KIO 42/20 WYROK dnia 23 stycznia 2020 roku

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 42/20 

WYROK 

z dnia 23 stycznia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:            

Adam Skowroński   

po  rozpoznaniu  na  rozprawie,  w  Warszawie,  w  dniu  23  stycznia  2020  r

oku  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  stycznia  2020  roku  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  Alba  Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Olkuszu 

(pełnomocnik),  Alba  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto i Gmina Olkusz 

przy  udziale  wykonawcy  K.  K. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  K.  K. 

KAROLINEX-RECYKLING  z  siedziba  w  Olkuszu 

zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 42/20 po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie. 

Nakazuje  Zamawiającemu  -  w  postepowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego 

pod nazwą: Letnie i  zimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i przystanków 

na terenie Miasta Olkusz” - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

tj.  oferty  wykonawcy  K.  K.  pr

owadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  K.  K. 

KAROLINEX-RECYKLING z siedziba w Olkuszu. 


Nakazuje  Zamawiającemu  wezwanie  wykonawcy  K.  K.  prowadzącej  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  K.  K.  KAROLINEX-RECYKLING  z  siedziba  w  Olkuszu,  w 

trybie  art.  26  ust.  3  usta

wy  Prawo  zamówień  publicznych,  do  uzupełnienia 

dokumentów  na  potwierdzenie  wykazania  spełnienia  warunku  posiadania  wiedzy  i 

doświadczenia. 

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania uznaje za niezasadne. 

2.  K

osztami postępowania obciąża Zamawiającego Miasto i Gminę Olkusz i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych zero  groszy)  uiszczoną przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o zamówienie Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu (pełnomocnik), Alba Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Zamawiającego Miasta i Gminy Olkusz na rzecz  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o zamówienie Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu (pełnomocnik), Alba Miejskie 

Przedsi

ębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kwotę  11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy 

sto złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

tytułem wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:      ………………………………. 


Sygn. akt: KIO  42/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  Miasto  i  Gmina  Olkusz-  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Letnie  i  zimowe 

oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta Olkusz”. 

O

głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 13 grudnia  2019 roku pod numerem 635976-N-2019. 

8  stycznia  2020  roku 

działając  na  podstawie  art.  179 ust.  1 w  zw.  z  art.  180 ust.  1 

oraz  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  - 

Prawo  zamówień  publicznych  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” lub „ustawa”) Odwołujący 

wniósł odwołanie wobec: 

czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej,  oferty 

złożonej  przez  Wykonawcę  KAROLINEX  -RECYKLING  K.  K.,  w  dalszej  treści 

Odwołania  zwanego  „KAROLINEX”  pomimo  faktu,  że  Wykonawca  ten  na  skutek 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd 

przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu, 

względnie  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz 

pomimo  tego,  że  Wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  niezbędnych  do  realizacji 

przedmiotowego zamówienia, czym naruszono przepisy art. 7 ust. 1 i ust. 3, art. 24 

ust. 1 pkt 16 i 17, art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 26 ust. 3 ustawy; 

2)  z

aniechania  czynności  wykluczenia  „KAROLINEX”  z  uwagi  na  fakt,  że  Wykonawca 

ten  na  skutek  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu,  względnie  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

pr

zedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  czym  naruszono  przepisy  art.  7  ust.  1,  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  w 

związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy; 

3)  z

aniechania czynności wezwania KAROLINEX do uzupełnienia wykazu wykonanych 

usług  niezbędnych  dla  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, 


posiadania wiedzy i doświadczenia, czym naruszono przepis art. 7 ust. 1 oraz art. 26 

ust. 3 ustawy. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz unieważnienie czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej a także nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności badania 

i  oceny  ofert,  w

ykluczenie  KAROLINEX  z  postępowania  i  uznanie  oferty  złożonej  przez 

KAROLINEX za odrzuconą, powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 

nie  podlegających  odrzuceniu  ofert  złożonych  przez  Wykonawców  nie  podlegających 

wykluczeniu z postępowania albo, w przypadku nieuwzględnienia zarzutu nr 2 – powtórzenie 

czynności  badania  i  oceny  ofert  i  wezwanie  KAROLINEX  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  powtórzenie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  spośród  nie  podlegających  odrzuceniu  ofert  złożonych  przez 

Wykonaw

ców nie podlegających wykluczeniu z postępowania. 

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, gdyż jako podmiot 

prowadzący  działalność  w  zakresie  związanym  z  przedmiotem  zamówienia  jest  jego 

potencjalnym wykonawcą.  Złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią 

pisma Zamawiającego z dnia 3 stycznia 2020 roku, zawierającego zawiadomienie o wyborze 

oferty  najkorzystniejszej,  oferta  złożona  przez  Odwołującego  została  sklasyfikowana  

na drugiej pozycji. Oferta Odwołującego nie podlega odrzuceniu. Odwołujący na wezwanie 

Zamawiającego jest w stanie złożyć dokumenty potwierdzające nie podleganie wykluczeniu 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonanie przez Zamawiającego żądań 

odwołania  może  doprowadzić  do  uzyskania  zamówienia  przez  Odwołującego. W  obecnym 

stanie  sprawy,  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  wynikającą  z  możliwości  nieuzyskania 

zamówienia, a tym samym nie otrzymania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z oferty 

złożonej przez Odwołującego to jest w kwocie 1 424 273,64 złotych. 

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty 

W  zakresie  Zarzutu  nr  2    - 

Zaniechania  czynności  wykluczenia  KAROLINEX  

z  postępowania  pomimo  faktu,  że  Wykonawca  ten  na  skutek  zamierzonego  działania  

lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  względnie  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny w

pływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, czym naruszono przepisy art. 7 ust. 1. art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy. 


Odwołujący  wskazał,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

KAROLINEX 

załączył  wykaz  usług  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  upływem 

terminu  składania  ofert  z  wykorzystaniem  Załącznika  nr  5  do  SIWZ  (dalej  zwany 

„Wykazem”). 

W punkcie 6 Wykazu przedstawił usługę, którą opisał następująco:  

Umowa Podwykonawstwa nr  2028/17 z dnia 31.10.2017 roku z ALBA  MPGK Sp.  z o.o. ul. 

Starocmentama  2,  41-

300  Dąbrowa  Górnicza.  Letnie  oczyszczanie  ulic,  chodników, 

parkingów i przystanków na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 

Wbrew  żądaniu  Zamawiającego,  KAROLINEX  nie  załączył  dokumentu  potwierdzającego 

należyte  wykonanie  zamówienia.  Zamiast  tego,  w  dniu  3  stycznia  2020  roku  złożył  

u Zamawiającego pismo z dnia 30 grudnia 2019 roku, w którym oświadcza, że zamówienie 

na rzecz ALBA MPGK Sp. z o.o. wykonał z zachowaniem należytej staranności. 

Dow

ód: 

Wykaz  usług  wykonanych  w  ciągu ostatnich 3 lat  przed  upływem  terminu  składania ofert 

wraz  z  załączeniem  dowodów  wystawionych  przez  Zamawiającego,  potwierdzających,  

że usługi te wykonane zostały należycie (w dokumentacji postępowania), 

Oświadczenie KAROLINEX z dnia 30 grudnia 2019 roku , złożone u Zamawiającego w dniu 

3 stycznia 2020 roku (w dokumentacji postępowania). 

Odwołujący  złożył  w  odwołaniu  oświadczenie,  że  wskazane  w  punkcie  6  Wykazu 

zamówienie,  które  KAROLINEX  realizował  jako  podwykonawca  ALBA  MPGK  Sp.  z  o.o. 

(Partnera  Konsorcjum  Odwołującego),  zostało  wykonane  bez  zachowania  należytej 

staranności. W toku realizacji zamówienia w dniu 11 września 2019 roku, stwierdzono jego 

nienależyte  wykonanie.  Na okoliczność  powyższego,  sporządzono notatkę służbową,  która 

została podpisana przez przedstawicieli ALBA oraz KAROLINEX 

Dowód: Notatka służbowa z dnia 11 września 2019 roku. 

W wyniku tego zdarzenia, ALBA nałożyła na KAROLINEK karę umowną w kwocie 4300,00 

zł,  o  czym  zawiadomiła  KAROLINEX  pismem  z  dnia  16  września  2019  roku,  do  którego 

załączono Notę obciążeniową nr 3/2019. Przedmiotowe informacje dotarły do KAROLINEX. 

Podmiot  ten  bowiem  odpowiedział  pismem  z  dnia  14  października  2019  roku.  Treść  tego 

pisma 

potwierdza ponadto, że we wcześniejszym czasie KAROLINEX również był obciążany 

przez ALBA karami umownymi z tytułu nienależytego wykonania umowy 

Dowód: 

Pismo ALBA z dnia 16 września 2019 roku numer wychodzący 4245/19, 

Nota obciążeniowa numer 3/2019, 

Pismo KAROLINEX z dnia 14 października 2019 roku, numer wchodzący (ALBA) 4354/19  

z dnia 16 października 2019 roku. 


Odwołujący  odnosząc  się  do  charakteru  kar  umownych  wskazał,  że  z  art.  483  Kodeksu 

cywilnego  wynika,  iż  strony  mogą  zastrzec  w  umowie,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  

z  niewykonania  lu

b  nienależytego  wykonania  zobowiązania  niepieniężnego  nastąpi  przez 

zapłatę  określonej  sumy  (kara  umowna).  Z  przepisu  tego  wynika  zatem  wprost,  że  kara 

umowna jest efektem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jedną 

ze  stron.  Tym  samy

m  KAROLINEX,  mając  wiedzę,  iż  wykonał  zamówienie  nienależycie,  

za  co  zapłacił  karę  umowną,  w  sposób  zamierzony  (ewentualnie  w  warunkach  rażącego 

niedbalstwa)  przedstawił  Zamawiającemu  oświadczenie  własne  zawierające  informację  

nie mającą odzwierciedlenia w stanie faktycznym, dotyczącą spełniania warunku w zakresie 

posiadanego doświadczenia, co odpowiada dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy, (por. KIO 

W  punkcie  5  Wykazu  KAROLINEX  wskazał  realizację  zamówienia:  „Kompleksowe 

(bieżące  i  zimowe)  utrzymanie  dróg  krajowych  województwa  małopolskiego, 

administrowanych przez GDDKiA Kraków w zakresie części nr 1 obejmującej kompleksowe 

utrzymanie  dróg  krajowych  Rejon  Kraków  Nr  umowy  I/197/ZZ/Z-1/2014”.  Zamówienie  było 

realizowane  przez  KOSMO  TRANS  W.  P.  (Podwykonawca)  na  rzecz  ZYBERD  S.A 

(Generalny wykonawca

)”.  

Treść Wykazu: „Kompleksowe (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg (...)” może wskazywać na 

to,  że  przedmiotem  zamówienia  było  zarówno  utrzymanie  letnie  jak  i  zimowe.  Podobnie  w 

treści  Poświadczenia  wydanego  przez  ZYBERD  S.A  złożonego  Zamawiającemu  przez 

KAROLINEK użyto określenia „utrzymanie letnie”. 

Dowód:  

Wykaz (w dokumentacji postępowania), 

Poświadczenie ZYBERD S.A dla KOSMO TRANS W. P. (w dokumentacji postępowania). 

W  ce

lu wyjaśnienia kwestii  związanych  z  rzeczywistym  zakresem  udziału KOSMO  TRANS 

W.  P. 

w  realizacji  zamówienia  w  roli  podwykonawcy  ZYBERD  S.A  w  toku  realizacji 

omawianego  zadania,  Odwołujący  zwrócił  się  do  GDDKiA  Oddział  Kraków  

o udostępnienie informacji związanych z tym kontraktem. 

Z odpowiedzi GDDKiA a także załączonej do niej umowy podwykonawstwa wynika, że: 

„KOSMO-TRANS”  W.  P.,  w  ramach  umowy  dotyczącej  kompleksowego  utrzymania 

dróg  krajowych  woj.  małopolskiego  w  zakresie  części  nr  1,  obejmującej  kompleksowe 

utrzymanie dróg krajowych Rejonu Kraków realizował jako Podwykonawca zakres związany 

z  zimowym utrzymaniem drogi krajowej nr 94 na ode. gr. woj. śląskiego  - Modlnica wraz  z 

chodnikami, 

Zgodnie  z  umowa  podwykonawcza 

„KOSMO-TRANS"  W.  P.  świadczył  usługę 

zimowego utrzymania dróg w okresie od 21.10.2014 r. do 30.04.2018r., 


GDDKiA  w  ramach  ww.  umowy  zatwierdziła  projekt  tylko  jednej  umowy 

podwykonawczej  nr  HO/214/2014/PW  03  z  dnia  21.10.2014  r..  której  przedmiotem  było 

zimowe 

utrzymanie  drogi  krajowej  nr  94  na  ode.  gr.  woj.  śląskiego  -  Modlnica  wraz  

z chodnikami. 

Odwołujący wskazał, że nie jest zatem prawdą, że przedmiotem umowy pomiędzy ZYBERD 

S.A a KOSMO TRANS było utrzymanie letnie w rozumieniu warunku opisanego w punkcie 

2.3.1 Rozdziału V SIWZ. 

Dowód:  Pismo  GDDKia  odział  Kraków  z  4  grudnia  2019  roku  numer  O.KR.D-5.01  41.1 

25.2019.Z-

1 SEP nr 25302/13229 z załączoną kopią umowy podwykonawczej.  

Tym samym KAROLINEX, mając wiedzę, w sposób zamierzony (ewentualnie w warunkach 

r

ażącego  niedbalstwa)  przedstawił  Zamawiającemu  oświadczenia  własne  i  podmiotu 

trzeciego  KOSMO  TRANS  oraz  jego  Zleceniodawcy  ZYBERD  S.A,  zawierające  informację 

nie mającą odzwierciedlenia w stanie faktycznym, dotyczącą spełniania warunku w zakresie 

posiadan

ego doświadczenia, co odpowiada dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy. 

Odwołujący  podniósł,  że  działanie  KAROLINEX  obliczone  było  na  przekonanie 

Zamawiającego,  że  spełnia  on  warunki  udziału  w  postępowaniu,  podczas  gdy  jest  to 

niezgodne  ze  stanem  faktycz

nym.  Wykonawca  ten  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd. 

Wypełnione  zostały  zatem  przesłanki  normy  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy,  które  nakazują 

wykluczenie  Wykonawcy  winnego  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu informacji,  że spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Przywołany  przepis 

związany  jest  z  określeniem  warunków  świadomości  w  jakiej  działa  Wykonawca 

wprowadzający  w  błąd.  Pojęcie  zamierzone  działania  to  świadomie  zachowanie  się 

podmiotu,  zmierzające  do  wywołania  określonych  skutków.  Natomiast  pojęcie  rażącego 

niedbalstwa  odnoszone  jest  do  naruszenia  elementarnych  reguł  prawidłowego  zachowania 

się  w  danej  sytuacji  lub  nieprzestrzegania  podstawowych  zasad  ostrożności.  Zdaniem 

Odwołującego  nie  ulega  wątpliwości,  że  zachowanie  KAROLINEX  wypełniło  przesłanki 

zachowań,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy.  Działania  KAROLINEX 

nakierowane  były  właśnie  na  ominięcie  wymogów  sprecyzowanych  przez  Zamawiającego  

w  treści  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wykonawca  ten  podając  informację 

niepraw

dziwą  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  w  sposób  świadomy,  lub  w  wyniku 

rażącego  niedbalstwa.  Wzorzec  należytej  staranności  ma  charakter  obiektywny  i 

abstrakcyjny  oraz  jest  ustalany  niezależnie  od  przymiotów  i  cech  osobistych  konkretnej 

osoby,  a  jednocześnie  na  poziomie  obowiązków  dających  się  wyegzekwować  w  świetle 

ogólnego  doświadczenia  życiowego  i  konkretnych  okoliczności  (tak,  uzasadnienie  wyroku 

Sądu  Najwyższego  z  dnia  23  października  2003  roku  sygnatura  akt  V  CK  311/02) 

Dodatkowo w stosunku do profesjon

alistów miernik ten podlega podwyższeniu, gdyż art. 355 


§  2  kc  precyzuje,  że  należytą  staranność  dłużnika  w  zakresie  prowadzonej  przez  niego 

działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  

tej  działalności.  Za  takiego  profesjonalistę  należy  uznać  Wykonawcę  ubiegającego  się  

o udzielenie zamówienia publicznego.  

Należyta  staranność  profesjonalisty  nakłada  na  Wykonawcę  który  składa  ofertę,  a  w  tym 

dokumenty  i  oświadczenia  we  własnym  imieniu  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich 

stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Zatem jeśli Wykonawca tego nie czyni i przedstawia 

informacje  pozostające  w  sprzeczności  z  faktami  to  dopuszcza  się  co  najmniej  rażącego 

niedbalstwa.  W  tym  stanie  rzeczy  winno  nastąpić  wykluczenie  KAROLINEX  w  wyniku 

ziszczenia  się  przesłania  art.  24  ust  1  pkt.16  w  związku  z  art.  24  ust.l  pkt.  12  ustawy  

w zakresie dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Z ostrożności, w przypadku, gdyby Krajowa Izba Odwoławcza nie uznała że wprowadzenie 

w  błąd  nie  było  skutkiem  zamierzonego  działania,  lub  rażącego  niedbalstwa,  Odwołujący 

wskazuje  na  dyspozycję  art.  24  ust.  1  pkt  17,  nakazującą  wykluczenie  wykonawcy  który  

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W  najkorzystniejszym  dla  oceny  dziania 

KAROLINEK  scenariuszu  należałoby  bowiem  uznać,  że  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  bowiem  dotyczące 

posiadanej przez KAROLINEK zdolności technicznej i zawodowej, co odpowiada dyspozycji 

art.  24  ust,  1  pkt  17  ustawy.  Zgodnie  z  utrwalonym  orzecznictwem  Krajowej  Izby 

Odwoławczej „w przypadku stwierdzenia zawinionego wprowadzenia w błąd Zamawiającego 

przy  przedstawieniu  informacji  przez  wykonawcę,  że  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu, Zamawiający ma obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania bez 

wezwania go do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Izba uznała, że rację 

ma  Zamawiający  twierdząc,  że  umożliwienie  Odwołującemu  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunku  doświadczenia  w  praktyce  byłoby  tożsame  

z  pozwoleniem  mu  na  zamianę  dokumentów  zawierających  informacje  nieprawdziwe  

na prawdziwe i to w sytuacji, gdy Zamawiający sam odkrył, że został wprowadzony w błąd. 

Takie  traktowanie  przepisów  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  przeczyłoby  ich  sensowi.”  

(por. Wyrok KIO z 2 lutego 2018 r. - KIO 116/18). 

Odwołujący  wskazał,  że  zaniechawszy  wykluczenia  KAROLINEX  z  postępowania, 

Zamawiający naruszył przepisy art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1  pkt 16 i 17 ustawy. 

W  zakresie  zarzutu  nr  3  - 

zaniechania  czynności  wezwania  KAROLINEX  


do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  posiadania  wiedzy  

i doświadczenia pomimo faktu, że Wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków, to jest 

naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 w związku z art. 22 a ust 6 ustawy. 

Postawiony  zarzut  ma  charakter  ostrożnościowy.  Odwołujący  podnosi  go,  na  wypadek  nie 

uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i pkt. 17 ustawy. 

Zgodnie  z  treścią  Rozdziału  V  punkt  2.3.1  SIWZ,  w  celu  wykazania  spełniania  warunku 

dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żądał: 

„Wykonania  lub  wykonywania  należycie  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  —  w  tym  okresie 

wykonani

e co najmniej jednej usługi w ramach której zrealizowano: 

letnie  utrzymanie  dróg,  chodników  i  parkingów  o  wartości  nie  mniejszej  niż  100 

000,00 zł. 

zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów o wartości nie mniejszej 400 000,00 

zł.” 

W tym samym Rozdziale 

V, w ustępie 3 Zamawiający postanowił: 

„3.  Warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia,  musi 

być spełniony: 

przez Wykonawcę samodzielnie, 

przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedze i doświadczenie (podwykonawcę) 

samod

zielnie:  a  w  przypadku  podmiotów  występujących  wspólnie,  samodzielnie  przez 

minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.” 

Dowód: SIWZ (w dokumentacji postępowania) 

Powyższe  oznacza  w  ocenie  Odwołującego,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunku 

wiedz

y i doświadczenia, wykonawca musiał przedstawić co najmniej jedną usługę, w ramach 

której  zrealizowano  zarówno  letnie  jak  i  zimowe  utrzymanie  dróg,  chodników  i  parkingów  

o  wartości  odpowiednio  100  tysięcy  złotych  i  400  tysięcy  złotych,  przy  czym  wykonaniem 

takiej  usługi  musiał  wykazać  się  jeden  podmiot,  którym  mógł  być  sam  wykonawca  albo 

podmiot  udostępniający  zasoby  temu  wykonawcy,  albo  jeden  z  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Intencją  Zamawiającego  było  zatem  udzielenie 

zamówienia  wykonawcy,  który  posiada  rzeczywiste  doświadczenie  w  realizacji  co  najmniej 

jednej usługi o parametrach opisanych w punkcie 2.3.1 Rozdziału V SIWZ. 

W celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, KARLINEX przedstawił: 

A. 

Wykaz zawierający : 

Lp. 

1 Letnie oczyszczanie dróg i chodnika na terenie Gminy Trzebinia w sektorze A; 

Lp.  2  

Letnie oczyszczanie dróg i chodnika na terenie Gminy Trzebinia w sektorze C; 

Lp.  4 

Oczyszczanie  ulic,  chodników,  parkingów  i  przystanków  na  terenie  Miasta  i 


Gminy Olkusz;  

Lp.5 

Kompleksowe  (bieżące  i  zimowe)  utrzymanie  dróg  krajowych  województwa 

małopolskiego,  administrowanych  przez  GDDKiA  Kraków  w  zakresie  części  nr  1 

obejmującej  kompleksowe  utrzymanie  dróg  krajowych  Rejon  Kraków  Nr  umowy 

I/197/ZZ/Z-1/2014; 

Lp.6  Umowa  Podwykonawstwa  nr  2028/17  z  dnia  31.10.2017  roku  z  ALBA  MPGK 

Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-

300 Dąbrowa Górnicza. Letnie oczyszczanie ulic, 

chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 

Dowód: Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert wraz z załączeniem dowodów wystawionych przez Zamawiającego, potwierdzających, 

że usługi te wykonane zostały należycie (w dokumentacji postępowania). 

Z  treści  samego  Wykazu  nie  można  wysnuć  żadnych  wniosków  odnośnie  podmiotu 

realizującego  poszczególne  zadania.  Przedmiotowa  informacja  posiada  istotne  znaczenie 

dla oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z uwagi na przytoczone już powyżej 

wymaganie  Rozdziału  V  ust.  3  SIWZ,  nakazujące  wykazanie  się  spełnianiem  całego 

warunku  przez  jeden  podmiot. 

W  dokumentacji  postępowania  znajdują  się  informacje 

wskazujące podmioty będące wykonawcami usług wskazanych w poszczególnych punktach 

wykazu. 

Dla usług z Lp. 1 oraz Lp. 2 wykonawcą był KAROLINEK. Powyższe wynika wprost z treści 

Poświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzebinia z dnia 20 grudnia 2019 roku Nr sprawy: 

GK.KGK.7021.95.2019. 

Niezależnie  od  innych  wniosków,  które  Odwołujący  wysnuje  w  dalszej  treści  niniejszego 

Odwołania wskazujemy, że ani z Wykazu ani z Poświadczenia nie wynika, aby zakres usług 

wymienionych w Lp. 1 i Lp. 2 Wykazu, obejmował utrzymanie parkingów. Zatem usługi te nie 

mogą potwierdzać spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Dowód:  Poświadczenie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Trzebinia  z  dnia  20  grudnia  2019  roku  

Nr sprawy: GK.KGK.7021.95.2019 (w dokumentacji postępowania) 

Wykonawca usług wymienionych w Lp. 4 Wykazu nie został wskazany. Nie załączono także 

dowodu  należytego  wykonania  przedmiotowych  usług.  Można  zatem  jedynie  domniemać,  

że  wykonawcą  tym  był  KAROLINEX.  Brak  informacji  na  temat  zakresu  usług  to  jest,  

czy obejmował on usługi utrzymania letniego, czy zimowego. 

Usługi  wskazane  w  Lp.  5  wykonywał  KOSMO  TRANS  W.  P.  .  Informacja  

ta  wynika  zarówno  z  załączonego  do  oferty  Zobowiązania  do  udostępnienia  zasobów  jak  

też  z  treści  Poświadczenia  ,  wydanego  w  dniu  26  marca  2018  roku  przez  ZABERD  S.A  

z Wrocławia. Niezależnie od innych wniosków, które Odwołujący wskazał w dalszej treści ani 


z  Wykazu  ani  z  Poświadczenia  ani  ze  zobowiązania  KOSMO  TRANS  P.  W.  

nie  wynika,  aby  zakres  usług  wymienionych  w  Lp.  4  Wykazu,  obejmował  utrzymanie 

chodników  i  parkingów.  Nie  wskazano  kwot  wartości  prac  utrzymania  zimowego  oraz 

letniego,  co  było  przez  Zamawiającego  wymagane.  Ponadto,  z  treści  Poświadczenia 

ZABERD S.A. wynika, że letnie utrzymanie dróg obejmowało: 

„Lenie utrzymanie dróg krajowych w zakresie: 

GRUPA ROBÓT NR 2 – Pobocza 

GRUPA ROBÓT NR 7 – Estetyka 

GRUPA ROBÓT NR 9 - Naprawa korpusu drogi” (pisownia oryginalna) 

Brak infor

macji odnośnie utrzymania chodników i parkingów. Z treści Poświadczenia wynika, 

że „letnie utrzymanie dróg” w tym przypadku obejmowało raczej roboty budowlane takie jak 

drobne  naprawy  poboczy,  nawierzchni  i  korpusu  drogi.  Nie  są  to  czynności  przedmiotowo 

z

godne  z  zakresem  wymaganym  w  warunku  udziału.  Do  Poświadczenia  ZABERD  S.A 

załączono  kosztorys  opatrzony  nagłówkiem:  „Podwykonawca  Kosmo-Trans”  Wyliczone  

w  treści  tego  uproszczonego  kosztorysu  czynności  nie  wskazują  na  wykonywanie 

jakichkolwiek  usług  letniego  utrzymania  dróg,  chodników  i  parkingów.  Kwota  

w przedostatnim 

wierszu Kosztorysu, dotycząca „Zimowego utrzymania dróg w latach 2014 

—  2018”,  odpowiada  kwocie  wskazanej  w  tabeli  Wykazu  usług,  to  jest  1  669  101,48  zł. 

Oznacza  to  ,  że  KOSMO-  TRANS  wykonywał  jedynie  zimowe  utrzymanie  dróg  zaś  

nie wykonywał  letniego. Zatem  usługi te nie mogą  potwierdzać spełniania warunku udziału  

w przedmiotowym postępowaniu. 

Dowód:  

- Wykaz, 

Zobowiązanie KOSMO TRANS, 

Poświadczenie ZYBERD S.A (wszystkie dowody w dokumentacji postępowania). 

Usługi wskazane w Lp. 6 realizował KAROLINEX. Wskazał wyłącznie na usługi utrzymania 

letniego.  Z  uwagi  na  fakt  naliczenia  kary  umownej,  usługi  te  jako  zrealizowane  bez 

zachowania  należytej  staranności,  nie  mogą  być  brane  pod  uwagę  w  celu  wykazania 

spełniania warunku udziału wiedzy i doświadczenia. 

Jak  wskazuje  przeprowadzona  powyżej  analiza  dokumentów  postępowania, 

KAROLINEX nie wykazał że spełnia warunek wiedzy i doświadczenia. Żadna ze wskazanych 

usług nie obejmowała łącznie zarówno letniego jak i zimowego utrzymania dróg, chodników  

i  parkingów  o  wartości  odpowiednio  100  tysięcy  złotych  i  400  tysięcy  złotych.  Żaden  

z  podmiotów,  ani  KAROLINEX,  ani  KOSMO TRANS  nie wykazał  się realizacją całej  usługi 

zgodnie z warunkiem w punkcie 2.3

.1 rozdziału V SIWZ. KAROLINEX nie wykazał spełniania 

warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 26 ust. 3 


ustawy. 

Odwołujący  podał,  że  potwierdzenie  się  któregokolwiek  z  powyższych  zarzutów  sprawi,  

że  potwierdzi  się  zarzut  nr  1  Odwołania,  to  jest  wybór  oferty  najkorzystniejszej  

z naruszeniem przepisów ustawy wskazanych w petitum. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Strony  Odwołującej  postępowania 

oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego  na  podstawie  zebranego  materiału  

w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Strony  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art. 

189 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” 

lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  8  stycznia  2020  roku  oraz  została  przekazana  

w  ustawowym  terminie  ko

pia  odwołania  Zamawiającemu,  co  zostało  potwierdzone  przez 

Odwołującego na posiedzeniu oraz wynika z akt sprawy odwoławczej.  

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

III. 

Na  podstawie  art.  191  ust.  2  ustawy  wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan 

rzeczy ustalony w toku postępowania.  

Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy 

–  Strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  do  stwierdzenia  faktów,  z  których 

wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony 

przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  

aż do zamknięcia rozprawy. Przepis ten nakłada na Strony postępowania obowiązek, który 


zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie faktów, z których 

wywodzą skutki prawne. Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że postępowanie przed Izbą 

stanowi  postępowanie kontradyktoryjne,  czyli  sporne,  a z  istoty  tego postępowania  wynika, 

że  spór  toczą  Strony  postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  

z których wywodzą określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawny, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 

osobami  fizycznymi  i  osob

ami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanowi,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis  art.  6  Kode

ksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 

faktu  tego  wywodzi  skut

ki  prawne;  ei  incubit  probatio qui  dicit  non qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  

Izba  wskazuje,  że postępowanie odwoławcze jest  odrębnym  od  postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie  powstałego 

pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  to  Odwołujący 

kwestionuje  podjęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  i  wykonawców  

w  postępowaniu,  nie  zgadza  się  z  podjętymi  czynnościami  lub  zaniechaniem  określonych 

działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym ciąży ciężar 

dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe.  

Izba wskazuje w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 

roku  sygn.  akt  X  Ga  32/09,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar 

udowodnienia  takiego  twierdzenia  spoczywa  na  tym  uczestniku  postępowania,  który 

przytacza twierdzenie o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu 

zaprzecza (…). Za wyrokiem z dnia 21 stycznia 2012 roku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. 

akt  KIO  54/12: 

Zgodnie  z  art.  190  ust.  1  ustawy  p.z.p.  strony  są  obowiązane  wskazywać 

dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie 

z art. 6 k.c. w zw. z art. 14 ustawy p.z.p. spoczywa na osobie, która z danego faktu wywodzi 

skutki  prawne.  Ciężar  dowodu  rozumieć  należy  z  jednej  strony  jako  obarczenie  strony 

procesu  obowiązkiem  przekonania  sądu  (w  tym  przypadku  Krajowej  Izby  Odwoławczej) 

dowodami o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji 

tego obowiązku, lub jego nieskuteczności, zaś tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny 


dla strony wynik postępowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. 

akt  II  CSK  293/07).  Postępowanie  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  toczy  się  z 

uwzględnieniem  zasady  kontradyktoryjności,  zatem  to  strony  obowiązane  są  przedstawiać 

dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku wymuszania ani zastępowania stron 

w  jego wypełnianiu (wyrok Sądu Najwyższego  z  dnia 7 listopada 2007  r., sygn.  akt  II  CSK 

293/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. akt II UKN 406/97, wyrok 

Sądu Apelacyjnego z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11). 

IV.  

Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w  skład  których zgodnie z  par.  8 ust.  1 rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 

marca 2018 roku w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 

z  2018  r.  poz.  1092)  wchodzą  odwołanie  wraz  z  załącznikami  oraz  kopia  dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także inne pisma składane w sprawie 

oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem. 

Izba  uwzględniła  także  stanowiska  i  oświadczenia  Strony  Odwoławczej  oraz  uczestnika 

postepowania  odwoławczego  -  tj.  wykonawcy  K.  K.  prowadzącej  działalność  gospodarczą 

pod  nazwą  K.  K.  KAROLINEX-RECYKLING  z  siedziba  w  Olkuszu  -  złożone  ustnie  do 

protokołu.   

Izba uwzględniała stanowisko Zamawiającego zaprezentowane w piśmie z dnia 17 stycznia 

roku  „Odpowiedź  Zamawiającego  na  odwołanie”,  które  zostało  przesłane  do  Izby  w 

dniu  20  stycznia  2020  roku,  jak  również  Izba  dopuściła  dowody  zawnioskowane  w  tym 

piśmie i do pisma załączone. Izba w tym miejscu wskazuje, że ze strony Zamawiającego nikt 

nie przybył na posiedzenie i rozprawę, o terminie posiedzenia i rozprawy prawidłowo został 

zawiadomiony w dniu 16 stycznia 2020 roku.  

Izba 

u

względniała  stanowisko  zaprezentowane  przez  uczestnika  postępowania 

odwoławczego w piśmie procesowym z dnia 22 stycznia 2020 roku, Izba dopuściła dowody 

zawnioskowane i złożone przez uczestnika postępowania odwoławczego przy tym piśmie.  

Izba  dopuściła  dowody  zawnioskowane  i  złożone  przez  Odwołującego  wraz  z  odwołaniem 

jak również dowody złożone i zawnioskowane przez Odwołującego w trakcie rozprawy: 

Dowód nr 1 – Umowa Powykonawcza 2028/17 zawarta w dniu 31 października 2017 

roku,  


Dowód nr 2 – oświadczenie o potraceniu wierzytelności z dnia 29 października 2019 

roku. 

V. 

W zakresie  

zarzutów odwołania: 

W pierwszej kolejności Izba odniesienie się do zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 

16  i  17  ustawy,  które  zostały  podniesione  przez  Odwołującego  w  zarzucie  nr  2  oraz  

w zarzucie nr 1.  

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  za  ugruntowanym  w  orzecznictwie  stanowiskiem,  że  dla 

zastosowania  normy  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  muszą  zajść  następujące  przesłanki,  

a  mianowicie  (1)  przedstawienie  informacji  przez  wykonawcę  niezgodnej  z  rzeczywistością 

(2) informacja ta wprowadziła w błąd Zamawiającego, (3) błąd ten polegał na przyjęciu przez 

Zamawiającego,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  a  (4)  przedstawienie  informacji 

musi  być  wynikiem  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa.  Natomiast  regulację 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  można  skutecznie  zastosować,  gdy  wypełnione  zostaną 

kumulatywnie następujące przesłanki, a mianowicie doszło do: (1) przedstawienie informacji 

przez  wykonawcę  niezgodnej  z  rzeczywistością,  (2)  informacja  ma  mieć  istotny  wpływ  

na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  (3)  informacja  ta  wprowadziła  w  błąd 

Zamawiającego,  a  (4)  przedstawienie  informacji  musi  być  wynikiem  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa. Wskazane przesłanki muszą być stosowane łącznie, a niewykazanie zaistnienia 

jednej z nich jest wystarczające do stwierdzenia, że Zamawiający nie stosując art. 24 ust. 1 

pkt  16  lub  17  ustawy  nie  naruszył  tej  ustawy.  (podobnie:  wyrok  KIO  348/17,  wyrok  KIO 

2736/17, Wyrok KIO 836/17, wyrok KIO 1058/17, wyrok KIO 1257/17, wyrok KIO 272/19).  

Przedstawienie przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością stanowi pierwszą 

z przesłanek w przypadku zarówno podstawy wykluczenia z punktu 16 jak i 17 ww. artykułu 

ustawy.  Informacja  n

iezgodna  z  rzeczywistością,  informacja  nieprawdziwa  (informacja 

wprowadzająca  w  błąd)  to  złożone  przez  wykonawcę  oświadczenie  wiedzy  (lub 

przedstawienie  oświadczenia  wiedzy  podmiotu  trzeciego,  którego  treść  pozostaje  

w sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy (tak też wyrok KIO 576/17).  

W  orzecznictwie  Izby  ugruntowane  jest  stanowisko  w  zakresie  tego  co  powinno  być 

traktowane  jako  informacja  nieprawdziwa,  niezgodna  z  rzeczywistością  (porównaj  wyrok  

KIO 1633/11). Dla oceny czy mamy do czynienie z informa

cją niezgodną z rzeczywistością, 

która  to,  jak  przed  nowelizacją ustawy  z  22  czerwca  2016  roku,  „informacja nieprawdziwa” 


(w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy sprzed nowelizacji) nie ma definicji legalnej zawartej 

w  ustawie  pomocne  jest  orzecznictwo  sądowe.  W  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  5 

kwietnia  2002  r.  II  CKN  1095/99  (za  sądem  apelacyjnym),  czytamy,  iż  pojęcie  "prawda", 

"prawdziwy", bądź ich zaprzeczenie występują wielokrotnie w aktach normatywnych, a wśród 

nich w kodeksie cywilnym (np. art. 780 § 1, art. 834, art. 815 § 3), w kodeksie postępowania 

cywilnego (np. art. 3, art. 103 § 2, art. 252, 253, 254 § 1 i 2),  w kodeksie karnym (np. art. 

132, 213 § 1, 2 i 3, art. 297 § 1, art. 313 §) oraz w kodeksie postępowania karnego (np. art. 2 

§ 2, art. 188 § 1 i art. 312). Zdaniem Sądu Najwyższego, we wszystkich tych przypadkach 

pojęcie  "prawda"  rozumiane  jest  tak,  jak  w  języku  potocznym,  a  więc  jako  zgodność 

(adekwatność)  myśli  (wypowiedzi  -  w  znaczeniu  logicznym)  z  rzeczywistością  (z  "faktami"  

i  "danymi"),  co  odpowiada  -  na  gruncie  filozoficznym  -  tzw.  klasycznej  koncepcji  prawdy  

i  w  tym  sensie  - 

zdaniem Sądu Najwyższego  - wypowiedź o rzeczywistości jest prawdziwa 

tylko wtedy, gdy głosi tak, jak jest w rzeczywistości.  

Zaznaczenia  wymaga,  że  podanie  informacji  niezgodnych  z  rzeczywistością  odpowiada 

podaniu  informacji  nieprawdziwych,  chodzi  tym  samym  o  obiektywną  niezgodność  treści 

podanego  oświadczenia  z  rzeczywistością.  Informacje  podawane  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienie  publicznego  stanowią  oświadczenia  wiedzy  składane  w  sposób 

celowy,  stanowią  odpowiedź  na  ukształtowane  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  SWIZ 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  dlatego  też  muszą  być  rozpatrywane  w  pryzmacie 

staranności  wymaganej  w  danych  okolicznościach,  z  uwzględnieniem  profesjonalnego 

charakteru  postępowania  o  zamówienie  oraz  zawodowego  charakteru  powadzonej 

działalności przez wykonawców.  

Do  czynności  Zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, zgodnie z art. 14 ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Tym 

samym  czynność  wykonawcy  polegająca  na  przedstawieniu  informacji  wprowadzających  

w błąd Zamawiającego należy oceniać w pryzmacie cywilistycznym, a więc dokonując oceny 

dochowania  przez  wykonawcę  należytej  staranności  wymaganej  od  uczestnika 

postępowania. Sad Najwyższy  w  wyroku z dnia 23 października 2003 roku sygn. akt V CK 

311/02  wskazał,  że  „wzorzec  należytej  staranności  ma  charakter  obiektywny.  Jego 

zastosowanie  w  praktyce  polega  najpierw  na  dokonaniu  wyboru  modelu, 

ustalającego 

optymalny  w  danych  warunkach  sposób  postępowania,  odpowiednio  skonkretyzowanego  i 

aprobowanego  społecznie,  a  następnie  na  porównaniu  zachowania  się  dłużnika  z  takim 

wzorcem  postępowania.  O  tym,  czy  na  tle  konkretnych  okoliczności  można  osobie 

zobowiązanej  postawić  zarzut  braku  należytej  staranności  w  dopełnieniu  obowiązków, 

decyduje  nie  tylko  niezgodność  jego  postępowania  z  modelem,  lecz  także  uwarunkowana 

doświadczeniem  życiowym  możliwość /  powinność  przewidywania odpowiednich następstw 

zacho

wania.  Miernik  postępowania  dłużnika,  którego  istota  tkwi  w  zaniechaniu  dołożenia 


staranności,  nie  może  być  formułowany  na  poziomie  obowiązków  nie  dających  się 

wyegzekwować, oderwanych od doświadczeń i konkretnych okoliczności”. Jak wskazuje się 

w  orzeczni

ctwie,  należyta  staranność  dłużnika  określana  przy  uwzględnieniu  zawodowego 

charakteru  prowadzonej  działalności  gospodarczej  uzasadnia  zwiększone  oczekiwanie,  

co  do  umiejętności,  wiedzy,  skrupulatności  i  rzetelności,  zapobiegliwości  i  zdolności 

przewidywa

nia.  Obejmuje  także  znajomość  obowiązującego  prawa  oraz  następstw  z  niego 

wynikających w zakresie prowadzonej działalności.  

Uwzględniając  cywilistyczny  kontekst  oceny  czynności  wykonawcy  w  postepowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, powyższa argumentacja musi być uwzględniona przy 

ocenie spełnienia kolejnej z przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 16 jak i 17 ustawy. Izba wskazuje, 

że  stwierdzenie  niedbalstwa  danej  osoby  jest  uzasadnione  tylko  wtedy,  gdy  osoba  ta 

zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej 

miernika należytej staranności (tak wyrok Sąd Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV 

CK  151/03).  Dodatkowo  w  stosunku  do  profesjonalistów  miernik  ten  ulega  podwyższeniu, 

gdyż  art.  355  §  2  ustawy  Kodeks  cywilny  precyzuje,  że  należytą  staranność  dłużnika  

w  zakresie  prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy 

uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności.  Za  takiego  profesjonalistę  należy 

również  uznać,  co  do  zasady,  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Należyta  staranność  profesjonalisty  nakłada  na  wykonawcę,  który  składa 

ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  

w  nich  stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości.  W  tym  wypadku  Odwołujący  powinien 

dokonać  szczególnej  weryfikacji  prezentowanych  przez  siebie  danych,  mając  prawną 

świadomość, jako profesjonalista, konsekwencji ich nierzetelnej prezentacji.  

Mając  na  uwadze  powyższe  wywody  prawne  Izba  w  odniesieniu  do  wskazanego  

w  dokumencie  Wykaz 

usług  wykonanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert  wraz  z  załączeniem  dowodów  wystawionych  przez  Zamawiającego, 

potwierdzających, że usługi te wykonane zostały należycie w pozycji „Lp. 6” doświadczenia 

w  realizacji  usługi  Letniego  oczyszczania  ulic,  chodników,  parkingów  i  przystanków  na 

terenie  Miasta  i  Gminy  Olkusz  w  wyniku  umowy  podwykonawczej  nr  2028/17  z  dnia  31 

października  2017  roku  zawartej  z  ALBA  MPGK  sp.  z  o.o.  stwierdziła,  że  w  wyniku 

w

ykazania tego doświadczenia przez uczestnika postępowania odwoławczego nie doszło do 

naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  w  odniesieniu  do  dokonanej  przez 

Zamawiającego oceny tego doświadczenia.  


Zaznaczenia  wymaga,  co  zostało  ustalone  w  trakcie  prowadzenia  rozprawy,  że  umowę 

wykonawczą na realizację ww. usługi w dniu 31 października 2017 roku  zawarli z Miastem  

i  Gminą  Olkusz  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  Alba  Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Olkuszu  (pełnomocnik),  Alba  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  (dowód  przy  piśmie 

Zamawiającego) 

W tym samym dniu, tj. 31 października 2017 roku, Umowę podwykonawczą 2028/17 (dowód 

nr 1) 

Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Olkuszu (pełnomocnik), Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  jako  Zlecający 

zawarli  z  K.  K. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  K.  K.  KAROLINEX-

RECYKLING 

siedziba 

Olkuszu

zwaną 

jako 

podwykonawca.  

Na  mocy  tej  umowy,  zgodnie  z  §  1  Przedmiot  umowy,  ww.  podwykonawca  przyjął  

do realizacji zadanie polegające na oczyszczaniu ulic, chodników, parkingów i przystanków 

na  terenie  Miasta  i  Gminy  Olkusz,  gdzie  ww.  paragrafie  szczegółowo  został  opisany 

przedmiot zamówienia. Izba wskazuje, że w powołanym przez Odwołującego dowodzie nr 1 

zakres  przedmiotowy  umowy  zgodny  jest  z  zakresem  przedmiotowym  umowy  jaką    Miasto  

i  Gmina  Olsztyn  zawarli  z  wykonawcami  wspólnie  ubiegającymi  się  o  zamówienie  Alba 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Olkuszu (pełnomocnik), Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  (dowód  przy 

piśmie Zamawiającego). Na fakt tożsamości zakresu przedmiotowego ww. umów wskazywał 

również  w  trakcie  rozprawy  sam  Odwołujący.  Z  powyższego  wynika,  że  podmiotem 

faktycznie  realizującym  usługę,  na  podstawie  umowy  podwykonawczej,  tj.  od  dnia  1 

listopada 2017 roku do dnia 31 października 2019 roku, czyli przez okres dwóch lat, na rzecz 

Miasta  i  Gminy  Olkusz  była  K.  K.  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  K.  K. 

KAROLINEX-RECYKLING z siedziba w Olkuszu.  

Z dokumentów przedstawionych przez Odwołującego wynika, że tylko raz, w oparciu o ww. 

umowę podwykonawczą naliczył karę umowną, za stwierdzone - w oparciu kontrolę (objazd) 

dokonaną  przez  Zlecającego  -  w  notatce  z  dnia  11  września  2019  roku  nieusunięcie  liści 

oraz  koniczność  ponownego  oczyszczenia  wyrastających  traw,  liści  i  ziemi.  Izba  w  tym 

miejscu  zaz

nacza,  że  prace  jakie  były  wskazane  w  ww.  notatce  (pozycja  1  i  5  notatki) 

dotyczą  realizacji  prac  na  parkingach.  Uwzględnić  należy  również  fakt  częstotliwości 

dokonywania  usługi,  tj.  1  raz  w  miesiącu  –  co  wynika  z  oświadczenia  złożonego  w  trakcie 

rozprawy 

przez  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  co  też  nie  było  kwestionowane 


przez Odwołującego. Zakres przedmiotowy umowy podwykonawczej jest bardzo szeroki, tym 

samym  w  ocenie  Izby  ta  jednorazowa  sytuacja  jaka  miała  miejsce  w  ramach  realizacji 

Umowy podwyko

nawczej realizowanej przez okres 2 lat nie może być inaczej oceniona jak 

zdarzenie  incydentalne.  Podkreślić  również  należy,  że  zakreślony  w  ww.  notatce  termin 

wykonania prac  został  określony  na  dzień  18  września 2019  roku,  natomiast  prace zostały 

wykonane 

niezwłocznie  w  dniu  następnym,  co  w  ocenie  Izby  świadczy  o  rzetelności 

podmiotu  realizującego  prace  podwykonawcze  na  rzecz  Zlecającego.  Izba  uznała  również  

za wiarygodne stanowisko prezentowane w trakcie rozprawy przez uczestnika post

ępowania 

odwoławczego,  a odnoszące  się do  dokonywania  raz  w  tygodniu  kontroli  (objazdów)  przez 

przedstawiciela Podwykonawcy  i  Zamawiającego,  bez  udziału przedstawiciela Zlecającego. 

Podkreślić bowiem należy, że Odwołujący nie kwestionował tej prawidłowości, jednocześnie 

tez ni

e wykazał, że tylko on prowadził kontrolę wraz z Zamawiającym. Znamiennym jest fakt, 

że na Zlecającego wykonanie usług swojemu podwykonawcy, Zamawiający Miasto i Gmina 

Olkusz  w  okresie  realizacji  usługi  nie  nałożył  kary  za  realizację,  co  oznacza,  że  kontrole 

prowadzone przez przedstawiciela Podwykonawcy i Zamawiającego musiały być pozytywnie 

zakończone,  bowiem  w  innym  przypadku,  to  na  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  zamówienie  Alba  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  spółka  z  ograniczoną 

odpowied

zialnością  z  siedzibą  w  Olkuszu  (pełnomocnik),  Alba  Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Gospodarki  Komunalnej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Dąbrowie 

Górniczej  Zamawiający  Miasto  i  Gmina  Olkusz  nałożyliby  określone  wiążące  te  podmioty 

umową kary. Więcej, co wynika z pisma Zamawiającego, w dniu 18 lipca 2019 roku wystawił 

Zamawiający na wniosek „firmy ALBA” poświadczenie należytego wykonania wymowy z 31 

października  2017  roku  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  umowy.  Co  oznacza,  że 

Zamawiający,  jak  podał  w  piśmie  procesowym,  uznał,  że  wykonane  prace  były  z  „dużą 

starannością, profesjonalizmem”.  

Izba  zaznacza  w  tym  miejscu,  co  niewątpliwie  również  ma  znaczenia  dla  oceny  zarzutu 

podniesionego przez Odwołującego, że usługa, którą posługuje się dla wykazania spełnienia 

warunku  uczestnik  post

ępowania  odwoławczego  realizowana  była  na  rzecz  tego 

Zamawiającego,  który  prowadzi  postępowanie  o  zamówienie  publiczne,  w  którym  

to  czynności  podjęte  przez  Zamawiającego  stanowią  przedmiot  odwołania.  To  oznacza,  

że zachodzi tożsamość podmiotowa po stronie Zamawiającego.    

Istotnym,  z  punktu  oceny  Izby  jest  również  fakt,  że  podmioty  występujące  w  tym 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  Odwołującego  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  od  ok.  10  lat  współpracowały  ze  sobą  –  czego  najlepszym  przykładem  jest 

właśnie Umowa podwykonawcza. Fakt tak długoletniej współpracy sam w sobie potwierdza, 

że podmioty te były zadowolone ze współdziałania, bowiem w innym przypadku niewątpliwie 

współpraca  ta  nie  trwałaby  tak  długo.  Tym  samy,  naliczenie  kary  umownej  w  ramach 


realizowanej  Umowy  podwykonawczej,  przy  jednoczesnym  oświadczeniu  Odwołującego  

do  protokołu,  że  nie  było  powodu  do  wypowiedzenia  umowy  podwykonawstwa  (protokół 

rozprawy)  nie  może  zostać  ocenione,  w  pryzmacie  wszystkich  powyższych  informacji,  

jak jedynie jednostkowe zdarzenie w realizacji Umowy podwykonawczej.  

Znamiennym  dla oceny  czynności  Zamawiającego w  pryzmacie przesłanek  z  art.  24  ust. 1 

pkt 16 i 17 ustawy jest również to, że pierwsze postępowanie Urząd Miasta i Gminy Olkusz  

w  przedmiocie  zamówienia  objętym  również  postepowaniem  o  udzielnie  postepowania  

w odniesieniu do którego prowadzone jest przedmiotowe postepowanie odwoławcze ogłosił 

w  lipcu 2019 roku. W ramach tamtego postępowania Odwołujący  i uczestnik postępowania 

odwoławczego  –  na  co  wskazał  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  a  Odwołujący  nie 

kwestionował tej okoliczności -  wspólnie ubiegali się o zamówienie. Jednakże, jak podniósł 

uczestnik  postępowania  odwoławczego,  pojawiające  się  problemy  we  współpracy  tych 

podmiotów spowodowały, że uczestnik postępowania odwoławczego postanowił nie ubiegać 

się  o  zmówienie  publiczne  wraz  z  Odwołującym.  W  postępowaniu  ogłoszonym  w  dniu  13 

grudnia  2019  roku  każdy  z  podmiotów,  tj.  uczestnik  postępowania  odwoławczego  oraz 

Odwołujący  wystartowali  osobno,  składając  własne  oferty  na  realizację  przedmiotu 

zamówienia.  

W  ocenie  Izby,  przy  uwzględnieniu  całej  powyższej  argumentacji,  uczestnik  postepowania 

odwoławczego  nie  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji  

o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu ani w skutego zamierzonego działania czy też 

rażącego niedbalstwa, jak również w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, które to mogły 

mieć  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego.  Faktem  jest,  że  uczestnik 

postępowania  odwoławczego  nie  złożył  Zamawiającemu  referencji  –  dokumentu 

potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia, jednakże złożył oświadczenie w piśmie z 

dnia  30  grudnia  2019  roku,  o  tym,  że  usługi  na  rzecz  Miasta  i  Gminy  Olkusz  wykonał 

należycie.  Izba  uznała,  że  fakt  niezłożenia  dokumentu,  pochodzącego  w  tym  wypadku  

od  Odwołującego,  który  potwierdzałaby  należyte  wykonanie  zamówienia  nie  przesądza 

automatycznie o tym, że dana usługa nie została zrealizowana należycie jak również, że nie 

może dana  usługa podlegać ocenie w  kontekście  wykazania spełnienia  warunku udziału  w 

postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.  

Izba wskazuje, że zarzut Odwołującego oparty na naruszeniu przez Zamawiającego art. 24 

ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  s

prowadzał  się  do  stwierdzenia,  że  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  w  sposób  „bez  zachowania  należytej  staranności”  wykonał  Umowę 

podwykonawczą  i  nie  miał  legitymacji  wykazywać  się  tym  doświadczenie.  W  ocenie  Izby 

zarzut  ten  jest  niezasadny,  a  jednostko

wa sytuacja jaka miała miejsce w  dniu 11  września 

2019 roku nie świadczy o nienależytym wykonaniu Umowy podwykonawczej w okresie 2 lat. 

Znamiennym jest również fakt, że po zrealizowaniu Umowy z 2017 roku Zamawiający udzielił 


zamówienia  na  realizację  w  listopadzie  i  grudniu  usługi  w  przedmiocie  oczyszczania  ulic, 

chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta i Gminy Olkusz właśnie uczestnikowi 

postępowania  odwoławczego,  na  co  wskazała  w  trakcie  rozprawy  uczestnik  postępowania 

odwoławczego oraz co wskazane zostało w LP. 4 Wykazu. Tym samym fakt ten potwierdza 

dochowanie  przez  uczestnika  postępowania  odwoławczego  należytej  staranności  przy 

przedstawianiu  informacji  Zamawiającemu.  W  ocenie  Izby  uczestnik  postępowania 

odwoławczego należycie wykonał usługę określoną w umowie podwykonawczej realizowaną 

przez okres 2 lat, natomiast jednorazowe naliczenie kary umownej, stanowiące incydentalne 

zdarzenie w  trakcie współpracy  podmiotów  z  Umowy  podwykonawczej,  jak  również  szybka 

reakcja  Podwykonawcy,  przy  jednoczes

nym  uwzględnieniu  wszystkich  okoliczności 

faktycznych z tego okresu, a opisanych powyżej, nie świadczy o braku należytej staranności 

uczestnika postępowania odwoławczego.  Zamawiający  dokonał  badania  złożonego wykazu  

i  oświadczenia  wykonawcy,  które  nie  budziło  wątpliwości  Zamawiającego.  Jednocześnie 

zlecił  uczestnikowi  postępowania  odwoławczego  realizację  usługi  po  zakończeniu 

współpracy  z  Odwołującym.    Zaznaczenia  wymaga  również,  że  w  wyniku  wniesienia 

odwołania  Zamawiający  podtrzymał  swoje  stanowisko  i  jako  odbiorca  usługi  potwierdził 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia objętego umową z dnia 31 października 2017 

roku przez jej wykonawcę, a w konsekwencji przez podwykonawcę realizującego w zasadzie 

zamówienie. Izba podkreśla w tym miejscu, że zgodnie z § 3 ww. umowy (dowód przy piśmie 

procesowym  Zamawiającego)  wykonawca  był  obowiązany  uzyskać  zgodę  na  zawarcie 

umowy  podwykonawstwa 

(ust.  1  pkt  2)  jak  również,  że  Zamawiający  może  żądać  od 

Wykonawcy  zmiany  podwykonawcy,  jeżeli  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie,  że  sprzęt 

techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  nie  dają  rękojmi 

należytego  i  terminowego  wykonania  przedmiotu  umowy  (ust.  1  pkt  18).  Mając  na  uwadze 

prowadzone  przez  Zamawiającego  cotygodniowe  kontrole,  którym  Odwołujący  nie 

zaprzeczył,  oraz  brak  wykazania  przez  Odwołującego  faktycznego  kontrolowania  prac 

realizowanych przez  Podwykonawcę, poza tym przypadkiem z dnia 11 września 2019 roku, 

nie  sposób  uznać,  aby  uczestnik  postępowania  odwoławczego  swoim  postepowaniem 

wprow

adził  Zamawiającego  w  błąd  co  do  złożonego  oświadczenia  o  potwierdzeniu 

spełnienia  warunków  zamówienia  publicznego.  W  podsumowaniu  Izba  wskazuje,  że  dla 

konieczności  potwierdzenia  zaistnienia  podstawy  wykluczenia  wykonawcy  z  postepowania 

na podstawach wska

zanych przez Odwołującego koniecznym i niezbędny dla ich oceny jest 

wykazanie  zaistnienia  wszystkich  wskazanych  na  wstępie  przesłanek  –  w  ocenie  Izby 

Odwołujący nie wykazała spełnienia tych przesłanek, a samo powołanie podstaw prawnych 

czy  orzecznictwa  nie 

jest  wystraczającym  argumentem  do  potwierdzenia  spełnienia  każdej 

przesłanki  z  osobna,  co  w  sumie  pozwala  na  ocenę  w  pryzmacie  podstawy  wykluczenia. 


Tym samym w powyższym zakresie nie doszło do naruszenia przez Zamawiającego art. 24 

ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy.   

W  odniesieniu  do  wskazanego  w  dokumencie 

Wykaz  usług  wykonanych  w  okresie 

ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wraz  z  załączeniem  dowodów 

wystawionych  przez  Zamawiającego,  potwierdzających,  że  usługi  te  wykonane  zostały 

należycie  (dalej:  Wykaz)  w  pozycji  „Lp.  5”  doświadczenia  w  realizacji  usługi  Kompleksowe 

(bieżące 

zimowe) 

utrzymanie 

dróg  krajowych 

województwa  małopolskiego 

administrowanych przez GDDKiA Kraków w zakresie części nr 1, obejmującej kompleksowe 

utrzymanie  dróg  krajowych  Rejon  Kraków,  nr  umowy  I/197/ZZ/Z-1/2014    Izba  stwierdziła,  

że w wyniku wykazania tego doświadczenia przez uczestnika postępowania odwoławczego 

nie doszło do naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy w odniesieniu do dokonanej przez 

Zamawiającego oceny tego doświadczenia.  

Zarzut  ten,  w  zakresie  argumentacji  podniesionej  przez  Odwołującego  w  uzasadnieniu 

odwołania  opary  jest  na  tym,  że  „nie  jest  prawdą,  że  przedmiotem  umowy  między  Zyberd 

S.A.  a  Kosmo-

Trans  było  utrzymanie  letnie  w  rozumieniu  warunku  opisanego  w  punkcie 

2.3.1.  Rozdziału  V  SIWZ”.  W  ocenie  Izby  to  stanowisko  Odwołującego  nie  może  zostać 

uznane  za  prawidłowe,  a  dokumentacja  zgromadzona  w  sprawie  potwierdza,  że  wykazane 

doświadczenie  w  punkcie  Lp.5  Wykazu  przedstawione  było  jedynie  w  zakresie  zimowego 

utrzymania dróg.  

Podane  w  Wykazie 

„kompleksowe  (bieżące  i  zimowe)  utrzymane  dróg  krajowych 

województwa  małopolskiego”,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  nie  oznacza  w  ocenie 

Izby,  że  chodzi  o  letnie  i  zimowe  utrzymanie  dróg.  Izba  podkreśla,  że  uczestnik 

postępowania  odwoławczego  wraz  z  Wykazem  przedstawił  również  Poświadczenie  z  dnia  

26  marca  2018  roku  oraz  tabelaryczne  zestawienie  prac  Podwykonawcy  Kosmo-Trans. 

Odwołujący  w  swojej  argumentacji  w  trakcie  rozprawy  odniósł  się  do  powyższych 

dok

umentów i wyjaśnił, że z treści ww. zestawienia wynika,  że realizowane prace dot. tylko 

utrzymania zimowego, natomiast kwota tych prac jak również kwota wskazana w załączniku 

nr 5 pozycji 5, potwierdzają, że wykazał się tylko zimowym”.  

W  ocenie  Izby,  z  Wy

kazu  ani  złożonego  Poświadczenia  nie  wynika  aby  wskazane  usługi 

obejmowały w swoim przedmiocie utrzymanie chodników i parkingów – tak też twierdził sam 

Odwołujący  (strona  11  odwołania),  co  oznacza  w  ocenie  Izby,  że  uczestnik  postępowania 

odwoławczego nie podał w tym zakresie informacji jaka mogła wprowadzić Zamawiającego 

w błąd przy ocenie wykazania przez ten podmiot warunków udziału w postępowaniu.  

W  odniesieniu  do  letniego  utrzymania  dróg,  jakie  zdaniem  Odwołującego  miał  wykazywać 

również uczestnika postępowania odwoławczego, Izba odwołuje się w tym miejscu do treści 


Poświadczenia z dnia 26 marca 2018 roku, gdzie jest jedynie mowa o letnim utrzymaniu dróg 

krajowych w zakresie Estetki, Poboczy i Napraw korpusu drogi, co nie odpowiada warunkowi 

jaki  ukształtował  Zamawiający.  Izba  podkreśla,  że  w  Wykazie  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  nie  wskazał,  że  w  ramach  realizacji  usług  wykonane  było  letnie  utrzymanie 

dróg,  chodników  i  parkingów.  Treść  przedstawionego  poświadczenia  ukształtował  podmiot, 

który  to  poświadczenie  wystawiał  i  to  jego  wola  zawarcia  pewnych  informacji  w  tym 

oświadczeniu została uwidoczniona. Sam fakt tego, że dane zadania były realizowane przez 

pewien  podmiot  i  zostały  ujęte  w  złożonych  referencjach  nie  powoduje,  że  przy  ocenie 

wykazania 

spełnienia  warunku  te  informacje  muszą  podlegać  ocenie,  ocenia  się  treść 

referencji w znaczeniu korpusu ukształtowanego oświadczeniem zawartym w Wykazie. Fakt, 

na  który  zwrócił  uwagę  również  Odwołujący,  co  do  odzwierciedlenia  kwoty  z  zestawienia 

tabelarycz

nego  za  zimowe  utrzymanie  dróg  w  Wykazie,  powoduje,  że  w  sposób 

jednoznaczny czytając wszystkie dokumenty razem uczestnik postępowania odwoławczego 

wskazał  w  tym  punkcie  jedynie  na  zimowe  utrzymanie  i  nie  podał  informacji  niezgodnej  

z  rzeczywistym  stanem.   

Więcej,  stanowisko  takie  potwierdził  również  w  trakcie  rozprawy 

uczestnik postępowania odwoławczego, podnosząc, że doświadczenie w letnim utrzymaniu 

dróg posiada własne.  

Izba  stwierdziła,  że  nie  doszło  w  czynności  podjętej  przez  Zamawiającego  do  naruszenia  

art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy, Izba zaznacza, że Odwołujący nie wykazała kumulatywnego 

spełnienia przesłanek ze wskazanych przepisów ustawy.  

W  konsekwencji  powyżej  wskazanego  stanowiska  Izby  nie  stwierdziła  Izba 

naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ust

awy jak również art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.  

W zakresie zarzutu nr 3 - 

zaniechania czynności wezwania uczestnika postepowania 

odwoławczego  do  uzupełnienia  wykazu  wykonanych  usług  niezbędnych  dla  wykazania 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia,  czym 

naruszono przepis art. 7 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy 

– Izba zarzut uznała za zasadny. 

W  ocenie  Izby  postanowienia 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  SIWZ)  

w  zakresie  wymagań  ukształtowanych  w  Rozdziale  V  pkt  2.3.1  odnośnie  warunku  udziału  

w  postępowaniu  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  są  jednoznaczne,  precyzyjne  i  winny 

być odczytywane zgodnie z ich treścią. 

Zgodnie  z  postawionym  warunkiem  niezbędne  było  wykazanie  się  przez  wykonawcę 

posiadanie

m  doświadczenia  „Wykonania  lub  wykonywania  należycie  w  okresie  ostatnich  3 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 


krótszy — w tym okresie wykonanie co najmniej jednej usługi w ramach której zrealizowano: 

letnie utrzymanie dróg, chodników i parkingów o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. 

zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów o wartości nie mniejszej 400 000,00 zł.” 

K

luczowym  w  obliczu  podniesionego  zarzutu  odwołania  jest  kwestia  rozumienia 

ukształtowanego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Izba  podkreśla,  że  Zamawiający 

wykonując  ciążące  na  nim  ustawowe  obowiązki  wskazuje  warunki  udziału  

w  postępowaniu.  Choć  w  tym  zakresie  ustawa  uległa  zasadniczej  zmianie  –  obecnie 

Zamawiający  wskazuje  warunek  udziału  w  postepowaniu,  a  nie  dokonuje  opisu  sposobu 

oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu -  w wyniku nowelizacji z lipca 2016 roku, 

to  aktualne  pozostaje  w  tym  zakresie  orzecznictwo  Izby  i  sądów  powszechnych.  Aby 

możliwe  było  skuteczne  zweryfikowanie  wykonawców  wymagania  im  stawiane  muszą  być 

skonkretyzowane  (porównaj:  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  7  lipca  2008  roku 

sygn.  akt  V  Ca  984/08).  Opis  sposobu  dokonania  oceny  spełnienia  warunków  musi  być 

jednoznaczny,  a  dokumenty,  jakimi  ma  wyka

zać  się  wykonawca  musza  być  konkretnie 

określone i wskazane. W ocenie Izby nadal aktualne pozostaje utrwalana przez lata teza, że 

postanowienia  w  zakresie opisu sposobu dokonania oceny  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  obecnie  postanowienia  dotyczące  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz 

wymaganych  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  należy  interpretować 

zgodnie  z  wykładnia  gramatyczną.  Tak  więc  wymagania,  które  określa  Zamawiający 

wynikają  wprost  z  literalnego  brzmienia  ogłoszenia  i  SIWZ  (porównaj:  wyrok  Sadu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  07  października  2008  roku  sygn.  akt  XXIII  Ga  446/08). 

Ocena  spełnienia  wymagań  winna  zostać  dokonana  w  oparciu  o  literalne  brzmienie 

ukształtowanych  przez  Zamawiającego  wymagań  co  zapobiega  jakiejkolwiek  uznaniowości 

na  etapie  oceny  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Nie  jest  więc 

dopuszczona  rozszerzająca,  niewyartykułowana  interpretacja  opisu  warunku  udziału  

w  postępowaniu  oraz  dokonana  w  oparciu  o  nią  ocena  spełnienia  warunku  udziału  

w  postępowaniu.  Należy  odrzucić  interpretacje  oparte  na  intencjach,  dorozumianym 

znaczeniu w obliczu danej sprawy o udzielenie zamówienia publicznego.   

Mając  na  uwadze  ugruntowane  w  orzecznictwie  oraz  doktrynie  stanowisko  Izba  uznała,  

że  z  powyżej  przytoczonej  treści  warunku  w  sposób  jednoznaczny  wynika,  że  w  ramach 

jednej  usługi  należało  wykonać  letnie  i  zimowe  utrzymanie  dróg,  chodników  i  parkingów  

o  określonych  w  warunku  wartościach,  przy  czym  należy  zaznaczyć,  że  wykonawca  mógł 

wykazać  się  doświadczeniem  w  większej  ilości  zrealizowanych  tak  usług,  lecz  minimum 

stanowiła  jedna  usługa.  W  ocenie  Izby  tą  oczywistość  określonego  przez  Zamawiającego 

warunku  potwierdza  również  fakt  odnoszący  się  do  przedmiotu  zamówienia  opisanego  

w  postepowaniu  o  udziel

nie zamówienia publicznego. Mając na uwadze postanowienia art. 


22 ust. 1a ustawy, 

zgodnie z którym obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  umożliwiające  ocenę 

zdolności  wykonawcy  do  realizacji  zamówienia  wskazując  je  jako  minimalne  poziomy 

zdolności Izba uznała, że postawiony warunek w treści jaka wynika z niego odpowiadam tym 

wymaganiom.  Natomiast  czynność  oceny  spełnienia  warunku  udziału  w  postepowania 

dokonana  przez  Zamawiającego  w  zakresie  uczestnika  postępowania  odwoławczego  była 

nieprawidłowa  i  oparta  o  nieistniejące  treści  lecz  o  interpretację  wymagań  określonych  

w SIWZ.   

Izba nie podzieliła stanowiska prezentowanego w piśmie procesowym przez Zamawiającego 

co  do  zarzutu  nr  3,  jed

nakże  zauważa,  że  sam  Zamawiający  w  swojej  argumentacji  to,  

że „Intencją Zamawiającego była jedynie konieczność wykazania przez danego wykonawcę 

doświadczenia  przy  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  publicznego  poprzez  wykonanie  

co  najmniej  jednej  usługi  w  zakresie  letniego  utrzymania  i  co  najmniej  jednej  w  zakresie 

zimowego  utrzymania.”  Izba  wskazuje,  że  warunki  nie  podlegają  ocenie  w  odniesieniu  

do  intencji  Zamawiającego  lecz  oceniane  musi  podlegać  wskazane  doświadczenie  

w  odniesieniu  do  wskazanego  w  SIWZ  warunku.  Niedopuszczalnym  jest  na  etapie 

prowadzenia  oceny  ofert  dokonywanie  wykładni  rozszerzającej  postawionych  warunków 

udziału  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego.  Warunki  muszą  być 

interpretowane  ściśle,  bez  dokonywania,  jakichkolwiek  wykładni  warunków,  należy  bowiem 

pamiętać,  że  ocena  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  determinuje 

udział  danego  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  ma 

wpływa na innych wykonawców biorących udział w postępowaniu.  

Zamawiający  wprowadził  również  w  postępowaniu  uregulowanie  w  SIWZ,  że  Warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 

przez  Wykonawcę samodzielnie,  lub  przez  minimum  jeden  podmiot  udostępniający wiedze  

i  doświadczenie  (podwykonawcę)  samodzielnie:  a  w  przypadku  podmiotów  występujących 

wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.”  

W odniesieniu do wskazanego w dokumencie 

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 

3  la

t  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wraz  z  załączeniem  dowodów  wystawionych 

przez  Zamawiającego,  potwierdzających,  że  usługi  te  wykonane  zostały  należycie  (dalej: 

Wykaz) 

doświadczenia  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  Izba 

uzna

ła,  że  uczestnik  tego  doświadczenia  nie  wykazał,  a  dokonana  przez  Zamawiającego 

ocena była nieprawidłowa.  

Izba stwierdziła, że w  odniesieniu do pozycji Lp.1, 2 i 6 wskazane doświadczenie dotyczy 

jednie  usługi  letniego  utrzymania,  co  uniemożliwia  uwzględnienie  tego  doświadczenia  

do  oceny  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Przy  czym  Izba  wskazuje  również,  


że  w  zakresie  pozycji  Lp.  1  i  2  brak  jest  wskazania  zgodnego  przedmiotowo  w  letnim 

utrzymaniu (brak odniesienia do parkingów) oraz wartości wykazanych zrealizowanych usług 

nie odpowiadają wartości określonej warunkiem udziału w postepowaniu (są niższe).  

Natomiast  w  odniesieniu  do  pozycji  Lp.  4  brak  jest  dokumentu  potwierdzającego  należyte 

wykonanie  co  uniemożliwia  w  ramach  postepowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

identyfikację  podmiotu  realizującego  usługę,  przy  czym  wartość  zrealizowanej  usługi  

nie  odpowiadają  wartości  określonej  warunkiem  udziału  w  postepowaniu  (jest  niższa  

w  odniesieniu  do  każdego  rodzaju  usługi  tj.  letniego  jak  i  zimowego).  Również  brak  jest 

identyfikacji czy chodziło o letnie i zimowe utrzymanie.  

Dla  pozycji  Lp.  5  Wykazu  wskazane  doświadczenie  dotyczy  jednie  usługi  zimowego 

utrzymania,  co  uniemożliwia  uwzględnienie  tego  doświadczenia  do  oceny  spełnienia 

warunku udzi

ału w postępowaniu. 

W pozycji Lp. 6 Wykazu wskazane doświadczenie dotyczy jednie usługi letniego utrzymania, 

co  uniemożliwia  uwzględnienie  tego  doświadczenia  do  oceny  spełnienia  warunku  udziału  

w postępowaniu. 

Mając na  uwadze całą  powyższą argumentację  Izba  stwierdziła,  że po  pierwsze  w  ramach 

przedstawionego  za  pismem  z  dnia  30  grudnia 2019  roku Wykazu  uczestnik  postepowania 

odwoławczego  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

posiadanej  wiedzy  i  doświadczenia,  tym  samym  czynności  oceny  spełnienia  warunku 

dokonana  przez  Zamawiającego  była  nieprawidłowa.  Zamawiający  mają  na  uwadze 

regulacje art. 26 ust. 3 ustawy obowiązany był w takim przypadku do wezwania uczestnika 

postepowania  odwoławczego  do  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postepowaniu 

zgodnie z jego treścią określoną w Rozdziale V pkt 2.3.1 oraz w ust. 3 tego rozdziału. Brak 

wezwania  i  dokonanie  niewłaściwej  oceny  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  

w postepowaniu przez uczestnika postepowania odwoławczego powoduje naruszenie zasad 

Prawa zamówień publicznych wskazanych w ustawie.   

Dlatego  też  Izba  nakazała  Zamawiającemu  wezwanie  wykonawcy  K.  K.  prowadzącej 

działalność gospodarczą pod nazwą K. K. KAROLINEX-RECYKLING z siedziba w Olkuszu, 

w trybie ar

t. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, do uzupełnienia dokumentów na 

potwierdzenie wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Izba  podkreśla,  że  postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  nie  jest 

dowolnym,  nieskodyfiko

wanym,  luźnym  postępowaniem,  stanowi  ono  szczególną  formę 

prowadzącą  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  realizacji  danego  zamówienia,  kreowane  jest 

przez  obowiązujące  przepisy  prawa  dla  tej  dyscypliny  i  zobowiązuje  tymi  przepisami 


wszystkich  uczestników  tego  systemu  –  obowiązujące  regulacje  prawne  są  bardzo 

szczegółowe  i  nakładają  na  podmioty  starające  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

sztywną  regulację  postępowania,  w  zamian  natomiast  pozwalającą  zawrzeć  kontrakt  

z  podmiotem  publicznym,  czyli  podmiotem  ist

niejącym  i  gwarantującym  wypłatę  środków 

finansowych.  

Izba  zaznacza,  że  choć  samo  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

nie  powinno  być  formalizmem  samym  w  sobie,  a  jego  głównym  zadaniem  jest 

doprowadzenie  do  zawarcia  umowy 

–  to  odstąpienie  od  formalizmu  nie  może  być 

utożsamiane  z  modyfikacją  reguł  postępowania  określonych  ustawą  i  wymaganiami  SWIZ,  

a  w  konsekwencji  prowadzić  do  wyboru  w  postępowaniu  oferty,  która  nie  jest  zgodna  

z  wymaganiami  Zamawiającego,  które  to  sobie  sam  Zamawiający  zdefiniował  

dokumentacji 

postępowania. 

Każdy 

wykonawców 

składających 

ofertę  

w  postępowaniu  chce  wygrać  zamówienie,  chce  zawrzeć  kontrakt  ale  nie  jest  

to  wystarczającym  uzasadnieniem  dla  sanowania  błędów  w  ofercie  jednego  wykonawcy 

kosztem  możliwości  uzyskania  zamówienia  przez  innego  wykonawcę,  bowiem  naruszenie 

zasad  (w  tym  art.  7  ust.  1  ustawy) 

określonych  w  ustawie  zawsze  należy  odnosić  

do wszystkich podmiotów będących uczestnikami postępowania, bowiem wszystkich zasady 

te obowiązują.   

O kosztach p

ostępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:    ………………………………………… 


wiper-pixel