KIO 56/19 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2019 r.

Data: 16 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 56/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:     Anna Wojciechowska 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu 

na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 28 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  ZUE  S.A.,  Elkol  spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Krakowie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Elektrownię  Ostrołęka  spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Ostrołęce 

przy udziale 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Torpol 

S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  oraz  Zakłady  Automatyki  „KOMBUD"  S.A.  z  siedzibą 

w Radomiu 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  ZUE  S.A.,  Elkol 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie kwoty 20 000 zł 00 gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579, 2018) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. 

Przewodniczący:   …………………….. 


Sygn. akt KIO 56/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Elektrownia  Ostrołęka  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Ostrołęce  -  prowadzi  w trybie  dialogu  konkurencyjnego  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Przebudowa  układu  infrastruktury  kolejowej  dla 

obsługi Elektrowni Ostrołęka C, nr postępowania ZP/01/2018. Postępowanie zostało wszczęte 

ogłoszeniem  opublikowanym  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  12  kwietnia 

2018  r.,  za  numerem  2018/S  071-158078. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego 

przedmiotem  są  roboty  budowlane  jest  wyższa  od  kwot  wskazanych  w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W  dniu  14  stycznia  2019 

r.  odwołanie  wnieśli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 

udzielenie zamówienia: ZUE S.A., Elkol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Krakowie 

– dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego 

polegających na zaniechaniu udostępnienia części oferty wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia:  Torpol  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  oraz  Zakłady  Automatyki 

„KOMBUD" S.A. z siedzibą w Radomiu, z powołaniem się na skuteczne utajnienie przez ww. 

Wykonawcę części jego oferty. 

Zaskarżonej czynności Odwołujący zarzucił naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy pzp w zw. 

z art. 8 ust 3 ustawy pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenci 

(dalej  „ZNK")  przez  zaniechanie  udostępnienia  Odwołującemu  dokumentów  w  postaci: 

Rozbicia  Ceny  Ofertowe

j  (dalej  jako  „RCO")  oraz  Harmonogramu  Rzeczowo-Finansowego 

(dalej  jako  „Harmonogramu"  lub  „HRF")  pochodzących  od  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Zakłady 

Automatyki „KOMBUD" S.A. z siedzibą w Radomiu, a tym samym uznanie, że dokumenty te 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a ww. Wykonawca skutecznie zastrzegł ich treść jako 

tajemnicę  przedsiębiorstwa,  co  z  kolei  prowadzi  do  stwierdzenia  o  prowadzeniu  przez 

Zamawiającego  postępowania  w  sposób  naruszający  wymóg  zachowania  uczciwej 

konkurencji. 

Odwołujący  w  oparciu  o  wyżej  wskazane  zarzuty  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie Zamawiającemu udostępnienia Odwołującemu dokumentów w postaci Rozbicia 

Ceny Ofertowej oraz Harmonogramu pochod

zących od wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia:  Torpol  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  oraz  Zakłady  Automatyki 

„KOMBUD" S.A. z siedzibą w Radomiu, a tym samym ich odtajnienia (czyli stron: od 22 do 

ostatniej  strony  oferty  ww.  Wykonawcy). 

Odwołujący  wniósł  również  o  zasądzenie  od 


Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym 

kosztów zastępstwa prawnego. 

Dnia 18 stycznia 2019 

r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosili skuteczne przystąpienie

wykonawc

y wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Torpol  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  oraz  Zakłady  Automatyki  „KOMBUD"  S.A.  z  siedzibą 

w Radomiu. 

W dniu 24 stycznia 2019 

r. Zamawiający wobec wniesienia odwołania do Prezesa KIO 

wniósł,  w  trybie  art.  186  ust.  1  ustawy  pzp,  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  uwzględnił 

odwołanie w całości. Izba stwierdziła, że niniejsza odpowiedź została podpisana przez osoby 

umocowane 

do reprezentacji Zamawiającego. 

Dnia 28 stycznia 2019 

r. w związku z postanowieniem Izby z dnia 17 stycznia 2019 r. 

odbyło  się  posiedzenie  niejawne  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania.  Wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  Torpol  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  oraz 

Zakłady Automatyki „KOMBUD" S.A. z siedzibą w Radomiu nie stawili się mimo prawidłowego 

zawiadomienia o terminie posiedzenia. 

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

964  oraz  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.14). 

niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania 

odwołania.  Izba  stwierdziła,  że  wskutek  prawidłowego  wezwania,  Przystępujący  miał 

możliwość stawienia się na posiedzeniu i bronienia swych interesów, a jego niestawiennictwo 

w okolicznościach wskazanych powyższej wywołuje negatywne skutki procesowe. 

Przystępujący nie zdecydował się skorzystać ze swojego prawa, gdyż nie stawił się na 

posiedzenie  Izby.  W  ocenie  Izby  powyższe  jest  równoważne  z  rezygnacją  z  prawa  do 

wniesienia  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu.  Zauważyć  bowiem  należy,  że  posiedzenie  z  udziałem  stron 

uczestników  postępowania  jest  fazą  postępowania  odwoławczego,  która  bezpośrednio 

poprzedza  rozprawę.  Na  tym  etapie  strony  prezentują  swoje  ostateczne  stanowiska 

procesowe  co  do  podtrzymania  lub  cofnięcia  odwołania,  uwzględnienia  zarzutów 

prze

dstawionych  w  odwołaniu  czy  wniesienia  sprzeciwu  wobec  tej  ostatniej  czynności,  od 

których to  stanowisk  uzależnione jest  skierowanie odwołania do  rozpoznania na  rozprawie. 

Dobrowolny brak udziału w tej fazie postępowania odwoławczego należy uznać za rezygnację 

z uprawnień do reprezentowania swoich interesów (tak KIO w postanowieniu z dnia 7 grudnia 

2016 r. sygn. akt: 2214/16). 


Zgodnie  z  art.  186  ust. 3  ustawy  pzp

, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec  powyższych  ustaleń,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą 

przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie 

art. 186 ust. 3 ustawy pzp. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy  pzp  oraz 

§  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit. 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972)  Izba  orzekła 

dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  20 000  zł  uiszczonej  tytułem 

wpisu. 

Izba  nie  uwzględniła  kosztów  wynagrodzenia  pełnomocnika  Zamawiającego  oraz 

pełnomocnika  Odwołującego,  pomimo  złożonych  na  posiedzeniu  faktur  VAT,  gdyż  zgodnie 

§ 5  ust.  1  pkt  1  lit  b  ww.  rozporządzenia  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

o

dwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu,  a  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił, 

wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca albo uczestnik 

postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie 

wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba 

zasądza  koszty  wyłącznie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego,  jeżeli  uwzględnienie 

w ca

łości  zarzutów  odwołania  nastąpiło  po  otwarciu  rozprawy,  co  w  niniejszej  sprawie  nie 

miało  miejsca,  bowiem  uwzględnienie  w  całości  zarzutów  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem posiedzenia.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 964 oraz 

Dz. U. z 2017 r., poz.14). 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………………………….. 


wiper-pixel