KIO 632/19 Sygn. akt: KIO 645/19 WYROK dnia 25 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

KIO 632/19 i KIO 645/19 

Sygn. akt: KIO 632/19 

Sygn. akt: KIO 645/19 

WYROK 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:            

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Wa

rszawie odwołań wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.  w  dniu  8  kwietnia  2019 

r. przez  wykonawcę PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.,                 

ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec (KIO 632/19), 

B.  w dniu 8 kwietnia 2019 

r. przez wykonawcę Web-Profit M.K., ul. Spokojna 18, 41-940 

Piekary Śląskie (KIO 645/19)

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gminę  Wińsko,  Plac  Wolności  2, 

160 Wińsko, 

przy udziale:  

1.  wykonawcy  KOMBIT  PLUS  Sp.  z  o.o.  Sp. 

k.,  ul.  Migdałowa  60,  61-612  Poznań

zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczych o sygn. akt:  KIO 632/19 i KIO 

645/19 po stronie zamawia

jącego, 

2.  wykonawcy 

PRZP  Systemy  Informacyjne  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kilińskiego  6,  28-230 

Połaniec, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 

po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

oddala 

odwołania o sygn. akt: KIO 632/19 i KIO 645/19, 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

kosztami  postępowania  obciąża:  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  632/19  –  wykonawcę 

PRZP  Systemy  Informacyjne  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kilińskiego  6,  28-230  Połaniec,  zaś                    

w sprawie o sygn. akt KIO 645/19 

– wykonawcę Web-Profit M.K.,  ul. Spokojna 18, 

940 Piekary Śląskie, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  łącznie  przez 

odwołujących:  PRZP  Systemy  Informacyjne  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kilińskiego  6,  28-230 

Połaniec oraz Web-Profit M.K., ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, tytułem 

wpisu 

od odwołania, 

zasądza od wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 

230  Połaniec,  na  rzecz  zamawiającego  Gminy  Wińsko,  Plac  Wolności  2,                  

160 Wińsko, kwotę 1800 zł 00 gr (słownie: tysiąc osiemset złotych zero groszy), 

stanowiącą połowę kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika, 

zasądza od wykonawcy Web-Profit M.K., ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

na rzecz zamawiającego  Gminy Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, kwotę 

1800  zł  00  gr  (słownie:  tysiąc  osiemset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  połowę 

kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      ………….………….. 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

Sygn. akt KIO 632/19 

Sygn. akt KIO 645/19 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający -

Gmina 

Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, prowadzi w trybie przetargu 

nieog

raniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu 

komputerowego  i  multimedialnego  dla  sz

kół  podstawowych  w  gminie  Wińsko”.  Ogłoszenie               

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  13  lutego 

2019 r., nr 513647-N-2019. 

W postępowaniu złożono 13 ofert, w tym: 

1)  o

fertę  wykonawcy  Web-Profit  M.K.,  ul.  Spokojna  18,  41-940  Piekary  Śląskie,  która 

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

ofertę wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań, 

która  wg  kryteriów  oceny  ofert  uzyskała  100  pkt  i  została  uznana  za 

najkorzystniejszą, 

ofertę  wykonawcy  PRZP  Systemy  Informacyjne  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kilińskiego  6,  28-230 

Połaniec, która wg kryteriów oceny ofert uzyskała 99,92 pkt. 

  W  dniu  8  kwietnia  2019 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęły  odwołania 

wniesione przez:  

wykonawcę  Web-Profit  M.K.  –  sygn.  akt  645/19.  Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986  ze  zm.),  zw

anej dalej „ustawą Pzp”,  poprzez niesłuszne 

przyjęcie,  że  treść  oferty  odwołującego  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia (dalej: „siwz”).   

W szczególności odwołujący podniósł, co następuje: 

„Zamawiający  w  treści  załącznika  nr  10  do  SIWZ,  Szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia  wymagał  dla  pkt  1  -  Komputer  przenośny  przeznaczony  do  użytkowania 

przez  nauczyciela  (8  szt.)  oraz  pkt  2 

—  Komputer  przenośny  przeznaczony  do 

użytkowania przez ucznia (110 szt.) wydajności procesora opisanej jako: 

Procesor:  dedykowany  do  pracy  w  notebookach  osiągający  w  przedstawionych  testach 

minimalnie następującą punktację: 

PassMark  CPU  Mark  minimum  5550  punktów  wyniki  dostępne  na  stronie 

http://www.cpubenchmark.net/common cpus.html

Dodatkowo,  Zamawiający  w  wyjaśnieniach  z  dnia  15.02.2019r.  zgodził  się,  aby 

powyższy adres zastąpić adresem: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


KIO 632/19 i KIO 645/19 

W  obydwu 

załącznikach  zawarte  są  uśrednione  wyniki  tego  samego  testu,                          

a  mianowicie  Passmark  CPU  Benchmark,  które  publikowane  są  w  sposób  ciągły,                        

a  średnia  z  wyników  dla  każdego  procesora  jest  uaktualniana  z  częstotliwością  raz 

dziennie. 

W  dniu  28.03.2019r.  Zamawiający  zwrócił  się  do  wykonawcy  Web-Profit  M.K.  o 

przesłanie potwierdzenia osiągania przez zaoferowany procesor powyższych wymagań i 

w  odpowiedzi  otrzymał  kopię  wydruku  z  dnia  11.01.2019  r.  z  zaznaczeniem 

odpowiedniego  wiersza  z  procesorem  Intel  Core  i3-8145U  oraz  wynikiem  5610  pkt                       

z dokładnie tej strony, którą Zamawiający wymagał i dopuścił w w/w wyjaśnieniach. 

W dniu 03.04 Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Web-Profit M.K., uzasadniając 

że  ”(...)  Zamawiający  zweryfikował  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  z 

wydrukiem testu Passmark z dnia 21 lutego 2019 roku (dzień składania ofert) zgodnie z 

przyjętym orzecznictwem (KIO 1941/11 z dnia 20.09.2011), gdzie zaoferowany procesor 

Intel  Core  13-8145-

U  osiąga  poziom  5487  punktów.  Zamawiający  wymagał  procesora 

osiągającego w teście Passmark minimum 5550 punktów." 

Zamawiający nigdzie w treści SIWZ oraz w wyjaśnieniach nie zaznaczył, z jaką datą 

powinny  być  załączone  testy.  Na  obecnym  etanie  postępowania  Zamawiający  nie  jest 

uprawniony  do  dokonywania  daleko  idących  nadinterpretacji  zapisów  SIWZ, 

sprowadzających się do rozszerzenia i doprecyzowania użytych w SIWZ sformułowań.  

(…) Ponadto należy zauważyć, że Zamawiający odrzucając ofertę Odwołującego nie 

przedstawił wyników publikowanych na stronie Passmark z dnia otwarcia (a to właśnie na 

rzekomych  wynikach  z  dnia  21.02.2019r.  Zamawiający  oparł  informację  o  odrzuceniu 

oferty Odwołującego). 

W  dniu  06.04.2019  r.  Odwołujący  w  wyniku  informacji  przesłanej  od  innego 

Wykonawcy  biorącego  udział  w  przedmiotowym  postępowaniu,  wszedł  w  posiadanie 

wydruku  z  dnia  otwarcia  ofert,  który  to  wydruk  w  sposób  jednoznaczny  potwierdza,  że 

oferowany  procesor  także  w  dniu  otwarcia  ofert  spełnia  wymagania  stawiane  przez 

Zamawiającego, bowiem w dniu 21.02.2019 r. osiągał wynik 5618 pkt. Wydruk ten został 

przedstawiony  Zamawiającemu  niezwłocznie  -  tj.  w  dniu  08.04.2019  r.  w  godzinach 

porannych,  jednak  Zamawiający  mimo  tego  poinformował  Odwołującego,  że  nie  zmieni 

swojego stanowiska w zakresie rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. 

W  związku  z  powyższym  należy  stwierdzić,  że  oferta  firmy  Web-Profit  M.K.  została 

odrzucona  bezpodstawnie,  bowiem  zawiera  sprzęt  całkowicie  zgodny  z  wymaganiami 

Zamawiającego.” 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

a. 

unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy KOMBIT PLUS, 

b. 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego, 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

c.  dokonania ponownej oceny ofert, 

d.  wyboru oferty 

odwołującego jako najkorzystniejszej. 

wykonawcę  PRZP  Systemy  Informacyjne  Sp.  z  o.o.  –  sygn.  akt  632/19.  Odwołujący 

zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

a.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

of

erty złożonej przez wykonawcę KOMBIT PLUS, mimo że treść oferty złożonej przez 

tego wykonawcę nie odpowiada treści siwz, 

b.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie wykluczenia wykonawcy KOMBIT PLUS z u

działu w postępowaniu, mimo 

że  wykonawca  ten  wprowadził  w  błąd  zamawiającego,  co  miało  istotny  wpływ  na 

decyzje podejmowane przez z

amawiającego. 

W szczególności odwołujący podniósł, co następuje: 

„Zgodnie z treścią SIWZ - Załącznika nr 10 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia  zarówno  w  odniesieniu  do  komputera  przenośnego  przeznaczonego  do 

użytkowania  przez  nauczyciela  jak  i  komputera  przenośnego  przeznaczonego  do 

użytkowania  przez  ucznia,  Zamawiający  wymagał  Certyfikatu  kompatybilności  z  MS 

Windows. 

Nie może ulegać przy tym wątpliwości, że certyfikat kompatybilności musiał dotyczyć 

komputerów  w  oferowanej  konfiguracji  wymaganej  przez  Zamawiającego,  w  związku                    

z czym musiał on dotyczyć wymaganego systemu operacyjnego Windows 10 Professional 

64bit, który ma być zainstalowany na dysku twardym. 

Zaoferowane  notebooki  ACER  ASPIRE  E5-

576  nie  posiadają  certyfikatu 

kompatybilności z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit. Jest to wiedza 

powszechnie  dostępna,  o  której  pełną  świadomość  winien  mieć  wykonawca,  jak  i 

Zamawiający.  Potwierdzeniem  powyższego  jest  fakt,  że  na  stronie  internetowej 

(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl), 

na  której  znajdują 

się  wyłącznie  produkty  wyróżnione  certyfikatem  kompatybilności  z  systemami Windows, 

nie występuje komputer przenośny ACER ASPIRE E5-576. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zaoferowanie  produktu,  który  nie  spełnia  wymagań 

postawionych przez Zamawiającego skutkować musi odrzuceniem oferty tego wykonawcy 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 

(…) 

Mając  na  uwadze,  że  oferowany  przez  wykonawcę  sprzęt  nie  posiada  certyfikatu 

kompatybilności  systemu  Windows  10,  o  czym  szerzej  wskazano  w  zarzucie  nr  1, 

wykonawca składając oświadczenia: 

„Oświadczamy,  że  przedmiot  umowy  wykonamy  w  wymaganym  terminie  oraz 

akceptujemy  proponowany  termin  gwarancji  - 

rękojmi  i  warunki  płatności  zawarte                      

w projekcie umowy oraz w SIWZ", 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

„Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

a  w  szczególności  z  warunkami  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  akceptujemy  bez 

zastrzeżeń  warunki  zamówienia  określone  w  specyfikacji  oraz  w  projekcie  umowy  oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty", 

„Oświadczamy  pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania,  że  dane  zawarte                         

w  przedstawionych  oświadczeniach  i  innych  dokumentach  są  prawdziwe  i  aktualne  na 

dzień złożenia oferty". 

Mając  na  uwadze  powyższe  stwierdzić  należy,  że  wykonawca  wprowadził 

Zamawiającego w błąd co do właściwości oferowanego sprzętu.” 

W związku z tym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

a. 

unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy KOMBIT PLUS, 

b. 

powtórzenia czynności badania i oceny oferty wykonawcy KOMBIT PLUS, 

c.  wykluczenia wykonawcy KOMBIT PLUS, 

d.  odrzucenia oferty wykonawcy KOMBIT PLUS. 

Pismami

, które wpłynęły do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2019 r:  

1.  wykonawca 

KOMBIT  PLUS  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Migdałowa  60,  61-612  Poznań,  zgłosił 

przystąpienie  do  postępowań  odwoławczych  o  sygn.  akt:    KIO  632/19  i  KIO  645/19  po 

stronie zamawiającego, 

2.  wykonawca 

PRZP  Systemy  Informacyjne  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kilińskiego  6,  28-230  Połaniec, 

zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  645/19  po  stronie 

zamawiającego. 

Izba stwierdziła prawidłowość przystąpienia ww. wykonawców po stronie zamawiającego. 

Zamawiający  złożył  odpowiedzi  na  oba  odwołania,  w  których  w  szczególności 

stwierdził, co następuje: 

W sprawie 632/19: 

„Zamawiający nie dokonywał badania i oceny ofert w ramach postępowania przetargowego 

zmierzającego  do  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  pod  kątem  okoliczności  wskazanej                        

w odwołaniu, tj. nie badał zgodności oferowanych dostaw z opisem przedmiotu zamówienia 

w  oparciu  o  certyfikat  kompatybilności  z  MS  Windows  złożony  do  oferty,  w  związku                          

z  powyższym  czynność  ta  nie  może  podlegać  zaskarżeniu.  Tym  bardziej,  Odwołujący  nie 

może  żądać  przeprowadzenia  podniesionej  w  odwołaniu  czynności,  połączonej  -  jak  się 

zdaje  - 

z  żądaniem  przeprowadzenia  uzupełnienia  dokumentu,  którego  Zamawiający  nie 

przewidział  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  jako  „siwz”),  tj.  nie 

przewidział  złożenia takiego  dokumentu  do  oferty.  Byłoby  to jawne  naruszenie art.  7 ust.  1 

uPzp. Zamawiający przypomina, że treść siwz nie należy interpretować rozszerzająco. 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

W załączniku nr 10 do SIWZ (pkt. 1 tiret dwudziesty oraz pkt 2 tiret dwudziesty) Zamawiający 

wyraźnie określił, jakie dokumenty należy załączyć do oferty: „Inne wymagania: 1. Certyfikat 

jakości  produktu  będącego  przedmiotem  zamówienia  wydany  przez  odpowiednie  podmioty 

uprawnione do kontroli jakości dla producenta sprzętu lub inne równoważne zaświadczenia 

wystawione  przez  podmioty  uprawnione  do  kontroli  jakości  mające  siedzibę  w  innym 

państwie  członkowskim  Europejskiego  obszaru  gospodarczego  -  załączyć  dokument 

potwierdzający  spełnianie  wymogu.  2.  Deklaracja  zgodności  na  oferowane  komputery, 

monitory  lub  kompletny  zestaw  komputerowy  - 

załączyć  do  oferty".  W  ten  sposób  został 

dookr

eślony  zakres  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  na  etapie  badania  i  oceny  ofert. 

Wskazany  przez  Odwołującego  dokument  zostanie  przedłożony  Zamawiającemu  podczas 

dostawy  oferowanego  sprzętu  przez  wybranego  w  procedurze Wykonawcę,  a odbędzie się 

to  podczas  instalacji  systemu  operacy

jnego  na  dostarczony  w  ramach  zamówienia  sprzęt 

komputerowy w miejscu dostawy. 

Niemniej  wątek  ten  jest  bezzasadny  dla  meritum  postępowania  odwoławczego, 

ponieważ  na  czynność  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  badania  zgodności  tego  opisu                     

z  o

fertą,  minął  termin  zawity  na  wniesienie  środków  ochrony  prawnej.  Odwołujący  nie 

korzystając  z  środków  ochrony  prawnej  jw.,  uznał  siwz  za  prawidłowy  i  dopiero  po 

rozstrzygnięciu  postępowania  na  niekorzyść  Odwołującego,  zaczął  go  kwestionować. 

Odwołujący  mógł  także  podnieść  tę  kwestę  w  trybie  art.  38  ust.  1  pkt  3  uPzp,  czego  nie 

uczynił.” 

W sprawie 645/19: 

„Zamawiający  dokonał  czynności  oceny  ofert,  oraz  badania  najkorzystniej  ocenionej  oferty 

zgodnie z treścią art. 24aa uPzp. Na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp Odwołujący (pismo z dnia 

r.)  został  wezwany  do  złożenia  dokumentu  potwierdzającego  osiąganie  przez 

zaoferowany  w  ofercie  procesor  wymagań  wskazanych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Odwołujący  złożył,  jak  wskazuje  w  odwołaniu,  kopię  wydruku  z  dnia 

r.  Zamawiający  podejrzewając  omyłkę  pisarską,  wystąpił  do  Odwołującego                        

z  prośbą  o  wyjaśnienie  treści  oferty  w  zakresie  uzupełnienia  w  trybie  art.  87  ust.  1  uPzp. 

Odwołujący  potwierdził  datę  dokumentu  na  11.01.2019  r.  Ponieważ  data  wystawienia 

dokumentu była sprzed wszczęcia postępowania przetargowego, uznano, że oferta nie jest 

zgodna  z  siwz.  Odwołujący  nie  mógł  przeprowadzić  testu  dla  zaoferowanego  w  ofercie 

sprzętu  przed  uzewnętrznieniem  woli  Zamawiającego,  ponieważ  zakres ewentualnej  oferty, 

ani  tym  bardziej  zasady  weryfikacji  procesorów  nie  były  w  tym  czasie  znane.  Wszelkie 

czynności,  co  oczywiste,  mogły  być  dokonywane  w  tym  zakresie  dopiero  po  wszczęciu 

przedmiotowego  postępowania.  Dodatkowo,  Zamawiający  związany  zasadą  równego 

traktowania  wykonawców  (art.  7  ust.  1  uPzp)  nie  mógł  wskazywać  w  korespondencji  dot. 

wyjaśnień,  że  test  jest  złożony  z  nieaktualną  datą  i  jakiego  testu  z  jaką  datą  oczekuje, 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

albowiem nosiłoby to znamiona negocjacji treści oferty. Zamawiający nie mógł wreszcie drugi 

raz wezwać do uzupełnienia tego samego dokumentu, albowiem wezwanie z 26 ust. 3 uPzp 

jest jednorazowe. 

Zarzut odnośnie braku wskazania w treści siwz oraz w wyjaśnieniach daty dokonania 

testu  będącego  przedmiotem  sporu,  to  nie  wynik  niedbalstwa,  błędu  czy  niedochowania 

należytej  staranności,  ale  świadome  działanie  Zamawiającego.  Zamawiający  mając 

świadomość, że rezultat owego testu może różnic się w czasie, nie zakreślał daty pewnej  - 

mając na uwadze treść art. 7 ust. 1 uPzp. W takim wypadku, na wezwanie Zamawiającego, 

należało  złożyć  dokument  aktualny  w  rozumieniu  art.  25a  ust.  1  uPzp,  stąd  w  informacji                     

o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  pojawia  się  informacja  o  tym,  że  Zamawiający  sam 

przeprowadził czynność dotyczącą testowania wskazanych procesorów, na dzień składania 

ofert  - 

jednak  miało  to  znaczenie  pomocnicze,  wyjaśniające.  Notabene,  Zamawiający 

korzystając  ze  swoich  uprawnień  jako  organizatora  przetargu,  przeprowadził  kilka  takich 

czynności,  w  kilku  datach  od  momentu  wszczęcia  postępowania,  aż  (nawet)  do  momentu 

otrzymania  wyniku  testu  od  Odwołującego.  Żaden  z  tych  wyników  nie  osiągnął  wartości 

granicznej wskazanej w siwz. Niemniej wątek ten jest bezzasadny dla meritum postępowania 

odwoławczego,  ponieważ  na  czynność  opisu  przedmiotu  zamówienia  czy  określenia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  minął  termin  zawity  na  wniesienie  środków  ochrony 

prawnej.  Odwołujący  nie  korzystając  z  środków  ochrony  prawnej  jw.,  uznał  siwz  za 

prawidłowy  i  dopiero  po  własnym  błędzie  formalno-  i  materialno-  prawnym,  zaczął  go 

kwestionować.” 

W trakcie rozprawy strony 

i przystępujący podtrzymali swoje stanowiska.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: 

a.  komput

er przenośny przeznaczony do użytkowania przez nauczyciela - 8 szt., 

b.  k

omputer przenośny przeznaczony do użytkowania przez ucznia - 110 szt., 

c.  oprogramowanie biurowe typu Office wraz z programem antywirusowym - 118 szt., 

d.  szafa metalowa do przechowywania lapt

opów - 8 szt., 

e.  u

rządzenie wielofunkcyjne kolorowe sieciowe - 8 szt., 

f.  tablice interaktywne - 8 szt., 

g.  projektory multimedialne - 8 szt. 

h.  kamera - 4 szt., 

i.  s

łuchawki bezprzewodowe - 55 szt., 

j.  okablowanie - 

8 kompletów. 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

W  załączniku  nr  10  do  siwz,  tj.  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  zamawiający 

zarówno  dla  komputerów  przeznaczonych  dla  nauczycieli,  jak  i  dla  komputerów 

przeznaczonych dla uczniów, wskazał m.in. następujące wymagania: 

a. 

Procesor: dedykowany do pracy w notebookach osiągający w przedstawionych testach 

m

inimalnie następującą punktację: 

PassMark CPU Mark minimum 5550 punktów wyniki dostępne na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/common cpus.html

b.  System operacyjny: Licencja na Windows 10 Professional 64bit (zainstalowany na dysku 

twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu, 

c.  Certyfik

at kompatybilności z MS Windows. 

Pismem  z  dnia  15  lutego  2019  r.  zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  pytania 

wykonawców,  w  tym  wyraził  zgodę  na  propozycję  zawartą  w  pytaniu  nr  7  o  treści:  „Czy 

Zamawiający  zgodzi  się  aby  zainteresowani  Wykonawcy  odnosili  wyniki  wydajności 

procesorów  PassMark  CPU  Mark  do  zestawienia  opublikowanego  na  stronie 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Wydaje się że lista przedstawiona na tej stronie 

jest 

pełniejsza 

zawiera 

również 

procesory 

nie 

występujące 

na 

stronie 

https://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html  np.  i3-7130U,  i3-8130U,  i3-8145U,  i5-

8265U, i5-8300H itd.

”. 

Oferty złożyli m.in. wykonawcy: 

1)  Web-Profit M.K. 

– zaoferował komputery Dell Vostro 3580, Windows 10 Professional 

64 bit,  

2)  KOMBIT  PLUS  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

–  zaoferował  komputery:  ACER  ASPIRE  E5-576 

15,6" i5-8250u/8GB/240SSD/Wifi/DVDRW/ Windows10 Professional 64 bit,  

3)  PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. 

Pismem  z  dnia  11  marca  2019  r.  po  raz  pierwszy  poinformował  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty, za którą uznał ofertę wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. 

Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wykonawca Web-Profit M.K., na podstawie art. 181 

ust.  1  ustawy  Pzp,  poinformował  zamawiającego  o  naruszeniu  przez  niego  art.  91  ust.  3a 

ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  doliczenia  do  oferty  wybranej  i  kilku  innych  ofert  kwoty 

podatku, 

który pozostanie do rozliczenia po stronie zamawiającego.  

Pismem  z  dnia  14  marca  2019  r.  zamawiający  poinformował  wykonawców                           

o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 11 marca 2019 r.  


KIO 632/19 i KIO 645/19 

Następnie  pismami  z  dnia  14  marca  2019  r.  zamawiający  zwrócił  się  do  szeregu 

wykonawców  uczestniczących  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  złożenie  oświadczenia                  

o  obowiązku  podatkowym  u  zamawiającego  z  jednoczesnym  wskazaniem  kwoty  netto,                   

od której należy ten podatek obliczyć.  

Pismami z dnia 21 marca 2019 r. zamawiający zawiadomił wykonawców: Web-Profit 

M.K.  

i KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. o poprawieniu w ich ofertach omyłek rachunkowych. 

Pismem z dnia 26 marca 2019 r. zamawiający wezwał wykonawcę Web-Profit M.K., 

n

a  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  do  wyjaśnienia  treści  oferty  w  zakresie 

uszczegółowienia opisu oferowanych produktów, ponieważ podana przez wykonawcę nazwa 

modelu komputera  w  poz.  1 i  2 formularza cenowego nie jest  wystarczająca  do  weryfikacji 

spełnienia  minimalnych  parametrów.  W  odpowiedzi  wykonawca  podał  komputer  DELL 

Vostro  3580  P/N:  N3505VN3580BTPPL01_2001  i  wskazał:  procesor  Intel  Core  i3-8145U 

(5610 pkt w teście PassMark). 

Pismem z dnia 3 kwietnia 2019 r. zamawiający po raz drugi poinformował o wyborze 

najkorzystniejszej  oferty,  za  którą  ponownie  uznał  ofertę  wykonawcy  KOMBIT  PLUS  Sp.                  

z o.o. Sp. k.  

Jednocześnie  zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  5-ciu  ofert,  w  tym  oferty 

wykonawcy Web-Profit M.K.. W uzasadnieniu odrzucenia 

zamawiający wskazał: 

„Zamawiający  odrzucił  ofertę  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  poz.  1986  ze  zm.), 

ponieważ  treść  oferty  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,                  

z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  PZP.  Wykonawca  zaoferował  w  poz.  1  i  2 

Formularza  cenowego  komputery  przenośne  DELL  Vostro  3580.  Zamawiający  na  podst.             

art.  87  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.                  

z  2018  poz.  1986  ze zm.)  wezwał Wykonawcę w  dn.26.03.2019  roku  do wyjaśnienia treści 

oferty polegającej na przedstawieniu charakterystyki szczegółowej komputerów zawierającej 

parametry  wymienione  w  załączniku  nr  10  do  SIWZ  w  celu  weryfikacji  spełnienia 

minimalnych  parametrów  oferowanych  komputerów.  Wykonawca  w  dniu  28.03.2019  roku 

przesłał  szczegółową charakterystykę komputerów,  w  której  wskazał  procesor Intel  Core  i3 

8145U  oświadczając,  że  procesor  w  teście  Passmark  osiąga  5610  pkt  i  załączając  wydruk 

testu.  Z  uwagi  na  brak  daty  na  przekazanym  wydruku  Zamawiający  zwrócił  się  do 

Wykonawcy  o  określenie  daty  wydruku,  a  Wykonawca  w  odpowiedzi  wskazał  datę: 

rok  i  załączył  ten  sam  fragment  wydruku  testu  z  widoczną  datą.  Zamawiający 

zweryfikował  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  z  wydrukiem  testu  Passmark                   


KIO 632/19 i KIO 645/19 

z dnia 

21 lutego 2019 roku (dzień składania ofert) zgodnie z przyjętym orzecznictwem (KIO 

1941/11  z  dnia  20.09.2011),  gdzie  zaoferowany  procesor  Intel  Core  i3-8145-

U  osiąga 

poziom  5487  punktów.  Zamawiający  wymagał  procesora  osiągającego  w  teście  Passmark 

minimum 5550 punktów. W związku z powyższym Wykonawca nie spełnił warunków udziału 

w  postępowaniu,  ponieważ  zaoferował  komputer  o  parametrach  niższych  od  minimalnych 

opisanych w SIWZ

”. 

Pismem  z  dnia  5  kwietnia  2019  r.  zamawiający  poinformował  wykonawców                             

o sprostowaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

w  zakr

esie  przyznanej  punktacji.  Za  najkorzystniejszą  ofertę  zamawiający  ponownie  uznał 

ofertę  wykonawcy  KOMBIT  PLUS  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  na  drugim  miejscu  w  rankingu  ofert 

znalazła się oferta wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., decyzja o odrzuceniu 

oferty wykonawcy Web-Profit M.K. 

została podtrzymana.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  stanowiska  stron 

i  przystępujących  złożone  na  piśmie i  podane  do 

protokołu rozprawy, zważyła co następuje. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołań, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Ponadto  Izba  ustaliła  wystąpienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  istnienie  po  stronie 

odwołujących  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez  nich 

szkody z uwagi na kwestionowane czynności zamawiającego. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zam

awiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 

ust. 2 pkt 3.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z 

postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 632/19 

Odnosząc  się  do  podniesionego  w  odwołaniu  zarzutu  braku  posiadania  przez 

notebooki  oferowane  przez  wykonawcę  Kombit  Plus  certyfikatu  kompatybilności  z  MS 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

Windows  należy  zauważyć,  że  w  trakcie  rozprawy  ww.  wykonawca  przedstawił  certyfikat 

zgodności  z  MS  Windows  10  oraz  oświadczenie  producenta  Acer  Poland  Sp.  z  o.o.                           

o następującej treści: 

„Firma Acer Poland Sp. z o.o., Plac Ireneusza Gugulskiego 1 bud, Ocean Plaza, III p, 

Warszawa potwierdza, iż komputer przenośny Acer Aspire E5-576 posiada certyfikat 

zgodności z systemem Microsoft Windows 10 oraz Windows 10 Proffesional 64bit (certyfikat 

wystawiony na całą rodzinę Windows 10). 

Informuję, iż certyfikat jest wystawiony na całą rodzinę notebooków Aspire E15. Seria 

Aspire E1S zawiera w sobie model Aspire E5-576. 

Dodam,  iż  certyfikacja  Microsoft  Windows  10  umożliwia  wystawienie  certyfikatu  na 

całą serię notebooków. 

Dodatkowo  jako  producent  potwierdzam,  iż  model  Acer  Aspire  E5-576  poprawnie 

współpracuje z oprogramowaniem, zatem jest kompatybilny z Windows 10/Windows 10 Pro 

Proffesional 64bit) oraz iż jest fabrycznie wyposażany w w/w systemy operacyjne”. 

Ww.  oświadczenie  złożone  na  rozprawie  przez  wykonawcę  Kombit  Plus  przesądza,                     

w  ocenie  Izby,  iż  zaoferowane  przez  niego  notebooki  –  model  Aspire  E5-576  –  posiadają 

wymagany przez zamawiającego certyfikat.  

W  świetle  ww.  dowodów  za  mniej  wiarygodne  Izba  uznała  dowody  złożone  przez 

odwołującego  w  postaci  wydruków  ze  stron  internetowych,  z  których  wynika,  że  sprzęt 

oferowany  przez  Kombit  Plus  nie 

posiada ww. certyfikatu, jak też w postaci korespondencji 

mailowej z firmą Microsoft, w której firma ta odsyła do strony internetowej oraz informuje, że 

zmiany  w  zakresie k

onfiguracji, w tym platformy, wymagają odrębnego procesu certyfikacji. 

Po  pierwsze,  należy  stwierdzić,  że  strony  internetowe  co  do  zasady  służą  do  prezentacji 

podstawowych  danych  o  firmie  i  oferowanych  przez  nią  produktach  przede  wszystkim  dla 

celów  informacyjnych  i  reklamowych,  ale  nie  zawsze  ich  treść  jest  na  bieżąco 

dostosowywana do oferty handlowej danej firmy, stąd też nie zawsze zamieszczone na nich 

informacje  są  rzeczywiście  aktualne  i  szczegółowe.  Dlatego  też  Izba  uznała,  że  dowód                      

w  postaci  wydruków  ze  stron  internetowych  w  konfrontacji  z  takim  dowodem,  jak 

przedstawione  przez  wykonawcę  Kombit  Plus  oświadczenie  producenta  odnoszące  się 

wprost  do  oferowanego  modelu  notebooków,  jest  mniej  wiarygodny  i  nie  może  stanowić 

podstawy  do 

odrzucenia  oferty  z  powodu  niezgodności  z  siwz.  Po  drugie,  przedstawiona 

korespondencja  mailowa  z  firmą  Microsoft  nie  zawiera  w  swej  treści  stwierdzenia,  że 

notebooki  Aspire  E5-

576  nie  posiadają  wymaganego  certyfikatu,  jak  też  nie  zawiera 

stwierdzenia,  że  zostały  w  nich  dokonane  jakiekolwiek  zmiany  konfiguracji.  Tym  samym 

korespondencja  ta  nie  zawiera  treści,  które  czyniłyby  przedstawione  przez  wykonawcę 

Kombit Plus dowody niewiarygodnym

i lub przeczyłyby ich treści.  

Wobec  powyższego  Izba  uznała,  że  w  zakresie  kwestii  posiadania  certyfikatu 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

kompatybilności  z  MS  Windows,  nie  zachodzą  podstawy  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Kombit Plus w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jak też nie zachodzą podstawy do 

wykluczenia tegoż wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.  

Odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 645/19 

W pierwszej kolejności Izba odniesie się do dwóch kwestii formalnych, jakie pojawiły 

się w toku niniejszego postępowania odwoławczego. 

Po  pierwsze,  odnosząc  się  do  podniesionego  przez  odwołującego  na  rozprawie 

argumentu, 

zgodnie  z  którym  w  zakresie  wyniku  wydajności  procesora  wystarczające  było 

złożenie przez wykonawcę oświadczenia, nie zaś dokumentu w postaci wydruku właściwego 

testu, należy podnieść, że zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może orzekać co do 

zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu, natomiast art. 180 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, 

że  odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  zamawiającego,  którym 

zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  Z  przepisów  tych  wynika  zatem,  że  samo  wskazanie  czynności  zamawiającego 

oraz naruszonych przez niego przepisów ustawy nie tworzy zarzutu. Zarzut jest substratem 

okoliczności faktycznych i prawnych, które powinny być wskazane w odwołaniu i to właśnie 

one  zakreślają  granice  rozpoznania  odwołania.  W  przedmiotowej  sprawie  odwołujący  na 

rozprawie 

podniósł  argument,  zgodnie  z  którym  wykonawca  miał  złożyć  jedynie 

oświadczenie dotyczące  wydajności  procesora, nie musiał  natomiast  składać w  tej  sprawie 

dokumentu  potwierdzającego  wymaganą  wydajność,  jednakże  okoliczności  te  nie  były 

zawarte w treści odwołania. W związku z tym nie mogą one być brane pod uwagę w trakcie 

rozpoznania  odwołania  przez  Izbę,  gdyż  byłoby  to  niezgodne  z  art.  192  ust.  7  w  zw.                        

z art. 180 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto w razie uwzględnienia okoliczności nie podniesionych 

w  odwołaniu  doszłoby  do  zachwiania  zasady  równości  stron  cechującej  kontradyktoryjne 

postępowanie odwoławcze, gdyż zamawiający o tym, jakie konkretnie zarzuty kierowane są 

pod  jego  adresem,  dowiadywałby  się  dopiero  na  rozprawie,  co  uniemożliwiłoby  mu 

przygotowanie  argumentacji  i  z

gromadzenie  ewentualnych  dowodów  przemawiających  na 

jego  korzyść.  Dlatego  też  Izba,  rozpoznając  odwołanie,  pominęła  podniesione  przez 

odwołującego  na  rozprawie  argumenty  w  zakresie  tego,  co  miał  złożyć  wykonawca,  aby 

wykazać  wynik  wydajności  procesora,  gdyż  argumenty  te  nie  były  zawarte  w  treści 

odwołania.  

Po  drugie, 

Izba  nie  odnalazła  w  dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez 

zamawiającego  pisma  skierowanego  do  odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp, 

odwołujący w trakcie rozprawy nie potwierdził otrzymania takiego pisma

od zamawiającego, 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

sam zaś zamawiający w trakcie rozprawy nie był w stanie takiego pisma okazać. W związku 

tym nie potwierdziła się powoływana przez zamawiającego okoliczność, jakoby odwołujący 

był  wzywany  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  do  złożenia  dokumentu 

potwierdzającego  osiąganie  przez  zaoferowany  w  ofercie  procesor  wymagań  wskazanych                

w siwz. 

Niezależnie od powyższego, w ocenie Izby, w niniejszym stanie faktycznym art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp 

w  ogóle  nie  powinien  mieć  zastosowania,  ponieważ  przepis  ten  stosuje 

się,  gdy  wykonawca  nie  złoży  wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów  w  odpowiedzi  na 

wcześniejsze  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  lub  2  ustawy  Pzp,  a  w  niniejszym 

postępowaniu odwołujący nie był wzywany do złożenia wyniku wydajności procesora w tym 

trybie

,  ponadto  omawiana  kwestia  dotyczy  zgodności  oferty  z  siwz,  o  czym  świadczy 

umieszczenie  przez  zamawiającego  wymogu  dotyczącego  wydajności  procesora  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia,  a  zatem  zastosowanie  w  sprawie  znajduje  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp.  

Odnosząc  się  natomiast  merytorycznie  do  istoty  sprawy,  jaką  jest  to,  czy  komputer 

zaoferowany  przez  odwołującego  osiąga  wymagany  wynik  wydajności,  przede  wszystkim 

należy stwierdzić, że zgodnie z art. 66

§ 1 kodeksu cywilnego oświadczenie drugiej stronie 

woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Zgodnie 

zaś  z  art.  82  ust.  3  ustawy  Pzp treść  oferty  musi  odpowiadać treści  siwz.  W postępowaniu                     

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczenie  drugiej  stronie  woli  zawarcia  umowy 

następuje  z  chwilą  złożenia  oferty.  Oznacza  to,  że  od  chwili  złożenia  oferta  jest  „ofertą”                       

w rozumieniu kodeksu cywilnego (jeżeli zawiera istotne postanowienia umowy) i od tej chwili 

jej  treść  (przedmiot  zamówienia,  jego  zakres,  parametry,  termin  i  sposób  wykonania)  musi 

być zgodna z treścią siwz. Nie są zatem zasadne argumenty odwołującego, w myśl których 

brak  wskazania  w  siwz  daty,  w  której  ma  być  osiągnięty  wynik  wydajności  procesora, 

pozwala wykonawcy wykazać spełnienie ww. wymogu z jakiejkolwiek daty. Z ww. przepisów 

bowiem  wynika,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oferta  ma  być 

zgodna  z  siwz  od  początku,  czyli  od  terminu  składania  ofert  i  dla  skuteczności  tych 

przepisów  nie  jest  konieczne  dodatkowe  wskazywanie  powyższego  w  siwz.                                     

W przedmiotowej sprawie oznacza to, że  wymagany  wynik wydajności procesora musi być 

osiągnięty  na  dzień  składania  ofert  (21  lutego  2019  r.),  nie  zaś  na  dowolny  dzień  wybrany 

przez odwołującego. 

Niezależnie 

od 

powyższego, 

Izba 

ustaliła 

treść 

strony 

internetowej 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

wskazanej  przez  zamawiającego  oraz  dokonała 

oceny  dowodów  przedstawionych  na  rozprawie  przez  odwołującego  i  przystępującego 

Kombit Plus. Na tej podstawie Izba 

stwierdziła, że złożony przez odwołującego wydruk z dnia 


KIO 632/19 i KIO 645/19 

21  lutego  2019  r. 

pokazujący  wynik  wydajności  procesora  zgodny  z  siwz,  nie  pochodzi  ze 

strony  internetowej  w

skazanej  przez  zamawiającego,  o  czym  świadczy  znajdujący  się  na 

górze  po  lewej  stronie  komunikat:  Home  »  CPU  Benchmarks  »  New  Laptop  CPU 

Performance 

(niezgodny  z  końcówką  adresu  strony  internetowej  wskazanej  przez 

zamawiającego).  Natomiast  wydruk

z  dnia  21  lutego  2019  r. 

złożony  przez  Kombit  Plus 

pokazujący  wynik  wydajności  procesora  niezgodny  z  siwz,  pochodzi  z  właściwej  strony 

internetowej, o czym świadczy znajdujący się na górze po lewej stronie komunikat: Home » 

CPU  Benchmarks 

»  CPU  List  (czyli  zgodny  z  końcówką  adresu  strony  internetowej 

wskazanej  przez  zamawiającego).  Tym  samym  dowody  złożone  przez  odwołującego  nie 

potwierdzają  zgodności  jego  oferty  z  siwz,  gdyż  wskazany  w  nich  wynik  wydajności 

procesora  nie  pochodzi  ze  strony  internetowej  wskazanej  pr

zez  zamawiającego. 

Jednocześnie z dowodu złożonego przez przystępującego Kombit Plus wynika, że pochodzi 

on  z  właściwej  strony  internetowej  i  że  wydajność  procesora  wynosi  5487  pkt,  tj.  mniej  niż 

wydajność wymagana w siwz. Powyższe dowodzi niezgodności oferty odwołującego z siwz.  

Nie ma przy tym znaczenia, że adres strony internetowej, z której pochodzą wydruki 

przedstawione przez przystępującego Kombit Plus zaczyna się od: web.archive.org …., gdyż 

oczywiste jest, że przygotowując się do rozprawy i drukując wyniki testów w dniu 17 kwietnia 

2019  r.  przystępujący  musiał  sięgnąć  do treści  archiwalnych strony  internetowej  wskazanej 

przez 

zamawiającego. 

Należy 

jednak 

podkreślić, 

że 

cały 

adres 

strony: 

web.archive.org/web/20190221014027/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,  zawiera 

adres wskazany przez zamawiającego i potwierdza, że jest to strona, wg której zamawiający 

miał oceniać wydajność procesora. 

Nie ma także znaczenia w sprawie, że adres  web.archive.org/web/20190221014027 

/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

oprócz  daty  „2019.02.21”  zawiera  godzinę 

„014027” (czyli 1:40:27), która ze względu na różnicę czasu między Polską a USA powoduje, 

że  o tej  porze  w  Polsce  ukazują  się  wyniki  z  USA  z  poprzedniego  dnia.  Jak  wskazano już 

wyżej, oferta musi być zgodna z siwz już w dniu składania ofert, a zamawiający nie wskazał 

w siwz godziny, wg której będzie oceniał wydajność procesora. Oznacza to, że bez względu 

na  godzinę  czasu  polskiego,  w  dniu  składania  ofert  wydajność  procesora  powinna  osiągać 

wynik wymagany 

przez zamawiającego.  Zresztą, odwołujący nie wykazał, że w późniejszych 

godzinach  w  dniu  21  lutego  2019  r.  oferowany  przez  niego  komputer  osiągał  wymaganą 

wydajność. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba stwierdziła, że odwołujący nie wykazał, że 

w d

niu składania ofert jego oferta w zakresie wydajności procesora była zgodna z siwz. Tym 

samym nie ma podstaw do stwierdzenia, że zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp odrzucając ofertę odwołującego.  


KIO 632/19 i KIO 645/19 

Reasumując,  Izba  stwierdziła,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty  dotyczące  naruszenia 

przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2,  art.  24 ust.  1  pkt  17,  art.  7  ust.  1  i  art.  87  ust.  1 

ustawy  Pzp. 

Wobec  powyższego  Izba  postanowiła  jak  w  sentencji  wyroku,  orzekając  na 

podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku,  na  podstawie  art.  192  

ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

§  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972). 

Przy  czym  z  uwagi  na  fakt,  że  przedstawione  przez 

zamawiającego na rozprawie koszty wynagrodzenia pełnomocnika wynosiły 3600 zł łącznie 

dla obu odwołań, Izba postanowiła podzielić tę kwotę pomiędzy obu odwołujących i zasądziła 

od każdego z nich po 1800 zł na rzecz zamawiającego.  

Przewodniczący    ……………………. 


wiper-pixel