KIO 74/19 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2019 r.

Data: 24 kwietnia 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Członkowie: 

Marek Koleśnikow 

Beata Konik 

Protokolant: 

Klaudia Ceyrowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  25  stycznia  2019  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołania wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  18 stycznia  2019  r.  przez 

Odwołującego  –  wykonawcę Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w Rzeszowie,  w postępowaniu 

prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  SP  ZOZ  Szpital  Wojewódzki  im. Prymasa  Kard.  St. 

Wyszyńskiego w Sieradzu, przy udziale wykonawcy CompuGroup Medical Polska sp. z o.o. 

z  siedzibą  w Lublinie,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13.500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  00/100), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu. 

Przewodniczący: …………………………………….. 

Członkowie: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 


Uzasadnienie 

Zamawiający  –  SP  ZOZ  Szpital  Wojewódzki  im. Prymasa  Kard.  St.  Wyszyńskiego 

w Sieradzu, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.: 

„Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 12 grudnia 2018 r., pod nr 2018/S 239-545549.  

8 stycznia 2019 r. Zamawiający zmodyfikował postanowienia SIWZ. 

18  stycznia 2019  r.  wykonawca Asseco  Poland S.A.  z  siedzibą  w Rzeszowie wniósł 

do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej  „Izba”  „lub  „KIO”)  odwołanie,  podnosząc 

zarzuty naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. 

18  stycznia  2019  r.  do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego, 

przystąpienie  zgłosił  wykonawca  CompuGroup  Medical  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Lublinie,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Izba  dopuściła  ww.  wykonawcę  do  udziału 

postępowaniu  odwoławczym  w  charakterze  przystępującego  po  stronie  Zamawiającego, 

stwierdzając spełnianie przez zgłoszone przystąpienie przesłanek z art. 185 ust. 2 Pzp. 

Pismem z 25 stycznia 2018 r. 

odwołujący cofnął odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  Pzp, 

Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w  niniejszej  sprawie oraz  postanowiła zwrócić  na 

rzecz O

dwołującego 90% kwoty uiszczonego w wysokości 15.000,00 zł wpisu. 

Przewodniczący: …………………………………….. 

Członkowie: 

…………………………………...... 

………………………………………. 


wiper-pixel