Monika Winsche

Monika Winsche

praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, wykonawcy, jak i instytucji kontrolnych, w latach 2009–2015 k
praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, wykonawcy, jak i instytucji kontrolnych, w latach 2009–2015 kierownik sekcji zamówień publicznych w dużym instytucie badawczym
15 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Wątpliwości w zakresie spełniania warunków warto skonsultować z działem merytorycznym zamawiającego

Pytanie: Zamawiający opisał warunek w postępowaniu na dostawę jaj spożywczych: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 ze zm.) lub aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień”. Wykonawca przedstawił decyzję powiatowego lekarza weterynarii orzekającą, że dopuszcza wykonawcę do prowadzenia produkcji – pakowania jaj w ilości 120.000 szt. dziennie oraz kwalifikuje zakład do handlu i nadaje mu weterynaryjny numer identyfikacyjny. W uzasadnieniu jest napisane: „W wyniku przeprowadzonej 17 maja 2004 r. kontroli ustalono, że wykonawca spełnia wymagania sanitarno-techniczne konieczne do prowadzenia produkcji – pakowania jaj konsumpcyjnych określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj (Dz.U. nr 52, poz. 461) jak również wymagania UE (dyrektywa Rady 89/437). Na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. nr 86, poz. 807) nadano zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny”. Czy decyzja przedstawiona przez wykonawcę spełnia warunek postawiony przez zamawiającego, mimo że powołuje się na inne przepisy?
17 stycznia 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

wiper-pixel