Poleć znajomemu

Opóźnienie dostawy w stosunku do postanowień umowy nie jest przesłanką unieważnienia przetargu

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 2 lipca 2018
b6547ce7593a2d9f708f6bd0ab4667af246f907b-medium

Przyczyną unieważnienia postępowania nie może być brak możliwości udzielenia zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Artykuł 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest skorelowany z jej art. 146 ust. 1, określającym przesłanki unieważnienia umowy w sytuacji, gdy zamawiający dopuści się konkretnych uchybień w procedurze udzielania zamówień. Aby móc unieważnić postępowanie zamawiający jest zobowiązany wykazać, że zaistniała jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 66/18). 

W sytuacji, gdy realizacja dostawy nie jest możliwa we wskazanym w dokumentacji postępowania terminie nie znajdzie również zastosowania art. 387 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z którym umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Izba podzieliła w tym zakresie stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy (sygn. akt XXIII GA 185/12). Sąd wyraził w wyroku pogląd, iż nie stanowi o nieważności umowy w świetle art. 387 Kodeksu cywilnego okoliczność, że jedynie termin dostawy nie może być dotrzymany i realizacja umowy nastąpi z opóźnieniem.

Sąd Najwyższy w wyroku z 29 listopada 2013 r. (sygn. akt I CSK 124/13) przesądził natomiast, że art. 387 Kodeksu cywilnego reguluje skutki prawne niemożności spełnienia świadczenia określonego przez strony, a nie skutki niemożności dochowania przez strony zastrzeżonego w umowie terminu spełnienia świadczenia. Przedstawiony stan faktyczny zdaniem Sądu Najwyższego nie stanowi obiektywnej niemożliwości świadczenia tj. że świadczenie jest rzeczywiście obiektywnie niewykonalne (por. wyrok SN z 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt V CSK 379/09 niepubl.; z 20 marca 2009 r., sygn. akt II CSK  611/08, niepublik.; z 8 lutego 2002 r. II CKN 1015/99 niepublik.).

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Upewnij się, czy masz obowiązek powołać zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia

Pytanie: Czy w art. 20a ustawy Pzp, który stanowi „W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, do nadzoru nad realizacją...

Czytaj więcej »
Zamówienia unijne – jak wydać zaoszczędzone środki?

Pytanie: Realizujemy projekt unijny, w ramach którego były zaplanowane kursy dla uczniów, np. kurs menedżera gastronomii, florysty itp. Z szacowania dokonanego dla wszystkich zaplanowanych w projekcie kursów wynikało, że należy...

agata-smerd
Agata Smerd
26.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Jakie skutki ma skrótowe podanie nazwy wykonawcy w zawiadomieniu o wyborze jego oferty?
Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty jest działaniem pierwotnym w stosunku do zawiadomienia o jej dokonaniu. Zawiadomienie to ma charakter jedyne informacyjny (wyrok KIO z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt  KIO 1459/18).
Nowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dnia 13 września br. odwołano dotychczasową prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk. Zastąpił ją dotychczasowy wiceprezes Urzędu Hubert Nowak.
25.09.2018 Czytaj więcej »
Zamówienia sektorowe – katalog ułatwień proceduralnych i ważnych uprawnień zamawiającego
Zamówienie sektorowe realizowane jest w celu wykonania jednego z rodzajów działalności, prowadzonej w sektorach wydobywczych, gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zamówienia sektorowe są obłożone mniejszym rygorem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel