KIO 65/19 WYROK dnia 31 stycznia 2019 roku

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 65/19 

WYROK 

z dnia 31 stycznia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2019 r. w 

Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2019 r. przez wykonawcę Werfen 

Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  w postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  dr  Wł. 

Biegańskiego z siedzibą w Łodzi 

przy  udziale  wykonawcy  Radiometer 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą 

w Warszawie 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  odwołującego  Werfen  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego kwotę  7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 65/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  dr  Wł.  Biegańskiego  z  siedzibą 

Łodzi  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę 

odczynników i akcesoriów do oznaczania parametrów krytycznych oraz funkcji płytek krwi wraz 

z udo

stępnieniem analizatorów dla Pracowni Hydrodynamiki oraz Oddziału Kardiochirurgii (ZP 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z  dnia  16  listopada  2018  r.  pod  numerem  649384-N-2018. 

Postępowanie  prowadzone  jest 

w trybie przetargu  nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej „ustawa Pzp”). Wartość 

szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  16  stycznia  2019  r.  wykonawca  Werfen 

Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością (dalej jako „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu ZP 45/18 w zakresie Pakietu nr 1. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez prowadzenie postępowania w sposób, który nie zapewnia 

zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty firmy Radiometer Sp. z o.o.; 

3.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  popr

zez dokonanie niewłaściwej oceny oferty Radiometer Sp. 

o.o.  bez  należytej  weryfikacji  prawdziwości  informacji  w  niej  zawartych  i  w  rezultacie 

dokonanie jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. 

W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o: 

  na

kazanie  unieważnienia  wyboru  oferty  Radiometer  Sp.  z  o.o.  jako  oferty 

najkorzystniejszej,  

nakazanie  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  Radiometer  Sp.  z  o.o. 

Odwołującego,  

odrzucenie oferty Radiometer Sp. z o.o.  z powodu niezgodności z SIWZ i złożenia przez 

tego  oferenta  nieprawdziwych  informacji  mających  wpływ  na  wynik  prowadzonego 

postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,  

nakazanie dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego, 

zasądzenie  od  Zamawiającego  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym 

uzasadnionych kosztów Odwołującego  w wysokości określonej na podstawie rachunku, 

który zostanie przedłożony do akt sprawy.  


Uzasadniając  podniesione  zarzuty  Odwołujący  podniósł,  iż  Zamawiający  dokonał 

wyboru oferty Rad

iometer Sp. z o.o., która nie spełnia wymogów Zamawiającego zawartych 

SIWZ w następującym zakresie: 

niedoszacowanie oferty (niedostateczna ilość kaset sensorowych); 

niespełnienie parametrów wymaganych dla analizatora (pkt 11 oraz 12) 

niezgodny ze stanem faktycznym opis parametrów ocenianych (pkt 2 oraz 5).  

Odwołujący wskazał, iż o powyższych błędach informował już Zamawiającego pismem 

z dnia 17 grudnia 2018 r.  

Odwołujący  podniósł  także,  iż  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiający  przepisów 

ustawy Pzp poniósł szkodę. Odwołujący jest wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu i ma 

interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia. Oferta Odwołującego jest najkorzystniejsza 

ofertą i powinna zostać wybrana. Gdyby Zamawiający swoimi czynnościami i zaniechaniami 

sprecyzowanymi  w  odwołaniu  nie  naruszył  przepisów  ustawy  Pzp,  oferta  Odwołującego 

zostałaby wybrana w przedmiotowym postępowaniu w Pakiecie nr 1.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postepowania,  na 

podstawie  zgromadzonego  w sprawie 

materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń 

i stanowisk  Stron 

i  Uczestnika  postępowania,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje: 

Izba  nie  znalazła  podstaw  do  odrzucenia  odwołania  w  związku  z  tym,  iż  nie  została 

wypełniona żadna z przesłanek negatywnych uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie 

odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w dniu 21 stycznia 2019 r. 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  SAGEMCOM  Poland  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  jako  „Przystępujący”).  Izba  stwierdziła 

skuteczność  zgłoszonego  przez  ww.  wykonawcę  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego wobec spełnienia wymogów określonych w art. 185 

ust.  2  ustawy  Pzp    i 

dopuściła  go  do  udziału  w postępowaniu  odwoławczym  w charakterze 

uczestnika postępowania.  

Następnie Izba dokonała oceny czy Odwołujący był legitymowany, zgodnie z art. 179 

ust. 1 ustawy Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z ww. przepisem środki ochrony prawnej 

określone  w  ustawie  Pzp  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy.  Należy 

zauważyć, iż w przypadku potwierdzenia się zarzutów podniesionych w odwołaniu, skutecznie 

zakwestionowana zostałaby czynność zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego, która 


zawierała  najniższą  cenę  stanowiącą  jedno  z  dwóch  kryteriów  oceny  ofert.  Powyższe 

zaniechanie Zamawiającego (jeśli naruszałoby ustawę Pzp) niewątpliwie mogło mieć wpływ 

na szanse Odwołującego w uzyskaniu zamówienia, a także narazić go na szkodę związaną 

nieuzyskaniem  zamówienia  w  przypadku  dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy,  która 

podlegać  powinna  odrzuceniu.  W  tym  stanie  rzeczy  Izba  uznała,  iż  materialnoprawne 

przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp zostały 

przez Odwołującego wypełnione. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba 

dopuściła  i  przeprowadziła  dowody 

z dokumentacji 

postępowania przekazanej przez Zamawiającego i potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem, w szczególności z ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków 

z

amówienia,  wyjaśnień  i  modyfikacji  treści  SIWZ,  oferty  Przystępującego,  korespondencji 

prowadzonej przez Zamawiającego z Przystępującym, pisma Odwołującego z dnia 17 grudnia 

2018 r., zawiadomienia z dnia 11 stycznia 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

Izba uwzględniła również stanowiska Stron i Uczestnika postępowania złożone ustnie 

do protokołu posiedzenia i rozprawy  z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz wnioskowane przez 

Strony  postępowania  na  rozprawie  dowody  w  postaci  wydruku  wytycznych  dotyczących 

organizacji  i zarzadzania  badaniami  w miejscu  opieki  nad  pacjentem  (POCT),  wydruku 

artykułu dotyczącego badań w miejscu opieki nad pacjentem, zestawień opracowanych przez 

Odwołującego  obejmujących  wyliczenie  kaset  sensorowych  według  oferty  Przystępującego 

oraz wyliczenie ilości kaset sensorowych i odczynnikowych przypadających na dany analizator 

i częstotliwość ich wymiany, instrukcji obsługi z oprogramowaniem od wersji 3.1., wyciągu ze 

specyfikacji aparatu złożonej przez Zamawiającego.  

Odwołujący oświadczył na rozprawie, iż cofa zarzuty odwołania w zakresie obejmującym  

pkt 12 załącznika nr 5 do SIWZ (dotyczący kwestii wydawania wyników ze znakami zapytania), 

wobec czego nie były one przedmiotem rozstrzygnięcia Izby. Odwołujący jest dysponentem 

postępowania odwoławczego, zatem od jego woli zależy czy popiera zgłoszony przez siebie 

w  całości  środek  odwoławczy,  czy  też  z  części  zarzutów  rezygnuje.  Cofnięcie  zarzutów 

powoduje, iż należy je traktować jako niepodniesione w treści odwołania. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba 

stwierdziła,  iż  przedstawiony  przez  Strony  stan  faktyczny  sprawy  jest  zgodny 

dokumentacją postępowania. W szczególności Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie  z  Rozdziałem  III  pkt  4  SIWZ  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa 

odczynników i akcesoriów do oznaczania parametrów krytycznych oraz funkcji płytek krwi wraz 

z udostępnieniem analizatorów dla Pracowni Hemodynamiki oraz na Oddział Kardiochirurgii 

podziałem  na  dwa  pakiety  asortymentowe,  których  szacunkowe  zapotrzebowanie 


przedstawiono w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  

Zamawiający przewidział dwa pakiety asortymentowe: Pakiet nr 1 obejmujący dostawę 

trzech  analizatorów  parametrów  krytycznych,  po  jednym  dla  Oddziału  Kardiochirurgii 

(szacunkowa ilość oznaczeń 24 m-ce: 15 000), dla Oddziału Kardiochirurgii POP (szacunkowa 

ilość oznaczeń 24 m-ce: 60 000), dla Pracowni Hemodynamiki (szacunkowa ilość oznaczeń 

24 m-ce: 10 

800); Pakiet nr 2 obejmujący dostawę analizatora do oceny reaktywności płytek – 

aspiryna (szacunkowa ilość oznaczeń 24 m-ce: 100), klopidogrel (szacunkowa ilość oznaczeń 

24 m-ce: 100).  

Zgodnie z pkt 7 ppkt 1 i 2 SIWZ oferowany sprzęt musiał spełniać parametry graniczne 

wymienione  w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  (niespełnienie  któregokolwiek  z  parametrów 

granicznych  spowoduje  odrzucenie  oferty  jako  niezgodnej  z  treścią  SIWZ),  a  Zamawiający 

wymaga odczynników, materiałów zużywalnych z terminem ważności min. 6 miesięcy licząc 

od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.  

Jak wskazano w Rozdziale V pkt 54 SIWZ, w 

celu wykazania, że oferowane dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. 1 punkt 

2) ustawy Pzp, Za

mawiający żądał złożenia dokumentów określających dane techniczne (np. 

katalogi, prospekty, ulotki) nt. parametrów oferowanego produktu, potwierdzające zgodność 

zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku numer 2 

i 5 oraz 6 

do SIWZ oraz dokumentu „Parametry graniczne – załącznik nr 5.” 

W Rozdziale XVII pkt 148 SIWZ Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Pod 

pojęciem oferty częściowej należało rozumieć pojedyncze pakiety asortymentowe nr 1 i 2. 

W  załączniku  nr  5  do  SIWZ  wskazano  parametry  graniczne,  jakie  ma  spełniać 

dostarczane urządzenie. Dla analizatorów parametrów krytycznych dostarczanych w ramach 

Pakietu nr 1 wskazano m.in. na następujące wymogi: 

  wystandaryzowany 

czas 

kondycjonowania 

kasety 

odczynnikowo-sensorowej, 

maksymalnie 60 minut (pkt 11); 

automatyczne "blokowanie przez system" wątpliwych wyników. Po wykryciu błędu, który 

nie  może  ulec  naprawie  analizator  nie  wyświetla  wyniku  na  ekranie    (z  informacją 

wykryciu błędu). Aparat nie wydaje wyników ze znakami zapytania (pkt 12); 

sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 (pkt 19); 

możliwość sprawowania nadzoru przez koordynatora POCT w ramach spójnego systemu 

nadzoru integrującego aparaty. 

W załączniku nr 6 do SIWZ zawierającego parametry oceniane w ramach kryterium „Ocena 

parametrów technicznych” wskazano m.in. na następujące parametry: 

  brak 

jakichkolwiek czynności konserwacyjnych typu czyszczenie, odbiałczanie, wymiana 


czy kondycjonowanie sondy aspiracyjnej, czyszczenie i wymiana jakichkolwiek uszczelek 

(pkt 2); 

  wystandaryzowany 

czas 

kondycjonowania 

kaset 

odczynnikowo-sensorowych, 

maksymalnie 60 minut (pkt 5). 

Zamawiający  w  dniu  23  listopada  2018  r.  udzielił  wyjaśnień  treści  SIWZ, w  tym  m.in. 

na pytanie nr 12 dotyczące załącznika nr 5 do SIWZ ppkt 11 brzmiące „Prosimy o informacje 

czy zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o dwa materiały zużywalne tj. kasetę 

sensorową  oraz  pakiet  odczynnikowy.  Oba  materiały  mają  datę  ważności  4  miesiące, 

natomiast podlegają jednoczesnej wymianie co 30 dni (30 dni stabilności na pokładzie), a ich 

inicjalizacja/kondycjonowanie  trwa  od  10  do  50  minut?”  odpowiedział  „Tak,  Zamawiający 

dopuszcza.” 

W  postępowaniu  w  zakresie  Pakietu  nr  1  objętego  odwołaniem  wpłynęły  dwie  oferty: 

oferta Odwołującego z ceną 669 906,45 zł oraz oferta Przystępującego z ceną 516 825,00 zł. 

Przystępujący zaoferował dostarczenie analizatorów parametrów krytycznych typ ABL90 

PLUS

,  producent  Radiometer  Medical  ApS,  rok  produkcji  2018. W  treści  oferty  wskazał  na 

dostarczenie  25  opakowań  kaset  sensorowych  dla  Oddziału  Kardiochirurgii,  50  opakowań 

kaset sensorowych dla Oddziału Kardiochirurgii POP, 24 opakowań kaset sensorowych dla 

Pracowni Hemodynamiki oraz łącznie 123 opakowań kaset odczynnikowych. W wypełnionym 

załączniku  nr  5  w  pkt  11  Przystępujący  odnośnie  wystandaryzowanego  czasu 

kondycjonowania  kasety  odczynnikowo-

sensorowej  wskazał  „Tak,  zgodnie  z  odp.  z  dnia 

23.11.2018  r. 

–  analizator  pracujący  w  oparciu  o  dwa  materiały  zużywalne,  tj.  kasetę 

sensorową  oraz  pakiet  odczynnikowy.  Oba  materiały  mają  datę  ważności  4  miesiące, 

natomiast podlegają jednoczesnej wymianie co 30 dni (30 dni stabilności na pokładzie) a ich 

inicjalizacja/kondycjonowanie  trwa  od  10  do  50  minut.”  W  wypełnionym  załączniku  nr  6  do 

SIWZ to samo zostało wskazane w punkcie 5. Ponadto w pkt 2 tego załącznika odnoszącego 

się do braku jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, Przystępujący wskazał, iż operator nie 

wykonuje  żadnych  czynności,  wszystkie  czynności  obsługowe  leżą  po  stronie  serwisu, 

dokonywane są podczas rocznego przeglądu okresowego. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  11  grudnia  2018  r.  do 

złożenia  dokumentów  na 

podstawie  art. 

26  ust.  2  ustawy  Pzp,  Przystępujący  złożył  m.in.  Specyfikację  analizatora 

ABL90 FLEX PLUS, w której wskazano na czas uruchomienia kasety sensorowej poniżej 1 

godziny. 

Ponadto  złożył  oświadczenie  potwierdzające,  że  spełnia  wymagania  wymienione 

załączniku nr 6 do SIWZ w pozycji nr 2 w pakiecie nr 1. Złożył także ponownie załącznik nr 

5 do SIWZ.  

W  dniu  17  grudnia 

2018  r.  Odwołujący  złożył  do  Zamawiający  pismo,  w  którym 


poinformował o nieprawidłowościach w ofercie Przystępującego. 

W  kontekście  niedoszacowana  oferty,  wskazał  na  wyjaśnienia  treści  SIWZ  z  dnia  23 

listopada  2018  r.,  z  których  wywiódł  wniosek,  iż  Zamawiający  wyraził  zgodę  na  analizator 

pracujący  w  oparciu  o  dwa  materiały  zużywalne:  kasetę  sensorową  i  pakiet  odczynnikowy 

(w miejsce  pierwotnego  wymagania  skonsolidowanej  kasety  sensorowo-odczynnikowej), 

którym  to  analizatorze  materiały  zużywalne  podlegają  jednoczesnej  wymianie  co  30  dni. 

Przystępujący  zaoferował  123  kasety  odczynnikowe  i  tylko  99  kaset  sensorowych. 

Jednocześnie Zamawiający  wymaga,  aby  materiały  te były  wymieniane jednoczasowo,  tym 

samym  ilość  kaset  odczynnikowych  i  sensorowych  powinna  być  równa.  Dlatego  też  oferta 

firmy Radiometer jest niedoszacowana o 24 kasety sensorowe, co w zależności od rodzaju 

zastosowanych kaset daj

e rażącej wartości kwotę niedoszacowania od 81 600 do 98 400 zł 

netto, które to niedoszacowanie istotnie wpływa na punktację oferty ze względu na 60% rangę 

ceny i stanowi wyraz nieuczciwej konkurencji.  

Następnie Odwołujący w piśmie odniósł się do niespełnienia parametrów wymaganych 

analizatora, w tym do pkt 11 parametrów granicznych dotyczącego czasu kondycjonowania 

kasety odczynnikowo-

sensorowej. Wskazał, iż w instrukcji obsługi oferowanego analizatora, 

str.  41,  wskazano  iż  „po  zamontowaniu  nowej  kasety  czujników  analizator  musi  wykonać 

procedurę  kondycjonowania.  Proces  ten  może  potrwać  do  4  godzin.”  Tym  samym  oferta 

Przystępującego nie spełnia wymogu z pkt 11, ponieważ po pierwsze czas kondycjonowania 

czujników  (sensorów)  nie  jest  wystandaryzowany  (nie  jest  zdefiniowana  dokładnie  długość 

trwania procesu), a po drugie może on trwać aż do 4 godzin.  

Odwołujący  wskazał  także  na  niezgodny  ze  stanem  faktycznym  opis  parametrów 

ocenianych  analizatora. 

Po  pierwsze  na  pkt  2  parametrów  ocenianych,  którego  spełnienie 

Przystępujący  potwierdził.  Odwołujący  wskazał,  iż  stwierdzenie  Przystępującego  nie  jest 

zgodne  z  instrukcją  obsługi  (str.  87-100,  tabela  „Rozwiązywanie  problemów”)  wskazuje 

bowiem,  które  problemy  powinien  rozwiązać  samodzielnie  użytkownik,  a  kiedy  należy 

skontaktować  się  z  przedstawicielem  serwisu.  Do  czynności  wykonywanych  samodzielnie 

przez  użytkownika  należy  m.in.  wymiana  uchwytu  uszczelki  wlotu  (str.  128).  Procedura 

wymiany  uchwytu  uszczelki  wlotu  jest  opisana  na  stronach  44-

45  Instrukcji  obsługi 

użytkownika.  Instrukcja  obsługi  przewiduje  również  konieczność  wykonywania  przez 

użytkownika w razie potrzeby (np. zatkanie przez skrzep) manualnego czyszczenia zespołu 

aspiracyjnego  analizatora  (płukanie  zespołu  transportu  płynów,  str.  89-92).  Po  drugie 

Odwołujący  wskazał  na  pkt  5  parametrów  ocenianych  (wystandaryzowany  czas 

kondycjonowania  kaset  odczynnikowo-sensorowych  maksymal

nie  60  minut).  Wskazał,  iż 

Przystępujący  potwierdził  ten  parametr  niezgodnie  ze  stanem  faktycznym,  gdyż  instrukcja 

obsługi  mówi,  że  „po  zamontowaniu  nowej  kasety  czujników  analizator  musi  wykonać 


procedurę kondycjonowania. Proces ten może potrwać do 4 godzin.” 

Reasumując  Odwołujący  podniósł,  iż  oferta  Przystępującego  zawiera  liczne 

nieprawidłowości, nie jest zgodna z SIWZ i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp podlega 

odrzuceniu. Do pisma Odwołujący załączył fragmenty instrukcji obsługi analizatora ABL Flex 

90 (wersja oprogramowania od 3.1.). 

Pismem z dnia 2 stycznia 2019 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do wyjaśnień 

w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie części parametrów wskazanych w załączniku nr 

5.  Dodatkowo  Zamawiający  wskazał,  iż:  „Ponadto  potwierdzacie  Państwo  w  punkcie  11 

(parametry graniczne), że oba materiały na których pracuje analizator podlegają jednoczesnej 

wymianie co 30 dni zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego. W trakcie sprawdzania oferty 

Zamawiający  powziął  wątpliwość  co  do  konieczności  jednoczesnej  wymiany  materiałów. 

Prosimy o wyjaśnienie powyższej kwestii w Państwa ofercie.” Ponadto wskazał, iż w związku 

z wątpliwościami związanymi ze spełnianiem przez oferowany przedmiot zamówienia warunku 

opisanego  w  punkcie  nr  2  w  załączniku  nr  6  (parametry  oceniane)  prosi  o  potwierdzenie 

złożonego oświadczenia o spełnieniu ww. warunku.  

W  odpowiedzi  na  to  pismo,  Przystępujący  wyjaśnił,  iż  w  punkcie  11  parametrów 

granicznych  zgodnie  z  wyjaśnieniem  do  postępowania  Zamawiający  dopuścił  rozwiązanie, 

którym oba materiały, na których pracuje analizator podlegają jednoczesnej wymianie co 30 

dni.  W  związku  z  powyższym  Przystępujący  zaoferował  ilość  materiałów  zużywalnych 

wyczerpujących  to  dopuszczenie  (na  każdy  analizator  przez  24  miesiące  przypada 

zaokrągleniu  25  kaset,  tj.  75  szt.  dla  każdego  z  dwóch  materiałów  zużywalnych). 

Jednocześnie postępowanie to zostało ogłoszone  na ilość oznaczeń, dlatego też kalkulując 

ofertę  Przystępujący  zaoferował  większą  ilość  kaset  sensorowych  i  odczynnikowych,  aby 

oferta  była  oszacowana  w  sposób  rzetelny.  Oferowanie  jeszcze  większej  ilości  kaset 

sensorowych  byłoby  sztucznym  zawyżeniem  oferty.  Postępowanie  jest  prowadzone  na 

określoną  ilość  badań,  nie  zaś  na  określoną  ilość  materiałów  zużywalnych.  Wskazał,  iż 

zaproponowane  przez  niego  w  ofercie  rozwiązanie  wyczerpuje  postawione  przez 

Zamawiającego  dopuszczenie  jednoczesnej  wymiany  co  30  dni.  Odnośnie  parametrów 

ocenianych  w  pkt  2  załącznika  nr  6,  Przystępujący  oświadczył  i  potwierdził,  iż  wszystkie 

wymienione 

czynności konserwacyjne typu czyszczenie, odbiałczanie, czyszczenie i wymiana 

jakichkolwiek uszczelek nie jest wykonywana przez operatora ponieważ analizator dokonuje 

tego  automatycznie.  Jedyna  czynność  obsługowa  to  wymiana  sondy  aspiracyjnej  i  leży  po 

str

onie serwisu, dokonywana jest podczas rocznego przeglądu okresowego. Na potwierdzenie 

Przystępujący  dołączył  wymagane  czynności  przeglądu  rocznego  analizatora.  W  tabeli 

opisującej zawartość rocznego zestawu serwisowego wymieniono sondę wlotu z uchwytem 

(so

nda aspiracyjna), uszczelkę łącznika wlotu, wężyk zaworu i wężyk ściekowy.  


Pismem z dnia 11 stycznia 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze 

oferty  najkorzystniejszej,  którą  w  zakresie  Pakietu  nr  1  była  oferta  Przystępującego  - 

Radiometer Sp

. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba  stwierdziła, iż 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

W  pierwszej  kolejności  należy  zwrócić  uwagę  na  sposób  skonstruowania  samego 

odwołania,  które  de  facto  nie  zawiera  uzasadnienia  faktycznego  podnoszonych  zarzutów. 

Odwołujący  w  ramach  uzasadnienia  faktycznego  wskazał  jedynie  hasłowo  trzy  aspekty, 

których  upatruje  niezgodności  z  SIWZ,  tj.  niedoszacowanie  oferty  (niedostateczna  ilość 

kaset sensorowych), niespełnienie parametrów wymaganych dla analizatora (pkt 11 oraz 12), 

niezgodny ze stanem faktycznym opis parametrów ocenianych (pkt 2 oraz 5). Odwołujący nie 

przedstawił w powyższym zakresie jakiejkolwiek dalszej argumentacji, nie wyjaśnił nawet do 

których  elementów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  odnoszą  się  wskazywane 

nawiasach  punkty,  poprzestając  na  lakonicznym  stwierdzeniu,  iż  o  powyższych  błędach 

zawiadamiał już Zamawiającego pismem z dnia 17 grudnia 2018 r., pozostawiając tym samym 

zarówno  Zamawiającemu,  jak  i  Uczestnikowi  postępowania,  ale  także  Krajowej  Izbie 

Odwoławczej  pole  do  interpretacji,  które  okoliczności  faktyczne  zostały  objęte  zakresem 

odwołania i co tak naprawdę w ofercie Przystępującego nie odpowiada wymogom określonym 

w SIWZ i dlaczego. 

Praktykę taką Izba ocenia jako naganną i nie znajdującą oparcia w przepisach prawa, 

podstawą  zarzutu  jest  bowiem  nie  tylko  przywoływana  podstawa  prawna,  ale  również 

konkretna  i 

precyzyjna  podstawa  faktyczna.  Jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie,  norma 

wyrażona w art. 192 ust. 7 ustawy Pzp wyznacza zakres rozstrzygnięcia Izby, który z kolei 

determinowany  jest  treścią  odwołania,  tj.  kwestionowaną  w  nim  czynnością  oraz  jasnymi 

skonkretyzowanymi,  przed  upływem  terminu  na  wniesienie  odwołania,  zarzutami 

składającymi się z dwóch warstw - prawnej oraz faktycznej. Tym samym to na wykonawcy, 

będącym  profesjonalistą,  spoczywa  ciężar  skonkretyzowania  stawianych  zarzutów  na 

wspomnianych  wyżej  płaszczyznach.  Poza  treścią  samego  odwołania  wykonawca  nie  ma 

możliwości doprecyzowywania zawartych w nim zarzutów przez wskazywanie na właściwe im 

okoliczności faktyczne. Jeżeli zatem podnoszone przez odwołującego w toku rozprawy przed 

Izbą okoliczności nie zostały wyraźnie i wprost ujęte w treści wniesionego odwołania, to ich 

późniejsze wskazywanie nie może być, w świetle przepisu art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, brane 

przez Krajową Izbę Odwoławczą pod uwagę, choćby okoliczności te mieściły się w ramach 

ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu (por. m.in. wyrok KIO z dnia 14 kwietnia 2018 


r., sygn. akt KIO 433/18). Oparcie się w odwołaniu na ogólnych - i jak w niniejszym przypadku 

– bardzo szerokich, niedopowiedzianych i nie odnoszących się do konkretnych postanowień 

SIWZ, tezach o 

niezgodności oferty Przystępującego z treścią SIWZ, uniemożliwia zarówno 

Zamawiającemu,  jak  i  Uczestnikowi  postępowania,  przygotowanie  argumentacji  i  rzeczowe 

odniesienie się do kwestionowanych przez Odwołującego  okoliczności (por. m.in. wyrok KIO 

z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 533/18).  

Odwołujący  wnosząc  odwołanie  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  i  wykazania 

okoliczności sprawy w sposób, który przekona Krajową Izbę Odwoławczą o słuszności jego 

twierdzeń, a zaniechania w tym zakresie skutkować będą co do zasady oddaleniem odwołania. 

Nie  jest  rolą  Izby  poszukiwanie  samodzielnie  w  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, jakie konkretnie parametry kwestionuje Odwołujący i gdzie znajdują się w treści 

SIWZ  postanowienia  regulujące  obowiązek  dochowania  tych  parametrów.  Takie  działanie 

naruszałoby  przepisy,  jak  również  zasadę  równości  stron  w  postępowaniu  odwoławczym 

kontradyktoryjności.  Zarzucając  Zamawiającemu  nieodrzucenie  oferty  konkurenta  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  Odwołujący  winien  był  wskazać,  na  czym  konkretnie 

niezgodność  pomiędzy  ofertą  wykonawcy  a  specyfikacją  zamawiającego  polega,  czyli  co 

i w ja

ki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi i jednoznacznie ustalonymi 

postanowieniami SIWZ. Odwołujący obowiązkowi temu nie zadośćuczynił i już z tego względu 

odwołanie powinno podlegać oddaleniu w całości.  

Nawet jednak gdyby uwzględnić jako element podstawy faktycznej stawianych zarzutów 

treść pisma Odwołującego z dnia 17 grudnia 2018 r., do której odniósł się on w odwołaniu, to 

i tak w 

ocenie Izby Odwołujący nie sprostał spoczywającemu na nim ciężarowi dowodowemu 

w zakresie wykazania nie

zgodności oferty Przystępującego z treścią SIWZ.  

Odnosząc się do pierwszego z hasłowo wskazanych w odwołaniu aspektów, tj. kwestii 

niedoszacowania oferty 

Przystępującego, bazując na treści pisma z 17 grudnia 2018 r. należy 

wskazać, iż Odwołujący opierał swoje wnioski na twierdzeniu, że Zamawiający wymagał, aby 

materiały  zużywalne  były  wymieniane  jednoczasowo,  a  więc  ilość  kaset  odczynnikowych 

sensorowych w ofercie Przystępującego powinna być równa.  

Powyższa okoliczność nie została jednak udowodniona przez Odwołującego, podobnie 

jak fakt, że ilość kaset odczynnikowych i sensorowych podana w ofercie Przystępującego jest 

ilością niewystarczającą, uniemożliwiającą realizację zamówienia (innymi słowy, że kaset tych 

było za mało). Odwołujący nie wyjaśnił dlaczego kaset sensorowych powinno być dokładnie 

tyle samo co odczynnikowych (czyli 123), 

a nie na przykład kaset odczynnikowych tyle samo 

co  sensorowych.  Ponadto 

Przystępujący  na  rozprawie  wyjaśnił,  z czego  wynika  różnica 

liczbie  zaoferowanych  kaset  odczynnikowych  i  sensorowych  (miało  to  na  celu 

zabezpieczenie  Zamawiającego  na    wypadek  gdyby  urządzenie  musiało  wykonać  np. 


dodatkowe płukania w celu umożliwienia dalszego badania), a Odwołujący wyjaśnień tych nie 

kwestionował.  Odwołujący  nie  wskazywał  także  na  jakiekolwiek  wymogi  SIWZ,  z  których 

wynikałyby  obowiązki  wykonawców  w  zakresie  wymaganej  do  dostarczenia  liczby  kaset 

sensorowych, odczynnikowych czy sensorowo-odczynnikowych.  

Nawet  gdyby  twierdzenia  Odwołującego  o  tym,  że  liczba  kaset  odczynnikowych 

sensorowych  powinna  być  równa  były  prawdziwe,  czego  nie  wykazał,  to  brak  jest 

jakichkolwiek wiarygodnych dowodów na to, że ilość kaset sensorowych zaoferowana przez 

Przystępującego  było  zbyt  mała  do  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  liczby 

oznaczeń.  Zestawienie  złożone  przez  Odwołującego  obejmujące  wyliczenie  kaset 

sensorowych  według  oferty  Przystępującego,  z  którego  wywodził  on  zbyt  mała  liczbę 

zaoferowanych oznaczeń, zostały dokonane z uwzględnieniem aktywności w zakresie kontroli 

jakości  w wymiarze  3  x  dziennie.  Tymczasem  zarówno  Zamawiający,  jak  i  Przystępujący 

wskazywali,  iż  czynności  takie  jak  kalibracja  (kontrola  jakości)  są  już  wpisane  w  liczbę 

oznaczeń w kasecie, a nie, że należy uwzględniać z uwagi na tę aktywność dodatkowe kasety. 

Jak  wyjaśnił  Przystępujący,  ilości  oznaczeń  dotyczą  oznaczeń  do  badań,  dodatkowe 

czynności, które urządzenie dokonuje automatycznie, są przypisane do wielkości kasety i nie 

zmniejszają  ilości  oznaczeń  do  badań.  Powoduje  to,  że  wyliczenia  Odwołującego  są 

obarczone błędem i przez to niemiarodajne.  

Izba miała także na uwadze, iż w postępowaniu odwoławczym Odwołujący wskazywał 

na brak zachowania wymogu jednoczesności wymiany kaset odczynnikowych i sensorowych, 

na  dowód  czego  przedstawił  zestawienie  ilości  kaset  sensorowych  i  odczynnikowych 

przypadających  na  dany  analizator  oraz  częstotliwości  ich  wymiany.  Niemniej  tego  rodzaju 

niezgodność  oferty  Przystępującego  z  SIWZ  nie  była  ani  wskazana  w  odwołaniu,  ani  nie 

wynikała  z  treści  pisma Odwołującego  z  dnia  17  grudnia  2018  r.,  jest  zatem  argumentacją 

spóźnioną, nie podlegającą rozpoznaniu przez Izbę, która związana jest granicami zarzutów. 

Na  marginesie  należy  jedynie  wskazać,  iż  SIWZ  nie  zawierała  wymogu  co  do  obowiązku 

jedno

czesności  wymiany  kaset  sensorowych  i odczynnikowych,  co  Zamawiający  podkreślał 

podczas  rozprawy.  Z  wyjaśnień  udzielonych  przez  Zamawiającego  odnośnie  treści  SIWZ 

wynika  jedynie,  iż  Zamawiający  dopuścił  takie  rozwiązanie  (jako  jedno  z  możliwych,  nie 

obowiązkowych). Natomiast inną sprawą jest, że Przystępujący zobowiązał się takie właśnie 

analizatory (tj. pracujące w oparciu o dwa materiały zużywalne, które podlegają jednoczesnej 

wymianie  co  30  dni),  dostarczyć,  co  wynika  z  treści  jego  oferty.  Odwołujący  jednak  nie 

sformułował  zarzutów  odnoszących  się  do  kwestii  ewentualnego  braku  możliwości 

dokonywania  jednoczasowej  wymiany  kaset,  lecz  do  zaoferowania  niedostatecznej  liczby 

kaset odczynnikowych w 

stosunku do kaset sensorowych w kontekście niedoszacowania ceny 


oferty. Z drugiej strony nie stawiał on zarzutów związanych z tym, czy cena oferty uwzględnia 

wszystkie niezbędne koszty realizacji zamówienia.  

Odnosząc  się  do  kwestii  niespełnienia  wymaganych  parametrów  analizatora, 

Odwołujący w  odwołaniu wskazał na pkt 11 i 12. Z treści pisma z 17 grudnia 2018 r. wynika, 

iż  chodziło  tutaj  o  pkt  11  i  12  załącznika  nr  5  do  SIWZ  opisującego  parametry  graniczne. 

zakresie pkt 12 Odwołujący na posiedzeniu przed Izbą wycofał zarzuty, wobec czego Izba 

rozpoznaniu  poddała  tylko  parametr  wystandaryzowanego  czasu  kondycjonowania  kasety 

odczynnikowo 

– sensorowej, który miał wynosić maksymalnie 60 minut. 

Niespełnienie  powyższego  wymogu  przez  analizatory  Przystępującego,  Odwołujący 

piśmie z dnia 17 grudnia 2018 r. wywodził z brzmienia Instrukcji obsługi, gdzie wskazano 

„Po  zamontowaniu  nowej  kasety  czujników  analizator  musi  wykonać  procedurę 

kondycjonowania. Proces ten może potrwać do 4 godzin.” Należy jednak mieć na uwadze, iż 

Odwołujący jako dowód złożył Instrukcję obsługi dla wersji oprogramowania od 3.1., podczas 

gdy 

–  zgodnie  z  twierdzeniami  Zamawiającego  i  Przystępującego,  których  Odwołujący  nie 

kwestionował  –  do  analizatorów  wyprodukowanych  w  2018  r.  stosować  należy  Instrukcję 

obsługi  dla  wersji  oprogramowania  3.4.  Odwołujący  posługiwał  się  zatem  Instrukcją 

zdezaktualizowaną, nie wykazując jednocześnie, że w wersji Instrukcji obsługi, która znajduje 

zastosowanie  do  analizatorów  o  roku  produkcji  2018  znajdują  się  analogiczne  informacje. 

Tymczasem Zamawiający wskazywał, iż aktualna instrukcja różni się od tej złożonej, nie ma 

tam informacji o 4 godzi

nach nagrzewania się kasety. Wskazał także, iż czas kondycjonowania 

kasety Zamawiający ustalił na podstawie specyfikacji aparatu złożonej przez Przystępującego 

wraz z pismem stanowiącym odpowiedź na pismo Zamawiającego z 11 grudnia 2018 r. i złożył 

wyciąg z tej specyfikacji jako dowód. 

Po  drugie  za  niezasadne,  jako  nieznajdujące  oparcia  w  treści  SIWZ,  Izba  uznała 

twierdzenia  Odwołującego,  iż  Instrukcja  obsługi  powinna  mieć  prymat  nad  specyfikacją 

urządzenia  złożoną  przez  Przystępującego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

miała na względzie, iż Zamawiający przewidział w SIWZ otwarty katalog dokumentów, jakie 

wykonawcy mogli złożyć w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 

parametry określone w zał. 5 i 6 do SIWZ – jako przykład wskazano na katalogi, prospekty, 

ulotki.  Wobec  tego  nie  sposób  stwierdzić,  że  specyfikacja  urządzenia  złożona  przez 

Przystępującego potwierdzająca czas uruchomienia kaset sensorowych poniżej godziny była 

dokumentem  nieprawidłowym,  zresztą  Odwołujący  nie  podważał  jej  wiarygodności  czy 

prawdziwości,  a  jedynie  wskazywał  na  pierwszeństwo  treści  Instrukcji  obsługi  wywodzone 

przepisów  ustawy  o  wyrobach  medycznych.  Taka  interpretacja  nie  tylko  nie  znajduje 

potwierdzenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale jest także sprzeczna 

z  zasadami  doświadczenia  życiowego.    Instrukcje  obsługi  co  do  zasady  mają  charakter 


bardziej ogólny niż specyfikacje techniczne konkretnego urządzenia, często odnoszą się do 

kilku  typów  czy  modeli  urządzeń,  podczas  gdy  specyfikacje  zawierają  informacje 

parametrach technicznych danego, ściśle określonego, typu czy modelu urządzenia. Brak 

było zatem podstaw do uznania, że sprzęt zaoferowany przez Przystępującego nie spełniał 

omawianego  parametru  granicznego

.  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  poparł  także 

stwierdzenia

, że czas kondycjonowania nie jest wystandaryzowany.  

Również za nieudowodnione Izba uznała twierdzenia Odwołującego o niezgodnym ze 

stanem faktycznym opisie parametrów ocenianych analizatora. Niezgodność tę Odwołujący 

treści odwołania do pkt 2 oraz 5. Jak wynika z pisma z dnia 17 grudnia 2018 r. chodziło tu 

pkt 2 i 5 załącznika nr 6 do SIWZ dotyczącego parametrów ocenianych.   

Pkt  5  parametrów  ocenianych  dotyczył  omówionego  powyżej  wymogu  związanego 

wystandaryzowanym czasem kondycjonowania kasety sensorowej, a Odwołujący podniósł 

w  tym  zakresie  tożsamą  argumentację  jak  w  przypadku  pkt  11  załącznika  nr  5  do  SIWZ. 

związku  z  tym  pełną  aktualność  zachowują  powyższe  rozważania  Izby,  wskazujące  na 

niezasadność  stanowiska  Odwołującego  kwestionującego  spełnienie  wymogów  w  zakresie 

wystandaryzowanego czasu kond

ycjonowania kasety, których powielanie w tym miejscu Izba 

uznaje za zbędne.  

Odnosząc  się  zaś  do  wymogu  związanego  z  brakiem  jakichkolwiek  czynności 

konserwacyjnych  i  wymian 

(pkt  2  załącznika  nr  6  do  SIWZ),  w  ocenie  Izby,  Odwołującego 

wywiódł  zbyt  daleko  idący  wniosek,  iż  zgodnie  z  Instrukcją  obsługi  problemy  związane 

wymianą uchwytu uszczelki użytkownik powinien rozwiązać samodzielnie. Instrukcja ta daje 

wskazówki jak rozwiązać ewentualnie powstały problem, natomiast nie jest to równoznaczne 

z  tym,  że  użytkownik  musi  tej  czynności  dokonać  samodzielnie.  Ponadto  Odwołujący  nie 

wykazał, iż w przypadku analizatora zaoferowanego przez Przystępującego nie jest możliwe 

i realne  dokonanie  wymiany  uchwytu  uszczelki  raz  w  roku,  w  ramach  przeprowadzanego 

serwisu, na 

co wskazywał Przystępujący. Ponadto również i w tym przypadku powoływał on 

się  na  treści  Instrukcji  obsługi,  która  nie  jest  aktualna  w  odniesieniu  do  urządzeń 

wyprodukowanych w 2018 r., a także  powoływał się na okoliczność, iż uchwyt uszczelki wloty 

jest 

materiałem zużywalnym, co było bezsporne. Natomiast Przystępujący wyjaśnił, iż od 2017 

r. sonda  aspiracyjna wraz  z uchwytem 

wymieniana jest tylko podczas przeglądu jako jedna 

część, a uchwyt uszczelki wlotu uzyskał na tyle wysoką trwałość, że podlega wymianie raz na 

12 miesięcy w ramach czynności serwisowych, nie wymienia go użytkownik. Izba miała także 

na  względzie,  iż  w  dokumentacji  postępowania  o udzielenie  zamówienia  znajdują  się 

wyjaśnienia Przystępującego, w których opisał on wymagane czynności przeglądu rocznego 

analizatora  oraz  przedstawił  tabelę  opisującą  zawartość  rocznego  zestawu  serwisowego, 


którym wymieniono nie tylko sondę wlotu z uchwytem (sonda aspiracyjna) ale także właśnie 

uszczelkę łącznika wlotu, wężyk zaworu i wężyk ściekowy. 

Dodatkowo  należy  wskazać,  iż  Odwołujący  nie  odnosił  się  na  rozprawie  do  kwestii 

konieczności  wykonywania  przez  użytkownika  w  razie  potrzeby  manualnego  czyszczenia 

zespołu aspiracyjnego analizatora, na które powoływał się w treści pisma z 17 grudnia 2018 

r., 

nie jest zatem jasne czy Odwołujący w ogóle podtrzymywał zarzut również w tym aspekcie. 

N

iewątpliwe  jest  natomiast,  że  okoliczność  ta  nie  została  w  żaden  sposób  wykazana 

postępowaniu odwoławczym.  

Na koniec należy jeszcze wskazać, iż w żaden sposób zasadności stawianych zarzutów 

nie  potwierdza  argumentacja  Odwołującego  przedstawiana  podczas  rozprawy  w  zakresie 

tego,  że  analizatory,  będące  przedmiotem  zamówienia,  są  przeznaczone  do  pracy  na 

oddziale, 

a w nie w laboratorium diagnostycznym oraz odnośnie systemu POCT. Okoliczności 

te nie były sporne, a złożone w tym zakresie przez Odwołującego dowody były – w ocenie Izby 

nieistotne dla rozstrzygnięcia. Odwołujący w ogóle nie wykazał, jak powyższe okoliczności 

miałyby  się  przekładać  na  kwestię  niedoszacowania  oferty  czy  niespełnienia  parametrów 

granicznych lub ocenianych. Fakt, że laboratorium znajduje się w innym budynku niż Oddział 

K

ardiochirurgii,  gdzie  mają  być  dostarczone  analizatory  jest  dla  sprawy  irrelewantny  i  jest 

wyłącznie  kwestią  wewnętrznej  organizacji  pracy  Zamawiającego.  Odwołujący  nie  podnosił 

zaś  jakichkolwiek  zarzutów  w  zakresie  niespełnienia  przez  zaoferowany  przez 

Przystępującego przedmiot zamówienia parametru granicznego z pkt 20 załącznika nr 5 do 

SIWZ 

dotyczącego  możliwości  sprawowania  nadzoru  przez  koordynatora  POCT  w  ramach 

spójnego systemu nadzoru integrującego aparaty.

Mając  na  uwadze  wszystko  powyższe,  Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie i na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  na  podstawie 

§  3  pkt  1)  Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972), 

zaliczając  w poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego kwotę 7 500 zł uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….   


wiper-pixel