Poleć znajomemu

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Dodano:
nieważność umowy

Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych – orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt IACa 166/14) .

Sprawa trafiła na wokandę sądu apelacyjnego w wyniku wniesienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych apelacji na wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13). Skład orzekający stwierdził nieważność umowy na dostawę samochodu osobowego marki Skoda model Superb, w ten sposób, że unieważnił umowę będącą przedmiotem zamówienia publicznego.

Przede wszystkim SA podkreślił, że uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych. Uprawnienie Prezesa urzędu nie wymaga zaistnienia dodatkowych przesłanek w postaci np. uprzedniego kontrolowania realizacji spornego przetargu, czy też zakwestionowania wyniku postępowania przez jego uczestników. Prezes UZP ma pełne prawo do wykorzystania środków wzruszalności umowy z wykonawcą, ponieważ mimo iż jest częścią Skarbu Państwa, to jednocześnie jest podmiotem samodzielnym prawnie.

Sąd Apelacyjny podkreślił ponadto, że w sytuacji, gdy do postępowanie o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej musi się odbyć na zasadach określonych w tym akcie prawnym. W szczególności dotyczy to zachowania równego traktowania wykonawców oraz opisanie przez zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. A zatem niedozwolone jest zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które:

  • mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź
  • eliminowałyby konkretnych oferentów uniemożliwiając im złożenie oferty lub
  • powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych.

Z tego też powodu powszechnie przyjmuje się, że nie można opisywać przedmiotu zamówienia za pomocą oznaczeń czy też parametrów, które wskazywałyby na konkretnego producenta lub konkretny produkt. Takie działanie zamawiającego jest wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wykonawców. Ponadto opis przedmiotu zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego, traktować należy jako naruszenie uczciwej konkurencji.

Sąd Apelacyjny rozpatrujący przedmiotową sprawę uznał, że zgromadzone dowody, a w szczególności opinia biegłego, dają podstawy do uznania, że sposób sformułowania siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wskazuje, że tylko jeden model pojazdów - Skoda Superb - oferowanych na rynku w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniała postawione przez zamawiającego wymagania. A zatem Sąd pierwszej instancji słusznie uznał takie działanie jako sprzeczne z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Przy czym pozwani nie próbowali nawet wykazać, że ich wymagania wynikały z obiektywnych potrzeb.

Tym samym SO słusznie uznał, że w spornym postępowaniu o zamówienie publiczne naruszone zostały przepisy ustawy Pzp, co z kolei miało wpływ na wynik całej procedury, uniemożliwiając innym wykonawcom złożenie ofert odpowiadających wymogom siwz. W ten sposób została złożona tylko jedna oferta, a zamawiający sam pozbawił się możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Taka sytuacja stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców.

Konsekwencją powyższego jest to, że zawarta przez pozwanych umowa jest nieważna. Przy czym ma ona charakter względny, a co za tym idzie SO błędnie i wbrew treści żądania powoda stwierdził jej nieważność.

Źródło:

Urząd Zamówień Publicznych

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Cena 100% przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Pytanie: Na jednym z ostatnich szkoleń, prowadzący – uznany autorytet w zakresie zamówień publicznych – z pełnym przekonaniem przekazał informację, iż stosowanie kryterium ceny z wagą 100% w przetargu na roboty budowlane jest...

Czytaj więcej »
Kiedy wysłanie oświadczenia w treści maila jest skuteczne?

Pytanie: Zamawiający dopuszczał złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny i przedłużenie terminu związania ofertą za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca przesłał wyjaśnienia w treści maila, ale nie załączył do niego podpisanego i...

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel