Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2479)

Dz.U.17..2479
rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz.U. z dnia 29 grudnia 2017 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:
1)
udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)
144 000 euro - dla dostaw lub usług,
b)
5 548 000 euro - dla robót budowlanych;
2)
udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)
221 000 euro - dla dostaw lub usług,
b)
5 548 000 euro - dla robót budowlanych;
3)
sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)
443 000 euro - dla dostaw lub usług,
b)
5 548 000 euro - dla robót budowlanych;
4)
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)
443 000 euro - dla dostaw lub usług,
b)
5 548 000 euro - dla robót budowlanych;
5)
na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)
750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
b)
1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych.
§ 2.
Ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość konkursów:
1)
przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro;
2)
przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro;
3)
przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443 000 euro.
§ 3.
1.
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1880).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
zamówienie publiczne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Udzielanie zamówień do 30 tys. euro współfinansowanych z UE

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

1 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy łączyć wartości różnych robót budowlanych prowadzonych w jednym obiekcie budowlanym?

Pytanie: Czy wszystkie roboty budowlane planowane do wykonania na jednym budynku tj. elektryczne, dekarskie, instalacyjne i inne należy sumować, żeby określić ich wartość? Jeżeli miałyby być potraktowane osobno, nie...

Czytaj więcej »
Wykonawca przestał być podatnikiem VAT – jak rozliczać umowę?

Pytanie: Dnia 7 listopada 2018 r. podpisaliśmy umowę na usługi ochrony obiektów w 2019 roku. Przed jej podpisaniem wykonawca został sprawdzony w rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej, czy jest czynnym podatnikiem VAT i na...

Czytaj więcej »

Aktualności

Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »
Pewien wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Wątpliwość zamawiającego dotyczyła wykazanego przez oferenta doświadczenia w realizacji dostaw. Zamawiający dociekał, czy wykonawca wykazywał jedną dostawę do...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel