KIO 247/19 WYROK dnia 26 lutego 2019 r.

Data: 28 maja 2019

Sygn. akt: KIO 247/19 

WYROK 

  z dnia 26 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Magdalena Rams 

Protokolant:   

Dominik Haczykowski   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 luty 2019 r. przez wykonawcę MedyczniT.pl 

Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 

w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,  

przy  udziale  wykonawcy  Eco-Investment  Poland  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 – 3 w zw. z art. 

7 ust. 1 ustawy Pzp w z w. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. z dnia 9 lutego 2018 r.; Dz.U. z 2018, poz. 419) i nakazuje 

zamawiającemu  –  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Zespolonemu  w  Elblągu  –  (i) 

unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Eco – Investment Poland Sp. z o.o., 

z  siedzibą  w  Warszawie  jako  oferty  najkorzystniejszej;  (ii)  odtajnienie  zastrzeżonych 

przez  wykonawcę  Eco  –  Investment  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  wyjaśnień 

dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  8 

stycznia 2019 r. oraz uzasadnienia tajemnicy w zakresie przedmiotowych wyjaśnień. 

Oddala odwołanie w zakresie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z §5 pkt 

3  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może 

żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 

26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).  


Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Wojewódzki Szpital Zespolony w 

Elblągu i

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę MedyczniT.pl Sp. 

z o.o., z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na rzecz 

wykonawcy MedyczniT.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: 

jedenaście  tysięcy  sto  złotych)  tytułem  zwrotu  kosztów  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący 

……………………………… 


 
Sygn. akt: KIO 247/19 
 

Uzasadnienie  

W  dniu  11  lutego  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy MedyczniT.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) zarzucając 

zamawiającemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu (dalej „Zamawiający”) , 

naruszenie  w  postępowaniu  pn.  „Kompleksowa  informatyzacja  Wojewódzkiego  Szpitala 

Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do 

platformy P1 i P2” naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 

ECO-INVESTMENT POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, dalej jako: „ECO-INVESTMENT”, pomimo, iż cena oferty jest rażąco niska 

w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  w  konsekwencji 

zaniechaniu odrzucenia oferty EC0-1NVESTMENT przez Zamawiającego  - mimo, iż 

wykonawca ten nie złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 

1 -3 Pzp, a jego oferta zawiera rażąco niską cenę; 

art. 8 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. z dnia 9 lutego 2018 r.; Dz.U. z 

2018, poz. 419; dalej: „uznk”) poprzez zaniechanie ujawnienia wyjaśnień rażąco niskiej 

ceny złożonych przez ECO-lNVESTMENT oraz uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  mimo  że  zastrzeżone  przez  ECO-INVESTMENT  informacje  nie 

spełniają przesłanek do uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa; ewentualnie, 

art.  24  ust.  5  pkt  8  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania 

wykonawcy  ECO-INVESTMENT,  pomimo  że  nie  wykazał  on  braku  podstaw 

wykluczenia  w  zakresie  naruszenia  obowiązków  dotyczących  płatności  podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

art.  26  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  §5  pkt.  3  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1126)  w  związku  z  art.  7  ust  1  i  3  Pzp  poprzez  zaniechanie  czynności  wezwania 

wykonawcy ECO-INVESTMENT do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 


albo  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  lub  innego  dokumentu 

potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w 

sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego 

organu,  w  sytuacji  gdy  złożone  przez  ECO-INVESTMENT  zaświadczenie  z  ZUS 

zostało wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: (i) unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii) dokonania powtórnej czynności badania i oceny 

oferty  ECO-INVESTMENT;  (iii) 

odtajnienie  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez 

ECO-INVESTMENT w odpowiedzi na wezwa

nie Zamawiającego z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz 

uzasadnienia  tajemnica  przedsiębiorstwa  w  zakresie  przedmiotowych  wyjaśnień;  (iv) 

odrzucenia oferty ECO-INVESTMENT; (v) wykluczenie ECO-INV

ESTMENT z postępowania; 

ewentualnie,  (vi)  wezwanie  ECO-INVESTMENT  do 

złożenia  w  wyznaczonym  terminie 

zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu 

potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z  właściwym organem w sprawie spłat tych należności  wraz  z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 

rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 

właściwego organu, a w razie ich nieskutecznego uzupełnienia wykluczenie wykonawcy ECO-

INVESTMENT z Postępowania; 

W  uzasadnieniu  podniesionych  zarzutów  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  usługa 

polegająca  na  pełnieniu  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  wraz  z  kompleksowym  nadzorem 

inwestorskim  pn.  „Kompleksowa  informatyzacja  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w 

Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i 

P2” (nr projektu: RPWM.03.02.00-28- 0006/17-00), dalej: „Postępowanie". 


Zamawiający  dokonał  wyboru,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  ECO-INVESTMENT,  która  to 

oferta powinna być  odrzucona, gdyż  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  przedmiotowym  Postępowaniu  zostały  złożone  trzy  oferty  z 

następującymi  cenami:  (i)  ECO-INVESTMENT  -  170.970,00  zł  brutto;  (ii)  MedyczniT.pl  - 

450.180,00  zł  brutto;  (iii)  Konsorcjum  firm:  BestProjects  M.  K.  i  FXGRAIL  sp.  z  o.o.  - 

461.250,00 zł brutto. 

Kwota 

podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert jaką zamierza on przeznaczyć na 

sfinansowanie  zamówienia  wynosi  270.600,00  zł  brutto.  Średnia  arytmetyczna  wszystkich 

złożonych ofert wynosi 360.800,00 zł brutto. 

Odwołujący  wskazał,  że biorąc  pod  uwagę zarówno  ceny  pozostałych ofert, stosunek  ceny 

oferty  ECO  -  INVEV

TMENT  do  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  w 

przedmiotowym postępowaniu ofert, stosunek ceny oferty ECO-INVESTMENT do kwoty jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, należy dojść do wniosku, 

że cena oferty  ECO-INVESTMENT  znacząco  od  nich odbiega.  Cena tej oferty  jest  bowiem 

niższa: 

a) 

od średniej arytmetycznej wszystkich ofert aż o 53%; 

b) 

o 37% niższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

c) 

o 62 % niższa od ceny drugiej oferty (tj. oferty Odwołującego), 

d) 

o 63 % niższa od ceny trzeciej w rankingu oferty - oferty złożonej przez Konsorcjum 

firm: BestProjects M. K. i FXGRAIL sp. z o.o. 

W ocenie Odwołującego fakt, że cena ofert ECO-INVESTMENT jest o ponad 60 % niższa od 

cen pozostałych ofert potwierdza, że jest to cena oderwana od warunków rynkowych. To ceny 

ofert  wskazanych  wykonawców,  które  są  do  siebie  bardzo  zbliżone,  wyznaczają  stawki 

rynkowe  za  tego  typu  usługi.  Zamawiający  powinien  wziąć  tą  okoliczność  pod  uwagę  przy 

ocenie wyjaśnień ceny złożonych przez ECO-INVESTMENT, czego nie uczynił. Zamawiający 

nie wziął pod uwagę, że skoro ceny zaoferowane przez pozostałych wykonawców znajdują się 

na tym samym poziomie, to cena oferty ECO - I

NVESTMENT nie jest w rzeczywistości ceną 

rynkową i nie pozwoli ona na należyte wykonanie umowy. 

Odwołujący podkreślił, że złożenie oferty z tak niską ceną rodzi uzasadnione podejrzenia, iż 

wykonawca  ECO  -  I

NVESTMENT  nie będzie w  stanie wykonać  przedmiotu  zamówienia po 


zaoferowanej  cenie,  gdyż  nawet  będąc  w  stanie  dokonać  oszczędności  kosztów  dla 

pojedynczych elementów oferty - całościowa kwota, którą zamierza/uzyskać z tytułu realizacji 

kontraktu jest niższa niż realny poziom kosztów (wraz z uwzględnieniem godziwego zysku) za 

realizację  zamówienia.  Wedle  najlepszej  wiedzy  Odwołującego  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia  przy  tym  poziomie  zaoferowanych  cen  nie  jest  możliwe  bez  poniesienia  straty 

przez  tego  wykonawcę.  Cena,  za  jaką  ECO-INVESTMENT  zobowiązało  się  do  realizacji 

przedmiotu  zamówienia  jest  nierealistyczna  i  nie  pokrywa  wszystkich kosztów,  jakie będzie 

ponosił Wykonawca w toku wykonywania umowy. 

Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  pismem  z  dnia  8  stycznia  2019  r.  Zamawiający  działając  na 

podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy 

Pzp wezwał ECO-INVESTMENT do złożenia wyjaśnień 

dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający wskazał, że odbiega ona od ceny określonej prze 

Zamawiającego o ponad 30 %. W odpowiedzi ECO-INVESTMENT złożył wyjaśnienia, które 

nie 

zostały  w  jakiejkolwiek  części  udostępnione  Odwołującemu  -  należy  więc  przyjąć,  że 

zostały one w całości utajnione. Odwołujący nie otrzymał również uzasadnienia zastrzeżenia 

przedmiotowych  wyjaśnień  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  w  związku  z  tym  Odwołujący 

przyjmuje,  że  również  wyjaśnienia  tajemnicy  zostały  w  całości  zastrzeżone  przez  ECO-

INVESTMENT. Zamawiający nie zdecydował się zaś na odtajnienie żadnego ze wskazanych 

dokumentów. Pomimo, iż ECO - INVESTMENT zastrzegł wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako 

tajemnicę  przedsiębiorstwa,  to  jednak  znajomość  rynku  pozwala  Odwołującemu  postawić 

zarzuty w zakresie rażąco niskiego charakter zaoferowanej przez ECO-INVESTMENT ceny. 

Odwołujący wskazał, że w świetle dyspozycji art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, wezwanie wykonawcy 

do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp rodzi domniemanie, iż cena oferty jest 

rażąco niska. Zgodnie zaś z treścią art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, to na wykonawcy spoczywa 

obowiązek  wykazania,  że  za  zaoferowaną  cenę  jest  w  stanie  zamówienie  wykonać.  Jak 

bowiem podkreślił Sąd Okręgowy w Warszawie, w wyroku z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt 

XXIII Ga 967/16: „to  nie  skarżący  (na  etapie przed  KIO  -  odwołujący)  mają wykazywać,  że 

oferta konkurenta jest rażąco niska, lecz odwrotnie to oferent musi wykazać, że jego oferta nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny.  Ciężar  dowodu  spoczywa  na  barkach  tego,  który  oferuje  i 

rozpoczyna  się  od  momentu  żądania  wyjaśnień  przez  Zamawiającego  i  nie  ulega  on 

modyfikacji na etapie postępowania zarówno odwoławczego jak i skargowego." Zamawiający, 

dokonując  oceny  złożonych  wyjaśnień,  ma  zatem  obowiązek  zweryfikowania,  czy  są  one 

realne,  poparte  wiarygodnymi  dowodami,  tj.  czy  w  sposób  skuteczny  wykonawca  obalił 

ciążące na nim domniemanie zaoferowania rażąco niskiej ceny. Jak, stanowi bowiem art. 90 

ust.  3  ustawy 

Pzp,  nie  tylko  brak  złożenia  wyjaśnień,  ale  również  złożenie  wyjaśnień 

potwierdzających złożenie oferty z rażąco niską ceną lub kosztem obliguje Zamawiającego do 


odrzucenia oferty. W ocenie Odwołującego,  Zamawiający  w  sposób  nieprawidłowy  dokonał 

oceny wyjaśnień złożonych przez ECO-INVESTMENT uznając, że wykonawca ten wykazał, iż 

jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

Ponadto 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  wyjaśnienia  ECO  -  INVESTMENT  złożone  w 

odpowiedzi na wezwanie skierowane przez Za

mawiającego na podstawię art. 90 ust. 1a i 1 

Pzp zostały w całości objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. W tym zakresie istotny jest wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 stycznia 2014 r. (sygn. akt: K|0 2875/13), w którym Izba 

ws

kazała,  że  „Prawo  nie  powinno  nikogo  zmuszać  do  czynienia  niemożliwego,  zatem- 

jakkolwiek nie można zwolnić odwołującego się wykonawcy od aktywności procesowej w ogóle 

w  sytuacji  zastrzeżenia  wyjaśnień  ceny  oferty  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  to  od 

z

amawiającego,  który  uznał  zastrzeżenie,  należy  oczekiwać  wykazania  w  postępowaniu 

odwoławczym, że udzielone wyjaśnienia wskazują na rzetelne obliczenie ceny oferty. ” 

W  ocenie  Odwołującego  zasadnym  jest  zatem  wnikliwe  zbadanie  przez  Izbę  wyjaśnień 

złożonych  przez  ECO-INVESTMENT  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  z  uwzględnieniem  podnoszonych  w  dalszej  części  odwołania  wątpliwości. 

Wskutek działań Zamawiającego, Odwołujący został bowiem pozbawiony możliwości kontroli 

wyjaśnień,  wykonawcy  ECO  -  INVESTMENT  w  sprawie  wysokości  zaoferowanej  ceny  i 

postawienia  w  tym  zakresie  precyzyjnych  zarzutów.  Zamawiający  uznał  bowiem,  że  całość 

złożonych  przez  wykonawcę  wyjaśnień  zasługuje  na  utajnienie  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa.  Zamawiający  powinien  szczególnie  skrupulatnie  zbadać  wyjaśnienia 

wykonawcy, ocenić na ile przedstawione uzasadnienie potwierdza rynkowy charakter oferty, 

czy podane informacje znajdują uzasadnienie w przedstawionych dowodach. Jedynie rzetelne 

badanie  takich  wyjaśnień,  a  nie  poprzestanie  na  akceptacji  ogólnikowych  argumentów  jest 

gwarantem  zachowania  uczciwej  konkurencji  w  postępowaniu  przetargowym.  Nie  chodzi 

bowiem  o  złożenie  jakichkolwiek  wyjaśnień,  a  wyjaśnień,  które  w  sposób  niebudzący 

wątpliwości  pozwalają  na  ustalenie  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  ceną.  Warto  zwrócić 

uwagę  na  wytyczne  formułowane  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej:  „Można 

natomiast sformułować jeden generalny postulat, który przy ocenie wyjaśnień wykonawców 

powinien być bezwzględnie egzekwowany - wyjaśnienia powinny być konkretne, jasne, spójne 

i  adekwatne  do  danego  przedmiotu  zamówienia.  Stosowana  powszechnie  w  dokumentach 

tego  typu  beletrystyka  polegająca  na  mnożeniu  ogólników  o  wielkim  doświadczeniu 

wykonawcy,  jego  znakomitej  organizac

ji  produkcji,  optymalizacji  kosztów,  wdrożeniu 

niezwykle nowoczesnych i energooszczędnych technologii, posiadaniu wykwalifikowanej acz 

taniej kadry, korzystnym położeniu jego bazy czy siedziby etc. przeważnie nic nie wnosi do 

sprawy  i  nie  niesie  informacji 

o  żadnych  możliwych  do  uchwycenia  wartościach 


ekonomicznych.  Jako  taka  może  być  traktowana  jedynie  jako  dopełnienie  i  tło  do  bardziej 

konkretnych i wymiernych danych podawanych w ramach wyjaśnień, a nie ich podstawa czy 

zasadnicza treść. Informacje podawane w wyjaśnieniach powinny być więc na tyle konkretne, 

aby możliwe było ich przynajmniej przybliżone przełożenie na uchwytne i wymierne wartości 

ekonomiczne, a także możliwa ich weryfikacja oraz ocena wiarygodności. ” (wyrok KIO z dnia 

8 września 2015 r., sygn. akt: KIO 1826/15). 

W  ocenie  Odwołującego  cena  zaoferowana  przez  ECO-INVESTMENT  nie  ma  charakteru 

rynkowego, jest nieopłacalna i nie pozwala na należyte wykonanie umowy. Odwołujący zwrócił 

uwagę  w  szczególności  na  potrzebę  uwzględnienia  w  złożonej  ofercie  całości  kosztów  -  w 

szczególności  kosztów  wynagrodzenia  osób,  wchodzących  w  skład  zespołu,  który  będzie 

realizował  przedmiot  zamówienia.  Z  doświadczenia  Odwołującego,  który  jest  specjalistą  w 

zakresie informatyzacji placówek ochrony zdrowia wynika, że z reguły w firmach doradczych, 

gdzie  koszty  wynagrodzenia  osób  bezpośrednio  biorących  udział  w  realizacji  projektu  są 

podstawowymi  kosztami  wykonania  zamówienia,  koszty  osobowe  ustalane  są  na  poziomie 

65%  budżetu.  Pozostałe  koszty,  to  koszty  pośrednie  w  projekcie  -  koszty  telefonów* 

przejazdów,  noclegów,  materiałów  biurowych,  amortyzacji  sprzętu  itp.,  ponadto  udział  w 

kosztach ogólnych funkcjonowania firmy - lokal, księgowość, utrzymanie biura oraz zakładany 

zysk na poziomie 10-15%. 

Odwołujący  załączył  kalkulację kosztów  osobowych  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia. 

Odwołujący  wskazał,  ze  przeprowadził  dwie  odrębne  symulacje  kosztów  -  dla  budżetu 

Z

amawiającego  i  dla  budżetu  ECO  -  INVESTMENT.  W  przypadku  załączonej  kalkulacji 

przyjęto  jeszcze  bardziej  korzystne  dla  ECO-INVESTMENT  i  Zamawiającego  założenia 

zwiększając koszty wynagrodzeń personelu do 80 % kosztów budżetu. 

Odwołujący wskazał, że załączone kalkulacje kosztów osobowych przy realizacji przedmiotu 

zamówienia dla budżetu Zamawiającego i dla budżetu ECO-INVESTMENT, wykonano przy 

przyjęciu następujących założeń: 

a) 

Zgodnie z ust. 4 pkt 4.1. 5IWZ „Przedmiot zamówienia świadczony będzie na rzecz 

Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. ”. W związku z 

tym, że termin składania ofert upływał 14 grudnia 2018 r., wykonawcy przyjmowali, 

że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez średnio 12 miesięcy. 

b) 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował zespołem osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, w skład którego wchodzą co najmniej: 

  Kierownik projektu; 


  Specj

alista ds. Zamówień Publicznych; 

  Specjalista ds. aplikacji, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji 

i eksploatacji; 

  Specjalista ds. w

sparcia w rozliczaniu projektów; 

  Inspektor nadzoru; 

  Inspektor nadz

oru w specjalności elektrycznej; 

  Inspektor nadzoru w 

specjalności telekomunikacyjnej; 

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 

sanitarnych; 

Obsługa prawna. 

c) 

Średnie miesięczne wynagrodzenie kierownika projektu wynosi 12.000,00 zł, zaś 

średnie  miesięczne  wynagrodzenie  pozostałych  członków  personelu  projektu 

specjalistów  -  specjalistów  wymaganych  przez  Zamawiającego  (w  tym  Obsługi 

prawnej)  wynosi  10.000,00  zł  (są  to  stawki  brutto  zawierające  również  koszty 

pracodawcy). 

Odwołujący wskazał, że dane te zostały ustalone na podstawie średnich cen rynkowych. Są 

to  realne  stawki  wynagrodzeń  specjalistów,  których  zaangażowania  w  projekt  wymaga 

Zamawiający. Ze względu na fakt, że jest to projekt wielobranżowy, wymagający specjalistów 

z  różnych  dziedzin  dysponujących  wymaganym  doświadczeniem  i  potwierdzonymi 

kwalifikacjami, nie są to stawki wygórowane. Ustalając wysokość wynagrodzenia Kierownika 

projektu i poszczególnych Specjalistów należy wziąć pod uwagę również zakres obowiązków 

wymaganyc

h  w  ramach  świadczonych  usług  -  jest  on  bardzo  szeroki  i  nie  pozwala  na 

jakiekolwiek oszczędności. 

Odwołujący  wskazał,  że  wartość  całego  projektu  informatyzacji  Wojewódzkiego  Szpitala 

Zespolon

ego  w  Elblągu  to  kwota  ok.  18  mln  zł,  zaś  kwota  jaką  oferuje  wykonawca  ECO-

INVESTMENT  stanowi  zaledwie  ok.  1%  całego  budżetu  projektu.  Regulamin  konkursu  w 

ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Warmii  i  Mazur,  z  którego  projekt  uzyskał 

dofinansowanie  stanowi,  że  budżet  na  pokrycie  kosztów  zapewnienia  Inżyniera  Kontraktu 

wynosi  5%  - 

co  jest  realną  kwotą  gwarantującą  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia. 

Z przeprowadzonej przez Odwołującego kalkulacji wynika, że aby zrealizować zamówienie za 

cenę  zaoferowaną  przez  ECO-INVESTMENT,  biorąc  pod  uwagę  rynkowe  wynagrodzenie 

członków  personelu  projektu,  Kierownik  projektu  mógłby  pracować  maksymalnie  24,5 


roboczogodziny,  czyli  3 dni  w  miesiącu,  zaś poszczególni  Specjaliści maksymalnie po  16,8 

roboczogodzin, czyli 2 dni w miesiącu. 

Biorąc  zaś  pod  uwagę  kwotę  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia  oraz  rynkowe  stawki  wynagrodzenia  członków  personelu  projektu,  Kierownik 

projektu  mógłby  pracować  maksymalnie  5  dni  w  miesiącu,  zaś  poszczególni  Specjaliści 

maksymalnie po 3 dni w miesiącu. 

Zdaniem O

dwołującego, ze względu na liczbę obowiązków, które zostały wymienione w dziale 

III załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „OPZ”), aby w sposób 

należyty  przygotować  i  właściwie  poprowadzić  projekt  należy  założyć  pracochłonność  na 

poziomie  14  dni  w  miesiącu  w  przypadku  Kierownika  projektu  i  po  5  dni  w  miesiącu  w 

przypadku 

poszczególnych 

Specjalistów. 

Poziom 

niezbędnego 

zaangażowania 

poszczególnych  członków  zespołu  Odwołujący  ustalił  na  podstawie  swojego  bogatego 

doświadczenia przy realizacji tego typu projektów - Odwołujący zrealizował (lub jest w trakcie 

realizowania) ok. 20 projektów informatyzacji placówek ochrony zdrowia współfinansowanych 

ze środków unijnych w ramach obecnej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. Istotnym 

je

st, że założenie niezbędnego zaangażowania Kierownika projektu i Specjalistów wskazuje 

na  minima

lną  liczbę  dni  pracy  wskazanych  obowiązków  będzie  wykonywana  z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

W  ocenie  Odwołującego  mniejsze  zaangażowanie  zespołu  projektowego  nie  pozwoli  na 

należyte  i  terminowe  wykonanie  przedmiotu  Umowy.  Istotnym  jest,  że  kompleksowa 

informatyzacja  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w  Elblągu  i  dostosowanie  systemu 

informatycznego  do  systemu  informacja  medycznej  do  platformy  P1  i  P2,  to  obszerny, 

skomplikowany i wielobranżowy projekt, którego wartość szacuje się na 18.000.000,00 zł, a 

jego  realizacja  wymaga  zaangażowania  wielu  specjalistów  w  wymiarze  zdecydowanie 

wyższym  niż  wynika  z  kalkulacji  dokonanej  na  podstawie  ceny  zaoferowanej  przez  ECO-

INVESTMENT,  a  nawet  kalkulacji  dokonanej  przy  uwzględnieniu  kwoty  jaką  Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Odwołujący  wskazał,  że  nawet  jeżeli  przyjął,  że  ECO-INVESTMENT  przyjął  na  potrzeby 

kalkulacji  ceny  p

rawidłową  pracochłonność,  to  stawki  za  jakie  Kierownik  projektu  i 

poszczególni  Specjaliści  zmuszeni  byliby  świadczyć  swoje  usługi  są  bardzo  niskie,  rażąco 

odbiegają  one  od  stawek  rynkowych,  co  więcej  oscylują  w  granicach  płacy  minimalnej  i 

minimalnej stawk

i za godzinę. Ze względu na wysokie wymagania Zamawiającego w zakresie 

kompetencji i doświadczenia zespołu projektowego, całkowicie nieracjonalnym wydaje się, że 


jego  członkowie  zdecydowaliby  się  pracować  za  stawki  zdecydowanie  niższe  niż  rynkowe. 

Jest to 

kolejny argument, który świadczy o niedoszacowaniu oferty ECO-INVESTMENT. 

Ponadto  Zamawiający  w  pkt  5.2.  S1WZ  (str.  11)  wskazał,  że  „Wykonawca  do  pełnego 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  zatrudnić  wystarczającą  liczbę 

wykwalifikowanego 

personelu  gwarantującego  właściwą  jakość  wykonanych  prac."  Ze 

względu, na zakres obowiązków jakie należy wykonać w toku realizacji umowy (które zostały 

wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia), niewątpliwym jest, że 

do realizacji 

przedmiotu zamówienia niezbędne będzie zatrudnienie dodatkowego personelu, 

co przekłada się na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, które prawdopodobnie nie 

zostały uwzględnione w cenie oferty. 

W ocenie Odwołującego, aby dana cena mogła zostać uznana za cenę rażąco niską musi ona 

odbiegać  od  cen  obowiązujących  na  danym  rynku  w  taki  sposób,  że  nie  ma  możliwości 

realizacji zamówienia przy założeniu osiągnięcia zysku, bądź też, nie pozwalać na utrzymanie 

rentowności wykonawcy na danym zadaniu (por. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 

23 kwietnia 2009 roku, sygn. akt XII Ga 88/09, opubl. LEX nr 552013), być ceną pozostającą 

w rażącej dysproporcji do oferowanego świadczenia w sytuacji, gdy realizacja zamówienia za 

taką cenę  nie jest  możliwa,  ceną niewiarygodną  i  nierealną  (tzn.  ceną, za którą nie można 

zrealizować danego zamówienia) czy też niedającą możliwości osiągnięcia zysku (por. m.in. 

wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z dnia: 5 sierpnia 2009 roku, sygn. akt KIO/UZP 952/09, 11 

sierpnia  2008  roku,  sygn.  akt  KIO/UZP  765/08,  27  czerwca  2008  roku,  sygn.  akt  KIO/UZP 

587/08,  29  maja  2008  roku,  sygn.  akt  KIO/UZP  466/08,  11  kwietnia  2008  roku,  sygn.  akt 

KIO/UZP 273/08, 9 kwietnia 2008 roku, sygn. akt KIO/UZP 257/08 i 258/08, 28 marca 2008 

roku, sygn. akt: KIO/UZP 226/08, wszystkie opublikowane w Systemie Informacji Lex. 

Brak uwzględnienia przez ECO-INVESTMENT w zaoferowanej cenie czynników obiektywnych 

całości  kosztów  osobowych,  które  muszą  zostać  poniesione,  aby  realizować  przedmiot 

zamówienia,  stanowi  o  niedoszacowaniu  i  zaniżeniu  oceny  ofertowej.  Tym  samym,  oferta 

ECO-

INVESTMENT powinno zostać odrzucona jako zawierającą rażąco niską ceną. W ocenie 

Odwołującego cena zaoferowana przez ECO - INVESTMENT nie ma charakteru rynkowego, 

jest nieopłacalna i nie pozwala ona na należyte wykonanie umowy. W ocenie Odwołującego 

nie  sposób  wykonać  przedmiot  zamówienia  za  cenę  wskazaną  przez  ECO-INVESTMENT, 

zatem również same wyjaśnienia nie mogą być rzetelne i wiarygodne. W związku z tym, w 

ocenie Odwołującego, Zamawiający nieprawidłowo ocenił wyjaśnienia ECO- INVESTMENTS 

przyjmując, że cena zaoferowana przez tego wykonawcę nie jest rażąco niska. 


Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  istotnym  jest  ponadto,  że  postępowanie  o  analogicznym 

przedmiocie było już wcześniej prowadzone przez Zamawiającego - zostało ono unieważnione 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższała  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia, a Zamawiający nie był w stanie zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej 

oferty. 

W postępowaniu o nr 25/2018 Zamawiający określił nieco odmienne warunki udziału w 

postępowaniu  -  wymagał  on  bowiem  dysponowania  zespołem,  którego  członkowie 

legitymowali  się  np.  dłuższym  doświadczeniem  zawodowym,  zamiast  Inspektorów  nadzoru 

inwestorskiego  określonych  specjalności  wymagano  Kierowników  robót  określonych 

specjalności. 

W postępowaniu o nr 25/2018 wpłynęły dwie oferty - jedną z nich złożył ECO-INVESTMENT. 

Cena  zaoferowana  wówczas  przez  ECO-INVESTMENT  za  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia wynosiła 478.470,00 zł. czyli była o 307,500,00 zł wyższa niż cena zaoferowana 

w aktualnym Postępowaniu. O ile zmniejszenie wymogów co do zespołu, który ma realizować 

przedmiot zamówienia może uzasadniać proporcjonalne obniżenie kosztów, o tyle brak jest 

podstaw do twierdzenia, że koszty związane ze zmianą wymagań spadły aż o prawie 65%. 

Powyższe  również  potwierdza,  że  cena  oferty  ECO-INVESTMENT  jest  rażąco  niska  i  nie 

pozwala na należytą realizację przedmiotu zamówienia. 

Na  marginesie 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  art.  45  ust.  4  Pzp  Zamawiający  określa 

kwotę  wadium  w  wysokości  nie  większej  niż  3%  wartości  zamówienia.  W  przedmiotowym 

Postępowaniu Zamawiający przewidział wadium w wysokości 15.537,00 zł. Jeżeli przyjmiemy, 

że kwota ta stanowi maksymalną dopuszczalną przez Pzp wysokość wadium, to odpowiada 

ona  3  %  wartości  zamówienia.  Z  prostego  działania  matematycznego  wynika,  że  całkowita 

wartość  zamówienia  wynosi  wówczas  517.900,00  zł.  Pomimo,  że  całkowita  wartość 

zamówienia  określana  na  podstawie  art.  32-35  Pzp  musi  odpowiadać  kwocie  jaką 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, to zarówno wysokość wadium, jak i 

wskazana  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  całkowita  wartość  zamówienia  (w  wysokości 

904,36  zł)  pozwalały  przyjąć  wykonawcom,  że  kwota  jaką  Zamawiający  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia będzie zdecydowanie wyższa - kwota ta jest zaś 

o prawie połowę niższa. 

Niezależnie  od  powyższych  rozważań,  które  jasno  wykazują  zasadność  odrzucenia  oferty 

ECO 

– INVESTMENT, należy krytycznie ocenić również wspomniany wcześniej fakt utajnienia 

przez  Zamawiającego  (na  wniosek  Wykonawcy)  całości  udzielonych  wyjaśnień  w  zakresie 

zaoferowanej ceny. 


Odwołujący  wskazał,  że  zastrzeżenie  jawności  informacji  ze  względu  na  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  stanowi  wyjątek  od  zasady  jawności  postępowania,  w  związku  z  tym, 

przesłanki umożliwiające jego zastosowanie powinny być interpretowane ściśle. Zgodnie z art. 

8  ust.  3  PZP,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  zachowania  -  na  wniosek  wykonawcy  - 

poufności  informacji,  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust  2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: uznk). W 

celu  skutecznego  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  konieczne  jest  nie  tylko 

wykazanie,  iż  dane  informacje  spełniają  obiektywne  przesłanki  uznania  za  tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 uznk, ale również - prawidłowe wykazanie tego 

faktu. Bezzasadność dokonanego zastrzeżenia, brak złożenia uzasadnienia lub też złożenie 

niedostatecznie przekonującego uzasadnienia skutkować musi odtajnieniem przedmiotowych 

informacji.  Obowiązek  zbadania prawidłowości  dokonanego  przez  wykonawcę zastrzeżenia 

spoczywa na Zamawiającym, który zgodnie z art. 8 ust. 1-3, jak również art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp,  zobowiązany  jest  do rzetelnego  przeprowadzenia tej  czynności  i  ujawnienia informacji 

nieprawidłowo objętych przez wykonawcę klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Zgodnie  z  art.  11  ust.  2  uznk  p

rzez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu 

utrzymania ich w p

oufności. 

Tym samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie 

trzy  warunki: 

ma  charakter  techniczny,  technologiczny,  organizacyjny  przedsiębiorstwa  lub 

posiada wartość gospodarczą,  

Odnosząc  wskazane  kategorie  informacji  do  kwestii  zastrzeżenia  poufności  wyjaśnień 

złożonych w Postępowaniu przez ECO-INVESTMENT należy wskazać, że z całą pewnością 

nie wszystkie informacje objęte wyjaśnieniami, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - wobec 

czego  bezrefleksyjne  zastrzeżenie  poufności  całości  wyjaśnień,  bez  ograniczenia  do 

rzeczywistych  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  jest  działaniem 

bezpodstawnym.  Działanie  to  jednocześnie  faktycznie  faworyzuje  ECO-INVESTMENT, 

bowiem  niemożność  zapoznania  się  przez  Odwołującą  z  treścią  złożonych  wyjaśnień 


znacząco  utrudnia chociażby  weryfikację  poprawności  działań  Zamawiającego  dotyczących 

oceny złożonych wyjaśnień. 

Odwołujący wskazał, że w wyroku z dnia 24 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 242/17, Krajowa 

Izba  Odwoławcza  wskazała,  „zastrzeżeniu  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  podlegają 

informacje,  a  nie  dokumenty,  a  zatem  wadliwe  jest  zastrzeganie  całości  dokumentów,  jeśli 

niektóre części dokumentów nie są informacjami, w stosunku do których zastrzeżenie może w 

ogóle mieć miejsce. Zastrzeganie informacji jest wyjątkiem od reguły jawności, zatem powinno 

ono mieć możliwie jak najmniejszy rozmiar, tj. nawet jedynie poszczególne, pojedyncze nazwy, 

liczby czy inne dane.” 

Za nieuzasadni

one należy uznać zastrzeżenie całości dokumentów, w sytuacji, gdy mogą one 

zawierać także informacje nie zasługujące na ochronę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Nie 

jest.  bowiem  możliwe  całościowe,  ogólne  zastrzeżenie  dokumentów  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  tylko  ze  względu  na  to,  iż  w  ich  treści  mogły  znaleźć  się  pojedyncze 

informacje, które zdaniem Wykonawcy stanowią podlegają ochronie na podstawie art. 11 ust. 

2  uznk.  Utajnieniu  mogą  podlegać  jedynie  konkretne  informacje  -  słowa/wyrażenia  -  które 

spe

łniają wszystkie warunki wymagane dla zastosowania wyjątku, o którym mowa w art. 8 ust. 

3 Pzp. Tak m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt: KIO 

1229/15,  w  którym  wskazano,  iż  „Trzeba  mieć  na  uwadze,  że  nieujawnianie  informacji 

zawartych w treści oferty wykonawcy jest wyjątkiem od ogólnej zasady jawności postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  wyrażonej  w  art  8  ust.  1  Pzp.  Nie  można  zatem 

akceptować  zastrzegania  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  szeregu  dokumentów,  jeżeli 

znajdują  się  w  nich  informacje  różnej  wagi,  także  nieposiadające  tego  przymiotu.  Taka 

praktyka wykonawcy niesie dla niego ryzyko, że w razie ujawnienia tych dokumentów, zostaną 

również  ujawnione  informacje  rzeczywiście  zasługujące  na  ochronę.  W  konsekwencji  rolą 

wykonawcy  jest  wyraźne  wskazanie,  które  informacje,  i  z  jakich  przyczyn,  są  nią  objęte. 

Tymczasem Przystępujący, w odniesieniu do informacji, które Izba nakazała Zamawiającemu 

odtajnić, nie wskazał uzasadnionych powodów, dla których nie mogły zostać ujawnione.” 

W świetle powyższego, w ocenie Odwołującego, Zamawiający powinien co najwyżej zastrzec 

wybrane elementy z wyjaśnień złożonych przez ECO-INVESTMENT - o ile w wyjaśnieniach 

tych  faktycznie  znajdowały  się  dane  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Odwołujący 

powołał się na wyrok KIO z dnia 7 czerwca 2011 r. KIO 1072/11. 

W  ocenie  Odwołującego  nie  można  uznać  za  skuteczne  zastrzeżenia  jawności  wyjaśnień 

jedynie  w  celu  uniemożliwienia  innym  wykonawcom  weryfikacji  jej  prawidłowości  ,  a  w 


konsekwencji  weryfikacji  działań  Zamawiającego  polegających  na  ocenie  wyjaśnień  rażąco 

niskiej ceny, bez względu na rzeczywiste spełnienie przesłanek umożliwiających zastrzeżenie 

informacji  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Utrzymanie  takiego  zastrzeżenia,  stanowi 

naruszenie nie tylko art. 8 ust. 1 -

3 Pzp, ale również zasady równego traktowania wykonawców 

i poszanowania zasad uczciwej konkurencji, o której mowa w art. 7 ust. 1 Pzp. 

Dalej Odwołujący podkreślił, że Zamawiający nie udostępnił Odwołującemu nie tylko wyjaśnień 

rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez  ECO-INVESTMENT,  ale  również  jakiegokolwiek 

uzasadnienia utajnienia przez ECO-

INVESTMENT informacji dotyczących wyjaśnienia ceny. 

W wyroku z dnia 8 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 1021 /18 Krajowa Izba Odwoławcza słusznie 

wskazała,  że  „za  niedopuszczalną  praktykę  należy  uznać  zastrzeganie  całego  pliku 

dokumentów,  jeżeli  znajdują  się  w  nim  informacje  równej  wagi,  także  nieposiadające  cech 

tajemnicy  przedsiębiorstwa.  ”  W  stanie  faktycznym,  który  był  podstawą  wydania 

przedmiotowego  orzeczenia  przys

tępujący  (analogicznie  jak  ECO  -  INVESTMENT)  objął 

tajemnicą przedsiębiorstwa również uzasadnienie jej zastrzeżenia - przy czym Izba uznała je 

za niezasługujące na ochronę. 

W zakresie  z

arzut dot. naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp w zw.  z par. 5 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra  Rozwoju  w  spra

wie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1126) w 

związku z art. 7 ust 1 i 3 Pzp, Odwołujący wskazał, że w dniu 15 stycznia 2019 

r.  Zamawi

ający  wezwał  ECO  -  INVESTMENT  do  złożenia  dokumentów  i  oświadczeń 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa w  art.  25  ust.  1  Pzp,  w  tym  zaświadczenia 

właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 

Rolniczego  Ubezpieczeni

a  Społecznego  albo  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że 

wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne, 

wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  lub  innego  dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał 

przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie 

lub rozłożenie na  raty  zaległych płatności  lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W dniu 17 stycznia 2019 r. ECO-

INVES

TMENT  przedłożył  Zamawiającemu  m.in.  zaświadczenie  o  niezaleganiu  w  opłacaniu 

składek wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie z dnia 30 

sierpnia 2018 r. 


Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  §5  ust.  3  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  w  sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  z  dnia  26  lipca  2016  r.  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126)  (dalej  jako: 

„Rozporządzenie”)  zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu 

Ubezpieczeń  Społecznych  powinno  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

W  przedmiotowym  Postępowaniu  termin  składania  ofert  upłynął  w  dniu  14  grudnia  2018  r. 

Wobec  tego  złożone  przez  ECO-INVESTMENT  zaświadczenie  z  ZUS  wystawione  zostało 

wcześniej niż maksymalne 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W związku z 

tym,  zaświadczenie  to  nie  jest  objęte  domniemaniem  aktualności  i  nie  potwierdza  braku 

podstaw wykluczenia. 

Pomimo,  że  w  dniu  25  stycznia  2019  r.  Zamawiający  wzywał  ECO  -  INVESTMENT  do 

uzupełnienia  części  dokumentów,  nie  wnosił  o  uzupełnienie  zaświadczenia  z  ZUS 

spełniającego  wymagania  rozporządzenia.  W  związku  z  tym  przedmiotowy  zarzut  jest 

uzasadniony. 

Izba ustaliła co następuje: 

Izba  postanowiła  dopuścić  w  poczet  materiału  dowodowego  następujące  dokumenty:  (i) 

specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  na  okoliczność  ustalenia 

przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu; (ii) protokół postępowania 

przetargowego na okoliczność ustalenia przebiegu postępowania; (iii) ofertę wykonawcy ECO 

–  Investment  na  okoliczność  ustalenia  jej  treści;  (iv)  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  15 

stycznia 

do złożenia dokumentów oraz wezwanie z dnia 8 stycznia dotyczące rażąco niskiej 

ceny 

oraz dokumenty złożone przez wykonawcę Eco – Investment na okoliczność ustalenia 

treści  złożonych  dokumentów;  (v)  oświadczenie  ZUS  z  dnia  21  listopada  2018  r.  na 

okoliczność  ustalenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  Eco  –  Investment;  (vi) 

oświadczenie  SPZZOP  w  Kozienicach,  CUW  w  Kętrzynie,  SPZOP  w  Nowym  Mieście  nad 

Pilica  na  okoliczność  wykazania  niezbędnego  poziomu  zaangażowania  wymaganych 

specjalistów  do  realizacji  zamówienia;  (viii)  oświadczenie  TDZ  z  dnia  22.02.2019  r., 

oświadczenie Red Code z dnia 22.02.2019 r. na okoliczność wykazania stawek rynkowego 

wynagrodzenia dla specjalistów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.   

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Kompleksowa  informatyzacja  Wojewódzkiego 


Szpitala  Zespolonego  w  Elblągu  -  dostosowanie  do  ogólnopolskiego  systemu  informacji 

medycznej do platformy P1 i P2”.  

W  rozdziale  V  SIWZ  Zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu.  W  pkt  5.2.2.2 

Zamawiający określił zakres wymagań co do zespołu wykonawcy realizującego zamówienie. 

Zamawiający wymagał:  

  Kierownik projektu; 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych; 

  Specjalista ds. aplikacji, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji 

i eksploatacji; 

Specjalista ds. wsparcia w rozliczaniu projektów; 

  Inspektor nadzoru; 

Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej; 

Inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej; 

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 

sanitarnych; 

Obsługa prawna 

W pkt 6.4 SIWZ Zamawiający wskazał, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o 

których  mowa  w  art.  24  ust.  1  oraz  art.  24  ust.  5  ustawy  Pzp  wykonawca,  którego  oferta 

zostanie  oceniona  jako  n

ajkorzystniejsza  na  wezwanie  Zamawiającego  ma  złożyć  m.in. 

zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu 

potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  lub  innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, z wyszczególnieniem 

zakresu  obowiązków  każdego  członka  zespołu  wykonawcy  wymaganego  przez 

Zamawiającego w SIWZ. 


Izba ustaliła, że w postępowaniu zostały złożone trzy oferty z następującymi cenami: (i) ECO-

INVESTMENT - 

170.970,00 zł brutto; (ii) MedyczniT.pl - 450.180,00 zł brutto; (iii) Konsorcjum 

firm: BestProjects M. K. i FXGRAIL sp. z o.o. - 

461.250,00 zł brutto. 

Zamawiającego  przed  otwarciem  ofert  jaką  zamierza  on  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia  wynosi  270.600,00  zł  brutto.  Średnia  arytmetyczna  wszystkich  złożonych  ofert 

wynosi 360.800,00 zł brutto. 

Pismem  z  dnia 

8  stycznia  2019  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  Eco  –  Investment  do 

złożenia wyjaśnień dotyczących ceny zaoferowanej za realizację zamówienia. Pismem z dnia 

11  stycznia  2019  r.  wykonawca  złożył  wyjaśnienia  zastrzegając  ich  treść  jako  dokument 

stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  zastrzegł  również  uzasadnienia 

zas

trzeżenia wyjaśnień.  

Pismem  z  dnia  15  stycznia  2019  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  Eco  –  Investment  do 

złożenia w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia. Pismem z dnia 17 stycznia wykonawca Eco 

– Investment złożył dokumenty, w 

tym zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione w dniu 30.08.2018 r.  

Pismem  z  dnia  6  lutego  2019  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej tj. oferty wykonawcy Eco 

– Investment.  

Izba zważyła co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp  może  spowodować  poniesienie 

przez  niego  szkody  polegającej  na  nie  uzyskaniu  zamówienia.  W  wyniku  ewentualnego 

uznania  przez  Izbę,  że    Zamawiającego  dokonał  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  Pzp 

czynności  oferta  Odwołującego  ma  szansę  na  wybór  jako  oferta  najkorzystniejsza  i 

Odwołujący miałby szansę na uzyskanie zamówienia.  

Zarzut naruszenia art. 8 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 uznk  

Izba  uznała  zarzut  za  zasadny.  Zgodnie  z  art.  8  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  „Postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  jest  jawne.”,  „Zamawiający  może  ograniczyć  dostęp  do  informacji 


związanych z postępowaniem  o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w 

ustawie.

” 

Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  „Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”. 

Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.

) brzmi: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

w

artość gospodarczą, które w całości lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie 

są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  o  ile  uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub 

rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności  działania  w  celu 

utrzymania ich w poufności.” 

Wyrażona w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  jest  jedną  z  podstawowych  zasad  obowiązujących  w  systemie  zamówień 

publicznych,  a  ograniczenie  dostępu  do  informacji  związanych  z  postępowaniem  

o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypadkach określonych ustawą, co 

wynika  z  art.  8  ust.  2  ustawy  Pzp.  Podstawowym  wyjątkiem  od  tej  zasady  jest  wyłączenie 

udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 

ustawy Pzp.   

P

odkreślić  należy  obowiązek  zastrzegającego  informacje  wykonawcy,  polegający  na 

wykazaniu, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu 

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - 

Prawo zamówień publicznych (Sejm RP 

VII  kadencji,  Nr  druku:  1653)  wskazano,  m.in.:  "

Wprowadzenie  obowiązku  ujawniania  

informacji  stanowiących  podstawę  oceny  wykonawców  (zmiana  art.  8  ust.  3).  Przepisy  

o    zamówieniach  publicznych  zawierają  ochronę  tajemnic  przedsiębiorstwa  wykonawcy  

ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Mimo zasady jawności postępowania, informacje  

dotyczące przedsiębiorstwa nie są podawane do publicznej wiadomości. Jednakże, słuszny  

w  swym  założeniu  przepis  jest  w  praktyce  patologicznie  nadużywany  przez  wykonawców,  

którzy  zastrzegając  informacje  będące  podstawą  do  ich  ocen,  czynią  to  ze  skutkiem  


naruszającym  zasady uczciwej  konkurencji, tj.  wyłącznie w celu uniemożliwienia weryfikacji  

przez  konkurentów  wypełniania  przez  nich  wymagań  zamawiającego.  Realizacja  zadań  

publicznych  wymaga  faktycznej  jawności  wyboru  wykonawcy.  Stąd  te  dane,  które  są  

podstawą  do  dopuszczenia  wykonawcy  do  udziału  w  postępowaniu  powinny  być  w  pełni  

jawne.  Praktyka  taka  miała  miejsce  do  roku  2005  i  bez  negatywnego  skutku  dla  

przedsiębiorców  dane  te  były  ujawniane.  Poddanie  ich  regułom  ochrony  właściwym  dla  

tajemnicy przedsiębiorstwa jest sprzeczne z jej istotą, a przede wszystkim sprzeczne z  zasadą 

jawności realizacji zadań publicznych.". 

Tym  samym  nie  jest  właściwe  traktowanie  uprawnienia  do  zastrzeżenia  określonych 

informacji,  jako  narzędzia  służącego  uniemożliwieniu  wykonawcom  konkurencyjnym  oceny 

of

ert i dokumentów składanych w postępowaniu. Stąd, tego rodzaju sytuacje winny być przez 

wykonawców  nie  nadużywane  i  ograniczone  do  wypadków  zaistnienia  rzeczywistego 

zagrożenia  uzasadnionych  interesów  i  narażenia  na  szkodę  w  wyniku  możliwości 

upowszechnien

ia określonych informacji, zaś z perspektywy  zamawiającego  – powinny być 

badane z wyjątkową starannością. 

Jak  wskazano  powyżej  na  wykonawcę  nałożono  obowiązek  wykazania  zamawiającemu 

przesłanek 

zastrzeżenia 

informacji 

jako 

tajemnica 

przedsiębiorstwa,  

w k

onsekwencji czego rolą zamawiającego w toku badania ofert  (w tym przypadku wyjaśnień 

dotyczących zaoferowanej ceny) jest ustalenie, czy wykonawca temu obowiązkowi sprostał. 

Aby wykazać skuteczność zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wykazać  łączne 

wystąpienie następujących przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których 

mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa 

lub 

inny posiadający wartość gospodarczą, 

informacja w całości lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest 

powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie 

są łatwo dostępne dla takich osób,  

uprawniony podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania 

ich w poufności. 

Ustawodawca  w  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  przesądził,  że 

zastrzegana  informacja  ma  mieć  charakter  techniczny,  technologiczny,  organizacyjny 

przedsiębiorstwa  lub  inny  posiadający  wartość  gospodarczą,  przy  czym  przesłanka 


"posiadający  wartość  gospodarczą"  odnosi  się  nie  tylko  do  informacji  "innej",  ale  także 

informacji technicznej, technologicznej i organizacyjnej. 

Podkreślić  należy,  że  zamawiający  przychylając  się  do  wniosku  danego  wykonawcy  o 

zastrzeżeniu  określonych  informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  winien  dokonać 

weryfikacji prawdziwości stanowiska oferenta odnośnie charakteru (statusu) tych informacji. 

Weryfikacja  pr

awdziwości  stanowiska  oferenta  nie  może  odbyć  się  wyłącznie  poprzez 

bezrefleksyjne  zaaprobowanie  wyjaśnień  danego  wykonawcy,  ale  winna  być  oparta 

obiektywnymi przesłankami, gdyż tylko na ich podstawie można zweryfikować prawdziwość 

subiektywnych twierdzeń wykonawcy.  Wskazać również należy, że ewentualne wątpliwości w 

toku  badania  prawidłowości  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  zamawiający  ma 

możliwość wyjaśnić na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.  

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że Zamawiający dokonał błędnej weryfikacji i oceny 

wyjaśnień przedłożonych przez wykonawcę Eco - Investment. Dokonując analizy powyższych 

wyjaśnień Izba nie znalazła podstaw do uznania, że wypełnione zostały przesłanki tajemnicy 

przedsiębiorstwa określone w art. 11 ust. 2 UZNK. Podkreślić w tym miejscu należy, że Eco - 

Investment 

w  uzasadnieniu  zastrzeżenia  treści  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny 

wskazał  wyłącznie,  iż    w  treści  wyjaśnień  zawarł  informacje  o  poziomie  wynagrodzenia  i 

kosztów usług, czyli informacje o charakterze organizacyjnym mające wartość gospodarczą, 

zaś ujawnienie tych informacji mogłoby działać na niekorzyść wykonawcy. Wyjaśnił, iż treść 

wyjaśnień nie jest dostępna publicznie.  

W ocenie Izby, wykonawca Eco - Investment 

w sposób lakoniczny i niewystarczający opisał  

wartość gospodarczą zastrzeżonych informacji. Ustawodawca w przywołanym w/w przepisie 

wskazał,  iż  dla uznania danej  informacji  za tajemnicę przedsiębiorstwa należy  wykazać,  że 

informacji  ta  (tj.  informacja 

techniczna,  technologiczna,  organizacyjna  przedsiębiorstwa  lub 

inne informacje) posiada wartość gospodarczą. Samo zakwalifikowanie określonej informacji 

jako  poufnej  nie  przesądza  o  jej  wartości  gospodarczej.  Wartość  ta  może  wyrażać  się  w 

sposób pozytywny – poprzez wycenę określonego dobra jako wartości niematerialnej i prawnej 

(przykładowo, znaku towarowego, prawa autorskiego, czy pewnego unikalnego rozwiązania 

organizacyjnego,  mającego  trwałe  zastosowanie  i  kreującego  pewną  wartość),  posiadającą 

określoną wartość, dającą się ująć w określonych jednostkach pieniężnych (wycenić), która 

zarazem  powinna  zostać  wyceniona  jako  przynależne  uprawnionemu  wartości  (co  do 

przedsiębiorstwa  –  może  znaleźć  uchwytny  wymiar  w  dokumentach  księgowych  oraz 

sprawozdaniu  finansowych  jako  wartość  niematerialna  i  prawna).  Przejawem  tej  wartości 

może być w konkretnej sytuacji także potencjalna szkoda, jaką wykonawca może ponieść w 


razie,  gdyby  informacja  została  upowszechniona  szerszemu  gronu  podmiotów.  Wartość 

gospodarcza to wartość informacji w obrocie, pozwalająca skwantyfikować informację i ująć ją 

w  postaci  wartości  o  charakterze  finansowym.  Wartość  ta  ma  zatem  wymiar  obiektywny, 

sięgający  poza  dane  postępowanie.  Samo  twierdzenie  przez  wykonawcę,  że  określona 

informacja  ma  wartość  gospodarczą  bez  sprecyzowania  w  czym  konkretnie  taka  wartość 

wyraża  się,  jest  w  ocenie  Izby  niewystarczające.  Podobnie  zresztą  jak  lakoniczne 

stwierdzenie,  że  ujawnienie  informacji  może  narazić  spółkę  na  szkodę.  W  ocenie  Izby, 

w

skazanie w treści wyjaśnień przewidywanego wynagrodzenia dla danego specjalisty, które 

to wynagrodzenia stanowi zasadniczy koszt realizacji zamówienia, a tym samym cenę jaką 

zaoferował  wykonawca,  która  jest  jawna  nie  stanowi  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Gdyby 

przyjąć,  iż  tajemnicą  przedsiębiorstwa  jest  wycena  pracy  danego  specjalisty  realizującego 

zamówienie,  to  możliwości  weryfikacji  zasadności  przyjętych  założeń  przez  wykonawców 

byłaby praktycznie niemożliwa dla zasadniczej części postępowań przetargowych. To zaś z 

kolei stałoby w sprzeczności z zasadą jawności postępowania przetargowego.   

W ocenie Izby umożliwienie wykonawcy zastrzeżenia wyłącznie kosztu wyceny pracy danego 

specjalisty  byłoby  nieuzasadnionym  naruszeniem  zasady  jawności  oraz  niedozwolonym 

ograniczaniem dostępu innym wykonawcom biorącym udziału  postępowaniu prawa do analizy 

ofert  innych  wykonawców.  Wykonawca  Eco  -  Investment  w  złożonych  wyjaśnieniach  nie 

zawarł  żadnej  metodologii  obliczenia  ceny,  żadnych  szczegółowych  informacji  dotyczących 

kosztów  zatrudnienia  czy  też  informacji  handlowych.  Zbiorcza  wycena  kilku  elementów 

składających się na realizację zamówienia nie może być w analizowanym stanie faktycznym 

uznana za informację mającą wartość gospodarczą. Jest to element wyceny zamówienia, który 

podlega analizie 

i ocenie przez Zamawiającego, jak również przez innych wykonawców pod 

względem prawidłowości i realności wyceny. Zastrzeżenie zaś takiej informacji jest wyłącznie, 

w  ocenie  Izby,  próbą  uniemożliwienia  innym  wykonawcom  kwestionowania  poprawności 

kalkulacji wykonawcy Eco - Investment, i jako takie jest niedopuszczalne.  

W ocenie Izby złożone wyjaśnienia nie dawały również podstaw do przyjęcia, iż wykonawca 

Eco - 

Investment wykazał spełnienie przesłanki braku ujawnienia zastrzeżonych informacji do 

wiadomości  publicznej  oraz  podjęcia  działań  zmierzających  do  zachowania  zastrzeżonych 

informacji w poufności. W treści złożonych wyjaśnień wykonawca Eco - Investment odwołał 

się  do  ogólnych  twierdzeń  bez  przedstawienia  jakiegokolwiek  dowodu  na  potwierdzenie,  iż 

podjął jakiekolwiek kroki  zmierzające  do  zachowania zastrzeżonych informacji  w  poufności. 

Subiektywne twierdzenie wykonawcy nie poparte żadnymi obiektywnymi dowodami nie mogą 

stanowić wyłącznej podstawy do uznania spełnienia przesłanek uzasadniających zastrzeżenie 

informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ponadto, w okolicznościach przedmiotowej sprawy 


wykonawca  Eco  - 

Investment składając wyjaśnienia nie przedstawił żadnego wiarygodnego 

dowodu,  że  informacje  zastrzeżone  podlegały  szczególnej  procedurze  w  jego 

przedsiębiorstwie,  które  to  procedury  prowadziły,  np.  do  zawężenia  grona  osób  mogących 

zapoznać się z tymi informacjami, czy też inni wykonawcy (których sprzęt został zaoferowany 

bądź  usługa  została  wykonana  na  ich  rzecz)  nie  wyrazili  zgody  na  udostępnienie  tych 

konkretnie zastrzeżonych informacji. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą 

być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 8 ust. 3 

ustawy Pzp.  

W  ocenie  Izby  nie  ma  również  żadnego  uzasadnienia  do  zastrzegania  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  treści  samego  uzasadnienia  do  zastrzeżenia  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  wyjaśnień  dotyczących zaoferowanej  przez  wykonawcę  Eco  – Investment 

ceny.  Izba  nie 

odnalazła  w  treści  uzasadnienia  informacji,  które  spełniałaby  przesłanki 

wskazane w art. 22 ust. 2 uznk. Takich informacji zresztą nie wskazał sam wykonawca Eco – 

Investment.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała za zasadny zarzut naruszenia art. 8 ust. 1-3 w zw. z 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 uznk. Naruszenie to 

może mieć istotny wpływ na 

wynik  postępowania.  Zaniechanie  udostępniania  Odwołującemu  wyjaśnień  pozbawiło  go 

możliwości ich weryfikacji pod kątem zaoferowania przez wykonawcę rażąco niskiej ceny w 

szczególności co do przyjętej przez wykonawcę Eco – Investment liczby roboczogodzin ściśle 

powiązanej z przyjętymi kosztami pracy za godzinę, a tym samym oceny istnienia przesłanki 

odrzucenia oferty Odwołującego, w szczególności na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp, co może mieć wpływ na wynik postępowania.  

Ponadto,  Izba 

stanął  na  stanowisku,  że potwierdzenie się zarzutów  odwołania dotyczących 

zastrzeganych  przez 

wykonawcę  Eco  –  Investment  jako  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  informacji  musi  skutkować  unieważnieniem  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej.  Przyjęcie  odmiennego  stanowiska powoduje  niecelowość  stawiania  tego 

rodzaju  zarzutów,  gdyż  nawet  ich  potwierdzenie  w  toku  postępowania  odwoławczego  nie 

będzie  otwierało  wykonawcy  drogi  do  wniesienia  odwołania,  w  którym  po  zapoznaniu  się  

z ofertą konkurenta mógłby zakwestionować prawidłowość badania i oceny oferty konkurenta, 

w szczególności zaniechanie jej odrzucenia z powodu zaoferowania ceny rażąco niskiej. 


Zarzut  zaniechania odrzucenia oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Eco - Investment  pomimo 

tego, że złożone przez to wykonawcę wyjaśnienia nie dają podstaw do oceny, że oferta ta nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  czym  zamawiający  naruszył  przepis  art.  89  ust.  1  

pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp 

W ocenie Izby ocena, czy wykonawca Eco 

– Investment zaoferowało cenę rażąco niską winna 

zostać dokonana – co oczywiste wobec brzmienia art. 90 ust. 3 ustawy Pzp („dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami” – w  oparciu o wyjaśnienia złożone przez wykonawcę 

Eco  -  Investment

,  na  wezwanie  zamawiającego,  w  piśmie  z  dnia  11  stycznia  2019  r.,  tj.  w 

oparciu  o  pełną  treść  tych  wyjaśnień  (w  tym  kalkulacji  kosztów),  jak  i  załączonych 

dokumentów.  

T

ym  samym  Izba  uznała,  że  wobec  nakazania  Zamawiającemu  odtajnienia  wyjaśnień 

złożonych przez  wykonawcę Eco  – Investment  z  dnia  11  stycznia 2019  r. rozstrzyganie na 

obecnym etapie postepowania zarzutu naruszenia art. 89 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 

ust.  1 

–  3  ustawy  Pzp  byłoby  przedwczesne.  Sam  Odwołujący  taki  wniosek  zgłosił  na 

rozprawie, oświadczając, iż przypadku uznania przez Izbę zasadności zarzut naruszenia art. 

8 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 uznk wnosi o nierozpatrywanie 

zarzutu dotyczącego rażąco niskiej ceny jako przedwczesnego.  

W  ocenie  Izby,  po  odtajnieniu  treści  złożonych  wyjaśnień  dotyczących  wysokości 

zaoferowanej ceny przez wykonawcę Eco – Investment Odwołujący będzie miał pełną wiedzę 

do sformułowania zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp.  

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz zarzut naruszenia art. art. 26 ust. 3 Pzp 

w zw. z §5 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 

lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) 

(dalej jako: „Rozporządzenie”) w związku z art. 7 ust 

1 i 3 Pzp 

Izba w całości przychyla się do stanowiska Odwołującego. W ocenie Izby jednakże, mając na 

uwadze  przepis  art.  191  ust.  2  ustawy  Pzp  oraz  art.  192  ust.  2  ustaw

y  Pzp  zasadność 

podniesionego  zarzut  pozostaje  bez 

wpływu  na  wynik  postępowania,  a  tym  samym  zarzut 

podlegał oddaleniu.  

Zgodnie  z  pkt  6.4 

SIWZ  Zamawiający  wymagał  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp złożenia przez 


wykonawcę  którego  oferta  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza  m.in.  zaświadczenie 

właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że 

wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne, 

wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  lub  innego  dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał 

przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na  raty  zaległych płatności  lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Jak Izba ustaliła, wykonawca Eco – Investment w dniu 15 stycznia 2019 r. został wezwany 

przez Zamawiającego do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, 

o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp,  w  tym  zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki 

organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 

Społecznego  albo  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udzi

ału  w  postępowaniu,  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł 

porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi 

odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 

odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji  właściwego  organu.  W  dniu  17  stycznia  2019  r.  ECO-INVESTMENT  przedłożył 

Zamawiającemu m.in. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

Zgodnie  z  §5  ust.  3  Rozporządzenie  zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinno być wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert upłynął w dniu 14 

grudnia  2018  r.  W  ocenie  Izby  nie  ma  więc  żadnych  wątpliwości,  iż  złożone  przez  ECO-

INVESTMENT  zaświadczenie  z  ZUS  wystawione  zostało  wcześniej  niż  maksymalne  3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. W związku z tym, zaświadczenie to nie jest 

objęte domniemaniem aktualności i nie potwierdza braku podstaw wykluczenia. 

Zauważyć  jednakże  należy,  że  wykonawca  Eco  –  Investment  złożył  podczas  rozprawy 

zaświadczenie  ZUS  o  niezaleganiu  w  opłacaniu  składek  wystawione  na  dzień  21  listopada 


2019  r.  Zaświadczenie  to  spełnia  wymagania  Rozporządzenia.  Nie  było  również 

kwestionowane  przez  Odwołującego.  Uznać  tym  samym  należy,  że  wykonawca  Eco  – 

Investment złożył dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia.  Zgodzić się należy 

z Odwołującym, że Zamawiający dokonując oceny złożonych przez wykonawcę dokumentów 

na  potwierdzenie  braku  podstaw  do  wykluczenia 

nie  dostrzegł  wady  pierwotnie  złożonego 

przez  wykonawcę Eco  –  Investment  zaświadczenia ZUS. Takie  uchybienie Zamawiającego 

zobowiązywałoby go do wezwania wykonawcy Eco – Investment w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp do złożenia poprawnego dokumentu. Z uwagi jednak, że dokument taki został złożony 

podczas rozpr

awy, a Izba wydając wyrok bierze stan rzeczy ustalony w toku postępowania, to 

wezwanie wykonawcy Eco 

– Investment do złożenia zaświadczenia ZUS, które jest w aktach 

sprawy i nie było kwestionowane przez Odwołującego, byłoby bezprzedmiotowe.  

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp w związku z § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2  pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel