KIO 75/19 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2019 r.

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 75/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  30  stycznia  2019  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  18  stycznia  2019  r.  przez 

wykonawcę: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Instytut  Kardiologii  im.  Prymasa 

Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa,  

przy udziale wykonawcy Roche Diagnostics Polska sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 

Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Abbott  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Postępu  21b,  02-676 

Warszawa  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowi

ącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 75/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  30  stycznia  2019  r.,  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawca:  Abbott  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, pismo z dnia 30 stycznia 2019 r., zawierające 

oświadczenie tego wykonawcy o cofnięciu odwołania wniesionego w dniu 18 stycznia 2019 r. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: 

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 

w przedmiocie: 

„Dzierżawa analizatorów dla Instytutu Kardiologii”. 

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd.  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 

r.  Prawo Zamówień  Publicznych,  Izba  umorzyła 

postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  nr  41,  poz.  238  ze  zm.), 

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel