KIO 382/19 POSTANOWIENIE dnia 18 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 382/19 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  marca  2019  r.  przez  Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  URTICA  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul.  Krzemieniecka  120  (54-613 

Wrocław),  Polska  Grupa  Farmaceutyczna  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Łodzi  przy  ul. 

Zbąszyńskiej  3  (91-342  Łódź)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  – 

Szpital  Uniwersytecki  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  przy  ul.  Zyty  26  (65-046 

Zielona Góra) 

orzeka: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  U

rzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: URTICA Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wroc

ławiu, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą  w Łodzi,  kwoty 13 500 zł 00 

gr. 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 2 

Sygn. akt: KIO 382/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Zamawiającego 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą w 

Zielonej  Górze,  na  dostawę  produktów  leczniczych,  wyrobów  medycznych,  środków 

dezynfekujących, kontrastowych i specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz surowców 

farmaceutycznych (nr 

postępowania: TZ.372.96.2018), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  w  dniu  02.01.2019  r.,  2019/S  001-000216,  wobec 

czynności  dotyczących 

zadania nr 24, tj. odrzucenia oferty nr 17 

złożonej przez konsorcjum URTICA Sp. z o.o. oraz 

Polska  Grupa  Farmaceutyczna  S.A.  (dalej  jak  Konsorcjum)  i  zaniechania  wezwania 

Konsorcjum  do  wyjaśnienia  treści  oferty,  Konsorcjum  wniosło  w  dniu  4  marca  2019  r. 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 382/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  odrzucenie  oferty 

Konsorcjum

, mimo że była ona zgodna z treścią siwz; 

2)  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak 

wezwania Odwołującego do 

złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie,  czy  zaoferowany  produkt  leczniczy  o  nazwie 

handlowej  Remurel  40  mg/ml,  lml,  rozwył  do  wstrz.  12amp-strz  jest  produktem 

równoważnym  do  produktu  Copaxone  40  mg/ml,  lml,  pozwal  do  wstrz.12amp-strz  i 

umożliwia kontynuację leczenia w ramach programu lekowego B.29 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  unieważnienia  czynności 

odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  zakresie  zadania  nr  24,  ponownego  przeprowadzenia 

czynności oceny ofert i dokonania wyboru oferty Odwołującego.  

Zamawiający poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty w dniu 21 lutego 2019 r. 

drogą mailową.  

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  14.03.2019  r.,  złożonym  do  akt  sprawy  mailem  w  dniu 

15.03.2019  r., 

złożył  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc  o  jego  oddalenie,  chociaż  uznał 

zarzut  dotyczący  bezpodstawnego  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  co  zostało 

zakomunikowane W

ykonawcom w piśmie z dnia 6 marca 2019 r., w którym poinformował o 

unieważnieniu  czynności  odrzucenia  oferty  nr  17  w  zakresie  zadania  nr  24  złożonej  przez 

Konsorcjum. 

Ponieważ  w  ocenie  Zamawiającego,  powstała  sytuacja  prawna  powoduje 

konieczność  unieważnienia  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7  Ustawy  Pzp, 

odwołanie w pozostałym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający unieważnił 

czynność  odrzucenia  oferty  Odwołującego  i  ponownie  zbadał  złożoną  ofertę.  Z  uwagi  na 


str. 3 

wadę prowadzonego postępowania i konieczność jego unieważnienia Zamawiający nie widzi 

podstawy do wezwania Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  treści  oferty.  Jednocześnie  Zamawiający  odniósł  się  do  wskazanej  przyczyny 

odrzucenia  oferty  Odwołującego  i  żądania  zawartego  w  odwołaniu  –  nakazania 

Zamawiającemu dokonania wyboru oferty Odwołującego. W jego ocenie zawarcie umowy z 

Odwołujący  prowadzić  miałoby  do  zawarcia  umowy  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia 

niezgodnego z potrzebami Szpitala i jego pacjentów. Z racji swojej działalności zobowiązany 

jest  do  nabycia  produktu  leczniczego  niezbędnego  do  kontynuacji  leczenia  pacjentów  ze 

stwardnieniem  rozsianym.  Oferowany  pr

zez  Odwołującego  lek  Remuel  jest  preparatem 

hybrydowym nie stanowiącym podstaw do stosowania jako zamiennik Copaxone, a jedynie 

w terapii alternatywnej u nowo prowadzonych pacjentów – może być stosowany u pacjentów 

z  nowym  rozpoznaniem  stwardnienia  rozsian

ego  ale  nie  może  być  zamiennikiem  leku 

Copaxone.  Mając  na  względzie  powyższe  Zamawiający  uznał  odwołanie  za  niezasadne  i 

zasługujące na oddalenie w całości, o co wnosił. 

W  dniu  18.03.2019  r.  przed  otwarciem  posiedzenia  wyznaczonego  w  tym  dniu  na  godzinę 

:00  Odwołujący  mailem  przekazał  załącznik  zawierający  pismo  z  dnia  15.03.2019  r.,  w 

którego treści zawarto oświadczenie o cofnięciu odwołania (korespondencja zarejestrowana 

pod  nr  kancelaryjnym  DzK-KIO  3974/19)

.  Na  piśmie  nie  widnieje  odwzorowanie  podpisu 

osoby, która  oświadczenie to  miała złożyć  w  imieniu Konsorcjum  –  pełnomocnika A.  B.  .  Z 

oznaczenia 

strony  Odwołującej  i  jego  pełnomocnika,  jak  i  naniesionych  dalszych  znaków 

wynika,  iż  pismo  sporządzone  zostało  na  papierze  firmowym  kancelarii  prawnej 

reprezentującej  Odwołującego,  tj.  Kancelaria  Prawo  Gospodarka  Zdrowie  Modro  spółka 

komandytowa 

w  Łodzi.  Przed  otwarciem  posiedzenia  prowadzonego  z  udziałem  stron, 

kancelaria  Krajowej  Izby  Odwoławczej  skontaktowała  się  ze  wskazanym  pełnomocnikiem 

stron

y  informując,  iż  oświadczenie  przesłane  mailem  nie  zostało  opatrzone  podpisem.  W 

odpowiedzi,  pełnomocnik  strony  ponownie  mailem  przesłała  korespondencję  zawierającą 

pismo z 15.03.2019 r. przesłaną w dniu 15.03.2019 r. do Zamawiającego na którym widnieje 

„ramce”  podpis  pełnomocnika  (zarejestrowana  pod  nr  kancelaryjnym  DzK-KIO-4003/19). 

Jednocześnie w trakcie rozmowy telefonicznej pełnomocnik oświadczyła, iż oryginał pisma z 

dnia 15.03.2019 r. został nadany pocztą do Krajowej Izby Odwoławczej.   

Na posiedze

niu Izby w dniu 18.03.2019 r. nie stawiły się strony, prawidłowo powiadomione o 

terminie.  Izba  w  oparciu  o  przesłaną  korespondencję  z  15.03.2019  r.  Odwołującego  z 

Zamawiającym  uznała,  iż  Odwołujący  cofnął  odwołanie.  Zgodnie  z  §  7  Rozporządzenia 

Prezesa Rad

y Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań (DZ. U. z 2018, poz. 1092), Z wyjątkiem wniesienia odwołania oraz 

zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę korespondencja 


str. 4 

w sprawi

e odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania odwoławczego 

do  Izby,  a  także  korespondencja  kierowana  przez  Izbę  może  być  przesyłana  przy  użyciu 

środków  komunikacji  elektronicznej.  W  przypadku  korespondencji  przesyłanej  przy  użyciu 

tych  środków  domniemywa  się,  że  dzień  przesłania  korespondencji  jest  dniem  doręczenia, 

jeżeli  została  ona  przesłana  niezwłocznie  również  w  formie  pisemnej.  W  związku  z 

oświadczeniem  Odwołującego  o  wycofaniu  odwołania  Izba  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) 

umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu  o  przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), 

Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 15.000,00 zł. wpisu. 

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel