Monika Winsche

Monika Winsche

praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, wykonawcy, jak i instytucji kontrolnych, w latach 2009–2015 k
praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, wykonawcy, jak i instytucji kontrolnych, w latach 2009–2015 kierownik sekcji zamówień publicznych w dużym instytucie badawczym
48 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów leczniczych i wymaga, aby wykonawca podał w ofercie termin realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert: a) produkty lecznicze zadania nr 1–24, 26–27 • 1 dzień – 2 pkt • 2 dni – 1 pkt b) produkty lecznicze zadanie nr 25 z importu docelowego • 21 dni – 2 pkt • 22 dni – 1 pkt. Kryterium terminu realizacji ma wagę 2%, a ceny – 98%. Zamawiający wskazał w siwz maksymalny wymagalny termin realizacji zamówienia „Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż: - 2 dni dla zadań 1–24, 26–27, - 22 dni dla zadania 25 – z importu docelowego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego”. Zamawiający nie określił w siwz skutków niepodania terminu w ofercie.  Jeden z wykonawców nie wskazał tego terminu. Oświadczył jednak: „Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w siwz”. Zamawiający wystosował do wykonawcy pismo o wyjaśnienie treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: „Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca omyłka: Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do siwz), w rozdziale V pkt 2, ppkt 2.1, lit. a nie uzupełnił danych dotyczących oferowanego terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw). Wyżej wymieniona omyłka została uznana za omyłkę niepowodującą istotnej zmiany treści złożonej oferty, ponieważ wykonawca w ofercie w rozdziale V ust. 7 oświadczył, że przyjął do wiadomości i wyraził zgodę na swoje obowiązki zgodnie z wymogami określonymi w siwz. W siwz, w rozdziale XI ust. 3 pkt 3.1 i 3.2 zamawiający określił zaś wymagania w zakresie terminu i warunków dostaw. W związku z oświadczeniem, jakie wykonawca wyraził w ofercie, zamawiający uznał jego omyłkę polegającą na niewpisaniu terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) za nieistotną. Ponadto kryterium – termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw), wynosił 2%, co w żaden sposób nie wpływa na treść oferty i zaoferowany asortyment. Natomiast oświadczenie złożone przez wykonawcę potwierdza realizację dostaw w najdłuższym możliwym terminie, tj. dla zadań nr 1–24, 26–27 – 2 dni i takie dane zamawiający przyjął jako kryterium oceny oferty. Przy uwzględnieniu poprawki wynikającej z zaistniałego błędu niepowodującej istotnej zmiany treści oferty, zamawiający uznaje, że kryterium nr 2 – termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) wynosi 2 dni. W przełożeniu na punkty wykonawca otrzyma w tym kryterium 1 pkt”. Czy działania zamawiającego są prawidłowe? Czy należy odrzucić taką ofertę?
25 lipca 2018Czytaj więcej »

Odbiór i odzysk odpadów – jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zastosować art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w dwóch planowanych do wszczęcia postępowaniach na usługi: 1) odbioru i odzysku odpadów o kodzie 191212 oraz 2) ręcznego sortowania odpadów komunalnych. Procesy zagospodarowania (odzysku) odpadów realizowane są przy użyciu specjalistycznych linii technologicznych przetwarzania odpadów ze znikomym udziałem pracy ludzi. Możliwe do wyodrębnienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, które mogą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenia to: transport odpadów (praca kierowców) oraz czynności administracyjno-biurowe, polegające w szczególności na sprawowaniu nadzoru nad realizacją umowy, wystawianiu faktur VAT oraz prowadzeniu i przekazywaniu zamawiającemu dokumentacji dotyczącej odpadów, np. DPR-dokument potwierdzający recykling. Czy wystarczające jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności administracyjno-biurowych, o których mowa powyżej? Przedmiotem zamówienia na usługi ręcznego sortowania odpadów komunalnych jest z kolei stałe świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych surowcowych i zmieszanych na frakcje wraz z wykonywaniem prac przygotowawczych do sortowania odpadów (rozrywanie worków na odpady, wydzielenie odpadów tarasujących) i doraźne prace polegające na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych przy użyciu prostych narzędzi (młotków, pił, itp.) na terenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez zamawiającego. Prace powinny być realizowane w dni robocze w godz. od 07.00 do 17.00 (zmiana dziesięciogodzinna) oraz w soboty w godz. od 07.00 do 15.00 (zmiana ośmiogodzinna). Zamawiający przewiduje, iż prace będą realizowane przez 10 osób na zmianie. Ponadto wykonawca wyznaczy co najmniej dwóch brygadzistów, którzy będą nadzorowali i koordynowali pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. Realizacja umowy wymaga również czynności administracyjno-biurowych (wystawianie faktur VAT). Czynności ręcznego sortowania odpadów są często realizowane przez obcokrajowców, co w konsekwencji może powodować dużą rotację pracowników. Ponadto przewidziane przez zamawiającego zmiany dziesięciogodzinne (od 07.00 do 17.00) oraz praca w soboty mogą powodować trudności z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę. Czy wobec tego wystarczające jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności realizowanych przez brygadzistów, tj. nadzoru i koordynacji prac osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia?
23 lipca 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

wiper-pixel