mazowieckim  (ul.  Przasnyska  75,  06-

200  Maków  Mazowiecki),  dopuściła  się  wraz  z  tym 

wykonawcą  złożenia  odrębnych  ofert  częściowych  (na  więcej  niż  dopuścił  Zamawiający 

części) i nie wykazując, że istniejące między tymi wykonawcami powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

3)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  konsorcjum 

RECTOR pomimo, że złożenie oferty na większą niż dopuszczalna ilość części zamówienia 

stanowi niezgodność treści oferty z treścią siwz; 

4) art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp w zw. z art. 14 ustawy pzp i art. 58 Kodeksu cywilnego 

(KC)  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  konsorcjum  RECTOR,  która  to  oferta  stanowiła 

faktycznie obejście prawa w rozumieniu art. 58 KC, gdyż podmiot ten złożył więcej niż dwie 

oddzielne  ofert

y  w  postępowaniu,  i  która  to  czynność  zawierała  jedynie  pozór  zgodności 

ustawą  pzp,  gdyż  w  sensie  materialno-prawnym  z  uwagi  na  daleko  idące  powiązania 

kapitałowe  z wykonawcą  PHU  U.  Z.  U.,  wystąpiła  tożsamość  podmiotu  składającego 

oświadczenie woli w postaci oferty na więcej niż dwie części zamówienia; 

5) art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji przez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum RECTOR pomimo, że złożenie 

oferty stano

wi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

6) art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania 

konsorcjum  RECTOR,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  wprowadził  Zamawiającego 

błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału 

postępowaniu; 

7)  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  konsorcjum 

RECTOR pomimo, że została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp przez prowadzenie postępowania 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 


równego  traktowania  wykonawców  przez  zaniechanie  wykluczenia  (odrzucenia  oferty) 

konsorcjum RECTOR w części 5 zamówienia w sytuacji, gdy konsorcjum RECTOR podlega 

wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

wykluczenia z postępowania konsorcjum RECTOR i odrzucenia oferty tego wykonawcy na 

część 5 przedmiotu zamówienia; 

powtórzenia czynności oceny ofert na część 5 przedmiotu zamówienia; 

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w części 5 zamówienia. 

Nadto,  o

dwołujący  wniósł  o  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego 

kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, zgodnie z fakturą 

przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie. 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w 

odwołaniu  (art.  186  ust.  2  ustawy  pzp)  Odwołujący  żądał  od 

Z

amawiającego dokonania czynności zgodnie ze wskazanym powyżej żądaniem odwołania. 

W dniu 12 

października 2017 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu 

odwołania przekazując jego kopię i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 

W  dniu  16 

października  2017r.  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Z

amawiającego  zgłosili  skuteczne  przystąpienie  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 

o udz

ielenie  zamówienia: 

Konsorcjum  Firm:  RECTOR  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie, ul. Bora Komorowskiego 35/7 oraz WIESTAR 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Podleśna  42/19. 

Zaznaczyli

,  iż  odwołanie  jest  bezzasadne  i  wnieśli  o  jego  odrzucenie.  Zgłoszenie  zostało 

podpisane  przez 

prezesa  zarządu,  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia 

października  2017r.  udzielonego  przez  prezesa  zarządu  wykonawcy  RECTOR  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  i  prezesa  zarządu  wykonawcy 

WIESTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie. Wskazali, że 

k

opia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu i Odwołującemu w dniu 16 października 

2017r. 

W dniu 

18 października 2017 r. Odwołujący - Saferoad Grawil spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Włocławku  -  wycofał  odwołanie  wniesione  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 października 2017 r. Jednocześnie wniósł o umorzenie 

postępowania  odwoławczego  i nieobciążanie  Odwołującego  kosztami  postępowania. 

Wskazał,  że  w  dniu  16  października  Zamawiający  dokonał  wykluczenia  z  postępowania 

w zadaniu  5  wykonawc

ów  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum 


F

irm: RECTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bora 

Komorowskiego  35/7  oraz  WIESTAR  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Warszawie,  ul.  Podleśna  42/19  oraz  odrzucił  ich  ofertę.  Pismo  zostało  podpisane  przez 

pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  3 października  2017  r. 

załączonego do odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie zostało złożone 

prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że odwołanie 

zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 

1 zd. 2 ustawy pzp

, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 2132/17.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w  trybie 

§ 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 964 oraz 

Dz. U. z 2017 r., poz.14). 

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 47), 

Izba  orzekła  o  dokonaniu zwrotu Odwołującemu z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:      …………… 

Członkowie:   

…………… 

…………… 


wiper-pixel