KIO 893/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 893/20 

WYROK 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:         

Łukasz Listkiewicz 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 12 czerwca 2020

r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  kwietnia  2020r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  P.M.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA P.M. z siedzibą w Baninie, 

ul.  Głogowa  9  oraz  Rejonowy  Zarząd  Inwestycji  Człuchów  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Człochowie,  ul.  Średnia  12  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  –  Polskie  Koleje  Państwowe  Spółka  Akcyjna  z 

siedzib

ą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  K.Ł. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Biuro  Nadzoru  Budowlanego 

EUROBAU 

K.Ł. z siedzibą w Lublewie Gdańskim, ul. Brzozowa 32 i I.H. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą DIPRO Budownictwo I.H. z siedzibą w Połczynie, ul. 

A.  Mickiewicza  3 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  893/20  po 

stronie zamawiającego  

orzeka : 

Oddala  odwołanie  w  zakresie  zarzutów  dotyczących  zadania  nr  II  w  całości, 

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutów  dotyczących  zadania  nr  IV  za 

wyjątkiem zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

przez zaniechania odrzucenia oferty 

wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia  K.Ł.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU 

K.Ł. z siedzibą w Lublewie Gdańskim, 

ul. Brzozowa 32 i I.H. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DIPRO 

Budownictwo  I.H. 

z  siedzibą  w  Połczynie,  ul.  A.  Mickiewicza  3  z  powodu 

zaoferowania  ceny  rażąco  niskiej  i  zarzutu  naruszenia  przez  zamawiającego 

innych  przepisów  wskazanych  w  uzasadnieniu  odwołania  i  nakazuje 


zamawiającemu  wezwać  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  K.Ł.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Biuro 

Nadzoru  Budowlanego  EUROBAU 

K.Ł.  z  siedzibą  w  Lublewie  Gdańskim,  ul. 

Brzozowa  32  i  I.H. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  DIPRO 

Budownictwo  I.H. 

z siedzibą w Połczynie, ul. A. Mickiewicza 3 do wyjaśnień w 

trybie art. 90 ust. 1 ustawy w związku z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy, 

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  –  Polskie  Koleje  Państwowe  Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A i: 

zalicza  na  poczet  post

ępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr.  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  P.M.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  ALFA  P.M.  z  siedzibą  w 

Baninie, 

ul.  Głogowa  9  oraz  Rejonowy  Zarząd  Inwestycji  Człuchów  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Człochowie, ul. Średnia 12 tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  –  Polskie  Koleje  Państwowe  Spółka  Akcyjna  z 

siedzibą w Warszawie,  Al.  Jerozolimskie  142A  na  rzecz wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  P.M.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  ALFA  P.M.  z  siedzibą  w 

Baninie, 

ul.  Głogowa  9  oraz  Rejonowy  Zarząd  Inwestycji  Człuchów  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Człochowie, ul. Średnia 12 kwotę 

18  600zł.  00 gr (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych zero groszy)  tytułem 

zwrotu kosztów wpisu i zastępstwa prawnego. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego d

oręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 893/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

sprawowanie  usługi  inżyniera  kontraktu  nad  realizacją  robót  budowlanych  zadania 

„Przebudowa  dworców  kolejowych:  Puck,  Reda,  Władysławowo,  Jastarnia”  w  podziale  na 

cztery zadania zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej z dnia 24 grudnia 2019r. za numerem 2019/S 248-614300.  

W dniu 16 kwietnia 2020r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej tj. 

oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia K.Ł. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU K.Ł. z siedzibą w 

Lublewie  Gdańskim  i  I.H.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  DIPRO 

Budownictwo I.H. 

z siedzibą w Połczynie w zakresie zadania II i IV.  

W dniu 27 kwietnia 2020r. 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia P.M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA  P.M. z 

siedzibą  w  Baninie,  ul.  Głogowa  9  oraz  Rejonowy  Zarząd  Inwestycji  Człuchów  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Człochowie, ul. Średnia 12 wnieśli odwołanie. 

Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa 

z dnia 27 kwietnia 2020r. udzielonego przez lidera konsorcjum i podpisanego przez właściciela 

lidera. Lider działał na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 stycznia 2020r. udzielonego przez 

obu wykonawców, za lidera przez właściciela i za partnera przez dyrektora zarządzającego 

ujawnionego w odpisie z KRS i upoważnionego do reprezentacji partnera. Kopia odwołania 

została przekazana w dniu 27 kwietnia 2020r.  

Odwołujący zaskarżył czynności zamawiającego w zakresie: 

I. w zakresie Zadania II - 

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.: 

„Przebudowa dworca kolejowego Reda: 

wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie Biuro Nadzoru 

Budowlanego EUROBAU 

K.Ł. z siedzibą w Lubiewie Gdańskim oraz DIPRO Budownictwo I.H. 

siedzibą w Połczynie (dalej zwane Konsorcjum EUROBAU lub „Wykonawcą"); 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  EUROBAU,  pomimo  iż  cena 

zaoferowana przez tego wykonawcę jest ceną rażąco niską; 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  w  zakresie  zadania  II  naruszenie  następujących 

przepisów ustawy: 

1) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy- przez 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania wykonawców; 


2) art. 7 ust. 3 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy - przez 

wybór wykonawcy niezgodnie z przepisami 

ustawy; 

3) art. 90 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 tej 

ustawy, przez 

uznanie wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum EUROBAU, za wystarczające 

i „obalające" podejrzenie „rażąco niskiej ceny" złożonej oferty, a w konsekwencji zaniechanie 

odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  w  sytuacji  gdy  ten  swoimi  wyjaśnieniami  nie  rozwiał 

wątpliwości zamawiającego w zakresie ceny oferty i nie pozbawił jej przymiotu „rażąco niskiej" 

i jej wybór jako najkorzystniejszej; 

względnie; 

- art. 90 ust. 1 i 1a ustawy przez zaniechanie ponownego wezwania wykonawcy Konsorcjum 

EUROBAU w powołanym trybie do przedłożenia wyjaśnień szczegółowych wraz z dowodami 

na ich poparcie; 

oraz innych przepisów wymienionych w treści niniejszego odwołania. 

W  ocenie 

odwołującego  zamawiający  niesłusznie  dokonał  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  EUROBAU,  ponieważ  oferta  tego  wykonawcy  zawiera 

rażąco niską cenę, a zamawiający niezasadnie przyjął, iż wykonawca -Konsorcjum EUROBAU 

przedstawił na żądanie zamawiającego wyrażone w trybie art. 90 ust. 1 i 1a ustawy wyjaśnienia 

(pismo z dnia 20.02.2020 r.) pozwalające na przyjęcie, iż cena oferty wykonawcy -Konsorcjum 

EUROBAU  nie  jest  rażąco  niska,  w  szczególności  wobec  nie  przedstawienia  przez  tego 

wykonawcę wiarygodnych dowodów na poparcie tez zawartych w tychże wyjaśnieniach. 

Wniósł w zakresie Zadania II o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w tym 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  unieważnienia  czynności 

badania i oceny ofert oraz nakazanie ponownej oceny i badania ofert z uwzględnieniem: 

2)  odrzucenia  oferty  wykonawcy  - 

Konsorcjum  EUROBAU  z  postępowania  wobec  faktu,  iż 

wykonawca 

ten nie udowodnił, iż jego cena ofertowa nie jest rażąco niska; 

dokonania,  po  wykonaniu  czynności  od  1)  do  2),  ponownego  badania  i  oceny  ofert; 

względnie: 

4)  ponownego  wezwania  wykonawcy  - 

Konsorcjum  EUROBAU  do  przedłożenia 

szczegółowych wyjaśnień wraz z dowodami, w zakresie potwierdzenia, iż ceny ich ofert nie są 

rażąco  niskie  oraz  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  tychże  ofert  po  udzieleniu 

dodatkowych szczegółowych wyjaśnień przez w/w Wykonawców; 

II.  w  zakresie  Zadania  IV  - 

Świadczenie  usługi  Inżyniera  Kontraktu  pełniącego  funkcję 

inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Jastarnia" 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum EUROBAU; 

2)  zaniechania  wezwania  wykonawcy  Konsorcjum  EUROBAU 

do  złożenia  wyjaśnień  w 


zakresie rażąco niskiej ceny oferty, mimo że w postępowaniu zaistniały okoliczności obligujące 

zamawiającego do dokonania czynności wezwania; 

3)  zaniechanie  odrz

ucenia  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  EUROBAU,  pomimo,  iż  cena 

zaoferowana prz

ez tego wykonawcę jest ceną rażąco niską; 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  w  zakresie  zadania  IV  naruszenie  następujących 

przepisów ustawy: 

1)  art.  7  ust.  1  -  przez 

przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 

2) art. 7 ust. 3 - przez 

wybór wykonawcy niezgodnie z przepisami ustawy; 

3) art. 90 ust. 1 a pkt 1) ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 tej ustawy przez zaniechanie wezwania 

wykonawcy  Konsorcjum  EUROBAU 

do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny 

oferty,  mimo  że  w  postępowaniu  zaistniały  okoliczności  obligujące  zamawiającego  do 

dokonania czynności wezwania; 

4)  art.  90  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  tej  ustawy,  przez 

wybór  oferty  wykonawcy 

Konsorcjum EUROBAU 

mimo istnienia domniemania prawnego, że jego oferta zawiera rażąco 

niską cenę; 

-  a  w  konsekwencji  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum EUROBAU

, która zawiera rażąco niska cenę; 

oraz innych przepisów wymienionych w treści niniejszego odwołania. 

W  ocenie 

odwołującego  zamawiający  niesłusznie  dokonał  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  EUROBAU,  ponieważ  oferta  tego  wykonawcy  zawiera 

rażąco niską cenę, a zamawiający bezpodstawnie zaniechał szczegółowego jej badania pod 

tym względem, do czego obligowały go przepisy ustawy. zamawiający pomimo zaniechania 

badania  tej  oferty  w  sytuacji,  gdy 

istnieją  podstawy  do  przeprowadzenia  takiego  badania 

niesłusznie uznał, iż oferta ta jest najkorzystniejsza w oparciu o bilans kryteriów zawartych w 

SIWZ - 100% cena. 

Wniósł w zakresie Zadania IV o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

1)  uni

eważnienia  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  Konsorcjum  EUROBAU  w  tym 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  unieważnienia  czynności 

badania i oceny ofert; 

powtórzenia procesu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, w tym powtórzenia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, poprzedzone wezwaniem wykonawcy Konsorcjum 

EUROBAU 

do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy; 

3)  wezwania  wykonawcy  Konsorcjum  EUROBAU 

do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej ceny; 

4)  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Konsorcjum  EUROBAU

,  jako  oferty,  która  zawiera  rażąco 

niską cenę; 


W odniesieniu do 

obu zadań odwołujący wniósł o: 

zasądzenie  na  rzecz  odwołującego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego  zgodnie  z 

dokumentami, które zostaną przedłożone na rozprawie; 

Zadanie II 

W  ocenie 

odwołującego  zamawiający  niesłusznie  dokonał  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  EUROBAU,  ponieważ  oferta  tego  wykonawcy  zawiera 

rażąco  niską  cenę,  a  Zamawiający  niezasadnie  przyjął,  iż  wykonawca  -  Konsorcjum 

EUROBAU przedstawił na żądanie zamawiającego wyrażone w trybie art. 90 ust. lila ustawy 

wyjaśnienia (pismo z dnia 20.02.2020 r.) pozwalające na przyjęcie, iż cena oferty wykonawcy 

Konsorcjum  EUROBAU  nie jest  rażąco  niska,  w  szczególności  wobec  nie  przedstawienia 

przez  tego 

wykonawcę  wiarygodnych  dowodów  na  poparcie  tez  zawartych  w  tychże 

wyjaśnieniach. 

Odwołujący wskazał, że jego interes we wniesieniu odwołania polega na tym, iż w przypadku 

uwzględnienia  niniejszego  odwołania  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą,  a  w  konsekwencji 

nakazania 

zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz 

dokonania ponownej oceny i badania złożonych ofert z uwzględnieniem żądań wskazanych w 

niniejszym  odwołaniu,  zamawiający  będzie  zobowiązany  do  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty 

odwołującego.  Nadto  odwołujący  dąży  w  niniejszym  postępowaniu  do  procedowania 

zgodnie z przepisami i procedurami ustawy

, które jak zauważa nie są przez zamawiającego 

przestrzegane.  Naruszenie 

zatem  przepisów  przez  zamawiającego,  które  doprowadziło  do 

wniesienia  niniejszego  odwołania  może  przełożyć  się  na  szkodę  odwołującego  mającą 

charakter majątkowy, co będzie związane z nieuzyskaniem zamówienia do realizacji. 

Zadanie IV 

Odwołujący wskazał, że jego interes we wniesieniu odwołania polega na tym, iż w przypadku 

uwzględnienia  niniejszego  odwołania  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą,  a  w  konsekwencji 

nakazania 

zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz 

dokonania ponowne

j oceny i badania złożonych ofert z uwzględnieniem żądań wskazanych w 

ni

niejszym  odwołaniu,  zamawiający  będzie  zobowiązany  do  wyboru  oferty  odwołującego. 

Nadto o

dwołujący dąży w niniejszym postępowaniu do procedowania zgodnie z przepisami i 

procedurami  ustawy

,  które  jak  zauważa  nie  są  przez  zamawiającego  przestrzegane. 

Naruszenie  zatem  przepisów  przez  zamawiającego,  które  doprowadziło  do  wniesienia 

niniejszego  odwołania  może  przełożyć  się  na  szkodę  odwołującego  mającą  charakter 

majątkowy, co będzie związane z nieuzyskaniem zamówienia do realizacji. 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu (art. 186 ust. 2 ustawy) odwołujący zażąda od zamawiającego dokonania czynności 

zgodnie 

ze wskazanym powyżej żądaniem odwołania. 

W dniu 04 lutego 2020 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 


publicznego  prowadzonego  w  trybie  w  przetargu  nieograniczonego  na  „Świadczenie  usługi 

Inżyniera  Kontraktu  pełniącego  funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami 

budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworców kolejowych: Puck, 

Reda,  Władysławowo,  Jastarnia"  w  podziale  na  cztery  Zadania  "  (dalej  zwanym 

postępowaniem).  Zamawiający  w  toku  sesji  otwarcia  ofert  wskazał,  iż  na  sfinansowanie 

zamówienia przeznaczył dla Zadania li kwotę brutto 133.686,61 zł, dla zadania IV kwotę brutto 

zł. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał, iż jego wartość zamówienia 

w zakresie Zadania II oszacował na kwotę (bez VAT) 119.557,13 ,a w zakresie Zadania IV na 

kwotę (bez VAT) 101.351,25 zł. 

Podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający odczytał następujące dane:  

Zadanie II 

1 NBQ sp. z o.o. 

600.240,00 zł 

2 Bud-Invent sp. z o.o. 

627.453,75 zł 

3 SMARTCO W.O. 

292.100,00 zł 

4 Konsorcjum ALFA 

215.250,00 zł 

5 Konsorcjum EUROBAU 

119.310,00 zł 

Konsorcjum INVEST WYBRZEŻE 190.340,00 zł 

Zadanie IV 

1 Konsorcjum EUROBAU 

119 310,00 zł 

Konsorcjum INVEST WYBRZEŻE 194 800,00 

3 Konsorcjum ALFA 196 800,00 

4 SMARTCO 266 910,00 

5 Konsorcjum J.R. 405 408,00 

6 NBQ Sp. z o.o. 538 740,00 

7 BUD-INVEST Sp. z o.o. 553 377,00 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej zostały ustalone przez zamawiającego dla wszystkich 

zadań następująco: 

Cena wykonania zamówienia -100 % 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia zastosował art. 24 aa ustawy, zgodnie 

z  którym  zamawiający  może,  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  najpierw  dokonać  oceny  ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  taka  możliwość  została  przewidziana  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Zamawiający w ramach sposobu obliczenia ceny (dla wszystkich zadań) wymagał (Rozdział 

XVII SIWZ): 

1. wykonawca 

określa cenę oferty przez wskazanie w „Formularzu ofertowym", stanowiącym 


Załącznik  nr  1  do  SIWZ,  należnego  mu  całkowitego  wynagrodzenia  ryczałtowego,  które 

obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy 

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy, niedoszacowanie, 

pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. 

W przypadku pominięcia przez wykonawcy przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i 

jej  nie  ujęcia  w  wynagrodzeniu  ryczałtowym,  wykonawcy  nie  przysługują  względem 

zamawiającego  żadne  roszczenia  z  powyższego  tytułu,  a  w  szczególności  roszczenie 

dodatkowe wynagrodzenie. 

W  związku  z  powyższym,  cena  oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia. 

7.  wykonawca 

musi  przewidzieć  wszystkie  okoliczności,  które  mogą  wpłynąć  na  cenę 

zamówienia. 

W  postępowaniu  dla  Zadania  II  zostało  złożonych  6  ofert,  przy  czym  ofertę  z 

najkorzystniejszym  bilansem  ceny  i  innych  kryteriów  złożył  Konsorcjum  EUROBAU.  Oferta 

odwołującego  sklasyfikowana  została  ostatecznie  na  drugiej  pozycji  w  rankingu  (decyzja  o 

wyborze oferty najkorzystniejszej) 

W  postępowaniu  dla  Zadania  IV  zostało  złożonych  siedem  ofert,  przy  czym  ofertę  z 

najkorzystniejszym  bilansem  ceny  i  innych  kryteriów  złożył  Konsorcjum  EUROBAU.  Oferta 

odwołującego  sklasyfikowana  została  ostatecznie  na  drugiej  pozycji  w  rankingu  (decyzja  o 

wyborze oferty najkorzystniejszej). 

Zgodnie  z  Rozdziałem  IX  SIWZ  Zamawiający  wymagał  zarówno  dla  Zadania  II,  jak  i  IV 

dysponowania następującą kadrą: 

a) 

Inspektor  nadzoru  robót  konstrukcyjno-budowlanych/Inżynier  Kontraktu  -  Zarządzający 

Realizacją Inwestycji 

b) 

Inspektor nadzoru robót sanitarnych 

c) 

Inspektor nadzoru robót elektrycznych 

d) 

Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych 

e) 

Inspektor nadzoru robót drogowych 

Zamawiający nie dopuszczał możliwości łączenia funkcji w przypadku osób, o których mowa 

w lit. a) 

powyżej z funkcjami osób, o których mowa w lit. b) - e). 

Zamawiający dopuszczał jednak możliwość łączenia specjalności w przypadku osób, o których 

mowa  w  lit.  b)  - 

e)  powyżej,  które  posiadają  uprawnienia/kwalifikacje  w  więcej  niż  jednej 

specjalności. Konsorcjum EUROBAU nie skorzystało z w/w możliwości. 

Zgodnie  z  Rozdziałem  3  SIWZ  przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  Inżyniera 

Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

w  ramach  realizacji  Zadania  Inwestycyjnego  pn.:  Świadczenie  usługi  Inżyniera  Kontraktu 


pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworców kolejowych: Puck, Reda, Władysławowo, 

Jastarnia" w podziale na cztery Zadania. 

Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ", stanowił Załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres 

obowiązków  wykonawcy  został  szczegółowo  określony  we  wzorze  umowy  stanowiącym 

Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ w podziale na każde 

Zadanie.  wykonawca 

jest  zobowiązany  do  zrealizowania  zamówienia  na  zasadach  i 

warunkach określonych we wzorze umowy, zwaną dalej „Umowa" oraz w OPZ - Załącznik nr 

2 do SIWZ w podziale na każde Zadanie. 

Zgodnie z pkt. D.I.2 Opisu przedmiot

u Zamówienia wykonawca winien świadczyć: 

„2. Wsparcie zamawiającego przy prowadzeniu postępowań przetargowych na wybór WRB, w 

tym w szczególności: 

Udzielanie  odpowiedzi  na  zapytania  wykonawców  w  zakresie  technicznym  -  projekty 

odpowiedzi na pytania, opinie i stanowiska, o których mowa powyżej, winny być przekazane 

do 

zamawiającego  drogą  elektroniczną  najpóźniej  w  terminie  do  2  dni,  od  dnia  otrzymania 

zapytania od 

zamawiającego; 

2) Zajmowanie stanowiska w zakresie dokonywani

a oceny ofert WRB w zakresie dotyczącym 

rażąco  niskiej  ceny  -  stanowiska  będą  przekazane  do  zamawiającego  drogą  elektroniczną 

najpóźniej w terminie do 2 dni, od dnia otrzymania zapytania od zamawiającego 

Zgodnie z pkt. D.I.3 Opis przedmiot

u Zamówienia wykonawca winien świadczyć: 

„3.  Opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji  zamawiającego  w  terminie  14  dni  od  dnia 

zawarcia umowy

, co najmniej poniższych dokumentów: 

imienny  schemat  organizacyjny  zespołu  wykonawcy  wraz  ze  szczegółowym  zakresem 

obowiązków  i  uprawnień  przekazanych  poszczególnym  osobom  wchodzącym  w  skład 

zespołu; 

oświadczeń  Inżyniera  Kontraktu  i  zespołu  Inżyniera  Kontraktu  o  zapoznaniu  się  z 

wytycznymi  dotyczącymi  POliŚ,  w  tym  m.in.  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków, 

sprawozdawczości i innymi; 

3) procedur stosowanych podczas: 

a) 

kwalifikowania materiałów, sprzętu (karty katalogowe oraz karty zmian) itp. do wykonywania 

prac; 

b) 

opiniowania,  weryfikowania,  zatwierdzania  rysunków,  specyfikacji  i  innych  dokumentów 

opracowywanych przez WRB; 

c) odbioru prac zgodnie z zawartym kontraktem z WRB; 

d) 

zgłaszania  problemów  oraz  rozpatrywanie  zasadności  roszczeń  WRB,  a  następnie 

przekazywania stanowiska w ww. zakresie;" 

Zgodnie z pkt. D.II.1 pkt 51 - Opis przedmiot

u Zamówienia wykonawca winien świadczyć 


51. Reprezentowanie 

zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, w tym także w 

procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie; 

Zgodnie z zapisem 52 ust 2 Projektu umowy wykonawca 

winien świadczyć: „2. Do obowiązków 

wykonawcy 

należy również Koordynacja techniczna robót budowlanych w lokalach najemców, 

w  okresie realizacji  umowy,  zgodnie  z  jej  postanowieniami,  jednak  nie  dłużej  niż  do  90  dni 

licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz w zakresie 

wskazanym  w  załączniku  nr  2  do  umowy,  Roboty  budowlane  w  ramach  realizacji  Zadania 

Inwestycyjnego,  będą  prowadzone  przy  konieczności  zachowania  odprawy  podróżnych,  z 

uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie 

z kas biletowych, poc

zekalni, informacji, WC począwszy od dnia przekazania terenu budowy 

WRB." 

Zamawiający dla Zadania II: 

Zamawiający wymagał, aby przedmiot umowy został zrealizowany w terminie: 

1) Etap I - Przygotowanie Inwestycji - w okresie od dnia zawarcia umowy z wykonaw

cą do dnia 

przekazania placu budowy wykonawcy 

Robót Budowlanych dalej zwanym „WRB" - planowany 

termin do 40 tygodni. 

2) Etap II - Realizacja Inwestycji - w okresie od dnia zawarcia umowy z WRB do dnia dokonania 

przez 

zamawiającego odbioru robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót  budowlanych  oraz  sporządzenia  Sprawozdania  Końcowego  z  realizacji  Zadania 

Inwestycyjnego  i  Rozliczenia  zadania  Inwestycyjnego  -  planowany  termin  do  82  tygodni 

(planowane terminy: do 

69 tygodni realizacja robót + do 13 tygodni rozliczenie inwestycji). 

Zamawiający  przewidywał  okres  realizacji  robót  budowlanych  przez  RB  w  terminie  do  69 

tygodni od dnia zawarcia umowy z WRB. Zawarcie umowy z WRB zapl

anowane zostało na IV 

kwartał 2020 r., z zastrzeżeniem, że dopuszcza się możliwość późniejszego rozpoczęcia robót 

budowlanych (zawarcia  umowy  z WRB), jednak nie później  niż  o 6 miesięcy  a  wykonawca 

winien uwzględnić ryzyko zmiany terminu w swoim wynagrodzeniu i cenie oferty. 

Maksymalny okres realizacji - 

do 148 tygodni (w tym 6 miesięcy). 

Zaś  dla  zadania  IV  zamawiający  wymagał,  aby  przedmiot  umowy  został  zrealizowany  w 

terminie: 

1) Etap I - Przygotowanie Inwestycji - w okresie od dnia zawarcia umowy z w

ykonawcą do dnia 

przekazania placu budowy wykonawcy 

Robót Budowlanych dalej zwanym „WRB" - planowany 

termin do 26 tygodni. 

2) Etap II - Realizacja Inwestycji - w okresie od dnia zawarcia umowy z WRB do dnia dokonania 

przez 

zamawiającego odbioru robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót  budowlanych  oraz  sporządzenia  Sprawozdania  Końcowego  z  realizacji  Zadania 

Inwestycyjnego  i  Rozliczenia  zadania  Inwestycyjnego  -  planowany  termin  do  77  tygodni 

(planowane terminy: do 64 tygodni realizacja robót + do 13 tygodni rozliczenie inwestycji). 


Zamawiający  przewidywał  okres  realizacji  robót  budowlanych  przez  RB  w  terminie  do  64 

tygodni od dnia zawarcia umowy z WRB. Zawarcie umowy z WRB zostało zaplanowane na III 

kwartał 2020 r., z zastrzeżeniem, że dopuszcza się możliwość późniejszego rozpoczęcia robót 

budowlanych (zawarcia  umowy  z WRB), jednak nie później  niż  o 6 miesięcy  a  wykonawca 

winien uwzględnić ryzyko zmiany terminu w swoim wynagrodzeniu i cenie oferty. 

Maksymalny okres realizacji - 

do 129 tygodni (w tym 6 miesięcy). 

Zamawiający mając na względzie wartość przedmiotu zamówienia oraz okoliczność, iż średnia 

cena z wszystkich ofert złożonych w postępowaniu w zakresie Zadania II wyniosła 341.448,96 

zł, Zamawiający skierował do wykonawców wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w 

trybie art. 90 ust. la pkt 1 ustawy. W 

treści wzmiankowanego wezwania zamawiający zażądał 

m.in. wyjaśnień wraz ze złożeniem dowodów: 

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

wskazania  poszczególnych  składowych  wg  zapisów  OPZ  oraz  wzoru  umowy  w 

szczególności: 

wyliczenie  wartości  II  Etapu  za  pełnienie  usługi  zarządzania  i  nadzoru  inwestorskiego  i 

założeń przyjętych do szacowania ich wartości, w tym: 

wykazania,  iż  w  cenie  ujęto  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  należytego  wykonania 

umowy, zgodnie z postanowieniem § 13 wzoru umowy; 

wykazania, iż w cenie ujęto koszty ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 

w  całym  okresie  świadczenia  usługi,  z  kwotą  ubezpieczenia  wynoszącą  nie  mniej  niż 

wskazana w rozdziale XXII SIWZ oraz § 17 ust. 3 wzoru umowy; 

Zakreślając termin przedłożenia wyjaśnień do dnia 20.02.2020 r. 

Wykonawca Konsorcjum EUROBAU oraz o

dwołujący wzmiankowane wyjaśnienia w zakresie 

Zadanie II przedłożyli w zakreślonym przez zamawiającego terminie, niemniej analiza treści 

wyjaśnień  Konsorcjum  EUROBAU  wobec  niedokonania  przez  zamawiającego  odrzucenia 

wzmiankowanej  oferty,  a  w  szczególności  dokonania  jej  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

wskazuje,  iż  zamawiający  dokonał  analizy  wzmiankowanych  wyjaśnień  w  sposób 

nieprawidłowy. 


W  zakresie  zadania  IV  z

amawiający  pomimo,  iż  analiza  ofert  wykazała,  iż  średnia 

arytmetyczna wszystkich złożonych dla tego zadania IV wynosi: 324 983,57 zł. Zatem oferty: 

•  Konsorcjum  EUROBAU  zawiera  cenę  (119  310  zł)  niższą  od  wskazanej  średniej 

arytmetycznej z wszystkich ofert w wymiarze obejmującym niemal 64% (63,29%). 

•  Konsorcjum  odwołującego  zawiera  cenę  (196  800  zł)  niższą  od  wskazanej  średniej 

arytmetycznej z wszystkich ofert w wymiarze obejmującym około 40% (39,44%). 

pomimo  opisanej  sytuacji  z

amawiający  odstąpił  od  wezwania  wykonawców  do  złożenia 

wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  w  trybie  art.  90  ust.  1  a  ustawy,  wobec  uznania,  iż  średnia 

arytmetyczna  cen  wszystkich  ofert  wynika  z  zawyżonych  cen  ofert  pozostałych  oferentów, 

które są kilkukrotnie wyższe od oszacowanej przez zamawiającego wartości zamówienia. Tym 

samym  uznał,  iż  rozbieżności  wynikają  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia. 

Wobec jednak wiedzy jaką odwołujący posiada w odniesieniu do dokonanej wyceny własnej 

oraz  analizy  wyceny  dokonanej  przez  konsorcjum  EUROBAU  odpowiednio  do  analizy 

wyjaśnień  udzielonych przez  tego  wykonawcę  dla zadania II,  powziął  istotne  wątpliwości  w 

zakresie ceny Konsorcjum EUROBAU zaoferowanej w postępowaniu. 

W konsekwencji w ocenie 

odwołującego zamawiający winien przed dokonaniem wyboru oferty 

najkorzystniejszej z ceną jaką zaoferował Konsorcjum EUROBAU oraz Konsorcjum INWEST- 

WYBRZEŻE dokonać wezwania zgodnie z art. art. 90 ust. 1 a pkt 1 ustawy, czego jednak nie 

podjął, uznając, jak wskazano powyżej oczywistość okoliczności. 

Podstawy wywiedzi

onych zarzutów: 

Zarzuty w ramach zadania II - 

rażąco niska cena - niewiarygodne wyjaśnienia rażąco niskiej 

ceny - oferta Konsorcjum EUROBAU 

Odwołujący  stwierdza,  iż  w  treści  wyjaśnień  EUROBAU  udzielonych  na  wezwanie 

zamawiającego w zakresie II zadania w odniesieniu do rażąco niskiej ceny brak jest wyjaśnień 

lub potwierdzenia podstaw zaniżenia wartości oferty w zakresie: 

Kosztów dojazdów: 

Wykonawca - 

Konsorcjum EUROBAU w swoich wyjaśnieniach określił te koszty następująco: 

Inżynier Kontraktu, konstrukcyjno-budowlana - 400,00 zł brutto za tydzień przez 82 tygodnie 

(omyłkowo wpisane miesiące), wynagrodzenie całkowite brutto 32.800,00 zł, 

Instalacyjna  telekomunikacyjna  - 

200,00  zł  brutto  za  tydzień  przez  69  tygodnie  (omyłkowo 

wpisane m

iesiące), wynagrodzenie całkowite brutto 13.800,00 zł, 

Instalacyjna elektryczna - 

200,00 zł brutto za tydzień przez 69 tygodnie (omyłkowo wpisane 

miesiące), wynagrodzenie całkowite brutto 13.800,00 zł, 

Instalacyjna  sanitarna  - 

200,00  zł  brutto  za  tydzień  przez  69  tygodnie  (omyłkowo  wpisane 

miesiące), wynagrodzenie całkowite brutto 13.800,00 zł, 

Drogowa  - 

200,00  zł  brutto  za  tydzień  przez  69  tygodnie  (omyłkowo  wpisane  miesiące), 


wynagrodzenie całkowite brutto 13.800,00 zł, 

Razem 88.000,00 zł brutto. 

wykonawca  - 

Konsorcjum  EUROBAU  wyjaśnił  także,  że  w/w  kwoty  zostały  obliczone  przy 

założeniu, że koszt pracy Inspektorów nadzoru wynosi 40 zł brutto za godzinę pracy. Każdy z 

Inspektorów  będzie  na  budowie  pięć  razy  w  ciągu  tygodnia,  czyli  345  razy  w  ciągu 

prowadze

nia robót (69 tygodni x 5 wizvt). 

Odwołujący analizując koszty planowanej do zaangażowania kadry ustalił: 

- dla wskazanego przez 

wykonawcę Inżynier Kontraktu. Inspektor konstrukcyjno-budowlany: 

odległość  do  miejsca  świadczenia  nadzoru:  43  km  w  jedną  stronę  (Lubiewo  Gdańskie  ul. 

Brzozowa 32-

Reda dworzec PKP ul. Gdańska), 

czas dojazdu do miejsca świadczenia nadzoru: 41 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 410 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej: 

koszt jednego dojazdu: 43 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 1,23 = 88,41 zł brutto co potwierdza, że 

w cenie 80 zł brutto (koszt trwającego jedną godzinę nadzoru) nie jest zawarty dojazd, 

koszt dojazdów: 41 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 410 dojazdów x 1,23 = 34.562,50 zł brutto, 

dla wskazanego przez 

wykonawcę Inspektora branży telekomunikacyjnej: 

odległość do miejsca świadczenia nadzoru: 45 km w jedną stronę (Gdańsk ul. Tomczaka 17-

Reda dworzec PKP ul. Gdańska), 

czas dojazdu do miejsca świadczenia nadzoru: 41 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 345 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży telekomunikacyjnej: 

koszt jednego dojazdu: 45 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 1,23 = 92,52 zł brutto co potwierdza, że 

w cenie 40 zł brutto (koszt trwającego jedną godzinę nadzoru) nie jest zawarty dojazd, 

koszt dojazdów: 45 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 345 dojazdów x 1,23 = 31.920,46 zł brutto, 

dla wskazanego przez 

wykonawcę Inspektora branży elektrycznej: 

odległość do miejsca świadczenia nadzoru: 41 km w jedną stronę (Gdańsk ul. Zamiejska 31-

Reda dworzec PKP ul. Gdańska), 

- czas 

dojazdu do miejsca świadczenia nadzoru: 45 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 345 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży telekomunikacyjnej: 

koszt jednego dojazdu: 41 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 1,23 = 84,30 zł brutto, co potwierdza że 

w cenie 40 zł brutto (koszt trwającego jedną godzinę nadzoru) nie jest zawarty dojazd, 

koszt dojazdów: 41 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 345 dojazdów x 1,23 = 29.083,08 zł brutto, 


dla wskazanego przez 

wykonawcę Inspektora branży sanitarnej: 

odległość do miejsca świadczenia nadzoru: 40 km w jedną stronę (Choczewo ul. Świerkowa 

Reda dworzec PKP ul. Gdańska), 

czas dojazdu do miejsca świadczenia nadzoru: 50 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 345 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży telekomunikacyjnej: 

koszt jednego dojazdu: 40 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 1,23 = 82,24 zł brutto, co potwierdza że 

w cenie 40 zł brutto (koszt trwającego jedną godzinę nadzoru) nie jest zawarty dojazd, 

koszt dojazdów: 40 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 345 dojazdów x 1,23 = 28.373,74 zł brutto, 

Ustalono dla wskazanego przez wy

konawcę Inspektora branży drogowej: 

odległość do miejsca świadczenia nadzoru: 33 km w jedną stronę (Gdańsk ul. Góralska 5-

Reda dworzec PKP ul. Gdańska), 

czas dojazdu do miejsca świadczenia nadzoru: 36 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 345 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży telekomunikacyjnej: 

koszt jednego dojazdu: 33 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 1,23 = 67,85 zł brutto, co potwierdza że 

w cenie 40 zł brutto (koszt trwającego jedną godzinę nadzoru) nie jest zawarty dojazd, 

koszt dojazdów: 33 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 345 dojazdów x 1,23 = 23.408,33 zł brutto, 

Razem koszt dojazdów dla planowanej do zaangażowania kadry wynosi: 147.348,11 zł brutto 

kwota ta przekracza wartość złożonej oferty tj. kwotę 119.310.00 zł brutto. 

Ponadto w ramach opisanych usług - wymagań zamawiającego wykonawca; 

• zgodnie z pkt. D.I.2 Opisu przedmiotu Zamówienia winien świadczyć: 

„Z Wsparcie zamawiającego przy prowadzeniu postępowań przetargowych na wybór WRB, w 

tym w szczególności: 

Udzielanie  odpowiedzi  na  zapytania  wykonawców  w  zakresie  technicznym  -  projekty 

odpowiedzi na pytania, opinie i stanowiska, o których mowa powyżej, winny być przekazane 

do  z

amawiającego  drogą  elektroniczną  najpóźniej  w  terminie  do  2  dni,  od  dnia  otrzymania 

zapytania od 

zamawiającego; 

Zajmowanie stanowiska w zakresie dokonywania oceny ofert WRB w zakresie dotyczącym 

rażąco  niskiej  ceny  -  stanowiska  będą  przekazane  do  zamawiającego  drogą  elektroniczną 

najpóźniej w terminie do 2 dni, od dnia otrzymania zapytania od zamawiającego;" 

Wskazana czynność nie została ujęta w przedstawionej przez wykonawcę kalkulacji kosztów, 

pomimo  treści  wezwania  i  obowiązku  wskazania  wartości  poszczególnych  składowych  wg. 

OPZ oraz Wzoru umowy 

• zgodnie z pkt. D.1.3 Opis przedmiotu Zamówienia winien świadczyć: 


„3.  Opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji  zamawiającego  w  terminie  14  dni  od  dnia 

zawarcia umowy

, co najmniej poniższych dokumentów: 

1)  i

mienny  schemat  organizacyjny  zespołu  wykonawcy  wraz  ze  szczegółowym  zakresem 

obowiązków  i  uprawnień  przekazanych  poszczególnym  osobom  wchodzącym  w  skład 

zespołu; 

oświadczeń  Inżyniera  Kontraktu  i  zespołu  Inżyniera  Kontraktu  o  zapoznaniu  się  z 

wytycznymi 

dotyczącymi  POliŚ,  w  tym  m.in.  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków, 

sprawozdawczości i innymi; 

3) procedur stosowanych podczas: 

a) 

kwalifikowania materiałów, sprzętu (karty katalogowe oraz karty zmian) itp. do wykonywania 

prac; 

b)  opiniowania, 

weryfikowania,  zatwierdzania  rysunków,  specyfikacji  i  innych  dokumentów 

opracowywanych przez WRB; 

c) odbioru prac zgodnie z zawartym kontraktem z WRB; 

d) 

zgłaszania  problemów  oraz  rozpatrywanie  zasadności  roszczeń  WRB,  a  następnie 

przekazywania stanowiska w ww. zakresie;" 

Wskazana czynność nie została ujęta w przedstawionej przez wykonawcę kalkulacji kosztów 

pomimo  treści  wezwania  i  obowiązku  wskazania  wartości  poszczególnych  składowych  wg. 

OPZ oraz Wzoru umowy. 

• pkt. D.II.1 pkt 51 - Opis przedmiotu Zamówienia winien świadczyć: 

51. Reprezentowanie 

zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, w tym także w 

procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie; 

• 52 ust 2 Projektu umowy winien świadczyć: 

„2. Do obowiązków wykonawcy należy również Koordynacja techniczna robót budowlanych w 

lokalach  najemców,  w  okresie  realizacji  umowy,  zgodnie  z  jej  postanowieniami,  jednak  nie 

dłużej niż do 90 dni licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych 

oraz  w  zakresie  wskazanym  w  załączniku  nr  2  do  umowy,  Roboty  budowlane  w  ramach 

realizacji Zadania Inwestycyjnego, będą prowadzone przy konieczności zachowania odprawy 

podróżnych,  z  uwzględnieniem  ich  bezpieczeństwa  oraz  w  sposób  umożliwiający 

nieprzerwane  korzystanie  z  kas  biletowych,  poczekalni, 

informacji, WC  począwszy  od  dnia 

przekazania terenu budowy WRB." 

Wskazane czynności nie zostały ujęte w przedstawionej przez wykonawcę kalkulacji kosztów 

pomimo  treści  wezwania  i  obowiązku  wskazania  wartości  poszczególnych  składowych  wg. 

OPZ oraz Wzoru umowy 

Wskazane  potwierdza,  iż  cena  oferty  nie  pokrywa  świadczeń  objętych  opisem  przedmiotu 

zamówienia dokonanym przez zamawiającego, a zatem jest ceną rażąco niską. 

Zarzuty w ramach zadania IV - 

zaniechanie barania rażąco niskiej ceny w odniesieniu do ofert 


Konsorcjum EUROBAU, 

Odwołujący  stwierdza,  iż  już  wstępna  analiza  oferty  konsorcjum  EUROBAU,  przy  przyjęciu 

założeń jakie do analizy zostały uwzględnione przez tego wykonawcę dla zadania II prowadzi 

do następujących wniosków: 

Założenia (jak dla zadania II): 

koszt czasu pracy Inżyniera Kontraktu, Inspektora konstrukcyjno-budowlanego 80 zł brutto 

za godzinę pracy, 

koszt czasu pracy pozostałych inspektorów 40 zł brutto za godzinę pracy, 

częstotliwość wizyt - 5 razy w tygodniu, 

okres pracy Inżyniera Kontraktu, Inspektora konstrukcyjno-budowlanego - 77 tygodni (okres 

realizacji i okres rozliczeń), to ilość wizyt 385, 

okres pracy pozostałych inspektorów - 64 tygodnie, to ilość wizyt 320, 

W ramach wyjaśnień ceny udzielonych dla zadania II Konsorcjum EUROBAU wyjaśnił, że w/w 

kwoty  zostały  obliczone  przy  założeniu,  że  koszt  pracy  Inspektorów  nadzoru  wynosi  40  zł 

brutto za godzinę pracy. Każdy z Inspektorów będzie na budowie pięć razy w ciągu tygodnia, 

czyli 345 razy w ciągu prowadzenia robót (69 tygodni x 5 wizyt). 

Analizując koszty planowanej do zaangażowania kadry ustalono: 

 dla wskazanego przez 

wykonawcę Inżynier Kontraktu. Inspektor konstrukcyjno-budowlany: 

odległość  do  miejsca  świadczenia  nadzoru:  87  km  w  jedną  stronę  (Lubiewo  Gdańskie  ul. 

Brzozowa 32- Jastarnia dworzec PKP), 

czas dojazdu do miejsca świadczenia nadzoru: 1 godzina 35 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 385 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej: 

koszt jednego dojazdu: 87 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 1,23 = 178,88 zł brutto, 

koszt dojazdów: 87 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 385 dojazdów x 1,23 = 68.868,00 zł brutto, 

- koszt czasu pracy (na budowie): 

385 wizyt x 1 godzina x 80 zł/godzinę = 30.800,00 zł brutto, 

 dla wskazanego przez 

wykonawcę Inspektora branży telekomunikacyjnej: 

odległość do miejsca świadczenia nadzoru: 89 km w jedną stronę (Gdańsk ul. Tomczaka 17- 

Jastarnia dworzec PKP), 

- czas doja

zdu do miejsca świadczenia nadzoru: 1 godzina 30 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 320 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży telekomunikacyjnej: 

koszt jednego dojazdu: 89 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 1,23 = 182,99 zł brutto, 

koszt dojazdów: 89 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 320 dojazdów x 1,23 = 58.556,82 zł brutto, 

koszt czasu pracy (na budowie): 320 wizyt x 1 godzina x 40 zł/godzinę = 12.800,00 zł brutto, 


 dla wskazanego przez 

wykonawcę Inspektora branży elektrycznej: 

odległość do miejsca świadczenia nadzoru: 85 km w jedną stronę (Gdańsk ul. Zamiejska 31-

Reda dworzec PKP ul. Gdańska), 

czas dojazdu do miejsca świadczenia nadzoru: 1 godzina 35 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 320 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży telekomunikacyjnej: 

- koszt jednego dojazdu: 85 km x 2 x 

0,8358 zł/1 km x 1,23 = 174,77 zł brutto, 

koszt dojazdów: 85 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 320 dojazdów x 1,23 = 55.925,05 zł brutto, 

koszt czasu pracy (na budowie): 320 wizyt x 1 godzina x 40 zł/godzinę = 12.800,00 zł brutto, 

 dla wskazanego przez wykonaw

cę Inspektora branży sanitarnej: 

odległość do miejsca świadczenia nadzoru: 61 km w jedną stronę (Choczewo ul. Świerkowa 

7- Jastarnia dworzec PKP), 

czas dojazdu do miejsca świadczenia nadzoru: 1 godzina 15 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 320 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży telekomunikacyjnej: 

koszt jednego dojazdu: 61 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 1,23 = 125,42 zł brutto, 

- koszt do

jazdów: 61 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 320 dojazdów x 1,23 = 40.134,45 zł brutto, 

koszt czasu pracy (na budowie): 320 wizyt x 1 godzina x 40 zł/godzinę = 12.800,00 zł brutto, 

 dla wskazanego przez 

wykonawcę Inspektora branży drogowej: 

odległość do miejsca świadczenia nadzoru: 77 km w jedną stronę (Gdańsk ul. Góralska 5- 

Jastarnia dworzec PKP), 

czas dojazdu do miejsca świadczenia nadzoru: 1 godzina 30 minut w jedną stronę, 

ilość nadzorów (dla częstotliwości 5 razy w tygodniu): razem 320 nadzorów, 

- czas trwania jednego nadzoru: jedna godzina, 

Razem koszt świadczenia usługi nadzoru w branży telekomunikacyjnej: 

koszt jednego dojazdu: 77 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 1,23 = 158,32 zł brutto, 

koszt dojazdów: 77 km x 2 x 0,8358 zł/1 km x 320 dojazdów x 1,23 = 50.661,52 zł brutto, 

koszt czasu pracy (na budowie): 320 wizyt x 1 godzina x 40 zł/godzinę = 12.800,00 zł brutto, 

Razem koszt dojazdów dla planowanej do zaangażowania kadry wynosi: 274.145,83 zł brutto 

kwota ta przekracza wartość złożonej oferty tj. kwotę 119.310,00 zł brutto. 

Razem  koszt  czasu  pracy  (na  budowie)  dla  planowanej  do  zaangażowania  kadry  wynosi: 

82.000,00 zł brutto, 

Ponadto przyjmując zgodnie z założeniami dla części II 

weryfikacja dokumentacji projektowej w 5 branżach: 5 x 2.000,00 zł = 10.000,00 zł brutto, 

koszt utrzymania zabezpieczenie należytego wykonania umowy 120 000,00 x 5% x 3%/rok 


x 3 lata = 540 zł brutto, 

koszt utrzymania polisy o.c. 500 zł brutto rocznie, co w skali 3 lat generuje koszty w wysokości 

1 500 zł brutto, 

Ogółem koszty bezpośrednie: 

274.145,83 zł + 82.000,00 zł + 10.000,00 zł + 540,00 zł + 1.500,00 zł = 368.185,83 zł brutto 

koszty  pośrednie,  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  z  tytułu  kosztów  bezpośrednich: 

36.818,58 zł brutto, 

zysk w wysokości ok. 8% od kosztów bezpośrednich i pośrednich: 8% x (368.185,83 zł + 

36.818,58 zł) = 32.400,35 zł 

Ogółem wartość oferty czyli koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + zysk (z uwzględnieniem 

przyjętych przez wykonawcę założeń dla części II) dla części IV powinna wynosić: 437.404,76 

zł brutto. Wartość ta nie zawiera kosztu elementów które dla części II zostały wskazane jako 

nieujęte w wycenie. 

Rażąco niska cena (Zadanie II) 

Wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust. 1 i 1a ustawy oznacza dla wykonawcy 

obowiązek 

wykazania, że zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej. 

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych obowiązek wykazania,  że oferta nie  zawiera  rażąco  niskiej ceny,  spoczywa na 

wykonawcy

.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest  więc  dostarczenie  wyczerpujących  wyjaśnień, 

które  w  pierwszej  kolejności  powinny  odnosić  się  do  wątpliwości  zamawiającego 

sformułowanych w wezwaniu. W przypadku, kiedy wezwanie dotyczy ceny oferty, wykonawca 

powinien odnieść się kompleksowo do zaoferowanej ceny, bowiem to wykonawca wszelkimi 

niezbędnymi  środkami  dostępnymi  w  danej  sprawie  i  uzasadnionymi  w  konkretnym  stanie 

faktycznym, powinien wykazać zamawiającemu, że jego cena nie jest rażąco niska, pomimo 

ziszczenia  się  określonych  ustawowych  przesłanek  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  w  jego 

ofercie. 

Istotne  jest,  aby  składane  wyjaśnienia  nie  miały  charakteru  ogólnego.  Celem  składanych 

wyjaśnień jest bowiem stworzenie u zamawiającego podstaw do stwierdzenia, że podejrzenie 

dotyczące  rażąco  niskiej  oferty  było  nieuzasadnione.  Na  konieczność  przedstawienia 

szczegółowych wyjaśnień dodatkowo wskazuje fakt, iż wykonawca zobowiązany jest nie tylko 

do sformułowania twierdzeń dotyczących ceny, ale również do przedstawienia dowodów na 

ich popa

rcie, tak aby na ich podstawie Zamawiający mógł zweryfikować złożone wyjaśnienia. 

Prawo zamówień publicznych nie określa katalogu dowodów, które wykonawca zobowiązany 

jest złożyć zamawiającemu w celu uzasadnienia racjonalności i rynkowej wyceny swojej oferty. 

Treść  wezwań  zamawiającego  z  17.03.2020  r.  opierała  się  na  art.  90  ust.  1  i  1a  ustawy. 

Oznacza  to,  iż  wykonawcy  mieli  obowiązek  złożyć  wyjaśnienia  oraz  załączyć  dowody 

dotyczące elementów ceny mających wpływ na jej wysokość w terminie wskazanym w ww. 


piśmie.  Przedstawione  wyjaśnienia  zawierały  jednak  w  większości  ogólne  informacje  a 

przedstawione  dowody  przez  ATR  obejmowały  wyłącznie  oferty  współpracy  Inspektorów 

nadzoru  na  zakresu  niezgodn

ie  (zawężone)  w  stosunku  do  wymagań  zamawiającego 

określonych w SIWZ a pozostali wykonawcy nie złożyli żadnych dowodów. 

Odwołujący  przytoczył  wyrok  KIO  z  9  czerwca  2014  r.,  sygn.  akt  KIO  1049/14.  Możliwość 

żądania  przez  zamawiającego  doprecyzowania  lub  szerszych  informacji  w  zakresie 

przekazanych  przez 

wykonawcę  wyjaśnień  znajduje  zastosowanie  jedynie  w  przypadku 

szczegółowego  i  konkretnego  udzielenia  przez  wykonawcę  wyjaśnień.  Natomiast,  jak 

wskazuje  się  w  orzecznictwie,  Zamawiający  nie  może  wzywać  wykonawcy  do 

uszczegółowienia  i  skonkretyzowania  ogólnikowych  twierdzeń  przedstawionych  w 

wyjaśnieniu. Odwołujący powołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 października 2014 r., 

sygn. akt KIO 2025/14. 

Celem  wyjaśnień  składanych  w  trybie  art.  90  ust.  1-3  ustawy  jest  uzyskanie  przez 

zamawiającego  informacji  o  cenotwórczych  składnikach.  Rolą  wykonawcy  jest  zatem 

przedstawienie tych składników i wykazanie indywidualnych czynników wpływających na to, 

że wykonawca mógł zaoferować tak niską cenę. wykonawca w wyjaśnieniach powinien zatem 

"wytłumaczyć" się ze składników ceny i czynników/okoliczności faktycznych pozwalających na 

zaoferowanie tak nisko wycenionych składników ceny. W przypadku złożenia w tym zakresie 

ogólnych  wyjaśnień,  które  w  żadnej  mierze  nie  potwierdzają  realności  ceny  oferty, 

zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, nie zaś wzywać go o przedstawienie 

wyjaśnień ponownie. 

Biorąc pod uwagę treść art. 90 ust. 1 ustawy i wystosowane przez zamawiającego 17.02.2020 

r.  wezwanie  o  wyjaśnienia  w  trybie  powyższego  przepisu,  należy  uznać,  że  wykonawca  - 

Konsorcjum EUROBAU nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami pozwalającymi zamawiającemu 

na dokonanie rzetelnej oceny, że złożona przez nich oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W 

związku  z  powyższym,  Zamawiający  naruszył  art.  90  ust.  3  ustawy  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty tego wykonawcy. 

Odwołujący  powołał  uchwałę  KIO/KU  3/17  z  dnia  27  stycznia  2017  r.  Konkludując, 

zastosowanie  trybu  wyjaśnień  w  oparciu  o  art.  90  ust.  1  ustawy  oznacza,  że  zamawiający 

p

owziął  wątpliwości  co  do  zaoferowanej  przez  wykonawcę  ceny,  co  niesie  ze  sobą  istotne 

konsekwencje, w postaci obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia kalkulacji ceny oferty oraz 

wykazania, przez 

przedstawienie stosownych dowodów, że cena oferty nie jest rażąco niska, 

a tym samym gwarantuje prawidłową realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Jednocześnie  zamawiający  zawsze  w  takim  przypadku  ma  obowiązek  dokonać  rzetelnej 

oceny złożonych wyjaśnień, nie może tym samym uznać, że wystarczające są jakiekolwiek 

wyjaśnienia  ogólne,  nie  poparte  dowodami,  czego  Zamawiający  w  odniesieniu  do  oferty 

Konsorcjum EUROBAU, w opinii 

odwołującego, zaniechał. 


Odwołujący  podkreślił,  iż  ewentualne  ponowne  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  w 

przedmiocie  ceny  w  tym  dowodów  winno  być  wystosowane  w  sytuacji,  gdy  złożone  przez 

wykonawcę wyjaśnienia i dowody na pierwsze wezwanie zamawiającego zrodziły po stronie 

zamawiającego  dalsze  wątpliwości,  które  wymagałyby  dodatkowego  wyjaśnienia  czy 

uszczegółowienia.  (Taka  sytuacja  w  niniejszym  postępowaniu  w  opinii  odwołującego  nie 

występuje).  Kolejne  wezwanie  wykonawcy  w  ww.  zakresie  nie  może  prowadzić  do 

bezpodstawnego  stworzenia  kolejnej  szansy  dla  wykonawcy,  który  złożył  wyjaśnienia  o 

wysokim  poziomie  ogólności,  nie  przedstawiając  przy  tym  żadnych  dowodów 

potwierdzających kalkulację ceny oferty. 

Skierowanie powtórnego  wezwania do  złożenia wyjaśnień  możliwe jest tylko w  szczególnie 

uzasadnionych  przypadkach  i  może  dotyczyć  wykonawcy,  który  rzetelnie  złożył  pierwsze 

wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u zamawiającego 

nowe wątpliwości. Ponowienie wezwanie nie może stanowić „ratowania" oferty, wówczas gdy 

wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami, 

wykonawca  ma  bowiem  obowiązek  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  na  pierwsze  wezwanie 

zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny jego oferty. 

Zamawiający  nie  może  wzywać  jednak  wykonawcy  kilkakrotnie  do  uszczegółowienia  i 

skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej, prowadziłoby to bowiem do 

naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  przez 

sugerowanie wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć. 

Nie  jest  dopuszczalne  ponowne  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień,  jeżeli  wykonawca  nie 

sprostał  wymaganiom  postawionym  w  pierwszym  wezwaniu,  nie  odniósł  się  do  wszystkich 

pytań  zamawiającego  bądź  złożył  wyjaśnienia  lakoniczne,  nie  poparte  odpowiednimi 

dowodami. 

Odwołujący powołał  wyrok KIO z 24.08.2017 r., sygn. akt: KIO 1637, sygn. akt: 

KIO 1673/17 oraz wyrok z 27.06.2019 r., sygn. akt: KIO 1060/19, wyrok KIO z 14.06.2016 r., 

sygn. akt: KIO 962/16, wyrok KIO z 06.09.2016 r., sygn. akt: KIO 1598/16, wyrok z dnia 25 

września  2018  r.  w  sprawie  KIO  1827/18  Brak  udzielenia  przez  wykonawcę  wyjaśnień  lub 

udziele

nie  wyjaśnień,  w  których  wykonawca  nie  udowodnił,  że  cena  oferty  nie  jest  rażąco 

niska,  obliguje  zamawiającego  do  odrzucenia  oferty.  Tym  samym  od  rzetelności  wyjaśnień 

wykonawcy zależy jego dalszy udział w postępowaniu. 

Warto  podkreślić,  iż  Zamawiający  nie  jest  uprawniony  do  domniemywania  jakichkolwiek 

okoliczności,  niestanowiących  treści  wyjaśnień,  za  pomocą  których  sam  wykonawca  nie 

opisuje  własnej  sytuacji  i  które  pozostają  nieudowodnione.  Pogląd  ten  jest  wielokrotnie 

powtarzany  w  orzecznictwie  KIO  (wyroki  KIO  o  sygn.  akt:  KIO  267/15,  KIO  2721/15,  KIO 

2813/15, KIO 2785/15, KIO 371/16, KIO 482/16, KIO 484/16, KIO 559/16, KIO 2406/15, KIO 

818/15,  KIO  925/15,  KIO  1410/15,  KIO  1415/15,  KIO  422/17,  KIO  416/17),  a  z  ich  treści 

wynika,  iż  wykonawca,  jako  podmiot  profesjonalnie  zajmujący  się  wykonywaniem  umów 


zawartych w trybie Pzp, powinien dołożyć wszelkiej staranności, aby wyjaśnienia w zakresie 

rażąco niskiej ceny były konkretne, rzetelne, zwięzłe i zawierające odpowiednie kalkulacje, a 

nie ogólne, uniwersalne, rozległe, bez przywołania niezbędnych dowodów. Podobnie w wyroku 

KIO o sygn. akt: KIO 1363/13 oraz wyrok KIO o sygn. akt: KIO 239/14. 

Podobnie prawidłowości ceny, mimo złożenia ogólnych i gołosłownych wyjaśnień, nie można 

wywodzić z tego, że różnice między cenami poszczególnych oferty nie są rażąco duże oraz z 

tego,  że  wartość  szacunkowa  zamówienia  została  zawyżona.  Podobnie  w  wyroku  KIO  z 

r„ sygn. akt: KIO 2637/18. 

Zaniechanie wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (zadanie IV) 

Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy 

w przypadku gdy cena całkowita oferty jest 

niższa  o  co  najmniej  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od 

towarów  i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 

które nie wymagają wyjaśnienia. 

Odwołujący przywołał opinię UZP pt. Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji oraz 

na pogląd. Po stronie zamawiającego powinny powstać wątpliwości i winien podjąć, mając na 

względzie analizę ujętą w pkt 2.2 niniejszego odwołania. 

Odwołujący powołał wyrok w sprawie KIO 367/17 z dnia 20.03.2017  

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, 

wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 21771: 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Na kanwie przywołanego przepisu  ustawy  weryfikacji  ofert  Konsorcjum EUROBAU  dokonał 


o

dwołujący,  stwierdzając,  iż  rzeczona  nie  pokrywa  kosztów  wykonania  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, a zatem zawiera rażąco niską cenę - 

cenę całkowicie nierealistyczną i nie do osiągnięcia. 

Zamawiający  wymagał  nadto,  zgodnie  z  zapisami  Rozdziału  VIII  SIWZ  zamawiający,  aby 

przedmiot umowy 

w zakresie zadania IV został zrealizowany w terminie: 

1) Etap I - Przygotowanie Inwestycji - w okresie od dnia zawarcia umowy z w

ykonawcą do dnia 

przekazania placu budowy wykonawcy 

Robót Budowlanych dalej zwanym „WRB” - planowany 

termin do 26 tygodni. 

2) Etap II - Realizacja Inwestycji - w okresie od dnia zawarcia umowy z WRB do dnia dokonania 

przez 

zamawiającego odbioru robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót  budowlanych  oraz  sporządzenia  Sprawozdania  Końcowego  z  realizacji  Zadania 

Inwestycyjnego  i  Rozliczenia  zadania  Inwestycyjnego  -  planowany  termin  do  77  tygodni 

(planowane 

terminy: do 64 tygodni realizacja robót + do 13 tygodni rozliczenie inwestycji). 

Zamawiający  przewidywał  okres  realizacji  robót  budowlanych  przez  RB  w  terminie  do  64 

tygodni od dnia zawarcia umowy z WRB. Zawarcie umowy z WRB zaplanował na III kwartał 

r.,  z  zastrzeżeniem,  że  dopuszcza  się  możliwość  późniejszego  rozpoczęcia  robót 

budowlanych (zawarcia  umowy  z WRB), jednak nie później  niż  o 6 miesięcy  a  wykonawca 

winien uwzględnić ryzyko zmiany terminu w swoim wynagrodzeniu i cenie oferty. 

Maksymalny okres realizacji z

amawiający ustalił do 129 tygodni (w tym 6 miesięcy, o których 

mowa w pkt 2 powyżej). 

Nadto  dla  realizacji  zadania  VI  z

amawiający  wymagał,  aby  wykonawcy  dysponowali 

inspektorem  nadzoru  w  branży  konstrukcyjno  -  budowlanej,  sanitarnej,  elektryczno  - 

elekrtroenergertcznej, telekomunikacyjnej i drogowej. Zamawiający jednocześnie nie dopuścił 

łączenia funkcji inspektora w branży konstrukcyjno - budowlanej z innymi branżami. 

Zgodnie zaś z Rozdziałem XVII SIWZ ryczałtowa cena ofertowa winna obejmować wszelkie 

koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  w  tym  ryzyko  wykonawcy  z  tytułu 

oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  wykonaniem  umowy,  niedoszacowanie, 

pominięcie  lub  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy.  A  także,  iż  w  przypadku 

pomini

ęcia przez wykonawcy przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w 

wynagrodzeniu  ryczałtowym,  wykonawcy  nie  przysługują  względem  zamawiającego  żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

C

ena oferty winna (musi) zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające  wprost  z  SIWZ,  jak  również  koszty  w  niej  nieujęte,  a  bez  których  nie  można 

wykonać zamówienia. 

Odwołujący,  wobec  zasadniczego  braku  danych  do  analizy  ceny  Konsorcjum  EUROBAU, 

przyjął założenia z wyjaśnień udzielonych w odniesieniu do zadania II. 

Odwołujący  dysponując  doświadczeniem  w  odniesieniu  do  wyceny  własnej  przedmiotu 


zamówienia  stwierdził,  iż  najbardziej  kosztogennym  składnikiem  oferty  winny  być 

wynagrod

zenia Inspektorów, ale również koszty ich dojazdów na teren budowy i pobytów. 

Z  przywołanego  Wykazu  osób  wynika,  iż  Konsorcjum  EUROBAU  przyjęło,  iż  przedmiot 

zamówienia będą realizowali (dla zadania II i IV) jako: 

Inspektor branży konstrukcyjno - budowlanej - pan K.Ł.; 

Inspektor branży instalacyjnej (elektryczny/ elektroenergetyczny) - pani D.D. 

3) Inspektor instalacyjny (sanitarny) - pan A.S. 

4) Inspektor telekomunikacyjny - pan J.S.G. 

Inspektor branży drogowej - pan C.K. 

Z  powyższego  oraz  analizy  dokonanej  w  pkt  2.2  wynika,  iż  cena  ofertowa  Konsorcjum 

EUROBAU, przy przyjętych założeniach, jest ceną rażąco niską; 

Opisana  sytuacja  z  całą  pewnością  wymaga  podjęcia  przez  zamawiającego  procedury 

wyjaśniającej, bowiem w przypadku, gdyby Konsorcjum EUROBAU nie wykazał szczególnych 

możliwości  i  szczególnych  ułatwień  w  realizacji  zamówienia,  które  aż  w  tak  daleko  idącym 

stopniu 

zoptymalizowały  jego koszty,  cenę należałoby  uznać  za rażąco  niską. Tym  samym 

oferta podlegałaby odrzuceniu. 

Niezależnie  od  powyższego  wycena  Konsorcjum  EUROBAU  nie  obejmuje  żadnej  rezerwy 

kosztowej oraz zysku, a także kosztów ogólnych rozumianych jako koszty np. polisy OC czy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odwołujący wskazał, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz 

sądów powszechnych, o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że 

przy  zachowaniu  reguł  rynkowych  wykonanie  umowy  przez  wykonawcę  byłoby  dla  niego 

nieopłacalne, oraz że rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od 

realiów  rynkowych.  Przykładem  może być  oferowanie towarów  poniżej  kosztów  zakupu lub 

wytworzenia albo oferowanie usług za symboliczną kwotę (tak w wyroku KIO z dnia 15.05.2012 

sygn. akt KIO 882/12 podzielono stanowisko wy

rażone w wyroku SO w Katowicach z dnia 30 

stycznia 2007 r. XIX Ga 3/2007). Podobne stanowisko wynika z wyroku KIO z dnia 10 czerwca 

2009  r.  KIO/UZP  684/09. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  potwierdza,  że  oceny  przesłanek 

zaoferowania rażąco niskiej ceny należy dokonywać w konkretnym przypadku, uwzględniając 

specyfikę danego przedmiotu zamówienia. Tym samym Izba podziela wyrażane wcześniej w 

orzecznictwie  KIO  stanowisko,  iż  „Dla  uznania,  że  cena  jest  rażąco  niską  konieczne  jest 

wykazanie,  że  przy  określonym  przedmiocie  zamówienia  nie  jest  możliwe  wykonanie 

zamówienia za oferowaną cenę,  bez  ryzyka ponoszenia strat  przez  wykonawcę.", (wyrok  z 

dnia 13 stycznia 2009 r. KIO/UZP 1492/08 Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie Zeszyt nr 

4  poz.  153).  Brak  uregulowania  ustawowych 

definicji  rażąco  niskiej  ceny  oraz  brak 

analogicznej  definicji  w  dyrektywach  jednoznacznie  wskazuje  na  indywidualność  tego 

zagadnienia. Każdy przypadek, ze względu na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji 


oraz  wartość  zamówienia  należy  rozpatrywać  indywidualnie  (tak  też:  postanowienie  Sądu 

Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2006 r. II Ca 2194/2005 niepubl.). 

W niniejszym przypadku, przy ocenie, czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska należy brać 

pod uwagę specyfikę zamówienia i trudności oraz ryzyka związane z jego realizacją, ponieważ 

wszystkie powyżej wyszczególnione okoliczności mają istotne znacznie przy wycenie kosztów 

przedmiotu  zamówienia  i  zrealizowania  go  w  sposób  należyty,  terminowo  i  z  zyskiem.  W 

ocenie 

odwołującego  cena  zaoferowana  przez  Konsorcjum  EUROBAU  oraz  Konsorcjum 

INWEST- 

WYBRZEŻE.  nie  uwzględnia  powyższych  czynników,  co  więcej  nie  jest 

wystarczająca na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z tym jak opisał go zamawiający 

w SIWZ. Odwołujący powołał wyrok KIO z dnia 30 lipca 2012r. (KIO 1506/12). 

Podsumowując,  wybór  oferty  Konsorcjum  EUROBAU  oraz  nieodrzucenie  jego  oferty  oraz 

oferty 

Konsorcjum 

INWEST-

WYBRZEZE  został  dokonany  przez  zamawiającego 

nieprawidłowo, z pominięciem procedur wynikających z przepisów ustawy, które zamawiający 

winien  podjęć,  bowiem  nie  zachodzi  tu  sytuacja  oczywistości  podstaw  niewątpliwych 

rozbieżności cenowych w ofertach. 

W konsekwencji zarówno oferta Konsorcjum EUROBAU, zawierają rażąco niską cenę i winna 

być przez zamawiającego odrzucona w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 ustawy, co powinno 

zostać poprzedzone stosownym badaniem - wezwaniem do wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 

a pkt 1) ustawy. 

W dniu 28 kwietnia 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  

W dniu 4 

maja 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosiło swój 

udział  Konsorcjum  EUROBAU  wnosząc  o  jego  oddalenie  oraz  wskazując,  że  oddalenie 

odwołania  jest  konieczne  dla  utrzymania  prawidłowości  w  trwającym  postepowaniu  o 

udzielenie  zam

ówienia.  Oferta  przystępującego  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza  i 

spełnia  postawione  przez  zamawiającego  warunki,  a  ewentualne  uwzględnienie  odwołania 

może  mieć  decydujący  wpływ  przy  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  i  jednocześnie  może 

pozbawić przystępującego zysku wynikającego z realizacji zamówienia. Podkreślił, ze złożone 

przez  niego  wyjaśnienia  potwierdzały,  że  oferty  zostały  skalkulowane  na  poziomie 

pozwalającym  na  należyte  wykonanie  zamówienia  i  nie  pozostawiły  wątpliwości  co  do 

rzetelności kalkulacji ofert. Zgłoszenie zostało podpisane przez właściciela firmy lidera. Lider 

działał w imieniu własnym i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu w dniu 28 kwietnia 

2020r. przez partnera. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu 

w dniu 4 maja 2020r.  

W dniu 9 czerwca 2020r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o: 

oddalenie odwołania w całości, z uwagi na bezzasadność podniesionej przez odwołującego 


argumentacji, 

zasądzenie  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  kosztów  postępowania,  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika - wg dokumentów, które zostaną przedłożone na rozprawie. 

Zamawiający wskazał, iż nie podziela przedstawionych przez odwołującego zarzutów i wnosi 

o oddalenie odwołania w całości, z uwagi na bezzasadność podniesionej przez odwołującego 

argumentacji  oraz  brak  potwie

rdzenia  twierdzeń  odwołującego  w  stanie  faktycznym,  co 

z

amawiający szczegółowo uzasadniania poniżej. 

Zamaw

iający,  po  zapoznaniu  się  z  treścią  odwołania,  w  żadnym  stopniu,  nie  podziela 

stanowiska przedstawionego przez o

dwołującego w odwołaniu, w szczególności z uwagi na 

fakt,  iż    najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu,  został  poprzedzony  wnikliwą  analizą 

dokumentów  i  wyjaśnień,  złożonych  przez  wykonawcę,  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

zamawi

ającego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, o czym poniżej. 

W pierwszej kolejności zamawiający wskazał, iż wbrew twierdzeniom odwołującego (str. 9/22 

o

dwołania),  odniósł  się  w  sposób  kompleksowy  i  rzetelny  do  złożonych  przez  wybranego 

wyk

onawcę  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  oraz  dokonał  szczegółowej  analizy 

złożonych  przez  wybranego  wykonawcę  wyjaśnień,  uznając,  iż  wszelkie  wątpliwości 

z

amawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny zostały wyjaśnione. Zamawiający wskazuje, i2 

sam  fakt,  iż  dokonana  przez  zamawiającego  analiza  nie  jest  tożsama  z  analizą  dokonaną 

przez 

odwołującego nie stanowi o nieprawidłowości działań zamawiającego. 

Zatem,  o

dnosząc  się  do  zarzutów  odwołującego  wskazujących  na  brak  ujęcia  w  ofercie 

wybranego wykonawcy 

wszystkich kosztów w zakresie przedmiotu zamówienia, zamawiający 

wskazał, iż nie sposób zgodzić się z argumentacją odwołującego. 

Zamawiający nie podziela  twierdzeń odwołującego w zakresie braku ujęcia przez wybranego 

wykonawcę kosztów: 

- dojazdu, 

- wsparcia 

zamawiającego przy prowadzeniu postępowań przetargowych na wybór WRB, 

- przygotowania procedur wskazanych w OPZ, 

- koordynacji techni

cznej najemców, - czy też zysku lub rezerwy finansowej, na co wskazał 

o

dwołujący. 

Z

amawiający zaznaczył, iż zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez wybranego wykonawcę 

wszystkie ww. koszty, zysk oraz rezerwa finansowa zostały ujęte w cenie złożonej przez niego 

oferty.  Świadczy  o  tym  treść  złożonych  przez  wybranego  wykonawcę  wyjaśnień  oraz 

sformułowania wskazane w złożonych wyjaśnieniach, w tym między innymi: 

„Analizując W/W czynniki należy stwierdzić, że zamawiający precyzyjnie określił w załączniku 

nr 2 do SIWZ 

— OPZ lit. D i E oraz projekcie umowy — stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ 

— zobowiązania Inżyniera Kontraktu.. Wszystkie zostały uwzględnione w cenie oferty:  

„Końcowa, oferowana cena wynika z wielu czynników i uwzględnia w szczególności:  


a) 

kalkulację  indywidualnych  stawek  za  pobyt  na  budowle  poszczególnych  inspektorów, 

będących członkami stałego zespołu, 

b) 

niskie  koszty  ogólne  firm  BNB  EUROBAU  K.Ł.  oraz  DIPRO  BUDOWNICTWO  I.H., 

prowadzenie kilku inwestycji w re

jonie. pozwalające na zminimalizowanie kosztów dojazdu 

d) 

wskaźnikowa, faktycznie realizowana, wartość usług nadzoru inwestorskiego do wartości 

robót  budowlanych  w  zamówieniach  publicznych  wynosząca  0,  5-5%  wartości  robót 

budowlanych”; 

„Przedstawiona powyżej kalkulacja jednoznacznie dowodzi, że przyjęta w ofercie cena jest 

przemyślana  i  gwarantuje  właściwe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  treścią 

SIWZ oraz z propo

zycją umowy, co wiece/ oferta na poziomie 119 310.00 zł brutto zapewnia 

nadwyżkę  finansową  w  wysokości  ok.  190/0,  w  której  zawarte  są  koszty  pośrednie,  w 

wysokości 400/0  wynagrodzenia z tytułu kosztów bezpośrednich oraz zysk w wysokości ok. 

8% od kosztów bezpośrednich i pośrednich"; 

„ W celu optymalizacji i racjonalizacji kosztów pośrednich przedsiębiorstw, BNB EUROBAU 

oraz  DIPRO  BUDOWNICTWO 

od  wielu  lat  pracuje  z  grupą  inspektorów  prowadzących 

jednoosobową,  pozarolniczą działalność  gospodarczą lub  zatrudnia inspektorów  na  umowę 

zlecenie.  Jako  średnie  wynagrodzenie  inspektorów  branży  instalacyjnej  sanitarnej 

elektrycznej,  teletechnicznej  i  dr

ogowej  w  kalkulacji  ceny  ofertowej,  przyjęto  40,00  zł 

brutto/godzínę, co przy założeniu 5 dni roboczych w tygodniu oraz 1h codziennej wizyty daje 

kwotę 200,00 zł brutto tygodniowo. Powyższe stawki są zaakceptowane przez osoby mające 

pełnić obowiązki inspektorów przy realizacji kontraktu, wynikają ze stałej współpracy z BNB 

EUROBAU  i  DIPRO  BUDOWNICTWO  oraz  były  wielokrotnie  stosowane  w  trakcie  trwania 

poprzednich zakończonych sukcesem realizacji"; 

„Stawki powyższe uwzględniają minimalne koszty związane z dojazdem do miejsca pracy, 

wynikające  z  faktu,  że  inspektorzy  mieszkają  w  bliskiej  okolicy  placów  budowy  oraz 

prowadzenia  robót,  co  pozwala  na  racjonalizację  i  obniżenie  kosztów  związanych  z 

transportem oraz czasu spędzonego na dojazdach, Stawka uwzględnia również fakt, iż praca 

inspektora  nadzoru  nie  wymaga  dodatkowych  nakładów  finansowych,  jest  pracą  głównie 

intelektualną.” 

W świetle powyższego, mając na uwadze złożone przez wykonawcę wyjaśnienia w zakresie 

rażąco niskiej ceny, zamawiający, dokonując ich szczegółowej analizy nie miał wątpliwości co 

do możliwości wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę. 

Złożone  przez  wykonawcę  (oferującego  najniższą  cenę)  wyjaśnienia,  rozwiały  wątpliwości 

zamawiającego  co  do  zaproponowanej  przez  niego  ceny  zamawiający,  dokonując 

szczegółowej analizy oraz oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień wskazuje, iż: 

nie uznał  ceny  zaoferowanej  przez  wybranego  wykonawcę  za cały  przedmiot  zamówienia 

jako ceny rażąco niskiej, nierealnej czy też ceny poniżej kosztów. W ocenie zamawiającego 


okoliczność,  iż  cena  oferty  odwołującego  odbiega  od  innych  cen  w  postępowaniu  nie 

uzasadnia stwierdzenia, że jest ona rażąco niska; 

• wziął pod uwagę fakt, iż w okolicznościach niniejszej sprawy mamy do czynienia z usługami 

intelektualnymi, niematerialnymi, których koszt zależy w dużej mierze od subiektywnej wyceny 

wartości  pracy  poszczególnych  osób,  która  jest  szczególnie  trudna  do  jednoznacznego 

wycenienia i jednocześnie uznania przedłożonej wyceny za rażąco niską; 

• wziął pod uwagę fakt, iż z uwagi na zaobserwowane w ostatnich miesiącach realia rynkowe 

ceny  uległy  obniżeniu,  a  przy  tym  żądane  wynagrodzenia  poszczególnych  wykonawców  w 

udzielonych już na rzecz zamawiającego zamówieniach, obecnie realizowanych, pozostają na 

poziomie  kwot  zaproponowanych  przez  wybranego 

wykonawcę,  zapewniając  w  pełni 

kompleksowe wykonanie zamówień na najwyższym poziomie. Co więcej, zamawiający, biorąc 

pod  uwagę  posiadane  doświadczenie  związane  z  licznymi  inwestycjami,  na  których 

świadczone są usługi dotyczące nadzoru inwestorskiego z pełną odpowiedzialnością uznał, iż 

wybrany  wykonawca 

będzie  w  stanie  wykonać  zaoferowane  przez  siebie  usługi  za  kwotę 

określoną  w  ofercie.  O  powyższym  świadczą  chociażby  oferty  innych  wykonawców, 

wybranych  na  podobnych  inwestycjach 

zamawiającego,  którzy  w  swym  zakresie  posiadają 

identyczny  zakres  obowiązków  oraz  świadczą  obecnie  na  rzecz  zamawiającego  usługi 

nadzoru w 

sposób należyty. Dla przykładu zamawiający wskazał na takie inwestycje jak: 

-  Imbramowice 

—  dworzec  kolejowy  o  pow.  151,25  ma ,  zakres  usług  —  jak  w  niniejszym 

postępowaniu, cena za realizację - 99 990,00 zł bruttot  

-  Smolec

—  dworzec  kolejowy  o  pow.  810,34  m2,  zakres  usług  —  jak  w  niniejszym 

postępowaniu, cena za realizację -178 115,30 zł brutto,  

-  Ja

strząb  -  dworzec  kolejowy  o  pow.  800,45  ma,  zakres  usług  —  jak  w  niniejszym 

postępowaniu, cena za realizację - 227 550,00 zł brutto,  

-  Malczyce  - 

dworzec  kolejowy  o  pow.  880,15  m2,  zakres  usług  —  jak  w  niniejszym 

postępowaniu, cena za realizację -195 570,00 zł brutto, 

natomiast pow. dworca k

olejowego w Redzie objęta przebudową wynosi 398.9 m2. 

(Umowy z wykonawca

mi usług nadzoru dla ww. dworców stanowią załącznik nr 5 do niniejszej 

odpowiedzi na odwołanie). 

• nie posiada wątpliwości w zakresie opłacalności wykonania zamówienia przez wykonawcę 

przy zaoferowaniu przez n

iego najniższej ceny oferty; 

nie  uznał,  iż  cena  zaoferowana  przez  wybranego  wykonawcę  jest  ceną  nierealistyczną, 

nieadekwatną  do  zakresu  i  kosztów  prac  składających  się  na  przedmiot  zamówienia, 

zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie 

jest ceną rynkowa, tzn. generalnie niewystępującą na rynku, na którym ceny wyznaczane są 

m.in. poprzez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży — wręcz przeciwnie — 

zamawiający  wskazał,  iż  wykonanie zamówienia  za przedmiotową cenę jest  jak  najbardziej 


realne i możliwe - bowiem realizowane obecnie na rzecz  zamawiającego usługi w zakresie 

inżyniera  kontraktu  są  świadczone  w  sposób  profesjonalny,  za  ceny  na  poziomie,  jaki 

zaoferował wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca; 

• nie uznał, iż cena zaoferowana przez wybranego wykonawcę jest ceną oderwaną całkowicie 

od realiów rynkowych (wartości rynkowej), która to wartość rynkowa przedmiotu zamówienia, 

obejmująca  jego  pełny  zakres  i  wszystkie konieczne  do  jego wykonania nakłady kosztowe, 

ustalana  przez 

zamawiającego  przez  porównanie  cen  występujących  w  danej  branży  dla 

określonych usług, stanowiła punkt odniesienia dla zamawiającego przy badaniu ceny rażąco 

niskiej. 

W konsekwencji powyższego, wbrew twierdzeniom odwołującego, zamawiający nie posiadał 

jakichkolwiek podstaw do występowania do wykonawcy o ponowne złożenie wyjaśnień w celu 

ich uzupełnienia czy doprecyzowania. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  wskazanych  przez  odwołującego  w  odwołaniu  zamawiający 

wskazuje, iż w okolicznościach niniejszej sprawy nie doszło do naruszenia przepisów ustawy, 

w tym wskazywanych przez 

odwołującego, tj.: 

1. art. 7 ust. 1 w zw. z att 91 ust. 1 ustawy Pzp 

— poprzez przeprowadzenie postępowania o 

udzielenie  zamówienia  w  sposób  nie  zapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i 

równego traktowania wykonawców: 

Zamawiający wskazuje, iż przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców 

oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  W  sytuacjach  określonych 

przepisami  ustawy  (

o  czym  mowa  w  dalszej  części),  zamawiający  przeprowadził  wszelkie 

czynności,  co  do  których  realizacji  był  zobowiązany  przepisami  ustawy,  dokonując  analizy 

złożonych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w sposób szczegółowy i kompleksowy. 

Natomiast sam fakt, iż ocena dokonana przez  zamawiającego na postawie ww. analizy nie 

odpowiada  ocenie 

odwołującego  nie  świadczy  w  żadnej  mierze  o  naruszeniu  przez 

zamawiającego przepisów ustawy. 

Ponadto  z

amawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zgodnie  z  kryterium  oceny 

ofert, które zostało określone w SIWZ i którym była najniższa cena oferty. 

2. art 7 ust, 3 w zw. z art. 91 ust 1 ustawy 

— przez wybór wykonawcy niezgodnie z przepisami 

ustawy, 

Zamawiający  wskazał,  iż  zgodnie  z  przepisami  ustawy  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej 

ofer

ty  w  celu  udzielania  zamówienia  w  tym  zgodnie  z  kryterium  oceny  ofert,  które  zostało 

okr

eślone w SIWZ i którym była najniższa cena oferty. 

3, art. 90 ust. 1, la, 2 i 3 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 i 4 oraz w zw. z art 7 ust. 1 i 3 ustawy 

poprzez  uznanie  wyjaśnień  złożonych  przez  Konsorcjum  EUROBAIJ  za  wystarczające  j 

„obalające” podejrzenie „rażąco niskiej ceny” złożonej oferty, a w konsekwencji zaniechanie 


odrzucenia oferty tego wykonawcy w sytuacji, gdy wg 

odwołującego nie rozwiał on wątpliwości 

zamawiającego w zakresie ceny oferty i nie pozbawił jej przymiotu rażąco niskiej oraz wybór 

oferty  j

ako  najkorzystniejszej,  względnie  art.  90  ust.  1  i  la  ustawy  przez  zaniechanie 

ponownego  wezwania  Konsorcjum  EUROBAU  w  powołanym  trybie  do  złożenia  wyjaśnień 

szczegółowych wraz z dowodami na ich poparcie. 

Zamawiający wskazał, iż zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w sytuacji, gdy zaoferowana cena 

lub koszt, lub ich ist

otne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z 

odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

or

yginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U,  z  2018  r,  poz.  2177);  2)  pomocy  publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3)  wynikaj

ącym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

Nadto,  w 

przypadku,  gdy  cena  całkowita  oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od  wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o  których  mowa  powyżej,  chyba  że 

rozbie2ność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

Ww. obowiązki, wynikające z przepisów ustawy zamawiający w pełni zrealizował. Nie sposób 

zatem  zarzucać  zamawiającemu  naruszenie przepisów  ustawy,  w  sytuacji, gdy  wypełniając 

obowiązki wynikające z przepisów prawa, zamawiający dokonuje odmiennej niż odwołujący 

oceny  złożonych  przez  wybranego  wykonawcę  wyjaśnień.  Powyższe  nie  prowadzi  do 

naruszenia przez 

zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 i 4 oraz w zw. z art 7 ust 1 i 3 ustawy 

przez  uznanie  wyjaśnień  złożonych  przez  Konsorcjum  EUROBAU  za  wystarczające  i 

„obalające” podejrzenie „rażąco niskiej ceny” złożonej oferty, a w konsekwencji zaniechanie 

odrzucenia oferty tego wykonawcy w sytuacji, gdy wg 

odwołującego nie rozwiał on wątpliwości 

zamawiającego w zakresie ceny oferty i nie pozbawił jej przymiotu rażąco niskiej oraz wybór 

oferty jako najkorzystniejszej. 


Odnosząc  się  do  twierdzeń  i  zarzutów  odwołującego,  zamawiający  wskazał,  iż  w  ocenie 

zamawiającego  zarzuty  co  do  braku  ujęcia  w  cenie  złożonej  oferty  przez  wybranego 

wykonawcę kosztów określonych przez zamawiającego w SIWZ, OPZ oraz wzorze umowy są 

całkowicie  nieuzasadnione.  Zamawiający  wskazuje,  iż  uznał  za  zasadne  i  wystarczające 

wyjaśnienia wykonawcy w zakresie, w jakim wykonawca między innymi wskazał, iż: 

„Wynagrodzenie inspektorów na etapie I — przygotowanie inwestycji, w związku z faktem że 

ic

h  główne  zadania  ograniczają  się  do  dokonania  weryfikacji  przekazanej  przez 

zamawiającego  dokumentacji  projektowej,  co  za  tym  idzie  mają  charakter  krótkotrwały, 

przyjęto w formie ryczałtu, wynoszącego 2 000, 00 zł brutto. Stawki powyższe uwzględniają 

minimalne koszty związane z dojazdem do miejsca pracy, wynikające z faktu, Ze inspektorzy 

mieszkają w bliskiej okolicy placów budowy oraz prowadzenia przez firmę kilku inwestycji, go 

pozwala  na  racjonalizację  i  obniżenie  kosztów  związanych  z  transportem  oraz  czasu 

spędzonego na dojazdach. Stawka uwzględnia również fakt. iż praca inspektora nadzoru nie  

wymaca  dodatkowych  nakładów  finansowych.  Jest  pracą  głównie  intelektualną.  Dla  tak 

przyjętych stawek jednostkowych wyliczono wynagrodzenia, poszczególnych inspektorów, w 

okresie całego procesu budowlanego przy założeniu, zgodnym z treścią, pkt, 1, roz VIII SIWZ, 

że  Inżynier  Kontraktu  swoje  obowiązki,  w  ramach  etapu  Il  —  Realizacja  inwestycji,  będzie 

wypełniał przez okres do 82 tygodni, z tym że prace budowlane zakończą się przed terminem 

rozliczenia  inwestycji,  w  okresie  69  ty

godni,  co  przyjęto  jako  maksymalny  okres  pełnienia 

nadzoru branżowego inspektorów nadzoru inwestorskiego (założono najbardziej negatywny 

przypadek, w którym prace wszystkich branż będą prowadzone równolegle, przez cały okres 

trwania  R

obót  Budowlanych,  co  jest  jednoznaczne  z  zaangażowaniem  branżowych 

inspektorów). ” 

Ponadto  z

amawiający  przeanalizował  oraz  wziął  pod  uwagę  całościowe  wyjaśnienia 

wykonawcy

, na co już wskazano powyższej w treści niniejszego pisma.  

Jeśli  chodzi  o prawidłowość dokonanej  przez  zamawiającego  analizy  w  zakresie wyjaśnień 

dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  należy  wskazać,  iż  także  zgodnie  z  aktualnym 

orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej:  KIO)  zasługują  one  na  uwzględnienie  – 

zamaw

iający powołał się na wyrok KIO z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1718/09, 

wyrok z dnia 5 marca 2020 r., sygn. akt KIO 365/20.  

Przy braku takiej legalnej definicji "rażąco niskiej ceny" orzecznictwo sądów okręgowych oraz 

Krajowej  Izby  Odwoławczej,  a  wcześniej  orzecznictwo  arbitrażowe,  wypracowało  pewne 

cząstkowe lub opisowe rozumienie tego pojęcia. I tak w wyroku Izby z 28 marca 2013 r. (sygn. 

akt KIO 592/13) zauw

ażono, że o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste 

Est, że przy zachowaniu reguł rynkowych "'konanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego 

nieopłacalne. Ponadto w wyroku z 4 sierpnia 2011 r. (sygn. akt KIO 1562/11) wskazano, że 

cena rażąco piska w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego 


war

tości, a rzeczona różnica nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi 

danemu  wykonawcy.  bez  strat  i 

finansowania  wykonania  zamówienia  z  innych  źródeł  niż 

wynagrodzenie  umowną  zamówienie  to  wykonać.  W  podsumowaniu  stwierdzono,  że  cena 

ra

żąco niska test ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających 

się  na  dany  przedmiot  zamówienia.  zakładającą  wykonanie  zamówienia  poniżej  jego 

rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest  ceną .rynkową tzn. generalnie niewystępującą 

na  rynku.  na  którym  ceny  wyznaczane  są  m.in.  poprzez  ogólną  sytuacje  gospodarczą 

panującą  w  danej  branży  i  lei  otoczeniu  biznesowym.  postęp  technologiczno-organizacyjny 

oraz  obecność  i  funkcjonowanie  uczciwej  konkurencji  podmiotów  racjonalnie  na  nim 

działających.  Podobnie  zamawiający  powołał  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach  z  30 

stycznia 2007 r. (sygn. akt XIX Ga 3/07). 

Natomiast Sąd Okręgowy w Krakowie w uzasadnieniu 

wyroku z 23 kwietnia 2009 r. (sygn. akt XII Ga 88/09) wskazał następujące koteria określające 

cenę rażąco niską: 

odbieganie całkowitej ceny oferty od cen obowiązujących na danym rynku w taki sposób, że 

nie ma możliwości realizacji zamówienia przy założeniu osiągnięcia zysku; 

zaoferowanie ceny, której realizacja nie pozwala na utrzymanie rentowności wykonawcy na 

tym zadaniu; 

niewiarygodność ceny z powodu oderwania jej od realiów rynkowych. 

Ponadto  w  opinii  prawnej  Urzędu  Zamówień  Publicznych  dotyczącej  ceny  rażąco  niskiej 

(opublikowanej  w  serwisie  internetowym  UZP)  zbieżnie  z  powyższym  wskazano,  m.in.,  że 

ustawa  wprowa

dzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco 

niskiej ceny, nie precyzuje jednak tego 

pojęcia. Nie definiują go również przepisy dyrektyw Unii 

Europejskiej  będące  u  podstaw  przedmiotowej  regulacji.  Znaczenia  tego  wyrażenia  nie 

wyjaśnia również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Mając na względzie 

cel przedmiotowej regulacji wydaje się, iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z 

ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. 

Oznacza  to  cenę  znacząco  odbiegającą  od  cen  przyjętych,  wskazującą  na  fakt  realizacji 

zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. 

Pomimo generalnej adekwatności powyższych definicji, występowanie w nich, po pierwsze - 

nieostr

ych  terminów  definiujących  (takich  jak  "nierealistyczność”,  "niewiarygodność”, 

"nieadekwatność". "znaczne odbieganie” etc.), po drugie - terminów niewyraźnych (takich jak 

"nieopłacalność”,  "koszt  wytworzenia”,  "rentowność  na  zadaniu"),  powoduje,  że  mają  one 

ograniczoną  przydatność  przy  rozstrzyganiu  konkretnych  przypadków  wystąpienia  rażąco 

niskiej  ceny.  W  szczególności  powyższe  definicje  nie  wyjaśniają,  jakiego  rodzaju  koszty 

przedsiębiorstwa  ma  pokrywać  cena  ofertowa  ani  nie  wskazują  do  jakich  wskaźników  lub 

progów rentowności postulat opłacalności ceny się odnosi (np. w jakim stopniu zaoferowana 

cena  ma  wpływać  na  wynik  finansowy  całej  jednostki  lub  jej  inne  wskaźniki  ekonomiczne, 


chociażby wskaźniki płynności finansowej). Wydaje się. że co do zasady rażąco niską będzie 

cena  niepokrywająca  średniego  jednostkowego  kosztu  zmiennego  wykonania,  czyli 

pogarszająca  wynik  finansowy  przedsiębiorstwa.  Zawsze  jednak  konieczne  jest,  aby  cena 

oferty była rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a dokładniej - jak wynika z 

przywołanych  powyżej  wypowiedzi  orzecznictwa  i  opinii  UZP  -  jego  wartości  rynkowej.  W 

konsekwencji  wartość  rynkowa  przedmiotu  zamówienia,  obejmująca  jego  pełny  zakres  I 

wszystkie  konieczne  do  jego  wyko

nania nakłady kosztowe,  ustalana  przez  porównanie cen 

występujących  w  danej  branży  dla  określonego  asortymentu,  stanowić  będzie  punkt 

odniesienia dla ceny rażąco niskiej. 

W  świetle  powyższego  Zamawiający  uznał,  iż  wyjaśnienia  wykonawcy,  który  zaoferował 

na

jniższą  ceną  były  na  tyle  konkretne  i  szczegółowe,  iż  na  ich  podstawie  zamawiający 

dowiedział  się,  jakle  okoliczności  (tj.  wymienione  w  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny) 

spowodowały  obniżenie  ceny  oferty  wybranego  wykonawcy  w  porównaniu  do  innych  ofert. 

Z

amawiający  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  nie  był  zobligowany,  aby  domniemywać 

jakiekolwiek okoliczności związane z ceną wybranego wykonawcy, uznając je za szczegółowe, 

wskazujące  na  koszty  poszczególnych  elementów  wynagrodzenia,  uwzględniające  rezerwę 

oraz  zysk.  Przedstawiona  przez  wybranego 

wykonawcę  argumentacja  pozostaje  dla 

zamawiającego  rzetelna  I  wiarygodna.  W  żadnym  przypadku  zamawiający  nie  uznał,  aby 

wyjaśnienia wykonawcy, w zakresie rażąco niskiej ceny były gołosłowne czy też lakoniczne — 

wręcz  przeciwnie  —  w  ocenie  zamawiającego  złożone  wyjaśnienia  w  pełni  rozproszyły 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  należytej  realizacji  zamówienia  przez 

wybranego 

wykonawcę.  Zatem  zamawiający  uznał  złożone  wyjaśnienia  za  wystarczające  i 

uzasadniające zaproponowaną przez wykonawcę cenę. 

Odnosząc się zarzutów odwołującego dotyczących zadania IV, zamawiający wskazał, iż nie 

podziela  przedstawionych  przez 

odwołującego  zarzutów  i  wnosi  o  oddalenie  odwołania  w 

całości, z uwagi na bezzasadność podniesionej przez odwołującego argumentacji oraz brak 

potw

ierdzenia twierdzeń odwołującego w stanie faktycznym. 

Dokonując  analizy  złożonych  ofert,  zamawiający  uznał,  iż  w  zadaniu  nr  IV  średnia 

ar

ytmetyczna wszystkich złożonych ofert w ramach zadania nr IV wynika z zawyżonych cen 

ofert pozostałych wykonawców: 

  Konsorcjum Rybka 

NBQ sp. z o.o., których oferty w ramach Zadania nr IV są kilkukrotnie wyższe od wartości 

zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przez 

zamawiającego przed wszczęciem postepowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy. 

Zatem,  w  ocenie 

zamawiającego,  oferty  złożone  przez  pozostałych  Wykonawców:   

Konsorcjum Rybka, NBQ sp. z o.o. w ramach zadania 

nr IV wpłynęły na zawyżenie średniej 

arytmetycznej ws

zystkich złożonych ofert, a zatem spowodowały, iż oferty wykonawców: 


  Konsorcjum EUROBAU 

  Konsorcjum Inwest 

— Wybrzeże 

Konsorcjum ALFA okazały się o ponad 30 % niższe od średniej arytmetycznej. 

Poniżej zamawiający przedstawił szczegółowe wyliczenia w zakresie: 

Oferty złożonej przez wykonawcę: Konsorcjum ALFA 

niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert o ponad 39,44% natomiast, 

od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp jest wyższa o ponad 

Oferty złożonej przez wykonawcę: Konsorcjum EUROBAU 

niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert o ponad 63,29% natomiast, 

od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP jest wyższa o ponad 

Oferty złożonej przez wykonawcę: Konsorcjum INWEST — WYBRZEŻE 

niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert o ponad 40,20% natomiast, 

od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP jest wyższa o ponad 

Ponadto zamawiający wskazał, iż obowiązek wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej 

ceny  w  przypadku  zajścia  procentowej  przesłanki  nie  jest  jednak  bezwzględny,  Zgodnie  z 

treścią art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy, który stanowi, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia”.  Z  sytuacją  taką  mamy  czynienia  w 

przedmiotowym  postepowaniu  gdzie  zaoferowanie  przez  ww.  wyk

onawców  cen  nadmiernie 

wysokich, których uwzględnienie przy ustalaniu średniej arytmetycznej cen powoduje, że cena 

ww. pozo

stałych ofert jest niższa od tej średniej o 30%. 

W ocenie 

zamawiającego rozbieżności w zakresie cen złożonych ofert wynikały z okoliczności 

oczywistych,  nie  wymagających  wyjaśnienia.  W  świetle  powyższego  zamawiający,  po 

zapoznaniu  się  z  treścią  odwołania,  w  żadnym  stopniu,  nie  podziela  stanowiska 

przedstawionego przez 

odwołującego w odwołaniu. 

W okolicznościach niniejszej sprawy zamawiający nie uznał, aby zaoferowana cena, koszt, lub 

ich istotne części składowe wydały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia 

ani  też  nie  uznał  aby  wzbudziły  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Jednocześnie  zamawiający  uznał,  iż  mimo,  że  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  cena 


całkowita  oferty  wybranego  wykonawcy  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  to  rozbieżność  ta  wynika  z  okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, jak wyżej wskazano- 

Zamawiający odwołał się do wyroku z dnia 14 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2499/18, wyroku 

z dnia 10 marca 2020 r, , sygn. akt KIO 398/20,  wyroku z dnia 5 marca 2020 r., sygn. akt KIO 

Mając  na  uwadze  powyższe  oraz  bacząc  na  przepis  art.  90  ust.  1a  ustawy, 

zamawiający stwierdził, iż ustawodawca wskazał na szczególne przypadki, w których żądanie 

złożenia wyjaśnień może być konieczne. Te szczególne przypadki ustawodawca odniósł do 

wartości  matematycznie  przeliczanych.  pozostawiając  jednak  zamawiającym  możliwość  ich 

oceny  w  konkretnym  przypadku.  Analiza  treści  ww.  przepisu  pozwala  stwierdzić,  iż 

zamawiający  jest  obowiązany  żądać  od  wykonawcy  udzielenia  stosownych  wyjaśnień 

każdorazowo,  Ady  tylko  poweźmie  wątpliwości  co  do  zaoferowanej  ceny  pod  względem 

rażącego  zaniżenia.  Zgodnie  z  jednolitym  poglądem  doktryny  wskazano,  iż  ,podkreślenia 

wymaga,  że  sformułowanie  «budzą  wątpliwości»  wskazuje  na  wrażenie  zamawiającego 

charakteryzujące się dużym stopniem subiektywności, Ustawa w tym zakresie nie wymienia 

żadnych  przesłanek  uzasadniających  konieczność  wezwania  wykonawcy  do  złożenia 

wyjaśnień.  Zamawiający  może  powziąć  wątpliwości  w  oparciu  o  szereg  czynników,  w  tym 

doświadczenie nabyte przy udzielaniu  tego rodzaju usług, znajomość cen obowiązujących na 

rynku.  ceny  innych  ofert  złożonych  w  postępowaniu  itp.  Niemniej  czynność  wezwania 

wykonawcy do złożenia wyjaśnień nie powinna być dokonywana «na wszelki wypadek» czy 

też «z ostrożności». ale powinna opierać się na wystąpieniu okoliczności określonych w art. 

90 ust, 1 lub ust. 1a ustawy". 

Dodatkowo należy wskazać, iż zagadnienie braku podstaw prawnych wezwania wykonawcy 

do wyjaśnień oraz odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny było przedmiotem wyroku 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 października 2018 r., sygn. akt KIO 1886/18. Powyższe 

rozważania  oraz  wyroki  w  pełni  odnoszą  się  do  okoliczności  niniejszej  sprawy  —  należy 

bowiem  wskazać,  iż  wartość  zamówienia  ustalona  przez  zamawiającego  z  należytą 

starannością jest wartością w której mieści się cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza. Co 

więcej,  zamawiający,  biorąc  pod  uwagę  posiadane  doświadczenie  związane  z  licznymi 

inwestycjami,  na  których  świadczone  są  usługi  dotyczące  nadzoru  inwestorskiego  z  pełną 

odpowiedzialnością  uznał,  iż  wybrany  wykonawca  będzie  w  stanie  wykonać  zaoferowane 

p

rzez siebie usługi za kwotę określoną w ofercie. O powyższym świadczą chociażby oferty 

innych  wykonawców,  wybranych  na  podobnych  inwestycjach,  którzy  w  swym  zakresie 

posiadają  identyczny  zakres  obowiązków  oraz  świadczą  obecnie  na  rzecz  zamawiającego 

usługi nadzoru w sposób należyty. 

Dla przykładu zamawiający wskazał na takie inwestycje jak: 

-  Imbramowice 

—  dworzec  kolejowy  o  pow.  151,25  mz  ,  zakres  usług  —  jak  w  niniejszym 


postępowaniu, cena za realizację - 99 990,00 zł brutto,  

-  Smolec

—  dworzec  kolejowy  o  pow.  810,34  m2  ,  zakres  usług  —  jak  w  niniejszym 

postępowaniu, cena za realizację -170 115,30 zł brutto,  

Jastrząb  -  dworzec  kolejowy  o  pow.  800,45  m2,  zakres  usług  —  jak  w  niniejszym 

postępowaniu, cena za realizację - 227 550,00 zł brutto, 

 -  Malczyce  - 

dworzec  kolejowy  o  pow.  880,15  m2,  zakres  usług  —  jak  w  niniejszym 

postępowaniu, cena za realizację -196 570,00 zł brutto, przy czym pow. dworca kolejowego w 

Jastarni wynosi 250,40 ma. 

(Umowy z wykonawca

mi usług nadzoru dla ww. dworców stanowią załącznik nr 5 do niniejszej 

odpowiedzi na odwołanie). 

Zamawiający uznał, że oferta wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą cenę odpowiada 

wymaganiom 

zamawiającego, zaś wybrany wykonawca będzie w stanie wykonać w sposób 

należyty przedmiot zamówienia za zaoferowaną cenę. 

Przystępujący  wniósł  o  oddalenie  odwołania  i  przedstawił  pisemne  stanowisko,  w  którym 

podniósł,  że  argumenty  odwołującego  są  niezgodne  z  rzeczywistością  a  przyjęta  przez 

o

dwołującego  kalkulacja  stawek  dojazdu  do  miejsca  świadczenia  przez  członków  zespołu 

p

rzystępującego  usługi  intelektualnej  jaką  jest  nadzór  inwestorski,  znacząco  odbiega  od 

przyjętej przez przystępującego formy organizacyjnej. 

W przedstawionej przez o

dwołującego w pkt. 2.1 i 2.2 kalkulacji kosztów dojazdu przyjęto, że 

każdy  z  inspektorów  dojeżdża  do  miejsca  świadczenia  usługi  własnym  samochodem 

osobowym, o poj. silnika pow. 900 cm3 (na to wskazuje przyjęta stawka kilometrówki równa 

0,8358  zł/l  km).  Zespół  inspektorów  przystępującego  przyjeżdża  na  miejsce  świadczonej 

usługi  wspólnym  transportem,  zapewnionym  przez  właściciela  BNB  EUROBAU  K.Ł., 

wskazanego  w  ramach  przedmiotowego  postępowania  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera 

Kontraktu, pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru br. konstrukcyjno-budowlanej. 

Koszty amortyzacji i paliwa 

osobowego, którym porusza się zespół Przystępującego, stanowią 

koszty  ogólne  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  Biuro  Nadzoru  Budowlanego 

EUROBAU 

K.Ł.,  częściowo  wchodzą  w  skład  kosztów  pośrednich  realizacji  przedmiotowej 

usługi,  wskazanych  w  kalkulacji  wynagrodzenia,  zawartych  w  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej 

ceny przedłożonych zamawiającemu w dniu 20.02.2020 

Pon

adto,  w  związku  z  możliwością  wystąpienia  konieczności  przyjazdu  poszczególnych 

inspektorów  nadzoru  na  teren  budowy  osobno,  np.  w  ramach  odbioru  robót  ulegających 

z

akryciu,  wystąpieniu  problemów  realizacyjnych  lub  na  wezwanie  zamawiającego, 

p

rzystępujący przyjął w kalkulacji wynagrodzenia, że każdy z inspektorów nadzoru, w ramach 

koszt

ów pośrednich otrzymuje zwrot 20-25% kosztów biletu miesięcznego, na korzystanie ze 

środków transportu publicznego tj. kolei metropolitalnej, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 


oraz  PKP  Przewozy  Regionalne 

—  Polregio.  Wartość  zwrotu  przyjętego  w  ramach 

przedmiotowego  postępowania  wynika,  z  nadzorowania  równolegle  kilku  inwestycji  na 

obszarze  Gdańska,  Gdyni  i  Pucka,  co  biorąc  pod  uwagę  zwrot  z  tytułu  świadczenia  usługi 

nadzoru inwestorski

ego na każdej z budów daje 100% zwrotu kosztów dojazdu. 

Przystępujący obecnie prowadzi jako Inżynier Kontraktu lub sprawuje nadzór inwestorski nad 

następującymi realizacjami: 

l, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu puckiego w ramach projektu 

„Morze zysku z Eko odzysku” — umowa nr WZ.272.7A.2017 z dnia 01.08.2017 r. 

Prze

widywany termin ukończenia realizacji umowy 30.09.2020 r., lokalizacja miasto Puck. 

Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni — 

etap 1- umowa nr KB/655/U1/68-W/2019 z dnia 07.10.2019 r. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy 01.03.2021 r., lokalizacja miasto Gdynia. 

4.  Termomoderniza

cja  obiektów  Samorządu  Województwa  Pomorskiego  szpitale 

psychiatryczne  i  stacje  pogotowia  ratunkowego 

—  umowa  nr  608/U/19  z  dnia 

12.09.2019 r. oraz umowa nr 56/U/2020 r. z 05.02.2020 r. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy 30.07.2021 r., lokalizacja miasto Gdańsk 

Dodatkowo,  odwołujący  błędnie  przyjął  miejsce  zamieszkania  p.  A.S.,  skierowanego  przez 

p

rzystępującego  do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  ukresie  sieci  i 

instalacji  sanitarnych,  wskazując  jako  miejsce  zamieszkania  Choczewo.  Miejscem 

zamieszkania  p.  A.S.  jest  Rumia  (ul.  Wyszeckiego  15),  Za

tem  odległość  od  miejsca 

zamieszania do miejsca 

świadczenia usługi nadzoru powinna zatem wynosić: 5,2 km — do 

dworca PKP Reda, dla zadania II oraz 49,6 km do dworca PKP Jastarnia, dla zadania IV. 

Wskazany powyżej błędnie przyjęty adres zamieszkania jednego z członków zespołu Inżyniera 

Kontraktu, nie ma 

wpływu na brak zasadność zarzutów odwołującego, ze względu na opisaną 

w niniejszym akapicie przez p

rzystępującego metodologię i organizację pracy zespołu nadzoru 

oraz sposób optymalizacji kosztów dojazdu. 

Odwołujący  w  pkt.  2.1  wskazał,  że  na  etapie  kalkulacji  ceny  ofertowej,  nie  uwzględniono 

kosztów, związanych z wykonywaniem czynności opisanych w pkt. D.I.2 oraz pkt. D.I.3 Opisu 

Przedmiotu Zamówienia, które w szczególności obejmują tworzenie projektów odpowiedzi na 

zapytania  wykonawców  w  zakresie  technicznym  oraz  przedstawienia  schematu 

organizacyjnego, podziału kompetencji oraz procedur stosowanych przez Inżyniera Kontraktu. 

Przystępujący wszelkie koszty ponoszone na etapie przygotowania inwestycji, w tym w okresie 

poprzedzającym  wybór  wykonawcy  robót  budowlanych,  ujął  w  kosztach  pośrednich. 

Przyczyną  takiego  podejścia  do  wyceny  czynności  opisanych  w  pkt.  D.I.2  OPZ  przez 

p

rzystępującego, jest brak możliwości oceny realnych kosztów związanych z opracowaniem 

odpowiedzi na pytania  w

ykonawców (brak danych w zakresie ich ilości, stopnia złożoności) 

oraz  fakt,  że  będą  one  opracowywane  głównie  przez  Inżyniera  Kontraktu  —  tzn.  p.  K.Ł., 


którego  koszty  ujęte  są  w  kosztach  pośrednich.  Przyczyną  ujęcia  w  kosztach  pośrednich 

czynności  opisanych  w  pkt.  1).1.3  OPZ  jest  fakt,  że  czynności  planowania  sposobu 

wykonywania usługi, schemat organizacyjny oraz podział kompetencji i obowiązków pomiędzy 

poszczególnymi  członkami  zespołu  Inżyniera  Kontraktu  jest  opracowywany  przez 

p

rzystępującego, na etapie przygotowania do złożenia oferty na wykonanie usługi, w związku 

z czym można uznać że czynność ta została już wykonana w ramach czasu przeznaczonego 

na  sporządzenie  oferty  cenowej.  Procedury  stosowane  przez  Przystępującego  w  ramach 

świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu, są opracowane jako procedury ogólne, wewnętrzne 

regulacje i p

rzystępującego, mające na celu utrzymanie należytej jakości świadczonych usług 

nadzoru  na  wszy

stkich  realizowanych  przez  przystępującego  kontraktach.  W  związku  z 

powyższym, dostosowanie warunków ogólnych, będących w posiadaniu przystępującego, do 

wymagań stawianych przez zamawiającego, jest czynnością zajmującą stosunkowo niewiele 

czasu, który należy traktować jako koszt pośredni, nie związany w sposób bezpośrednio ze 

świadczeniem usługi nadzoru inwestorskiego. 

Odwołujący  w  pkt.  2.1  wskazał,  że  na  etapie  kalkulacji  ceny  ofertowej,  przystępujący  nie 

uwzględnił  kosztów,  związanych  z  wykonywaniem  czynności  opisanych  w  pkt.  DII.I  pkt.  51 

Opisu Przedmiotu Zamówienia, dotyczący reprezentowania zamawiającego podczas kontroli 

nadzoru  budowalnego,  w  tym  także  w  procesie  uzyskiwania  pozwolenia  na  użytkowanie. 

Zgodnie z art, 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane, do obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego należy m.in.: 

„  3)  sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających, 

uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych  i 

przewodów  kominowych  oraz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych 

obiektów budowlanych  przekazywanie ich do użytkowania " 

W  związku  z  powyższym,  zarzut  odwołującego  o  nie  zawarciu  w  cenie  ofertowej  kosztów 

związanych z wykonywaniem czynności opisanych w pkt. DII.I pkt. 51 OPZ jest bezzasadny, 

ze względu na ustawowy obowiązek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania tych 

czynności  i  jednym  z  fundamentalnych  działań  prowadzonych  przez  nadzór  inwestorski  i 

Inżyniera Kontraktu. 

Odwołujący w pkt. 21 wskazał, że zgodnie z par. 2 ust. 2 Projektu Umowy Inżynier Kontraktu 

winien świadczyć: 

 2 D

o obowiązków Wykonawcy należy również Koordynacja techniczna robót budowlanych w 

lokalach  najemców,  w  okresie  realizacji  umowy,  zgodzie  z  jej  postanowieniami,  jednak  nie 

dłużej niż do 90 dni licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych 

oraz  w  zakresie  wskazanym  w  załączniku  nr  2  do  Umowy,  Roboty  budowlane  w  ramach 

realizacji Zadania Inwestycyjnego, będą prowadzone przy konieczności zachowania odprawy 

podróżnych,  z  uwzględnieniem  ich  bezpieczeństwa  oraz  w  sposób  umożliwiający 


niepr

zerwane  korzystanie  z  kas  biletowych,  poczekalni,  informacji, WC  począwszy  od  dnia 

przekazania  terenu  budowy  WRB  "  Przystępujący  uwzględnił  wypełnienie  obowiązków 

opisanych  powyżej  w  ramach  kosztów  bezpośrednich  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego, 

wskazanych 

w wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny. Roboty budowlane w lokalach najemców będą 

wykonywane  równolegle  do  robót  budowlanych  polegających  na  przebudowie  budynku 

dworca  kolejowego  w  Redzie  oraz  w  okresie  90  dni  licząc  od  dnia  podpisania  końcowego 

protoko

łu odbioru robót budowlanych, tzn. do 13 tygodni po zakończeniu realizacji robót, co 

jest tożsame z ich odbiorem końcowym. W związku z powyższym, wynagrodzenie inspektora 

nadzoru br. konstrukcyjno-

budowlanej, pełniącego jednocześnie funkcję Inżyniera Kontraktu, 

pr

zyjęto w okresie 82 tygodni, tzn. do 69 tygodni realizacja robót + 1 3 tygodni ewentualna 

koordynacja  techniczn

a  robót  budowlanych  w  lokalach  najemców,  które  nie  zostaną 

zrealizowane w trakcie trwania przebudowy budynku dworca. 

Odwołujący  wskazał  również  na  nieuwzględnienie  w  wynagrodzeniu  inspektorów,  z  tytułu  

usługi nadzoru inwestorskiego, czasu dojazdu do miejsca świadczenia usługi. 

Przystępujący  zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  wykazem  osób  skierowanych  do  realizacji 

za

mówienia,  inspektor  nadzoru  robót  sanitarnych,  elektrycznych  i  telekomunikacyjnych  są 

osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnionymi do realizacji 

Kont

raktu na podstawie umów cywilno-prawnych z Wykonawcą. Jedynie p. C.K., skierowany 

do  pełnienia funkcji  inspektora  nadzoru  br.  drogowej  jest  zatrudniony  na  podstawie  umowy 

zlecenie. 

Przystępujący  wskazał,  że  zgodnie  z  opinią  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  czynności 

wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby 

pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo 

nie polegają na pracy 

w  rozumieniu  Kodeksu  pracy.  Osoby  wy

konujące  te  czynności  są    uczestnikami  procesu 

budowlanego 

i  działają  samodzielnie,  także  w  tym  rozumieniu,  że  same  wymaczają  sobie 

zadania i same te zadania realizują. 

Co do rozliczenia czasu pracy, zgodnie z art. 128 par 1 kodeksu pracy czasem pracy jest czas, 

w  którym  pracownik  pozostaje  w  dyspozycji  pracodawcy  w  zakładzie  pracy  lub  w  innym 

miejscu  wyznaczonym  do  wykonywania  pracy.  Pozostawanie  w  dyspozycji  pracodawcy 

omacza  stan  fizycznej  i  psychicznej  got

owości  pracownika  do  wykonywania  pracy  w 

wyznaczonym miejscu. W związku z tym co do zasady dojazd do miejsca wykonywania pracy 

nie  jest 

wliczany  do  czasu  pracy  niezależnie  od  systemu  czasu  pracy,  w  którym  pracuje 

pracownik. 

Reasumując, w złożonej przez przystępującego ofercie nie zachodzi zjawisko rażąco niskiej 

ceny,  a  wszystkie  czyn

niki  cenotwórcze  zostały  dokładnie  przeanalizowane  skalkulowane, 

Ponadto,  wyjaśnienie  rażąco  niskiej  ceny  złożone  przez  przystępującego  na  wezwanie 


z

amawiającego  w  niniejszym  postępowaniu,  zawierało  wyczerpujące  wyjaśnienia,  czynniki 

cenotwórcze  oraz  wskazanie  wszystkich  elementów  oferty,  mających  wpływ  na 

zaproponowanej ceny usługi. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami, modyfikacji 

siwz,  informacji  z  otwarcia  ofert,  wezwania  do  wyjaśnień  konsorcjum  Eurobau,  złożonych 

wyjaśnień, informacji o wyniku postępowania. 

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zdania II i IV obejmował: 

Załącznik II B i II D do siwz: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  usługi  nadzoru  inwestorskiego  w  związku  z 

realizacją  inwestycji  pn.  Przebudowa  dworca  kolejowego  Reda.  Szczegółowy  opis 

przedmiotowej inwestycji znajduje s

ię w Załączniku nr 1 do OPZ.  

I. ETAP I - przygotowanie inwestycji  

Obowiązki i odpowiedzialność wykonawcy:  

1. Analiza, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, optymalizacji kosztów, ekspertyz, opinii itp., w tym:  

1) Projekt budowlany winien być przedmiotem analizy w minimum następujących aspektach:  

a) 

kompletności projektu budowlanego w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.),  

b) 

zgodności  zakresu  opracowania  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  obowiązującymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej,  

c) 

koordynacji międzybranżowej,  

d) 

zgodności  z  decyzjami,  opiniami  i  uzgodnieniami  wydanymi  przez  właściwe  organy  i 

instytucje,  

e) 

sprawdzenia  czy  projekt  został  wykonany  przez  osoby  posiadające  odpowiednie 

uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  w 

odpowiednich specjalnościach;  

2) Projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorki i specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych winny być przedmiotem analizy w szczególności w następujących 

aspektach: a) zgodności z dokumentacją projektową,  

b) 

kompletności,  

c) 

zgodności z zakresem umowy;  

d) 

koordynacji  międzybranżowej  w  dokumentacji  projektowej  z  przedmiarem  robót, 


kosztorysem  inwest

orskim  i  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych,  

e) 

kompletności zbiorczego zestawienia kosztów dla poszczególnych branż,  

f) 

zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi 

do ww. ustawy;  

3)  K

osztorys  Inwestorski,  oprócz  ww.  zakresu,  winien  być  przedmiotem  analizy  w 

szczególności w następujących aspektach:  

a) 

potwierdzenia zgodności z obowiązującymi zasadami kosztorysowania,  

b) 

potwierdzenia zgodności pod względem rachunkowymi merytorycznym,  

c) 

analizy  przyjętych  cen  jednostkowych,  jednostkowych  nakładów  rzeczowych,  stawek  i 

czynników produkcji pod kątem optymalizacji kosztów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi 

w danym kwartale dla danego województwa, w którym realizowana jest Inwestycja.  

Analiza,  weryfikacja  i  opiniowanie  dokumentacji  może  być  przeprowadzane  etapowo  w 

zależności od dostarczanej przez zamawiającego dokumentacji lub jej części. Z powyższych 

czynności  wykonawca  sporządzi  raport.  Zamawiający  wymaga,  aby  raport  z  czynności 

opisanych powyżej, wykonawca złożył w terminie do 7 dni od dnia przekazania dokumentacji 

projektowej lub jej części. Raport będzie zawierał minimum: i. wnioski,  

ii.  rekomendacje  dla 

zamawiającego  i  uwagi  zaopatrzone  w  propozycje  konkretnych 

rozwiązań,  

iii. 

zidentyfikowane  ryzyka  i  potencjalne  problemy,  które  mogą  wystąpić  podczas  realizacji 

Inwestycji,  a  wynikające  z  niewłaściwego  wykonania  dokumentacji  projektowej  wraz  z 

propozycjami sposobów ich rozwiązania, iv. oświadczenia Inspektorów nadzoru o zgodności 

dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami prawa, normami,  

v. 

wnioski  i  propozycje  w  sprawie  optymalizacji  kosztowej  zastosowanych  rozwiązań 

technicznych;  

vi. 

wnioski pod względem ekonomiki przyszłej eksploatacji obiektów i zastosowanych w tym 

celu rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych w projekcie.  

vii. 

oświadczenie Inżyniera, iż nie wnosi uwag do przekazanej dokumentacji lub iż wnosi uwagi 

wraz z ich wskazaniem.  

2. Wsparcie 

zamawiającego przy prowadzeniu postępowań przetargowych na wybór WRB, w 

tym w szczególności:  

Udzielanie  odpowiedzi  na  zapytania  wykonawców  w  zakresie  technicznym  -  projekty 

odpowiedzi na pytania, opinie i stanowiska, o których mowa powyżej, winny być przekazane 

do 

zamawiającego  drogą  elektroniczną  najpóźniej  w  terminie  do  2  dni,  od  dnia  otrzymania 

zapytania od 

zamawiającego;  

Zajmowanie stanowiska w zakresie dokonywania oceny ofert WRB w zakresie dotyczącym 

rażąco  niskiej  ceny  -  stanowiska  będą  przekazane  do  zamawiającego  drogą  elektroniczną 


najpóźniej w terminie do 2 dni, od dnia otrzymania zapytania od zamawiającego;  

3.  Opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji 

zamawiającego  w  terminie  14  dni  od  dnia 

zawarcia Umowy, co najmniej poniższych dokumentów:  

imienny  schemat  organizacyjny  zespołu  wykonawcy  wraz  ze  szczegółowym  zakresem 

obowiązków  i  uprawnień  przekazanych  poszczególnym  osobom  wchodzącym  w  skład 

zespołu;  

oświadczeń  Inżyniera  Kontraktu  i  zespołu  Inżyniera  Kontraktu  o  zapoznaniu  się  z 

wytycznymi  dotyczącymi  POIiŚ,  w  tym  m.in.  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków, 

sprawozdawczości i innymi;  

3) procedur stosowanych podczas:  

a) 

kwalifikowania materiałów, sprzętu (karty katalogowe oraz karty zmian) itp. do wykonywania 

prac;  

b) 

opiniowania,  weryfikowania,  zatwierdzania  rysunków,  specyfikacji  i  innych  dokumentów 

opracowywanych przez WRB;  

c) odbioru prac zgodnie z zawartym kontraktem z WRB;  

d) 

zgłaszania  problemów  oraz  rozpatrywanie  zasadności  roszczeń  WRB,  a  następnie 

przekazywania stanowiska w ww. zakresie;  

II. ETAP II 

– Realizacja inwestycji  

II.1. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY  

Kompleksowy  nadzór  inwestorski  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawa 

budowlanego.  

Zapoznanie  się  z  dokumentacją  projektową  budowy  i  związanymi  z  nią  decyzjami  i 

uzgodnieniami oraz z treścią Kontraktu pomiędzy Zamawiającym - inwestorem a WRB.  

Tworzenie  niezbędnych  procedur  oraz  wytycznych  warunkujących  współpracę  pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.  

Udział  (przy  udziale  inspektorów  wszystkich  branż)  w  protokolarnym  przekazaniu  placu 

budowy  WRB  oraz  wykonanie  oględzin  przekazywanego  terenu  budowy,  wraz  z 

przygotowaniem  dokumentacji  fotograficznej,  a  także  sporządzenie  protokołu  przekazania 

placu budowy;  

5.  Powiadomienie  w  imieniu 

zamawiającego  organu  nadzoru  budowlanego,  o  terminie 

rozpoczęcia  robót,  z  załączeniem  oświadczeń  kierownika  budowy  i  inspektorów  nadzoru, 

potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie;  

6.  Zakup,  rejestracja  i  przekazanie 

WRB  dzienników  budowy,  kontrolowanie  prawidłowości 

prowadzenia  dziennika  budowy  i  dokonywanie  w  nim  wpisów  stwierdzających  wszystkie 

okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz ceny kontraktowej;  

Weryfikacja,  opiniowanie,  i  przedłożenie  do  zatwierdzenia  zamawiającemu 

zweryfikowanego  harmonogramu  rzeczowo 

–  finansowego  oraz  ich  zmian  wraz  z 


oświadczeniem wykonawcy o ich zgodności z Kontraktem z WRB;  

Zapewnienie  ciągłego  nadzoru  i  oceny  wszystkich  czynności  wykonywanych  na  terenie 

budowy w oparciu o docelowe zadania wyznaczone przez 

zamawiającego dotyczące czasu, 

kosztów, jakości;  

Kontrola zgodności realizacji robót i dostaw z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz 

z  pozwoleniem  na  budowę,  przepisami  prawa  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  sztuką 

budowlaną;  

Sprawowanie branżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zgodnie z 

postanowieniami kontraktu z WRB oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi;  

Prowadzenie na bieżąco inwentaryzacji zrealizowanych przez wykonawcę robót;  

Koordynacja robót poszczególnych branż;  

Prowadzenie  regularnych  inspekcji  terenu  budowy  celem  sprawdzenia  jakości  robót, 

zastosowania  technologii  oraz  jakości  materiałów  zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego, 

dokumentacją budowy, wiedzą inżynierską;  

Bieżąca współpraca z Zamawiającym, wykonawcami oraz wszystkimi przedstawicielami 

zamawiającego w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego;  

15.  Informowanie  wykonawcy  dokumentacji  projektowej  oraz  WRB  i  powiadamianie 

zamawiającego  o  możliwych  sposobach  obniżenia  wydatków  związanych  z  projektem  oraz 

wydawanie  wykonawcy  robót  poleceń  podjęcia  odpowiednich  kroków  dla  zapewnienia 

wymaganego postępu robót.  

Zatwierdzanie przedstawionych przez WRB planów organizacji robót, planów zapewnienia 

jakości, planu BIOZ, Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.  

Kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przez WRB zasad BHP oraz ustaleń planu 

BIOZ;  

18. Kontrola stanu BHP na terenie budowy;  

Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu ludzi lub 

niezgodnie 

z  obowiązującą  dokumentacją  projektową  i  niezwłocznego  pisemnego 

zawiadomienia 

zamawiającego o tym fakcie.  

Wydawanie  poleceń  odnośnie  wykonania  robót  w  przypadku  wystąpienia  sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu na terenie budowy;  

21. Wykonawca zobow

iązany jest do prowadzenia list obecności zespołu Inżyniera na terenie 

budowy. Lista zawierać będzie minimum datę, godzinę wejścia, wyjścia, funkcję;  

W  przypadku  wprowadzenia  elektronicznego  systemu  rejestracji  obecności  (karty 

zbliżeniowe, biometria), wykonawca zobowiązany jest do jego stosowania w celu rejestracji 

czasu pracy;  

Podpisane przez Koordynatora listy obecności będą załączane do Raportów miesięcznych 

oraz przekazywane 

zamawiającemu na każde wezwanie;  


24.  Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  udzielania  odpowiedzi  na  przesłane  pytania  przez 

zamawiającego oraz przedstawicieli zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania 

każdego zapytania;  

25.  Zapewnienie  przedstawicielom 

zamawiającego  możliwości  wykonywania  czynności 

związanych  z  procedurą  Audytu  dostępności  w  procesie  realizacji  inwestycji  oraz  podczas 

wszystkich  odbiorów  w  tym  także  udzielanie  odpowiedzi,  udostępnianie  dokumentacji, 

sporządzanie  wyjaśnień  i  opinii  o  które,  w  procesie  przeprowadzania  Audytu,  wystąpi 

przedstawiciel 

zamawiającego;  

Przekazywanie  wszystkich  informacji  dotyczących  płatności  na  rzecz  podwykonawców/ 

dalszych  podwykonawców  WRB.  Prowadzenie  zestawienia  zawartych  i  zaakceptowanych 

przez 

zamawiającego  umów  podwykonawczych,  zawierających  co  najmniej:  dane 

podwykonawcy,  numer  i  datę  zawarcia  danej  umowy  podwykonawczej,  datę  zakończenia 

umowy, zakres wykonywanych prac, wartości poszczególnych umów, wartości zafakturowań, 

dokonane płatności, potwierdzenie uregulowania przez wykonawców wymaganych należności 

za każdy okres rozliczeniowy (od początku realizacji Zadań Inwestycyjnych z podziałem na 

miesięczne okresy rozliczeniowe), informacje o zawartych/planowanych aneksach do umów 

podwykonawczych oraz wynikających z nich zmian.  

27. Sprawowanie koordynacji technicznej i nadzoru w zakresie prac prowadzonych na terenie 

inwestycji,  w  tym  w  szczególności  koordynacji  robót  wykonywanych  przez  WRB  i  prac 

aranżacyjnych związanych z pomieszczeniami pod najem;  

Weryfikacja  poprawności  przedłożonych  przez  WRB  dokumentów  potwierdzających 

zgodność  podsystemów  strukturalnych  z  zasadniczymi  wymaganiami  dotyczącymi 

interoperacyjności, a w szczególności TSI PRM,  

Weryfikacja  poprawności  przedłożonych  przez  WRB  dokumentów  potwierdzających 

zgodność  rozwiązań  funkcjonalno-użytkowych,  w  tym  także  podsystemów  strukturalnych,  z 

zasadniczymi  wymaganiami  w  zakresie  zapewnienia  zgodności  z  zasadami  projektowania 

uniwersalnego  oraz  zapewnieniem  zgodności  z  zasadą  o  niedyskryminacji  (Percepcji 

równości);  

30. Egzekwowa

nie od WRB stosowania przepisów o ochronie środowiska;  

Współpraca z WRB ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym w ustawie 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poprzez pozyskiwanie informacji od wykonawcy 

robót odnośnie planowanych i podejmowanych działań w tym zakresie oraz egzekwowanie ich 

niezwłocznego wykonania, tam gdzie występuje taka konieczność;  

W  przypadku  obiektów  zabytkowych,  sprawowanie,  zgodnie  z  wytycznymi  i  decyzjami 

konserwatorskimi,  kontroli  nad  pracami  konserwatorskimi,  pracami  restauratorskimi  lub 

badaniami konserwatorskimi, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe;  

33. Sprawowanie kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac 


ziemnych;  

34. Wskazywanie  sposobu  zabezpieczenia  stanowisk  archeologicznych  odkrytych  na  Placu 

budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami;  

Weryfikacja  dokumentów,  zezwoleń,  deklaracji  zgodności,  certyfikatów,  itd.  w  celu 

uniknięcia  użycia  materiałów  wadliwych  lub  nie  mających  wymaganych  certyfikatów; 

kontrolowanie  dokumentów  jakości,  aprobat,  deklaracji  zgodności,  atestów,  materiałów, 

prefabrykatów  i  wszystkich  elementów  i  urządzeń  przewidzianych  do  wbudowania  i 

wykorzystania  przy  realizacji  prac  oraz  w  przypadku  materiałów  zamiennych 

zaproponowanych przez WRB weryfikacja i pisemne potwierdzenie przekazane do  

zamawiającego spełnienia warunku równoważności zgodnie z PZP.  

Kontrola  pomiarów  geodezyjnych,  tj.  poprzez  potwierdzenie  wykonania  wytyczeń  i 

inwentaryzacji powykonawczej oraz wydawanie instrukcji WRB w tym zakresie;  

W  przypadku  wystąpienia  zamknięć  torowych  ich  koordynacja,  WRB  będzie 

odpowiedzialny  za  inicjowanie  i  organizację  zamknięć  torowych  z  właściwymi  jednostkami 

PKP PLK S.A. w sposób umożliwiający terminową realizację inwestycji;  

Koordynacja sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantów, w tym uzgadnianie i 

kierowanie  do  realizacji  uzupełniających  lub  zamiennych  rysunków  opracowywanych  (nie 

generujących  dodatkowych  kosztów)  przez  Projektantów  pełniących  nadzór  autorski, 

egzekwowanie uzupełnień, zmian i wyjaśnień;  

Sporządzanie  wszystkich  dokumentów  niezbędnych  do  prowadzenia  nadzoru  nad 

robotami budowlanymi i montażowymi, objętych przedmiotem Kontraktu;  

Dokonywanie  obmiarów  oraz  uczestnictwo  w  obmiarach  dokonywanych  przez  WRB,  a 

także ich weryfikacja;  

41.  Powiadamianie  WRB  i 

zamawiającego  o  wykrytych  wadach  oraz  określanie  zakresu 

koniecznych  do  wykonania  prac  naprawczych  w  celu  usunięcia  wykrytych  wad/usterek  w 

robotach;  

42. Potwierdzanie 

faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad/usterek w 

terminie do 2 dni od ich wykonania/usunięcia;  

Organizowanie  i  prowadzenie  przez  Inżyniera  Kontraktu  przynajmniej  raz  w  tygodniu 

Narad Koordynacyjnych oraz przynajmniej raz w miesiącu Rad Budowy, sporządzanie notatek 

z  podjętymi  ustaleniami  i  terminami  ich  realizacji,  a  następnie  przekazywanie  w  formie 

elektronicznej  przez 

wykonawcę  notatek  do  zamawiającego  oraz  uczestników  spotkania  w 

terminie do 1 dnia od daty spotkania;  

44. Organi

zowanie i prowadzenie narad i spotkań dodatkowych, w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności  oraz  sporządzanie  notatek  z  podjętymi  ustaleniami  i  terminami,  a  także 

dystrybucja notatek do 

zamawiającego i uczestników spotkania w terminie do 2 dni od daty 

spotkania;  


Egzekwowanie od WRB i uczestników spotkań ustaleń i terminów zawartych w notatkach 

ze spotkań i narad.  

Pisemne  opiniowanie  wystąpień  WRB  wraz  z  pisemną  analizą  skutków  finansowych, 

formalnych i prawnych dla Kontraktu i 

zamawiającego; wydawanie kierownikowi budowy WRB 

lub  kierownikowi  robót  poleceń  potwierdzonych  wpisem  do  dziennika  budowy  dotyczących: 

usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  odkrycia  robót  lub 

elementów  zakrytych,  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót 

budowlanych,  dowodów  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy 

ich  kontynuacja  mogłaby  wywołać  zagrożenie  bądź  spowodować  niezgodność  ze  sztuką 

budowlaną, projektem lub pozwoleniem na budowę;  

Wzywanie  WRB  do  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót 

budowlanych  lub  dowodów  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wyrobów 

budowlanych zakwestionowanych przez Inżyniera i potwierdzenie tych czynności wpisem do 

Dziennika Budowy;  

Przechowywanie  kopii  dokumentacji  związanej  z  Inwestycją,  z  uwzględnieniem 

obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  przekazywanie  oryginałów  korespondencji,  decyzji, 

postanowień  organów  administracji  publicznej  oraz  wszelkich  protokołów  przekazywanych 

przez WRB do 

zamawiającego w terminie do 3 dni od otrzymania;  

Analizowanie  i  weryfikowanie  dokumentów  sporządzanych  przez  wykonawcę  i  nadzór 

autorski, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z opracowaniem pisemnej opinii, odnoszącej się 

do  zgodności  dokumentów  lub  jej  braku  z  postanowieniami  Kontraktu,  przepisami  prawa, 

normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz przekazywaniu ich do 

zamawiającego w terminie 

3 dni od ich powstania;  

50. Powiadamianie 

zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją zamawiającego, 

a  stanem  faktycznym  niezwłocznie  po  ich  zidentyfikowaniu  (najpóźniej  do  2  dni  od  ich 

wykrycia), 

wraz  z  określeniem  czynności  zaradczych  i  działania  Inżyniera  związanego  z 

wykrytymi rozbieżnościami;  

51. Reprezentowanie 

zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, w tym także w 

procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie;  

52.  Zatwierdzanie 

proponowanych  metod  wykonania  robót,  włączając  w  to  roboty 

tymczasowe, zaproponowane przez WRB;  

53. Rekomendowanie 

zamawiającemu konieczności wykonania robót nieujętych w Kontrakcie 

z  WRB  lub  opiniowanie  ich  w  sposób  negatywny  –  wraz  z  pisemnym  wskazaniem 

zamawiającemu szczegółowego uzasadnienia oraz podstawy prawnej;  

Przyjmowanie,  weryfikowanie  i  opiniowanie  wniosków  o  wykonanie  zamówień 


dodatkowych, robót dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robót (zmniejszenia zakresu 

robót),  zamówień  podobnych,  aneksów  do  umowy,  protokołów  konieczności,  kosztorysu 

inwestorskiego,  bezzwłoczne  powiadamianie  o  wystąpieniu  konieczności  wykonania  robót 

tego typu.  

Przygotowanie  i  przedstawienie  niezbędnych  dla  zamawiającego  dokumentów,  opinii 

zawierających  uzasadnienie  techniczne  i  prawne  dla  zlecenia  wykonania  zamówień 

dodatkowych, robót dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robót (zmniejszenia zakresu 

robót),  zamówień  podobnych,  aneksów  do  umowy,  protokołów  konieczności,  kosztorysu 

inwestorskiego.  

56. Przygot

owanie kosztorysów inwestorskich na wszelkie roboty, o których mowa w pkt 54 

po podjęciu decyzji przez zamawiającego o ich realizacji;  

Oszacowanie  i  zweryfikowanie  zakresu  oraz  kosztorysów  przekazanych  przez  WRB, 

przedstawienie 

zamawiającemu sprawdzonej szczegółowej kalkulacji kosztów ww. robót.  

Sporządzanie w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym protokołów konieczności wraz z 

uzasadnieniem  konieczności  wykonania  lub  zaniechania  robót,  o  których  mowa  w  pkt  54, 

uczestnictwo w negocjacjach z WRB;  

Pełnienie nadzoru nad realizacją zamówień i robót dodatkowych, zamówień podobnych, 

zamiennych, dokonywanie ich odbioru i rozliczenia, jak w przypadku robót podstawowych;  

60. Opiniowanie i przekazywanie 

zamawiającemu przedmiotowych opinii, w zakresie roszczeń 

WRB składanych w trakcie realizacji robót pod kątem ich zasadności, w tym w odniesieniu do 

terminów wykonania robót ustalonych w umowie z WRB i związanych  

z tym ewentualnych kar umownych;  

Przygotowanie dokumentacji fotograficznej z postępu robót i czynności odbiorowych jako 

załącznik do raportu miesięcznego i archiwizowanie jej w formie cyfrowej z opisem zdjęć ze 

znacznikiem czasu 

– dla zamawiającego;  

62.  wykonawca 

zobowiązany  jest  do  oznakowania  dokumentacji  dostarczonych  w  ramach 

realizacji  Umowy,  zgodnie  z  zasadami  promocji  i  oznakowania  dostępnymi  na  stronie 

https://www.pois.gov.pl/ wykonawca 

zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji zgodnie 

z szablonem przekazanym przez 

zamawiającego;  

63.  wykonawca 

w  ramach  przedmiotu  zamówienia  zweryfikuje  oznakowanie  dokumentacji, 

środków  trwałych oraz  czy  zostały  zamontowane  tablice/plakaty  informacyjne  i  pamiątkowe 

oraz  informujące  o  dofinansowaniu  projektu  ze  środków  Unii  Europejskiej.  Tablica  musi 

spełniać  wymagania  określone  w  zasadach  promocji  i  oznakowania  projektów.  Treść  tablic 

oraz miejsce ustawienia zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

Nadzór  nad  montażem  tablic  informacyjnych  oraz  pamiątkowych  na  terenie  objętym 

inwestycją  oraz  kontrola  ich  zgodności  z  wymaganiami  prawa  budowlanego  i  aktualnymi 

Wytycznymi,  w  zakresie  informacji  i  promocji  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i 


Środowisko.  

65.  Przekazanie  raz  na  2  tygodnie  skanu  dziennika  budowy  na  adres  e-mail  koordynatora 

zadania  ze  strony 

zamawiającego  wraz  z  dokumentacją  fotograficzną  prowadzonych  robót 

budowlanych  oraz  na  każde  żądanie  zamawiającego.  Wszystkie  wykonane  zdjęcia  muszą 

posiadać znacznik czasu.  

66.  wykonawca 

zobowiązany  jest  do  prowadzenia  stałego  nadzoru  nad  zasobami  WRB, 

sprzętowymi i liczby personelu, w tym weryfikacji listy obecności personelu WRB.  

67.  Weryfikacja  realizacji  inwestycji  zgodnie  z  wymaganiami  TSI-

PRM  zgodnie  z  Tabelą 

stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 

r.  w  sprawie  technicznych  specyfikacji  interoperacyjności  odnoszących  się  do  dostępności 

systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania 

się.  

68.  wykonawca

,  po  przeprowadzeniu  stosownych  analiz,  sprawdzeń,  obliczeń  lub  innych 

właściwych dla danej sytuacji czynności, będzie wnioskował do zamawiającego m.in. o:  

wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu, Specyfikacji  

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub Dokumentacji Budowy;  

w razie konieczności, przeprowadzenie dodatkowych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 

niezależnego eksperta (Inspektora, Rzeczoznawcę), zatrudnionego na koszt wykonawcy;  

zmianę  terminu  wykonania  prac  w  Kontrakcie,  kiedy  zmiana  taka  nie  wynika  z  winy  lub 

zaniedbań WRB;  

wprowadzenie odpowiednich zmian do postanowień Kontraktu,  

udzielenie zamówień dodatkowych lub zamówień polegających na „powtórzeniu podobnych 

usług lub robót budowlanych”,  

6) akceptację rozwiązań zamiennych.  

W  związku  z  nadzorowaniem  w  zakresie  finansowym  na  wykonawcy  spoczywają 

następujące obowiązki i odpowiedzialność:  

1)  sprawdzenie  i  weryfikacja  rozliczenia  WRB.  wykonawca 

zobowiązany  jest  do 

merytorycznego  i  formalnego  sprawdzenia  treści  składanego  przez  WRB  miesięcznego 

Rozliczenia wykazującego kwoty, do których otrzymania WRB uważa się za uprawnionego, w 

tym  ustalanie  i  określanie  stopnia  zaawansowania  robót  w  stosunku  do  harmonogramu 

rzeczowo 

–  finansowego  i  potwierdzanie  zakończenia  części  (etapów)  lub  całości  robót 

zgodnie z zawartym Kontraktem. Ponadto, wykonawca 

ma obowiązek dokonywać weryfikacji 

i  potwierdzania  należnych  wynagrodzeń  na  rzecz  Podwykonawców/  dalszych 

podwykonawców,  uzyskiwania  oświadczeń  od  WRB  oraz  podwykonawców  i  dalszych 

podwykonawc

ów  WRB  oraz  dowodów  zapłaty  należnego  im  wynagrodzenia  –  przed 

dokonaniem rozliczenia i zatwierdzenia wynagrodzenia należnego WRB; 2) weryfikacja kwot i 

kosztów kwalifikowanych, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 


wydatków  w  ramach  POIiŚ,  kompletowanie  dokumentów  dotyczących  płatności  dla  WRB  i 

przekazywanie ich 

zamawiającemu do realizacji;  

sprawdzenie  i  weryfikacja  oszacowanej  wartości  robót/zamówień  dodatkowych, 

zamiennych lub zaniechanych i opiniowanie ich zasadności;  

uzgadnianie  z  Zamawiającym  wszelkich  zmian  dotyczących  zakresu  i  wartości  robót,  w 

szczególności w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem;  

sprawdzanie gwarancji i/lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) pod 

kątem ich aktualności i informowanie zamawiającego o zbliżających się terminach końcowych 

ważności gwarancji i/lub poręczeń w okresie trwania Kontraktu z WRB;  

6) zestawienie dla 

zamawiającego danych i przypisanych im nakładów, wraz z ich opisem dla 

nowopowstałych  środków  trwałych  (OT),  lub  modernizowanych,  na  podstawie  wzorów 

przekazanych  przez 

zamawiającego,  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  odbioru  końcowego 

zadania;  

przygotowanie  rozliczenia  finansowego,  umożliwiającego  całkowite  rozliczenie  Grupy 

Projektowej  w  ramach  POIiŚ.  Udzielanie  zamawiającemu  wszelkich  informacji  i  uzupełnień 

koniecznych do rozliczenia w ramach POIiŚ, w tym projektów dokumentów wprowadzenia do 

ewidencji środków trwałych (wzór OT zostanie przekazany wykonawcy przez zamawiającego).  

W  zakresie  zarządzania  ryzykiem  (w  tym  roszczeniami)  w  czasie  realizacji  Umowy,  na 

wykonawcy 

ciążą następujące obowiązki i odpowiedzialność:  

1) przygotowanie w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych/ analizy ryzyka 

zawierającej, w szczególności identyfikację istotnych zagrożeń mogących spowodować wzrost 

wskazanego  w  Kontrakcie  kosztu  realizacji  albo  przedłużyć  wskazany  w  Kontrakcie  termin 

realizacji. Identyfikacja zagrożeń wskazywać powinna:  

a) 

założoną przyczynę (przyczyny) wystąpienia;  

b) opis 

przewidywanego wpływu na termin i koszt realizacji Kontraktu;  

c) 

proponowane środki zapobiegania danemu zagrożeniu,  

2) informowanie 

zamawiającego o nowych zagrożeniach pojawiających się w trakcie realizacji 

prac,  które  mogą  powodować  wzrost  wskazanego  w  Kontrakcie  kosztu  realizacji  albo 

przedłużyć  wskazany  w  Kontrakcie  termin  realizacji.  Informowanie  zamawiającego 

następować będzie poprzez doręczenie mu aktualizacji analizy ryzyka.  

Informowanie  (bez  zbędnej  zwłoki,  jednak  w  terminie  nie  dłuższym  niż  3  dni  od  dnia 

powzięcia  informacji,  o  konieczności  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych/  zaniechanych/ 

naprawczych) 

zamawiającego  o  konieczności  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych/ 

naprawczych, i rezygnacji z przyjętych i zatwierdzonych na etapie sporządzania dokumentacji 

technicznej  rozwiązań  funkcjonalnoużytkowych,  wraz  z  pisemną  rekomendacją  i 

uzasadnieniem,  a  także  opinią    wykonawcy  o  ich  wpływie  na  zachowanie  trwałości  celów 

projektu  w  zakresie  dostępności  zgodnie  z  zasadami  projektowania  uniwersalnego, 


wymaganiami TSI-

PRM oraz zapewnienie Percepcji równości.  

a) wykonawca 

ma obowiązek zapewnić by wszelkie przyjęte zmiany, zaniechania i rezygnacje 

dokonywane  w  procesie  realizacji  inwestycji  były  zgodne  z  przepisami  Rozporządzenia 

ogólnego Komisji Europejskiej w sprawie programowania pięciu funduszy polityki spójności na 

lata 20142020 

– załącznik I, p.6.4 Dostępność (s.141) i gwarantowały Instytucji Zarządzającej 

osiągnięcie wymagań zawartych w Rozporządzeniu ogólnym Komisji Europejskiej w sprawie 

programowa

nia  pięciu  funduszy  polityki  spójności  na  lata  2014  -  2020  –  załącznik  I,  p.6.4 

Dostępność  oraz  z  TSI-PRM,  zasadami  projektowania  uniwersalnego  i  zasadą  o 

niedyskryminacji (Percepcja równości).  

b) 

Każdorazowo  przed  zatwierdzeniem  jakiejkolwiek  zmiany  w  stosunku  do  zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej 

jest zobowiązany ocenić czy zmiana ta ma wpływ w szczególności 

na zapewnienie dostępności oraz zgodności rozwiązań z TSI-PRM a w przypadku gdy zmianie 

ulega realizacja jakiegokolwiek elementu, który może mieć wpływ na zapewnienie dostępności 

oraz  zgodności  z  wymaganiami  TSI-PRM,  wykonawca  zobowiąże  WRB  do  uzyskania 

ponownego uzgodnienia przez Audytora dostępności PKP S.A. w przedmiotowym zakresie.  

71.  W  zakresie  przerwania  prac  budowlanych  na  wykonawcy  spocz

ywają  następujące 

obowiązki i odpowiedzialność:  

rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach 

do 30 dni od daty rozwiązania Kontraktu i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym;  

sporządzenie inwentaryzacji wykonanych Robót i materiałów; wykonawca zapewni wszelkie 

narzędzia i środki konieczne dla sprawnego wykonania rozliczenia końcowego przerwanego 

kontraktu  i  sprawnego  wykonania  inwentaryzacji  w  terminie  do  30  dni  od  dnia  rozwiązania 

Kontraktu (odstąpienie/ wypowiedzenia) bądź ogłoszenia upadłości, wszczęcia postępowania 

upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;  

sprawowanie  nadzoru  nad  przejęciem  terenu  budowy  i  robotami  zabezpieczającymi  do 

czasu zakończenia inwentaryzacji o której mowa w pkt. 2).  

72. wykonawca 

nie ma prawa do zatwierdzania ani do akceptowania podwykonawców robót 

budowlanych. W przypadku, gdyby do wykonawcy 

wpłynęły: umowy podwykonawcze/ projekty 

umów podwykonawczych/ dokumenty do ww. umowy /projektu umowy/ aneksy do ww. umowy/ 

aneksy do projektu umowy, wykonawca 

jest zobowiązany do przekazania ww. dokumentów 

do 

zamawiającego  w  terminie  do  2  dni  w  celu  zapewnienia  zamawiającemu  możliwości 

skorzystania  z  prawa  do  złożenia  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń.  Niezależnie  od  powyższego 

wykonawca 

ma obowiązek informowania WRB/ podwykonawców robót o obowiązku składania 

ww. dokumentów bezpośrednio do zamawiającego.  

Opracowanie  kosztorysów  inwestorskich  usunięcia  usterek  i  wad  wskazanych  w 

protokołach  odbioru  końcowego  Zadań  Inwestycyjnych,  w  przypadku  braku  usunięcia  ich 

przez WRB i konieczności wprowadzenia wykonawcy zastępczego. Przekazanie kosztorysów 


do 

zamawiającego  nastąpi  w  terminie  5  dni  od  dnia  otrzymania  pisemnego  wniosku  od 

zamawiającego.  

Nadzór nad usuwaniem usterek i wad przez wykonawcę zastępczego.  

II.2. RAPORTOWANIE  

W  toku  świadczenia  usług  wykonawca  zobowiązuje  się  opracowywać  i  przedstawiać 

zamawiającemu  minimum  wymienione  poniżej  raporty  ze  świadczenia  usług.  Raporty  będą 

przekazywane 

zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz 2 egzemplarze wersji papierowej. 

Wzory raportów zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Raporty będą opracowywane odrębnie 

dla każdego z Zadań Inwestycyjnych objętych przedmiotem Zamówienia.  

Sprawozdania Miesięczne  

1)  wykonawca  z

obowiązany  jest  do  sporządzania  Sprawozdań  Miesięcznych  z  realizacji 

inwestycji oraz przekazywania ich cyklicznie do Zmawiającego do 10 dnia każdego miesiąca. 

Sprawozdania  te  będą  zawierały  istotne  z  punktu  widzenia  zamawiającego  i  wykonawcy, 

opisujące  zarówno  czynności  wykonane  w  danym  okresie  przez  zespół  wykonawcy,  jak  i 

czynności  wykonane  przez  WRB.  Sprawozdania  Miesięczne  podlegają  akceptacji 

zamawiającego.  

Sprawozdania Miesięczne będą sporządzane narastająco, tj. w sprawozdaniu za kolejny 

okres  sp

rawozdawczy  muszą  być  zawarte  informacje  ze  sprawozdań  dotyczących 

wcześniejszych  okresów  sprawozdawczych,  tak  aby  zachować  odpowiednią  ścieżkę 

umożliwiającą sprawny nadzór nad inwestycją i wskazującą na całość problemów, opóźnień i 

podjętych środków zaradczych i ich wyników, występujących podczas realizacji inwestycji.  

Sprawozdania Miesięczne będą zawierały informacje o stanie zaawansowania finansowego 

i  rzeczowego  prac  oraz  robót.  Przy  czym  Sprawozdanie  Miesięczne  musi  wyczerpująco 

określać  realizację  prac  oraz  robót  w  danym  okresie  sprawozdawczym  w  poszczególnych 

branżach.  Sprawozdanie  będzie  zawierało  jednoznaczne  stwierdzenie,  czy  dotychczasowe 

prace  zostały  wykonane  zgodnie  z  SIWZ,  pozwoleniem  na  budowę,  projektem  i 

harmonogramem  rzeczowofinansowym,  jak  również  ewentualne  uwagi  o  niezgodnościach 

wykonywanych prac z d

okumentacją. Sprawozdanie opisowe musi zawierać m.in.: odchylenia 

rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu realizacji robót budowlanych 

po  ewentualnych  zmianach.  Ponadto  należy  również  podać  liczbę  i  terminy  zmian 

harmonogramów, dokładne opisanie przyczyn powstałych odchyleń, podjęte kroki zaradcze w 

stosunku do wynikających problemów, informację na temat wpływu powstałych trudności na 

termin realizacji inwestycji.  

Dodatkowo  w  ramach  sprawozdania  zostanie  zawarta  informacja  o  dostrzeżonych 

zagrożeniach lub innych kwestiach, mogących wpływać na terminowość lub jakość realizacji 

prac.  

Sprawozdania Miesięczne będą zawierać minimum:  


a) 

nr sprawozdania, datę sporządzenia, nazwę zadania inwestycyjnego, nr  

Umowy oraz nr umowy z WRB,  

b) ok

res za jaki sprawozdanie zostało sporządzone,  

c) 

stan zaawansowania robót budowlanych, w tym:  

zakres  rzeczowy  wykonanych  robót  oraz  przedstawienie  postępu  robót  w  stosunku  do 

przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

 wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej,  

opis wykonanych robót i ich postępu,  

opis opóźnień wraz z podaniem przyczyny ich wystąpienia,  

opis powstałych problemów oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,  

zakres prac zgłoszonych do odbioru,  

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami zamawiającego,  

potwierdzenie pozytywnego wyniku wszelkich wymaganych certyfikacji i testów urządzeń,  

  jednoznaczna  rekomendacja  dla  odbioru  lub  odrzucenia  przez 

zamawiającego,  a  w 

przypadku rekomendacji negatywnej 

– uzasadnienie i podanie szczegółowych powodów;  

d) 

zidentyfikowane  ryzyka  i  zagrożenia  w  tym:    opis  powstałych  ryzyk  i  zagrożeń  oraz 

rekomendacje działań zapobiegawczych,  

e)  zaawansowanie  finansowe  realizacji  inwestycji,  w  tym  minimum: 

  zaawansowanie 

finansowe w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

podział wydatków na kwalifikowalne i niekwalifikowalne,  

  stanu finansowania  Umowy  z WRB  i  z  podwykonawcami,  w  tym  zestawienie  zawartych  i 

zaakceptowanych przez 

zamawiającego umów podwykonawczych,  

f) załączniki, w tym minimum:  

dokumentację  fotograficzną  (datowaną)  obrazującą  realizację  zadania  inwestycyjnego  i 

poszczególne  wykonane elementy robót, pozwalającą na weryfikacje zaawansowania robót 

budowlanych (utr

waloną na nośniku CD dołączonym do raportu),  

dokumentację  fotograficzną  (datowaną)  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu 

(utrwaloną na nośniku CD dołączonym do raportu),  

kserokopie sporządzonych w sprawozdaniu okresie opinii, protokołów (w tym  

z narad technicznych) oraz notatek,  

kopie dokumentów zapewnienia jakości, kopie certyfikatów, protokołów z prób i badań,  

listy obecności.  

Sprawozdanie Końcowe z realizacji Zadania Inwestycyjnego:  

1)  wykonawca 

zobowiązany  jest  do  sporządzenia  po  odbiorze  końcowym  inwestycji 

Sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji, który obejmie informacje z wykonania umowy 

z WRB.  

Sprawozdanie będzie zawierać minimum:  


a) Podsumowanie przebiegu inwestycji (podsumowanie 

Sprawozdań  

Miesięcznych) i wnioski/zalecenia na przyszłe realizacje,  

b) 

Kopię decyzji pozwolenia na użytkowanie,  

c) 

Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej w tym ocena jej kompletności,  

d) 

Rozliczenie  kontraktu  z  WRB  i  podwykonawcami  (końcowe  sprawozdanie  finansowe)  z 

uwz

ględnieniem naliczonych kar umownych,  

e) 

Opis  spełnienia  wymagań  Rozporządzenia  ogólnego  Komisji  Europejskiej  w  sprawie 

programowania pięciu funduszy polityki spójności na lata 2014 -  

– załącznik I, p.6.4 Dostępność (s.141)  

f) Opis spełnienia Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie  technicznych  specyfikacji  interoperacyjności  odnoszących  się  do  dostępności 

systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania 

się .  

g) Załączniki:   Podpisana przez Inżyniera i WRB lista sprawdzająca wymagania TSI-PRM 

zgodnie z Tabelą stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 

18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoper

acyjności odnoszących się 

do  dostępności  systemu  kolei  Unii  dla  osób  niepełnosprawnych  i  osób  o  ograniczonej 

możliwości poruszania się.  

Kopie protokołów  z  przeprowadzonych prób i  odbiorów  technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych i  innych materiałów  i  urządzeń,  oraz  przeprowadzonych testach,  rozruchach  i 

przeglądach, itp.,  

 Operat kolaudacyjny,  

Kopia protokołu odbioru końcowego Kontraktu,  

Korespondencja w wersji uporządkowanej chronologicznie i zarchiwizowana na nośniku CD. 

Ponadto  wykonawca 

dołączy  do  raportu  oryginały  dokumentów  wraz  z  oświadczeniem,  że 

wynagrodzenie  WRB  i  wszystkich  podwykonawców  zostało  rozliczone  w  ramach  danego 

zadania inwestycyjnego,  

dokumentację fotograficzną (datowaną).  

Raport  odbioru  robót,  w  tym  na  dzień  rozwiązania  (w  tym  wypowiedzenia,  odstąpienia) 

zawieszenia umowy z Wykonawcą lub kontraktu z WRB obejmujący:  

a) 

inwentaryzację zrealizowanych robót, dostarczonych na plac budowy materiałów, urządzeń 

oraz maszyn,  

b) 

informację o koniecznych czynnościach niezbędnych do zabezpieczenia placu budowy oraz 

znajdujących się na nim materiałów, urządzeń oraz wyposażenia,  

c) 

wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie Inwestycji dokumentów,  

d) 

protokół przekazania placu budowy zamawiającemu,  

e) informacje o 

stanie zrealizowanej usługi nadzoru i umowy z WRB,  


f) 

wykaz oraz stan płatności na rzecz WRB i jego podwykonawców, informację na temat stanu 

i harmonogramu rozliczeń z tytułu kar umownych.  

II.3. ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWE  

W  związku  z  dokonywanymi  odbiorami  robót  na  wykonawcy  spoczywają  następujące 

obowiązki i odpowiedzialność:  

Przygotowywanie  i  przeprowadzanie  odbiorów  częściowych  oraz  odbioru  końcowego 

inwestycji,  w  sposób  i  na  zasadach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  oraz  określonych  w 

umowie z WRB;  

Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, jak również przygotowywanie i udział 

w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji,  

Uczestniczenie  we  wszystkich  testach  i  sprawdzeniach,  a  także  próbach  i  odbiorach 

technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych.  

Uczestniczenie w odbiorach dostaw i montażu urządzeń.  

5. Powiadamianie WRB i 

zamawiającego o stwierdzonych wadach i usterkach w wykonanych 

robotach oraz określenie sposobu i terminu ich usunięcia, a następnie dokonanie odbioru;  

Nadzorowanie  i  egzekwowanie  zaleceń  komisji  odbiorowej  oraz  usunięcia  przez  WRB 

stwierdzonych  usterek  i  wad  odbiorowych,  a  następnie  protokolarne  potwierdzenie  ich 

usunięcia;  

Weryfikacja  dokumentów  przekazanych  przez  WRB,  w  tym  raportów,  certyfikatów, 

świadectw  i  dokumentacji  powykonawczej,  ocena  jej  zgodności  z  faktycznie  wykonanymi 

robotami  oraz  SIWZ  oraz  wydanie  stosownego  oświadczenia  o  jej  prawidłowym 

przygotowaniu;  

Sporządzenie  dokumentów  odbiorowych,  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia  wydatków 

kwalifikowalnych  i  niekwalifikowalnych  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i 

Środowisko; szablon dokumentów odbiorowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym;  

Weryfikacja  i  odbiór,  bez  zbędnej  zwłoki,  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub 

zanikających  potwierdzonych  przez  Inspektorów  Nadzoru  protokołem  odbioru  tych  robót  i 

wpisem  do  dziennika  budowy.  O  terminie  ww.  odbiorów  informuje  WRB  z  co  najmniej  2 

dniowym wyprzedzeniem. Brak protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

z  załączonym  powiadomieniem,  skutkować  może  koniecznością  wykonania  odkrywek  w 

zakresie  i  terminie  wskazanym  przez 

zamawiającego  na  koszt  i  ryzyko  wykonawcy  w 

przypadku zgłoszenia przez WRB ww. robót do odbioru;  

Do protokołów odbioru robót zanikających, częściowych, końcowego wykonawca załączy 

dokumentację fotograficzną;  

Czynny  udział  i  pomoc  w  przeprowadzeniu  odbiorów  robót  przez  służby  administracji 

Państwowej;  

Przeprowadzenie  procesu  egzekwowania,  weryfikowania  i  przejęcia  kompletnej 


dokumentacji  powykonawczej  objętej  zakresem  robót  przedmiotu  zamówienia,  wraz  z 

potwierdzeniem przez Inspektorów Nadzoru jej kompletności i prawidłowości;  

13. Wykaz przekazanych do

kumentów obejmujący co najmniej:  

dokumentację  powykonawczą  w  ilościach  i  formach  określonych  w  umowie  o  roboty 

budowlane;  

komplet dokumentów odbiorowych umożliwiających eksploatację wybudowanych obiektów 

i urządzeń;  

kartę (karty) gwarancyjną wybudowanych obiektów i urządzeń oraz  

„Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu”;  

harmonogram  przeglądów  wynikających  z  gwarancji  i  rękojmi  określonych  w  umowach  i 

wynikających z przepisów prawa;  

Sprawozdanie Końcowe z świadczenia usługi Nadzoru Inwestorskiego  

E. PERSONEL I BIURO INŻYNIERA  

Inżynier  jest  odpowiedzialny  za  zapewnienie  Personelu  posiadającego  odpowiednie 

kwalifikacje,  wiedzę,  doświadczenie  zawodowe  niezbędne  do  należytego  pełnienia  usługi 

określonej umową. Personel powyższy podlega Inżynierowi;  

Inżynier musi dysponować własnym sprzętem, urządzeniami biurowymi i zasobami w celu 

sprawnego wykonywania obowiązków Inżyniera.  

Wymagane  kwalifikacje  i  doświadczenie  Personelu  wymienionego  w  Zespole  Inżyniera 

Kontraktu określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  

Personel Inżyniera jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi wymaganiami w 

zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przepisach ogólnie 

obowiązujących oraz w instrukcjach PKP S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie 

zamawiającego i zobowiązany jest do ich przestrzegania;  

Skład Personelu Inżyniera podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego;  

Skład Personelu Inżyniera wskazany w SIWZ winien być traktowany jako minimalne wymogi 

zamawiającego. wykonawca uwzględni wynagrodzenie innych osób, których zatrudnienie jest 

niezbędne do prawidłowej realizacji usług objętych zamówieniem.  

7. Wykonawca przedstawi 

zamawiającemu oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego 

poszczególnych  branż,  stwierdzających  przyjęcie  obowiązku  pełnienia  nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi i przedstawienie uprawnień budowlanych 

wraz z zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w 

terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy lub zmiany personelu za zgodą zamawiającego;  

8. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru prowadzonych robót oraz 

zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji inwestycji, minimum 4-godzinnej 

obecności Inżyniera (w tym także w zależności od potrzeb i wymagań w godzinach nocnych 

oraz  w  weekendy,  odpowiednio  do  terminów  wykonywania  robót)  oraz  na każde  wezwanie 


zamawiającego;  

9.  Wykonawca  jest  z

obowiązany  do  ustalenia  ilości  zatrudnionego  personelu  w  sposób 

zapewniający sprawną obsługę Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją inwestycji, w szczególności zapewnienia codziennej kontroli jakości robót przez 

właściwego inspektora nadzoru w branży, dla której prowadzone są roboty oraz dokonywania 

terminowych odbiorów robót, kontroli materiałów dostarczanych i montowanych na budowie;  

10.  wykonawca 

jest  zobowiązany  zapewnić  pracę  Personelu  w  taki  sposób,  aby  zachować 

ciągłość realizacji wszystkich obowiązków wykonawcy wynikających z umowy;  

11.  Wykonawca 

zobowiązany  jest  dostosować  czas  pracy  Personelu  do  czasu  pracy 

wykonawcy 

Robót,  w  szczególności  w  zakresie  niezbędnym  do  zapewnienia  stałego 

nadzorowania wykonywanych rob

ót;  

Ewentualne  dodatkowe  wynagrodzenie  z  tytułu  pracy  w  godzinach  nadliczbowych, 

nocnych  oraz  w  dni  wolne  od  pracy  nie  będzie  podlegało  odrębnej  zapłacie  przez 

zamawiającego.  

Zmiana  poszczególnych  osób  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  poszczególnych 

specjalnościach,  w  tym  Inżyniera  Kontraktu,  może  nastąpić  po  uprzednim  pisemnym 

zawiadomieniu 

zamawiającego  oraz  przekazaniu  dokumentów  potwierdzających  posiadane 

kwalifikacje oraz wpis na listę właściwego samorządu zawodowego. Zmiana może nastąpić 

jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody 

zamawiającego.  

Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osoby/osób wykonujących umowę,  

w tym Inżyniera Kontraktu, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających 

z  Umowy  lub  wykonuje  je  nienależycie.  Żądanie  zmiany  powinno  zawierać  pisemne 

uzasadnienie.  wykonawca 

obowiązany  jest  zmienić  eksperta,  w  tym  Inżyniera  Kontraktu 

zgodnie z żądaniem zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego.  

W  przypadku  zmiany  lub  zastąpienia  którejkolwiek  z  osób  wchodzących  w  skład 

Personelu,  proponowana  osoba  musi  spełniać  określone  w  SIWZ  wymogi  oraz  posiadać 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi SIWZ dla danej 

osoby  wchodzącej  w  skład  personelu  wykonawcy.  W  takim  przypadku  okres  wymaganego 

doświadczenia  zamiennego  członka  Personelu  będzie  liczony  do  daty  zgłoszenia  potrzeby 

zmiany;  

16.  W  przypadku  zmiany  personelu  wykonawca 

przedstawi  oświadczenia  inspektorów 

nadzoru inwest

orskiego poszczególnych branż, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi w terminie do 2 dni od daty zmiany 

personelu za zgodą zamawiającego.  

Zamawiający  wymagał  wadium  dla  zadania  2  w  wysokości  2100zł.,a  dla  zadania  4  w 

wysokości 1800zł. natomiast zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny ofertowej.  


Wyjaśnienia treści siwz: 

Pytanie 2: 

Dotyczy działu IX SIWZ, pkt. 3.3.3 lit. a) 

wykonawca 

prosi o doprecyzowanie czy do realizacji zamówienia skierować powinien jedną 

osobę pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych i jednocześnie 

Inżyniera Kontraktu Zarządzającego Realizacją Inwestycji, czy dwie osoby pełniące oddzielnie 

powyżej wskazane funkcje. 

Powyższy  zapis  stwarza  wątpliwości,  które  powstają  w  świetle  zapisu  par.  11  ust.  3  wzoru 

umowy, który jasno wskazuje, że w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy, wykonawca 

zapewni zespół osób, w skład którego wchodzą: 

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - posiadający uprawnienia budowlane 

do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjnobudowlanej  bez 

ograniczeń,  2)  Inspektor  nadzoru  robót  sanitarnych posiadający  uprawnienia budowlane do 

kie

rowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i 

urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez 

ograniczeń, 

Inspektor  nadzoru  robót  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  posiadający  uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

Inspektor  nadzoru  robót  telekomunikacyjnych  posiadający  uprawnienia  budowlane  do 

kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i 

urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, 

Inspektor  nadzoru  robót  drogowych  posiadający  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 

robotami budowlanymi w 

inżynierii drogowej bez ograniczeń,  

6) Inżynier Kontraktu - Zarządzający Realizacją Inwestycji 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy treści ust. 3 par 11 (Osoby do kontaktów i zespół 

wykonawcy

) Załącznika nr 9 do SIWZ (Wzór Umowy). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, 

iż zgodnie z treścią ust 10 par. 11 (Osoby do kontaktów i zespół wykonawcy) Załącznika nr 9 

do SIWZ (Wzór Umowy): 

Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 1), będzie pełnić rolę Inżyniera Kontraktu - Zarządzającego 

Realizacją Inwestycji zgodnie ust. 3 pkt 6). '  

Modyfikacja SIWZ: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2B do SIWZ (OPZ) dla 

Zadania nr Il 

— Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.: 

Przebudowa dworca kolejowego Reda”, w ramach postanowień ust 8. rozdziału E (Personel i 


Biuro Inżyniera): 

BYŁO: 

8.Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru prowadzonych robót oraz 

zapew

nienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji inwestycji, minimum 4-godzinnej 

obecności Inżyniera (w tym także w zależności od potrzeb i wymagań w godzinach nocnych 

oraz  w  weekendy,  odpowiednio  do  terminów  wykonywania  robót)  oraz  na każde  wezwanie 

zamawiającego; 

JEST: 

8.Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru prowadzonych robót oraz 

zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji inwestycji, minimum 4-godzinnej 

obecności  Inżyniera  tygodniowo  w  dni  robocze  (w  tym  także  w  zależności  od  potrzeb  i 

wymagań w godzinach nocnych oraz w  weekendy, odpowiednio do terminów  wykonywania 

robót) oraz na każde wezwanie zamawiającego; 

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2D do SIWZ (OPZ) dla 

Zadania  nr  IV 

—  Świadczenie  usługi  Inżyniera  Kontraktu  pełniącego  funkcję  inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.. 

„Przebudowa  dworca  kolejowego  Jastarnia”,  w  ramach  postanowień  ust  8.  rozdziału  E 

(Personel i Biuro In

żyniera): 

BYŁO: 

8.Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru prowadzonych robót oraz 

zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji inwestycji, minimum 4-godzinnej 

obecności Inżyniera (w tym także w zależności od potrzeb i wymagań w godzinach nocnych 

oraz  w  weekendy,  odpowiednio  do  terminów  wykonywania  robót)  oraz  na każde  wezwanie 

zamawiającego; 

JEST: 

8.Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru prowadzonych robót oraz 

zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji inwestycji, minimum 4-godzinnej 

obecności  Inżyniera  tygodniowo  w  dni  robocze  (w  tym  także  w  zależności  od  potrzeb  i 

wymagań w godzinach nocnych oraz w  weekendy, odpowiednio do terminów  wykonywania 

robót) oraz na każde wezwanie zamawiającego; 

Z informacji z otwarcia ofert 

wynika, że: 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia 927 385,05 zł 

brutto, w tym: 

2)  Zadanie  nr  Il  - 

Świadczenie  usługi  Inżyniera  Kontraktu  pełniącego  funkcję  inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.: 

„Przebudowa dworca kolejowego Reda” — 133 686,61 zł brutto, 

4)  Zadanie  nr  IV  - 

Świadczenie  usługi  Inżyniera  Kontraktu  pełniącego  funkcję  inspektora 


nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.: 

„Przebudowa dworca kolejowego Jastarnia” — 113 329,13 zł brutto. 

Zestawienie złożonych ofert: 

Zadanie nr Il - 

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.: 

Przebudowa dworca kolejowego Reda” 

NBQ sp. z o.o. 600 240,00  

Bud-lnvent sp. z o.o. 627 453,75 

SMARTCO W.O. 292 100,00  

Konsorcjum  firm  w  składzie:  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne  ALFA  P.M.  Rejonowy  Zarząd 

Inwestycji 215 250,00  

Konsorcjum  firm  w  składzie:  Biuro  Nadzoru  Budowlanego  EUROBAU  K.Ł.    DIPRO 

Budownictwo I.H. 119 310,00 

Konsorcjum  firm  w  składzie:  Biuro  Obsługi  Inwestycji  „INWEST  —  WYBRZEŻE”  sp.  z  o.o. 

Portico Project Management sp. z o.o.  194 340,00  

Zadanie nr IV - 

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.: 

„Przebudowa dworca kolejowego Jastarnia'  

Konsorcjum firm w składzie: Biuro Inwestorskie J.R. Biuro Inwestorskie sp. z o.o.  

NBQ sp. z o.o. 538 740,00  

Bud-lnvent sp. z o.o. 553 377,00  

SMARTCO W.O. 275 590,00  

Konsorcjum  firm  w  składzie:  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne  ALFA  P.M.  Rejonowy  Zarząd 

Inwestycji 196 800,00  

Konsorcjum  firm  w  składzie:  Biuro  Nadzoru  Budowlanego  EUROBAU  K.Ł.  DIPRO 

Budownictwo I.H. 119 310,00  

Konsorcjum  firm  w  składzie:  Biuro  Obsługi  Inwestycji  „INWEST  —  WYBRZEŻE”  sp.  z  o.o. 

Portico Project Management sp. z o.o. i 

Wspólnicy sp. z k. 194 340,00  

W dniu 17 lutego 2020r. zamawiający wezwał Konsorcjum Eurobau do złożenia wyjaśnień  

na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 

następujących Zadaniach: 

1)  Zadanie  nr  I 

—  Świadczenie  usługi  Inżyniera  Kontraktu  pełniącego  funkcję  inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.: 

„Przebudowa dworca kolejowego Puck'  

2)  Zadanie  nr  Il  - 

Świadczenie  usługi  Inżyniera  Kontraktu  pełniącego  funkcję  inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.: 


„Przebudowa dworca kolejowego Reda" 

w których zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy, cena całkowita oferty jest niższa o ponad 30% od 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

3)  Zadanie  nr  III  - 

Świadczenie  usługi  Inżyniera  Kontraktu  pełniącego  funkcję  inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.: 

„Przebudowa dworca kolejowego Władysławowo” 

- w 

którym zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy, cena całkowita oferty jest niższa o około 30% od 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Cena  zaproponowana  w  ofercie  wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  budzi  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

Wobec  powyższego  zamawiający  w  zakresie  Zadania  nr  I,  II  i  III  wezwał  do  udzielenia 

wyjaśnień jakie czynniki wpłynęły na podaną cenę, w tym do złożenia dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

1  )  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002r.  o 

minimalnym wy

nagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564), 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), 

wykazanie wartości poszczególnych składowych wg zapisów OPZ oraz Wzoru Umowy w 

szczególności: 

. wyliczenie wartości I Etapu przedmiotu umowy za weryfikację dokumentacji projektowej i 

założeń przyjętych do jej wyceny, 

wyliczenie  wartości  Il  Etapu  za  pełnienie  usługi  zarządzania  i  nadzoru  inwestorskiego  i 

założeń przyjętych do szacowania ich wartości, w tym: 

a. 

wyliczenie  wartości  za  sprawowanie  koordynacji  technicznej  i  nadzoru  w  zakresie  prac 

prowadzonych na terenie inwestycji, w tym w szczególności koordynacji robót wykonywanych 

przez WRB i prac aranżacyjnych związanych z pomieszczeniami pod najem, 

b. 

wyliczenie  wartości  za  rozliczenie  Zadania  Inwestycyjnego  po  zakończeniu  robót 

budowlanych i założeń przyjętych do jej wyceny, 


wykazania, iż w cenie oferty ujęte zostały koszty związane z wniesieniem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami par. 13 wzoru Umowy, 

wykazania, iż w cenie oferty ujęte zostały koszty związane z posiadaniem przez cały okres 

trwania  Umowy  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności, z kwotą ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż wskazana w rozdziale XXII SIWZ 

oraz par 17 ust. 3 wzoru Umowy. 

Wyjaśnienia powinny być jak najbardziej szczegółowe i powinny uwzględniać aspekty mające 

wpływ  na  cenę,  tak  aby  nie  pozostawiały  wątpliwości  co  do  prawidłowego  i  rzetelnego  jej 

wyliczenia.  Zasadne  jest,  aby  złożone  wyjaśnienia  były  odpowiednio  umotywowane, 

przekonujące, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. wykonawca winien 

wyjaśnić, czy zaproponowana cena ofertowa została określona z należytą starannością i czy 

gwarantuje ona  wykonanie zamówienia  w  sposób rzetelny. Wykonawca winien  przedstawić 

odpowiednie  wyliczenia,  katalogi  lub  inne  dowody,  które  potwierdzają  realność  i  rzetelność 

zaproponowanej ceny. 

Konsorcjum Eur

obau udzieliło następujących wyjaśnień: 

oferowana cena jest starannie przemyślana i skalkulowana, co daje gwarancję rzetelnego 

wykonania przedmiotu zamówienia i w naszej opinii nie jest ceną „rażąco niską”. Końcowa, 

oferowana cena wynika z wielu czynników i uwzględnia w szczególności:  

•  kalkulację  indywidualnych  stawek  za  pobyt  na  budowie  poszczególnych  inspektorów, 

będących członkami stałego zespołu,  

• niskie koszty ogólne firm BNB EUROBAU K.Ł. oraz DIPRO BUDOWNICTWO I.H.,  

• prowadzenie kilku inwestycji w rejonie, pozwalające na zminimalizowanie kosztów dojazdu,  

•  wskaźnikowa,  faktycznie  realizowana,  wartość  usług  nadzoru  inwestorskiego  do  wartości 

robót  budowlanych  w  zamówieniach  publicznych  wynosząca  0,5-5%  wartości  robót 

budowlanych.  

Zamawiający precyzyjnie określił w załączniku nr 2 do SIWZ – OPZ lit. D i E oraz projekcie 

umowy 

– stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ – zobowiązania Inżyniera Kontraktu. Wszystkie 

zostały uwzględnione w cenie oferty.  

Głównym  czynnikiem  cenotwórczym  w  ofercie  Konsorcjum  Eurobau  jest  wynagrodzenie 

personelu  Inżyniera  Kontraktu,  które  jest  bezpośrednio  związane  z  ilością  pobytów 

poszczególnych osób na budowie.  

Ze względu na zapisy zawarte w p.9 lit. E – OPZ: wykonawca jest zobowiązany do ustalenia 

ilości zatrudnionego personelu w sposób zapewniający sprawną obsługę Kontraktu w zakresie 

zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, w szczególności zapewnienia 

codziennej  kontroli  jakości  robót  przez  właściwego  inspektora  nadzoru  w  branży,  dla której 

prowad

zone  są  roboty  oraz  dokonywania  terminowych  odbiorów  robót,  kontroli  materiałów 

dostarczanych i montowanych na budowie oraz w p.8 lit. E 

– OPZ (z uwzględnieniem zmiany 


treści  SIWZ,  z  dn.  17.01.2020  r.):  wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  ciągłego 

na

dzoru prowadzonych robót oraz zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji 

inwestycji, minimum 4-

godzinnej obecności Inżyniera tygodniowo w dni robocze (w tym także 

w zależności od potrzeb i wymagań w godzinach nocnych oraz w weekendy, odpowiednio do 

terminów  wykonywania  robót)  oraz  na  każde  wezwanie  zamawiającego,  przyjęto,  na 

podstawie  własnych  doświadczeń  i  powszechnie  obowiązującej  praktyki,  prowadzenie 

nadzoru  inwestorskiego  i  koordynowanie  działań  inspektorów  w  sposób  zapewniający 

właściwą technicznie realizację robót, ciągłość odbiorów robót zanikających, bieżącą kontrolę 

wbudowanych materiałów, zgodność z projektem itp., w formie codziennej wizyty inspektorów 

branżowych, w czasie średnio 1h dziennie. Czas ten oszacowano, biorąc pod uwagę zakres 

robót planowanych do wykonania oraz ich stopień skomplikowania.  

W  związku  z  faktem,  że  wykonywanie  czynności  inspektorów  nadzoru  polega  na  pełnieniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), tym samym zasadniczo nie polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.  

W  wyniku  powyższego,  w  celu  optymalizacji  i  racjonalizacji  kosztów  pośrednich 

przedsiębiorstw, BNB EUROBAU oraz DIPRO BUDOWNICTWO od wielu lat pracuje z grupą 

inspektorów  prowadzących  jednoosobową,  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  lub 

zatrudnia inspektorów na umowę zlecenie.  

Jako  średnie  wynagrodzenie  inspektorów  branży  instalacyjnej  sanitarnej,  elektrycznej, 

teletec

hnicznej i drogowej w kalkulacji ceny ofertowej, przyjęto 40,00 zł brutto/godzinę, co przy 

założeniu 5 dni roboczych w tygodni oraz 1h codziennej wizyty daje kwotę 200,00 zł brutto 

tygodniowo.  

Powyższe stawki są zaakceptowana przez osoby mające pełnić obowiązki inspektorów przy 

realizacji  kontraktu,  wynikają  ze  stałej  współpracy  z  BNB  EUROBAU  i  DIPRO 

BUDOWNICTWO  oraz  były  wielokrotnie  stosowane  w  trakcie  trwania  poprzednich 

zakończonych sukcesem realizacji.  

Wynagrodzenie  inspektora  branży  konstrukcyjno-budowlanej,  pełniącego  również  funkcję 

Inżyniera  Kontraktu,  ze  względu  na  większe  zaangażowanie  w  trakcie  trwania  prac 

budowlanych  oraz  zarządzanie  procesem  inwestycyjnym  i  sprawozdawczość,  ustalono  na 

poziomie  dwukrotności  wynagrodzenia  inspektorów  branżowych  tj.  400,00  zł  brutto 

tygodniowo.  

Wynagrodzenie inspektorów na etapie I – przygotowanie inwestycji, w związku z faktem że ich 

główne zadania ograniczają się do dokonania weryfikacji przekazanej przez zamawiającego 

dokumentacji  projektowej,  co  za  tym  idzie  mają  charakter  krótkotrwały,  przyjęto  w  formie 

ryczałtu, wynoszącego 2 000,00 zł brutto.  

Stawki  powyższe  uwzględniają  minimalne  koszty  związane  z  dojazdem  do  miejsca  pracy, 


wynikające  z  faktu,  że  inspektorzy  mieszkają  w  bliskiej  okolicy  placów  budowy  oraz 

prowadzenia  przez  firmę  kilku  inwestycji,  co  pozwala  na  racjonalizację  i  obniżenie  kosztów 

związanych z transportem oraz czasu spędzonego na dojazdach. Stawka uwzględnia również 

fakt, iż praca inspektora nadzoru nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, jest pracą 

głównie intelektualną.  

Dla  tak  przyjętych  stawek  jednostkowych  wyliczono  wynagrodzenia,  poszczególnych 

inspektorów, w okresie całego procesu budowlanego przy założeniu, zgodnym z treścią, pkt. 

1,  roz.  VIII  SIWZ,  że  Inżynier  Kontraktu  swoje  obowiązki,  w  ramach  etapu  II  –  Realizacja 

inwestycji, będzie wypełniał przez okres do 82 tygodni, z tym że prace budowlane zakończą 

się przed terminem rozliczenia inwestycji, w okresie 69 tygodni, co przyjęto jako maksymalny 

okres  pełnienia  nadzoru  branżowego  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  (założono 

najbardziej  negatywny  przypadek,  w  którym  prace  wszystkich  branż  będą  prowadzone 

równolegle,  przez  cały  okres  trwania  Robót  Budowlanych,  co  jest  jednoznaczne  z 

zaangażowaniem branżowych inspektorów).  

Inżynier  Kontraktu,  konstrukcyjnobudowlana  Stawka  tygodniowa  brutto  400,00x  Ilość 

miesięcy 82 Wynagrodzenie całkowite brutto 32 800,00  

2.  Instalacyjna 

–  telekomunikacyjna  Stawka  tygodniowa  brutto  200,00  X  Ilość  miesięcy  69 

Wynagrodzenie całkowite brutto 13 800,00  

3.  Instalacyjna  -  elektryczna  Stawka  tygodniowa  brutto  200,00  x 

Ilość  miesięcy  69 

Wynagrodzenie całkowite brutto 13 800,00  

4.  Instalacyjna  -  sanitarna  Stawka  tygodniowa  brutto  200,00  x 

Ilość  miesięcy  69 

Wynagrodzenie całkowite brutto 13 800,00  

5. Drogowa Stawka tygodniowa brutto 200,00 x 

Ilość miesięcy 69 Wynagrodzenie całkowite 

brutto 13 800,00  

Razem 88 

000zł. 

Weryfikacja dokumentacji  

projektowej w 5 branżach Wynagrodzenie ryczałtowe: 5 x 2 000,00 

zł razem 10 000,00  

 Razem: 

98 000,00 zł brutto  

Poza kosztami bezpośrednimi, związanymi z wynagrodzeniem personelu Inżyniera Kontraktu, 

w kalkulacji ceny ofertowej uwzględniono konieczność utrzymania zabezpieczenia należytego 

wykonania  w 

formie  gwarancji  ubezpieczeniowej  lub  bankowej.  Zamawiający  wymaga 

wniesienia  zabezpieczenia  w  wysokości  5%  wartości  umowy.  Koszt  roczny  utrzymania 

gwarancji  to  ok.  3%  wartości  zabezpieczenia.  W  związku  z  powyższym  obliczono  wartość 

gwarancji w następujący sposób:  

120 000,00 x 5% x 3%/rok x 3 lata = 540 zł brutto.  

W  ramach  kosztów  dodatkowych,  uwzględniono  również  część  kosztów  związaną  z 

utrzymaniem polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. Składka takiej polisy, w ujęciu 


wartości planowanych robót oraz ilości realizowanych w roku inwestycji budowlanych przyjęto 

jako 500 zł brutto rocznie, co w skali 3 lat generuje koszty w wysokości 1 500 zł brutto.  

Suma  kosztów  bezpośrednich,  na  podstawie  powyżej  przedstawionych  składowych 

cząstkowych wynosi:  

000,00 zł + 540,00 zł + 1 500,00 zł = 100 040,00 zł brutto  

Przedstawiona  powyżej  kalkulacja  jednoznacznie  dowodzą,  że  przyjęta  w  ofercie  cena jest 

przemyślana  i  gwarantuje  właściwe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  treścią 

SIWZ oraz z propozycją umowy, co więcej oferta na poziomie 119 310,00 zł brutto zapewnia 

nadwyżkę finansową w wysokości ok. 19%, w której zawarte są koszty pośrednie, w wysokości 

10% wynagrodzenia z tytułu kosztów bezpośrednich oraz zysk w wysokości ok. 8% od kosztów 

bezpośrednich i pośrednich.  

BNB EUROBAU i DIPRO BUDOWNICTWO są mikroprzedsiębiorstwami, zajmującymi się od 

kilku lat świadczeniem usług inżynierskich w budownictwie. Wypracowane na wielu budowach 

metody pracy, zwłaszcza w zakresie organizacji oraz wydajności, pozwalają na ograniczenie 

kosztów  ogólnych  do  minimum.  Pozwala  to  na  stosowanie  stosunkowo  niskich  stawek  w 

ofertach.  

Polskie  ustawodawstwo  nie  określa  zasad  wyceny  usług  inżynierskich  w  zamówieniach 

publicznych.  Wycena  usług  dokonywana  jest  indywidualnie  przez  świadczących  usługi. 

Pomocniczo  można  stosować  "Środowiskowe  Zasady  Wycen  Prac  Projektowych"  wydane 

przez  Izbę  Projektowania  Budowlanego  Radę  Koordynacyjną  Biur  Projektów  (rozdz.  1  pkt. 

nadzór  inwestorski),  ilość  niezbędnych  pobytów  w  ramach  nadzoru  inwestorskiego 

można  szacunkowo  określić  w  stosunku  do  wartości  robót  budowlano-  instalacyjnych, 

przyjmując za uzasadnione :  

dla małych prostych inwestycji : jeden pobyt na każde 18 700 zł kosztów robót budowlano -

instalacyjnych;  

dla większych: jeden pobyt na każde 56 000 zł."  

Firmy  BNB  EUROBAU  i  DIPRO  BUDOWNICTWO  wykonały  w  ostatnich  kilku  latach 

kilkanaście  nadzorów  i  kontraktów  inwestycyjnych  w  charakterze  Inżyniera  Kontraktu  lub 

Inwestora Zastępczego budów wartości 5 mln zł i więcej.  

Wszystkie  us

ługi  były  kalkulowane  na  podobnych  zasadach  jak  przedmiotowa  oferta. 

Wszystkie zostały zrealizowane pomyślnie, ku zadowoleniu Zamawiających. Jest to dowód na 

to, że kalkulacje zostały wykonane poprawnie i gwarantują należyte wykonanie usługi.  

Jako dowód, że w przedmiotowej ofercie nie zachodzi przypadek oferowania rażąco niskiej 

ceny Konsorcjum Eurobau przytocz

yło konkluzję z Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (Sygn. 

akt KIO/UZP 1718/09) w sprawie bardzo podobnej do przedmiotowej:  

„Obserwując  w  ostatnich  miesiącach  realia  rynkowe  poprzez  ceny  ofert  składanych  w 

postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  m.in.  tych,  co  do  których  spory 


rozstrzygane  były  w  Izbie,  Izba  stwierdziła,  iż  po  trwającym  w  ostatnich  latach  okresie 

prosperity  w  zakresie  m.in. 

usług  na  pełnienie  nadzoru  nad  realizacją  robót  budowlanych, 

nastąpiła  korekta  rynku,  ceny  uległy  obniżeniu,  a  przy  tym  żądane  wynagrodzenia 

poszczególnych  wykonawców  są  tak  rozbieżne  pomiędzy  sobą,  a  także  w  stosunku  do 

oszacowanej przez zamawiających wartości zamówienia, że trudno jest ustalić, jaka cena jest 

właśnie tą ceną wiarygodną i prawidłową, a która nie pozwala na realizację zamówienia bez 

strat. Nierzadko oferowane są ceny wynagrodzenia za nadzór inwestorski znacznie poniżej 

procentu od kosztów inwestycji wskazywanego przez zamawiającego na poziomie 1,5 – 2,5%. 

Należy podkreślić, że przedmiotowe usługi są usługami intelektualnymi, niematerialnymi, a ich 

koszt zależy w dużej mierze od subiektywnej wyceny wartości pracy poszczególnych osób”  

Nadto w 

zadaniu nr IV zamawiający poczyniła zabiegi o zwiększenie kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie  zamówienia  wskazując  na  to,  że  na  sfinansowanie  niniejszego  zamawiający 

zamierza  przeznaczyć  113  329,13  zł  brutto,  gdy  oferta  z  najniższą  ceną  (Konsorcjum 

EUROB

AU), wnosi 119 310,00 zł tj. przekracza kwotę przeznaczona na realizację zamówienia 

o ok. 5,28% (5 980,87 zł brutto). W związku z powyższym Komisja Przetargowa zwróciła się o 

wyrażenie  opinii  w  przedmiocie  ewentualnego  zwiększenia  środków  przeznaczonych  na 

realizacje  przedmiotowego  zamówienia.  Brak  zgody  na  zwiększenie  środków  skutkować 

będzie  unieważnieniem  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4)  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Zamawiający wyraził zgodę na zwiększenie środków.  

Na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy przystępujący przedłożył wykaz 

osób wśród, których wskazał K.Ł. właściciela firmy Eurobau, A.S. – podstawa dysponowania 

umowa cywilno-prawna, H.D. 

– podstawa dysponowania – umowa cywilno –prawna, J.G. – 

podstawa dysponowania 

– umowa cywilno-prawna, C.K. – pracownik Dipro.  

Z  odpisów  CEIDG  wynika,  że  A.S.  prowadzi  działalność  gospodarczą  –  Semad  Nadzory 

Budowlane A.S., i H.D. 

prowadzi działalność gospodarczą – Projektowanie i Nadzór Instalacji 

Elektrycznych Eldor 

– H.D..  

Z umowy z dnia 4 lipca 2019r. nr KIZ01.022.IN.9222.2018 na sprawowanie usługi inżyniera 

kontraktu  nad  realizacją  robót  budowalnych  zadania  „Przebudowa  dworca  kolejowego 

Malczyce” wynika, że wykonawca Safage SAS wykonywał ten nadzór za kwotę 195 570,00zł. 

Do  umowy  dołączono  formularz  oferty,  opis  przedmiotu  zamówienia,  który  pozwala  na 

porównanie zakresu zadań oraz wykaz osób obejmujący 6 osób – osobno Inżyniera Kontraktu 

i Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej 

Z umowy z dnia 21 sty

cznia 2019r. nr KFZ01.022.IN.21414.2018r. na zarządzanie i pełnienie 

funkcji  inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dla  realizacji  zadania  pn.  Przebudowa  dworca 

kolejowego  Smolec  wynika,  że  Inwest  –Projekt  sp.  z  o.o.  realizował  tę  umowę  za  cenę 

115,30zł.Do  umowy  załączono  formularz  ofertowy,  oraz  opis  przedmiotu  zamówienia, 


wykaz  osób,  z  którego  wynika  realizacja  zamówienia  przez  7  osób  –  rozdzielenie  funkcji 

koordynatora  i  Inspektora  branży  konstrukcyjno-budowalnej  oraz  ustanowienie  funkcji 

archeologa.  

Z u

mowy z dnia 21 stycznia 2019r. nr KFZ01.022.IN.21410.2018r. na zarządzanie i pełnienie 

funkcji  inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dla  realizacji  zadania  pn.  Przebudowa  dworca 

kolejowego  Imbramowice  wynika,  że  firma  Inwest-Projekt  sp.  z  o.o.  realizowała  umowę  za 

cenę 99 990zł. załączono formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia, wykaz osób z którego 

wynika realizacja zamówienia przez 7 osób – rozdzielenie funkcji koordynatora i Inspektora 

branży konstrukcyjno-budowalnej oraz ustanowienie funkcji archeologa.  

Z  umowy  z  12  marca  2020  nr  KFZ01.022.IN.40310.2019  na  świadczenie  usługi  inżyniera 

kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w 

ramach zadania inwestycyjnego pn Przebudowa dwo

rca kolejowego Jastrząb wynika, że EMG 

Engineering & Management Group sp. z o.o. wykonuje umowę za cenę 227 550zł., załączone 

uprawnienia  budowlane  wskazują  na  wykonywanie  zamówienia  przez  pięć  osób  składka 

łączna ubezpieczenia OC. na sumę 1 000 000zł. to 918 zł. i na drugie 1000 000 -  884zł. Dla 

należytego zabezpieczenia w kwocie 11 377,50zł. składka wyniosła 580zł. 

Na podstawie powyższego materiału dowodowego Izba poczyniła następujące ustalenia: 

niesporne między stronami były ilości pobytów Inżyniera i Inspektorów na budowie ilość 5 

pobytów w tygodniu w okresie 82 tygodni dla Inżyniera daje podaną przez odwołującego liczbę 

410 pobytów w zadaniu II i dla Inspektorów 5 pobytów w tygodniu przez 69 tygodni wynosi 345 

pobytów, analogicznie sytuacja wygląda dla zadania IV,  

- Izba ust

aliła na podstawie wezwania do wyjaśnień w zadaniu II, że zamawiający oczekiwał 

szczegółowych  wyjaśnień  w  zakresie  poszczególnych  składowych  według  OPZ  i  Wzoru 

Umowy, ale wskazanych w następujący sposób: 

. wyliczenie wartości I Etapu przedmiotu umowy za weryfikację dokumentacji projektowej i 

założeń przyjętych do jej wyceny, 

wyliczenie  wartości  Il  Etapu  za  pełnienie  usługi  zarządzania  i  nadzoru  inwestorskiego  i 

założeń przyjętych do szacowania ich wartości, w tym: 

a. 

wyliczenie  wartości  za  sprawowanie  koordynacji  technicznej  i  nadzoru  w  zakresie  prac 

prowadzonych na terenie inwestycji, w tym w szczególności koordynacji robót wykonywanych 

przez WRB i prac aranżacyjnych związanych z pomieszczeniami pod najem, 

b. 

wyliczenie  wartości  za  rozliczenie  Zadania  Inwestycyjnego  po  zakończeniu  robót 

budowlanych i założeń przyjętych do jej wyceny, 

wykazania, iż w cenie oferty ujęte zostały koszty związane z wniesieniem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami par. 13 wzoru Umowy, 


4 wykazan

ia, iż w cenie oferty ujęte zostały koszty związane z posiadaniem przez cały okres 

trwania  Umowy  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności, z kwotą ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż wskazana w rozdziale XXII SIWZ 

oraz par 17 ust. 3 wzoru Umowy. 

Z  tego  wyliczenia  w  ocenie  Izby  wynika,  że  zamawiający  określił  elementy  ceny,  których 

wyjaśnienia  i  wyliczenia  oczekuje,  a  nie  żądał  wyliczenia  wszystkich  składowych  z  osobna 

wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. W zakresie Etapu I zamawiający oczekiwał 

wyliczenia tylko w zakresie pkt. 1, natomiast zarzucany przez odwołującego w odwołaniu brak 

kalkulacji w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania przetargowe w przetargu na realizację 

robót budowlanych, jak i zajmowanie stanowiska w zakresie rażąco  niskiej ceny – to pkt. 2 

Etapu  I,  natomiast  wymaganie  złożenia  w  terminie  14  dni  dokumentacji,  w  tym  imiennych 

schematów organizacyjnych, oświadczeń Inżyniera i Inspektorów o zapoznaniu się z POIiŚ 

czy  procedury,  to  pkt  3  Etapu  I.  Wyjaśnienia  odwołującego  odnosiły  się  do  weryfikacji 

dokumentacji projektowej i wskazywały na ryczałt dla każdego z inspektorów 2000. Przy pięciu 

Inspektorach założył przystępujący na Etap I koszt 10 000zł. Dopiero w piśmie złożonym do 

akt  postępowania  odwoławczego  przez  przystępującego  przystępujący  wyjaśnił,  że  koszty 

schematu  organizacyjnego  podziału  kompetencji  i  obowiązków  –  to  koszty  przygotowania 

oferty, zaś koszty przygotowania inwestycji i procedury to koszty pośrednie przystępującego. 

Tym  samym  Z  powyższego  wynika,  że  przystępujący  w  kwocie  ryczałtu  2000zł.  nie  ujął 

kosztów Etapu I pkt. 2 i 3, są to koszty weryfikacji dokumentacji projektowej, czego oczekiwał 

zamawiający. W zakresie etapu II zamawiający oczekiwał wyliczenia kosztów za sprawowanie 

koordynacji technicznej i nadzoru w zakresie prac prowadzonych na terenie inwestycji, w tym 

w  szczególności  koordynacji  robót  wykonywanych  przez  WRB  i  prac  aranżacyjnych 

związanych  z  pomieszczeniami  pod  najem  i  za  rozliczenie  Zadania  Inwestycyjnego  po 

zakończeniu robót budowlanych i założeń przyjętych do jej wyceny i koszty te znajdują się w 

wyjaśnieniach  przystępującego.  Koszty  koordynacji  technicznej  i  nadzoru  to  przy  przyjęciu 

sposobu obliczania odwołującego 80zł. x 345 (Inżynier Kontraktu) i 40 zł. x 345 x 4 (Inspektorzy 

branżowi) czyli łącznie jest to dla przystępującego koszt 82 800zł. Natomiast koszt rozliczenia 

kontraktu to koszt związany z Inżynierem czyli 80 zł. x 65 (410  – 345 lub 13 tyg. x 5), czyli 

łącznie 5 200zł. Przystępujący podał założenia jakie przyjął do wyliczenia.  

Przystępujący podał także koszt polisy OC i koszt zabezpieczenia należytego zabezpieczenia 

wraz z założeniami do wyliczenia.  

Zatem Izba ustaliła, że przystępujący odniósł się do wezwania w sposób odpowiadający treści 

tego wezwania. Nadto Izba ustaliła, że zamawiający traktował wyliczenia jako dowody – gdyż 

w wezwaniu podał „wyliczenia, katalogi lub inne dowody”, co daje podstawę do przyjęcia, że 

zamawiający  określił  katalog  dowodów  jakie  uważa  za  wystarczające  do  wykazania  mu 

realności ceny. Przystępujący zawarł w wyjaśnieniach wyliczenia, a więc dowody oczekiwane 


przez zamawiającego.  

Izba  oceniła  zatem,  że przystępujący  udzielił  wyjaśnień  w  takim  zakresie  w  jakim  wymagał 

tego zamawiający. Zamawiający nie wymagał przedstawienia wyliczeń i przyjętych założeń do 

tych wyliczeń  dotyczących Etapu I  pkt  2 i  3,  a  także nie oczekiwał  wymienienia  wszystkich 

składowych  dla  etapu  II  i  wyliczenia  dla  każdego  z  nich  kosztu,  w  związku  z  tak 

skonstruowanym  wezwaniem,  przystępujący  nie przedstawił  wyliczeń  i  założeń  do  wyliczeń 

kosztów  reprezentacji  zamawiającego  wobec  organów  nadzoru  –  pkt  51,  natomiast  koszty 

robót budowanych u najemców obejmują wyliczenia i założenia do wyliczeń dotyczące okresu 

69 tygodni i odpowiednio 345 pobytów, co potwierdził przystępujący w piśmie procesowym. 

Zamawiający nie wzywał również przystępującego do ujęcia wyliczeń i założeń do wyliczeń w 

taki sposób, aby wykonawca do każdego kosztu przedstawiał wyliczenia każdego składnika 

kosztotwórczego,  jak  wysokość  składek  ubezpieczenia  społecznego,  czy  podatku 

dochodowego, koszt transportu, zatem pozostawił w tym zakresie swobodę przystępującemu 

co do stopnia szczegółowości przedstawianych wyliczeń.  

Zamawiający  jak  ustaliła  Izba  ma  także  rozeznanie  w  wynagrodzeniach  kontraktowych  w 

podobnych zamówieniach, o czym świadczą przedstawione dowody z umów. W przekonaniu 

Izby zamawiający dla oceny przedstawianego mu przez wykonawcę wyjaśnienia ceny rażąco 

niskiej  i  prezentowanych  w  nich  kalkulacji  powinien  odwoływać  się  do  posiadanej  wiedzy  i 

doświadczenia  życiowego,  gdyż  tylko  w  taki  sposób  jest  w  stanie  dokonać  tej  oceny. 

Rzetelność i wiarygodność wyjaśnień musi być oceniona względem jakiś mierników znanych 

zamawiającemu, tymi miernikami są właśnie posiadana wiedza i doświadczenie. Tym samym 

w  ocenie  Izby 

przedstawienie przez  zamawiającego  umów  pozostaje w  istotnym  związku z 

rozpoznawaną sprawą, gdyż pokazuje jakim tokiem rozumowania kierował się zamawiający 

dokonując  oceny  wyjaśnień.  Umowy  te  zostały  zawarte  w  reżimie  zamówień  publicznych, 

dotyczą takiej samej usługi w zakresie nadzoru nad podobnymi inwestycjami jak w niniejszej 

sprawie, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji i w których realizacja ta, jak 

oświadczył  zamawiający  na  rozprawie,  przebiega  prawidłowo,  co  pozwala  na  przyjęcie,  że 

przewidziane w tych umowach wynagrodzenia pozwalają na należyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Tym samym w ocenie Izby zamawiający przyjął poprawny miernik realności ceny 

ofertowej  w  zamówieniu  na  usługi  nadzorcze  nad  przebudową  dworców  kolejowych,  zaś 

różnice w opisach przedmiotu zamówienia oraz we wzorach umów w ocenie Izby nie są na 

tyle znaczące, aby umowy te nie stanowiły dobrego miernika rynkowego. Izba nie podzieliła w 

tym zakresie argumentacji odwołującego, że tylko znajomość procesu ofertowania i wyboru 

ofert  najkorzystniejszych  w  postępowaniach  poprzedzających  zawarcie  powołanych  umów 

pozwalałaby  na  ocenę  czy  rzeczywiście  wynagrodzenia  wynikające  z  umów  są 

wynagrodzeniami rynkowymi. Izba wzięła pod uwagę, że istotną cechą ceny rażąco niskiej jest 

to, że nie pozwala ona na wykonanie prawidłowe przedmiotu zamówienia i na taką okoliczność 


zamawiający powołał składane umowy. Umowy te wskazują na wysokość wynagrodzenia i na 

zakres  przedmiotowy,  którego  to  wynagrodzenie  ma  być  ekwiwalentem,  umowy  te  są 

wykonywane prawidłowo  –  według  zamawiającego (czego  odwołujący  nie kwestionował),  a 

zatem mogą być dowodem na to, że za podane w nich wynagrodzenie umowę można wykonać 

prawidłowo. W konsekwencji zamawiający dokonują porównania przedmiotów zamówienia  i 

wynagrodzeń z umów z ceną zaproponowaną przez odwołującego mógł dojść do przekonania, 

że  wykonawca  jest  w  stanie  za  tę  cenę  wykonać  przedmiot  zamówienia.  Wykonawca 

odpowiedział na wszystkie wątpliwości zamawiającego i wyjaśnienia te nie były niezgodne z 

założeniami zamawiającego – lit. E pkt 8, a nawet wykonawca przewidział nie tylko wymagane 

4 h tygodniowo dla Inżyniera, ale po pięć godzin tygodniowo dla Inżyniera i Inspektorów, choć 

pkt 8 do minimalnej ilości godzin Inspektorów w ogóle się nie odnosił. Tym samym wyjaśnienia 

pokazały zamawiającemu, że przystępujący założył więcej niż było wymagane w SIWZ, co w 

ocenie Izby mogło także powodować przekonanie zamawiającego o racjonalności wyjaśnień. 

Izba  dostrzegła  także,  że  zamawiający  dysponował  także  wiedzą  o  kosztach  polis 

ubezpieczeniowych  i  kosztach  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  bo  w 

załącznikach do jednej z umów właśnie takie informacje się znajdowały, tym samym odwołując 

się  do  tej  wiedzy  był  w  stanie  zweryfikować,  czy  wyliczenia  odwołującego  oparte  są  na 

prawidłowych  założeniach.  W  ocenie  Izby  oba  elementy  nadawały  się  do  uznania  ich 

wiarygodności,  bo  z  kwoty  kosztu  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  z  umowy 

przedstawionej przez zamawiającego wynika, że ten koszt to przy kwocie dwukrotnie wyżej 

niż w niniejszym postępowaniu to 580zł., a przystępujący skalkulował 540zł. Co do polisy to 

przy  polisie  na  1  mln  zł.  ten  koszt  składki  to  około  900zł.,  co  też  pozwala  uznać,  że 

skalkulowanie 500zł. rocznie przez odwołującego nie odbiegało od warunków rynkowych. Co 

do  kosztów  dojazdów,  w  ocenie  Izby  odwołujący  kalkulując  te  koszty  dla  każdego  z 

Inspektorów i Inżyniera osobno i to każdorazowo licząc je od miejsc zamieszkania tych osób 

(choć  w  jednym  przypadku  miejsce  zamieszkania  tej  osoby  było  inne),  nie  przyjął  założeń 

korzystnych dla przystępującego. W wyjaśnieniach przystępujący wyraźnie wskazał, że koszty 

dojazdów mieszczą się w stawkach 20 i 40zł./h i są minimalne, bo osoby mające wykonywać 

usługę  mieszkają  w  bliskiej  okolicy  placów  budowy  oraz  przystępujący  realizuje  inne 

inwestycje  w  pobliżu.  Oczywiście  Izba  wzięła  pod  uwagę,  że  odwołujący  nie  dysponował 

dokładną informacją, gdzie mieszkają wszystkie osoby (stąd inny adres zamieszkania pana 

S.

, co podniósł przystępujący) i nie znał miejsc realizacji innych inwestycji. Jednak w ocenie 

Izby  na  podstawie  tych  wyjaśnień,  trudno  było  przyjąć,  że  przystępujący  skalkulował  koszt 

dojazdu wyłącznie od miejsca zamieszkania do placu budowy u zamawiającego i z powrotem 

i to przy założeniu, że każda osoba będzie dojeżdżać własnym pojazdem. Takie założenia nie 

wynikały z oświadczeń o minimalnych kosztach dojazdu i pomijały w ogóle informację o innych 

realizacjach.  Tym  samym  wyliczenia  odwołującego  wskazane  w  odwołaniu  nie  wynikają  ze 


złożonych  wyjaśnień  i  nie  mogą  być  przekonującą  argumentacją  dla  podważenia  realności 

ceny przystępującego. Izba natomiast uznała za wiarygodne oświadczenie przystępującego 

wynikające  ze  złożonego  pisma  procesowego,  że  dodatkowym  powodem  przyjęcia 

minimalnych  kosztów  dojazdu  jest  fakt,  że  osoby  będą  dojeżdżały  jednym  transportem  – 

pojazdem należącym do właściciela Eurobau pana Ł.. Tym samym przyjmując to wyjaśnienie 

jako racjonalne, skoro zakłada się, że cały zespół codziennie będzie godzinę na budowie, a 

zespół jest pięcioosobowy, czyli możliwy jest wspólny transport samochodem osobowym, gdyż 

najczęściej  są  one  homologowane  na  pięć  osób.  Tym  samym  kosztem  dojazdu  nawet 

pomijając fakt możliwości świadczenia usługi, to głównie koszt paliwa, który rozkłada się na 

każdą  z  osób.  Oczywiście  przy  braku  danych  co  do  rodzaju  paliwa,  przeciętnego  spalania 

pojazdu, uwarunkowaniach, w jakich byłby wykonywany przejazd (miasto/ poza miastem) i czy 

przystępujący  ma  podpisane  umowy  flotowe  z  dystrybutorami  paliw,  trudno  ten  koszt 

jednoznacznie 

ustalić, jednak w ocenie Izby jest on zdecydowanie niższy niż podane przez 

odwołującego stawki w odwołaniu. Tym samym Izba w tym zakresie dała wiarę wyjaśnieniom 

przystępującego.  

Co  do  rozbieżności  pomiędzy  wykazem  osób,  a  wyjaśnieniami  przystępującego,  co  do 

podstawy świadczenia usług przez poszczególnych Inspektorów, to w ocenie Izby nie można 

utożsamiać podstawy do dysponowania osobą z rodzajem umowy na podstawie, której będzie 

ona  wykonywać  usługę  dla  przystępującego.  Przystępujący  jest  wykonawcami  wspólnie 

ubiegającymi się o zamówienie, tym samym to, że dana osoba jest pracownikiem jednego z 

partnerów  konsorcjum  nie  przesądza  w  ocenie  Izby,  że  strony  uzgodniły,  że  w  takim 

charakterze  będą  ten  zasób  osobowy  wykorzystywać.  Bez  znajomości  umowy  konsorcjum 

trudno  jest  w  ocenie  Izby  podważyć  oświadczenie  przystępującego,  że  pan  K.  będzie 

realizował usługę na podstawie umowy zlecenia, a nie w ramach stosunku pracy z firmą Dipro. 

Może  być  bowiem  tak,  że  przystępujący  przyjmie  organizację  świadczenia  usługi  w  taki 

sposób, że lider konsorcjum zawrze umowę cywilnoprawną z pracownikiem firmy Dipro lub ten 

konkretny  kontrakt  będzie  pan  K.  realizował  na  podstawie  umowy  zlecenia  z  własnym 

pracodawcą, co też nie jest wykluczone. W ocenie Izby zatem nie ma podstaw do ustalenia, 

że zachodzi sprzeczność pomiędzy oświadczeniem przystępującego w ofercie, a złożonymi 

wyjaśnieniami. Co do kwestii nie wykazania kosztów oskładkowania i opodatkowania umowy 

zlecenia,  a  także  braku  wyliczenia  kosztów  umeblowania,  mediów,  telefonu  komórkowego 

Inżyniera kontraktu, to zarzuty te nie były podane w odwołaniu, tym samym wykraczają poza 

granice  kognicji  Izby. 

Izba  w  oparciu  o  wyjaśnienia  przystępującego  ustaliła  ponadto,  że 

przystępujący  przewidział  kwotę  10  040zł.  na  zabezpieczenie  kosztów  pośrednich  (10% 

wartości wynagrodzenia kosztów bezpośrednich) i 9 230zł. zysku.  

Izba zważyła, co następuje: 


Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy.  

Izba  nie  dopatrzyła  się  okoliczności,  które  mogłyby  skutkować  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.  

Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwołania 

z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zadanie II 

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy-  przez 

przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający skierował do przystępującego wezwanie 

do wyjaśnienia ceny rażąco niskiej zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt. 1 ustawy wskazując elementy, 

których  wyjaśnienia  oczekuje.  Przystępujący  udzielił  mu  takich  wyjaśnień  w  wymaganym 

terminie.  Zamawiający  ocenił  złożone  wyjaśnienia  jako  wiarygodne  i  dopuścił  wykonawcę  i 

złożoną  przez  niego  ofertę  do  badania  i  oceny  ofert.  W  taki  sam  sposób  zamawiający 

potraktował  odwołującego.  Oferta  przystępującego  okazała  się  korzystniejsza  w  przyjętych 

kryteriach  oceny  ofert,  tym  samym  w  ocenie  Iz

by  zamawiający  nie  dopuścił  się  naruszenia 

zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 3 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy - przez wybór 

wykonawcy niezgodnie z przepisami ustawy 

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby zamawiający określił elementy oferty, 

które  przystępujący  ma  wyjaśnić  w  cenie  swojej  oferty,  a  przystępujący  na  to  wezwanie 

odpowiedział  zgodnie  z  wymaganiem  zamawiającego.  Zamawiający  wykazał  w  jaki  sposób 

dokonał analizy złożonych wyjaśnień, a także przedstawił dowody w postaci umów, z których 

czerpał materiał porównawczy do dokonania oceny realności zaoferowanej ceny. Izba oceniła 

zatem, że wykonawca przystępujący został wybrany zgodnie z przepisami ustawy.  

Zarzut narusz

enia przez zamawiającego art. 90 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 

pkt  4  oraz  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  tej  ustawy,  przez 

uznanie  wyjaśnień  złożonych  przez 

Konsorcjum  EUROBAU,  za  wystarczające  i  „obalające"  podejrzenie  „rażąco  niskiej  ceny" 

z

łożonej oferty, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty tego wykonawcy w sytuacji 

gdy ten swoimi wyjaśnieniami nie rozwiał wątpliwości zamawiającego w zakresie ceny oferty i 

nie pozbawił jej przymiotu „rażąco niskiej" i jej wybór jako najkorzystniejszej; 


Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Jak  wynika  z  ustaleń  Izby  zamawiający  wezwał 

przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  zakreślając  jakie  składowe  oferty  wykonawca  ma 

wyliczyć i przedstawić założenia do kalkulacji. Zamawiający wskazał też środek dowodowy – 

czyli wyliczenia. Co do stopnia szczegółowości tych wyliczeń – zamawiający nie wskazał jakie 

elementy  kosztotwórcze  wykonawca  powinien  przedstawić,  tym  samym  w  tym  zakresie 

pozostawił swobodę wykonawcy. Przystępujący odpowiedział zamawiającemu odnosząc się 

do treści wezwania i stosując wskazany w nim dowód – wyliczenia. W ocenie Izby nie można 

obecnie obciążać przystępującego odpowiedzialnością za to, że dostosował się do wymagań 

zamawiającego.  W  istocie  odwołanie  stanowi  wyraz  poglądu  odwołującego  co  do  tego,  jak 

powinny  wyglądać  wzorcowe  szczegółowe  wyjaśnienia  dotyczące  każdej  składowej 

przedmiotu zamówienia i w jaki sposób powinny być wykazane, natomiast odwołujący mimo 

dokładnego przytoczenie wezwania zamawiającego nie odczytał wystarczająco jego treści – 

dotyczy to przede wszystkim tych zarzutów dotyczących Etapu I pkt. 2 i 3 jak i przyjętego przez 

zamawiającego  sposobu  dowodzenia.  W  ocenie  Izby  odwołujący  również  przedstawił 

argumentację co do kosztów dojazdu z pominięciem wyjaśnień przystępującego przyjmując 

koszty  maksymalne  i  nie  znajdując  możliwości  ich  minimalizacji.  Izba  szczegółową  analizę 

materiału  dowodowego  przedstawiła  w  ustaleniach  stanu  faktycznego,  zatem  bez  potrzeby 

powtarzania  podnosi,  że  z  ustaleń  stanu  faktycznego  nie  wynika,  że  wyjaśnienia 

przystępującego  były  niewystarczające,  nie  obalające  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  i  nie 

rozwiewające  wątpliwości  zamawiającego.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  zamawiający 

prawidłowo wezwał przystępującego do złożenia wyjaśnień, czym nie naruszył art. 90 ust. 1 i 

1a ustawy

. Zarzut naruszenia art. 90 ust. 2 ustawy nie mógł być uwzględniony z tego względu, 

że  norma  art.  90  ust.  2  ustawy  formułuje  nakaz  skierowany  do  wykonawców,  a  nie  do 

zamawiającego, zatem przepisu tego naruszyć nie mógł zamawiający. Izba nie dopatrzyła się 

także naruszenia art. 90 ust. 3 ustawy, gdyż zamawiający ocenił wyjaśnienia przystępującego 

także z uwzględnieniem posiadanej wiedzy i doświadczenia, weryfikując realność ceny oferty 

przystępującego z cenami w innych postępowaniach realizowanych na rzecz zamawiającego 

o  zbliżonym  przedmiocie  i  stopniu  skomplikowania,  co  do  których  przebiegu  nie  ma 

wątpliwości  zamawiający,  że  są  wykonywane  prawidłowo.  Tym  samym  Izba  nie  stwierdziła 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  90  ust.  1  i  1a  ustawy  przez  zaniechanie 

ponownego  wezwania  wykonawcy 

Konsorcjum  EUROBAU  w  powołanym  trybie  do 

przedłożenia wyjaśnień szczegółowych wraz z dowodami na ich poparcie; 

Zarzut nie potwierdził się. Zarzut został postawiony jako ewentualny, a Izba nie uwzględniła 

zarzutu  głównego,  zatem  konieczne  stało  się  rozstrzygnięcie  o  zarzucie  ewentualnym.  Za 


pomocą  postawionego  zarzutu  odwołujący  domaga  się  skierowania  do  przystępującego 

przedłożenia  wyjaśnień  szczegółowych  i  dowodów  na  ich  poparcie,  jednakże  o  ile  Izba 

dopuszcza możliwość wystosowania do wykonawcy dodatkowego wezwania do wyjaśnień na 

podstawie art.  90  ust.  1 ustawy,  to jednak  celem  takiego  wezwania nie może być  poprawa 

pierwszego  z  wezwań  skierowanych  przez  zamawiającego,  a  usunięcie  ewentualnych 

dalszych  wątpliwości  zamawiającego,  które  powstały  na  podstawie  analizy  pierwotnych 

wyjaśnień.  Ponowne  wezwanie  jest  możliwe  w  sytuacji,  gdy  z  pierwszego  wyjaśnienia 

wykonawc

y wynikają takie informacje, które nie pozwalają na jednoznaczną ocenę, czy oferta 

jest  prawidłowa,  a  dalsze  „dopytanie”  pozwoli  na  usunięcie  wątpliwości  i  zapobiegnie 

potencjalnej eliminacji oferty prawidłowej z postępowania. Natomiast w przedmiotowej sprawie 

odwołujący  oczekuje,  że  zamawiający  będzie  pytał  przystępującego  szerzej  niż  zrobił  to  w 

pierwszym  wezwaniu  i  zażąda  innych  dowodów  niż  wskazane  rodzajowo  w  pierwszym 

wezwaniu, w ocenie Izby takie oczekiwanie nie daje podstawy do uwzględnienia zarzutu. Izba 

wskazuje, że istotą wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy są wątpliwości zamawiającego i 

ustawodawca  poza  katalogiem  określonym  w  pkt.  1-5  tego  przepisu  pozostawił 

zamawiającemu  swobodę,  co  do  tego  jakie  inne  elementy  będą  stanowiły  przedmiot 

wyja

śnień. W niniejszym postępowaniu zamawiający skorzystał z tego uprawnienia i wskazał 

przystępującemu jakie elementy kalkulacyjne ma wyjaśnić i wskazał również jakich rodzajów 

dowodów  oczekuje.  Tym  samym  zamawiający  poruszał  się  w  granicach  przyznanej  mu 

sw

obody  i  tym  samym  nie  można  dopatrzeć  się  w  jego  działaniu  naruszenia  ustawy.  Tym 

samym zarzut należało oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego innych przepisów wymienionych w treści niniejszego 

odwołania. 

Zarzut nie został skonkretyzowany w odwołaniu. Nie przywołano w nim, ani podstawy prawnej, 

ani faktycznej, jak również w uzasadnieniu odwołujący nie skonkretyzował tego zarzutu. W tej 

sytuacji nie można było uznać zarzutu za skutecznie postawiony i z tego względu nie podlegał 

rozpoznaniu.  

Zadanie IV 

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 - przez przeprowadzenie postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców 

Zarzut potwierdził się. Zamawiający nie wykonał ciążących na nim ustawowych obowiązków z 

art.  90  ust.  1  i  1a  ustawy  i  nie  wykazał,  że  miał  prawo  do  odstąpienia  od  wykonania  tych 


obowiązków.  Przepisy  art.  90  ust.  1  i  1a  ustawy  mają  stać  na  straży  zachowania  uczciwej 

konkurencji w postępowaniu i służą eliminowaniu wykonawców nierzetelnych z postępowania, 

a także chronią wykonawców przed arbitralnym zachowaniem zamawiającego w przypadku 

ofert  z  niskimi  cenami  i  zapobiegają  automatycznemu  eliminowaniu  wykonawców,  którzy 

prawidłowo  ustalili  cenę  swojej  oferty.  Tym  samym  nie  wypełnienie  przez  zamawiającego 

obowiązku wezwania z art. 90 ust. 1 ustawy stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 3 - przez wybór wykonawcy niezgodnie z 

przepisami ustawy; 

Zarzut 

potwierdził  się.  Zgodnie  z  art.  7  ust.  3  ustawy  zamawiający  udziela  zamówienia 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Jeśli zamawiający wybrał wykonawcę, 

którego  oferty  nie  zbadał,  mimo  ciążącego  na  nim  obowiązku,  to  nie  można  uznać,  że 

udzieleni

e zamówienia takiemu wykonawcy jest zgodne z przepisami ustawy. W konsekwencji 

Izba stwierdziła naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 90 ust. 1 a pkt 1) ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 tej 

ustawy  przez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  Konsorcjum  EUROBAU 

do  złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  oferty,  mimo  że  w  postępowaniu  zaistniały 

okoliczności obligujące zamawiającego do dokonania czynności wezwania 

Zarzut  potwierdził  się.  Przepis  art.  90  ust.  1  a  ustawy  stanowi,  że  w  przypadku  gdy  cena 

całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej  zmiany  cen  rynkowych,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o 

których mowa w ust. 1.  

Bezsporne  jest 

pomiędzy  stronami,  że  wartość  szacunkowa  powiększona  o  podatek  od 

towarów i usług była niższa od ceny oferty przystępującego, zaś średnia arytmetyczna cen 

wszystkich  złożonych  ofert  była  wyższa  o  zdecydowanie  więcej  niż  30%  od  ceny  oferty 

przystępującego, zatem zamawiający miał obowiązek zwrócić się o udzielenie wyjaśnień z art. 

90 ust. `1 ustawy do przystępującego, albo być w stanie wykazać, że rozbieżność ceny oferty 

przystępującego  i  średniej  arytmetycznej  ofert  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie 


wymagają wyjaśnienia. Z treści zatem przepisu wynika, że rozbieżności ceny oferty i średniej 

arytmetycznej  muszą  być  tego  rodzaju,  że  każdy,  kto  by  znał  przyczyny  –  okoliczności 

powodujące rozbieżność, był przekonany, że powodem rozbieżności nie jest na pewno rażące 

zaniżenie  ceny  oferty.  Powód  ten  może  np.  wynikać  z  błędów  w  obliczeniu  ofert  przez 

pozostałych wykonawców. Z przepisu art. 90 ust. 1 ustawy wprawdzie nie wynika obowiązek 

dla  zamawiającego  podania  okoliczności  rozbieżności,  które  skłoniły  zamawiającego  do 

odstąpienia od wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy, jednak w ocenie Izby realizacja zasady 

przejrzystości i pisemności postępowania wymaga, aby zamawiający przy informacji o wyniku 

post

ępowania  podał  dlaczego  odstąpił  od  wezwania.  Taka  informacja  jest  w  ocenie  Izby 

niezbędna także dla zapewnienia pozostałym wykonawcom realizacji prawa do korzystania ze 

środków  ochrony  prawnej,  bowiem  zamawiający  może  mieć możliwość  ustalenia  powodów 

rozb

ieżności  na  podstawie  informacji  także  znanych  mu  z  urzędu,  lub  zawartych  w 

dokumentach  zawierających  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawcom  należy  zatem 

umożliwić  ocenę,  czy  zamawiający  prawidłowo  zastosował  przesłankę  zwalniającą  z 

obowiązku  wezwania  –  czyli  prawidłowo  ocenił,  że  rozbieżność  wynika  z  oczywistych 

okoliczności  innych  niż  rażąco  niska  cena  porównywanej  oferty.  W  przedmiotowej  sprawie 

odwołujący nie był w stanie ustalić powodów odstąpienia przez zamawiającego od wezwania 

w  trybie  art.  90  ust. 

1a  ustawy,  zaś  według  zamawiającego  tymi  powodami  było  rażące 

zawyżenie dwóch ofert oferty NBQ i Konsorcjum Rybka oraz fakt, że w innych postępowaniach 

zamawiający  zawarł  umowy  o  podobnej  wartości,  co  potwierdza,  że  wartość  szacunkowa 

zamówienia  była  ustalona  prawidłowo.  Izba  oceniła,  że  podane  powody  odstąpienia  od 

wezwania  jako  nie  wypełniające  przesłanki  „rozbieżności  wynikającej  z  oczywistych 

okoliczności, które nie wymagają wyjaśnienia”. Przede wszystkim Izba wzięła pod uwagę, że 

sam  fakt  prawidłowego  wyszacowania  przedmiotu  zamówienia  i  otrzymanie  ofert 

przewyższających  ten  szacunek  nie  stanowi  podstawy  do  odstąpienia  od  wezwania  – 

ustawodawca bowiem wyraźnie wskazał na to, że zamawiający ma porównywać ceny ofert z 

ubruttowioną wartością szacunkową i  ze średnią arytmetyczną  wszystkich złożonych ofert  i 

wzywać do wyjaśnień w każdym przypadku, kiedy równica pomiędzy ceną oferty badanej, a 

którymkolwiek  z  podanych  czynników  porównawczych  jest  większa  niż  30%.  Złożeniem 

ustawodawcy jest to, że zamawiający należycie szacują zamówienia, zatem również w art. 90 

ust.  1a  wartością  porównywaną  jest  szacunek  prawidłowy,  w  konsekwencji  sam  fakt 

prawidłowego szacunku nie uzasadnia odstąpienia od wezwania w przypadku, gdy spełniona 

jest przesłanka równicy w stosunku do średniej arytmetycznej. Tym samym ten argument nie 

mógł  stanowić  skutecznej  podstawy  do  zwolnienia  zamawiającego  z  obowiązku  wezwania. 

Drugą okolicznością podaną przez zamawiającego jest rażące zawyżenie dwóch ofert, jednak 

w ocenie Izby zamawiający w żaden sposób nie podjął nawet próby wykazania, że te oferty 

mają ceny rażąco wysokie. Zdaniem Izby zamawiający poprzestał tylko na porównaniu różnic 


pomiędzy ofertami i na tej podstawie doszedł do przekonania, że dwie oferty są drastycznie 

drogie. Sam fakt 

wysokiej ceny ofert nie jest okolicznością oczywistą, bo powodem może być 

błąd w obliczeniu ceny, nie odpowiadanie treści oferty treści siwz, a także czyn nieuczciwej 

konkurencji np. zmowa przetargowa, jednak póki zamawiający nie wie dlaczego cena danej 

of

erty znacznie odbiega od pozostałych, to nie może ustalić, że cena jest rażąco zawyżona i 

uznać  tą  sytuację  za  powód  do  odstąpienia  od  wyjaśnień.  Dodatkowo  argumentację 

zamawiającego czyni niewiarygodną fakt, że w zadaniu II zamawiający  miał do czynienia z 

bardzo  podobną  sytuacją,  też  dwie  oferty  odbiegały  z  wysokością  ceny  od  pozostałych 

czterech, a mimo to zamawiający nie uchylił się od obowiązku wezwania z art. 90 ust. 1 ustawy. 

Nie zmienia tej oceny fakt, że wartość szacunkowa w tamtym postępowaniu była wyższa od 

ceny  oferty  przystępującego,  bo  również  w  tym  przypadku  podstawą  wezwania  nie  byłaby 

różnica  w  porównaniu  z  wartością  szacunkową,  ale  różnica  w  porównaniu  ze  średnią 

arytmetyczną. Biorąc to pod uwagę Izba oceniła, że rację należy przyznać odwołującemu, że 

okoliczności, dla których odstąpił zamawiający od wyjaśnień nie mają charakteru oczywistego. 

W tym stanie rzeczy Izba uwzględniła postawiony zarzut i nakazała zamawiającemu dokonać 

zaniechanej czynności wezwania przystępującego do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy 

w zadaniu IV.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 90 ust. 1 ustawy w zw. z art. 7 ust. 3 tej ustawy, 

przez 

wybór  oferty  wykonawcy  Konsorcjum  EUROBAU  mimo  istnienia  domniemania 

prawnego, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę 

Zarzut  potwierdził  się.  Jak  wynika  z  rozstrzygnięcia  zarzutu  poprzedzającego  rozbieżność 

pomiędzy  ceną  oferty  przystępującego,  a  średnią  arytmetyczną  złożonych  ofert  obligowała 

zamawiającego  do  skierowania  do  przystępującego  wezwania  z  art.  90  ust.  1  ustawy,  a 

zamawiający nie wykazał, że powodem tej rozbieżności są okoliczności oczywiste, tym samym 

zamawiający nie dokonując tego wezwania naruszył także art. 90 ust. 1 ustawy, do którego 

wprost  odsyła  art.  90  ust.  1  a  ustawy  stanowiąc  „zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 

wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1”.  Tym  samym  konieczne  stało  się  nakazanie 

zamawiającemu dokonania zaniechanej czynności wezwania przystępującego do wyjaśnień 

w trybie art. 90 ust. 1 ustawy w zadaniu IV. 

Zarzut  naruszenia  przez 

zamawiającego  a  w  konsekwencji  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4 

ustawy i  zaniechanie odrzucenia oferty  Konsorcjum  EUROBAU, 

która zawiera rażąco niska 

cenę 

Zarzut  nie  zasługuje  na uwzględnienie.  Skoro  zamawiający  nie wzywał  przystępującego  do 


wyjaśnień, to oferty przystępującego nie wolno było zamawiającemu odrzucić na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy. Ustawa bowiem nie dopuszcza automatyzmu postępowania z ofertą 

o cenie niskiej i czynność odrzucenia takiej oferty każdorazowo musi poprzedzać wezwanie 

do 

złożenia wyjaśnień, którego w niniejszej sprawie nie było. W konsekwencji zarzut należało 

oddalić.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  oraz  innych  przepisów  wymienionych  w  treści 

niniejszego odwołania. 

Zarzut nie został skonkretyzowany w odwołaniu. Nie przywołano w nim, ani podstawy prawnej, 

ani faktycznej, jak również w uzasadnieniu odwołujący nie skonkretyzował tego zarzutu. W tej 

sytuacji nie można było uznać zarzutu za skutecznie postawiony i z tego względu nie podlegał 

rozpoznaniu.  

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła o uwzględnieniu odwołania na podstawie art. 192 

ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp

, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

ro

zliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  w tym w szczególności  § 

5  ust.  2  pkt.  1  rozporządzenia  zaliczając  na  poczet  kosztów  postępowania  wpis  uiszczony 

przez odwołującego i nakazując zamawiającemu zwrot odwołującemu kosztów tego wpisu i 

kosztów  zastępstwa  prawnego  na  podstawie  złożonej  faktury  z  ograniczeniem  do  kwoty 

określonej w § 3 pkt. 2 lit. b rozporządzenia. 

Przewodniczący: 

………………………….. 


wiper-pixel