KIO 502/19 WYROK dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 502/19 

WYROK 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez  wykonawcę 

MedyczniT.pl  Sp. z o.o. w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu  

przy  udziale  wykonawcy  ECO-INVESTMENT  POLAND  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego  

orzeka: 

1.  uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Zespolonemu  w  Elblągu 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  odrzucenie  oferty  ECO-

INVESTMENT POLAND Sp. z o.o. w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 

90  ust.  3  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i 

oceny ofert;  

2. kosztami postępowania obciąża Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego kwotę  7.500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  MedyczniT.pl  Sp.  z  o.o.  w 

Warszawie 

tytułem wpisu od odwołania; 

2.2. zasądza od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na rzecz MedyczniT.pl Sp. 

z  o.o.  w  Warszawie 

kwotę  11.100  zł  00  gr  (słownie:  jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero 

groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 502/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  w  Elblągu  –  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.),  dalej  jako:  „ustawa”  lub  „Pzp” 

postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienia funkcji Inżyniera 

Kontraktu  wraz  z  kompleksowym  nad

zorem  inwestorskim  pn.  „Kompleksowa  informatyzacja 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu 

informacji medycznej do Platformy P1 i P2”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w 

dniu 5 grudnia 2018 r. w Biuletynie Publicznych pod nr 657733-N-

2018. Wartość zamówienia jest 

większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W związku z przesłaniem przez zamawiającego informacji o wyniku postępowania 25 

marca  2019  r.  wykonawca  Me

dyczniT.pl  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  wniósł  odwołanie.  

Zachowany  został  termin  ustawowy  i  obowiązek  przekazania  zamawiającemu  kopii 

odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1.  art.  89  ust.  1  pkt  4  oraz  art.  90  ust.  3  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ECO-

INVESTMENT POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, dalej 

jako: „ECO-INVESTMENT”, pomimo, iż cena oferty tego wykonawcy jest rażąco niska 

w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

2.  art. 90 ust. 2 i 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp 

przez  wadliwą  ocenę  złożonych  wyjaśnień  ECO-INVESTMENT  i  uznacie,  że 

wyjaśnienia potwierdzają, że oferta ww. wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny w 

stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  w  konsekwencji  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  ECO-

INVESTMENT,  pomimo  że  wykonawca  ten  nie  złożył  wyjaśnień 

spełniających  wymagania  określone  w  art.  90  ust.  1  -  3  Pzp,  a  jego  oferta  zawiera 

rażąco niską cenę; 

3.  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  przez  niezapewnienie  zachowania  zasady  uczciwej  konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszej w 

sposób  niezgodny  z  przepisami  ustawy  (w  związku  z  naruszaniem  wyżej 

wymienionych przepisów ustawy). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu 

unieważnienia czynności  wyboru oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenia czynności  badania i 


oceny  ofert,  odrzucenia  oferty  ECO-INVESTMENT  i  nakazanie  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty. 

ECO-INVESTMENT 

przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawia

jącego,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek  przekazania  kopii 

przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas 

której odwołujący i przystępujący podtrzymali dotychczasowe stanowiska. Zamawiający wniósł o 

oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie  z  protokołem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  oszacował 

wartość  zamówienia  19  listopada  2018  r.  na  podstawie  aktualnych  ofert  cenowych  na  kwotę 

517.904  zł  36  gr.  Przed  otwarciem  ofert  podał,  że  na  sfinansowanie  zamówienia  zamierza 

przeznaczyć kwotę 270.600 zł. 

W postępowaniu złożono trzy oferty: 

Przystępujący - 170.970,00 zł brutto; 

Odwołujący - 450.180,00 zł brutto; 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  BestProjects  M.  K.  i 

FXGRAIL sp. z o.o. - 

461.250,00 zł brutto. 

Pismem  z  8  stycznia  2019  r.  zamawiający  działając  na  podstawie  art.90  ust.  1a  pkt  1 

Pzp, zwrócił się do przystępującego, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia,  z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny, która jest niższa o 30% od wartości zamówienia określonej przez 

zamawiającego. Zamawiający wskazał, że prosi o dostarczenie wyjaśnień (dowodów) w terminie 

do 14 stycznia 2019 r.  

W  wyznaczonym  terminie  przystępujący  udzielił  wyjaśnień,  w  których  zaznaczył,  iż 

zaoferowana kwota jest nieznacznie niższa od kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na  realizację  zamówienia,  jest  od  niej  niższa  jedynie  o  37%.  Wskazał,  że  w  poprzednim 

postępowaniu zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 261.375 zł brutto, przy czym 

termia  realizacji  w  poprzednim  postępowaniu  zaplanowany  został  ustalony  na  17  miesięcy. W 

obecnym  postępowaniu  termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia  nie  zmienił  się, 

więc okres zaangażowania Inżyniera Kontraktu został skrócony do około 11 miesięcy. Zatem z 

kalkulacji  wynika,  iż  koszty  znacznie  się  obniżą.  Przystępujący  wskazał,  że  cena  była 

przedmiotem głębokiej analizy mającej na celu podanie optymalnej kwoty. Koszt realizacji owej 


usługi obliczono na podstawie analizy pracochłonności przy realizacji zamówienia przez naszą 

firmę. Cena brutto oferty obejmuje koszt realizacji całego przedmiotu zamówienia oraz zysk.  

Przystępujący  poinformował,  że  na  zaproponowaną  przez  nas  cenę  oferty  miał  wpływ 

również fakt, że wypracował własną sprawdzoną metodykę działania zdobytą podczas realizacji 

szeregu  zamówień  o  zbliżonej  tematyce  w  okresie  znacznej  ilości  lat  pracy  w  zakresie 

przygotowywania  koncepcji.  Opiera  się  ona  na  oryginalności  prowadzenia  projektu  poprzez 

zapewnienie wsparcie umożliwiającego wykonywanie rzetelnych działań skutkujące należytym i 

terminowym 

zrealizowaniem  zleconego  projektu,  zgodnie  z  założonym  harmonogramem  oraz 

uzyskaniem zamierzonego celu. Nasz zespół wykwalifikowanych ekspertów posiadł właśnie taką 

wiedzy niezbędną do szybkiej i sprawnej realizacji tego typu zadań. Argumentował, że posiada 

kadrę  potrzebną  do  wykonania  zadania  przedstawionego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,  a  w  szczególności  w  rozdziale  5,  ust.  5.2,  pkt  5.2.2.,  ppkt  52.2.2.  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przystępujący  zauważył,  że  zamawiający  sam  szacując  wartość  zamówienia  i 

przeznaczając  odpowiednie środki na  wykonanie  tego konkretnego kontraktu  wyznaczył kwotę 

270 600,00 zł brutto, zatem cena jego oferty nie jest znacznie niższa od kwoty, jaką zamawiający 

przeznaczył  na  realizację  tego  zlecenia.  Jest  więc  ona  realistyczna  i  nie  powinna  budzić 

wątpliwości. 

Zdaniem  przystępującego  dowody  nr  1  i  2  załączone  do  wyjaśnienia  jednoznacznie 

ukazują,  iż    jest  w  stanie  pokryć  wszelkie  koszty,  w  tym  koszty  wynagrodzeń  pracowników  i 

jednocześnie wypracować zysk.  

Wyjaśnił,  że  średnie  miesięczne  wynagrodzenie  zostało  ustalone  na  podstawie 

przeciętnego wynagrodzenia w województwie warmińsko-mazurskim. 

Na  podstawie  powołanego  orzecznictwa  przystępujący  wywiódł,  że  niezbędne  jest 

wykazanie,  iż  oferowana  cena  jest  realistyczna,  znajduje  pokrycie  w  kosztach,  tj.  nie  stanowi 

ceny  dumpingowej  oraz  nie  wynika  z  naruszenia  innych  przepisów,  np.  Rozporządzenia  w 

sprawie  minimalnego  wynagrodzenia.  Cena  oferty  ECO-

INVESTMENT  nie  może  być  w  tym 

świetle  uznana  jako  cena  rażąco  niska.  Wskazał,  że  w  związku  z  posiadaniem  własnych 

zasobów -  zespołu, który będzie realizował  zadanie (wyspecjalizowani inżynierowie),  zaistniała 

okoliczność,  która  świadczy  o  posiadaniu  przez  przystępującego  wyjątkowo  sprzyjających 

warunków wykonania zamówienia. 

Wyjaśnił, że zamierza do realizacji zamówienia skierować 9-osobowy zespół specjalistów 

o funkcjach i efektywnym zaangażowaniu w projekt: 

• Kierownik projektu (1 osoba) - zaangażowany przez cały okres realizacji projektu - 11 miesięcy 

w wymiarze 

0,29 etatu na miesiąc, 


• Specjalista ds. Zamówień Publicznych - zaangażowany przez okres 11 miesięcy w wymiarze 

0,2 etatu na miesiąc, 

•  Specjalista  ds.  aplikacji,  baz  danych  oraz  sieci  komputerowych  w  zakresie  konfiguracji  oraz 

eksploatacji - 

zaangażowany przez okres 9 miesięcy w wymiarze 0,3 etatu na miesiąc, 

• Specjalista ds. wsparcia w rozliczaniu projektów - zaangażowany przez okres 11 miesięcy  w 

wymiarze 0,06 etatu na miesiąc, 

• Inspektor nadzoru - zaangażowany przez okres 4 miesięcy w wymiarze 0,5 etatu na miesiąc,   

•  Inspektor  nadzoru  w  specjalności  elektrycznej  -  zaangażowany  przez  okres  4  miesięcy  w 

wymiarze 0,2 etatu na miesiąc, 

•  Inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej - zaangażowany przez okres 1 miesięcy 

w wymiarze 0,25 etatu na mi

esiąc, 

•  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej  w  zakresie  sieci  i 

instalacji sanitarnych - 

zaangażowany przez okres 4 miesięcy w wymiarze 0,2 etatu na miesiąc, 

• Osoba przeznaczona do świadczenia pomocy prawnej - zaangażowana przez okres 1 miesięcy 

w wymiarze 0,06 etatu na miesiąc. 

Szczegółową  kalkulację  kosztów  zaangażowania  poszczególnych  pracowników 

przystępujący  przedstawił  w  Dowodzie  nr  2  w  podziale  na  poszczególne  etapy.  Wyjaśnił,  że 

poszczególne  etapy  będą  realizowane  równolegle  oraz,  że  ustalenie  czasu  zaangażowania 

poszczególnych  pracowników  kluczowego  zespołu  jest  konsekwencją  wnikliwej  analizy  Opisu 

Przedmiotu Zamówienia.  

Przystępujący wskazał, że wziął także pod uwagę koszty gwarancji.  

Finalnie  wskazał,  że  podana  cena  zabezpiecza  wszystkie  koszty  z  tytułu  realizacji 

przedmiotowego  zamówienia,  uwzględnia  wszelkie  wydatki  i  generuje  zysk  na  umiarkowanym 

poziomie.  W  celu  wykazania  swoich  twierdzeń  przedstawił  kalkulacje  ceny,  stanowiące 

załączniki do wyjaśnień, które opisał jako dowody Nr 1 i 2.  

Odwołujący zapoznał się z wyjaśnieniami przystępującego w związku z nakazaniem ich 

„odtajnienia” zawartym w wyroku Izby z 26 lutego 2019 r. w sprawie KIO 247/19. Wykonując to 

orzeczenie  zamawiający  powtórzył  czynność  badania  i  oceny  ofert  oraz  dokonał  ponownego 

wyboru oferty przystępującego, w wyniku czego odwołujący wniósł odwołanie. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołujący  jest  uprawniony  do  wniesienia odwołania zgodnie z  art.  179 ust.  1  Pzp. 

Jest wykonawcą, który złożył ofertę i ma interes w uzyskaniu danego zamówienia.  

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 


Art.  90  ust.  3  Pzp  stanowi,  że  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeśli  wykonawca, 

wezwany w trybie art. 90 ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień elementów oferty mających wpływ 

na  cenę  oferty,  nie  złożył  wyjaśnień  albo  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami 

potwierdza, że cena oferty jest rażąco niska. 

Orzecznictwo  wypracowało  pogląd,  zgodnie  z  którym  złożenie  wyjaśnień 

ogólnikowych,  nieodpowiadających  na  wezwanie  zamawiającego,  nieprzekonujących,  że 

cena  oferty  została  obliczona  rzetelnie  jest  zrównane  w  skutkach  z  brakiem  złożenia 

wyjaśnień  w  ogóle.  W  obu  przypadkach  oferta  podlega  odrzuceniu.  Przyczyną  odrzucenia 

oferty nie jest wówczas fakt, że cena danej oferty jest rażąco niska, lecz brak wykazania tego 

przez  wykonawcę  (vide  przykładowo  wyroki  z:  19  maja  2016  r.    sygn.  akt.  KIO  722/16,  2 

września 2016 r. sygn. akt KIO 1651/16, 4 grudnia 2017 r. sygn. akt KIO 2411/17). 

Taka  właśnie  sytuacja  zaistniała  w  okolicznościach  sporu.  Zamawiający  wezwał 

przystępującego  na  podstawie  art.  90  ust.  1  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  oraz  załączenia 

dowodów. W odpowiedzi uzyskał wyjaśnienia, zgodnie z którymi wysokość ceny oferowanej 

przez przystępującego jest wynikiem: 

krótszego okresu realizacji zamówienia; 

głębokiej analizy mającej na celu podanie optymalnej kwoty; 

własnej metodyki działania zdobytej podczas realizacji szeregu zamówień; 

-  ustalenia 

średniego  miesięcznego  wynagrodzenia  na  podstawie  przeciętnego 

wynagrodzenia w województwie warmińsko-mazurskim; 

posiadana własnych zasobów – zespołu wyspecjalizowanych inżynierów, który będzie 

realizował zadanie (wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia). 

Zdaniem  przystępującego  cena  jego  oferty  jest  nieznacznie  niższa  od  wartości 

przedmiotu zamówienia. 

W świetle tych stwierdzeń czynność zamawiającego wyboru oferty przystępującego jako 

najkorzystniejszej  narusza  art.  90  ust.  3  w  z

w.  z art. 89 ust. 1 Pzp. Przede  wszystkim  zważyć 

należy,  że  cena  oferty  przystępującego  nie  jest  nieznacznie  niższa  od  wartości  zamówienia. 

Różnica  ta  wynosi  nie  wynosi  37%,  gdyż  przystępujący  tę  różnicę  odnosi  do  kwoty  podanej 

przez zamawiającego przed otwarciem ofert, a nie do wartości zamówienia oszacowanej przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z 

oświadczeniem  pełnomocnika  zamawiającego  na  rozprawie,  na  podstawie  aktualnych  ofert 

cenowych,   

wynosiła  517.904  zł  36  gr  i  została  przez  zamawiającego  obniżona  wewnętrzną 

decyzją  zamawiającego.  Akta  sprawy  nie  zawierają  żadnych  dokumentów  pozwalających  na 

stwierdzenie,  że  pierwotny  szacunek  nie  był  dokonany  z  należytą  starannością  albo  żeby 


sytuacja na rynku 

usług stanowiących przedmiot zamówienia radykalnie się zmieniła w okresie 

od oszacowania wartości zamówienia do daty otwarcia ofert.  

Cena  oferty  przystępującego  jest  prawie  trzy  razy  niższa  od  wartości  szacunkowej 

zamówienia  i  ponad  60%  niższa  od  średniej  ceny  pozostałych  dwóch  ofert  złożonych  w 

postępowaniu. Należy zatem oczekiwać, że wyjaśnienia odwołującego w sposób przekonujący 

podadzą  przyczyny  tak  dużej  różnicy.  Tymczasem  przystępujący  nie  podał  żadnych  przyczyn 

budujących  jego  przewagę  konkurencyjną.  Przeciwnie,  wskazane  przez  niego  podstawy 

obniżenia ceny oferty w żadnym stopniu nie indywidualizują jego sytuacji, gdyż są wspólne dla 

wszystkich  wykonawców  ubiegających  się  o  zamówienie.  Wszyscy  wykonawcy  na  etapie 

przygotowania  ofert  z  dokumentów  postępowania  mogli  powziąć  wiedzę  co  do    krótszego 

okresu  realizacji  zamówienia,  a  czasookres  na  wykonanie  zamówienia  jest  taki  sam  dla 

wszystkich  wykonawców.  Również  trudno  uznać,  że  przystępującego  wyróżnia  dokonanie 

dokładnej  analizy  przedmiotu  zamówienia  dla  potrzeb  obliczenia  ceny  oferty,  skoro  każdy 

wykonawca musi się zapoznać z wymaganiami zamawiającego w celu wyceny swoich prac. 

Czynności  analityczne  nie  mogą  być  postrzegane  jako  wyróżnik  sposobu  działania 

przystępującego,  lecz  raczej  jako  obowiązek  każdego  z  wykonawców.  Izba  nie  miała  też 

wątpliwości,  że  każdy  z  wykonawców  posiadających  wymagane  przez  zamawiającego 

doświadczenie  w  wykonaniu  usług  rodzajowo  podobnych  wypracował  podczas  realizacji 

szeregu  zamówień  optymalną  metodykę  działania.  Przystępujący  nie  wskazał,  choć  mógł  i 

powinien to zrobić, na czym owa metodyka miałaby polegać i w jaki sposób przyjęta przez 

niego  metodyka  pracy  buduje  przewagę  konkurencyjną  oraz  wpływa  na  wysokość  ceny 

oferty.  Za  sytuację  wspólną  wszystkim  wykonawcom  należy  uznać  również  posiadanie 

zasobów kadrowych, za pomocą których zamówienie będzie realizowane. Z całą pewnością 

sam  fakt  posiadania  osób  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  nie  stanowi  wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonania zamówienia, gdyż jest to warunek ubiegania się o udzielenie 

zamówienia.  Wyjaśnienia  wysokości  ceny  podające  okoliczności  wspólne  dla  wszystkich 

wykonawców, nie wskazujące na obiektywne czynniki charakterystyczne wyłącznie dla danego 

wykonawcy, nie stanowią dostatecznych wyjaśnień w razie wątpliwości co do tego, czy cena nie 

jest rażąco niska (wyroki: Sądu Okręgowego w Rzeszowie sygn. akt I Ca 117/12, wyrok Sądu 

Okręgowego Warszawa-Praga sygn. akt IV Ca 1299/09, wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach 

sygn. akt XIX 179/13). 

Zwraca  również  uwagę  brak  wskazania  przez  przystępującego  w  wyjaśnieniach,  że 

znajdujący  się  w  jego  zasobach  wyspecjalizowany  personel  zostanie  zatrudniony  za 

wynagrodzeniem w kwocie przeciętnego średniego wynagrodzenia w województwie warmińsko-

mazurskim.  Wskazał  jedynie  przystępujący,  że  wynagrodzenie  takie  było  podstawą  kalkulacji 

ceny oferty. Tymczasem celem uzyskania wyjaśnień żądanych w trybie art. 90 ust. 1 Pzp nie jest 


jedynie  powzięcie  wiedzy  na  temat  sposobu  kalkulacji  ceny  oferty.  Celem  tych  wyjaśnień  jest 

wykazanie  re

alności  dokonanego  szacunku,  uzasadnienie  budzącej  wątpliwości  ceny  oferty,  a 

temu przystępujący nie sprostał. 

W świetle ogólnych stwierdzeń zawartych w wyjaśnieniach, załączone do nich kalkulacje 

nie mogą prowadzić do przeciwnej oceny. Wyjaśnienia nie dają bowiem podstaw do uznania, że 

przedstawione wyliczenia są rzetelne i realne.  

Kalkulacje  nie  stanowią  również  oczekiwanego  przez  zamawiającego  dowodu 

potwierdzającego treść wyjaśnień. Stanowią one, podobnie jak same wyjaśnienia, oświadczenie 

własne przystępującego.  

Jakkolwiek  sam  brak  złożenia  dowodów  nie  może  być  podstawą  odrzucenia  oferty  na 

podstawie  art.  90  ust.  3  Pzp,  jednak  wykonawca 

–  zwłaszcza  w  sytuacji,  gdy  zamawiający 

explicite 

żądał  złożenia  dowodów  –  musi  liczyć  się  z  konsekwencjami  poprzestania  na 

wyjaśnieniach i zaniechania przedstawienia zamawiającemu dowodów, czyli odrzuceniem oferty 

z powodu niewykazania, że jej cena nie jest rażąco niska. 

Dowody  załączone  przez  przystępującego  do  pisma  procesowego  w  postaci  umów 

przedwstępnych  zawartych  z  osobami  o  wymaganych  kwalifikacjach,  zawarte  przed  terminem 

składania  ofert  w  postępowaniu,  nie  mogą  zostać  uwzględnione.  Po  pierwsze:  są  spóźnione, 

gdyż  powinny  być  dołączone  przez  przystępującego  do  wyjaśnień.  Izba  w  postępowaniu 

odwoławczym  bada  czynność  oceny  wyjaśnień  przez  zamawiającego,  taką  jaką  była  ona  w 

momencie  dokonywania  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Zamawiający  nie 

dysponował  dowodami  zgłaszanymi  na  rozprawie  przez  przystępującego  w  momencie 

dokonywania  wyboru  jego  oferty

,  pomimo  żądania  dowodów,  zatem  i  Izba  nie  może  ich 

uwzględnić  przy  ocenie  zarzutów  odwołania.  Możliwość  nie  dopuszczenia  dowodów,  które  nie 

zostały przedstawione zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, a 

są składane dopiero  w postępowaniu odwoławczym, jest aprobowana w orzecznictwie (wyrok 

Sądu  Okręgowego  Warszawa-Praga  sygn.  akt  IV  Ca  1299/09).  Po  drugie:  dowody  te  nie  są 

godne  wiary.  Sprzeczne  z  zasadami  doświadczenia  życiowego  jest  twierdzenie,  że  osoby  o 

wysokich  kwalifikac

jach  zawodowych  pracują  za  wynagrodzenie  na  poziomie  przeciętnego  w 

danym  województwie.  Nadto  nie  sposób  pominąć,  że  umowy  przedwstępne  nie  zawierają 

zobowiązania do  zatrudnienia na ustalonych  warunkach płacowych.  Pomimo  wskazania kwoty 

wynagrodzenia,  zobo

wiązanie  wykonawcy  dotyczy  bowiem  wyłącznie  zawarcia  umowy  i 

pełnienia danej funkcji. 

W ocenie Izby zamawiający nie ocenił w istocie wyjaśnień przystępującego, lecz dokonał 

badania  ceny  oferty  in  merito,  co  narusza  art.  90  ust.  3  Pzp.  Przepis  ten  stanowi  bowiem  o 

ocenie  wyjaśnień.  Nadto  ocena  dokonana  przez  zamawiającego  budzi  istotne  wątpliwości. 

Należy  zwrócić uwagę, że zamawiający  za punkt odniesienia przyjął  wysokość  wynagrodzenia 


swoich  pracowników  oraz  cenę  najmu  własnych  pomieszczeń,  podczas  gdy  doświadczenie 

życiowe  podpowiada,  że  wynagrodzenie rynkowe  zatrudnianych osób ma  wyższą  wartość, niż 

wynagrodzenie pracowników sfery państwowej, a w szczególności pracowników zatrudnionych 

w  publicznym  sektorze  medycznym.  Ponadto,  jak  Izba  wskazała  wyżej,  same  wyjaśnienia  nie 

pozwalają  jako  punktu  odniesienia  przyjąć  wynagrodzenia  z  terenu  województwa  warmińsko-

mazurskiego.  Wyjaśnienia  nie  zawierają  jasnego  stwierdzenia  o  zatrudnieniu  osób 

zamieszkałych na terenie tego województwa, zaś przystępujący na etapie  składania wyjaśnień 

nie  wykazał  rzeczywistego  dysponowania  takimi  osobami.  Zamawiający  analizując  wskaźniki 

GUS  odnosił  się  do  pewnych  średnich  wartości,  z  całkowitym  pominięciem  realiów 

postępowania:  jego  zakresu,  przedmiotu,  stopnia  złożoności  oraz  treści  złożonych  wyjaśnień. 

Brak  jest  podstaw  do  przyjęcia,  że  wskazywane  na  rozprawie  inne  postępowanie  prowadzone 

przez  innego  zamawiającego  może  być  punktem  odniesienia  przy  badaniu  ceny  oferty 

przystępującego. 

W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  przystępujący  nie  wykazał,  iż  cena  jego  oferty,  

odbiegająca znacząco tak od wartości zamówienia, jak i od cen pozostałych ofert złożonych w 

postępowaniu,  jest  uzasadniona  obiektywnymi  względami  pozwalającymi  wykonać  przyszłą 

umowę w sprawie zamówienia publicznego z należytą starannością.  

Treść  wyjaśnień  udzielonych  przez  przystępującego  nie  daje  możliwości  kierowania  do 

tego  wykonawcy  kolejnych  wniosków  dotyczących  badania  ceny  oferty.  Ewentualne 

oświadczenia oraz dowody dotyczyłyby informacji, argumentów uzasadniających wysokość ceny 

oferty, które powinny być podane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 90 ust. 

1 Pzp, a których przystępujący nie wskazał. 

Izba  uznała,  że  zamawiający  wybrał  ofertę  przystępującego,  pomimo  tego,  że  podlega 

ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji.  

O  kosztach  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp,  uwzględniając  koszty 

wynagrodzenia 

pełnomocnika  odwołującego  w  kwocie  3.600  zł,  zgodnie  z  §  3  pkt  2  lit.  b 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 


sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący: 


wiper-pixel