Poleć znajomemu

Opóźnienie dostawy w stosunku do postanowień umowy nie jest przesłanką unieważnienia przetargu

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
b6547ce7593a2d9f708f6bd0ab4667af246f907b-medium

Przyczyną unieważnienia postępowania nie może być brak możliwości udzielenia zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Artykuł 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest skorelowany z jej art. 146 ust. 1, określającym przesłanki unieważnienia umowy w sytuacji, gdy zamawiający dopuści się konkretnych uchybień w procedurze udzielania zamówień. Aby móc unieważnić postępowanie zamawiający jest zobowiązany wykazać, że zaistniała jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 66/18). 

W sytuacji, gdy realizacja dostawy nie jest możliwa we wskazanym w dokumentacji postępowania terminie nie znajdzie również zastosowania art. 387 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z którym umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Izba podzieliła w tym zakresie stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy (sygn. akt XXIII GA 185/12). Sąd wyraził w wyroku pogląd, iż nie stanowi o nieważności umowy w świetle art. 387 Kodeksu cywilnego okoliczność, że jedynie termin dostawy nie może być dotrzymany i realizacja umowy nastąpi z opóźnieniem.

Sąd Najwyższy w wyroku z 29 listopada 2013 r. (sygn. akt I CSK 124/13) przesądził natomiast, że art. 387 Kodeksu cywilnego reguluje skutki prawne niemożności spełnienia świadczenia określonego przez strony, a nie skutki niemożności dochowania przez strony zastrzeżonego w umowie terminu spełnienia świadczenia. Przedstawiony stan faktyczny zdaniem Sądu Najwyższego nie stanowi obiektywnej niemożliwości świadczenia tj. że świadczenie jest rzeczywiście obiektywnie niewykonalne (por. wyrok SN z 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt V CSK 379/09 niepubl.; z 20 marca 2009 r., sygn. akt II CSK  611/08, niepublik.; z 8 lutego 2002 r. II CKN 1015/99 niepublik.).

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy wolno połączyć dostawy, usługi i roboty budowlane?

Pytanie: Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Zdrowia na tomograf komputerowy. Czy możemy przeprowadzić jedno postępowanie na dostawę tomografu, usługę teleradiologii i wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach będących w stanie...

Czytaj więcej »
Status SPZOZ jako zamawiającego – sprawdź, jak wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pytanie: Reprezentuję samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – szpital powiatowy. Jaki rodzaj zamawiającego zaznaczyć w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na stronie BZP w sekcji I.2?

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel