KIO 48/19 WYROK dnia 24 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt: KIO 48/19 

WYROK 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Robert Skrzeszewski  

                                                                          Protokolant: Klaudia Ceyrowska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  24  stycznia  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2019  r.  przez 
wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Torpol  S.A.-  Lider,  ul. 
Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. – 
Partner, ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  Budimex  S.A.,  ul.  Stawki  40,  01-040  Warszawa 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie do  postępowania  odwoławczego o  sygn.  akt:  KIO  48/19 
po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

1.    oddala odwołanie, 

2.  kosztami  post

ępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia:  Torpol  S.A.-  Lider,  ul.  Mogileńska  10G,  61-052  Poznań, 
Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o.  –  Partner,  ul.  Okólna  10,  42-400 

Zawiercie i:    

2.1.  zalic

za  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Torpol  S.A.-  Lider,  ul.  Mogileńska  10G,  61-052 
Poznań,  Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor  sp.  z  o.o.  –  Partner,  ul. Okólna  10, 

42-400 Zawiercie 

tytułem wpisu od odwołania, 

2.2.  zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Torpol  S.A.- 

Lider,  ul.  Mogileńska  10G,  61-052  Poznań,  Przedsiębiorstwo  Usług 

Technicznych  Intercor  sp.  z  o.o. 

–  Partner,  ul.  Okólna  10,  42-400  Zawiercie  na  rzecz  PKP 

Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734  Warszawa 

kwotę  3  600  zł  00  gr 


(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 
odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:…………………………….. 


Sygn. akt: KIO 48/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734  Warszawa 

wszczął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Roboty 
budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu 
morskiego w Gdyni”, numer postępowania 9090/IRZR2/20780/06072/18/P. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  13.10.2018r.  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2018/S 198-449198. 

dniu 3 stycznia 2019 r. została przeprowadzona aukcja elektroniczna przy udziale: 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Torpol  S.A.-  Lider,  ul. 
Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. – 
Partner,  ul.  Okólna  10,  42-400  Zawiercie,  a  także  wykonawcy  konkurencyjnego  Budimex 
S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Nie  zgadzając  się  ze  sposobem  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  w  dniu  3 

stycznia  2019r

.  i  w  konsekwencji  zaniechaniem  jej  unieważnienia  Odwołujący  w  dniu  14 

stycznia 2019r.wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Zaskarżonej czynności Zamawiającego zarzucił: 

naruszenie przepisu art. 91 c ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w 

zw. z zapisami tomu 29 punkt 19.1.14. SIWZ - TOM I IDW, poprzez przeprowadzenie aukcji 

elektronicznej  w  postępowaniu  w  sposób,  który  nie  gwarantował  każdemu  wykonawcy 
bieżącej  informacji  o  pozycji  złożonej  przez  niego  oferty,  co  skutkowało  wprowadzeniem 
Odwołującego w błąd w zakresie aktualnego przebiegu aukcji oraz rzeczywistej pozycji jego 
oferty, a tym samym uniemożliwiło złożenie oferty najwyżej ocenionej; 

naruszenie  przepisów  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przeprowadzenie 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego 
traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości. 

W kontekście powyższych zarzutów, Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu 

unieważnienia  aukcji  elektronicznej,  przeprowadzenia  jej  ponownie  (tj.  powtórzenia), 
poprzedzając aukcję ponownym zaproszeniem do wzięcia udziału. 


Nadto Odwołujący wnosił o: 

merytoryczne rozpoznanie przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania; 

uwzględnienie odwołania; 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentacji  postępowania, 

dopuszczenie na okoliczności wskazane w uzasadnieniu odwołania i dowodów złożonych w 

toku rozprawy; 

na  podstawie  §24  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  z  dnia  22  marca  2010  r.,  zwanego 
dalej Rozporządzeniem) zobowiązanie Zamawiającego do przedłożenia rejestrów / danych z 
systemu  teleinformatycznego  platformy  aukcyjnej  ukazujących  zapis  przebiegu  całej  aukcji 
elektronicznej  przeprowadzonej  w  ramach  postępowania  w  dniu  3  stycznia  2019  roku  o 
godz. 11.00 ukazujący dokonywane postąpienia i przepływ danych oraz sposób klasyfikacji 
pozycji oraz wszelkich czynności dokonywanych w ramach aukcji dowodzących wywiązanie 
się przez Zamawiającego z obowiązków opisanych art. 91c ust. 3 ustawy Pzp; 

zasądzenie  kosztów  postępowania  wywołanego  wniesieniem  niniejszego 

odwołania od Zamawiającego na rzecz Odwołującego. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  ramach  zamówienia  Zamawiający  zastrzegł 

możliwość  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej.  W  tym  przypadku  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  zapewnienie 
odpowiednio  funkcjonującej  platformy  elektronicznej,  z  którą  wykonawcy  drogą 
teleinformatyczną mogą się połączyć w sposób bezpośredni, składać postąpienia i uzyskać 
informację o rankingu ofert.  

Zauważył  powołując  się  na  art.  15  ust.  1  ustawy  Pzp,  że  za  prawidłowe 

funkcjonowanie  platformy  odpowiada  Zamawiający,  albowiem  to  on  przygotowuje  i 
przeprowadza postępowanie. 

Wskazał,  że  Zamawiający  w  treści  Rozdziału  29  SIWZ-TOM  IIDW  określił  w  jaki 

sposób będzie oceniał i klasyfikował złożone w toku aukcji oferty: 

W  toku  aukcji  elektronicznej  Wykonawcy  za  pomocą  formularza 

umieszc

zonego  na  Platformie  Zakupowej,  umożliwiającego  wprowadzanie  niezbędnych 

danych,  w  trybie  bezpośredniego  połączenia  z  Platformą  Zakupową,  składają  kolejne 
korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 

Sposób  oceny  ofert  w  toku  aukcji  elektronicznej  będzie  obejmował 

przeliczanie  postąpień  na  punktowa  ocenę  oferty,  z  uwzględnieniem  punktacji  otrzymanej 

przed otwarciem aukcji. 


29.1.14. Wykonawca  w  trakcie aukcji  widzi 

swoją kwotę, pozycje w klasyfikacji ofert, 

aktualną punktację oraz punktację najkorzystniejszej oferty. 

Zauważył,  ze  w  dniu  14.12.2018  r.  Odwołujący  otrzymał  zaproszenie  do  udziału  w 

aukcji  elektronicznej.  Zamawiający  wyznaczył  termin  aukcji  na  3.01.2019  godz.  11.00. 
Aukcja  przeprowadzona  była  na  platformie  Zamawiającego  pod  adresem:  zamowienia.plk-

sa.pl. 

Odwołujący  zadeklarował,  że  przystępując  do  udziału  w  aukcji  spełniał  wszystkie 

postawione  przez  Zamawiającego  wymagania,  zarówno  te  odnoszące  się  do  czynności 
poprzedzających aukcję, jak i te związane z samą aukcją.  

W  związku  z  tym  podniósł,  że  dowodem  powyższego  jest  uzyskanie  możliwości 

złożenia postąpień w toku aukcji oraz załączony do odwołania raport oferenta. 

Zaznaczył  również,  że  w  toku  aukcji  każde  złożenie  postąpienia  miało gwarantować 

wykonawcą automatyczne przeliczenie zaoferowanej ceny na punkty oraz wskazanie pozycji 
w rankingu złożonej przez wykonawcę oferty. 

Powołał  się  na  przepis  art.  91  c  ust.  3  ustawy  Pzp  zgodnie  z  którym,  w  toku  aukcji 

elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji 
złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. 
Do  momentu  zamknięcia  aukcji  elektronicznej  nie  ujawnia  się  informacji  umożliwiających 
identyfikację wykonawców.  

Wskazał, że przepis ten stanowi, że w toku aukcji elektronicznej Zamawiający winien 

na  bieżąco  przekazywać  każdemu  wykonawcy  informację  o  pozycji  złożonej  przez  niego 

oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty.  

Zdaniem  Odwołującego  -  takie  działanie  jest  niezbędne  w  celu  podjęcia  decyzji  o 

składaniu kolejnych postąpień. Wykonawcy muszą mieć bowiem wiedzę, co do tego, jak ich 
oferta plasuje się między pozostałymi ofertami i w stosunku do oferty najkorzystniejszej, co 
umożliwia im podjęcie decyzji co do obniżenia ceny i złożenia kolejnych postąpień.  

W  ocenie  Odwołującego  -  wykonawca  powinien  otrzymać  informację  w  trybie 

automatycznym - 

niezwłocznie po złożeniu postąpienia. 

Zarzucił,  że  w  toku  aukcji  przeprowadzonej  w  niniejszym  postępowaniu  doszło  do 


naruszenia  obowiązku  przekazania  informacji  o  aktualnej  pozycji  złożonej  przez 
odwołującego.  Pozycja  w  Rankingu  utrzymywała  się  bez  zmian  na  ekranie  komputera  w 
portalu aukcyjnym pomimo złożenia najkorzystniejszej ceny. 

Zwrócił  uwagę,  że  o  godzinie  11:06:21  złożył  drugie  postąpienie  uzyskując 

maksymalną ilość - 100 punktów, jednak system aukcyjny przekazał informację o uzyskaniu 

2.0 (drugiego) miejsca w rankingu ofert.  

Według  Odwołującego  -  skoro  jego  oferta  uzyskała  100  punktów,  to  zgodnie  z 

z

asadami określonymi w treści SIWZ - IDW oraz ustawą Pzp jego oferta powinna plasować 

się na 1.0 (pierwszym) miejscu i taka informację powinni uzyskać wykonawcy biorący udział 

w aukcji.  

Jako dowód naruszenia obowiązku przekazania informacji o aktualnej pozycji złożonej 

przez Odwołującego oferty załączył raport oferenta z aukcji otrzymany po jej zakończeniu, z 
którego  wynika, że Odwołujący otrzymał nieprawidłową informację o pozycji złożonej przez 

niego oferty. 

Wywodził,  że  uzyskanie  informacji,  o  tym  że  jego  oferta  jest  na  drugiej  pozycji, 

zmusiła  go  do  złożenia  kolejnego  postąpienia  w  toku  aukcji,  co  w  konsekwencji 
spowodowało,  że  jego  pozycja  w  rankingu  uległa  zmianie,  niestety  kosztem 
„nieplanowanego” zmniejszenia swojej ceny. 

W  opinii  Odwołującego  -  takie  działanie  osłabiło  pozycję,  „wymuszając”  na  nim 

dokonanie  postąpienia,  które  planował  wykonać  w  dalszym  czasie  trwania  aukcji  tj.  po 
złożeniu postąpienia przez konkurencyjnego wykonawcę.  

Zarzucił,  że  Zamawiający,  naruszając  art.  91  c  ust.  3  ustawy  Pzp,  wymusił  na 

Odwołującym  reakcję  w  postaci  złożenia  kolejnego  postąpienia,  a  tym  samym  naruszył 

zasady aukcji elektronicznej. 

Dalej,  wskazał  również,  że  w  toku  aukcji  doszło  również  do  zakłóceń  w  bieżącej 

transmisji  informacji  o  pozycji  złożonej  przez  niego  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  o 

punktacji najkorzystniejszej oferty.  

Stwierdził,  że  zakłócenia  te  nie  były  możliwe  do  usunięcia  przy  pomocy  funkcji  F5  - 

„odśwież”.  

Przytoczył  również  przykład  awarii  systemu  aukcyjnego,  która  zdarzyła  się  w 


bliźniaczo  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu 
4.01.2019r.  i  7.01.2019r.,  gdzie  Zamawiający  w  trybie  art.  91  d  ustawy  Pzp  powiadomił 
wykonawców  o  awarii  systemu  teleinformatycznego  (postępowanie  pod  nazwą:  Roboty 

budowlan

e  na  linii  226  i  stacji  Gdańsk  Port  Północny  oraz  linii  965  i  stacji  Gdańsk  Kanał 

Kaszubski w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” 

pismo Zamawiającego). 

Odwołujący  przypomniał,  że  w  punkcie  4.4  odwołania  wniósł  o  zobowiązanie 

Zamawiającego do przedłożenia rejestrów / danych z systemu teleinformatycznego platformy 
aukcyjnej  ukazujących  zapis  przebiegu  całej  aukcji  elektronicznej  przeprowadzonej  w 
ramach postępowania w dniu 3 stycznia 2019 r. o godz. 11.00, w szczególności ukazujący 
dokonywane postąpienia i  przepływ  danych oraz  sposób klasyfikacji  pozycji  oraz  wszelkich 
czynności  dokonywanych  w  ramach  aukcji  dowodzących  wywiązanie  się  przez 
Zamawiającego z obowiązków opisanych art. 91 c ust. 3 ustawy Pzp. 

Swój  wniosek  dowodowy  oparł  o  przepis  z  §24  Rozporządzenia  zgodnie,  z  którym 

Skład  orzekający  może  zobowiązać  strony  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego 
do przedstawienia dokumentów lub innych dowodów istotnych do rozstrzygnięcia odwołania.  

Odwołujący  zastrzegł,  że  z  obiektywnych  przyczyn  nie  posiada  szczegółowego 

raportu  i  wiedzy  o  sposobie klasyfikacji  pozycji,  bowiem  nie  posiada dostępu  do  systemów 
informatycznych Zamawiającego. Natomiast ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego 
odwołania,  rejestr  wszystkich  czynności  i  przepływu  danych  oraz  wskazanie  sposobu 
klasyfikacji pozycji ofert, stanowi dowód istotny do rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 
i  pozwoli  jednoznacznie  stwierdzić,  czy  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  za  błędy 

systemu aukcyjnego. 

Pisme

m  z  dnia  17  stycznia  2019r.  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawca: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 

Warszawa. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  z

ebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  treść  SIWZ(pkt  29  IDW  –  Instrukcji  dla 
Wykonawców),  oferty  Odwołującego,  raportu  operatora  z  przebiegu  aukcji  elektronicznej  z 

dnia 3 stycznia 2019r.

, informacji Zamawiającego z przeprowadzonej aukcji elektronicznej z 


dnia 7 stycznia 2019r., odpowiedzi 

Zamawiającego na odwołanie z dnia 23 stycznia 2019r., 

pisma  proce

sowego  Przystępującego  z  dnia  21  stycznia  2019r.,  jak  również  na  podstawie 

złożonych na rozprawie wyjaśnień i pism Izba postanowiła odwołanie oddalić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Po  przeprowadzeniu  pos

tępowania odwoławczego Izba doszukała się w działaniach 

Zamawiającego  naruszenia  przepisów  art.7  ust.1,  art.91c  ust.3  ustawy  Pzp,  jednak  bez 
wpływu na wynik postępowania przetargowego.  

Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 
miał  dostateczne  podstawy  prawne  do  unieważnienia  przeprowadzonej  aukcji  i  jej 
powtórzenia w całości z powodu przekazania przez Zamawiającego Odwołującemu błędnej 
informacji o pozycji złożonej oferty.  

Należy wskazać, że zgodnie z art. 91c ust.3 ustawy Pzp w toku aukcji elektronicznej 

zamawiający  na  bieżąco  przekazuje  każdemu  wykonawcy  informację  o  pozycji  złożonej 

przez  niego  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  o  punktacji  najkorzystniejszej  oferty.  Do 

momentu  zamknięcia  aukcji  elektronicznej  nie  ujawnia  się  informacji  umożliwiających 
identyfikację wykonawców. 

Izba ustaliła, że z wyjaśnień operatora prowadzonej aukcji elektronicznej wynikało, co 

następuje:  „różnica  między  ofertami  wynosiła  9,68  zł  –  była  poza  granicą  błędu  systemu  i 
obie  oferty  uzyskały  po  100,00  pkt  –  po  zaokrągleniu  do  5  miejsc  po  przecinku(w 
rzeczywistości były to punkty: Torpol 100,00 pkt, Budimex 99,999999506 pkt) 

Dlatego  ranking  pozos

tał  bez  zmian  –  jak  pierwotnie  (Budimex  pierwszy,  Torpol 

drugi), chociaż informacja dla Torpolu ewidentnie była myląca – cenowo był tańszy. Kolejne 
postąpienia przebiegały prawidłowo.”. 

Powyższe  wyjaśnienia  oznaczają  –  według  zapatrywania  Izby  -  przyznanie 

okoliczności,  że  Zamawiający  przekazał  Odwołującemu  mylnie  informację  o  drugiej  pozycji 
złożonej  z  postąpienia  oferty,  a  tym  samym  świadczy  o  braku  stworzenia  przez 
Zamawiającego  takich  warunków  aukcji,  która  w  chwili  wystąpienia  tej  dezinformacji 

ogranic

zyła rozeznanie Odwołującego, co do prawidłowej pozycji jego oferty. 


Taki  zaś  stan  rzeczy  potwierdza  naruszenie  przez  Zamawiającego  art.91c  ust.3 

ustawy Pzp. 

Zdaniem  Izby 

–  nie  zaistniały  jednak  przesłanki  do  uwzględnienia  przedmiotowego 

odwołania  z  powodu  naruszenia  powołanego  na  wstępie  przepisu  prawa,  a  to  z  tej 
przyczyny,  że  stosownie  do  art.192  ust.2  ustawy  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli 
stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy, które miało wpływ  lub  może mieć  istotny  wpływ  na 
wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

Według  zapatrywania  Izby  –  Odwołujący  nie  wykazał  normalnego  związku 

przyczynowo-

skutkowego  pomiędzy  chwilową  awarią  systemu  aukcyjnego,  a  późniejszymi 

postąpieniami,  a  w  konsekwencji  ostatnim  postąpieniem,  które  nie  stanowiło  oferty 
najkorzystniejszej wobec Przystępującego. 

Zapewnienia  Odwołującego  o  innych  uchybieniach  platformy  prowadzonej  przez 

operatora  Zamawiającego  w  toku  aukcji  wpływających  na  jego  zachowania  Izba  uznała  za 
nieprzekonywujące, skoro Odwołujący w ogóle nie zadał sobie trudu ich zgłoszenia podczas 
czatu z Zamawiającym w czasie aukcji, ani bezpośrednio po niej. 

Wymaga  zauważenia,  że  Odwołujący  jako  profesjonalny  uczestnik  obrotu  miał 

wystarczającą  ilość  czasu(czas  trwania  aukcji  60  minut,  początek  aukcji  godz.11.00)  od 
momentu  wystąpienia  uchybienia  (godz.11.06)  do  zakończenia  aukcji  (godz.13.00,  później 
uczynił 15 postąpień) do wykonania korzystnego dla siebie postąpienia. 

Izba wzięła również pod uwagę złożone na rozprawie oświadczenia stron i uczestnika 

postępowania  odwoławczego  zgodnie  potwierdzające,  że  nie  ma  pomiędzy  nimi  sporu 
odnośnie  spełniania  przez  Odwołującego  warunków  technicznych  z  platformy,  z  której 
prowadził on postąpienia, a także, że nie ma również spornych kwestii związanych z oceną 

posiadanego podpisu kwalif

ikowanego przez osobę składającą postąpienia. 

W  związku  z  powyższym  Izba  uznała  złożone  w  tym  zakresie  wnioski  dowodowe 

Odwołującego za bezprzedmiotowe. 

Izba  również  potraktowała  za  nie  mającą  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia 

przedmiotowej s

prawy okoliczność, że w innych przetargach u Zamawiającego występowały 

przeszkody w dzi

ałaniu platformy aukcyjnej. 


Izba  uznała  również  za  bezcelowe  przeprowadzenie  postępowania  dowodowego  na 

okoliczność  przebiegu  całej  aukcji,  skoro  Odwołujący  w  ogóle  nie  skonkretyzował 
jakiegokolwiek zarzutu odnoszącego się do innego momentu prowadzonej aukcji, jak tylko z 
własnego postąpienia z aukcji elektronicznej o godz.11:06:21 z dnia 3 stycznia 2019r. 

Dodatkowo,  wymaga  podkreślenia,  że  Odwołujący  nie  podjął  u  Zamawiającego  w 

czasie  trwania  aukcji,  jak  i  bezpośrednio  po  niej  żadnych  działań  zaradczych  mających  na 
celu  usunięcie  domniemanych  uchybień  w  działaniu  platformy  aukcyjnej,  jak  chociażby 
wynikających z pkt 29.1.27 IDW(pomoc techniczna) czy czatu z Zamawiającym, co skłoniło 
Izbę do przyjęcia przekonania, że takich innych uchybień nie było. 

W związku z powyższym Izba postanowiła oddalić wniosek dowodowy Odwołującego 

z  pkt  4.4 

o zobowiązanie do przedłożenia przez Zamawiającego rejestru/danych z systemu 

informaty

cznego platformy aukcyjnej ukazujący zapis przebiegu aukcji. 

Powyższe  rozstrzygnięcie  nie  zmienia  faktu,  że  Izba  oparła  się  o  rejestr  operatora 

aukcji  wskazujący  na  mylną  informację  z  postąpienia  Odwołującego  z  godz.11.06,  która 
jednak nie wpłynęła na wynik prowadzonego postępowania przetargowego. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  postanowiła 

oddalić odwołanie.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:……………………………..  


wiper-pixel