KIO 45/19 WYROK dnia 1 lutego 2019 roku

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt: KIO 45/19 

WYROK 

z dnia 1 lutego 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Katarzyna Poprawa 

Protokolant:              Dominik Haczykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  28  stycznia  2019  roku 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2019  roku  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Konsorcjum  (1)  Zakład 

Usług Leśnych B.B. ul. Nowowiejska 19a 83-260 Kaliska i (2) D.G.plForest Niechcice Osiedle 

Przylesie 21/4 97-340 Rozprza

, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb 

Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Karwin  ul. 

Pierwszej Brygady 18 66-530 Drezdenko 

przy udziale: 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie: 

Konsorcjum  firm  (1)  Saltus 

Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Usługowe  B.K.  ul.  Ochla-Franciszka  Gaudy’ego  3  66-006 

Zielona  Góra    i  (2)  Usługi  Leśne  M.J.  Lubiatów  16  66-530  Drezdenko, 

zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygnaturze  akt  KIO  45/19  po  stronie 

Zamawiającego

orzeka: 

oddala odwołanie 

kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

Konsorcjum (1) Zakład Usług Leśnych B.B. ul. Nowowiejska 19a 83-260 Kaliska i (2) 

D.G.plForest Niechcice Osiedle Przylesie 21/4 97-340 Rozprza  i   

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr.  

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie Konsorcjum (1) Zakład Usług Leśnych B.B. 


ul. 

Nowowiejska 

19a 

Kaliska 

D.G. 

plForest Niechcice Osiedle Przylesie 21/4 97-340 Rozprza,   

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  Konsorcjum  

(1)  Zakład  Usług  Leśnych  B.B.  ul.  Nowowiejska  19a  83-260  Kaliska  

i  (2)  D.G.plForest  Niechcice  Osiedle  Przylesie  21/4  97-340  Rozprza,  na  rzecz 

Zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Karwin ul. Pierwszej Brygady 18 66-530 Drezdenko  

kwotę  4.680 zł 74 gr. (słownie: 

cztery 

tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt cztery grosze) tytułem 

wynagrodzenia  pełnomocnika  w  kwocie  3.600  zł  00  gr.  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset  złotych  zero  groszy)  i  uzasadnionych  kosztów  dojazdu  na  rozprawę  w 

kwocie 1.080 zł 74 gr. (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt 

cztery grosze). 

3.  Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 

jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 45/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,  

Nadleśnictwo  Karwin  ul.  Pierwszej  Brygady  18,  66-530  Drezdenko  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Wykonywanie  usług  

z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karwin w latach 2019-2021” – Pakiet 1. 

Numer referencyjny: NI.270.14.2

018 zwane dalej „postępowaniem".  

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części (Pakiety), w tym Pakiet nr 1: Pakiet 

nr  1  -  01.L.01020304  - 

wykonanie  usług  z  zakresu  hodowli  i  ochrony  lasu,  ochrony 

przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna w Leśnictwach Ustronie, Grotów, Sosnówka, 

Odyniec, w ramach którego toczy się spór będący przedmiotem niniejszego odwołania. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z  dnia 

16  października  2018  roku  pod  numerem  2018/S  199-451995. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia 

równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r., 

poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.  

Dnia 14 stycznia 2019 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

odwołanie, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Konsorcjum: Zakład 

Usług  Leśnych  B.B.  i  D.G.plFOREST  –  zwanych  dalej  Odwołującym,  zarzucającym 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie 

wezwania  do  uzupełnienia  JEDZ  w  odniesieniu  do  wskazania  osoby  skierowanej  do 

realizacji  zamówienia  w  miejsce  osoby  zmarłej,  uprzednio  wskazanej  do  realizacji 

zamówienia w formularzu JEDZ, 

art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 2f poprzez zaniechanie do złożenia aktualnych 

dokumentów w przypadku gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w zw. z art. 24 ust. 8 Pzp poprzez wykluczenie Odwołującego 

z  postępowania,  pomimo  że  Odwołujący  nie  przedstawił  Zamawiającemu  informacji 

wprowadzających Zamawiającego w błąd, gdyż sam nie był świadomy zaistniałej sytuacji 

tj. nie wiedział o zgonie osoby wskazanej w formularzu JEDZ do realizacji zamówieni i 

wyczerpująco wyjaśnił stan faktyczny tej sytuacji, 


4.  w konse

kwencji naruszenia powyższych przepisów - Zamawiający naruszył art. 91 ust. 1 

poprzez zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych  w  SIWZ  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp  przez  odrzucenie  oferty  wykonawcy 

bezpodstawnie wykluczonego, 

w  konsekwencji  bezpodstawnego  wykluczenia  z  postępowania  i  uznania  oferty  

za odrzuconą - Zamawiający naruszył art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważniając postępowanie, 

pomimo, że Oferta odwołującego nie przekraczała kwoty, którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na finansowanie zamówienia, 

ewentualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio z uzasadnienia.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania w Pakiecie nr 1, 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego w Pakiecie nr 1 i uznania jego oferty 

za odrzuconą, 

powtórzenia  czynności  badania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez 

Odwołującego w Pakiecie nr 1, 

dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  w  wyniku  ponownej  weryfikacji  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w Pakiecie nr 1.  

Odwołujący  podniósł,  iż  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania,  albowiem  

w  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  bezzasadnie  wykluczył  go  z  postępowania  

w Pakiecie nr 1. Zamawiający nie uwzględnił, że Odwołujący nie miał wiedzy o śmierci osoby 

pracownika, którego wskazał w formularzu JEDZ do realizacji zamówienia, a w momencie 

kiedy  dowiedział  się  o  tym  fakcie  zaniechał  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia 

formularza  w  tym  zakresie  na  podstawie  art.  24  ust.  3.  Zamawiający  powinien  uwzględnić 

wyjaśnienia złożone przez Odwołującego w zakresie wyczerpującego wyjaśnienia przez niego 

stanu faktycznego sprawy i n

ie powinien wykluczać Odwołującego z postępowania. 

Gdyby Zamawiający przeprowadził badanie spełniania przez Odwołującego warunków udziału 

w postępowaniu w należyty sposób, Odwołujący zostałby wezwany do uzupełnienia JEDZ w 

zakresie  wskazania  w  miejsce  zma

rłego,  innej  osoby,  którą  dysponował  i  którą  mógł 

wyznaczyć  do  realizacji zamówienia,  względnie  -  dotychczasowy  JEDZ zostałby  uznany  za 

prawidłowy,  ale  z  powodu  nieaktualności  wskutek  nowego  zdarzenia  -  konieczny  do 

uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp. Zamawiający mógł również uznać, że złożony 

wraz  z  wyjaśnieniem  JEDZ potwierdza warunki udziału w  postępowaniu. Odwołujący  złożył 

ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w Pakiecie nr 1. Szkodą jest utracony zysk  

w wyniku nie uzyskania zamówienia. 


Zamawiający  bezzasadnie  unieważnił  postępowanie,  ponieważ  oferta  Odwołującego  była 

ważna,  nie  podlegała  odrzuceniu,  Odwołujący  nie  podlegał  wykluczeniu  oraz  jego  oferta 

mieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. 

W  uzasadnieniu, 

Odwołujący  wyjaśnił,  iż  zgodnie  z  pkt.  2.3  SIWZ  postępowanie  jest 

prowadzone  zgodnie  z  zasadami  przewidzianymi  dla  tzw.  „procedury  odwróconej",  o której 

mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. 

Zamawiający  w  pkt.  6.2  ppkt  3  lit.  C  I  a)  SIWZ  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu 

dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  osób  skierowanych  przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, wskazując, że warunek zostanie uznany za spełniony 

jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje - dla Pakietu nr 1: 

„co najmniej 6 osobami na stanowisko drwala - operatora pilarki, które ukończyły z wynikiem 

pozytywnym  szkolenie  dopuszczające  do  pracy  z  pilarką  zgodnie  z  §  21  rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu  niektórych  prac  z  zakresu  gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  Nr  161,  poz.  1141)  lub 

posiadającymi  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach 

Członkowskich Unii Europejskiej." 

Odwołujący  złożył  w  terminie  składania  ofert  tj.  23.11.2018  r.  ofertę  wraz  z  Jednolitym 

Europejskim  Dokumentem  Zamówienia,  w  którym  potwierdził  dysponowanie  2  osobami  

na ww. stanowisko, w tym p. A.A.. 

W dniu 26.11.2018 r. wystawiono dla p. A.A. 

zwolnienie lekarskie, potwierdzające niezdolność 

do pracy od dnia 25.11.2018 r., ale p. A.A. 

nadal pozostawał pracownikiem Odwołującego. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  z  dnia  30.11.2018r. 

Odwołujący  w  dniu  03.12.2018  r.  złożył  uzupełnione  formularze  JEDZ,  w  których  wykazał 

wymaganą liczbę 6 osób na stanowisko drwala  - operatora pilarki, w tym ponownie p.  A.A. 

przebywającego w dacie złożenia uzupełnienia na zwolnieniu lekarskim. 

W roku 2018 Zakład Usług Leśnych B.B. wraz z pIFOREST D.G. realizowali umowy dla 

Nadleśnictwa Lipusz opiewające na kwotę ponad 17 min złotych. Charakter wykonywanych 

usług był niezwykle trudny i wymagający bardzo dużej koncentracji i doświadczenia, polegał 

na usuwaniu skutków huraganu, który spustoszył lasy Nadleśnictwa Lipusz w sierpniu 2017 

roku. Prace realizowało około 80 osób. Pracownica biura pIFOREST D.G. została telefonicznie 

poinformowana o śmierci Pana  A.A. w terminie pokrywającym się z otrzymaniem pisma od 

Zamawiającego.  Wówczas  rodzina  również  prosiła  o  wystawienie  zaświadczenia  o 

zatrudnieniu celem przedłożenia w zakładzie pogrzebowym. Zaświadczenie zostało wysłane 

bezpośrednio  do  zakładu  pogrzebowego  pocztą  w  dniu  15.12.2018  roku  (dowód: 

potwierdzenie nadania listu poleconego). 


W dniu 11.12.20

18 r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 

Pzp do potwierdzenia przedmiotowej informacji. 

Odwołujący w dniu 12.12.2018 r. odpowiedział na wezwanie Zamawiającego w ten sposób,  

że  potwierdził  informację  o  śmierci  p.  A.A.  oraz  poinformował  o  związanej  

z  tą  sytuacją  zmianie  osoby  wskazanej  do  realizacji  zadania  na  p.  A.S.,  składając  w  tym 

zakresie uzupełniony formularz JEDZ. 

Zamawiający  w  dniu  27.12.2018  r.  wystosował  do  Odwołującego  pismo,  informując  

o  zamiarze  wykluczenia  z  postępowania  w  Pakiecie  Nr  1  w  związku  z  wprowadzeniem 

Zamawiającego w błąd poprzez podanie w uzupełnionym dnia 3 grudnia 2018 roku formularzu 

JEDZ,  że  dysponuje  do  realizacji  zamówienia  na  stanowisko  drwal-operator  pilarki  osobą, 

która od dnia 28 listopada 2018 r. już nie żyła. 

Odwołujący  w  piśmie  z  dn.  28.12.2018  r.  wyjaśnił  okoliczności  w  jakich  doszło  

do wpisania 

zmarłego do formularza JEDZ oraz wskazał, że o śmierci pracownika dowiedział 

się już po wysłaniu odpowiedzi na wezwanie - tj. po dniu 3.12.2018 r. W piśmie Odwołujący 

wnosił o niewyłączanie go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W  dniu  03.01.2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wynikach 

postępowania  w  tym  o  wykluczeniu  z  postępowania  Odwołującego  oraz  unieważnieniu 

postępowania. W Pakiecie nr 1 Odwołujący, którego oferta została najwyżej oceniona przez 

Zamawiającego, został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 

Pzp. 

Z uwagi na fakt, że cena kolejnej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  w  Pakiecie  nr  1,  a  Zamawiający  nie  mógł 

zwiększyć  tej  kwoty  do  ceny  oferty  kolejnego  wykonawcy,  postępowanie  w  Pakiecie  nr  1 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

W  ocenie  Odwołującego  wykluczenie  go  z  postępowania  nie  znajduje  uzasadnienia  

w przedmiotowym stanie faktycznym. 

Przech

odząc do uzasadnienia zarzutów Odwołujący wskazał co następuje: 

1.  Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 PZP: 

Zamawiający bezpodstawnie wykluczył Odwołującego z udziału w postępowaniu ponieważ nie 

zastosował wobec Odwołującego obligatoryjnej procedury z art. 26 ust. 3 Pzp. Należy w tym 

miejscu  podkreślić,  że Zamawiający  nie wzywał  do  uzupełnienia Jednolitego  Europejskiego 

Dokumentu  Zamówienia  z  powodu  braku  spełnienia  warunków  udziału  przez  p.  A.  . 

Zamawiający  podnosi  okoliczność,  iż  wystosował  do  Odwołującego  jedno  wezwanie  

do uzupełnienia formularza JEDZ i w związku z tym nie mógł uczynić tego ponownie, skutkiem 


czego ocenił, że Odwołujący nie spełnia warunków udziału w postępowania i zdecydował o 

jego wykluczeniu, co zdaniem Odwołującego narusza wskazane wyżej przepisy Ustawy Pzp. 

W wezwaniu z dn. 30.11.2018 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do uzupełnienia 

formularza JEDZ w zakresie 4 

brakujących osób na stanowisku drwal-operator pilarki, których 

wskazanie było konieczne do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie można zatem 

twierdzić,  że  ewentualne,  drugie  wezwanie,  tym  razem  dotyczące  uzupełniania  osoby 

wskazanej  do  realizacji 

zamówienia  w  miejsce  zmarłego  p.  A.  byłoby  wezwaniem  do 

uzupełnienia  formularza JEDZ  w  tym  samym  zakresie.  Bezzasadne  jest  zatem  twierdzenie 

Zamawiającego  iż  w  związku  z  tym  nie  mógł  on  ponownie  wezwać  Odwołującego  

do uzupełniania JEDZ. 

Wyrok Krajowej Izb

y Odwoławczej z dnia 2018-02-26, KIO 284/18: 

Wobec  braku  określonej  informacji,  Zamawiający  przed  wykluczeniem  Odwołującego  

z  postępowania,  winien  go  wezwać  do  uzupełnienia  określonych  informacji,  precyzyjnie 

wskazując,  jakich  konkretnie  informacji  brakuje  w  ofercie.  Nie  jest  zasadne  twierdzenie 

Zamawiającego,  że  powtórne  wezwanie  Odwołującego  do  uzupełnienia  informacji  nie  jest 

możliwe. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-02-28. KIO 285/18. KIO 299/18: 

Dokument  JEDZ,  zgodnie  z  art.  59  dyrektywy  2014/24/UE  oraz  art.  80  ust.  3  dyrektywy 

2014/25/UE jest podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i zastępuje na etapie złożenia 

oferty  dokumenty  i  zaświadczenia  określone  przez  zamawiającego.  Ma  ono  na  celu 

odformalizowanie  i  zmniejszenie  obciążenia  związanego  z  uzyskiwaniem  dokumentów  

na etapie składania oferty. Art. 26 ust. 3 Ustawy określa procedurę uzupełnienia niezłożonych 

w ogóle dokumentów tub oświadczeń lub poprawienia niekompletnych lub zawierających błąd 

lub budzących wątpliwości dokumentów i oświadczeń, w tym również oświadczeń złożonych 

w formie JEDZ. Przyjęta w orzecznictwie zasada jednokrotnego wzywania na podstawie art. 

26  ust.  3  Ustawy  nie  zostałaby  naruszona,  gdyż  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do 

uzupełnienia  brakującego  dokumentu,  do  czego  Odwołujący  się  zastosował.  Wezwanie  nie 

dotyczyło  natomiast  kwestii  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  co 

stanowiło  podstawę  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  a  istotnym  pozostaje 

ustalenie  zakresu  skierowanego  do  Wykonawcy  wezwania.  Orzecznictwo  wskazuje  na 

interpretację zasady jednokrotnego wezwania, która należy odnosić do tej samej uzupełnianej 

okoliczności błędu lub niedokładności. Uzupełnienie dokumentu, jakie miało miejsce w sprawie 

dotyczyło  JEDZ,  a  nie  uzupełnienia  błędnych  oświadczeń  złożonych  w  tym  dokumencie. 

Każde  z  oświadczeń  złożonych  w  JEDZ  może być przedmiotem wyjaśnień  czy  uzupełnień. 

Należy  zatem  wyraźnie  odróżnić  uzupełnienie  dokumentu  rozumianego  jako  całość  od 

uzupełnienia poszczególnych jego elementów. 


Należy  zaznaczyć,  że  w  momencie  złożenia  przez  Odwołującego  odpowiedzi  na 

wezwanie  nie  miał  on  świadomości  o  zgonie  jednej  z  osób  wymienionych  w  formularzu.  

W  związku  z  tym  odpowiedź  z  dn.  12.12.2018  r.  należy  traktować  jako  poprawną  w  tych 

okolicznościach  -  odpowiedź  na  wezwanie  wypełniła  bowiem  zakres  wskazany  przez 

Zamawiającego w wezwaniu. Jeżeli zaś odpowiedź wypełniała zakres wezwania, to nie może 

być mowy o kolejnym wezwaniu jako rzekomo „powtarzającym" wezwanie z dn. 30.11.2018r. 

w  tym  samym  zakresie.  Zakres  ten  uległby  niewątpliwie  zmianie  -  dotyczyłby  braku  jednej 

osoby wskazanej do realizacji zamówienia, ale nie z powodu nie wpisania jej do formularza 

przez 

Odwołującego lecz z powodu zgonu jednej z już wpisanych osób. Tym samym wezwanie 

nie dotyczyłoby tylko wskazania brakującej osoby, a wskazania nowej osoby na miejsce innej, 

ujętej już w formularzu. W momencie gdy Zamawiający posiadł wiedzę o tym, że p. A. zmarł, 

a więc z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - dotychczas złożony JEDZ (pierwszy JEDZ) 

przestał potwierdzać warunki udziału w postępowaniu - powinien był wezwać Wykonawcę do 

uzupełnienia JEDZ o kolejną osobę. Trudno mówić w tym przypadku o tożsamości tych dwóch 

okoliczności  prowadzących  do  wprowadzenia  zmian  w  formularzu  JEDZ.  Zamawiający 

naruszył w tym miejscu art. 26 ust. 3 Pzp. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-01-09. KIO 2437/16: 

Działanie zamawiającego, który wyklucza wykonawcę  z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, bez wykorzystania obligatoryjnej procedury z art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp, należało ocenić jako nieprawidłowe. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-08-09, KIO 1396/18: 

Podkreślić należy, że czynność wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12  ustawy  Pzp,  bez  wykorzystania  obligatoryjnej  procedury  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp, 

należało  ocenić  jako  nieprawidłowe  [...].  Tym  samym  przed  ewentualnym  wykluczeniem 

Przystępującego z postępowania niezbędne jest wezwanie go w trybie art. 26 ust.3 Pzp. 

Wyrok  Wojewódzkiego  Sadu  Administracyjnego  w  Warszawie  z  dnia  2018-01-31,  V 

SA/Wa 417/17: 

obowiązkiem zamawiającego przed udzieleniem zamówienia publicznego było wezwanie 

wykonawcy,  na 

podstawie  art.  26  ust.  3  p.z.p.  do  uzupełnienia  powyższego  poprzez 

udokumentowanie  posiadanego  doświadczenia  w  zakresie  niszczenia  materiałów 

wybuchowych,  czego  nie  uczynił.  Złożona  oferta  nie  zawierała  pełnej  informacji  co  do 

spełniania  warunku  dotyczącego  wiedzy  i  doświadczenia,  to  nie  było  możliwości  oceny  tej 

oferty w sposób należyty, a brak wezwania do jej uzupełnienia spowodował, że oferta ta winna 

być traktowana jako nie spełniająca wymagań strony. Zamawiający zobowiązany był dokonać 


badania ofert z 

uwzględnieniem warunku określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ\ zaś 

odstępstwo w tym zakresie stanowiło naruszenie p.z.p. 

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. KIO/KU 59/15: 

„Jako  naruszające  art.  26  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2015  r.  poz.  2164  ze  zm.)  uznaje  się  zaniechanie  wezwania  

do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  dokumentu,  jeżeli  okoliczności  budzące  wątpliwości 

prowadzą następnie do wykluczenia wykonawcy z postępowania." 

Należy  również  wskazać,  że  Zamawiający  wykluczył  Odwołującego  z  powodu 

niespełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  pomimo,  że  warunki  te  zostały  de  facto 

spełnione. W piśmie z dnia 12 grudnia 2018 r. Odwołujący potwierdził fakt zgonu p. A.A. oraz 

poinformował, 

że 

związku 

tym 

dokonuje 

zmiany 

formularzu  

na stanowisku drwal-

operator, które dotychczasowo zajmował zmarły, na osobę A.S. . Wraz z 

pismem Odwołujący złożył uzupełniony o nowego pracownika formularz JEDZ. Nie jest zatem 

prawdą,  że  Odwołujący  nie  potwierdził  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia. Nie zasługuje na poparcie twierdzenie Zamawiającego, że w związku z zaistniałą 

sytuacją  Odwołujący  wykazał  się  dysponowaniem  5  z  wymaganych  6  osób  na  stanowisko 

drwal-

operator pilarki. Zdaje się, że Zamawiający pominął kluczowy fakt, iż z przedmiotowego 

pisma  Odwołującego  jednoznacznie  wynika,  że  Odwołujący  w  związku  ze  śmiercią  jednej 

osoby  na  jej  miejsce  wskazuje  inną  i  uzupełnia  tę  zmianę  w  JEDZ,  a  tym  samym  spełnia 

warunek  dysponowania  6  osobami  na  stanowisku  drwal-

operator.  W  tym  miejscu  należy 

wskazać, że działając w ten sposób - Zamawiający nie uwzględnił art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 2f Pzp. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp : 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia,  zamawiając  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do 

złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio  oświadczenia  lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów." 

W  niniejszej  sytuacji  - 

jeśli  Zamawiający  uznał,  że  zachodzą  uzasadnione  podstawy  

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne - powinien 


był wezwać do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (w tym przypadku  JEDZ z 

uwzględnieniem zmiany osoby na miejsce śp. A. A.). Jeśli taki JEDZ został złożony wraz z 

wyjaśnieniem - powinien go uwzględnić - uwzględniając art. 26 ust. 6 Pzp. 

W  niniejszej  sytuacji  Zamawiający  nie  miał  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  bez 

wyczerpania tej procedury. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 okt 16 i 17 PZP W ZW. Z art. 24 ust. 8 Pzp. 

Zamawiający  błędnie  twierdzi,  że  został  wprowadzony  w  błąd  przez  Odwołującego. 

Wykluczenie  wykonawcy  na  podstawie  art. 

24  ust.  1  pkt  16  i  17  wymaga  spełnienia 

kumula

tywnie trzech przesłanek: 

przedstawione przez wykonawcę informację muszą być informacjami wprowadzającymi 

zamawiającego w błąd, 

są  to  informacje  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zam

awiającego, 

przedstawienie informacji nastąpiło w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa wykonawcy 

(lub zamiaru lub rażącego niedbalstwa w przypadku przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp), 

W odniesieniu do pierwszej przesłanki - pierwszy formularz JEDZ dołączony do oferty był 

zgodny ze stanem rzeczywistym, w dniu złożenia dokumentu tj. 23.11.2018 osoba wskazana 

do realizacji zamówienia w formularzu żyła i była pracownikiem Odwołującego. Niezgodna ze 

stanem  rzeczywistym  była  natomiast  informacja  wynikająca  z  formularza  złożonego  dnia 

3.12.2018r. w związku z wezwaniem do uzupełnienia braków. Natomiast należy pamiętać, że 

w tym czasie Odwołujący nie posiadał jeszcze wiedzy na temat śmierci pracownika. 

W  odniesieniu  do  przesłanki  drugiej,  informacja  ta  rzeczywiście  stanowiła  jedną  

z  wymagań  koniecznych  do  udziału  w  postępowaniu.  Jednak  nie  można  wskazać,  

że  informacja  mogła  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  

w sytuacji kiedy Odwołujący informację tą prostuje jak miało to miejsce w niniejszej sprawie. 

Informację taką można zatem traktować jako niebyłą od momentu wyjaśnienia tej kwestii przez 

Odwołującego. 

W  odniesieniu  do  przesłanki  trzeciej  -  nie  sposób  zarzucić  Odwołującemu 

lekkomyślności  albo  niedbalstwa  (a  tym  bardziej  zamiaru  lub  rażącego  niedbalstwa)  przy 

przedstawianiu informacji, gdyż nie był on świadomy zgonu osoby, którą wskazał w JEDZ. 

Należy  w  tym  miejscu  podkreślić,  że  uwzględniając,  że  p.  A.  udaje  się  na  zwolnienie  

w  dniu  25.11.2018 roku  (do  20.12.2018r.),  a  także  wysoce  skomplikowany  charakter  pracy  


i  duża  liczba  osób  realizujących  zamówienia,  Odwołujący  nie  miał  podstaw,  aby  sądzić,  

że osoba ta może umrzeć. 

Wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 2018-08-09. KIO 1468/18: 

Powyższa podstawa  wykluczenia (przyp.  Art.  24  ust.  1  pkt  17) wykonawcy  z  postępowania 

znajdzie  zatem  zastosowanie,  jeżeli  wykonawcy  będzie  można  przypisać  lekkomyślność  

lub  niedbalstwo  w  zależności  od  stanu  jego  świadomości.  Przy  lekkomyślności  dłużnik 

(wykonawca)  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że  określone  zachowanie  może  prowadzić  

do  naruszenia  zobowiązania,  ale  bezpodstawnie sądzi,  iż  uda mu się  jednak tego uniknąć. 

Przy  niedbalstwie  natomiast  dłużnik  (wykonawca)  nie  zdaje  sobie  sprawy,  choć  powinien,  

że określone zachowanie prowadzić będzie do naruszenia przez niego zobowiązania. 

Zgodnie  bowiem  z  ugruntowaną  linią  orzeczniczą  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wszelkie 

wątpliwości,  niejasności  czy  też  błędy  wynikające  z  treści  dokumentacji  postępowania  

nie mogą być odczytywane na niekorzyść wykonawcy ubiegającego się o dane zamówienie 

publiczne, w tym wpływać na jego status w postępowaniu. 

Biorąc  pod  uwagę  przytoczony  fragment  orzeczenia  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

nie  można  zakwalifikować  działania  Odwołującego  jako  lekkomyślności.  Żeby  wypełnić 

znamiona  przesłanki  lekkomyślności  Odwołujący  musiałby  zdawać  sobie  sprawę  z  tego,  

że wpisanie do formularza JEDZ p. A. prowadziłoby do naruszenia zobowiązania, natomiast 

Odwołujący  zarówno  w  momencie  złożenia  pierwszego  formularza  JEDZ,  jak  

i  złożenia  wyjaśnień  i  uzupełnienia  formularza  w  dniu  3.12.2018  r.  nie  wiedział  o  śmierci  

P. A..  

Zamawiający podnosi okoliczność, że "dalece wątpliwe jest aby pracodawca w 5 dniu 

po śmierci swojego pracownika nadal nie posiadał wiedzy o jego zgonie" i na tej podstawie 

opiera  twierdzenie  o  wprowadzeniu  go  w  błąd  przez  Odwołującego.  Należy  wskazać,  

że sytuacja taka nie jest niczym nadzwyczajnym na co zwracał uwagę Odwołujący w piśmie  

z dn. 28 grudnia 2018 r. Na okoliczność, iż w dniu 3.12.2018 r. Odwołujący nie wiedział jeszcze 

o  zgonie  A.A. 

wskazuje fakt, że od dnia 25.11.2018 r. osoba ta pozostawała na zwolnieniu 

lekarskim. Końcowym terminem zwolnienia była data 20.12.2018r. Zatem zgon osoby nastąpił 

w  czasie  pozostawania  przez  nią  na  zwolnieniu,  co  w  istocie  utrudniło  Odwołującemu 

dowiedzenie się o tym fakcie. Odwołujący w dniu 3.12.2018 r. nie dysponował żadną podstawą 

w postaci aktu zgonu potrzebną do stwierdzenia, iż pracownik ten nie żyje. Nie został również 

w tym terminie poinformowany o zgonie pracownika. 

W odniesieniu do przesłanki niedbalstwa - jej spełnienie przez Odwołującego sprowadzałoby 

się do sytuacji kiedy wykonawca wiedząc o śmierci pracownika wskazuje go jako osobę do 


realizacji  zamówienia  myśląc,  że  wskazanie  tej  osoby  (która  przecież  nie  będzie  mogła 

realizować zadania) spełni warunek udziału w postępowaniu. Takie rozumowanie przeczyłoby 

zasadom logiki i niezwykle trudno wyobrazić sobie, aby mogło ono mieć miejsce nie tylko w 

tym  stanie  faktycznym  ale  jakimkolwiek  innym. 

W  tym  miejscu  należy  wskazać,  

że  Odwołujący  nie  miał  celu  we  wskazywaniu  osoby  nieżyjącej  w  formularzu  JEDZ  żeby 

udowodnić,  że  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu,  gdyż  jak  wskazał  w  późniejszych 

pismach  tj.  z  dnia  11.12.2018  r.  jak  i  w  piśmie  z  28.12.2018  dysponował  innymi  osobami, 

wskazanymi  przez  niego  w  ostatnim  wysłanym  do  Zamawiającego  formularzu  JEDZ  i  tym 

samym  nie  miał  żadnego  problemu  w  wykazaniu  spełnienia  warunku.  Fakt,  że  Odwołujący 

dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi wymaganymi do spełnienia warunku jest zatem 

niepodważalny i Odwołujący nie musiał stosować jakichkolwiek zabiegów takich jak rzekome 

celowe wpisanie osoby zmarłej do formularza aby warunek spełnić. 

W niniejszej sprawie nie można mówić tym bardziej o rażącym niedbalstwie lub zamiarze 

wprowadzenia w błąd. 

Należy  wskazać,  że  Odwołujący  dwukrotnie  wyjaśniał  Zamawiającemu  okoliczności,  

w  których  doszło  do  wpisania  p.  A.A.  do  formularza  JEDZ.  Zamawiający  poinformował 

Odwołującego 

pismach 

zarówno 

piśmie 

dnia 

11.12.2018r.  

jak  i  z  27

.12.2018  r.  iż  Odwołujący  ma  możliwość  złożenia  wyjaśnień  Zamawiającemu  

na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. Nie budzi wątpliwości, że do złożenia takich wyjaśnień doszło 

zarówno  w  piśmie  odwołującego  z  dnia  12.12.2018  r.,  jak  i  szczegółowo  w  piśmie 

Odwołującego z dnia 28.12.2018 r. 

Fragment pisma Odwołującego z dnia 28.12.2018: 

„W  pierwszej  kolejności  zaznaczam,  iż  po  stronie Konsorcjum  nie doszło do wprowadzenia  

błąd Zamawiającego, a to z uwagi na okoliczność, iż sam Wykonawca o śmierci pracownika 

A.A.(pl

anowo,  mającego  objąć  stanowisko  drwal-operator  pilarki)  dowiedział  się  dopiero  po 

przesłaniu Zamawiającemu pisma z dnia 3 grudnia 2018 r., które to zawierało uzupełnienie 

braków. Z uwagi na powyższe, w dacie nadania wskazanego wyżej pisma, Konsorcjum nie 

dysponowało wiedzą w przedmiocie zgonu pracownika. 

Biorąc pod uwagę okoliczności, iż śmierć bliskiej osoby każdorazowo stanowi pełną emocji 

okoliczność  dla  osób  jej  bliskich,  co  w  dalszej  konsekwencji  implikuje  odroczenie  w  czasie 

załatwienia formalnych kwestii związanych ze zgonem na czas późniejszy, Konsorcjum  


do 

dnia dzisiejszego nie  otrzymało od  rodziny  zmarłego  odpisu aktu  zgonu Pana  A.,  zaś o 

fakcie  jego  śmierci  dowiedziało  się  drogą  nieformalną,  już  po  dacie  wniesienia  pisma   

z  dnia  3  grudnia  201

8  r.  Na  szczególne  uwzględnienie  zasługuje  przy  tym  okoliczność,   

iż o fakcie śmierci pracownika Konsorcjum poinformowało Zamawiającego natychmiast   

po powzięciu informacji o zgonie." 

W  oparciu  o  treść  przytoczonego  pisma  należy  uznać,  że  Odwołujący  należycie  wykazał  

tym samym swoją rzetelność. 

Należy podkreślić, że Zamawiający bezpodstawnie ocenił wyjaśnienia Wykonawcy jako 

niemożliwe  do  wykazania  jego  rzetelności.  Zgodnie  z  art.  24  ust.  8  Pzp  -  Zamawiający 

powinien  uwzględnić  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego,  jakie  przedstawił 

Wykonawca, natomiast Zamawiający zupełnie bezpodstawnie założył, że : 

„dalece  wątpliwe  jest,  aby  pracodawca  w  5  dniu  po  śmierci  swojego  pracownika  nadal  

nie posiadał wiedzy o jego zgodnie" 

oraz „nieprawdziwa jest informacja, że Wykonawca natychmiast powiadomił Zamawiającego 

o tym fakcie". 

Jak już wskazano powyżej - uczestnicy Konsorcjum wykonywali w sposób ciągły bardzo 

ważne  i  istotne  kontrakty  i  nie  mieli  możliwości  zasięgania  informacji  o  stanie  zdrowia 

pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim. Dopiero ok. 10 grudnia 2018r. pracownica 

biura  PIFOREST  D.G.-  p.  A.B. 

została telefonicznie poinformowana o śmierci Pana  A.A.  w 

terminie pokrywającym się z otrzymaniem pisma od Zamawiającego w zakresie wyjaśnienia 

tej okoliczności. Wówczas rodzina również prosiła o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu 

celem przedłożenia w zakładzie pogrzebowym. Zaświadczenie zostało wysłane bezpośrednio 

do zakładu pogrzebowego pocztą w dniu 15.12.2018 roku (dowód: potwierdzenie nadania listu 

poleconego). 

Zamawiający nie uwzględnia zatem faktu prowadzenia bardzo odpowiedzialnych 

zadań  przez  przedsiębiorców  i  możliwości  nie  dowiedzenia  się  przez  nich,  że  jeden  z 

pra

cowników zmarł - bezpośrednio po jego śmierci.  

Należy  w  tym  miejscu  ponownie  podkreślić,  że  uwzględniając,  że  p.  A.  udaje  

się na zwolnienie w dniu 25.11.2018 roku (do 20.12.2018r.), a także wysoce skomplikowany 

charakter pracy i duża liczba osób realizujących zamówienia, Odwołujący nie miał podstaw, 

aby  sądzić,  że  osoba  ta  może  umrzeć  a  rodzina  poinformowała  Odwołującego  w  terminie 

pokrywającym się z wezwaniem Zamawiającego. 

Naruszenie art. 91 ust. 1 oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp i art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

Powyższe  naruszenia  są  konsekwencjami  bezpodstawnego  wykluczenia  Odwołującego  

z postępowania, gdyż gdyby Zamawiający nie wykluczył Odwołującego z postępowania - jego 


oferta  nie  zostałaby  odrzucona,  mogłaby  zostać  wybrana  a  postępowanie  -  nie  zostałoby 

unieważnione. 

Reasumując,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  gdyż  Zamawiający 

całkowicie  bezzasadnie  wykluczył  Odwołującego  z  postępowania  i  uznał  jego  ofertę  

za odrzuconą, pomimo, że Odwołujący nie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

Dnia 18 stycznia 2019 roku do postepowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosili 

przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Konsorcjum „SALTUS” 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe B.K. oraz Usługi Leśne M.J. 

wnosząc o oddalenie odwołania.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  uczestnika  postępowania,  

na  podstawie  zgromadzonego 

w  sprawie  materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  uczestnika  post

ępowania,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  

i zważyła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. dalej: „Pzp”  

lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej 14 stycznia 2019 roku wobec czynności Zamawiającego z dnia  

03  stycznia  2019 

roku,  zatem  z  zachowaniem  terminu  do  wniesienia  odwołania.  Kopia 

odwołania  została  przekazana  w  ustawowym  terminie  Zamawiającemu,  co  zostało 

potwierdzone na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania.  

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki ochrony 

p

rawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a 

także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

niniejszej  ustawy  - 

to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody.  

Izba  stwierdziła  także  skuteczność  wniesionego  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się o zamówienie  Konsorcjum „SALTUS” Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe B.K. oraz 

Usługi 

Leśne 

M.J. 

przystąpienia 

do 

postępowania 

odwoławczego  

po  stronie  Zamawiającego.  Zgłoszenie  przystąpienia  nastąpiło  z  zachowaniem  terminu 

określonego w art. 185 ust. 2 Pzp. Kopia przystąpienia została przekazana Zamawiającemu 

oraz  Odwołującemu  –  co  również  zostało  potwierdzone  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  

i uczestnika postępowania. 


Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie złożoną  

do akt sprawy, dowody załączone do odwołania i złożone na rozprawie, a także stanowiska  

i oświadczenia Stron złożone ustnie na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu.  

Izba ustaliła co następuje: 

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) m.in. w rozdziale 6 pkt 

6.2. ppkt 3 lit. C I.a  

Zamawiający ustanowił warunek udziału w postępowaniu.  

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

I) dla Pakietu nr 1: 

a)  co najmniej 6 osobami na stanowisko drwala-

operatora pilarki, które ukończyły z wynikiem 

pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) 

lub  posiadającymi  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących  przepisów  albo  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  w  innych 

Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 

W terminie składania ofert Odwołujący złożył wymagany dokument JEDZ, w którym wykazał 

że w zakresie powyższego stanowiska dysponuje dwiema osobami. 

Zamawiający, pismem z dnia 30 listopada 2018 roku wezwał Odwołującego, zgodnie z art. 26 

ust.  3  Pzp  do  złożenia  prawidłowego  sporządzonego  dokumentu  JEDZ  potwierdzającego 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w związku z wykazaniem przez Odwołującego 

dysponowania jedynie dwiema osobami na ww. stanowisko. 

W odpowiedzi na  we

zwanie Zamawiającego, dnia 03 grudnia 2018 roku, Odwołujący złożył 

uzupełniony dokument JEDZ, w którym wykazał dysponowanie na ww. stanowisku sześcioma 

osobami,  w  tym  dwiema  osobami  ws

kazanymi  w  dokumencie  JEDZ  złożonym  w  terminie 

składania ofert, m.in. P. A.A. . 

Pan A.A.  w dniach 

od 26 października 2018 do 23 listopada 2018 roku przebywał na urlopie 

bezpłatnym,  a  od  25  listopada  2018  na  zwolnieniu  lekarskim,  którego  data  zakończenia 

przypadała na dzień 20 grudnia 2018 roku.  


Dnia 28 listopada 2018 roku 

nastąpił zgon P. A. A..  

Dnia 

30 listopada 2018 roku odbył się pogrzeb P. A.A.. 

Dnia  03  grudnia  2018 

roku  Odwołujący  złożył  Zamawiającemu  dokument  JEDZ,  w  którym  

na stanowisko drwala-operatora pilarki 

wykazał m.in. zmarłego  A.A. a. 

Dnia  11  grudnia  2018 

roku  Zamawiający  został  powiadomiony,  iż  w  dokumencie  JEDZ 

złożonym  przez  Odwołującego,  została wskazana osoba, która w  dniu złożenia dokumentu 

JEDZ już nie żyła. 

Dnia 

11 grudnia 2018 roku Zamawiający skierował do Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 

4 Pzp 

pismo, z prośbą o wyjaśnienie ww. zdarzeń. 

Dnia 

12 grudnia 2018 roku Odwołujący wyjaśnił, iż zgon P. A. A. nastąpił 28 listopada 2018 

roku.  W  związku  z  zaistniałą  sytuacją  Odwołujący  dokonuje  zmiany  na  stanowisku  drwal-

operator pilarki, i zastępuje zmarłego P. A. innym pracownikiem. 

Dnia  27  grudnia  2018  roku  Zamawiający  skierował  do  Odwołującego  pismo  informujące  

o zamiarze wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania w  zakresie Pakietu  1 na  podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w związku z wprowadzeniem Zamawiającego w błąd, poprzez 

podanie w uzupełnionym dnia 3 grudnia 2018 roku formularzu JEDZ, że dysponuje do realizacji 

zamówienia na stanowisko drwal-operator pilarki osobą, która od dnia 28 listopada 2018 roku 

już nie żyła. Jednocześnie Zamawiający poinformował Odwołującego, iż na podstawie art. 24 

ust. 8 Pzp w ramach procedury tzw. self-

cleaningu, Odwołujący może złożyć Zamawiającemu 

wyjaśnienia w związku z wprowadzeniem Zamawiającego w błąd w powyższym zakresie. 

Dnia  28  grudnia  2018  roku  Odwołujący  złożył  wyjaśnienia,  w  których  Odwołujący  wskazał,  

iż nie wprowadził Zamawiającego w błąd, z uwagi na okoliczność, iż sam o śmierci pracownika 

dowiedział  się  po  złożeniu  Zamawiającemu  w  dniu  3  grudnia  2018  roku dokumentu  JEDZ. 

Zatem  w  dacie  składania  dokumentu  JEDZ  Odwołujący  nie  dysponował  wiedzą  o  zgodnie 

pracownika. Dalej wyjaśnił, iż do dnia dzisiejszego (28 grudnia 2018) Odwołujący nie otrzymał 

odpisu aktu zgonu, a o samym fakcie śmierci pracownika dowiedział się droga nieoficjalną po 

dniu 3 grudnia 2018 roku. O fakcie tym niezwłocznie poinformował Zamawiającego. 

Dnia  03  stycznia  2019  roku  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  wykluczeniu 

Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Pzp oraz odrzuceniu 


jego  oferty  na  podstawie  art.  24  ust.  4  oraz  89  ust.  1  pkt  5  Pzp,  oraz  o  un

ieważnieniu 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp w związku z faktem, iż po wykluczeniu 

Odwołującego  cena  najkorzystniejszej  oferty  spośród  pozostałych  złożonych  ofert, 

przekroczyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

a Zamawiający nie posiada możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Izba zważyła: 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Izba rozpoznając zarzuty podniesione  

w  odwołaniu, ocenia czynności podjęte przez Zamawiającego, odpowiadając na pytanie czy 

Zamawiający  poprzez  wykonanie  konkretnych  czynności  w  postępowaniu,  lub  poprzez  

zaniechanie czynności do których był zobowiązany na podstawie ustawy, naruszył przepisy  

prawa zamówień publicznych. 

W analizowanym stan

ie faktycznym, w ocenie Izby zarzuty stawiane Zamawiającemu  

są niezasadne. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z 26 ust. 3 Pzp 

w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp, 

Izba  wskazuje,  iż  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunków 

udzi

ału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganego  potencjału  osobowego,  dotyczącego 

dysponowaniem  co  najmniej  sześcioma  osobami  na  stanowisku  drwala-operatora  pilarki,  

w  związku  z  powyższym  wykluczenie  go  z  postępowania  było  uprawnionym  działaniem 

Zamawiającego. 

Art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp zgodnie z którym: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku 

podstaw wykluczenia, 

nakłada na Zamawiającego obowiązek wykluczenia wykonawcy, wobec 

którego potwierdzi się fakt braku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Konstrukcja  omawianego  przepisu  wskazuje,  że  to  na  wykonawców  nałożony  został  ciężar 

udowodnienia istnienia omawianych tu 

okoliczności, tj. wykonawca musi wykazać, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

W  analizowanym  stanie  faktycznym,  Odwołujący  nie  wykazał,  iż  dysponuje  minimum 

sześcioma osobami na stanowisko drwala-operatora pilarki. 

Nie  można  zgodzić  się  z  Odwołującym,  iż  Zamawiający  bezzasadnie  wykluczył 

Odwołującego  z  postępowania,  ponieważ  nie  zastosował  wobec  niego  obligatoryjnej 

procedury określonej w art. 26 ust. 3 Pzp.  

Zgodnie z art. 26 ust 3. Pzp: 


Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń 

lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których mowa w  art.  25  ust.  1,  lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokume

nty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, 

zamawiający 

wzywa 

do 

ich 

złożenia, 

uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Odwołujący, zgodnie art. 26 ust. 3 Pzp został wezwany pismem z dnia 30 listopada 2018 roku 

do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  oraz  spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, co potwierdza, iż Zamawiający wyczerpał ciążący na nim 

obowiązek poprzedzający wykluczenie Odwołującego z postępowania.  W dacie wezwania do 

złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jedna 

ze  wskazanych  wcześniej  w  dokumencie  JEDZ  osób  już  nie  żyła.  Zatem  Odwołujący  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  wykazując  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu  winien  wykazać,  że  dysponuje  jeszcze  co  najmniej  pięcioma  osobami,  na 

wymagane stanowisko drwala-operatora pilarki.  

Zamawiający, wbrew twierdzeniom odwołującego, w wezwaniu kierowanym w trybie art. 26 

ust.  3  Pzp  nie  wymagał  wykazania  się  czterema  kolejnymi  osobami,  a  jedynie  odniósł  się  

do osób wymienionych w dokumencie JEDZ, wskazując, iż Odwołujący na stanowisko drwala-

operatora  pilarki  wykazał  jedynie  dwie  osoby.  Wezwanie  zawierało  konkretne  i  precyzyjne 

informacje,  których  Zamawiający  oczekiwał  na  okoliczność  wykazania  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż Zamawiający na powyższe stanowisko wymagał dysponowania 

co najmniej sześcioma osobami a nie wyłącznie sześcioma osobami. Nie stało zatem nic na 

przeszkodzie

,  aby  Odwołujący  który  twierdzi,  iż  dysponuje  znacznie  większymi  zasobami 

osobowymi niż wymagał Zamawiający, wskazał na to stanowisko więcej osób, niż wymagane 

minimum. 

Ponadto,  Izba  wskazuje,  iż  wątpliwości  budzi  fakt,  czy  Odwołujący  faktycznie 

dysponuje 

pracownikiem,  który  przez  prawie  miesiąc  przebywa  na  urlopie  bezpłatnym  a 

następnie przez kolejny miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Sam fakt zawarcia z pracownikiem 

umowy 

pracę, 

nie 

oznacza 

iż 

pracownik 

ten 

będzie 

zawsze  

dla  Odwołującego  dostępny,  choćby  w  związku  z  przebywaniem  na  zwolnieniu  lekarskim. 

Należyta staranność, do której zobowiązany jest Odwołujący przy sporządzaniu oferty, winna 

skutkować wykazaniem pracowników, którzy w dacie ich wskazywania faktycznie pozostają  

w dyspozycji Odwołującego.   


Odnosząc się  do  zarzutu  braku ponownego wezwania Odwołującego  do  potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu Izba wskazuje, że skierowanie wezwania w trybie art. 26 ust. 

3 Pzp możliwe jest jedynie jednokrotnie i nie dotyczy ono konkretnej osoby, lecz okoliczności 

określonych w art. 25 ust. 1 Pzp, w tym przypadku potwierdzenia spełnienie warunków udziału 

w  postępowaniu.  Poprzez  skierowanie  do  wykonawcy  pismem  z  dnia  30  listopada  2018 

wezwania  do  złożenia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  Zamawiający  wyczerpał  taką 

możliwość i nie był uprawniony do skorzystania z niej po raz kolejny. Skierowanie wezwania w 

rybie art. 26 ust. 3 Pzp po raz kolejny w tym samym zakresie, tj. w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, stanowiłoby naruszenie zasad określonych w art. 7 ust. 1 

Pzp, tj. uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp:  

Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  

w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Ponadto,  podkreślenia  wymaga  fakt,  iż  wyroki  przywołane  w  treści  odwołania  przez 

Odwołującego potwierdzają poprawność działań Zamawiającego, który czynność wykluczenia 

wykonawcy  poprzedził  obligatoryjną  procedurą  wezwania  do  złożenia  brakujących 

dokumentów, zawartą w art. 26 ust. 3 Pzp. Wezwanie zawierało zwięzłe a zarazem konkretne 

informacje odnoszące się warunków udziału w postępowaniu. 

Wobec powyższego nie potwierdziły się zarzuty stawiane przez odwołującego.  

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 2f Pzp, 

wskazać należy, że w przedmiotowym stanie faktycznym nie było podstaw do zastosowania 

art.  26  ust.  2f  Pzp.  Zgodnie  z  art.  26  ust.  2f  Pzp: 

Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia 

odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zamawiający  może  na 

każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych 

oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

Wskazać należy, iż Urząd Zamówień Publicznych rozstrzygnął, „że art. 26 ust. 2f Pzp. nabiera 

szczególnego  znaczenia  w  przypadku  postępowań  wieloetapowych,  takich  jak  np.  przetarg 

ograniczony:  „(...)  w  postępowaniach  wieloetapowych  ocena  spełniania przez  wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia odbywa się na etapie 

badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o 


którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  p.z.p.  Następnie  zamawiający  ocenia  oferty  złożone  przez 

wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Jeżeli wykonawca, którego oferta 

została  oceniona  najwyżej,  nie  potwierdzi  (na  wezwanie  zamawiającego)  wymaganymi 

dokumentami, że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub że nie zachodzą w stosunku do 

niego przesłanki wykluczenia, wówczas będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 12 Pzp

.  (…) 

W celu zapobiegnięcia ewentualnej konieczności unieważnienia postępowania w przypadku 

negatywnego wyniku weryfikacji wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, wydaje 

się  uzasadnione,  aby  zamawiający  korzystali  z  dyspozycji  art.  26  ust.  2f  Pzp  już  na  etapie 

składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  w  sytuacji  gdy  liczba 

wykonawców składających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest większa 

niż liczba wykonawców, którzy zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu zostaną zaproszeni 

do  składania  ofert”  (

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-

odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-

podmiotowa-wykonawcow/na-jakim-etapie-postepowania-prowadzonego-w-trybie-przetargu-

ograniczonego-zamawiajacy-powinien-wzywac-do-skladania-dokumentow

dostęp 

W analizowanym  stanie faktycznym  zastosowanie mogłaby  mieć  jedynie druga część 

przepisu: 

a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio 

oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  

lub  dokumentów.  Wskazać  należy,  iż  ta  część  przepisu  dotyczy  m.in.  sytuacji,  kiedy 

wykonawca  w  postępowaniu  złoży  aktualne  dokumenty,  a  w  wyniku  trwania  postępowania 

dokumenty  te 

utracą  aktualność.  Jednakże  przedmiotowa  sytuacja  nie  wpisuje  

się  w  dyspozycję  przepisu,  bowiem  podane  informacje  na  dzień  uzupełniania  dokumentu 

JEDZ nie były aktualne. Odwołujący ponownie wskazał pracownika, który od 28 listopada 2018 

roku  już  nie  żył.  Nie  można  zatem  w  tym  trybie    dokonać  aktualizacji  czegoś,  co  było  

już wcześniej nieaktualne. 

Zarzut należy uznać za niezasadny. 

W  ocenie  Izby  nie  potwierdził  się  również  zarzut  o  błędnym  wykluczeniu  wykonawcy  

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w zw. z art. 24 ust. 8 Pzp.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp : 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu, 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria, 


zwane  dalej  „kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

A

by wypełnić hipotezę art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp, wszystkie przesłanki zawarte w tych 

przepisach muszą wystąpić łącznie, zaś niewykazanie zaistnienia chociażby jednej z nich jest 

wystarczające do stwierdzania, że zamawiający nie wykluczając wykonawcy z postępowania 

nie naruszył przepisów Pzp (wyroki z: 14 marca 2017 r. sygn. akt 348/17,  12 maja 2017 r. 

sygn. akt KIO 836/17, 19 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO 1058/17, 10 lipca 2017 r. sygn. akt 

KIO 1257/17).  

Iz

ba uznaje zatem, że dla zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp muszą zostać kumulatywnie 

spełnione następujące przesłanki: 

przedstawienie  przez  wykonawcę  informacji  niezgodnej  z  rzeczywistością,  która 

wprowadziła zamawiającego w błąd; 

błąd  polegał  na  przyjęciu  przez  zamawiającego,  że  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu; 

przedstawienie  informacji  jest  wynikiem  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa. 

Natomiast art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp wymaga łącznego zaistnienia przesłanek:  

1.  prz

edstawienia  przez  wykonawcę  informacji  niezgodnej  z  rzeczywistością,  która 

wprowadziła zamawiającego w błąd; 

przedstawienie informacji jest wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa; 

informacja  ma  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego w postępowaniu. 

Zawarta  w  obu  przepisach  przesłanka  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  polega  

na przedstawieniu przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, czyli zaistnienia sprzeczności 

pomiędzy  treścią  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  a  rzeczywistością.  Stan  ten 

zaistnieje,  gdy  przedstawione  zostaną  informacje  obiektywnie  nieprawdziwe,  niezgodne  z 

rzeczywistym  stanem  rzeczy,  który  ma  znaczenie  dla  danego  postępowania.  Na  skutek 

podania takich  informacji  zamawiający  zostaje wprowadzony  w  błąd, czyli  nabiera  mylnego 

wyobrażenia o stanie faktycznym lub też skutkuje to po jego stronie brakiem jakiegokolwiek 

wyobrażenia o nim. Istotne znaczenie ma charakter informacji, gdyż zaznaczyć należy, że w 

art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp ustawodawca wskazał wprost, że norma ta dotyczy wprowadzenia 


zamawiającego 

błąd 

wyłącznie 

przy 

wykazywaniu 

braku 

podstaw  

do 

wykluczenia,  spełnianiu  warunków  lub  kryteriów  selekcji,  a  zatem  informacji  w  zakresie 

sytuacji  podmiotowej  wykonawcy,  których  ocena  decyduje  o  udziale  wykonawcy  

w postępowaniu.  

Z  kolei  wskazanie  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  informacji  wprowadzających  zamawiającego  

w  błąd  i  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  

w postępowaniu oznacza, że jest to norma o charakterze generalnym, którą należy wykładać 

mając  na  uwadze  systemowo  uregulowane  zasady  prawa  zamówień  publicznych  

każdorazowo  oceniać  przez  pryzmat  zaistniałych  okoliczności  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego (wyrok z 8 stycznia 2018 r. sygn. akt KIO 2705/17). Dla stwierdzenia 

podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, błędne przekonanie zamawiającego powinno 

mieć  znaczenie  dla  przebiegu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Izba 

wypowiedziała się o tej przesłance m.in. w wyrokach z 18 kwietnia 2017 r. sygn. akt KIO 576/17 

i 30 października 2017 r. sygn. akt KIO 2151/17. 

Badając  zależności  pomiędzy  omawianymi  podstawami  wykluczenia,  Izba  wielokrotnie 

wskazywała, że hipoteza art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, będąca kwalifikowanym wprowadzeniem 

zamawiającego w błąd, absorbuje hipotezę art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp (m.in. w wyrokach z 12 

maja  2017  r.  sygn.  akt  KIO  836/17,  20  czerwca  2017  r.  sygn.  akt  KIO  1132/17,  czy  z  19 

września 2017 r. sygn. akt KIO 1829/17). 

W  orzecznictwie  wyrażony  został  również  pogląd,  że  wprowadzające  w  błąd  informacje 

dotyczą nie tylko oświadczenia własnego wykonawcy, ale także mogą dotyczyć oświadczenia 

wiedzy podmiotu trzeciego, które wykonawca przedkłada zamawiającemu (wyrok z 18 kwietnia 

2017  r.  sygn.  akt  KIO  576/17)  (por. Informacja 

o działalności Krajowej Izby Odwoławczej  w 

2017 roku) 

Izba  podkreśliła,  że  dla  zbadania  czynności  wykluczenia  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp 

niezbędne  jest  ustalenie,  czy  wykonawca  działał  umyślnie,  z  zamiarem  wprowadzenia 

zamawiającego  w  błąd  (wina  umyślna),  czy  też  nieumyślnie,  jednakże  z  naruszeniem  

w  sposób  rażący  standardu  wymaganej  ostrożności  wymaganej  od  podmiotu  działającego  

na  rynku  w  sposób  profesjonalny  (kwalifikowany  stopień  winy  nieumyślnej).  Pojęcie 

„zamierzone działanie”  wymaga wykazania,  że jest to świadome zachowanie się podmiotu, 

zmierzające do wywołania określonych skutków. Z kolei „rażące niedbalstwo” odnoszone jest 

do  naruszenia  reguł  prawidłowego  zachowania  się  w  danej  sytuacji  lub  nieprzestrzegania 

podstawowych  zasad  ostrożności.  Jest  to  szczególnie  negatywna,  naganna  ocena 

postępowania  wykonawcy,  kiedy  stopień  naganności  czynności  tak  znacząco  odbiega  

od  modelu  właściwego  w  danym  stanie  faktycznym,  że  nie  można  go  pogodzić  nawet  

z  miernikiem  typowym  dla  zwykłej  formy  winy  nieumyślnej.  Zatem  o  przypisaniu  winy  

w  tej  postaci  decyduje  zachowanie  się  wykonawcy,  w  określonych  warunkach  sprawy,  


w sposób znacząco odbiegający od właściwego miernika staranności. Natomiast art. 24 ust. 1 

pkt 17 Pzp stanowi o wykluczeniu wykonawcy, gdy informacje wprowadzające zamawiającego 

w błąd przedstawione zostaną w sposób zawiniony, przy czym wystarczające jest wykazanie 

winy  nieumyślnej  w  postaci  lekkomyślności  –  rozumianej  jako  brak  zamiaru  co  do 

bezprawnego  działania,  jednak  przy  świadomości,  że  działanie  może  naruszać  prawo,  lub 

niedbalstwa 

–  kiedy  wykonawca  wprost  nie  przewiduje  skutku,  jakim  jest  wprowadzenie 

zamawiającego w błąd, podczas gdy skutek ten mógł i powinien był przewidzieć. Stosownie 

do art. 14 Pzp do oceny czynności wykonawcy w tym zakresie, stosuje się art. 355 § 1 k.c., 

zatem  przypisanie  wykonawcy  niedbalstwa  jest uzasadn

ione tylko wtedy, gdy ten zachował 

się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego miernika staranności, 

podwyższonego zgodnie z art. 355 § 2 k.c. w związku z zawodowym charakterem działalności 

wykonawcy. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, 

dokumenty i oświadczenia, aby upewnił się czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada 

rzeczywistości. Pogląd taki został wyrażony w wyrokach z: 20 marca 2017 r. sygn. akt KIO 

382/17, 7 czerwca 2017 r. sygn. akt 1004/17 oraz z 3 lipca 2017 r. sygn. akt 1243/17. 

Przenosząc  powyższe  rozważania  na  grunt  przedmiotowego  postępowania  wskazać 

należy, iż działanie Odwołującego można zakwalifikować jako rażące niedbalstwo, w wyniku 

którego  Zamawiający  został  wprowadzony  w  błąd  w  zakresie  spełnianie  warunków  udziału  

w  postępowaniu  przez  Odwołującego. Odwołujący  w  dokumencie JEDZ wykazał  w  dacie 3 

grudnia 2018 roku, iż dysponuje sześcioma osobami na stanowisko drwala-operatora pilarki. 

Tymczasem jeden ze wskaza

nych pracowników od dnia 28 listopada 2018 roku już nie żył,  

co oznacza, iż w dacie uzupełniania dokumentu JEDZ Odwołujący nie wykazał iż dysponował  

wymaganą ilością pracowników na stanowisko drwala-operatora pilarki i przez co wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu.  

Należyta staranność, do której zobowiązany jest Odwołujący przy sporządzeniu oferty 

nakłada  na  wykonawcę,  który  składa  ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia,  obowiązek  

aby  upewni

ł  się  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości.  Zatem 

Odwołujący, zanim wskazał P. A.A. jako pracownika, którym będzie dysponował przy realizacji 

zamówienia  na  stanowisku  drwal-operator  pilarki  winien  upewnić  się  czy  faktycznie  będzie 

mógł danym pracownikiem dysponować. Jest to szczególnie uzasadnione w okolicznościach 

niniejszej  sprawy,  bowiem  P.  A. 

przebywał  przez  niecały  miesiąc  na  urlopie  bezpłatnym,  a 

następnie  otrzymał  miesięczne  zwolnienie  lekarskie.  W  takich  okolicznościach  należało 

upewnić  się  (czego  Odwołujący  nie  uczynił)  czy  dysponowanie  danym  pracownikiem  jest 

możliwe  i  czy  istnieje  rzeczywista  możliwość  wskazania  go  do  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia. Gdyby Odwołujący to uczynił, zanim w dacie 3 grudnia 2018 roku wskazał P. A. 


w dokumencie JEDZ, uzyskał by jednoznaczną informację o braku możliwości dysponowania 

pracownikiem z uwagi na jego zgon. 

Wobec powyższego, czynnościom Odwołującego w sposób nie budzący wątpliwości można 

przypisać  rażące  niedbalstwo  przejawiające  się  brakiem  należytej  staranności,  w  wyniku 

którego Zamawiający został wprowadzony w błąd przy ocenie że Odwołujący spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  8  Pzp  wskazać  należy,  iż  zgodnie  

z jego treścią: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

–20  lub  ust.  5,  może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  

są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie 

szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie 

pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu 

faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków 

technicznych, organizacyjny

ch i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem  zbiorowym,  orzeczono 

prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu

Nie  można  zgodzić  się  z  Odwołującym,  iż  na  wezwanie  Zamawiającego  złożył 

wyczerpujące  informacje  stanu  faktycznego,  potwierdzające  jego  rzetelność.  Odwołujący 

winien 

wyjaśnić,  złożyć  dowody,  potwierdzające  że  podjęte  przez  niego  środki  

są  wystarczające  dla  wykazania  jego  rzetelności.  Tymczasem,  Odwołujący  złożył  jedynie 

skromne,  lapidarne  wyjaśnienia,  z  których  wynika  że  o  śmierci  pracownika  dowiedział  

się po dacie uzupełnienia JEDZ, czyli po 3 grudnia 2018 roku, a w dacie składania dokumentu 

nie posiadał wiedzy o zgonie pracownika. Odwołujący składając wyjaśnienia, nawet nie podjął 

próby wskazania rozwiązań, uniemożliwiających czy zapobiegających w przyszłości podaniu 

w ofercie nieprawdziwych informacji.  

Ponadto, 

Odwołujący o fakcie zgonu pracownika, powiadomił Zamawiającego pismem  

z dnia 12 grudnia 

2018 r. i to dopiero w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia 

wyjaśnień.  Odwołujący  nie  podjął  żadnej  próby  samodzielnego  powiadomienia 

Zamawiającego  o  zgodnie  pracownika.  Uczynił  to  dopiero  w  odpowiedzi  na  wezwanie  

do złożenia wyjaśnień. 

Działanie takie w ocenie Izby nie wykazuje rzetelności Odwołującego, tym samym nie można 

uznać że Odwołujący dokonał skutecznego samooczyszczenia.  


W związku z powyższym zarzut naruszenia art. art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w zw. z art. 24 

ust. 8 Pzp należy uznać za niezasadny. 

Nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 oraz 93 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz 

art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp: 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp: 

Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający  wobec  zaistnienia  powyższych  okoliczności,  zobowiązany  był  do  wykluczenia 

Odwołującego z postępowania, a w związku z tym, odrzucenia jego oferty. Ponadto, w związku 

z  zais

tnieniem  okoliczności,  iż  cena  oferty  najkorzystniejszej  spośród  pozostałych  ofert 

przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

a Zamawiający kwoty tej nie mógł zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty - uprawniony 

był do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

Iza  wskazuje,  iż  nie  stwierdziła  naruszenia  art. 91  ust.  1  Pzp,  w  związku  z  wyborem  oferty 
najkorzystniejszej  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  stosownie  

do  wyniku  spraw  oraz  zgodnie  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając  na  poczet  niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania 

uiszczony przez Odwołującego. 

Przewodniczący:  

…………………….. 



wiper-pixel