Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 971)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.18..971
2020-08-04 Dz.U.20..1264 § 1
2021-01-01 Dz.U.20..2371 § 1
rozporządzenie
Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki obniżania wartości:
a)
korekt finansowych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
b)
wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, o którym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanych dalej "pomniejszeniem",
2)
stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń, zwane dalej "stawkami procentowymi"
-
związane z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) albo z ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 2275), albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, zwanych dalej „zamówieniami”.
§ 2.
1.
Wartość korekty finansowej związanej z nieprawidłowością indywidulaną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa wartości wydatków objętych współfinansowaniem UE poniesionych w ramach tego zamówienia.
2.
Wartość pomniejszenia związanego z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.
§ 3.
1.
Wartość korekty finansowej lub pomniejszenia może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej.
2.
Charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.
§ 4.
W przypadku gdy jest możliwe precyzyjne wskazanie kwoty wydatków poniesionych nieprawidłowo związanej ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną wartość korekty finansowej jest równa wartości współfinansowania UE w ramach tej kwoty, a w przypadku pomniejszenia - wartości wydatków kwalifikowalnych równej tej kwocie.
§ 5.
1.
W przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania lub gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia oblicza się według wzorów:
1)

w przypadku obniżenia wartości korekty finansowej:

Wk = W% x Wkw x Wś,

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wk - wartość korekty finansowej,

Wkw - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

Wś - procentowa wartość współfinansowania UE,

W% - stawka procentowa; 

2)

w przypadku obniżenia wartości pomniejszenia:

Wp = W% x Wkw,

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp - wartość pomniejszenia,

Wkw - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

W% - stawka procentowa. 

2.
Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 6.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych.
§ 7.
(uchylony)
§ 8.
(uchylony)
§ 9.
1.
W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości.
§ 10.
Nie jest możliwe obniżenie wartości korekty finansowej lub pomniejszenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnych, które wiążą się z przypadkami nadużyć finansowych lub celowego uprzywilejowania jednego z wykonawców, stwierdzonych w prawomocnie zakończonym postępowaniu sądowym lub zakończonym decyzją ostateczną postępowaniu administracyjnym.
§ 11.
(uchylony)
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
zamówienie publiczne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak zamawiać różne gadżety promocyjne w kwocie poniżej 130.000 zł?

Pytanie: W wydziale promocji urzędu miasta są zamawiane różnego rodzaju gadżety promocyjne np. długopisy, kubki, kalendarze i inne drobne przedmioty. Budżet przeznaczony na promocję w ciągu roku to ok. 50.000 zł netto. Czy...

Czytaj więcej »
Aneksowanie umowy o zamówienia sektorowe poniżej 30.000 euro – warunki i zasady

Pytanie: W maju 2020 roku udzielono zamówienia sektorowego o wartości poniżej 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej. Już w czerwcu zmieniły się warunki – wyszedł na jaw brak prawa do dysponowania niektórymi...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak formułować kryteria oceny ofert, aby nie narażać się na zarzuty wykonawców?
Artykuł 91 ust. 2 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. (aktualnie art. 242 ust. 2 ustawy Pzp z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zawiera otwarty katalog możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, podając jedynie przykłady...
Co to jest konflikt interesów i kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące jego wystąpienia (art. 56 Pzp)?
Urząd Zamówień Publicznych cyklicznie publikuje na swojej stronie WWW odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem nowych regulacji ustawy Pzp. Dwa z nich dotyczą pojęcia „konflikt interesów” oraz związanych z nim oświadczeń. Sprawdź, kto i w...
Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp
Opis przedmiotu zamówienia to czynność, która poprzedza wszczęcie procedury zakupowej. Jest to bardzo ważny element i nie można go zaniedbać. Nawet bowiem przy poprawnie prowadzonym postępowaniu wady popełnione na etapie opisu przedmiotu zamówienia...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel