KIO 95/20 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2020 roku

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 95/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 31 stycznia 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  31  stycznia  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w dniu 17 stycznia 2020r roku 

przez wykonawcę Integrated Solutions spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Główny  Urząd  Statystyczny  

w Warszawie  

przy  udziale  wykonawcy  GISPartner 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

we  Wrocławiu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  

KIO 95/20 po stronie 

Odwołującego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Integrated Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w 

Krakowie kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 95/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie 

przetargu 

nieograniczonego 

przedmiocie 

Budowa 

Systemu 

Informatycznego 

"Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja 

szkoleń  w  ramach  Projektu  „Przestrzenne  Dane  Statystyczne  w  Systemie  Informacyjnym 

Państwa” (PDS).”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

w dniu 7 stycznia 2020 roku pod numerem 2020/S 004-004849. 

W dniu 17 stycznia 2020 

roku działając na podstawie art. 180 ust. 1  w zw. z art. 179 

ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” lub 

„ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  polegającej  na 

określeniu  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  z  naruszeniem  przepisów 

ustawy. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  21  stycznia  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samy  dniu,  kopia  wniesionego  odwołania 

została  przekazana  wykonawcom  w  dniu  20  stycznia  2020  roku  za  pomocą  poczty 

elektronicznej  oraz  zostało  zamieszczone  na  stronie  elektronicznej  BIP  Zamawiającego  

i  platformie  zakupowej  na  której  udostępniona  jest  Specyfikacja  Istotnych  Warunków 

Zamówienia.  

Do Preze

sa Krajowej Izby Odwoławczej, w dniu 22 stycznia 2020 roku wpłynęło zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego  od  wykonawcy 

GISPartner 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. 

W dniu 29 stycznia 2020 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego,  które  w  swej  treści  zawiera  oświadczenie  o  następującej  treści:    cofam 

odwołanie  wniesione  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  95/20,  oraz  wnoszę  o  umorzenie 

postępowania  odwoławczego”.  W  piśmie  tym  wykonawca  wskazał  również  nazwę 

Zamawiającego,  wyznaczony  termin  posiedzenia  i  rozprawy  w  przedmiotowej  sprawie 

odwoławczej  jak  również  nazwę  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego.  

Oświadczenie  to  zostało  złożone  przez  Pana  P.  B.,  działającego  na  podstawie 

pełnomocnictwa załączonego do odwołania. 


Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu  w  oparciu  o art.  187 ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel