KIO 42/19 WYROK dnia 23 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt KIO 42/19 

WYROK 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             

Piotr Cegłowski  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2019 

r., w Warszawie, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 r. przez wykonawcę  

Remondis Kraków Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie   

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Gminę Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie  

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Gminie  Zabierzów:  unieważnienie  czynności 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej

,  unieważnienie  czynności  wykluczenia  

z  postępowania  wykonawcy  Remondis  Kraków  Spółki  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  oraz  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  oraz  powtórzenie 

czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  wykonawcy  Remondis 

Kraków Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

kosztami postępowania obciąża Gminę Zabierzów i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Remondis 

Kraków Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Gminy Zabierzów na rzecz Remondis Kraków Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy 

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego 

pon

iesione z tytułu wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

Sygn. akt: KIO 42/19 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Zabierzów  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  „odbiór,  transport  i  zagospodarowanie/unieszkodliwianie  odpadów 

pochodzących  z:  obiektów  będących  we  władaniu  Gminy  Zabierzów,  każdorazowo 

wskazywanych  przez  Zamawiającego,  świetlic  środowiskowych,  koszy  na  przystankach 

autobusowych,  koszy  ulicznych i  parkowych,  sprzątania terenu Park  &  Ride  w  Zabierzowie 

oraz Dolin: Aleksandrowickiej, Bolechowickiej, Brzoskwinki, Kluczwody, Kobylańskiej, a takie 

dawnego  kamieniołomu  w  Zabierzowie,  akcji  sprzątanie  świata,  likwidacji  dzikich  wysypisk 

oraz prac porządkowych w sołectwach” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  z  późn.  zm.),  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  16  października  2018  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2018/S  199-451862. Wartość  zamówienia  jest 

większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Czynność Zamawiającego stanowiąca podstawę odwołania  

3  stycznia  2019  r.  Zamawiający  wykluczył  Odwołującego  –  Remondis  Kraków  Sp.  z  o.o.  

z  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych oraz, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jego ofertę 

uznał za odrzuconą. 

W  ocenie  Zamawiającego  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  

w  postępowaniu  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej 

działalności  zawodowej,  o  którym  mowa  w  punkcie  5.3.1  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  tj.  nie  wykazał,  że  posiada  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru 

działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Zabierzów. 

Wykonawca,  20  grudnia  2018  r.,  został  wezwany  m.in.  do  uzupełnienia  aktualnego 

zaświadczenia  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta 

Gminy Zabierzów, ze wskazaniem, iż przedłożone zaświadczenie nie obejmowało odpadów  

o kodach 20 01 29* oraz 20 03 03. 

W  odpowiedzi  na  przedmiotowe  wezwanie,  złożonej  27  grudnia  2018  r.,  wykonawca  złożył 

wyjaśnienia,  w  których  wskazał,  że  postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia nie precyzują, w jakim zakresie uczestnik powinien przedłożyć dokumenty żądane 

przez  Zamawiającego,  to  jest  zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej 

prowadzonej  przez  Wójta  Gminy  Zabierzów  w  zakresie  odpadów  o  kodach  

20 01 29* oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo zezwolenie na zbieranie odpadów 


w  zakresie  odpadów  obejmującego  odpady  o  kodzie  20  01  29*.  Zgodnie  z  punktem  5.3.1 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  „wykonawca  spełni  warunek  udziału  

w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  o  którym  mowa  w  pkt  5.2.1  lit.  a)  SIWZ,  jeżeli  wykaże,  że  posiada  

i przedłoży następujące dokumenty: • aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności 

regulowanej 

prowadzonego 

przez 

Wójta 

Gminy 

Zabierzów,  

• obowiązujące zezwolenie na przetwarzanie odpadów…”. Zgodnie z powyższym brzmieniem 

Zamawiający  nie  dookreślił  wymagań  w  zakresie  posiadania  zezwoleń/zaświadczeń  co  do 

konkretnych  kodów  odpadów,  a  jedynie  posiadania  ich  co  do  zasady.  Doprecyzowanie 

wymagań  nie  znalazło  swojego  odzwierciedlenia  w  żadnych  dodatkowych  dokumentach 

(pismach) Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie 

orzecznictwem 

wszelkie 

niejasności  

i  wątpliwości  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  winny  być  interpretowane  na 

korzyść  wykonawcy,  a  zatem  bez  przypisywania  mu  negatywnych  konsekwencji  

w postępowaniu. W konsekwencji żądanie przedłożenia dodatkowej dokumentacji w zakresie 

nieobjętym  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  ogłoszenia  jest 

nieuzasadnione i sprzeczne z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec 

powyższego  Remondis,  w  związku  z  ewentualnym  uzyskaniem  zamówienia  oraz 

jednoznacznym zapisem punktu 5.3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamierzał 

zwrócić się do Wójta Gminy Zabierzów o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej i 

t

aki  wniosek  został  złożony  21  grudnia  2018  r.  W  myśl  przepisów  9b  ustawy  o  utrzymaniu 

czystości  i  porządku  w  gminach,  w  związku  ze  złożeniem  wniosku  o  uzyskania  wpisu  do 

rejestru działalności regulowanej organ jest zobowiązany do dokonania wymaganego wpisu w 

terminie  7  dni  od  dnia  złożenia  przedmiotowego  wniosku.  Brak  w  tym  zakresie  innych 

rozwiązań, prowadzących przykładowo do odmowy dokonania takiego wpisu. Z tych względów 

uzyskanie stosownego wpisu nie jest  obarczone żadnym  dodatkowym  ryzykiem, jest  wręcz 

formalnością. 

Dodatkowo 

Remondis 

Sp. 

o.o. 

Oddział  

w Dąbrowie Górniczej posiada zezwolenie dotyczące odpadu o kodzie 20 01 29* i potwierdził 

gotowość  przyjęcia  odpadów  o  kodzie  20  01  29*  w  okresie  obowiązywania  umowy  

z Zamawiającym. 

Z  powyższych  względów  na  dzień  rozpoczęcia  realizacji  usługi  stanowiącej  przedmiot 

zamówienia  Remondis  będzie  dysponować  wskazanym  przez  Zamawiającego  wpisem  do 

rejestru działalności regulowanej wobec odpadów o kodach 20 01 29* oraz 20 03 03. 

Powyższe nie było wymagane w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia,  które  to  postanowienie  nie  może  być  interpretowane  rozszerzająco 

ponad  treść  z  niej  wynikającą.  A  zatem  Remondis  spełnia  wymogi  udziału  w  niniejszym 

postępowaniu i wykazał już tę okoliczność. 


Zamawiający nie zgodził się z powyższym i podkreślił, że w punkcie 5.3.1 specyfikacji istotnych 

warunków 

zamówienia 

wskazał, 

iż 

„wykonawca 

spełni 

warunek 

udziału  

w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  o  którym  mowa  w  pkt  5.2.1  lit.  a)  SIWZ,  jeżeli  wykaże,  że  posiada  

i przedłoży następujące dokumenty: - aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności 

regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Zabierzów”,  a  w  punkcie  5.2.1  lit.  a) 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia:  „o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub 

uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  

z  odrębnych  przepisów”.  Wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  jest  uprawnieniem 

umożliwiającym  wykonawcy  legalne  świadczenie  usług  w  zakresie  odbioru  odpadów 

komunalnych.  Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  precyzyjnie  wskazał,  jakie 

odpady 

będą odbierane w ramach realizacji umowy (pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia). 

Zgodnie z punktem 5.4.1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia „zgodnie z art. 24 ust. 

1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawcę, który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia”. 

Zgodnie  z  punktem  6.1  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  

„w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnień  do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej – określonego w pkt 5.3.1 zamawiający żąda 

od  wykonawcy:  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej 

prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Zabierzów”.  Rodzaje  odbieranych,  transportowanych  

i  zagospodarowywanych/unieszkodliwianych  w  ramach  realizacji  umowy  odpadów  zostały 

także  precyzyjnie  wskazane  w  projekcie  umowy  (załącznik  nr  8  do  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia). 

Bezsprzecznym zatem pozostaje fakt konieczności posiadania i przedłożenia zaświadczenia 

o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Zabierzów – 

dotyczącego  odpadów,  które  mają  być  odbierane  w  ramach  realizacji  umowy  

(z  obiektywnego  punktu  widzenia  powyższe  wydaje  się  być  oczywiste,  gdyż  brak 

zamieszczenia  w  rejestrze  danego  rodzaju  /kodu/  odpadów  skutkuje  brakiem  posiadania 

uprawnień  do  odbioru  przedmiotowego  rodzaju  odpadów  –  co  wynika  z  obowiązujących 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 

4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rejestrze zamieszcza się określenie 

rodzaju  odbieranych  odpadów  komunalnych.  Rozszerzenie  wpisu  do  rejestru  

o dodatkowe rodzaje odpadów odbywa się na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu właściwego 

oświadczenia oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 25 zł. Zgodnie z art. 9c ust. 2 


ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w 

rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

Zat

em  wykonawca  na  dzień  składania  ofert  nie  spełniał  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

a wniosek o zmianę wpisu w przedmiotowym zakresie wpłynął do tutejszego organu dopiero 

27 grudnia 2018 r., 22 dni po wyznaczonym na 5 grudnia 2018 r. terminie składania ofert. 

Brak posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej danego rodzaju odpadów może 

skutkować koniecznością wymierzenia wykonawcy administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie 

z art. 9x ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Z  obiektywnego  punktu  widzenia 

–  odnosząc  się  wprost  do  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  oraz  obowiązujących  przepisów  prawa  –  nie  sposób  zgodzić  się  

z  argumentacją  wykonawcy  dotyczącą  niedookreślenia  przez  Zamawiającego  wymagań  

w  zakresie  po

siadania  zezwoleń/zaświadczeń  co  do  konkretnych  kodów  odpadów,  gdyż  

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  jasno  i  konkretnie  wskazano,  jakie  rodzaje 

odpadów  stanowią  przedmiot  zamówienia,  natomiast  wykonawca  nie  wykazał  posiadania 

uprawnień  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  zaś  udzielenie  mu  zamówienia 

stanowiłoby  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. 

Zamawiający nie może zawrzeć ważnej umowy z podmiotem, który nie posiada uprawnień do 

realizacji  przedmiotu  umowy,  z

aś  umowa,  która  byłaby  wykonywana  po  części  

z  naruszeniem  przepisów  prawa,  byłaby  w  tej  części  nieważna  w  myśl  art.  58  Kodeksu 

cywilnego w związku z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

II Zarzuty i żądania odwołania 

Odwołujący  –  Remondis  Kraków  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 i  art. 

22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień 

publicznych  w  zw.  z  art.  9ba  ust.  2  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  

w wyniku uznania, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w związku z tym, że nie 

wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia działalności zawodowej, o którym mowa w punkcie 5.3.1 specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia,  to  znaczy  w  ocenie  Zamawiającego  miał  rzekomo  nie  wykazać,  że 

posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 

przez Wójta Gminy  Zabierzów,  podczas  gdy  takie  zaświadczenie  zostało  przedłożone  przy 

piśmie z 19 grudnia 2018 r., a Zamawiający nie dookreślił żadnych dodatkowych warunków 

odnoszących 

się 

do 

tego 

zaświadczenia 

jako 

wymogu 

udziału  

w postępowaniu, 


2. art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku uznania 

oferty Odwołującego za odrzuconą z uwagi na wykluczenie go z postępowania, 

3. art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku zaniechania 

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, 

3. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 i  art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 1a ustawy 

Prawo zamówień publicznych poprzez niezachowanie przez Zamawiającego zasady równej 

konkurencji, transparentności i proporcjonalności. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania, a w konsekwencji: 

2. unieważnienia uznania oferty Odwołującego za odrzuconą, 

3. ponownego badania i oceny ofert, a w jego efekc

ie dokonania wyboru oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej w postępowaniu. 

4.  zasądzenie  od  Zamawiającego  zwrotu  kosztów  postępowania  wywołanego  wniesieniem 

odwołania. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że w treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, pkt 5.3.1, Zamawiający wskazał między innymi, że wykonawca spełni warunek 

udziału  w  postępowaniu  dotyczący  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej 

działalności  zawodowej,  o  którym  mowa  w  pkt  5.2.1  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  jeżeli  wykaże,  że  posiada  i  przedłoży  następujące  dokumenty:  aktualne 

zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta 

Gminy Zabierzów. Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie dookreślał w tym aspekcie 

żadnych dalszych warunków. 

W  dalszej  kolejności  Zamawiający,  w  punkcie  6.1  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, wskazał, że w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji 

l

ub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – określonego w punkcie 

5.3.1  zamawiający  żąda  od  wykonawcy:  a)  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  rejestru 

działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Zabierzów.  Również  i  w  tym 

aspekcie Zamawiający nie przedstawił, aby  zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności 

regulowanej miało obejmować jakąkolwiek szczegółową treść. 

W  konsekwencji,  ponieważ  Odwołujący  takie  zaświadczenie  posiadał,  złożył  zgodne  

z prawdą oświadczenie w treści JEDZ o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Pismem  z  18  grudnia  2018  r. 

Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  oświadczeń  

i  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie  6.  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do 

wykl

uczenia,  albowiem  oferta  Odwołującego  została  najwyżej  oceniona.  W  odpowiedzi,  19 

grudnia  2018 

r.,  Odwołujący  złożył  żądane  dokumenty,  w  tym  zaświadczenie  o  wpisie  do 


rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Zabierzów. Przedmiotowe 

z

aświadczenie  nosi  datę  21  lutego  2017  r.,  albowiem  Zamawiający  nie  wskazał,  z  jakiego 

okresu  zaświadczenie  ma  pochodzić,  wskazał  jedynie,  aby  było  aktualne.  Przedstawione 

zaświadczenie na  dzień  jego złożenia było aktualne,  albowiem  po  21  lutego 2017  roku nie 

doszło do żadnych zmian w treści wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 

przez Wójta Gminy Zabierzów w odniesieniu do Odwołującego. Zamawiający posiada o tym 

wiedzę  z  urzędu,  albowiem  stojący  na  czele  Zamawiającego  Wójt  Gminy  Zabierzów  jest 

jednocześnie organem prowadzącym przedmiotowy rejestr. Pomimo powyższego 20 grudnia 

2018  r. 

Zamawiający,  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 

skierował  do  Odwołującego  wezwanie,  w  którym  między  innymi  wezwał  Odwołującego  do 

uz

upełnienia  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej 

prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Zabierzów,  albowiem  aktualnie  przedłożone  przez 

w

ykonawcę zaświadczenie nie obejmuje odpadów o kodach 20 01 29* i 20 03 03. 

W  odpowiedzi  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  nie  dookreślił  wymagań  w  zakresie 

posiadania zezwoleń/zaświadczeń co do konkretnych kodów odpadów, a jedynie posiadania 

ich  co  do  zasady.  Doprecyzowanie  wymagań  nie  znalazło  swojego  odzwierciedlenia  

w żadnych dodatkowych dokumentach (pismach) Zamawiającego w ramach prowadzonego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Powyższe  nie  było  wymagane  w  treści  ogłoszenia  

o  zamówieniu  oraz  w  punkcie  5.3.1  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  które  to 

postanowienie nie może być interpretowane rozszerzająco ponad treść z niego wynikającą. 

Z

atem Odwołujący spełnił wymogi udziału w postępowaniu i wykazał tę okoliczność poprzez 

przedłożenie przedmiotowego zaświadczenia. 

Pomimo  powyższego,  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o  wykluczeniu  go  

z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  

i uznał ofertę Odwołującego za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  w  uzasadnieniu  wskaz

ując,  że  przedłożone  zaświadczenie  nie  obejmowało 

odpadów o kodach 20 01 29* oraz 20 03 03 i tak naprawdę to ta kwestia stała się faktyczną 

przyczyną  wykluczenia.  Zamawiający  powołał  się  przy  tym  nie  tyle  na  treść  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  co  na  treść  przepisów  odrębnych,  pomimo  iż  takich 

wymogów  nie  postawił  w  treści  ogłoszenia  ani  specyfikacji.  Zdaniem  Zamawiającego, 

obowiązek posiadania w treści wyżej wskazanego zaświadczenia wpisów dotyczących dwóch 

omawianych kodów odpadów wynika z treści pkt 5.2.1. lit. a) specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia 

połączeniu 

opisem 

przedmiotu 

zamówienia 

wskazanym  

w  punkcie  3.1 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  z  projektem  umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji. 

Zamawiający posiada uprawnienie do tego, aby ustanowić warunki udziału w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  publicznego.  Warunki  te  muszą  zostać  określone  w  ogłoszeniu  


(art.  22  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych).  Sekcja  III.1.1)  ogłoszenia 

jednoznacznie 

wskazuje,  że  warunkiem  udziału  jest  posiadanie  i  przedłożenie  aktualnego 

zaświadczenia  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta 

Gminy  Zabierzów.  Ogłoszenie  nie  specyfikuje  listy  odpadów,  które  winny  być  zawarte  

w  treści  zaświadczenia.  Analogicznie  zostało  to  wskazane  w  punkcie  5.3.1.  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

U

stawodawca nie nałożył na zamawiających obowiązku formułowania warunku w taki sposób, 

który w pełni odzwierciedla przedmiot zamówienia, lecz pozostawił zamawiającym swobodę w 

tym zakresie, 

stwierdzając jedynie, że warunki udziału są określane w sposób proporcjonalny 

do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego 

wykonania zamówienia. Określenie warunków na wstępnym etapie postępowania ma na celu 

zape

wnienie  realizacji  równego  traktowania  wykonawców,  uczciwej  konkurencji  i 

przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca ma przy tym 

prawo  działać  w  zaufaniu  do  zamawiającego,  iż  w  postawionym  warunku  udziału  w 

postępowaniu 

odtworzył 

swą 

wolę 

co 

do 

podmiotów 

ubiegających 

się  

o udzieleni

e zamówienia. Wobec konkretnego sformułowania warunku przez zamawiającego 

nieuprawniony jest pogląd, że interpretacja treści warunku powinna być dokonywana poprzez 

opis  przedmiotu  zamówienia.  Czym  innym  bowiem  jest  opis  przedmiotu  zamówienia,  do 

którego wykonania zobowiąże się wykonawca, a czym innym warunki udziału w postępowaniu, 

które  postawił  zamawiający  w  celu  wyłonienia  wykonawcy  przedmiotu  zamówienia.  Jeśli 

z

amawiającemu  zależało  na  wykazaniu  konkretnych  okoliczności  przez  wykonawców,  to 

należało to wyraźnie wskazać w treści warunku. Na etapie badania i oceny ofert zamawiający 

nie może odstępować od postawionych przez siebie warunków udziału w postępowaniu ani 

dokonywać ich swobodnej wykładni w sposób niezgodny z literalnym brzmieniem warunków. 

Rozszerzenie warunku czy dokonywanie jego interpretacji w sposób niewynikający wprost z 

jego  brzmienia  godzi  w  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  i  przejrzystości 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wobec  powyższego,  już  tylko  z  tej  przyczyny  Zamawiający  naruszył  wskazane  na  wstępie 

przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem dopiero na obecnym etapie, poprzez 

bardzo  dalekosiężną  interpretację,  stara  się  ustalić  nowe  warunki  udziału  w  postępowaniu, 

podczas gdy wymogi postawione w sekcji III.1.1 ogłoszenia oraz punkcie 5.3.1. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia są precyzyjne i nie wynika z nich, aby w treści zaświadczenia 

o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej  musiały  znajdować  się  wskazane  wyżej  kody 

odpadów. 

U

prawnienie do świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości wynika z samego faktu posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, stojącego na czele danej gminy. 


Uzyskanie takiego wpisu ma charakter wyłącznie formalny, analogicznie jak uzyskanie zmiany 

treści tego wypisu. W myśl przepisów 9c i 9ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach 

w związku ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej organ 

jest 

zobowiązany 

do 

dokonania 

wymaganego 

wpisu  

w  terminie  7  dni  od  dnia 

złożenia  przedmiotowego  wniosku.  Brak  w  tym  zakresie  innych 

rozwiązań prowadzących do odmowy dokonania takiego wpisu. Z tych względów uzyskanie 

stosownego wpisu nie jest obarczone żadnym dodatkowym ryzykiem, jest wręcz formalnością. 

Samo  natomiast  uprawni

enie  do  prowadzenia  działalności  obejmującej  odbiór  odpadów  od 

właścicieli 

nieruchomości 

wynika 

ze 

spełnienia 

określonych 

ustawie  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach warunków prowadzenia tej działalności, których 

spełnienie podmiot wnioskujący deklaruje składając odpowiednie oświadczenie. Odwołujący 

posiada  w

pis  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy 

Zabierzów,  więc  posiada  już  uprawnienie  do  odbioru  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości. Zgodnie z art. 9ba ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, wniosek o zmianę należy złożyć w terminie 

14 dni od daty, w której zmiana danych nastąpiła. A zatem złożenie wniosku o zmianę wpisu 

w  rejestrze,  w 

tym  co  do  kodów  odpadów  komunalnych  odbieranych  od  właścicieli 

nieruchomości,  ma  miejsce  następczo,  to  jest  już  po  dokonaniu  tej  zmiany.  Jest  to  zatem 

sytuacja odmienna od tej, gdy mamy do czynienia z wnioskiem o wpis do rejestru działalności 

regulowanej n

owego przedsiębiorcy zamierzającego dopiero rozpocząć działalność na terenie 

gminy, kiedy to faktycznie wniosek o dokonanie wpisu musi zostać złożony jeszcze przed datą 

rozpoczęcia  wykonywania  działalności  w  postaci  odbierania  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli nieruchomości. 

W  wyroku  sygn.  akt  KIO  1296/16,  1323/16 

Izba  stwierdziła,  że  w  związku  ze  wskazaniem  

w  treści  ogłoszenia  i  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  warunku  udziału  

w postępowaniu wyłącznie w odniesieniu do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie 

do rejestru działalności regulowanej, bez wyspecyfikowania kodów odpadów, jakich wpis ten 

miałby  dotyczyć,  warunek  udziału  w  postępianiu  był  precyzyjny  i  zrozumiały,  oraz  że  

w sposób jednoznaczny zamawiający określił wymagania dotyczące dokumentów, jakie mają 

być  złożone  w  celu  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

wykazania  się  posiadanymi  uprawnieniami  do  określonej  działalności.  Ustawodawca  nie 

nakłada na zamawiającego obowiązku formułowania opisu sposobu oceny spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  taki  sposób,  aby  w  pełni,  jednoznacznie  odzwierciedlał  

i pokrywał się z przedmiotem zamówienia, ma być proporcjonalny. 

Zamawiający wymagał posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności 

regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Zabierzów,  przy  czym  nie  dookreślił,  jaka 

powinna 

być 

jego 

treść. 

Odwołujący 

takie 

aktualne 

zaświadczenie 

złożył  


w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatem Zamawiający naruszył art. 

24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 22 ust. 1a 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

w  zw.  z  art.  9ba  ust.  2  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach.  Tym  samym 

naruszył  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  bowiem  nie  zagwarantował 

zac

howania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu, skoro w jego ocenie, postawione w 

dokumentacji postępowania warunki udziału zawierają warunki dodatkowe niż expressis verbis 

w  tej  dokumenta

cji  przedstawione.  Jednocześnie  takie  postępowanie  narusza  zasadę 

przejr

zystości  i  proporcjonalności,  bowiem  jest  nieprawidłowe  w  kontekście  dokumentacji 

stanowiącej podstawę prowadzenia postępowania, gdyż stawiane są wymogi dodatkowe, na 

które 

Zamawiający 

nie 

wskazywał 

treści 

ogłoszenia  

o  zamówieniu  i  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Ponadto  narusza  zasadę 

proporcjonalności 

wymagając 

od 

Odwołującego 

spełnienia 

warunków 

udziału  

w postępowaniu w postaci bardziej surowej aniżeli by to wynikało z treści dokumentacji. 

W przypadku i

ch prawidłowego zastosowania przepisów Odwołujący nie zostałby wykluczony 

z po

stępowania. W konsekwencji Zamawiający naruszył jednocześnie art. 24 ust. 4 P i art. 89 

ust. 1 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku uznania oferty Odwołującego za 

odr

zuconą. 

Ponieważ 

Odwołujący 

nie 

powinien 

zostać 

wykluczony  

z p

ostępowania, to jego oferta nie powinna podlegać odrzuceniu. Skoro zaś Zamawiający nie 

powinien  był  wykluczyć  Odwołującego  z  postępowania,  a  jego  oferta  nie  powinna  zostać 

odrzucona, to Zamawia

jący jednocześnie narusza art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  oferty 

najkorzystniejszej. 

III Stanowisko Zamawiającego  

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  podtrzymał  swoje  wcześniejsze  stanowisko  oraz 

wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. 

W swoim stanowisku podkreślił, iż Odwołujący w swoim mniemaniu spełnił warunek udziału w 

postępowaniu  w  postaci  przedłożenia  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  rejestru 

działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Zabierzów.  Odwołujący,  na 

wezwanie z 18 grudnia 2018 r., przedstawił zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności 

regulowanej  prowadzonego  przez Wójta  Gminy  Zabierzów,  które  nie  obejmowało  odpadów  

o kodach: 20 01 29* oraz 20 03 03, co jest bezsporne. Sporne jest to, czy w obliczu ogłoszenia 

o  zamówieniu  oraz  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  

i  załączonego  do  niej  projektu  umowy  miał  on  obowiązek  złożyć  aktualne  zaświadczenie 

obejmujące wszystkie odpady, jakie miałyby być objęte zamówieniem. 

Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców stanowi, że jeżeli odrębne 

przepisy stanowią, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca 


może  wykonywać  tę  działalność,  jeśli  spełnia  warunki  określone  tymi  przepisami  i  po 

uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej. W polskim systemie prawa 

jest  wiele  przepisów  odrębnych,  które  statuują  rozliczne  rodzaje  działalności  regulowanej, 

wśród takich działalności jest także działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

o  której  traktuje  rozdział  4a  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i 

porządku w gminach. Rejestr takich działalności prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

właściwy  ze  względu  na  miejsce  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości (art. 9b ust. 2). Jest poza sporem, że dla działalności polegającej na odbieraniu 

odpadów  komunalnych od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Zabierzów  stosowny 

rejestr  prowadzi  Wójt  Gminy  Zabierzów.  Działalność  w  zakresie  odbieraniu  odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  może  być  bardzo  zróżnicowana,  a  przedmiotem 

odbioru mogą być różne rodzaje odpadów (por. art. 9b ust. 4 pkt 4). Z powyższego wynika 

konkluzja, że w zakresie poszczególnych odpadów da się wyróżnić poszczególne podrodzaje 

działalności, które wymagają odpowiednich środków technicznych, czy doświadczenia, gdyż 

inaczej wy

gląda odbiór odpadów zielonych, a inaczej odpadów niebezpiecznych. 

Zamawiający  w  punkcie  5.3.1  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wskazał,  iż 

„wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1 lit. a) SIWZ, jeżeli 

wykaże  że  posiada  i  przedłoży  następujące  dokumenty:  -  aktualne  zaświadczenie  

o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Zabierzów”. 

Dodatkowo w 

punkcie 5.2.1 lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

sprecyzował,  że  „o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.” 

W  opisie  przedmiotu  zamówienia  (pkt  3.1  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia) 

Zamawiający precyzyjnie wskazał, jakie odpady będą odbierane w ramach realizacji umowy: 

„przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie/unieszkodliwienie 

odpadów  o  kodach:  15  01  01  (opakowania  z  papieru  i  tektury),  15  01  02  (opakowania  

z  tworzyw  sztucznych),  15  01  03  (opakowania  z  drewna),  15  01  04  (opakowania  z  metali),  

15  01  06  (zmiesz

ane  odpady  opakowaniowe),  15  01  07  (opakowania  ze  szkła),  15  01  09 

(opakowania  z  tekstyliów),  17  01  01  (odpady  betonu  oraz  gruz  betonowy  z  rozbiórek  

i  remontów),  17  01  02  (gruz  ceglany),  17  01  03  (odpady  innych  materiałów  ceramicznych  

i  elementów  wyposażenia),  17  01  07  (zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego, 

odpadowych  materiałów  ceramicznych  i  elementów  wyposażenia  inne  niż  wymienione  

w 17 01 06), 20 01 01 (papier i tektura), 20 01 02 (szkło), 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji), 20 

01 10 (odzież), 20 01 11 (tekstylia), 20 01 21* (lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć), 20 01 23* (urządzenia zawierające freony), 20 01 29* (detergenty 


zawierające substancje niebezpieczne), 20 01 30 (detergenty inne niż wymienione w 20 01 

(baterie 

akumulatory 

łącznie 

bateriami  

i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory  zawierające  te  baterie),  20  01  34  (baterie  i  akumulatory  inne  niż  wymienione  

w 20 01 33), 20 

01 35* (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w  20  01  21  i  20  01  23  zawierające  niebezpieczne  składniki),  20  01  36  (zużyte  urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35), 20 01 38 

drewno inne niż wymienione w 20 01 37), 20 01 39 (tworzywa sztuczne), 20 01 40 (metale), 

20  01  99  (inne  niewymienione  frakcje  zbierane  w  sposób  selektywny),  20  02  01  (odpady 

ulegające biodegradacji), 20 02 02 (gleba, ziemia, w tym kamienie), 20 02 03 (inne odpady 

nieulegające  biodegradacji),  20  03  01  (niesegregowane/zmieszane  odpady  komunalne),  

20  03  03  (odpady  z  czyszczenia  ulic  i  placów),  20  03  07  (odpady  wielkogabarytowe)...” 

Rodzaje  odbieranych,  transportowanych  i  zagospodarowywanych/unieszkodliwianych  

w ramach realizacji umów odpadów zostały także precyzyjnie wskazane w § 1 projektu umowy 

(załącznik  nr  8  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia).  W  ogłoszeniu  

o  zamówieniu  znajdują  się  wprost  zapisy  tożsame  w  swej  treści  z  ww.  postanowieniami 

spe

cyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  przedmiocie  zdolności  do  prowadzenia 

działalności zawodowej, w tym wymogów związanych w wpisem do rejestru zawodowego lub 

handlowego (sekcja III.1.1) oraz opisu przedmiotu zamówienia (sekcja II.2.4). 

W  obliczu  taki

ch  zapisów  ogłoszenia  o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  oraz  projektu  umowy  nie  może  być  wątpliwości,  że  działalnością,  jakiej  miało 

dotyczyć zamówienie, do wykonywania której, z uwagi na przepisy odrębne, konieczne jest 

wcześniejsze  uzyskanie  wpisu,  jest  działalność  w  zakresie  odbioru  ww.  odpadów.  Jest  to 

działalność  regulowana.  Zamawiający  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  

w  punkcie  dotyczącym  zaświadczenia  nie  doprecyzował,  o  jaką  działalność  regulowaną 

chodzi,  gdyż  było  to  oczywiste,  ponieważ  brak  zamieszczenia  w  rejestrze  danego  rodzaju 

(kodu) odpadów skutkuje brakiem posiadania uprawnień do odbioru przedmiotowego rodzaju 

odpadów, co wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zdaniem Odwołującego sporne jest, czy konieczność posiadania i przedłożenia zaświadczenia 

o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Zabierzów w 

zakresie odpadów, które mają być odbierane w ramach realizacji umowy, była wymagana na 

etap

ie złożenia oferty. 

Zgodnie  z  art.  25  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające:  1)  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria  selekcji,  

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 


przez  zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia  – zamawiający  wskazuje w ogłoszeniu  

o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  lub  zaproszeniu  do  składania 

ofert.  

Zgodnie  z  art.  25a  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do  oferty  lub  wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 

ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oświadczenie  w  zakresie 

wskazanym  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

Aktualny  to,  zgodnie  z  definicją  Podręcznego  Słownika  Języka  Polskiego  (oprac.  E.  Sobol, 

PWN Warszawa 1996), „dotyczący życia współczesnego, będący na czasie, bieżący, obecny; 

teraźniejszy”. 

Z  powyższego,  zdaniem  Zamawiającego,  wynika  jednoznacznie,  że  Odwołujący,  na  dzień 

złożenia  swojej  oferty  powinien  legitymować  się  posiadaniem  aktualnego  zaświadczenia  

o wpisie do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego przez Wójta Gminy  Zabierzów  

w  przedmiocie  odbioru  odpadów  o  kodach  wskazanych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  i  projekcie  umowy.  Takiego  zaświadczenia  Odwołujący  nie  posiadał,  co  jest 

bezsporne.  Nawet  gdyby  przyjąć,  iż  Odwołujący  powinien  posiadać  i  przedłożyć 

Zamawiającemu  na  jego  wezwanie  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  działalności 

regulowanej, to także nie przedstawił on takiego zaświadczenia na wezwanie, gdyż było ono 

niekompletne,  a  w  związku  z  tym  nieaktualne,  ponieważ  brak  niezbędnych  do  świadczenia 

usługi  kodów  (rodzajów  odpadów)  czyni  takie  zaświadczenie  nieaktualnym  w  świetle 

przedmiotu  zamówienia,  który  Odwołujący  miałby  wykonywać.  Jest  tak,  gdyż  aktualność 

odnosi się nie tylko do ważności zaświadczenia na datę ewentualnego posłużenia się nim, ale 

także do jego kompletności, a zatem do jego zakresu przedmiotowego. 

Zamawiający podkreślił, iż nie wprowadził Odwołującego w błąd wskazując jedne odpady do 

odbioru  w  projekcie  umowy  i  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  inne  

w  ogłoszeniu,  czy  też  jakimkolwiek  innym  dokumencie  dotyczącym  zamówienia.  

W przedmiotowej sprawie nie można także warunku posiadania zaświadczenia o wpisie do 

działalności  regulowanej  odnosić  do  innej  działalności  regulowanej,  niż  dokładnie  ta,  jaka 

miałaby być świadczona w wyniku udzielenia zamówienia. To, iż było to oczywiste także dla 

Odwołującego  może  świadczyć  fakt,  iż  nie  składał  on  stosownych  zapytań  co  do  treści 

ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy projektu umowy. 

Wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  jest  uprawnieniem  umożliwiającym  wykonawcy 

legalne świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a zatem tylko aktualne 

zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta 

Gminy  Zabierzów,  tj.  zaświadczenie  potwierdzające  spełnienie  warunku  udziału  

w postępowaniu, stanowi prawidłowy dokument. 


Zgodnie z punktem 

5.4.1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia „zgodnie z art. 24 ust. 

1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawcę, który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia”. 

Zgod

nie  z  punktem  6.1  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  

„w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnień  do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej – określonego w punkcie 5.3.1 zamawiający 

żąda od wykonawcy: aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej 

prowadzonego przez Wójta Gminy Zabierzów”. 

Rozszerzenie  wpisu  do  rejestru  o  dodatkowe  rodzaje  odpadów  odbywa  się  na  wniosek 

przedsiębiorcy,  po  złożeniu  właściwego  oświadczenia  oraz  po  uiszczeniu  opłaty  skarbowej  

w kwocie 25 zł. Zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wpisu  do  rejestru  oraz  zmiany  wpisu  w  rejestrze  dokonuje  się  na  pisemny  wniosek 

przedsiębiorcy.  

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Odwołujący na dzień składania dokumentów 

nie  spełniał  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnień  do 

prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  a  wniosek  o  zmianę  wpisu  

w  przedmiotowym  zakresie  wpłynął  do  gminy  dopiero  27  grudnia  2018  r.,  tj.  22  dni  po 

wyznaczonym na 5 grudnia 2018 r. terminie składania ofert. Złożony wniosek obarczony był 

brakiem formalnym, dlatego organ 2 stycznia 2019 r. wezwał Odwołującego do uzupełnienia 

wskazanego  braku  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  wezwania  pod  rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Uzupełnienie wskazanego braku Odwołujący złożył 

7  stycznia  2019  r.  Zatem  nie ma  racji  Odwołujący  wskazując,  że  zmiana  wpisu  do  rejestru 

działalności w zakresie odbioru odpadów jest czynnością czysto formalną, skoro Odwołujący 

nie  dokonał  tej  czynności  w  sposób  poprawny,  a  co  groziło  pozostawieniem  jej  wniosku  

o zmianę wpisu bez rozpoznania. Nadto stosowny wpis otrzymał dopiero ponad miesiąc po 

terminie złożenia oferty. 

Odwołujący złożył nieprawdziwe oświadczenie, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy, 

gdyż bezsprzecznie na dzień złożenia oferty nie mógł tego uczynić, a wykonanie przedmiotu 

zamówienia skutkowałoby sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej (brak posiadania 

wp

isu  do  rejestru  działalności  regulowanej  danego  rodzaju  odpadów  może  skutkować 

koniecznością wymierzenia wykonawcy administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie z art. 9x ust. 

1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Zdaniem  Zamawiającego  złożenie  kompletu  wymaganych  dokumentów  w  postępowaniu 

przetargowym  winno  następować  w  ściśle  określonym  w  ustawie  Prawo  zamówień 

publicznych  terminie,  nie  zaś  w  dowolnym  momencie.  Przyjmowanie  dokumentów  

w  dowolnym  momencie  stanowiłoby  bowiem  naruszenie  obowiązujących  przepisów, 


wprowadzałoby chaos i brak przejrzystości postępowania, a w konsekwencji prowadziłoby do 

naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący, jako profesjonalista działający w branży odbioru i zagospodarowania odpadów, 

miał pełną świadomość, iż do odbioru danego rodzaju odpadów komunalnych konieczne jest 

posiadanie  uprawnień  w  postaci  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego 

przez  Wójta  Gminy  Zabierzów,  zaś  brak  w  rejestrze  danego  rodzaju  odpadów  jest 

równoznaczny  z  brakiem  uprawnień  do  odbioru  przedmiotowych  odpadów,  a  tym  samym 

brakiem  możliwości  realizacji  usług  w  sposób  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa. 

Powyższego  dowodzi  między  innymi  fakt,  iż  we  wcześniejszych  postępowaniach 

przetargowych Odwołujący występował z wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze działalności 

regulowanej  przed  terminem  składania  ofert  oraz  dysponował  odpowiednią  zmianą  wpisu  

w  wymaganym  przez  Zamawiającego  terminie  (zaświadczenie  o  zmianie  wpisu  do  rejestru 

działalności regulowanej z 21 lutego 2017 r.). 

Zatem z obiektywnego punktu widzenia 

– odnosząc się wprost do treści specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia  oraz  obowiązujących  przepisów  prawa  –  nie  sposób  zgodzić  się  z 

argumentacją  Odwołującego  dotyczącą  niedookreślenia  przez  Zamawiającego  wymagań  w 

zakresie  posiadania  zaświadczeń  co  do  konkretnych  kodów  odpadów,  gdyż  

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  projekcie  umowy  oraz  ogłoszeniu  

o zamówieniu jasno i konkretnie wskazano, jakie rodzaje (kody) odpadów stanowią przedmiot 

zamówienia.  W  związku  z  tym,  iż  Odwołujący  nie  wykazał  posiadania  uprawnień  do 

wykonywania przedmiotu zamówienia, udzielenie mu zamówienia stanowiłoby naruszenie art. 

24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Na 

dzień składania ofert Zamawiający nie mógłby zawrzeć ważnej umowy z podmiotem, który 

nie posiada uprawnień do realizacji przedmiotu umowy, zaś umowa, która byłaby wykonywana 

po  części  z  naruszeniem  przepisów  prawa,  byłaby  w  tej  części  nieważna  

–  w  myśli  art.  58  Kodeksu  cywilnego  w  związku  z  art.  9c  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  

i  porządku  w  gminach.  Cześć  bowiem  przedmiotu  zamówienia  nie  byłaby  możliwa  do 

zrealizowania bez posiadania stosownego wpisu do rejestru działalności regulowanej. Sama 

oferta oraz 

zawarte w niej oświadczenie Odwołującego, że byłby w stanie wykonać przedmiot 

umowy na dzień złożenia oferty, są nieważne z uwagi na złożone nieprawdziwe oświadczenie 

i  nie  sanuje  tego  fakt,  iż  Odwołujący  na  dzień  rozpatrzenia  odwołania  jest  

w stanie wyko

nać przedmiot umowy. 

Wykładnia Odwołującego, dotycząca możliwości przedłożenia jakiegokolwiek obowiązującego 

zaświadczenia  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej  wydaje  się  być  absurdalna  z 

logicznego 

punktu 

widzenia, 

gdyż 

hipotetycznie 

prowadzi 

do 

sytuacji, 

że  

w  przedmiotowym  rejestrze  mogłoby  nie  być  wpisanego  żadnego  rodzaju  odpadów 


wskazanego w sposób precyzyjny w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy wręcz 

zaświadczenie dotyczyłoby zupełnie innej działalności regulowanej.  

Odwołujący,  jako  profesjonalista  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami,  zapewne  doskonale 

zdawał  sobie  sprawę  z  braku  możliwości  legalnego  odbioru  odpadów  o  brakujących  

w zaświadczeniu kodach, jednakże z uwagi na bardzo dużą ilość toczących się postępowań 

przetargowych  w 

okresie  końca  roku  2018,  nie  zwrócił  uwagi  na  brak  w  posiadanej 

dokumentacji.  Świadczy  to bezsprzecznie o niestaranności  Odwołującego w  przygotowaniu 

oferty.  Niestaranność  w  przygotowaniu  oferty  potwierdza  dodatkowo  fakt,  iż  w  samym 

formularzu ofertowym O

dwołujący popełnił aż 6 omyłek rachunkowych. Zgodnie z wyrokiem 

Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 6 października 2016 r., sygn. I ACa 246/16, „wzorzec należytej 

staranności ujęty w art. 355 § 2 k.c. oznacza, że staranność wymagana w stosunkach danego 

rodzaju  będzie  musiała  być  uwzględniana  w  odniesieniu  do  wiedzy,  doświadczenia  

i  umiejętności  praktycznych,  jakie  wymagane  są  od  przedsiębiorcy  podejmującego  się 

określonej  działalności.  Wysoki  stopień  staranności  wymaganej  od  dłużnika  wynika 

bezpośrednio z faktu, że oczekiwania osoby zawierającej z nim umowę zazwyczaj są wyższe 

niż  w  stosunku  do  osoby,  która  nie  prowadzi  danej  działalności  zawodowo.  Ustawodawca 

zakłada  więc,  że  osoba  ta  nie  tylko  ma  większą  wiedzę  i  doświadczenie  niż  osoba 

nieprowadząca  takiej  działalności,  ale  jest  od  niej  rzetelniejsza  i  ma  większą  zdolność 

przewidywania”.  Z  uwagi  na  powyższe  Zamawiający  mógł  wymagać  od  Odwołującego 

należytej  staranności  w  zakresie  przygotowania  oferty,  która miała  poprzedzać  ewentualne 

zawarcie  umowy  i  świadczenie  usług  objętych  przedmiotem  zamówienia.  Taką  staranność 

Odwołujący  wykazywał  uprzednio,  ale  nie  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Odwołujący 

zaniedbał  uzyskania  stosownego  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  działalności 

regulowanej na dzień  złożenia oferty,  a nadto nie złożył  zapytań  w przedmiocie rzekomych 

niejasności  dotyczących  postępowania,  co  uczynił  pośrednio  dopiero  w  momencie,  gdy  nie 

była w stanie przedstawić aktualnego zaświadczenia.  

Odwołujący  posiadał  wystarczającą  ilość  czasu,  aby  uzyskać  zmianę  wpisu  w  rejestrze 

działalności  regulowanej  w  żądanym  terminie,  jeśli  zaś  miałby  jakiekolwiek  wątpliwości  

w zakresie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, mógł 

wnieść w trakcie postępowania przetargowego stosowne zapytanie, czego jednak nie uczynił, 

gdyż  o  braku  dwóch  rodzajów  odpadów  w  prowadzonym  przez  Wójta  Gminy  Zabierzów 

rejestrze działalności regulowanej Odwołujący zorientował się zapewne dopiero po odebraniu 

stosownego wezwania Zamawiającego w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  nie  naruszył  wskazanych  przepisów,  a  zapisy 

dotyczące  wymagań  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego kompetencji 

lub uprawnień do prowadzenia działalności i zawodowej były określone jasno i przejrzyście 

oraz 

precyzyjnie.  Wybór  Odwołującego,  jako  niespełniającego  wymogów  udziału  


w  postępowaniu  na  dzień  złożenia  oferty,  byłby  naruszeniem  zasad  równego  traktowania 

wykonawców  oraz  konkurencji  między  nimi.  Zamawiający  działał  prawidłowo  wskazując 

proporcjonalny  w

arunek  dotyczący  wpisu  do  odpowiedniego  rejestru,  gdyż  takiego  wpisu  

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wymagają przepisy prawa. 

IV Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma  inte

res we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Izba ustaliła także, iż stan faktyczny postępowania nie jest sporny między Stronami. Został on 

prawidłowo opisany w punktach poprzedzających, zatem nie będzie powtarzany. 

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  sporu  oraz  argumentacją  obu  Stron,  w  oparciu  o  stan 

faktyczny ustalony na podstawie dokumentów postępowania przetargowego przedstawionych 

przez  Zamawiającego  oraz  oświadczeń  i  dokumentów  złożonych  podczas  rozprawy  Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Przedmiotem  sporu  pomiędzy  Stronami  jest  to,  czy  w  zaistniałych  okolicznościach  sprawy 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

powinien był wykluczyć Odwołującego, co w konsekwencji skutkowało uznaniem jego oferty 

za  odrzuconą,  zgodnie  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Wszystkie 

pozostałe wskazane w odwołaniu potencjalne naruszenia przepisów są jedynie konsekwencją 

powyższej decyzji.  

Zgodnie z brzmieniem przywołanego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub 

złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku  podstaw  wykluczenia.  Ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zdanie drugie, oświadczenia lub 

dokumenty  potwierdzające:  1)  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria 

selekcji,  2) 

spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań 

określonych  przez  zamawiającego,  3)  brak  podstaw  wykluczenia  –  zamawiający  wskazuje  


w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do 

składania ofert. 

Z kolei, z

godnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składający ofertę 

wykonawca  d

o  oferty  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  w  zakresie 

wskazanym  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych 

wa

runków  zamówienia,  przy  czym  informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne 

potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający, w spornym zakresie, w ogłoszeniu o zamówieniu  

i  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  (punkt  5.3.1)  wskazał,  iż  wykonawca  spełni 

warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o którym mowa w punkcie 5.2.1 lit. a), jeżeli wykaże, że 

posiada  i  przedłoży  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej 

prowadzonego przez Wójta Gminy Zabierzów. W ww. punkcie 5.2.1 lit. a) specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia  Zamawiający  podał,  że  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  dotyczące  kompetencji  lub 

uprawnień  do  prowadzenia określonej  działalności  zawodowej,  o ile wynika  to  z  odrębnych 

przepisów. 

W punkcie 3.1.  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia  zawierającym  opis  przedmiotu 

zamówienia, zamawiający zamieścił listę odpadów, których zamówienie dotyczy, wraz z ich 

kodami.  

Odwołujący  przedstawił  żądane  zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru  prowadzonego  przez 

Wójta  Gminy  Zabierzów,  które  jednak  nie  obejmowało  dwóch  rodzajów  odpadów  spośród 

wymienionych w punkcie 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Nie było sporne pomiędzy Stronami, i nie budzi wątpliwości, że, aby wykonywać działalność 

na  terenie  gminy  Zabierzów  zgodnie  z  przepisami  prawa,  dany  wykonawca  –  zanim 

jakiekolwiek  odpady  odbierze 

–  musi  posiadać  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej 

prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Zabierzów  i  wpis  ten  ma  obejmować  wyszczególnienie 

wszystkich rodzajów odpadów (zgodnie z konwencją podawanych według kodów określonych 

przepisami),  które  będzie  z  terenu  gminy  odbierał.  Odwołujący  posiadanie  takiego  wpisu 

wyraźnie Zamawiającemu zadeklarował i w dniu rozprawy już nawet taki wpis posiadał.  

Sporne jest natomiast, czy wobec zasad kierujących postępowaniami o udzielenie zamówienia 

publicznego, Odwołujący taki wpis (odpowiednio odzwierciedlony w żądanym zaświadczeniu 

o wpisie) musiał już posiadać w chwili składania ofert lub też przedstawiania Zamawiającemu 

żądanych  dokumentów  –  czy  to  w  trybie  art.  26  ust.  1,  czy  to  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 


Nie  budzi  wątpliwości  Izby,  że  Zamawiający  mógł  żądać  posiadania  takiego  wpisu  

–  w  pełnym  zakresie  odpadów,  których  odbiór  zamawia  –  już  w  trakcie  prowadzonego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Nie  jest  to  wymóg  niekonkurencyjny, 

gdyż każdy potencjalny wykonawca taki wpis mógł uzyskać. 

Jak z kolei wynika z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lista żądanych przez 

Zamawiającego  dokumentów  powinna  zostać  ujawniona  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  

i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

W przygotowanych przez  siebie dokumentach  Zamawiający  wskazał,  że  wykonawca spełni 

warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia 

określonej  działalności  zawodowej,  jeżeli  wykaże,  że  posiada  i  przedłoży  aktualne 

zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonego  przez  Wójta 

Gminy Zabierzów.  

Zamawiający  jednak,  niestety,  nie  sprecyzował  swoich  wymogów  co  do  treści  tego 

zaświadczenia – a dokładniej, zakresu uzyskanego wpisu – choćby poprzez krótkie wskazanie 

typu „w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia”.  

De facto 

Zamawiający nie sprecyzował także, o jaką działalność chodzi, co sam sobie wytknął 

w trakcie postepowania odwoławczego.  

Jednak w ocenie Izby postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie można 

sprowadzać  aż  do  absurdu  i  nie  było  tu  wątpliwości,  że  nie  chodzi  o  jakikolwiek  rejestr 

działalności regulowanej, lecz rejestr dotyczący działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych. Ma tu zastosowanie generalna zasada wykładni wyrażona w art. 65 § 1 Kodeksu 

cywilnego,  zgodnie  z  którą  oświadczenie  woli  należy  tak  tłumaczyć,  jak  tego  wymagają  ze 

względu  na  okoliczności,  w  których  złożone  zostało,  zasady  współżycia  społecznego  oraz 

ustalone zwyczaje. 

Z wiedzy posiadanej przez Izbę z urzędu, wynikającej z dotychczas rozpatrywanych sporów, 

wynika, 

że  poszczególni  zamawiający  –  ze  względu  na  charakter  oraz  łatwość  uzyskania 

wpisu  do  rejestru  gminnego,  a  przy  tym  pewną  uciążliwość  w  uzyskaniu  takiego  wpisu  

a priori 

w licznych gminach, w których składane są oferty, a działalność może nigdy nie być 

wykonywana 

– swoje wymagania kształtują w sposób różny – od braku wymogu posiadania 

wpisu w danej gminie w chwili składania ofert (zostanie on uzyskany na etapie późniejszym), 

poprzez wymóg posiadania takiego wpisu, ale bez konkretnych wymogów, aż po wskazanie 

rodzajów (kodów) odpadów, których wpis ma dotyczyć. Na tę okoliczność wskazywał również 

Odwołujący podczas rozprawy. 

Także  wykonawcy  ze  swojej  strony,  w  przypadku  braku  konkretnego  wskazania  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie mają „zwyczaju” uzyskiwania wpisów do 


rejestru ponad wymogi zamawiających wyrażane w specyfikacjach  – świadczą o tym liczne 

spory  co  do  zakresu  wpisu  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

toczone przed Izbą. 

Dodatkowo  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przyjęte  jest,  że 

zamawiający  nie  zawsze  żądają  wykazywania  wszystkich  okoliczności  potrzebnych  do 

realizacji zamówienia, w tym posiadania uprawnień, już na etapie postępowania i w postaci 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Częściowo  jest  to  spowodowane  powyżej  wskazanymi 

względami,  a  częściowo  np.  tym,  że  dane  uprawnienia  mogą  posiadać  podwykonawcy 

(zwłaszcza jeśli dotyczy to niewielkiego zakresu zamówienia).  

Tym samym nie ma przyjętego zwyczaju, o którym mowa w art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, 

czy  powszechnego  rozumienia,  na  które  można  by  się  generalnie  powoływać  w  ramach 

interpretacji  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  że  warunek  udziału  

w postępowaniu musi się dokładnie pokrywać z opisem przedmiotu zamówienia. Powoduje to 

konkluzję,  że  każdorazowo  istotna  jest  treść  konkretnego  wymogu  zawartego  w  konkretnej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dla rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Stronami przesądzające jest więc udzielenie odpowiedzi 

na trzy pytania.  

Po  p

ierwsze,  czy  Zamawiający,  skoro  wymagał  wpisu  w  zakresie  wszystkich  odpadów 

wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, powinien w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dokładnie opisać swój wymóg, czyli w tym wypadku zawrzeć sformułowanie typu 

„w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia”, „w zakresie odpadów wymienionych 

w  punkcie  3.1.  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia”.  Na  to  pytanie  należy 

odpowiedzieć twierdząco. 

Po  drugie,  czy  wykonawca  powinien  był  się  domyślić  lub  przyjąć  „z  ostrożności”,  że  wpis,  

a  w  konsekwencji  i  żądane  zaświadczenie,  które  przedstawia  Zamawiającemu,  powinno 

obejmować  pełen  zakres  odpadów  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Na  to 

pytanie również należy odpowiedzieć twierdząco. 

W  konsekwencji  powstaj

e  pytanie  trzecie:  skoro  Zamawiający  nie  sprecyzował  swojego 

wymogu, a Odwołujący się go nie domyślił, to bardziej istotne jest, żeby Zamawiający swój 

wymóg opisał, czy też, by wykonawca się go domyślił. Odpowiedź na to pytanie przesądza  

o  wyniku  sporu.  O

czywiste  jest  bowiem,  że  to  zamawiający  muszą  sformułować  swoje 

wymagania,  a  nie  wykonawcy  się  ich  domyślać,  a  reguła  ta  wpisuje  się  w  całą  wieloletnią 

praktykę  zamówień  publicznych  i  bogate  orzecznictwo  i  jest  wyrazem  realizacji  zasad 

przejrzystości postępowania oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. 

Wymogi muszą być bowiem znane od początku postępowania i konsekwentnie realizowane 

do  jego  końca.  Znajduje  to  też  swój  wyraz  w  przywoływanym  art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo 


zamówień publicznych, będącym realizacją zasady przejrzystości i równego traktowania (jego 

treść  wynika  bezpośrednio  z  orzeczeń  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej 

odnoszących  się  do  tych  kwestii).  Także  przywołany  przez  Zamawiającego  art.  25a  ust.  1 

ustawy  Prawo  zam

ówień  publicznych  wskazuje,  że  oświadczenia  odnoszą  się  do  „zakresu 

wskazanego przez zamawiającego” w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Dla  uzupełnienia  można  dodać,  że  Zamawiający  nieprawidłowo  przekłada  zauważony  brak  

w  zaświadczeniu  na  jego  nieaktualność.  W  świetle  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  oraz  przepisów  wykonawczych  (rozporządzenie  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia)  pojęcie  „aktualność”  odnosi  się  do  dwóch  aspektów  dokumentu:  po  pierwsze 

terminu  jego  „ważności”,  jeżeli  taki  termin  został  określony  w  przepisach  („wystawiony  nie 

wcześniej  niż…”)  oraz,  po  drugie,  do  jego  zgodności  ze  stanem  rzeczywistym,  tj.  że  stan 

fa

ktyczny pomiędzy datą wystawienia dokumentu i datą jego przedłożenia zamawiającemu nie 

zmien

ił się.  

Natomiast  kompletność  dokumentu  –  czy  to  co  do  jego  treści  (wszystkich  oczekiwanych 

informacji, pozwoleń itp.), czy przedstawienia go w całości (pominięte strony) – jest kwestią 

odrębną. 

Odwołujący  niewątpliwie  przedstawił  dokument  aktualny, tj.  jego treść  odpowiadała stanowi 

faktycznemu istniejącemu w momencie jego przedstawiania (stan faktyczny nie zmienił się), 

natomiast 

jego  treść,  tj.  zakres  wymienionych  w  nim  odpadów,  nie  był  zgodny  

z oczekiwaniami Zamawiającego.  

W  związku  z  powyższym  Izba  uznała,  że  Odwołujący  spełnił  wymóg  co  do  przedstawienia 

dokumentu  w  sposób  opisany  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  orzekła  jak  

w sentencji uwzględniając odwołanie. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, 

§  3  i  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając wpis w wysokości 15.000 złotych i wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 

3.600 złotych.  

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel