KIO 139/20 Sygn. akt KIO 139/20 POSTANOWIENIE dnia 19 luty 2020r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie. Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniach 13 i 19 lutego 2020r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 139/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 luty 2020r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  - w składzie. 

Przewodniczący: 

Renata Tubisz 

                                                            Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniach 13 i 19 lutego 2020r. w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  stycznia  2020  r. 

przez  odwołującego:  Izan+Sp.  z  o.o.  31-215  Kraków,  Żabiniec  46  w  postępowaniu 

powadzonym  

przez zamawiającego: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.,  

300 Żyrardów ul. Limanowskiego 30 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 zł 

00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez Izan+Sp. z o.o. 

215 Kraków, Żabiniec 46 tytułem wpisu od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.1843 

z  dnia  27  września  2019roku)  na  niniejsze 

postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku.  

Przewodniczący:      ……………………..   


Uzasadnienie 

Zamawiający prowadzi postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego pn. utrzymanie 

czystości  oraz  czynności  pomocniczych  przy  zapewnieniu  materiałów  i  sprzętu  CZMZ 

(zamawiającego),  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  numerem 

postępowania: CZMZ/2500/43/2019. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  nastąpiło  w  dniu 

20.12.2019r. pod poz. 2019/S 246

– 606146. 

Odwołanie  wniesiono  wobec  czynności  zamawiającego  to  jest  do  opisu  przedmiotu 

zamówienia, wskazując na okoliczność, że wbrew tytułowi postępowania to jest „utrzymania 

czystości” zamówienie obejmuje „agencyjne pośrednictwo w zatrudnieniu”.  

Zamawiającemu zarzucono naruszenie następujących przepisów: 

art.  38  ust  1  Pzp  art.  29  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  przez  udzielenie  przez 

zamawiającego  odpowiedzi  na  pytania  wykonawcy  w  sposób  sprzeczny  z  zasadą 

przejrzystości, tj. w sposób nieprecyzyjny, niezupełny oraz niejednoznaczny co powoduje, że 

opis  przedmiotu  zamówienia  jest  niejednoznaczny  oraz  brak  jest  danych  niezbędnych  do 

sporządzenia prawidłowej oferty. 

Wobec powyższego odwołujący zażądał nakazania zamawiającemu: 

-  dokonania  odpo

wiedzi  na  pytania  Wykonawcy,  z  dnia  14  stycznia  2020  roku,  w  sposób 

precyzyjny  i  kompletny  albo  unieważnienia  postępowania  ze  względu  na  niejasny  opis 

przedmiotu  zamówienia,  którego  obraz  wyłonił  się  po  złożeniu  przez  zamawiającego 

odpowiedzi w dniu 16 sty

cznia 2020roku, a który uniemożliwia zawarcie ważnej umowy.   

Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020r. obecne strony wnosiły następująco.  

„W tym miejscu pełnomocnicy Odwołującego stwierdzają, że wnosiliby o odroczenia rozprawy 

celem doprecyzowania żądań przez wskazanie zmian, uzupełnień lub wykreśleń postanowień 

SIWZ,  w  taki  sposób,  aby  w  ocenie  Odwołującego  można  było  by  to  uznać  za  utrzymanie 

czystości. 

Pełnomocnik Zamawiającego jest skłonny przyjąć propozycję odroczenia terminu rozprawy i 

gdy  pojawią  się  konkretne  propozycje  zmiany  SIWZ,  aby  nie  było  wątpliwości,  co  do 


charakteru przedmiotu zamówienia i jego opisu to uważa, że z uwagi na odroczenie terminu 

składania ofert na 2 marca 2020 jest to możliwe”. 

„strony  przyjmują,  jako  obowiązujące  terminy  następujące  daty:  Odwołujący  do  17.02.2020 

do  godziny  15:00  prześle  drogą  Emilową  żądania  zawierające  propozycje  zmian  SIWZ  do 

zamawiającego.  Zamawiający  rozważy  je  do  18.02.2020r.  do  godziny  15:00  i  poinformuje 

Izbę  oraz  Odwołującego  o  uwzględnieniu  bądź  odmowie  uwzględnienia  zarzutów  w  tym 

żądań,  co  do  zmian  w  SIWZ.  Termin  na  kontynuowanie  posiedzenia  Izba  wyznacza  na 

19.02.2020r. godzina  10:00  (środa)  sala według  wokandy  na  dany  dzień.  Obecni  przyjmują 

termin do wiadomości  bez odrębnego powiadamiania”.  

Zamawiający  pismem  z  dnia 18  lutego  2020r.  częściowo uwzględnił  propozycje zmian  siwz  

(pismo  przesłane  do  izby  drogą  elektroniczną  w  dniu  18  lutego  2020r.  o  godz.14:48  pn. 

Pismo  za

mawiającego  –  częściowe  uwzględnienie  propozycji  zmian  SIWZ).  W  piśmie  tym 

zamawiający  powołując  się  na  przebieg  posiedzenia  przed  izbą  w  dniu  13  lutego  2020r. 

wskazał  między  innymi  co  następuje.  „Zamawiający  po  analizie  przesłanej  propozycji 

zdecydował  o  uwzględnieniu  propozycji  co  do  zasady  w  najbardziej  istotnej  części,  a  więc 

przede wszystkim zobowiązał się do: 

zmodyfikowania opisu przedmiotu zamówienia, formularza ofertowego, czy wzoru umowy 

w sposób uwzgledniający metraż powierzchni przeznaczonych do sprzątania z podziałem 

na strefy przy ustalaniu wartości zamówienia; 

przeniesienia na wykonawcę obowiązków w zakresie kontroli, nadzoru na pracownikami, 

czy szkoleniu ich.

”  

W tym samym dniu t.j. 18 lutego 2020r. o godz.18:26 na E-

puap odwołujący przesłał pismo, 

w  którym  wniósł  o umorzenie  w  całości  postępowania,  ponieważ  zaproponowane  zmiany  w 

całości  zaspakajają  interesy  odwołującego.  W  związku  z  powyższym,  odwołujący  traktuje 

uwzględnienie odwołania w części, jako uwzględnienie odwołania w całości.  Z ostrożności, 

gdyby  Izba  uznała,  że  pismo  nie  uwzględnia  uznania  w  całości  zarzutów,  niniejszym 

odwołujący cofa nieuwzględnione zarzuty.  

W  związku  z  powyższym,  orzeczono  jak  w  sentencji  postanowienia  o  umorzeniu 

postępowania odwoławczego, ponieważ wystąpiły przesłanki z art. 186 ust.3a ustawy Pzp co 

do częściowego uwzględnienia odwołania i wycofania zarzutów w pozostałym zakresie.  


O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

z za

strzeżeniem art.186 ust.6 pkt 1) ustawy i § 5 ust.1 pkt 2) lit. a) Rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z dnia 15 marca 2010r.  w sprawie  wysokości i sposobu pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. z 

dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i  dokonując  zwrotu 

odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00 złotych. 

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel