Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Mariola Kubicka

Odwołanie musi nie tylko wskazywać niezgodne z prawem działania, ale też żądania względem zamawiającego

Pytanie: W listopadzie 2016 roku uczestniczyłam w otwartym szkoleniu z zasad wypełniania JEDZ prowadzonym przez radcę prawnego specjalizującego się w zamówieniach publicznych. Przy omawianiu podstaw do wykluczenia pojawiło się zagadnienie dotyczące pytania w formularzu: „Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?”.Prowadzący szkolenie uważał, że przy tym zagadnieniu jako porównywalne sankcje wskazać należy wszystkie kary umowne i odszkodowania nałożone z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz nadmienić, że mimo nałożonych kar usługi zostały przez innych zamawiających uznane za należycie wykonane.W szkoleniu brali udział także wykonawcy, których oferty nie okazały się najkorzystniejsze w postępowaniu prowadzonym przez moją jednostkę. Wykonawcy ci zwrócili się do nas z wnioskiem o udostępnienie ofert. W trakcie ich przeglądania zauważyli, że kandydaci na wygranych w postępowaniu nie wpisali kar, które zostały im naliczone w związku z jeszcze wykonywaną umową (o których mówiono na szkoleniu).Wystąpiliśmy więc do nich o wyjaśnienie dotyczące niewpisania kar w formularzu JEDZ. Jednocześnie zapytaliśmy inne pokrewne nam jednostki, czy naliczały tym wykonawcom kary w trakcie świadczenia przez nich usług. Okazało się, że nasze wezwania okazały się bezpodstawne. W tym punkcie JEDZ ustawodawca przewidział przesłankę do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp (nowe szkolenie + potwierdzenie powyższego w instrukcji wypełniania JEDZ). Niestety wykonawcy złożyli już wyjaśnienia. Jak wybrnąć teraz z tej sytuacji? Czy poinformować ich pisemnie, że zamawiający błędnie zinterpretował treść JEDZ, a wyszczególnione przez nich kary/odszkodowanie nie będą brane pod uwagę przy badaniu ofert? Jak takie bezpodstawne wezwanie do wyjaśnienia spraw, które nic nie wnoszą do oceny oferty, będzie postrzegane przez KIO, w przypadku ewentualnych odwołań?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 28.02.2017, Kategoria: Odwołanie i skarga
Renata Dzikowska

Zamówienie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – zobacz, jak właściwie potwierdzać przesłanki wykluczenia i warunki

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Art. 131e ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 • spełnianie warunków,
 • brak podstaw do wykluczenia.
Planuję postępowanie w trybie przetargu ograniczonego. Czy zapis, iż żądam załączenia do wniosku zaświadczeń z ZUS, US, KRK oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków, będzie zgodny z ustawą Pzp? Dodatkowo odnośnie KRK rozporządzenie w sprawie dokumentów uległo zmianie po ostatniej nowelizacji. Czy mogę wskazać, że żądam informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 oraz art. 131e ust. 1 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?
Odpowiada: Renata Dzikowska, 27.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Podstawy prawne pożyczania sobie potencjału – zobacz, czy właściwie dokonujesz formalności

Pytanie: Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu żądał, aby wykonawca wykazał, że:
 • przewidziana przez niego osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz
 • osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik robót ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i może pełnić funkcję kierownika budowy/robót w myśl obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca dołączył do oferty wykaz osób, w którym zaznaczył, że będzie dysponował kierownikiem robót na podstawie umowy zlecenia. Zamawiający uznał, że na podstawie art. 22a ust. 4 ustawy Pzp wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi – w tym przypadku kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, że podmiot ten powinien uczestniczyć w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, a pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą powinna być zawarta umowa o podwykonawstwo. Czy zamawiający słusznie uznał, że dysponowanie osobami w przypadku kierowania robotami budowlanymi, które są nieodłącznie związane z robotami budowlanymi powinno mieć charakter umowy o podwykonawstwo? Czy w tym przypadku umowa zlecenia spełniałaby wymóg art. 22a ust. 4 ustawy Pzp?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 24.02.2017, Kategoria: Ocena ofert

Skorzystaj z ułatwień w udzielaniu zamówień w częściach

Pytanie: W gminie został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w 2017 roku. Wartość zamówienia to około 780.000 zł. Zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w budowie której gmina brała udział. Dlatego właśnie tam kierowane są wszystkie odpady z jej terenu. Obecnie przygotowujemy się do wyboru wykonawcy, który zorganizuje i będzie prowadził na terenie gminy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców. Szacunkowa wartość usług prowadzenia PSZOK w 2016 roku to około 70.000 złotych. Gmina nie ma terenu, na którym prowadzono by PSZOK. A zatem jego organizacją może zająć się wykonawca, który dysponuje odpowiednią nieruchomością. Czy wybór wykonawcy PSZOK musi być zlecany w trybie przetargu nieograniczonego? Czy też ze względu na szacunkową wartość zamówienia można go wyłonić zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Pzp?
Odpowiada: , 24.02.2017, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Mariola Kubicka

Procedura prowadzona poza ustawą Pzp także musi spełniać określone standardy

Pytanie: Jesteśmy OPS i przeprowadziliśmy zapytanie ofertowe poza ustawą Pzp na dostawę mebli. Wartość zamówienia wynosi ok. 80 tys. zł. Złożono 4 oferty na kwoty: 25 tys. zł, 40 tys. zł, 75 tys. zł i 78 tys. zł. Zamawiający wymagał, aby wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną w miejscu wykonania mebli oraz dołączyli do oferty ich wizualizację wraz z informacją o tym, z jakiego materiału je wykonają i jaka będzie ich kolorystyka. Nasze wymagania opisaliśmy w istotnych warunkach udzielenia zamówienia. Na wizji należało przedstawić próbki kolorów i wykończenia mebli. Jeden z wykonawców był na wizji i przed złożeniem oferty przedstawił oficjalną wizualizację. Spełnia ona nasze wymagania.  Jego oferta jest niestety najdroższa. Pozostali nie przedstawili wizualizacji. Oferty na 20 i 40 tys. są zbyt tanie jak za wykonanie porządnych mebli. Przy ofercie na 75 tys. wskazano termin gwarancji krótszy niż wymagany. Zamawiający w informacji o wyborze wykonawcy wskazał, że nie bierze pod uwagę tych 3 ofert, gdyż nie spełniają wymagań związanych z wizją lokalną i wizualizacją. Kryterium wyboru była cena 100%.Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia wizualizacji. Czy postąpił właściwie, wybierając najdroższą ofertę, skoro tylko ona spełniała wymagania? Umowa przewiduje zamówienie dodatkowe (20%). Czy zamawiający może z niego skorzystać, z uwagi na to, że dostał więcej środków finansowych? Wykonawcy nie złożyli też  zaakceptowanego projektu umowy – czy to ich dyskwalifikuje?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 23.02.2017, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.