KIO 90/20 POSTANOWIENIE dnia 24 stycznia 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 90/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  24  stycznia  2020  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

17 stycznia 2020 r. przez wykonawc

ę  

P.  M. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  P.  M.  Autoryzowana  Stacja 

Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych z siedzibą w Trzeciewnicy   

w postępowaniu prowadzonym przez  

Koleje Śląskie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  P.  M. 

prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą P.  M. 

Autoryzowana  Stacja  Obsługi  Serwis  Pojazdów  Szynowych  kwoty  15  000  złotych  00 

groszy 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ………………..…… 


Sygn. akt: KIO 90/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Koleje  Śląskie  Sp.  z  o.o.  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publi

cznego  na  wykonanie  usługi  „naprawy  4.  poziomu  utrzymania  dwóch  elektrycznych 

zespołów trakcyjnych serii EN57KM wraz z wykonaniem wskazanych prac dodatkowych” na 

podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  w  trybie 

przetargu nieograniczonego.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 7 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  004-005733. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż 

kwoty 

określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący  –  P.  M.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  P.  M.  Autoryzowana 

Stacja  Obsługi  Serwis  Pojazdów  Szynowych  wniósł  odwołanie  wobec  treści  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  i  ogłoszenia  o  zamówieniu  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie 

art.  7  ust.  1  w  związku  z  art.  22  ust.  1a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

poprzez  określenie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  doświadczenia 

wykonawcy  (zdolności  zawodowej  lub  technicznej)  w  sposób  nieproporcjonalny  do 

przedmiotu  zamówienia,  tj.  sformułowanie  warunku,  który  utrudnia  konkurencję,  jest 

nadmierny i nie znajduje uzasadnienia w przedmiocie zamówienia. 

Odwołujący wniósł o to, by Zamawiający: 

zmienił  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  treść  ogłoszenia  

o zamówieniu w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, tj. poprzez: 

A. 

unieważnienie czynności modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dokonanej 

15  stycznia  2020  r.  i 

przywrócenie  pierwotnego  brzmienia  warunku  udziału  

w postępowaniu: „Zamawiający uzna,  że Wykonawca spełnia ww.  warunek jeżeli 

wykaże,  że:  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  

a  jeżeli  okres  prowadzonej  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  należycie 

wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie naprawy 

4  lub  5  poziomu  utrzymania  co  najmniej  4  elektrycznych  zespołów  trakcyjnych  

o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN netto (słownie: jeden milion złotych, 

00/100 netto).”, alternatywnie 

B. 

ukształtowanie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  sposób:  „Zamawiający  uzna, 

że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat 

przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzonej  działalności 

jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  należycie  wykonał  co  najmniej  dwie  usługi 

obejmuj

ące swoim zakresem wykonanie naprawy 4 lub 5 poziomu utrzymania co 


0  PLN  netto  (słownie:  jeden  milion  złotych,  00/100  netto)  za  każdy 

elektryczny zespół trakcyjny”, alternatywnie 

C. 

ukształtowanie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  sposób:  „Zamawiający  uzna, 

że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat 

przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzonej  działalności 

jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  należycie  wykonał  co  najmniej  dwie  usługi 

obejmujące swoim zakresem wykonanie naprawy 4 lub 5 poziomu utrzymania co 

najmniej  4  elektrycznych  zespołów  trakcyjnych  o  wartości  nie  mniejszej  niż 

000,00  PLN  netto  (słownie:  dziewięćset  dziewięćdziesiąt  dziewięć  tysięcy 

złotych, 00/100 netto) za każdy elektryczny zespół trakcyjny”, 

dokonaną  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przekazał  niezwłocznie 

wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków 

zamówienia  oraz  zamieścił  zmianę  na  stronie  internetowej,  na  której  specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia jest udostępniana, 

niezwłoczne po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji 

Unii 

Europejskiej zamieścił informację o zmianach na stronie internetowej. 

Kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia Zamawiający przekazał wykonawcom 

20 stycznia 2020 r.

, termin na przystąpienie upłynął więc 23 stycznia 2020 r. 

Do dnia wydania postanowienia nie zgłoszono przystąpień do postępowania odwoławczego. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie,  pismem  z  21  stycznia  2020  r.,  Zamawiający  oświadczył,  że 

uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i dokonał zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z treścią odwołania.  

Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem, 

że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  

w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu, 

zatem 

zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania  odwoławczego  

i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekła  jak  

w sentencji.  


ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 


wiper-pixel