Poleć znajomemu

Wymogi formalne odwołania – jaki jest skutek braku adresata w treści odwołania?

Marta Mikulska-Nawacka

Autor: Marta Mikulska-Nawacka

Dodano: 8 czerwca 2020
Pytanie:

Czy jeśli wykonawca, którego oferta została odrzucona, przesłał do zamawiającego „odwołanie” złożone w nieprawidłowy sposób (brak adresata – Prezesa Izby), to w protokole z postępowania należy potraktować je jako skargę i zaznaczyć, że: „wykonawca poinformował zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej (należy podać jakiej czynności dotyczyła informacja)”?

Brak wskazania adresata – Prezesa Izby w treści odwołania nie jest równoznaczny z tym, że zostało ono złożone w nieprawidłowy sposób. Dodatkowo fakt ten nie oznacza, że zamawiający nie ma do czynienia z odwołaniem. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, jednak przepis ten nie wskazuje, że w jego treści musi zawierać się wskazanie i adres Prezesa Izby.

Wymogi formalne w zakresie odwołania zostały określone w § 4 rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (dalej: rozporządzenie), w którym to wskazano:

„1. Odwołanie zawiera:

1)      imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2)      imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, oraz numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3)      określenie przedmiotu zamówienia;

4)      wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o wynikach konkursu – w przypadku ich zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5)      wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

6)      przedstawienie zarzutów;

7)      żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

8)      wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

9)      podpis odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli);

10)  wykaz załączników.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Marta Mikulska-Nawacka

Autor: Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Niedoprecyzowane w siwz kryteria oceny ofert mogą powodować konieczność unieważnienia procedury

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów do laboratorium mikrobiologicznego. W kryterium oceny ofert posiada termin dostaw cząstkowych nie dłuższy niż 5 dni oraz termin rozpatrzenia reklamacji nie dłuższy...

Czytaj więcej »
Zamawiający sektorowy udziela zamówienia podprogowego – jak opisać przedmiot zamówienia?

Pytanie: Zamawiający sektorowy przygotowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, a więc postępowanie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wadium w nowej ustawie Pzp – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania
Regulacje dotyczące wadium przewidziane w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 r., dalej: „nowa ustawa Pzp”) w znacznym stopniu różnią się od dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie Pzp. Wymagają w...
Różne terminy płatności dla MŚP i dużych firm? Uwaga na zarzut nierównego traktowania
Wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców, którzy jednakowo wykonują przedmiot zamówienia...
Jak w praktyce powinna przebiegać weryfikacja ofert pod kątem informacji dotyczących kryteriów oceny?
Wymogu przepisu art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę, nie należy utożsamiać z obowiązkiem weryfikacji przedstawianych przez wykonawców...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel