KIO 91/19 Sygn. akt: KIO 91/19 POSTANOWIENIE dnia 4 luty 2019 r.

Data: 25 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 91/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 luty 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Protokolant :             Dominik Haczykowski  

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2019r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  stycznia  2019  r.  przez  odwołującego 

Konsorcjum:  

1.  Cubic Defense Applications Inc 

– Lider konsorcjum 9333 Balboa Avenue, San Diego, 

California, 92123, USA;  

2.  Unitronex  Poland  Sp.  z  o.o. 

–  Członek  konsorcjum  ul.  Grochowska  341/68,  03-822 

Warszawa; 

3.  Siltec Sp. z o.o. 

– Członek konsorcjum ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków ;  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego  - Członek Konsorcjum,  

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: 

Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia ul. Królewska 1/7; 00-909 Warszawa 

przy udziale 

przystępujących po stronie zamawiającego: 

Saab AB Bröderna Ugglas Gata, SE-581 88 Linköping, Szwecja; 

2.  Konsorcjum: 1)Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 

Radom 

– Lider konsorcjum; 2) THALES Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 

Warszawa 

–  Członek  konsorcjum;  3)  THALES  AVS  FRANCE  SAS  75-77,  avenue 

Marcel Dassault 33700 MERIGNAC - France 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 


nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 

zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez Konsorcjum:  

1.  Cubic  Defense  Applications  Inc 

–  Lider  konsorcjum  9333  Balboa  Avenue,  San 

Diego, California, 92123, USA;  

2.  Unitronex Poland Sp. z o.o. 

– Członek konsorcjum ul. Grochowska 341/68, 03-822 

Warszawa; 

3.  Siltec Sp. z o.o. 

– Członek konsorcjum ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków ;  

Wojskowa  Akademia  Techniczna  im.  Jarosława  Dąbrowskiego    -  Członek 

Konsorcjum, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46     

tytułem wpisu od odwołania  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P

rawo zamówień publicznych 

(j.t. 

Dz. 

U. 

r. 

poz.1986 

ze 

zm.) 

na 

niniejsze 

postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:      …………………….. 


Uzasadnienie 

Przedmiotem zaskarżenia w złożonym odwołaniu jest postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego,  prowadzone  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2018 rok poz.1986 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”. 

Odwołujący  złożył  odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie 

negocjacji  z  ogłoszeniem,  na  dostawę,  instalację  i  uruchomienie 

taktycznych  systemów  symulacji  pola  walki  o  numerze  wewnętrznym:  IU/170/X-

36/ZO/NZO/DOS/Z/2015. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 19.12.2015 roku pod numerem 2015/S 246-447 263. 

Odwołujący  w  złożonym  odwołaniu  zaskarżonym  czynnościom  Zamawiającego  zarzucił 

naruszenie następujących przepisów: 

art. 8 ust. 3 Pzp w związku z art. 8 ust. 1 Pzp oraz w związku z art. 90 ust. 1 i art. 87 ust. 1 

Pzp,  a  także  w  związku  z  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  („ZNKU")  przez  całkowicie  błędne  stwierdzenie,  że  Odwołujący  nie 

sprostał  obowiązkowi  wykazania,  że  zastrzeżone  przez  Odwołującego  informacje  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i w konsekwencji odtajnienie w całości wyjaśnień Odwołującego z 

dnia  14  grudnia  2018  roku  (wraz  z  załącznikami),  podczas  gdy  Zamawiający  powinien  był 

przyjąć,  że  Odwołujący  skutecznie  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie odtajniać tych informacji; 

art. 8 ust. 3 Pzp w związku z art. 8 ust. 1 Pzp oraz w związku z art. 90 ust. 1 i art. 87 ust. 1 

Pzp oraz w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez dokonanie weryfikacji skuteczności zastrzeżenia 

przez  Odwołującego  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  sposób  pobieżny,  przy  jednoczesnym 

braku analizy wszystkich dokumentów złożonych przez Odwołującego w ramach wyjaśnień z 

dnia 14 grudnia 2018 roku; 

art. 7 ust. 1 Pzp w związku z art. 90 ust. 1 Pzp oraz art. 87 ust. 1 Pzp, przez przeprowadzenie 

postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców,  przez  odtajnienie  wyjaśnień  Odwołującego  dotyczących  m.in.  elementów 

mających  wpływ  na  wysokość  ceny  oraz  stosowanych  przez  Odwołującego  rozwiązań 

technicznych, co stawia w uprzywilejowanej pozycji wykonawców, którzy nie zostali wezwani 


do złożenia takich wyjaśnień, a po zapoznaniu się z odtajnionymi wyjaśnieniami Odwołującego 

wykonawcy ci uzyskają nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną. 

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania w całości; 

nakazanie unieważnienia czynności Zamawiającego polegającej na odtajnieniu w całości 

wyjaśnień Odwołującego z dnia 14 grudnia 2018 roku (wraz z załącznikami); 

nakazanie  powtórzenia  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  badaniu  zasadności 

zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień Odwołującego z dnia 14 grudnia 2018 roku 

(wraz z załącznikami); 

nakazanie  Zamawiającemu  zaniechanie  odtajnienia  wyjaśnień  Odwołującego  z  dnia  14 

grudnia  2018  roku  (wraz  z  załącznikami)  w  zakresie  objętym  zastrzeżeniem  tajemnicy 

przedsiębiorstwa znajdującym się w tych wyjaśnieniach. 

Pismem  z  dnia  29  stycznia    2019  roku

.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

przesyłając je za pośrednictwem faksu w dniu 29.01.2019roku, w której uwzględnił w całości 

zarzuty o

dwołującego przedstawione w piśmie z dnia 21.01.2019roku.  

Do postępowania odwoławczego skutecznie, w  myśl przepisów art.185 ust.2 i ust.3 ustawy 

Pzp., przystąpili wykonawcy:  

Saab AB Bröderna Ugglas Gata, SE-581 88 Linköping, Szwecja; 

2.  Konsorcjum: 1)Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 

Radom 

– Lider konsorcjum; 2) THALES Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 

Warszawa 

–  Członek  konsorcjum;  3)  THALES  AVS  FRANCE  SAS  75-77,  avenue 

Marcel Dassault 33700 MERIGNAC - France 

po stronie zamawiającego. 

Należy  nadmienić,  że  Izba  na  posiedzeniu  w  dniu  4  lutego  2019  roku  z  udziałem  stron  i 

uczestników, nie uwzględniła złożonej opozycji przy piśmie odwołującego z dnia 29 stycznia 

2019  roku  co  do  przystąpienia  po  stronie  zamawiającego,  powyżej  wymienionych 

wykonawców. Rozpoznając wniosek opozycji Izba stwierdziła, że przystępujący mają interes 

w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, który  odtajnił złożone wyjaśnienia na wezwanie 

zamawiającego  w  zakresie  art.  90  ust.1  Pzp  oraz  art.87  ust.1  Pzp.  Podsumowując  Izba 

postanowiła  na  podstawie  art.  185  ust.  3  w  związku  z  ust.  2  i  4  tegoż  art.185  Pzp  o 

dopuszczeniu  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłaszających 

przystąpienie, jednocześnie  oddalając zgłoszoną  opozycję przez odwołującego.  


Niemniej w dniu 4 lutego 2019 roku 

o godz.11.56 za pośrednictwem faksu przed otwarciem 

posiedzenia  wyznaczonego  w  tym  dniu  na  godz.13.00  przystępujący  Saab  AB  Bröderna 

Ugglas  Gata,  SE-

581  88  Linköping,  Szwecja  za  pismem  z  dnia  25  stycznia  2019  roku 

oświadczył o niewnoszeniu sprzeciwu w postępowaniu odwoławczym wobec uwzględnienia w 

całości przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Również  drugi  z  przystępujących  po  stronie  zamawiającego  Konsorcjum:  1)Polska  Grupa 

Zbrojeniowa S.A. ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom 

– Lider konsorcjum; 2) THALES 

Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa – Członek konsorcjum; 3) THALES 

AVS  FRANCE  SAS  75-77,  avenue  Marcel  Dassault  33700  MERIGNAC 

–  France  w  dniu  4 

lutego 2019 roku pismem za wpływem bezpośrednim o godz.11.26 oświadczył o niewnoszeniu 

sprzeciwu  w  post

ępowaniu  odwoławczym    wobec  uwzględnienia  w  całości  przez 

zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.   

W związku z powyższym, na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego,  orzeczono  jak  w  sentencji  postanowienia  o  umorzeniu  postępowania 

odwoławczego  wobec  uwzględnienia  odwołania  przez  zamawiającego  i  nie  wniesienia 

sprzeciwu przez przystępujących po stronie zamawiającego. Tym samym wystąpiły przesłanki 

z a

rt. 186 ust.3 ustawy Pzp. w związku z niewniesieniem sprzeciwu przez przystępujących po 

stronie zamawiającego co skutkuje umorzeniem postępowania odwoławczego.  

O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 2) lit. b ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzaju  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t.  z  dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i 

dokonując zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00 

złotych. 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel