KIO 11/21 POSTANOWIENIE dnia 1 lutego 2021 r.

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt: KIO 11/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

Członkowie:   

Danuta Dziubińska 

Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem 

stron 

i  uczestników  postępowania  odwoławczego  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  stycznia  2021  r.  przez  wykonawcę  NEWAG  S.A.  

z siedzibą w Nowym Sączu 

w  pos

tępowaniu  prowadzonym  przez  Łódzka  Kolej  Aglomeracyjna  sp.  z  o.  o.  

z siedzibą w Łodzi 

przy udziale wykonawcy Stadler Polska sp. z o.o. 

z siedzibą w Siedlcach, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

przy  udziale  wykonawcy  H.  Cegielski 

–  Fabryka  Pojazdów  Szynowych  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Poznaniu,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego, 

przy  udziale  wykonawcy  Pojazdy  Szynowe  PESA  Bydgoszcz  S.A. 

z  siedzibą  w 

Bydgoszczy, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: 

trzynastu 

tysięcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie - 

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 

Członkowie:   

………………………….. 

………………………….. 


Sygn. akt: KIO 11/21 

U z a s a d n i e n i e 

Łódzka  Kolej  Aglomeracyjna  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Łodzi,  zwana  dalej 

„zamawiającym”,  prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia na  podstawie przepisów 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz. 

1843  ze  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  dostawa  3 

dwunapędowych  zespołów  trakcyjnych  wraz  ze  świadczeniem  usług  ich  utrzymania  w 

ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 22 grudnia 2020 r., nr 2020/S 249-622337. 

22  grud

nia  2020  r.  zamawiający  zamieścił  na  swej  stronie  internetowej  specyfikację 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 4 stycznia 

2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca NEWAG S.A. z 

siedzibą w Nowym Sączu, zwany dalej „odwołującym”. 

29  stycznia  2021 

r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołujący  doręczył  Prezesowi 

Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Stosownie  do  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań  odwoławczych  oraz  postępowań  toczących  się  wskutek  wniesienia  skargi  do 

sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., 

dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 

r. stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1  

Zgodnie z ww. przepisem, do niniejszego postępowania odwoławczego zastosowanie 

miały zatem przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  NPzp”.  Postępowanie  odwoławcze 

zostało  bowiem  wszczęte  wniesieniem  przez  odwołującego  odwołania  w  dniu  4  stycznia 

2021 r., a więc po 31 grudnia 2020 r.  

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy NPzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy. Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy NPzp, Izba umarza postępowanie 

odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania. W myśl § 13 ust. 1 

pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania 

przy rozpoznawaniu 

odwołań przez Krajowa Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453), 

skład  orzekający dokonuje czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających, o których mowa 


w  §  1,  na  posiedzeniu  niejawnym,  i  w  zależności  od  poczynionych  ustaleń  wydaje 

postanowienie o umorze

niu postępowania odwoławczego w przypadkach, o których mowa w 

art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy Npzp. 

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 

520  ust.  1  ustawy  Npzp,  art.  568  pkt  1  ustawy  NPzp 

oraz  §  13  ust.  1  pkt  6  ww. 

rozporządzenia postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie do przepisu 

§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

30  grudnia  2020  r.  w  sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania 

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2437), 

w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w 

całości  na  skutek  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  najpóźniej  w  dniu 

poprzedzającym  dzień,  na  który  został  wyznaczony  termin  rozprawy  lub  posiedzenia  z 

udziałem  stron  lub  uczestników  postępowania  odwoławczego  –  odwołującemu  zwraca  się 

90%  wpisu;  w  takim  przypadk

u  izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.  

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu poprzedzającym termin 

rozprawy  lub  posiedzenia  Izby,  Izba  na  podstawie 

§  9  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego 

rozporządzenia,  postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty  13.500,00  zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 

Członkowie:   

………………………….. 

………………………….. 


wiper-pixel