KIO 96/19 Wyrok dnia 5 lutego 2019 roku

Data: 26 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 96/19 

Wyrok 

z dnia 5 lutego 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:       Beata Pakulska-Banach 

Członkowie:   

 Anna Osiecka   

 Anna Packo  

Protokolant:               

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2019 roku w Warszawie 

odwołania  wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  stycznia  2019  roku  przez wykonawcę 

„PCG ACADEMIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce

postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  

przy  udziale  wykonawcy 

OPTeam  S.A.  z  siedzibą  w  Tajęcinie,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

1.  Oddala 

odwołanie.  

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę „PCG ACADEMIA” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Jasionce, i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę 

„PCG  ACADEMIA”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Jasionce,  tytułem  wpisu 

od 

odwołania; 

zasądza od wykonawcy „PCG ACADEMIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 

na rzecz 

zamawiającego  Uniwersytetu  Papieskiego  Jana  Pawła  II 

w Krakowie 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero 

groszy),  tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni 

od dnia jego doręczenia  – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:   ……………….……….…….………… 

Członkowie:           ………………………………………... 

………………………………………… 


Sygn. akt: KIO 96/19 

U z a s a d n i e n i e 

Uniwersytet  Pa

pieski  Jana  Pawła  II  w Krakowie  (zwany  dalej:  „zamawiającym”) 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na 

realizację  zadania  pn.:  „Opracowanie  zintegrowanego  systemu 

zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem 

platformy  muItiportal

owej  oraz  systemu  personalizacji  kontroli  dostępu  dla  Uniwersytetu 

Papieskiego  Jana  Pawła  II  w  Krakowie",  numer  referencyjny:  ZP.240.19.02,  na  podstawie 

przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) - 

zwanej dalej: „ustawą Pzp”. 

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w  dniu  9  stycznia  2019  roku  pod  numerem  2019/S  006-009600. 

Wartość zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W  dniu  21  stycznia  2019  roku  wykonawca 

„PCG  ACADEMIA”  Sp.  z  o.o.  siedzibą 

w Jasionce  (zwany 

dalej:  „odwołującym”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  na  czynności  zamawiającego  polegające  na  sformułowaniu  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  w  tym  jej  załączników  oraz  ogłoszenia  o  zamówieniu 

z naruszeniem 

przepisów prawa. 

Od

wołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez ustalenie warunków udziału 

postępowaniu w sposób nie proporcjonalny do przedmiotu zamówienia w zakresie 

wymagań zamawiającego w zakresie zdolności zawodowej; 

2.  art.  29  ust.  1,  2  i  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  oraz  art.  30  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp 

poprzez 

dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą 

konkurencję  oraz  naruszający  zasadę  równego  traktowania  wykonawców, 

także w sposób  nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących 

mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, 

a  także  poprzez  posługiwanie  się  przez  zamawiającego  określeniami, 

które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

pomimo, że można opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń  i  jednocześnie  zamawiający  nie  określił  wymagań  dotyczących 

funkcjonalności,  oraz  przy  jednoczesnym  braku  dopuszczenia  rozwiązań 


równoważnych a także wyczerpującego określenia, w jaki sposób zamawiający będzie 

weryfikował równoważność innych rozwiązań, w szczególności w zakresie, w jakim: 

SIWZ oraz Załącznik A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

wskazanie  jednego  konkretnego  oprogramowania  - 

USOS  oraz  rozwiązania 

konkretnego,  jednego  producenta  -  OPTeam  S.A.  (eduWeb360),  a  przez  to  nie  jest 

możliwe zaoferowanie żadnego innego rozwiązania spełniającego wymagania SIWZ; 

- o

pis przedmiotu zamówienia nie zawiera opisu funkcjonalnego oraz wyczerpującego 

wskazania kryteriów równoważności przez to faktycznie nie jest możliwe zaoferowanie 

żadnego innego rozwiązania spełniającego wymagania SIWZ.  

W  uzasadnieniu  odwołania  w  pierwszej  kolejności  odwołujący  wskazywał, 

że posiada interes  w  podejmowaniu  środków  ochrony  prawnej  przewidzianych  ustawą  Pzp, 

ponieważ, wskazane w odwołaniu, niezgodne z przepisami prawa zapisy SIWZ i ogłoszenia 

powodują,  że  odwołujący  nie ma możliwości  złożenia  skutecznie  oferty  i  tym  samym  utraci 

realną szansę uzyskania zamówienia.  

Ad. 1. Zarzut naruszenia art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  podał,  że  zamawiający  w  treści  ogłoszenia  pkt.  111.1.3)  1.3.2. 

(ppkt  

1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednio 

w  treści  SIWZ  Rozdział  5  pkt.  1.3.2  (ppkt  1.3.2.1,  1.3.2.2,  1.3.2.3),  wymaga  spełnienia 

przez w

ykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu: 

dwie  zakończone  usługi  wdrożenia  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego, 

wartości co najmniej 7.600.000,00 zł brutto każda, których elementem prac było wdrożenie 

systemu obsługi toku studiów USOS w Uczelni Wyższej, 

2.2  dwie  zakończone  usługi  wdrożenia  systemu  personalizacji  Elektronicznych  Kart 

Pracowniczych 

wraz z integracja z system dziedzinowym w Uczelni Wyższej, 

13.2.3 dwie zakończone usługi wdrożeniowe, których częścią było opracowanie co najmniej 

10 portali internetowych w Uczelni Wyższej. 

Zdaniem  odwołującego,  wskazane  postanowienia  naruszają  przepisy  ustawy  Pzp, 

tj. art.  22  ust.  1a 

oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  ponieważ  żądanie  przez  zamawiającego, 

wykazania  przez  w

ykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  aż  dwóch 

zakończonych  usług  wdrożenia  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego,  o  wartości 

co 

najmniej  1.800.000,00 zł  brutto każda, których elementem  prac było wdrożenie systemu 

obsługi toku studiów USOS w Uczelni Wyższej jest wymogiem nieproporcjonalnym w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. Odwołujący stwierdził, że wykonawca, który wykona i zakończy 

jedną, wysokospecjalistyczną usługę wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, 


o znacznej, 

biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, wartości tj. co najmniej 1.800.000,00 zł 

brutto, której elementem prac było wdrożenie systemu obsługi toku studiów w Uczelni Wyższej 

daje należytą rękojmię wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto, w ocenie odwołującego, 

z

amawiający  nie  może  żądać  doświadczenia  odnoszącego  się  do  wdrożenia  wyłączenia 

jednego z dostępnych na rynku systemów obsługi toku studiów tj. USOS, albowiem wdrożenie 

każdego  innego  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego,  którego  elementem  prac  było 

wdrożenie każdego innego systemu obsługi toku studiów w Uczelni Wyższej jest w zupełności 

wystarczające i adekwatne do zweryfikowania zdolności zawodowej wykonawcy do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Następnie odwołujący podniósł, iż żądanie wykazania się dodatkowo jeszcze dwoma 

zakończonymi  usługami  wdrożenia  systemu  personalizacji  Elektronicznych  Kart 

Pracowniczych  wraz  z  integracją  z  system  dziedzinowym  w  Uczelni  Wyższej  każda, 

jest 

wymogiem  nie  mającym  żadnego  uzasadnienia  faktycznego  ponad  ograniczeniem 

konkurencji. 

Odwołujący wyjaśnił,  iż  wdrożenie systemu  personalizacji  Elektronicznych Kart 

Pracowniczych wraz z integracją z system dziedzinowym w Uczelni Wyższej stanowi bardzo 

specyficzne  doświadczenie,  które  nie  może  być  stawiane  jak  warunek  podstawowy  udziału 

postępowaniu,  którego  przedmiotem  jest  usługa  kompleksowa.  Według  informacji 

posiadanych przez odwołującego tylko jeden podmiot - OPTeam S.A. posiada tego rodzaju 

doświadczenie  w  zakresie  wymaganym  przez  zamawiającego.  Dodatkowo  zauważył, 

że wdrożenie  systemu  personalizacji  Elektronicznych  Kart  Pracowniczych  przedstawia 

niewielki  udział  w  realizacji  całości  przedmiotu  zamówienia  (wdrożenia  zintegrowanego 

Systemu  Informatycznego)  - 

netto  ok.  88.400,00  zł.  Ponadto,  odwołujący  wskazał, 

że jeżeli zamawiający  uważa,  iż  ten  element  przedmiotu  zamówienia  ma  istotne  znaczenie 

to, 

żeby uniknąć sztucznego i nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji na rynku powinien 

dokonać  wydzielenia  tej  części  przedmiotu  zamówienia  i  ewentualne  odrębnie  weryfikować 

zdolność  techniczną  i  zawodową  w  tym  zakresie.  Natomiast  przy  obecnym  kształcie 

postępowania zamawiający nie może stawiać tego rodzaju wymogów jako warunku udziału 

postępowaniu.  

Także,  kolejny  wymóg  zamawiającego,  tj.  wymóg  wykazania  zdolności  zawodowej 

postaci  dwóch  zakończonych  usług  wdrożeniowych,  których  częścią  było  opracowanie 

co najmniej 

10  portali  internetowych  w  Uczelni  Wyższej,  w  ocenie  odwołującego, 

jest 

wymogiem  jawnie  i  oczywiście  naruszającym  zasadę  proporcjonalności.  Odwołujący 

stwierdził,  że  brak  jest  jakiekolwiek  uzasadnienia  faktycznego  dla  żądania  wykazania  się 

przez w

ykonawców  opracowaniem  aż  dziesięciu  portali  internetowych  w  Uczelni  Wyższej 

i to 

w  ramach  dwóch  wdrożeń.  Według  odwołującego  wykonanie  jednej  specjalistycznej, 


albowiem zrealizowanej wyłącznie na potrzeby Uczelni Wyższej usługi opracowania portalu 

internetowego w ramach jednego wdrożenia jest całkowicie wystarczające do zweryfikowania 

zdolności zawodowej wykonawcy w tym zakresie.  

Reasumując, odwołujący stwierdził, iż suma aktualnego brzmienia warunków udziału 

w  postępowaniu  w  sposób  nieuprawniony  eliminuje  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  liczne  podmioty,  zdolne  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz  posiadające 

istotne  doświadczenie  we  wdrażaniu  Zintegrowanych  Systemów  Informatycznych, 

których elementem  prac  było  wdrożenie  systemu  obsługi  toku  studiów  w  Uczelni  Wyższej, 

w tym o

dwołującego, który jest podmiotem wyspecjalizowanym w tego rodzaju czynnościach 

od lat realizującym tego rodzaju wdrożenia. Tego rodzaju działania zamawiającego, w ocenie 

odwołującego, pozostają w jawnej sprzeczności z zasadą proporcjonalności.  

Na potwierdzenie podnoszonych przez siebie okoliczności, odwołujący przywołał fakt, 

iż w poprzednim, tożsamym postępowaniu, ogłoszonym przez zamawiającego, wpłynęła tylko 

jedna  oferta 

– oferta firmy OPTeam S.A. z siedzibą  w Jasionce, a postępowanie to zostało 

unieważnione, ponieważ oferta ta podlegała odrzuceniu.  

Odwołujący  w  tym  zakresie  powołał  się  na  wyroki  Krajowej  Izby  Odwoławczej: 

wyrok z dnia 27 kwietnia  2017  roku,  wydany  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  697/17; 

wyrok z dnia 24  stycznia  2018  roku,

  wydany  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  82/18 

oraz wyrok z dnia 30 listopada 2017 roku, wydany w sprawie o sygn. akt: KIO 2234/17.  

Ad.  2.  Zarzut  naruszenia  art.  29  ust.  1,  2  i  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  oraz  art.  30  ust.  1  pkt  1 

ustawy Pzp.  

W ramach powyższego zarzutu odwołujący podnosił, iż zamawiający formułując treść 

SIWZ, w tym w szczególności opis przedmiotu zamówienia, żąda dostarczenia jednego tylko 

z  wielu  dostępnych  na  rynku  rodzajów  oprogramowania  do  obsługi  systemu  toku  studiów 

Uczelni  Wyższej  tj.  systemu  USOS  oraz  szczególnego  rozwiązania  tj.  eduWeb360 

charakteryzującego  produkt  tylko  jednego  producenta  tj.  OPTeam  S.A.,  co  w  ocenie 

o

dwołującego  narusza wskazane przepisy  ustawy  prowadząc do  niczym  nieuzasadnionego 

ograniczenia konkurencji. 

Zdaniem  odwołującego,  aktualne  brzmienie  SIWZ  oraz  załącznika  A  do  SIWZ  opis 

przedmiotu zamówienia, narusza normy wynikające z art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 

oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

W  dalszej  kolejności  odwołujący  podał  szczegółową  listę  zapisów  SIWZ,  które 

wskazują na system USOS oraz rozwiązanie eduWeb360 (wymienił 26 postanowień SIWZ).  


Odwołujący wyjaśnił, że wskazany przez zamawiającego system dziekanatowy USOS 

jest tylko jednym z kilku dostępnych na rynku systemów wspierających obsługę toku studiów 

pozostałych  obszarów  dotyczących  zarządzania  uczelnią  wyższą.  Odwołujący  wymienił 

przy tym 

inne aniżeli USOS, systemy dostępne na rynku, które zapewniają realizację rezultatu 

w postaci obsługi toku studiów wyższych i są powszechnie stosowane przez polskie uczelnie 

w

yższe, tj.:  

  System  HMS  firmy  Kalasoft, 

posiadający  m.in.  następujące  moduły:  a.  Dziekanaty, 

b. 

Akademiki,  c.  Studium  języków  obcych,  d.  Stypendia,  e.  Rozliczenie  studentów, 

f. 

Wirtualny dziekanat, g. Internetowa rekrutacja, h. Rozliczenie dydaktyki, i. Plan zajęć.  

  System  Comarch  SEP  firmy  Comarch, 

posiadający  m.in.  następujące  moduły: 

a. Rekrutacja,  b.  Dziekanat,  c.  Dydaktyka,  d.  Stypendia,  e.  Czesne,  f.  Sprawy, 

g. Praktyki, h. Platforma studenta, i. Akademiki. 

  System Uczelnia  10  firmy  PCG  Academia

,  posiadający  m.in.  następujące  moduły: 

a. Dziekanat, b. Polskie Ramy Kwalifikacji, c. Erasmus, d. 

Obsługa prac dyplomowych, 

e. 

Rekrutacja kandydatów, f. Opłaty studenckie, g. Stypendia, h. Rozliczenie dydaktyki, 

i. 

Planowanie  zajęć,  j.  Wirtualna  uczelnia,  k.  Akademik,  l.  Biuro  Karier  i  Serwis 

Absolwentów, m. Raporty, analizy i zestawienia. 

Odwołujący  podniósł,  że  uczelnie  wyższe  w  Polsce  korzystają  z  różnych  systemów 

do obs

ługi  toku  studiów  wyższych,  nie  istnieje  żaden  monopol  systemu  USOS,  a  zatem 

brak jest  racjonalnego  uzasadnienia  dla  preferowania  jednego  tylko  rodzaju  systemu, 

skoro istnieje ich przynajmniej kilka, skutecznie wykorzystywanych w pracy 

uczelni wyższych.  

W  dalszej  kolejności  odwołujący  wywodził,  iż  zamawiający  zgodnie  z  treścią 

SIWZ 

punkt 4) ppkt. 1.11 wymaga dostawy licencji systemu Open dla modułów: eduWeb360, 

ABK,  Losy  zawodowe,  Konferencje.  Podkreślił,  iż  moduł  eduWeb360  jest  rozwiązaniem 

własnym  firmy  OPTeam  S.A.  z  siedzibą  w  Jasionce,  powołując  się  przy  tym  na  informacje 

dostępne na stronach internetowych.  

Odwołujący  zauważył  również,  że  zgodnie  rozdziałem  3  pkt.  1.3  SIWZ  zamawiający 

wymaga,  aby  potencjalny  w

ykonawca  posiadał  status  partnera  MUCl (konsorcjum 

dysponujące  prawami  autorskimi  do  systemu  USOS)  w  zakresie  usług wdrożeniowych 

systemu  USOS

,  który  to  status  posiadają  jedynie  trzy  firmy,  tj. ICT ProZone  sp.  z  o.o., 

OPTeam  S.A  oraz  Comarch  S.A. 

Jednocześnie  tylko  firma  OPTeam S.A.  posiada  produkt 

dysponujący  cechami  charakterystycznymi  opisanymi  przez zamawiającego  w  SIWZ: 

a. 

Systemy  personalizacji  i  kontroli  dostępu;  b.  Multiportal  uczelniany  OPTIcamp 

EDU WEB 

360,  (rozwiązanie  własne  OPTeam  S.A.);  c.  Akademickie  Biuro  Karier; 

d. Losy zawodowe;  e.  Konferencje  - 

część  multiportalu  OPTIcamp  EDU  WEB  360. 


Zdaniem 

odwołującego,  wymóg  posiadania  statusu  partnera  MUCI  jest  w  całości 

nieuzasadniony 

zmierza  wyłącznie  do  sztucznego  ograniczenia  konkurencji, 

jest on 

nadawany wyłącznie uznaniowo.  

Odwołujący podkreślił, iż - w odniesieniu do systemu dziekanatowego - zamawiający 

zaniechał  sporządzenia  w  ramach  opisu  przedmiotu  zamówienia  opisu  funkcjonalnego 

tego systemu.  Ponadto,  n

ie  dopuścił  równoważności  wraz  z  wyczerpującym  wskazaniem 

kryteriów  równoważności.  W  konsekwencji,  jak  zauważył  odwołujący,  nie  jest  możliwe 

zaoferowanie  żadnego  innego rozwiązania  spełniającego  wymagania  SIWZ,  aniżeli  system 

USOS. 

Jednocześnie  odwołujący  wskazał,  że  powszechnie  przyjęte  w  przetargach 

organizowanych  przez  uczelnie  wyższe  jest  opisywanie  żądanego  przedmiotu  zamówienia 

używając  kryterium  funkcjonalności,  bowiem  tylko  w  ten  sposób  ogranicza  się  naruszenie 

konkurencji poprzez wskazanie konkretnego produktu.  

W  ramach  powyższego  zarzutu  odwołujący  powoływał  się  na  następujące  wyroki 

Krajowej  Izby  Odwoławczej:  wyrok  z  dnia  20  kwietnia  2017  roku,  wydany  w  sprawie 

o sygn. akt:  KIO  651/17;  wyrok  z  dnia 

18  października  2018  roku,  wydany  w  sprawie 

o sygn. 

akt: KIO 1996/18; wyrok z dnia 11 września 2018 roku, wydany w sprawie o sygn. akt: 

KIO 1734/18; wyrok z dnia 12 lipca 2018 roku, wydany w sprawie o sygn. akt: KIO 1255/18; 

wyrok z dnia 11 lipca 2018 roku, wydany w sprawie o sygn. akt: KIO 1292/18.  

W oparciu o powyższe, odwołujący wnosił o nakazanie zamawiającemu: 

1)  zmiany 

treści  Ogłoszenia  pkt.  111.1.3)  pkt.  1.3.2.  (ppkt  1.3.2.1,  1.3.2.2,  1.3.2.3) 

Zdolność   techniczna  i  kwalifikacje  zawodowe  oraz  odpowiednio  w  treści  SIWZ  rozdział  5 

pkt 1.3.2 (ppkt 

1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3), w ten sposób, że : 

  p

kt  1.3.2.1.  otrzyma  nowe,  następujące  brzmienie:  „jedną  zakończoną  usługę 

wdrożenia  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego,  o  wartości  co  najmniej 

zł  brutto,  której  elementem  prac  było  wdrożenie  systemu  obsługi  toku 

studiów w Uczelni Wyższej”, a pkt 1.3.2.2. zostanie skreślony w całości. 

  p

kt.  1.3.2.3.  otrzyma  nowe,  następujące  brzmienie:  „jedna  zakończona  usługa 

wdrożeniowa,  której  częścią  było  opracowanie  co  najmniej  jednego  portalu 

internetowego w Uczelni Wyższej”; 

2) zmiany treści SIWZ, w tym załącznika A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w sposób 

szczegółowo opisany w punkcie X Odwołania (Wnioski w zakresie rozstrzygnięcia odwołania).  


W dniu  23  stycznia  2019 

roku zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej 

informację o wniesieniu odwołania wraz z jego kopią. 

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp 

wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie 

do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

W  dniu  28  stycznia  2019  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło 

zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego 

od wykonawcy  OPTea

m  S.A.  z  siedzibą  w  Tajęcinie  (zwanego  dalej:  „przystępującym” 

bądź „OPTeam”).  

Izba ustaliła, że ww. wykonawca zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po  stronie  zamawiającego  z  zachowaniem  wymogów  określonych  w  art.  185  ust.  2  ustawy 

Pzp,  tym  samym  stając  się  uczestnikiem  tego  postępowania.  W  piśmie  zawierającym 

zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego,  przystępujący  zawarł  swoje 

stanowisko odnośnie zarzutów podniesionych w odwołaniu.  

W  dniu  1  lutego  2019 

roku  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie 

(za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) w której wnosił o oddalenie odwołania w całości. 

W  dniu  4  lutego  2019  roku  - 

w  toku  posiedzenia  z  udziałem  stron  i  uczestnika 

postępowania odwoławczego - odwołujący złożył dodatkowe dowody (za pismem przewodnim 

„spis dowodów”), zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie w formie pisemnej (o tożsamej 

treści jak przekazana drogą elektroniczną w dniu 1 lutego 2019 roku), zaś przystępujący złożył 

dodatkowe stanowisko pisemne.  

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  z:  ogłoszenia  o  udzieleniu  zamówienia 

oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”).  

Ponadto,  Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  dowody  z  dokumentów 

złożonych przez strony.  

Ponadto, 

Izba  wzięła  pod  uwagę  stanowiska  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  przedstawione  odpowiednio  w: odwołaniu,  odpowiedzi  zamawiającego 

na 

odwołanie, zgłoszeniu przystąpienia i dodatkowym stanowisku pisemnym przystępującego, 

a także wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 4 lutego 2019 roku.  


Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

W  pierwszej  kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych 

oraz, 

że został uiszczony od niego wpis we właściwej wysokości.  

Ponadto,  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba  ustaliła  także,  że  odwołującemu  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1 ustawy  Pzp 

przysługiwało  uprawnienie  do  wniesienia  odwołania  jako,  że  spełnione  zostały  przesłanki 

dla wniesienia  odw

ołania,  tj.  istnienie  interesu  odwołującego  w  uzyskaniu  przedmiotowego 

zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez  niego  szkody  w  wyniku  naruszenia 

przez z

amawiającego przepisów ustawy Pzp.  

W  punkcie  3)  SIWZ  - 

Opis  przedmiotu  zamówienia  –  zamawiający  podał,  że: 

„1. Przedmiotem  postępowania  i  zamówienia  jest  wyłonienie  Wykonawcy  w  zakresie 

opracowania  zintegrowanego  systemu  zarządzania  uczelnią  obejmującego  wdrożenie 

systemu  USOS  wraz 

z  dostawą  i  wdrożeniem  platformy  multiportalowej  oraz  systemu 

personalizacji kontroli dostępu dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.  

1.1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu:  Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy 

POWR.03.05.00-00-Z104/17/00. 

1.2  Zakres  zamówienia  obejmuje  w szczególności  opracowanie  zintegrowanego  systemu 

zarządzania uczelnią obejmującego: 

1.2.1 Wdrożenie systemu dziekanatowego USOS, 

1.2.2 Dostawę i wdrożenie platformy multiportalowej, 

1.2.3  rozbudowę  systemu  personalizacji  o  karty  pracownicze  i  legitymacje  doktoranckie 

wraz z 

dostawą i wdrożeniem systemu kontroli dostępu, 

1.2.4 integrację systemów informatycznych i automatyzację wymiany danych. 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  opisem  minimalnych  parametrów 

wymagań  technicznych  oraz funkcjonalnych  zawiera  Załącznik  1  do  SIWZ.  Do  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  konieczne  jest,  aby  Wykonawca  posiadał  status  partnera 

MUCI w 

zakresie usług wdrożeniowych systemu USOS i złożył dokument to potwierdzający, 

nie później niż w dniu zawarcia umowy.”.  

W punkcie 5) SIWZ - 

Warunki udziału w postępowaniu – zamawiający określił warunki 

udziału  w postępowaniu,  w tym w zakresie  wiedzy  i  doświadczenia  (podpunkt  1.3.2) 

wskazując, iż wykonawca musi wykazać, że: 


„1.3.2  posiada 

wiedzę 

doświadczenie 

zakresie 

objętym 

zamówieniem, 

które musi wykazać,  w  formie  załączonego  do  oferty  wykazu  usług  i  oświadczenia, 

potwierdzonego  poświadczeniami,  referencjami  lub  odpowiednimi  dokumentami  uprzednich 

odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 5 lat, 

w  przypadku,  gdy  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie,  licząc 

wstecz 

od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał co najmniej sześć usług wdrożenia 

systemów informatycznych, tj. minimum: 

1.3.2.1 dwie 

zakończone  usługi  wdrożenia  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego, 

wartości co najmniej 1.800.000,00 zł brutto każda, których elementem prac było wdrożenie 

systemu obsługi toku studiów USOS w Uczelni Wyższej, 

1.3.2.2 dwie 

zakończone  usługi  wdrożenia  systemu  personalizacji  Elektronicznych 

Kart 

Pracowniczych wraz z integracją z system dziedzinowym w Uczelni Wyższej, 

dwie zakończone usługi wdrożeniowe, których częścią było opracowanie co najmniej 

10 portali  internetowych w Uczelni Wyższej.”.  

Analogiczne  postanowienia 

w  zakresie  opisu  warunków  udziału  w  postępowaniu 

zamawiający zawarł w sekcji III punkt III.1.3.2 ogłoszenia o zamówieniu.  

W  dniu  31  stycznia  2019  roku  zamawiający  dokonał  modyfikacji  treści  SIWZ 

odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu.  

W punkcie 3) podpunkt 1 SIWZ zamawiający dodał zdanie drugie o treści następującej: 

„Zamawiający informuje, iż posiada prawa autorskie i majątkowe do systemu USOS.”.  

W punkcie 3)  podpunkt 1.3  SIWZ  zamawiający  wykreślił  zdanie drugie przez  co ten 

podpunkt otrzymał następujące brzmienie: 

„Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  opisem  minimalnych  parametrów 

wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik 1 do SIWZ.”.  

Punkt 5) podpunkt 1.3.2 SIWZ otrzymał następujące brzmienie:  

„1.3.2 posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, 

w  f

ormie  załączonego  do  oferty  wykazu  usług  i  oświadczenia,  potwierdzonego 

poświadczeniami,  referencjami  lub  odpowiednimi  dokumentami  uprzednich  odbiorców, 

albo 

oświadczeniem  Wykonawcy,  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym 

charakterze  Wykonawca  nie  j

est  w  stanie  uzyskać  poświadczeń,  że  w  ciągu  ostatnich 

5 lat,  a 

w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc 

wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał co najmniej osiem usług wdrożenia 

systemów informatycznych, tj. minimum: 


1.3.2.1.  dwie  zakończone  usługi  wdrożenia  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego, 

wartości co najmniej 1.800.000,00 zł brutto każda, których elementem prac było wdrożenie 

systemu obsługi toku studiów w Uczelni Wyższej, 

1.3.22.  dwie  za

kończone  usługi  wdrożenia  systemu  personalizacji  Elektronicznych 

Kart 

Pracowniczych wraz z integracją z systemem dziedzinowym w Uczelni Wyższej, 

1.3.2.3. dwie zakończone usługi wdrożenia multiportalu Uczelni Wyższej, których elementem 

każdej z nich było opracowanie co najmniej 10 portali internetowych, 

1.3.2.4.  dwie  zakończone  usługi  wdrożenia  systemu  USOS  w  co  najmniej  następujących 

obszarach:  tok  studiów,  płatności,  stypendia,  sprawozdawczość,  USOS  web  —  wirtualny 

dziekanat,  internetowa  rejestracja  kandyd

atów,  archiwum  prac  dyplomowych,  o  wartości 

co 

najmniej 150 000 zł. brutto i zakresie opisanym powyżej każda.”.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje: 

Izba 

rozpoznała  odwołanie  –  zgodnie  z  dyspozycją  art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp  – 

w granicach  zar

zutów  podniesionych  w  odwołaniu,  uwzględniając  przy  tym  stan  faktyczny 

istniejący w chwili orzekania, tj. po dokonaniu przez zamawiającego modyfikacji postanowień 

SIWZ 

– zgodnie z dyspozycją art. 191 ust. 2 ustawy Pzp.  

Izba uznała, że zarzuty podniesione w odwołaniu są bezzasadne.  

Ad. 1. Zarzut naruszenia art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp 

zamawiający  określa  warunki  udziału 

postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny 

do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Z  kolei  stosownie  do  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

zamawiający  przygotowuje 

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. 

Izba uznała, że powyższy zarzut nie potwierdził się.  

Izba  w  składzie  rozpoznającym  niniejszą  sprawę  podziela  wywód  prawny 

przedstawiony  w  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  30  stycznia  2018  roku,  wydanym 

sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  83/18  (a  powołanym  przez  zamawiającego), 

iż: „oceniając sformułowane  przez  Zamawiającego  wymaganie  Izba  wzięła  pod  uwagę  cel, 

jaki 

przyświeca  określeniu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  tj.  dopuszczenie 


do 

postępowania  wykonawców,  którzy  dają  rękojmię  należytego  wykonania  przedmiotu 

przyszłej  umowy  oraz  wyeliminowanie  wykonawców,  co  do  których  zachodzi 

prawdopodobieństwo,  że  nie  będą  zdolni  do  prawidłowej  realizacji  zamówienia. 

Problemem, 

jaki  powstaje  na  gruncie  określania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

oraz ich  

proporcjonalności, jest ryzyko zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się 

o  udzielenie  zamówienia,  co  ma  bezpośrednie  przełożenie  na  zachowanie  konkurencji. 

Ukształtowanie  wymogów  na  poziomie  mogącym  skutkować  ograniczeniem  liczby 

wykonawców  dopuszczonych  do  postępowania  należy  –  w  ocenie  Izby  –  uznać 

za dopuszczalne  w 

takim  zakresie,  w  jakim  usprawiedliwione  jest  dbałością  o  jakość 

rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi 

pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia 

a interesem wykon

awców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać 

wyeliminowani  z  postępowania.  Nieproporcjonalność  warunku  zachodzi  w  sytuacji, 

gdy 

równowaga  ta  zostanie  zachwiana,  powodując  uniemożliwienie  ubiegania  się 

zamówienie wykonawcom mającym potencjał dający rękojmię jego prawidłowej realizacji.”  

Z brzmienia przepisu art. 22 ust. 1a ustawy Pzp 

wynika, że celem opisania warunków 

udziału  w  postępowaniu  w  danym  postępowaniu  jest  ocena  zdolności  wykonawcy 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy, Izba zważyła, co następuje.  

a) 

Odnośnie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  opisanego 

w punkcie 5) podpunkt: 1.3.2.1 SIWZ, tj.: 

„dwie zakończone usługi wdrożenia Zintegrowanego 

Systemu  Informatycznego,  o  wartości  co  najmniej  1.800.000,00  zł  brutto  każda, 

których elementem  prac było  wdrożenie  systemu  obsługi  toku  studiów  USOS  w  Uczelni 

Wyższej”, 

zmodyfikowanego  przez  zamawiającego  w  dniu  31  stycznia  2019  roku  w  ten  sposób,  iż 

punkt 5

)  podpunkt  1.3.2.1  SIWZ  otrzymał  brzmienie:  „dwie  zakończone  usługi  wdrożenia 

Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego,  o  wartości  co  najmniej  1.800.000,00  zł  brutto 

każda,  których  elementem  prac  było  wdrożenie  systemu  obsługi  toku  studiów  w  Uczelni 

Wyższej”.  

P

onadto, zamawiający dodał podpunkt 1.3.2.4 SIWZ o treści następującej: „dwie zakończone 

usługi  wdrożenia  systemu  USOS  w  co  najmniej  następujących  obszarach:  tok  studiów, 

płatności,  stypendia,  sprawozdawczość,  USOS  web  -  wirtualny  dziekanat,  internetowa 

rejestracja  kandydatów,  archiwum  prac  dyplomowych,  o  wartości  co  najmniej  150  000  zł 

brutto 

i zakresie opisanym powyżej każda.” 


Odwołujący  kwestionował  wymóg  co  do  wykazania  się  aż  dwiema  zakończonymi 

usługami  wdrożenia  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego  stwierdzając,  że  jest 

on nieproporcjonalny  w  stosunku  do  przedmiotu  z

amówienia.  Zdaniem  odwołującego 

wykonawca, 

który  wykona  jedną  wysokospecjalistyczną  usługę  wdrożenia  Zintegrowanego 

Systemu  Informatycznego 

o  znacznej  wartości  (w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia), 

której elementem  było  wdrożenie  systemu  obsługi  toku  studiów  w  uczelni  wyższej, 

daje 

należytą rękojmię wykonania przedmiotu zamówienia.  

Izba  nie  podzieliła  zarzutu  odwołującego  w  tym  zakresie,  stwierdzając,  że  w  pełni 

uzasadnione jest  oczekiwanie przez  zamawiającego,  aby  dany  wykonawca legitymował  się 

doświadczeniem  w  realizacji  co najmniej  dwóch  tego typu  usług.  Realizacja  bowiem  więcej 

niż jednej  usługi  w  sposób  należyty  zakłada  pewną  powtarzalność  i  daje  większą  rękojmię 

co do  zdobytego 

doświadczenia  wykonawcy  w  tym  zakresie,  a  w  konsekwencji 

co do 

możliwości  rzetelnego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Nadmienić  należy, 

że odwołujący  nie kwestionował  samej  wartości  wymaganych  usług,  a  tylko  ich  liczbę. 

zakresie  wymaganego  doświadczenia  występuje  też  wiele  realizacji,  zatem  nie  ma 

faktycznych podstaw, by ograniczyć wymóg do jednej tylko usługi, jak dzieje się w przypadku 

realizacji o rzadkim przedmiocie.  

Ponadto,  w  zakresie  warunku  opisanego  w  punkcie  5)  podpunkt  1.3.2.1  SIWZ 

odwołujący  kwestionował  wymóg  co  do  tego,  aby  usługa  wdrożenia  dotyczyła  wyłącznie 

jednego z dostępnych na rynku systemów obsługi toku studiów, tj. USOS, odsyłając w tym 

zakresie  do  przyczyn  wskazanych  w  punkcie  2. 

uzasadnienia  odwołania.  Odwołujący 

wywodził, że wdrożenie każdego innego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, którego 

elementem  prac  było  wdrożenie  każdego  innego  systemu  obsługi  toku  studiów  w  uczelni 

wyższej,  jest  w zupełności  wystarczające  i  adekwatne  do  zweryfikowania  zdolności 

zawodowej wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  odwołującego  również  w  powyższym  zakresie. 

Przedmiot 

zamówienia  obejmuje  m.in.  wdrożenie  systemu  USOS,  a  więc  konkretnego 

systemu  obsługi  toku  studiów.  W  dalszej  części  uzasadnienia  niniejszego  wyroku 

Izba 

przedstawiła  swoje  stanowisko  co  do  zarzutu  odwołującego,  dotyczącego  opisu 

przedmiotu  zamówienia,  uznając,  że  objęcie  przedmiotem  zamówienia  wdrożenia  systemu 

USOS  jest  w  pełni  uzasadnione  w  tym  postępowaniu  i  zgodne  z  przepisami  prawa. 

Tym 

samym,  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  tym  zakresie  jest  skorelowany 

przedmiotem  zamówienia  i  uzasadniony.  Nie  budzi  wątpliwości,  że  skoro  sam  system 

jest wysokospecjalistyczny  i  skomplikowany, 

to  zamawiający  weryfikując  zdolność 

wykonawców  do realizacji  przedmiotu  zamówienia,  ma  prawo  oczekiwać,  aby  wykonawcy 


legitymowali  się  doświadczeniem  w  tym  obszarze.  Ze  względu  na  charakter  zamówienia  – 

wdrożenie  systemu  informatycznego  –  należy  też  wskazać,  że  wdrożenie  konkretnego 

systemu  daje  inny  zakres  doświadczenia,  a  wdrożenie  systemu  innego,  nie  musi  być 

równoważne  (każde  oprogramowanie  jest  indywidualnie  wytwarzane  i  wykonawca  może 

napotkać różne problemy przy wdrażaniu poszczególnych systemów).  

Nadmienić przy tym należy, że w wyniku modyfikacji SIWZ z 31 stycznia 2019 roku 

(i 

odpowiednio  zmiany  ogłoszenia  o zamówieniu  w  tym  zakresie),  zamawiający  złagodził 

sposób znaczący kwestionowany warunek udziału w postępowaniu - dotyczący wdrożenia 

systemu  USOS  (pod  względem  wartościowym). Zamawiający  bowiem  odstąpił  od  wymogu, 

aby 

usługi  wdrożenia  Zintegrowanego  Systemu  Informatycznego,  o  wartości  co  najmniej 

1.800.000,00 zł brutto każda, obejmowały wdrożenie systemu USOS, natomiast wyodrębnił 

dodatkowo  warunek  w 

zakresie  wykazania  się  dwoma  zakończonymi  usługami  wdrożenia 

systemu  USOS  w co 

najmniej  następujących  obszarach:  tok  studiów,  płatności,  stypendia, 

sprawozdawczość,  USOS  web  —  wirtualny  dziekanat,  internetowa  rejestracja  kandydatów, 

archiwum prac dyplomowych, o wartości co najmniej 150 000 zł brutto i zakresie opisanym 

powyżej każda. 

b) 

Odnośnie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  opisanego 

w punkcie 5) podpunkt:  1.3.2.2  SIWZ,  tj.:

  „dwie  zakończone  usługi  wdrożenia  systemu 

personalizacji Elektronicznych Kart Pracowniczych wraz z integracją z system dziedzinowym 

w U

czelni Wyższej”. 

Odwołujący odnosząc się do powyższego warunku podnosił, że  wdrożenie systemu 

personalizacji Elektronicznych Kart Pracowniczych wraz z integracją z system dziedzinowym 

w uczelni wyższej stanowi bardzo specyficzne doświadczenie, które nie może być stawiane 

jako  warunek  podstawowy  udziału  w  postępowaniu,  którego  przedmiotem  jest  usługa 

kompleksowa.  Wskazywał,  że  według  jego  wiedzy  tylko  OPTeam  posiada 

takie 

doświadczenie.  A  jeżeli  dla  zamawiającego  ten  element  przedmiotu  zamówienia 

ma istotne  znaczenie, 

to  powinien  wydzielić  tę  część  do  odrębnego  postępowania,  żeby 

uniknąć sztucznego i nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji.  

Izba  nie podzieliła stanowiska odwołującego  również  w  odniesieniu do  powyższego 

warunku. 

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  m.in.  rozbudowę  systemu  personalizacji  o  karty 

pracownicze  i  legitymacje  doktoranckie  wraz  z  dostawą  i  wdrożeniem  systemu  kontroli 

dostępu.  Jak  wskazywał  zamawiający,  elektroniczne  karty  pracownicze  dostępu  wiążą  się 

dostępem  do  danych  wrażliwych,  szczególnie  chronionych,  a  tym  samym  zasadne 

jest  o

czekiwanie doświadczenia wykonawcy potwierdzającego jego zdolności w tym zakresie. 


Dodać również należy, iż zamawiający nie określił progu wartościowego dla wymaganej usługi. 

Z  kol

ei też odwołujący nie uprawdopodobnił,  że tylko jeden podmiot na rynku posiada tego 

rodzaju  doświadczenie  w  zakresie  wymaganym  przez  zamawiającego,  zaś przystępujący 

zanegował twierdzenia odwołującego wskazując, że istnieją inne niż przystępujący - podmioty, 

które  posiadają  w  swojej  ofercie  systemy  kartowe  i  realizowały  wdrożenia  na uczelniach 

wyższych.  

Konkludując,  Izba  uznała,  że  zamawiający  wykazał  zasadność  sformułowania 

ww. warunku 

udziału w tym postępowaniu. 

c)  Odnośnie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  opisanego 

w punkcie 5) podpunkt: 

SIWZ, 

tj.: 

„dwie  zakończone  usługi  wdrożenia, 

których elementem  każdej  z  nich  było  opracowanie  co  najmniej  10  portali    internetowych 

Uczelni Wyższej.” 

Odwołujący,  odnosząc  się  do  powyższego  warunku,  podnosił,  że  brak  jest 

jakiegokolwiek  uzasadnienia  faktycznego  dla  żądania  wykazania  się  przez  wykonawców 

opracowaniem  aż  dziesięciu  portali  internetowych  w  uczelni  wyższej  i  to  w  ramach  dwóch 

wdrożeń.  Zdaniem  odwołującego,  zrealizowanie  usługi  opracowania  portalu  internetowego 

ramach  jednego  wdrożenia  jest  całkowicie  wystarczające  do  zweryfikowania  zdolności 

zawodowej wykonawcy w tym zakresie.  

Ze  stanowiskiem  odwołującego  nie sposób  się zgodzić.  Jak już  powyżej  wskazano, 

warunek  wykazania  się  doświadczeniem  w  realizacji  co  najmniej  dwóch  wdrożeń 

jest 

uzasadniony  z  uwagi  na  to,  że  potwierdza  on  pewną  powtarzalność  co  do  należytego 

realizowania usług w danym zakresie przez konkretnego wykonawcę.  

Co do kwestii wymogu, 

aby wdrożenie obejmowało opracowanie co najmniej 10 portali 

internetowych w  uczelni  wyższej, Izba  uznała,  że ma  on  uzasadnienie w  opisie przedmiotu 

zamówienia, z którym ewidentnie wykazuje związek, a nadto jest proporcjonalny. 

Podkreślić  bowiem  należy,  że  jednym  z  elementów  przedmiotu  zamówienia 

jest dostawa i wdro

żenie platformy multiportalowej.  

Ograniczenie warunku udziału w postępowaniu w sposób, w jaki żąda tego odwołujący, 

tj. do jednej 

usługi opracowania co najmniej jednego portalu internetowego w uczelni wyższej, 

nie 

potwierdzałoby,  że  wykonawca  posiada  adekwatne  do  przedmiotu  zamówienia 

doświadczenie  i  daje  rękojmię  jego  należytego  wykonania.  Sama  nazwa  –  platforma 

multiportalowa 

–  wskazuje  na  wielość  portali  internetowych,  które  muszą  być  ze sobą 

kompatybilne

.  A  jak  wynika  ze  stanowiska  zamawiającego  przedstawionego  na rozprawie, 


w jego  uczelni  funkcjonuje  co  najm

niej kilkanaście takich portali,  a w  obecnym  zamówieniu 

przewiduje też co najmniej taką ilość. Zatem zasadne jest żądanie, aby wykonawca wykazał 

się  doświadczeniem  w  opracowaniu  więcej  niż  jednego  portalu  internetowego  w  uczelni 

wyższej.  Przy  tym  należy  też  zauważyć,  że  choć  odwołujący  kwestionował  wymóg 

co do 

realizacji  10  portali  w  ramach  jednej  usługi  wdrożenia,  to  jednak  nie  przedstawił 

dodatkowej argumentacji w tym zakresie, wskazując jedynie, że opracowanie jednego portalu 

w  zupełności  wystarcza.  Nie  uwzględnił  jednak  wymagania,  że  w  ramach  zamówienia 

oczekiwany  jest  nie  jeden  portal,  lecz  platforma  multiportalowa,  co  jest  innym  rodzajem 

realizacji. 

Co do tego, iż wymóg odnosi się do opracowania portali internetowych dla uczelni 

wyższej,  to  również  odwołujący  nie  formułował  odrębnych  wniosków  co  do  dedykowanego 

odbiorcy takiej usługi, a jedynie podnosił, że jest to usługa specjalistyczna, bowiem dotyczy 

realizacji usługi wyłącznie na rzecz uczelni wyższej.  

Z  uwagi  na  powyższe,  w  ocenie  Izby,  także  w  odniesieniu  do  warunku  udziału 

postępowaniu,  opisanego  w  punkcie  5)  podpunkt:  1.3.2.3  SIWZ,  zarzut  odwołującego 

jest  nieuzasadniony.  

Wbrew  twierdzeniom  odwołującego  Izba  nie  uznała  także,  że  suma  brzmienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  sposób  nieuprawniony  eliminuje  z  udziału 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  liczne  podmioty  zdolne  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia. 

Reasumując, stwierdzić należy, iż zamawiający opisał warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące  doświadczenia wykonawcy  w  sposób  adekwatny  i  proporcjonalny  do  przedmiotu 

zamówienia,  a  zatem  zarzut  naruszenia  art.  22  ust.  1a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

okazał się bezzasadny.  

Ad.  2.  Zarzut  naruszenia  art.  29  ust.  1,  2  i  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  oraz  art.  30  ust.  1  pkt  1 

ustawy Pzp.  

Zgodnie z art. 29 ust. 1 

– 3 ustawy Pzp: 

1.  Przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą 

dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2.  Przedmiotu  zamówienia  nie można  opisywać  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą 

konkurencję. 

3.  Przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych, 

patentów lub pochodzenia,  źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub  usługi  dostarczane  przez  konkretnego  wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić 


do 

uprzywilejowania  lub  wyeliminowania  niektórych  wykonawców  lub  produktów, 

chyba 

że jest to  uzasadnione  specyfiką  przedmiotu  zamówienia  i  zamawiający  nie  może 

opisać  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń,  a  wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Natomiast  przepis  art.  30  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  stanowi,  iż  zamawiający  opisuje 

przedmiot  zamówienia  w  jeden  z  następujących  sposobów,  z  uwzględnieniem  odrębnych 

przepisów 

technicznych 

przez 

określenie 

wymagań 

dotyczących 

wydajności 

lub 

funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry 

są dostatecznie precyzyjne,  aby  umożliwić wykonawcom  ustalenie  przedmiotu  zamówienia, 

a zama

wiającemu udzielenie zamówienia.  

W pierwsz

ej kolejności należy zauważyć, że powyższy zarzut obarczony jest błędnym 

założeniem,  albowiem  odwołujący  uzasadniając  ten  zarzut  wskazywał,  iż:  „Zamawiający 

formułując treść SIWZ, w tym w szczególności opis przedmiotu zamówienia żąda dostarczenia 

jednego t

ylko z wielu dostępnych na rynków rodzajów oprogramowania do obsługi systemu 

toku studiów w Uczelni Wyższej tj. systemu USOS…”, podczas, gdy przedmiotem zamówienia 

nie  jest  dostawa  systemu  dziekanatowego 

Uniwersyteckiego  Systemu  Obsługi  Studiów 

(USOS),  lecz  w

drożenie  tego  systemu  (już  posiadanego  przez  zamawiającego), 

a nadto 

dostawa  i  wdrożenie  platformy  multiportalowej  oraz  systemu  personalizacji  kontroli 

dostępu i integracja systemów informatycznych u zamawiającego. Na powyższą okoliczność 

wskazywał zamawiający, jak również przystępujący.  

Zgodnie  z  punktem  3.2.  z

ałącznika  A  do  SIWZ  (Opis  przedmiotu  zamówienia): 

„Zamawiający  wymaga  wdrożenia  systemu  dziekanatowego  USOS  wraz  z  aplikacjami 

stowarzyszonymi w oparciu o przeprowadzoną analizę przedwdrożeniową i zdefiniowanych 

harmonogram prac wdrożeniowych. Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji projektu: 

posiada licencję na system USOS.”.  

Zamawiający podkreślał, że posiada prawa autorskie i majątkowe do systemu USOS, 

dlatego  też  zamówienie  nie  obejmuje  dostawy  jakiegokolwiek  innego  systemu  zarządzania 

uczelnią,  a  jedynie  wdrożenie  systemu  USOS.  Jednocześnie  zamawiający  doprecyzował 

tym  zakresie  opis  przedmiotu  zamówienia  w  ramach  modyfikacji  SIWZ  dokonanej 

31 stycznia  2019  roku  poprzez  dodanie  w  punkcie  3) podpunkt  1.3  SIWZ  drugiego  zdania 

treści:  „Zamawiający  informuje,  iż  posiada  prawa  autorskie  i  majątkowe  do  USOS”. 

Podnoszone 

przez  odwołującego  w  toku  rozprawy  wątpliwości  co  do  faktu  posiadania 

przez 

zamawiającego  praw  do  systemu  USOS  nie  zostały  w  żaden  sposób  przez  niego 

wykazane  i nie 

zasługują  na  aprobatę.  Zamawiający  natomiast  przedstawił  oświadczenie 


Dyrektora  MUCI  (

Międzyuniwersyteckiego  Centrum  Informatyzacji),  z  którego  wynika, 

że zamawiający jest w posiadaniu systemu USOS.  

Tym samym 

zasadne jest opisanie przedmiotu zamówienia, w ten sposób, iż obejmuje 

on usługę wdrożenia systemu, do którego prawa posiada już zamawiający. Z drugiej zaś strony 

zbyt daleko idące jest oczekiwanie wykonawcy odwołującego się, aby przedmiot zamówienia 

obejmował  dostawę  oprogramowania  do  obsługi  systemu  toku  studiów  w  uczelniach 

wyższych, także spośród innych dostępnych na rynku.  

Ponadto, 

Zamawiający wyjaśniał, że ma wpływ na wytwarzanie i rozwijanie systemu 

USOS poprzez udział w konsorcjum uczelni (MUCI) powołanym przez Konferencję Rektorów 

Uniwersytetów Polskich i jako członek założyciel ma możliwość korzystania z tego systemu. 

Jednocześnie podkreślił,  że konsorcjum  uczelni  zostało utworzone  na  podstawie  przepisów 

ustawy  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym,  a jego  celem  jest  m.in.  tworzenie,  utrzymanie 

rozwijanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią.  

Słusznie  zwracał  zamawiający  uwagę,  że  to  nie  rolą  wykonawcy  jest  decydowanie 

za zamawia

jącego, co ma stanowić przedmiot zamówienia, a w szczególności, jakie wydatki 

mają  być  przez  niego  dokonywane.  Zamawiający,  jako  organizator  przetargu,  ma  prawo 

do 

samodzielnego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  oczywiście  w granicach  określonych 

przepisami  ustawy  Pzp  (w  tym  przepisami  art.  29  ust.  1 

–  3  i art. 30 ust.  1  pkt  1), 

uwzględnieniem  zasad  wyrażonych  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  w szczególności zasady 

uczciwej  konkurencji  i 

równego  traktowania  wykonawców.  Izba podzieliła  stanowisko 

zamawiającego  co  do  zasadności  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  taki  sposób,  w  jaki 

to 

uczynił, stwierdzając, że wynika to w pełni z jego uzasadnionych potrzeb. W ocenie Izby 

zamawiający nie naruszył przy tym przepisów art. 29 ust. 1 – 3, czy też art. 30 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp.  

Dodatkowo 

odwołujący  podnosił,  że  zamawiający  zgodnie  z  treścią  SIWZ 

punkt 4) 

podpunkt 1.11 wymaga dostawy licencji systemu Open m.in. dla modułu eduWeb360, 

który to moduł jest rozwiązaniem własnym OPTeam.  

W  powyższym  zakresie  zamawiający  dokonał  modyfikacji  SIWZ  w  dniu 

31 stycznia 

2019  roku  rezygnując  z  dostawy  licencji  systemu  Open  dla  modułu 

multiportalowego eduWeb360.  

Ponadto 

odwołujący  wskazywał,  że  zamawiający  wymaga,  aby  potencjalny 

wykonawca posiadał status partnera MUCI w zakresie usług wdrożeniowych systemu USOS, 

a  zgodnie  z  informacją  dostępną  na  stronie  MUCI  status  partnera  w  zakresie  wymaganym 


przez zamawiającego posiadają jedynie trzy firmy, przy czym tylko OPTeam posiada produkt 

wymagany przez zamawiającego (multiportal eduWeb360).  

W  wyniku  modyfikacji  SIWZ  z  31  stycznia  2019  roku  z

amawiający  zrezygnował 

z wymogu, aby w

ykonawca posiadał status partnera MUCI w zakresie usług wdrożeniowych 

systemu USOS i złożył dokument to potwierdzający, nie później niż w dniu zawarcia umowy 

(punkt 3) podpunkt 1.3 SIWZ).  

Zwrócić należy uwagę, że zamawiający wskazywał w złożonej przez siebie odpowiedzi 

na 

odwołanie,  iż  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby  dany  wykonawca  nawiązał  współpracę 

z MUCI na podstawie stosownej umowy, co w zasadzie 

zależy od decyzji dotyczącej strategii 

biznesowej wykonawcy.  

W  konsekwencji  zarzut  naruszenia  art.  29  ust.  1,  2  i  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1 

oraz art. 30 u

st. 1 pkt 1 ustawy Pzp okazał się bezzasadny.  

Mając powyższe na uwadze, Izba oddaliła odwołanie.   

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono 

stosownie do 

wyniku postępowania na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 oraz w oparciu o przepisy 

§ 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b) oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 marca  2010 

r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od odwołania 

oraz 

rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp  w  wyroku  oraz  w  postanowieni

u  kończącym 

postępowanie  odwoławcze  Izba  rozstrzyga  o  kosztach  postępowania  odwoławczego

Z kolei w 

świetle  art.  192  ust.  10  ustawy  Pzp  strony  ponoszą  koszty  postępowania 

odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. 

Stosownie  do 

§  5  ust.  3  pkt  1  ww.  rozporządzenia  w    przypadku  odrzucenia 

albo 

oddalenia odwołania przez Izbę Izba zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego 

koszty, o których mowa w § 3 pkt 2. 

Na  koszty  postępowania  odwoławczego  w  niniejszej  sprawie  składał  się  wpis 

od 

odwołania  uiszczony  przez odwołującego  w  kwocie  15  000,00  zł,  którą  to  kwotę 

Izba 

zaliczyła w poczet kosztów postępowania odwoławczego, a także koszty wynagrodzenia 

pełnomocnika zamawiającego w wysokości 3 600,00 zł.   


Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego 

jak w punkcie 

2 sentencji wyroku i zasądziła od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 

zł poniesioną z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Przewodniczący:   ……………….……….…….………… 

Członkowie:           ………………………………………... 

………………………………………… 


wiper-pixel