Monika Winsche

Monika Winsche

praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, wykonawcy, jak i instytucji kontrolnych, w latach 2009–2015 k
praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, wykonawcy, jak i instytucji kontrolnych, w latach 2009–2015 kierownik sekcji zamówień publicznych w dużym instytucie badawczym
50 artykułów na stronie

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów leczniczych i wymaga, aby wykonawca podał w ofercie termin realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert: a) produkty lecznicze zadania nr 1–24, 26–27 • 1 dzień – 2 pkt • 2 dni – 1 pkt b) produkty lecznicze zadanie nr 25 z importu docelowego • 21 dni – 2 pkt • 22 dni – 1 pkt. Kryterium terminu realizacji ma wagę 2%, a ceny – 98%. Zamawiający wskazał w siwz maksymalny wymagalny termin realizacji zamówienia „Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż: - 2 dni dla zadań 1–24, 26–27, - 22 dni dla zadania 25 – z importu docelowego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego”. Zamawiający nie określił w siwz skutków niepodania terminu w ofercie.  Jeden z wykonawców nie wskazał tego terminu. Oświadczył jednak: „Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w siwz”. Zamawiający wystosował do wykonawcy pismo o wyjaśnienie treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: „Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca omyłka: Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do siwz), w rozdziale V pkt 2, ppkt 2.1, lit. a nie uzupełnił danych dotyczących oferowanego terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw). Wyżej wymieniona omyłka została uznana za omyłkę niepowodującą istotnej zmiany treści złożonej oferty, ponieważ wykonawca w ofercie w rozdziale V ust. 7 oświadczył, że przyjął do wiadomości i wyraził zgodę na swoje obowiązki zgodnie z wymogami określonymi w siwz. W siwz, w rozdziale XI ust. 3 pkt 3.1 i 3.2 zamawiający określił zaś wymagania w zakresie terminu i warunków dostaw. W związku z oświadczeniem, jakie wykonawca wyraził w ofercie, zamawiający uznał jego omyłkę polegającą na niewpisaniu terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) za nieistotną. Ponadto kryterium – termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw), wynosił 2%, co w żaden sposób nie wpływa na treść oferty i zaoferowany asortyment. Natomiast oświadczenie złożone przez wykonawcę potwierdza realizację dostaw w najdłuższym możliwym terminie, tj. dla zadań nr 1–24, 26–27 – 2 dni i takie dane zamawiający przyjął jako kryterium oceny oferty. Przy uwzględnieniu poprawki wynikającej z zaistniałego błędu niepowodującej istotnej zmiany treści oferty, zamawiający uznaje, że kryterium nr 2 – termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) wynosi 2 dni. W przełożeniu na punkty wykonawca otrzyma w tym kryterium 1 pkt”. Czy działania zamawiającego są prawidłowe? Czy należy odrzucić taką ofertę?
25 lipca 2018Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Co musisz wiedzieć o udzielaniu zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych?

Sprawdź, jakie zmiany Cię czekają!

Transmisja online

24 marca (wtorek), godz. 10-11

Wkrótce startują zapisy! 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel